ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó

2 A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XCIII. törvény A munkavédelemről 335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja és célja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, nyilvánossága, időbeli hatálya Az intézmények működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok Az alapító okiratban foglaltak részletezése, szabályozások Az ÁMK szervezeti felépítése, struktúrája Intézményegységek bemutatása Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde A művelődési ház és könyvtár intézményegység Konyha funkcionális- szervezeti egység Az intézmények működése Vezetői testület tagjai A vezetői értekezlet feladata A vezetési, utasítási, intézkedési jog gyakorlása Intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje Az ÁMK igazgatója Intézményegység-vezető /élelmezésvezető, közm. szakember/ A munkakörökhöz tartózó feladat és hatáskörök Hatáskörök átruházása A munkaköri leírás tartalmazza Helyettesítés rendje Külső kapcsolatok Az ÁMK létesítmények használati rendje Nyitva tartás Óvó védő előírások Az intézményi védő, óvó előírások Baleset esetén a pedagógus és más alkalmazottak feladatai A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Belépés és benntartózkodás általános rendje azok részére akik nem állnak jogviszonyban az ÁMK-val

4 7. Kastélykert Óvoda és egységes Óvoda Bölcsőde Az intézmény működése A működés rendje, felvétel jogviszony létesítésére A nyitva tartás rendje A Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde dokumentumainak nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Az alkalmazottak Az alkalmazottak intézményben való benntartózkodásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A vezetők közötti feladatmegosztás, kapcsolattartás rendje, formája /NKT.69/ AzÁMK igazgató és a helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az Intézményvezető helyettes feladata A nevelőtestület hatáskörébe tartozó ügyek átruházása /20/ / A kiadmányozás állásrendje A szülői szervezet és az intézmény közötti kapcsolattartás A vezetők és az intézményi szülői szervezet közötti kapcsolattartás formái, rendje /20/ ás a Knt.71 / A szülői szervezet és az Igazgató közötti kapcsolattartás rendje A szülői szervezet részére biztosított jogok A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Óvó védő előírások Intézményi védő, óvó előírások /20/ , / Belépés és benntartózkodás azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Óvó védő előírások, amelyeket a gyermekeknek meg kell tartani az intézményegységeiben való benntartózkodás során Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Iratkezelés Az iratkezelés rendje: /20/ ig/ Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az SZMSZ kiegészítése Nyilatkozat tömegtájékoztató szervek felé

5 8.2 Lobogózás szabályai A fakultatív hit és vallásoktatás feltételeinek biztosítása Hivatali titok megőrzése A telefonhasználat eljárásrendje A helyiségek használati rendje Záró rendelkezések Az SZMSZ nyilvánossága Záradék Mellékletek Könyvtár működése (A könyvtár működési szabályzata) Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat Munkaköri leírás minták

6 AZ SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJA évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (R.) 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről évi CXCV. törvény az államháztartásról (Áht.) 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet a kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (Ber.) évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt.) évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról évi XCIII. törvény a munkavédelemről 6

7 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi LXVI. törvény a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról 44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Az intézmény hatályos alapító okirata Nevelőtestületi határozatok Vezetői utasítások 7

8 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja és célja A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik a szervezeti és működési szabályzat megalkotása. Meghatározza a köznevelési intézmény működésére, az intézmény szervezeti felépítésére, külső és belső kapcsolataira vonatkozó továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, nyilvánossága, időbeli hatálya A szabályzat az ÁMK igazgató jóváhagyásának időpontjával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a én jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően történik. Módosítása: az ÁMK igazgatójának hatásköre, módosítást kezdeményezhet az alkalmazotti közösség. A kihirdetés napja: Személyi hatálya kiterjed: /kötelező érvényű/ Az intézménnyel jogviszonyban álló munkavállalókra. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmények területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az intézmény feladatainak megvalósításában, programjaikon Gyerekekre. A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek). 8

9 Területi hatálya kiterjed: Az intézmény területeire, Az intézmény által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - intézményen kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmakra, külső kapcsolati alkalmakra. Jelen szervezeti és működési szabályzat nyilvános, megtekinthető az intézmények irodáiban, a Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde honlapján, és a Köznevelési Információs Rendszer felületén. Az ÁMK intézményegységeiben folyó köznevelési tevékenységekre a közoktatási törvényt és végrehajtási rendeleteit, a nemzeti köznevelés, a kulturális és közművelődési tevékenységek ellátására és irányítására a tevékenység folytatására vonatkozó jogszabályokat, a gazdálkodással kapcsolatban a számvitelről szóló, az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított törvényt és a mindenkori költségvetési törvényt kell alkalmazni. Az ÁMK működésére alkalmazni kell az összevont művelődési intézményekről szóló, többször módosított miniszteri rendeletet 1.3 Az intézmények működési rendjét meghatározó dokumentumok, szabályzatok Alapító okirat Vezetői pályázat Szervezeti és Működési Szabályzat ÉRTED-VELED Pedagógiai Program Házirend Éves munkaterv / ÁMK, Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde / Belső önértékelési szabályzat Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzata Iratkezelési és Adatkezelési Szabályzat Továbbképzési program, beiskolázási terv Közalkalmazotti Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat 9

