Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat"

Átírás

1 Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa utca 46. fsz. 1.) OM azonosító száma: Szervezeti és Működési Szabályzata

2 Tartalom I. Bevezetés A SZMSZ célja, tartalma Jogszabályi háttér A SZMSZ hatálya, hatályba lépése, felülvizsgálata, megtekintése... 5 II. Intézményi alapadatok Intézményi azonosítók Az intézmény alapításáról szóló jogszabály megnevezése Az intézmény tevékenységei Az intézmény alaptevékenységei Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek Vállalkozási tevékenység A szakszolgálat gazdálkodása A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere... 7 III. Szervezeti felépítés A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése Vezetők, vezetőség Az intézményvezetés tagjai: Vezetők közötti feladatmegosztás [R. 4. (1) bekezdés e) pont] Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök A helyettesítés rendje [R. 4. (1) bekezdés f) pont, 188. (1)-(2)] Pedagógusok közösségei A nevelőtestület: A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak Szakalkalmazottak közössége A gyermekek és a tanulók közössége A tanulók közösségeit képviselő diákönkormányzat egyes további véleményezési jogköre Szülői szervezetek (közösségek) Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel Óvoda-, iskolaszék, intézményi tanács A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája Belső kapcsolattartás A kiadmányozás és a képviselet szabályai Az intézményvezetés és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás formái és rendje A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) biztosítása A diákképviselő és az intézményi vezetés közötti kapcsolattartás A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és az óvoda/iskolaszék, az intézményi tanács, valamint a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája A vezetők és a szervezeti egységek közötti A szakszolgálaton belül szervezeti egységek nem működnek Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje Az intézményvezetés és a szülők közötti kapcsolattartás Az egyes intézményi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája, módja A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje A nevelőtestület tagjainak kapcsolattartása A nem pedagógus dolgozók kapcsolattartása Pedagógusok és a gyermekek, tanulók kapcsolattartása A pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás Az érdeklődők tájékoztatásának rendje a szakszolgálati dokumentumokról A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja A fenntartóval való kapcsolat Pedagógiai szakszolgálatokkal, szakértői bizottságokkal, nevelési tanácsadóval történő kapcsolattartás

3 8.3 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás IV. A működés rendje Az intézmény működési rendje [R. 4. (1) bekezdés a) pont] Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A nevelési év rendje: A nyitva tartás rendje A felvétel rendje: A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A nevelő-oktató munkát segítő más alkalmazottak, munkatársak munkarendje A gyermekek és tanulók munkarendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A felnőttoktatás formái Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A hagyományápolás eszközei: Az intézmény hagyományai érintik: A rendezvények A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái Értékelés A tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai A könyvtár működése A könyvtár működésének célja, a működés feltételei A könyvtár igénybevételének és működésének általános szabályai Egyes tankönyvek intézményi könyvtártól való megvásárlásának feltételei Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás intézményi szabályai Intézményi védő, óvó előírások Általános előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Katasztrófa-, tűz- és polgári védelmi tevékenység szervezeti és végrehajtási rendje Egyéb kérdések Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok A dohányzással kapcsolatos szabályok Reklámtevékenységgel kapcsolatos szabályok Egyéb, az intézmény működésével összefüggő olyan kérdés, amelyet jogszabály rendelkezése alapján az SZMSZ-ben kell, vagy más szabályozó dokumentumban nem kell vagy nem lehet szabályozni Intézményi dokumentumok nyilvánossága A házirenddel összefüggő tájékoztatás szabályai A jelen SZMSZ nyilvánossága A szülők tájékoztatása V. Záró rendelkezések... Hiba! A könyvjelző nem létezik A SZMSZ hatálybalépése... Hiba! A könyvjelző nem létezik A SZMSZ felülvizsgálata... Hiba! A könyvjelző nem létezik.35 VI. Legitimációs záradék... Hiba! A könyvjelző nem létezik Diákönkormányzat nyilatkozata... Hiba! A könyvjelző nem létezik Szülők képviselőjének nyilatkozata... Hiba! A könyvjelző nem létezik Nevelőtestület nyilatkozata... Hiba! A könyvjelző nem létezik.36 Függelék... Hiba! A könyvjelző nem létezik.36 Munkaköri leírás-minták [R. 4. (1) bekezdés t) pont... Hiba! A könyvjelző nem létezik.36 3

4 I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban. Nkt.) 25. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Budapest, Rózsa utca 46. fsz. 1. OM azonosító száma: (a ei keltezésű alapító okirat alapján) belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. [Nkt. 25. (1) bekezdés] 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a pedagógiai szakszolgálati intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 4

5 a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az illetékekről szóló évi XCIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet (továbbiakban: Irányelv) a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet (Szakszolg. r.) 8/2014. (I. 30.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet módosításáról az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 3. A SZMSZ hatálya, hatályba lépése, felülvizsgálata, megtekintése A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. Az Intézmény SZMSZ-ét, az alkalmazotti értekezlet fogadja el. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Módosítására akkor kerül sor, ha a fenti jogszabályokban, szervezeti és működési tekintetben változás áll be, illetve ha a szülők, vagy a nevelőtestület minősített többséggel erre javaslatot tesz. A hatálybalépéssel egyidejűleg hatályát veszti az intézmény január 1-től hatályba lépett SZMSZ-e. Az SZMSZ nyilvános, a szülők, munkavállalók és más érdeklődők számára megtekinthető munkaidőben az Intézmény székhelyén a vezetői irodában, az intézmény honlapján. 5

6 II. Intézményi alapadatok 1. Intézményi azonosítók hivatalos név: Tunyogi Pedagógiai Szakszolgálat székhely: Budapest, Rózsa utca 46. fsz. 1. telephely/tagintézmény: - fenntartó: Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a halmozottan sérült gyermekekért (1077 Budapest, Bethlen G. u. 8.1/6.) működési engedély száma: BPB/012/ /2013. alapító okirat száma: 3/2013. (08. 21) Kuratóriumi hat. alapító okirat kelte: alapítás időpontja: 2004 OM azonosító: KSH azonosító: adóalanyiság: alanyi adómentes adószám: bankszámlaszám: Az intézmény alapításáról szóló jogszabály megnevezése Köznevelési intézményt (pedagógiai szakszolgálat) más személy vagy szervezet (pl. alapítvány) alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint - megszerezte. [Nkt. 2. (3) bd) pont] 3. Az intézmény tevékenységei - pedagógiai szakszolgálati feladat 3.1 Az intézmény alaptevékenységei Azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt [NKt. 4 (1) s)] az alábbiak szerint: - gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás, gondozás [Szakszolg. r. 4. ; Nkt. 18. (2) bekezdés a) pontja] - fejlesztő nevelés [Szakszolg. r. 6. ; Nkt. 18. (2) bekezdés b) pontja] - gyógytestnevelés [Szakszolg. r. 28. ; Nkt. 18. (2) bekezdés h) pontja] - logopédiai ellátás [Szakszolg. r. 25. ; Nkt. 18. (2) bekezdés e) pontja] - konduktív pedagógiai ellátás [Szakszolg. r. 27. ; Nkt. 18. (2) bekezdés g) pontja] Az Nkt és 25. pontja szerint meghatározott, valamint a szakértői bizottság által kiadott szakvélemény alapján: - mozgásszervi, - érzékszervi, (látás, hallás) - értelmi vagy beszédfogyatékos, halrnozottan fogyatékos (a fenti több fogyatékosság együttes előfordulása esetén) tanulókat intézményünk ellátja. 6