10 Munkavédelmi Szabályzat Leltározási és Selejtezési Szabályzat A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának szabályzata A vezető folyamatosan figyelemmel kíséri a jogszabályi változásokat: mind a stratégiai, mind az operatív irányítás megvalósítása miatt. Ezek a működést befolyásoló dokumentumok. A pedagógusokat is tájékoztatja digitális és papír alapon a munkájukat érintő jogszabályi változásokról. 2. Az alapító okiratban foglaltak részletezése, szabályozások 1. A költségvetési szerv neve Ófehértói Általános Művelődési Központ 2. OM azonosító A költségvetési szerv székhelye Ófehértó, Szent István utca 2. 4.A költségvetési szerv típusa: Önállóan működő költségvetési szerv 5. Az alapító okirat Kelte: Az alapító okirat azonosítója Ófehértó Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 38/2015.(IV.13.) Kt.sz. határozata 7. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma 8. Jogszabályban meghatározott közfeladata 10

11 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13. -a alapján: óvodai ellátás kulturális szolgáltatás, a helyi közművelődési tevékenységtámogatása, a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása 9. A költségvetési szerv (köznevelési intézmény) alaptevékenysége Gondoskodik az óvodáskorúak neveléséről, ellátja 2 éves kortól a gyermekek gondozását. Szakágazat száma Szakágazat megnevezése Óvodai nevelés Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Jogszabály: évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 137/1996. évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése Jogszabály: 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról 11

12 A évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről törvény pontjának értelmezése alapján sajátos nevelési igényű gyermek, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, továbbá az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás Jogszabály: 32/1997.(XI.5.) MKM a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei A kisebbségi óvoda a tevékenységi formákat az Óvodai nevelés országos alapprogramja szerint alakítja ki, a tartalmakhoz felhasználja a kisebbségi nyelvi, irodalmi, zenei, szellemi és tárgyi kultúra értékeit. Bölcsődei ellátás: egységes óvoda-bölcsődei csoportban gondozza a 2 éves gyermekeket Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai étkeztetés Munkahelyi étkeztetés 12

13 Szociális étkeztetés 10. Művelődési ház és könyvtár Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 11. A költségvetési szerv működési köre Ófehértó Község közigazgatási területe 12. A gazdálkodással összefüggő jogosítványok A költségvetési szerv jogállása: jogi személy, az alapító okirat rendelkezése szerint önállóan működő költségvetési szerv. Költségvetése és beszámolója beépül az Ófehértói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe és beszámolójába. 13. A költségvetési szerv, alapítói jog gyakorlója Ófehértó Község Önkormányzata, Ófehértó, Alkotmány út A költségvetési szerv alapításának éve augusztus A költségvetési szerv irányító és felügyeleti szerve: Ófehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete, 4558.Ófehértó, Alkotmány út

14 16. A költségvetési szerv fenntartó és működtető szerve: Ófehértó Község Önkormányzata, 4558.Ófehértó, Alkotmány út Az ellátandó vállalkozási tevékenység köre, mértéke A költségvetési szerv vállalkozási és kiegészítő tevékenységet nem folytat. 18. Az intézmény nevelési funkciójával kapcsolatos előírások Az intézmény 2 éves kortól a gyermek tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az alaptevékenység szerinti feladatok ellátását a évi CXC a nemzeti köznevelésről szóló törvény és végrehajtási rendeletei, és az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Bölcsődei gondozás, nevelés országos alapprogramja szerint elkészített ÉRTED-VELED pedagógiai program szabályozza. A költségvetési szerv gyermekcsoportjainak száma: 4 csoport / 3 óvodai és 1 egységes óvoda-bölcsődei / Felvehető maximális gyermeklétszám: 100 fő Az intézmény szakmai tekintetben önálló. Szervezetével és működésével kapcsolatban minden olyan kérdésben dönt, melyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. A döntések előkészítésében, végrehajtásában részt vesznek a pedagógusok és szülők is. Az intézmény jogszabályban előírt nyilvántartást köteles vezetni a gyermekek és a felnőtt alkalmazottak adatairól. A nyilvántartott személyes és különleges adatok kezeléséről, továbbításáról, nyilvánosságra hozataláról az intézmény Adatkezelési Szabályzata rendelkezik.(szmsz melléklete) 19. Az intézményi feladatellátást szolgáló vagyon, a vagyon feletti rendelkezési jogosultság A közintézmény feladatainak ellátásához biztosított vagyon: a közösségi ház, az óvoda és a könyvtár épülete hrsz. 924; 8; 11/3 14

15 Az ingatlanok feletti rendelkezés joga Ófehértó Község Önkormányzatát illeti nem. A vagyon-leltárban szereplő ingó vagyon feletti rendelkezés joga a fenntartó önkormányzatot illeti meg. Az intézmény sem az ingóságokat, sem az ingatlanokat nem idegenítheti el. Minden, a működés során kapott adományok vagy pályázaton elnyert támogatás és eszköz a fenntartó tulajdonát képezi. 20. A költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos különleges előírások A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kell meghatározni. A költségvetés tervezésével, végrehajtásával és beszámolásával kapcsolatos feladatok végrehajtásáért az ÁMK igazgatója felel, valamint az intézmény és a fenntartó között meglévő mindenkor hatályos EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS alapján kell elvégezni. 21. Aláírási jogkör Az intézmény nevében kiadmányozási, aláírási jogköre az igazgatónak van. (polgármester). Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a munkaközösség-vezető írja alá. 22. Bélyegzőhasználati jogkör Bélyegzőt az intézményvezető, a munkaközösség-vezető, az intézményegység-vezetők használhatják. A használaton kívüli bélyegzőt el kell zárni. A bélyegzőkről leltárt kell vezetni, amelyben fel kell tüntetni a pecsét lenyomatát és azt, hogy ki a felelős a megőrzéséért. Az intézmény hivatalos bélyegzőinek lenyomata: Hosszú bélyegző: Az intézmény neve, címe adószáma Körbélyegző: Középen címer, körben az intézmény neve, címe 15

16 3. Az ÁMK szervezeti felépítése, struktúrája Az ÁMK igazgató felett a munkáltatói jogokat az irányító szerv vezetője a polgármester gyakorolja. A költségvetési szerv vezetője a évi CXC törvény 69. (1) bek. Meghatározottakon túl előírja, megköveteli: az intézményi vagyon rendeltetésszerű használatáért az alapító okiratban előírt követelmények megfelelő ellátásáért a gazdálkodásban a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, valamint annak teljességéért és hitelességéért az intézményi számviteli rendért a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. Az intézmény belső kontroll rendszer megszervezéséért, rendszerének kialakításáért a fenntartó vezetője a felelős. A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelésére és a tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer. A belső ellenőrzés feladatköre magában foglalja az intézményben folyó szakmai tevékenységgel összefüggő és gazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat. 16

17 A belső ellenőrzés azt a célt szolgálja, hogy az ÁMK a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) összhangban hajtsa végre, teljesítse az elszámolási kötelezettséget. 4. Intézményegységek bemutatása 4.1 Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde Engedélyezett létszám: Óvodapedagógus: 8 fő A nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 4 fő (3 dajka,1 kisgyermeknevelő) Gyerek létszám: 100 (három óvodai és egy óvoda-bölcsődei csoport) szeptember 01.-től a évi CXC törvény számú melléklete és a mindenkori önkormányzati költségvetési rendelet alapján kell biztosítani a személyi feltételeket. (óvodavezető helyettes, pedagógiai asszisztens) Az intézmény feladata: A gondozó, nevelő és pedagógiai munka megvalósításával a szülőkkel együttműködve biztosítja a gyermekek 2 éves korától a tankötelezettség kezdetéig a gyermekek személyiségének fejlesztését, napközbeni ellátását. Együttműködik partnereivel, felhasználja az ÁMK közművelődési lehetőségeit. Gondoskodik a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztéséről: sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, tehetséges, ígéretes, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekről. Vállalja a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók nevelését. 4.2 A művelődési ház és könyvtár intézményegység Engedélyezett létszám: 2 fő Feladata: Szervezi és irányítja a településen a közművelődési tevékenységet. 17

18 A lakosság kulturális igényeinek kielégítése. Biztosítja a társadalmi igényekhez, a helyi sajátosságokhoz, életkorokhoz, munkakörülményekhez igazodó közművelődési tevékenységekhez szükséges feltételeket. Klubokat működtet, a könyvtár keretében biztosítja a lakosság részére a közéleti és kulturális informálódás lehetőségét, gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja, helyismereti információkat és dokumentumokat gyűjt. Rendszeres és szervezett lehetőséget nyújt a közösségek, civil szerveződések működéséhez. Közreműködik művészeti alkotások bemutatásában, előadásokat, rendezvényeket szervez. Tevékenység szervezéssel segíti a Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde munkáját, ill. az Ófehértói Általános Iskola munkáját. Életminőség alakítása értékteremtéssel és közvetítéssel a kultúra minden területén. Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kultúrák megismertetése. A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítése. A kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének, fenntartásának segítése. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása. Öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, egyéb művelődési lehetőségek biztosítása. A szórakoztatás komplex formáinak, játék, testedzés feltételeinek lehetőség szerinti biztosítása. Szakmai és baráti körök, alkotó csoportok révén értékteremtés, és az itt létrehozott kulturális értékek helyi, megyei, regionális népszerűsítése. Társadalmi szükségletekre, az egyes rétegek igényeire épülő közösségek fejlődésének, működésének biztosítása. Fő tevékenységi körök: az önkormányzat felkérése esetén a községi intézményekkel együttműködve a ünnepségek szervezése, együttműködés a társadalmi, gazdasági, civil szervezetekkel, a kultúra iránti igény felkeltése különböző programajánlatokkal a település minden korosztálya számára, a szabadidő hasznos eltöltését célzó foglalkozások kínálata 18

19 4.3 Konyha funkcionális- szervezeti egység Engedélyezett létszám: Élelmezésvezető 1 fő, Egyéb dolgozói létszám: 6 fő Feladata: Az intézmény saját konyhát működtet. A konyha szervezeti egységének vezetője az élelmezésvezető, a hozzá tartozó szervezeti egység engedélyezett létszáma 7 fő. A konyha feladata iskolai, óvodai, munkahelyi, vendég és szociális étkeztetés. Feladata továbbá az étlap előírásnak megfelelő, havi elszámolások, megrendelések összeállítása Az élelmezési nyersanyagnormát a fenntartó állapítja meg. Az étkezési díjat a jogszabályok és a fenntartó határozza meg. Étkezési térítési díjak megállapításánál figyelembe kell venni a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi tv. rendelkezéseit, a gyermekek számát, esetleg fogyatékosságukat. Az élelmezésvezető a következő ügykörökben járhat el a költségvetési szerv képviselőjeként: - konyha szervezeti egység munkájának szervezése, - a szállítókkal történő kapcsolattartás, - megrendelés és átvétel - közegészségügyi feltételek biztosítása. A szervezeti egységek és a vezetői szintek meghatározásánál azt az alapelvet érvényesítjük, hogy az intézmény feladatait a jogszabályi előírásoknak és a tartalmi követelményeknek megfelelően magas színvonalon láthassuk el. Az ÁMK szervezeti egységei számára meghatározott feladatok végrehajtásáról, a hatáskörökről és a munkamegosztásról az igazgató gondoskodik. Az ÁMK különböző alaptevékenységeinek ellátása a szervezeti és szakmai tekintetben önálló, egymással együttműködő és tevékenységüket összehangoló intézményegységek működésében valósul meg. 19