7 3.2 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységek - családterápia - családvédelem, szociális hátrányok enyhítése - szabadidős programok szervezése, lebonyolítása, - szülők részére szakmai előadások megtartása - gyermekek és családjaik részére ünnepek megszervezése és lebonyolítása - szakember képzése 3.3 Vállalkozási tevékenység Az intézmény az előzőekben felsorolt feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat. 3.4 A szakszolgálat gazdálkodása Az intézmény részben önálló gazdálkodású. Az alapító kezdő vagyona: a 29520/0/A/3.hrsz 1064 Budapest Rózsa u. 46. fsz. 1.sz. alatti 101 m 2 ingatlan és annak berendezési és felszerelési tárgyai. Az Alapítvány támogatja az ünnepeket, szabadidős programokat, családgondozást, álló és forgóeszközöket. Az Alapítvány az ingatlant a hozzá tartozó ingóságokkal együtt térítésmentes használatba adja a köznevelési intézménynek. Az intézmény vezetője nem jogosult az ingatlant és az ingóságokat elidegeníteni, megterhelni, bérbe adni, csak a fenntartó hozzájárulásával. Az intézmény egyéb bevételét képezi a mindenkori költségvetési törvény által biztosított normatív támogatás, valamint az Alapítványhoz befolyt adományokból, 1 %-ból, pályázatokból a működés egyéb támogatása. Az intézmény igazgatója a bérgazdálkodás tekintetében önállóan jogosult dönteni; a rendelkezésére bocsátott ingatlant nem jogosult elidegeníteni; a vagyonnal és a kuratórium által évente jóváhagyott költségvetéssel gazdálkodik. Az átmeneti szabad kapacitást az alaptevékenység sérelme nélkül a fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbe adni, vagy egyéb módon hasznosítani. A rábízott vagyon felhasználásáról évente ír beszámolót a fenntartónak. 3.5 A gazdálkodás folyamat- és kapcsolatrendszere A törvényi szintű szabályozás szerint, az intézményi költségvetési tervben leírtak alapján, az igazgató utasítására történnek. Kötelezettségvállalást csak az igazgató tehet. A kötelezettségvállalás írásban történik. A kötelezettségvállalás alapján beérkező számlák érvényesítésre, majd utalványozásra és ellenjegyzésre kerülnek. A kifizetésre jóváhagyott számla kiegyenlítése készpénzben, vagy átutalással történik a jogszabályokban előírtak szerint. A költségvetési előirányzatok teljesítéséről a szakszolgálat beszámol felügyeleti szervének. III. Szervezeti felépítés 1. A szervezeti egységek (intézményi közösségek) megnevezése 7

8 1.1 Vezetők, vezetőség Az intézmény vezetője általános jelleggel képviseli az Intézményt, teljes jogkörrel felel az intézmény jogszerű működéséért. Az igazgató dönt a szakszolgálat működésével, a dolgozók alkalmazásával és jogviszonyával kapcsolatos kérdésekben, az intézménybe való felvételről. Ellenőrzi a szakmai feladatok végrehajtását. Legfontosabb feladatai: a nevelőtestület vezetése, az intézményi döntések előkészítése, végrehajtásának ellenőrzése, a szakmai munka irányítása és ellenőrzésének megszervezése, a költségvetés betartása, az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, és folyamatos fejlesztése. Az intézmény vezetője felel: a pedagógiai munkáért, a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a gyermekbaleset megelőzéséért, a gyerekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásának, szakszerű megszervezéséért, ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, a nevelési-oktatási, a gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi és szociális intézményekkel, valamint a gyámhatósággal való megfelelő együttműködésért, a szülők közösségével, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel való együttműködésért, a jogszabályok, rendeletek betartásáért. Feladata: Kapcsolattartás, koordináló tevékenység a fenntartóval, közvetlen és közvetett partnereivel. Az SzMSz-ben megfogalmazott, a vezetésre vonatkozó pontok maradéktalan ellátása. Az igazgató kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatok: a munkáltatói jogkör gyakorlása - kinevezés, átsorolás, felmentés, jutalmazás, fegyelmi ügyek a költségvetés tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása döntés személyi és tárgyi feltételekről a belső ellenőrzés és irányítás az intézményre vonatkozó szerződések megkötése a kiadott szakvélemények, iskolaérettségi igazolások, bizonyítványok aláírása. Az intézmény vezetője felett a munkáltatói jogokat az Alapítvány kuratóriuma gyakorolja. Részletes feladatait a fenntartó által készített munkaköri leírása tartalmazza Intézményvezető-helyettes A vezető közvetlen munkatársa. A vezető távollétében teljes jogkörrel és felelősséggel végzi a vezetői feladatokat, Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják melyeket közös megbeszélés és egyeztetés után az igazgató írásban meghatároz, Vezető-helyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott és határozatlan időre szólhat, 8