20 5. Az intézmények működése 5.1 Vezetői testület tagjai: ÁMK igazgató intézményegység vezetők,/élelmezésvezető, közművelődési szakember/ szakmai munkaközösség vezető A kapcsolattartás a vezetőség tagjai között folyamatos. Az intézkedésekről, a szerzett információkról kölcsönösen tájékoztatják egymást. A vezetők közötti munkamegosztást jelen szabályzat és a munkaköri leírás tartalmazza, mely az SZMSZ mellékletét képezi. Az intézmény vezetősége konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. A vezetőségnek célja, hogy a szervezet működéséhez a feltételeket biztosítsa és érje el a belső szervezettsége, hatékonysága révén a szervezetre bízott feladatok eredményes ellátását A vezetői értekezlet feladata tájékozódás a szervezeti egységek munkájáról az intézményegységek aktuális és konkrét tennivalóinak áttekintése. A megbeszéléseket az ÁMK igazgatója készíti elő és vezeti. A megbeszélésről feljegyzés készül. A vezetők az aktualitásnak megfelelően szervezett megbeszéléseken beszámolnak a vezetésük alá tartozó szervezet működéséről, illetve továbbítják az információkat az értekezleteken született döntésekről az irányításuk alatt lévő szervezetnek, továbbá a szervezettől a vezető felé A vezetési, utasítási, intézkedési jog gyakorlása Operatív ügyekben döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő szerv, amely a más testületek elé nem tartozó belső szabályok megállapításában, valamint az intézményvezető által meghatározott ügyekben döntéshozó testületként is működhet. 20

21 Feladatköre: dönt saját munka programjáról koordinálja az intézményegységek munkáját javaslatot tesz az ÁMK éves munkatervére gondoskodik az ÁMK vezetésének állásfoglalásának végrehajtásához szükséges intézkedések kidolgozásáról állást foglal a belső szabályzatok tervezéséről, a képzési, továbbképzési, szabadságolási tervről, vizsgálja a személyi és tárgyi körülmények alakulását állást foglal, ill. dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az intézményvezető előterjeszt. A vezetői testület esetenként, ill. havonta tartja üléseit Intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje Intézményegységekkel való kapcsolattartás rendjét az éves munkaterv határozza meg, mely szakmai és gazdasági területekre egyaránt kiterjed. A konyhával történő kapcsolattartás gazdasági jellegű ill. az étrend összeállításával az igénylők érdekét védi. Szükség esetén a gyors ügyintézés foganatosítása végett a telefonon történő megbeszélés a jellemző. A napi kapcsolattartásnál minden intézményegység vezetőnek kezdeményeznie kell a kapcsolat felvételt. Kapcsolattartás formái: személyes megbeszélés, tájékoztatás, telefonos egyeztetés, jelzés, írásos tájékoztatás, értekezlet, online kapcsolattartás intézményegységek ellenőrzése stb. Az ÁMK igazgató a kapcsolattartásnál köteles figyelembe venni, hogy: az egyes vezetői döntéseinél, illetve vezetői jogkörében eljárva a dolgozóit hátrányos megkülönböztetés nem érheti, az intézmény munkáját, rendezvényeit úgy kell megszerveznie, irányítania, hogy az oktató-nevelő munka zavartalanul, a munkarendnek és az éves munkatervnek megfelelően zajlódjon. 21

22 Az intézmény egység vezetők minden fontos eseményt, körülményt, tényt kötelesek időben jelezni az igazgatónak! 5.5 Az ÁMK igazgatója Az intézményben a munkáltatói jogokat gyakorolja, magasabb beosztású vezető. Felelős a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak hitelességéért, az intézmény számviteli rendjéért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. Felelősen gazdálkodik a rendelkezésére álló humánerőforrással./ változások alkalmával is. Az intézmény és a dolgozók érdekét képviseli. Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, a vezetői feladatok összehangolásáért, a pedagógiai, közművelődési munkáért. Gondoskodik az ÁMK programja megvalósításának személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeiről. Gyakorolja az illetékes intézményegység-vezető egyetértésével az alkalmazással és a közalkalmazotti jogviszony megszüntetésével kapcsolatos kizárólagos munkáltatói jogkört. Gondoskodik a dolgozók előírt orvosi vizsgálaton való megjelenéséről, munkakörének megfelelő munkavédelmi oktatáson való részvételéről. Felel a közalkalmazotti alapnyilvántartás rendszerének működtetéséért, az adatvédelmi szabályok megtartásáért. Figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát. Gondoskodik a gyermekbalesetek megelőzésével, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésével, a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok ellátásáról. Dönt az intézményen belül felmerülő hatásköri és egyéb vitákban. Részt vesz a közalkalmazottak minősítő eljárásában. Szervezi és működteti az intézményen belüli együttműködést. Hospitálási lehetőség keretében és beszámolók készíttetésében a tudásmegosztás formáit szorgalmazza. Működteti a munkaközösséget, az önértékelést támogató csoportot. 22

23 Kiadja az intézményen belüli különböző szabályzatokat. Biztosítja a hit- és vallásoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket, együttműködik az egyházak képviselőivel. Teljes körűen képviseli az ÁMK - t külső szervek előtt, de a képviseletre meghatározott ügyekben eseti vagy állandó megbízást adhat. Felkérésre beszámol, ill. együttműködik a fenntartó illetékes szakembereivel, folyamatosan tájékoztatja őket az intézmény működéséről. Gondoskodik az ÁMK működéséhez kötődő valamennyi jelentési kötelezettség, adatszolgáltatás időbeni és pontos elkészítéséről. Ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat 5.6. Intézményegység-vezető /élelmezésvezető, közművelődési szakember/ Felettük a munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja. Irányítják, szervezik intézményegységük szakmai munkáját, szakmai ügyekben képviseli az intézményegységet. A közművelődési szakember szervezi az együttműködést külső szervekkel, civil szervezetekkel. Döntenek az intézményegységük működésével kapcsolatos minden olyan kérdésben, amely előzetes egyeztetése nem tartozik az ÁMK központi szervéhez, ill. amelyben a döntés nem tartozik más közösségek hatáskörébe. Döntéseik közzététele előtt kötelesek tájékoztatni az igazgatót. Intézményegységükben gondoskodnak a takarékos működésről és vagyonvédelemről, végzik a gazdálkodás területén a vezetők részére előírt ellenőrzéseket. A foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII törvényt kell alkalmazni A munkakörökhöz tartózó feladat és hatáskörök Az egyes munkakörökhöz tartozó feladat jogköröket és hatásköröket, a hatáskörök gyakorlásának módját, felelősségi szabályokat az egyes munkakörök személyre szóló munkaköri leírásai tartalmazzák. A helyettesítés rendjét a vezető munkakörökre jelen 23

24 szabályzat, míg más munkakörök esetében a részletes helyettesítés rendjét a munkaköri leírások tartalmazzák.(munkaköri leírás minták a mellékletben találhatóak) 5.8. Hatáskörök átruházása Munkahelyi, iskolai, óvodai, szociális étkeztetést az élelmezés vezetőre Közművelődési tevékenységek, könyvtár működésének irányítását a közművelődési alkalmazottra Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde szakmai képviseletét a szakmai munkaközösség vezetőjére az igazgató ruházza át A munkaköri leírás tartalmazza A munkahely, a munkavállaló, a munkakör megnevezését, besorolását A munkaidő meghatározását, a közvetlen felettes meghatározását A munkavállaló tevékenységének körét, feladatait, hatás és jogkörét Az alkalmazotti tagságra vonatkozó feladatokat, szabályokat, jogokat A munkaköre szerinti ellenőrzését A munkaköre szerinti alap és specifikus elvárásokat Az ÁMK feladatainak ellátásához specifikus munkaköri leírások kerülnek átadásra a megbízott alkalmazottak felé határozott vagy határozatlan idejű megbízás megjelölésével. igazgató közművelődési alkalmazott, könyvtáros élelmezés- vezető, konyhalány, szakács munkaközösség vezető óvodapedagógus, dajka, kisgyermek nevelő Helyettesítés rendje Az igazgatót távollétében az intézmény egység vezetők és a munkaközösség vezető helyettesítik. Kivételes egyidejű akadályoztatásuk esetén a helyettesítés rendjéről külön írásban intézkedik az ÁMK igazgatója. Amennyiben megbízásra nem kerül sor, a működés közben 24

25 felmerülő azonnali intézkedéseket a legmagasabb fizetési kategóriába és fokozatba tartozó szakvizsgával rendelkező óvodapedagógus teszi meg Külső kapcsolatok Az ÁMK különböző országos és megyei szakmai szervezetekkel / civil szervezetekkel /óvodai és közművelődési/ tart kapcsolatot. Az ÁMK egészére vonatkozóan az igazgató tartja a kapcsolatot a fenntartóval, más kapcsolattartás esetében a művelődési szakember is elláthatja ezt a feladatot. A kapcsolattartás köre kiterjed: a községben működő üzemekre, vállalkozásokra, egyházakra, civil szervezetekre Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálatra egészségügyi ellátást biztosító háziorvosra és védőnőre, pedagógiai szakszolgálatra szülőkre iskolára Az igazgató szervezi a kapcsolattartást az ÁMK-k Országos Egyesületével. A közművelődési vezető szervezi és ápolja a kapcsolatot a Megyei Művelődési Központtal, a Népművelők Országos Egyesületével. A könyvtár szakembere tagja a könyvtári hálózatoknak. Szervezett kapcsolata van a báziskönyvtárakkal Az ÁMK létesítményeinek használati rendje Az ÁMK intézményegységei a tevékenységükre szolgáló létesítményeket és helyiségeket rendeltetésszerűen használják. Az intézmény bármelyik többcélú terét közművelődési rendezvényekre is igénybe lehet venni előzetes bejelentés és egyeztetés alapján. Az óvodában csak szülői értekezletek, nyílt napok és óvodai ünnepségek, gyerekeket érintő programok szervezhetőek. 25

26 Az ÁMK helyiségeinek külső szervek, magánszemélyek általi igénybevétele díjazás ellenében, terembérleti szerződéssel történik./ közösségi ház, könyvtár/ Az intézmény kiadására bérleti szerződést kell kötni, melyet a fenntartó végez. A helyiséget használók felelősek az ott kialakított rend megőrzésért, a berendezés megóvásáért. Károkozás esetén felelősségre kell vonni az elkövetőket. Az intézmény berendezéseit, eszközeit saját használat céljából írásbeli engedély alapján lehet elvinnie az intézmény dolgozójának. A kölcsönkérőnek a tárgy átvételéről és az anyagi felelősségről elismervényt kell aláírnia. Az engedélyen fel kell tüntetni a kölcsönzési határidőt. Az engedélyt két példányban kell elkészíteni, melynek egyik példányát a gazdasági irodában kell leadni és iktatni. Az intézmények teljes területén, az épületekben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: - a közös tulajdont védeni, - a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, - az intézmények rendjét és tisztaságát megőrizni, - az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, - tűz és balesetvédelmi előírások szerint eljárni. A munka és egészségvédelmi szabályokat betartani. Az intézmény helyiségeiben párt, vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet! Nyitva tartás A hivatali idő az ÁMK székhelyén 8-tól 16 óráig tart. A közösségi házban pihenőnapokon, munkaszüneti napokon a közművelődési programoknak megfelelően, illetve a bérlőkkel kötött megállapodás szerint történik a nyitva tartás. A Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde óráig tart nyitva. Konyha: óráig. A könyvtár nyitva tartása a mellékletben található. 26

27 6. Óvó védő előírások 6.1 Az intézményi védő, óvó előírások Bombariadó és egyéb rendkívüli esemény bekövetkeztekor az épületek elhagyása, kiürítése, a figyelmeztető jelzés alkalmazása, az állagmegóvás érdekében tett intézkedések (áramtalanítás, gázelzárás, víz elzárás stb.) azonosak a Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatban leírtakkal. Rendkívüli eseménynek minősül a megszokott, mindennapos gyakorlattól eltérő körülmény felmerülése, melynek során egyedi eseti döntés válik szükségessé. Ilyen esemény lehet például: - baleset - bombával való fenyegetés - tűz, villámcsapás - belvíz, földrengés, A végrehajtást évente gyakoroltatni kell. Amennyiben az intézmény bármely dolgozójának az intézmény bármely épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut tudomására, köteles azonnal jelenteni az intézményvezetőnek vagy az intézkedésre jogosult felelős vezetőnek. Azokba az épületekbe, ahol a gyermekek nevelése-oktatása folyik, az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek belépése csak kötött, ellenőrzött formában valósulhat meg. A gyermekek védelme, az intézményi vagyon megóvása indokolja a belépés és bent tartózkodás szabályozását idegenek számára épületenként (Függelék). Az intézményegységben történt rendkívüli eseményről az egység vezetője az igazgatót haladéktalanul tájékoztatni köteles. Az igazgató intézkedik arról, hogy a fenntartó és más érintett hivatalos szerv értesítése mielőbb megtörténjen. Bombariadó esetén az ÁMK érvényes bombariadó terve szerint kell eljárni. A katasztrófa-, tűz-, és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendjét az SZMSZ függeléke tartalmazza. A gyermekek által nem vagy csak felügyelet mellett használható gépek, eszközök leírása, a jelentési kötelezettség formája a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet ban található az ott leírtak alkalmazása kötelező. A házirend részletezi azokat a védő, 27

28 óvó rendelkezéseket, melyeket a gyerekeknek meg kell tartaniuk abból a célból, hogy megelőzzék a gyermekbaleseteket. Az egészségvédelmi szabályokat és az ÁNTSZ előírásait mindenkinek meg kell tartania. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől történő elkülönítéséről, azonnal tájékoztatja a szülőket. 6.2 Baleset esetén a pedagógus és más alkalmazottak feladatai Az intézmény minden épületében az arra kijelölt helyen elsősegélynyújtó dobozt kell elhelyezni, melynek tartalmát az épületenként kijelölt személyeknek folyamatosan ellenőrizniük, és a hiánypótlásról gondoskodniuk kell. A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év, ill. a szorgalmi idő megkezdésekor, valamint havonta szükség szerint életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell az óvodai csoportnaplóban. Ismétlő tájékoztatást szükséges tartani egy-egy új eszköz használatának bevezetésekor, kirándulás előtt, s bármikor, ha a nevelő szükségesnek tartja. Az alkalmazottak kötelessége, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, hogy a szükséges intézkedéseket megtegye. A gyermekbaleseteket be kell jelenteni az intézményvezetőnek. A balesetet az előírt nyomtatványon kell nyilvántartani. A 3 napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálni, fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap 8. napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a gyermeknek vagy szülőjének. A jegyzőkönyv 1 példányát irattárban kell megőrizni. A súlyos balesetet a nevelési-oktatási intézménynek azonnal be kell jelentenie a Rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. Lehetővé kell tenni a szülői szervezet képviselője részvételét a balesetek kivizsgálásában. 28

29 Minden gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést a hasonló esetek megelőzésére. 6.3 A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az ÁMK dolgozói jogszabályban meghatározott időközönként foglalkozásegészségügyi vizsgálaton vesznek részt. Az óvodás gyermekek számára törvény által előirt egészségügyi vizsgálatát az intézmény orvosa és a védőnő a nevelési-oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint végzi. Ennek keretében kerül sor: az óvodáskorú gyermekek évenkénti vizsgálatára, alapszűrések végzésére, az intézmény egészségnevelő tevékenységében való részvételre, az intézményi környezet ellenőrzésére, hiányosságok esetén intézkedések megtételére, a gyermekek higiénéjének ellenőrzésére, fogászati szűrővizsgálatra óvodások esetén évente legalább egyszer. Az orvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre, szakértőként közreműködik a nevelőtestület munkájában. 6.4 Belépés és benntartózkodás általános rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az ÁMK- val Az ÁMK szolgáltatásainak igénybevétele a külső használók számára nyitottságot feltételez. Az intézményben való benntartózkodás azonban nem zavarhatja a nevelő, nevelőoktató munka nyugodt feltételeit és körülményeit. A különböző tanfolyamokra érkezők a kijelölt helyen és időben tartózkodhatnak az épületben. A kiállításokat a megállapított időben lehet megtekinteni. A művelődési ház tereit, a klubszoba használatát civil csoportok előzetes egyeztetés alapján kérhetik a közművelődési intézményegységben. Közművelődési rendezvények idején a belépés zavartalanságáért, ill. a közönség fogadásáért a közművelődési szakember felelős. A program befejeztével az épület megfelelő rendben való elhagyását az egység dolgozói kísérik figyelemmel. Az engedélyezett vásárok, bemutatók közönségét a kijelölt helyen kell fogadni. A tornatermi foglalkozások befejezését követően a résztvevőknek el kell hagyni az épületet. A szülők fogadásának rendjét a nevelési intézmény házirendje rögzíti. 29

30 Az óvodában idegen csak intézményvezetői engedéllyel tartózkodhat. A nevelési-oktatási intézményegységekben ügynöki tevékenység nem folytatható. Kivételt az intézményvezető tehet, ha a tevékenység az intézmény felnőtt dolgozóira vonatkozik. Helyhatósági választások alkalmával a nevelési-oktatási intézményegységek épületeinek igénybevétele a fenntartóval történő egyeztetés alapján külön, esetileg meghatározott szabályok szerint kerül megállapításra. 7. Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 7.1 Az intézmény működése A működés rendje, felvétel jogviszony létesítésére Intézményünk 2-től-8 éves korig a tankötelezettség kezdetéig, mint köznevelési intézmény (2011.éviCXC. törvény alapján) gondoskodik a gyerekekről. Az egységes óvodabölcsődei csoportba 2 éves kortól vesszük fel a gyerekeket. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti akkor, ha a körzetbe tartozó 3 éves és annál idősebb gyermekek felvételes kérelme teljesíthető. A fenntartó a beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. Beiratkozásnál be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, Taj kártyát. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. Az intézményi felvétel általános szabályai mellett a felvétel kötelező az alábbi esetekben: a gyermek az év augusztus 31-ig betölti a 3. életévét és az óvoda felvételi körzetében lakik, a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát, a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű, a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 30

31 a gyermek hátrányos helyzetű (védelembe vett). a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek, a gyermeket időskorú neveli, a gyermek idősebb testvére már előzőleg felvételt nyert az óvodába. Az intézménybe felvett gyerekeket nyilvántartjuk a dokumentumokban és Közoktatási Információs Rendszerben (KIR). A szülő óvodaváltoztatási igényét köteles bejelenteni A nyitva tartás rendje A Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde nevelési rendjét a munkaterv határozza meg. A dokumentumban határozzuk meg: a nevelés nélküli munkanapok időpontját és felhasználását a szünetek időtartamát a nemzeti és intézményi ünnepek megünneplésének időpontját az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú nyílt nap tervezett időpontját. Minden egyéb kérdést, amit fontosnak tart a nevelőtestület meghatározni a nevelési év rendjéhez. A Kastélykert Óvoda és Egységes óvoda-bölcsőde folyamatosan működő intézmény. Az intézmény hétfőtől-péntekig 6 óra 30-tól 17 óráig tart nyitva. Előzetes megbeszélés, engedélyezés alapján ettől eltérő időben is (értekezlet idején, stb.) A nevelési év szeptember 1-től augusztus 3-ig tart. Június 16-tól augusztus 31-ig nyári napirend szerint, csökkent gyermek létszámesetén összevont csoportokkal működünk. Intézményünk- Ófehértó Község Önkormányzat döntése alapján-nyári időszakban (általában augusztus hónapban) zárva tarthat karbantartási-takarítási munkák elvégzése céljából, melynek pontos időpontjáról a szülők február hó 15-ig hivatalos tájékoztatást kapnak. Ez idő alatt a szülő gondoskodik gyermeke elhelyezéséről. A nyári zárva tartás ideje alatt a fenntartó által megállapított napokon 9-13 óráig hivatalos ügyek intézésére ügyeletet tartunk. Az ügyeleti beosztást az ÁMK igazgatója készíti el a szabadságok figyelembe vételével. Az intézményi szünetek illeszkednek az állami és egyházi ünnepekhez, az ünnepek miatt bekövetkező változásokról a szülőket az intézmény vezetője az esedékesség időpontjától 7 nappal korábban tájékoztatja. 31

32 Őszi, téli, tavaszi zárások: Az iskolákra vonatkozó, évszakokhoz fűződő tradicionális szünetek az intézményünkre nem vonatkoznak. Előzetes bejelentéssel a szülő otthon tarthatja gyerekét. Ebben az időben az intézmény által végzett felmérés a gyerekek étkezésének biztosítása és a megfelelő dolgozói létszám biztosítása miatt történik. Alacsony létszám esetén összevont csoportokkal működünk (kivétel az óvoda-bölcsődei csoport.) Bármely okból lecsökkenő gyermeklétszámnál az intézmény fenntartja jogát az összevonásra. Nevelés nélkül munkanapok száma: 5 nap. A nevelés nélküli munkanapokon biztosított ügyeleti ellátásra vonatkozó szülői igényeket írásban - a zárva tartás előtt 7 nappal - az óvodapedagógusoknak kell összegyűjtenie és továbbítani a vezető részére. Az intézményt reggel a munkarend szerint 6 óra 25 percre érkező dajka nyitja és délután a munkarend szerinti dajkai dolgozó zárja 17 óra 5 perckor. Nyitástól zárásig minden csoportban óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. A személyre szóló munkaidő beosztás az adott nevelési évre szóló munkaterv része. Az alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának dokumentálását a mindenkori jelenléti ív napi aláírása biztosítja. A nevelés nélküli munkanapok, valamint az ünnepek időpontjáról az első szülői értekezleten tájékoztatást adunk, minden csoport faliújságján szeptemberben kifüggesztjük, valamint a KIR rendszer közzétételi listájában kell meg jeleníteni. A megvalósulás ellenőrzéséért a helyettes a felelős A Kastélykert Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde dokumentumainak nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések Működési alapdokumentumok: Alapító Okirat Vezetői pályázat ÉRTED-VELED Pedagógiai Program Szervezeti és Működési Szabályzat Önértékelési szabályzat Házirend Éves Munkaterv Az Alapító Okirat elhelyezése: Az Alapító Okirat a következő helyeken van elhelyezve: 32

33 a fenntartónál, az ÁMK igazgatójánál az irattárban, az intézményben, az Államkincstárban. A működési alapdokumentumok elhelyezése: A felsorolt működési alapdokumentumok őrzése és nyilvános dokumentumként kezelése az igazgató feladata. Irattári elhelyezésük kötelező. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságra hozatala a jogszabályok szerint történik. A nyilvánosságot biztosítandó, az említett működési alapdokumentumok kihelyezése a következő helyekre történik meg: fenntartó honlap / községi-intézményi / ÁMK Igazgató Köznevelési Információs Rendszer intézmény A dokumentumokba betekinthetnek a pedagógusok, a szülők, partnereink és az intézménnyel jogviszonyban nem állók is. A dokumentumok elhelyezéséről, a szóbeli és írásbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az ÁMK igazgatójától. Az intézmény lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők a beiratkozáskor, a nyílt napokon is választ kapjanak kérdéseikre. Tájékoztatás a Pedagógiai Programról: Az Érted- Veled Pedagógiai Program nyilvános, minden érdeklődő számára hozzáférhető, megtalálható az intézmény honlapján és a köznevelési információs rendszer oldalán. Egy-egy nyomtatott példány található: 33

34 az intézmény fenntartójánál Ófehértó Község Polgármesteri Hivatala, az igazgató irodájában, ahol a szülők igény szerint betekintést nyerhetnek a programba, az irattárban, minden csoportban. ahol a szülők igény szerint betekintést nyerhetnek a programba, Az Érted- Veled Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseiket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor felteheti az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra. Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az intézmény igazgatójától, ill. a jogosult személyektől. Írásbeli kérés a nevelési év ideje alatt bármikor benyújtható az ÁMK igazgatójának címezve, aki az ügyintézési határidőn belül írásbeli tájékoztatást nyújt/15 napon belül/ Tájékoztatás a Házirendről, a szervezeti és működési szabályzatról: Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a házirendről a szervezeti és működési szabályzatról. Az új beiratkozó gyermekek szüleinek a beiratkozáskor átadjuk a házirend fénymásolt példányát - az átvételt a szülő aláírásával igazolja. Különös közzétételi lista: 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (2) pontja alapján az intézményi közzétételi lista közérdekű statisztikai adatokat tartalmazhat! továbbá: a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató, a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma, a térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcímét és mértékét, a fenntartó által adható kedvezményeket, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is, 34

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA

DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA DOMBÓVÁRI GYERMEKVILÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Készítette: Teufelné Glaub Ágnes intézményvezető A Szervezeti és Működési Szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI

6.4.4. A kiadmányozás eljárásrendje, képviselet szabályai:... 29 6.4.5. Szakmai munkaközösség vezető... 29 7. A SZERVEZETI EGYSÉGEK, ÉS A SZERVEZETI Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:... 5 1.1. Eljárásjogi megfelelőség... 5 1.2. Az SZMSZ jogszabályi alapja... 6 2.AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK.. 7 2.1.Általános információk

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

Szolnok Városi Óvodák

Szolnok Városi Óvodák Szolnok Városi Óvodák SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. január 29. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szolnok Városi Óvodák 5000 Szolnok, Baross u. 1. Készítette: Intézmény OM - azonosítója:.. Ferenczné

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KÖZPONTI MŰVÉSZETI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE TÖBBCÉLÚ KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 -

Szervezeti és Működési Szabályzat. Fővárosi Önkormányzat Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 0 - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015-0 - Bevezető A, mint költségvetési szerv (továbbiakban: az óvoda) szervezetét, feladatai ellátásának részletes belső rendjét és módját, valamint belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat

Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény. OM azonosító: 030 999. Szervezeti és működési szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Egyesített Intézmény OM azonosító: 030 999 Szervezeti és működési szabályzat 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelendő az alapító okiratában

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám: 791-1/2015. 1101 Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csengővár Óvoda OM azonosító:031374 3245 Recsk, Kossuth út 218. Készítette:. Fásiné Fodor Katalin Intézményvezető 23-23-132./2015.(2015. szeptember 1.) határozatszámon

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda Készítette: Világos Csabáné intézményvezető Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér. 4 II. Az alapító okiratban foglaltak részletezése... 5

Részletesebben

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582

MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. OM azonosító: 028582 MISKOLCI NYITNIKÉK ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 028582 Az intézmény fenntartója: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jóváhagyta: Galambosi Dorottya óvodavezető Elfogadta: Az

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról és Házirendjéről Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladányi Egyesített Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda 2015. Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 3 1.1.Szervezeti és Működési szabályzat feladatai 3 1.2.Az SZMSZ kiterjedési jogköre 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Szervezeti és Működési Szabályzata átdolgozott anyag 2014. szeptember 10. 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések.7.old. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya...

Ménfőcsanaki Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. AZ SZMSZ célja, jogi alapjai, hatálya... 3 2. Az intézményi dokumentumok; nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezések... 4 2.1. Az alapító okirat... 4 2.2. Óvodai

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837

Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 Nefelejcs Óvoda 2118 Dány, Tavasz u.4. Telefon: (28)464 006 Mobil: 06-30-328-26 E-mail:ovoda@dany.hu OM: 032837 2013 Kötelező tatalmi elemek jogforrásai Alaptevékenység száma neve Az alaptevékenységen

Részletesebben