9 A vezető-helyettes megbízásakor és annak visszahívásakor a nevelőtestület véleményezési jogkörrel rendelkezik, Szakmai feladatai: az érintett szakszolgálati tevékenységek vonatkozásában figyelemmel kíséri: a hazai és külföldi szakmai eredményeket, eljárásokat és kiadványokat, a hazai és külföldi pályázati lehetőségeket, folyamatosan vizsgálja az Intézmény szakmai erőforrásait, gondozza az Intézmény továbbképzési programját, ellenőrzési feladatokat lát el, ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. A helyettes feladatait a munkaköri leírás és az éves munkaterv tartalmazza. Koordinációs feladatai: folyamatosan figyelemmel kíséri az Intézmény humán erőforrásait, leterheltségét; javaslatot tesz az igazgatónak a humán erőforrások átcsoportosítására, figyelemmel kíséri az Intézmény működését meghatározó jogszabályokat, gondozza az Intézmény szabályzatait, gondozza az Intézmény nyilvántartó rendszereit, eleget tesz az Intézmény adatközlési kötelezettségének, ellátja az igazgató által ráruházott egyéb feladatokat. együttműködik a szolgáltatásban érintett intézményekkel koordinálja az egységes dokumentációs rendszer bevezetését koordinálja az egységes szempontrendszerre épülő pedagógus értékelési rendszer bevezetését Az intézményi titkár: az ügyviteli feladatokon kívül felelős a szakszolgálat gazdaságos működtetését elősegítő döntések meghozatalának előkészítéséért, a gazdaságos, folyamatos működés feltételeinek megteremtéséért. Részletes feladatát a munkaköri leírás tartalmazza. Az intézmény részben önálló gazdálkodást folytat, a gazdálkodást a fenntartó végezteti megállapodás alapján külső céggel Az intézményvezetés tagjai: Az igazgató, igazgatóhelyettes. Az igazgató és az igazgatóhelyettes munkaköri leírásuk szerint felelős a jogkörükbe, hatáskörükbe tartozó feladatok elvégzéséért a szükséges döntések meghozataláért. A vezetés közös szabályai: - a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására javaslatot tesznek, - ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat, - elkészítik az irányításuk alá tartozó dolgozók munkája értékelésének tervezetét, - a tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az igazgatónak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Az intézményi titkár, - aki nem tagja az intézményvezetésnek köteles a gazdasági döntések előkészítése érdekében adatot szolgáltatni a fenntartó által megbízott gazdasági vezetőnek. Megbízását határozatlan időre mindkét munkaterületre a fenntartó tudtával az igazgató adja. 9

10 A szakszolgálat vezetősége hetente vezetőségi értekezletet tart, összehívásáért az igazgató felelős. Az értekezletek határozatait, utasításait az igazgató hozza az érintettek tudomására, illetve hozza nyilvánosságra Vezetők közötti feladatmegosztás [R. 4. (1) bekezdés e) pont] Az igazgatót távollétében teljes felelősséggel a kizárólagos hatáskörbe tartozó ügyek kivételével az igazgatóhelyettes helyettesíti, mindkettejük távollétében az intézményi titkár. A helyettesítő vezetők hatásköre munkajogi kérdések kivételével, saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes intézményvezetői hatáskört ugyancsak az igazgatóhelyettes gyakorolja. (Tartós távollétnek minősül a legalább négy hetes, folyamatos távollét.) 1.4. Az intézményvezető feladat- és hatásköréből leadott feladat- és hatáskörök [R. 4. (1) bekezdés t) pont] Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat az aláírási jog fenntartása, ill. egyetértésének megtartása mellett: az igazgatóhelyettes számára a gyermeke és tanulók felvételi ügyeiben való döntést, az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, az intézményi titkár számára a szóbeli egyeztetést követően, az aláírási jog megtartásával az egyes szállítási szerződések előkészítését, a terembérleti és már bérleti szerződések előkészítését, az intézményi titkár közreműködik a technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének előkészítésében, szabadságuk kiadásában. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgató-helyettes felhatalmazását. Döntéseikről értesítik az igazgatót munkába állásakor A helyettesítés rendje [R. 4. (1) bekezdés f) pont, 188. (1)-(2)] Az intézmény vezetőinek munkaidő beosztását úgy kell kialakítani, hogy az intézmény nyitva tartása alatt ig tartózkodjon az épületben felelős vezető. A gyermekek, tanulók intézményben tartózkodása alatti időben mindig biztosított a vezetői jelenlét. [Korm. r. 7. (2) bekezdés a) pont] Ezen belül a helyettesítő alkalmazott felelősségének, intézkedési jogkörének meghatározása [Korm. r. 7. (2) bekezdés b) pont] Amennyiben nincs az intézményben felelős vezető, akkor a pedagógusok közül kell kijelölni meghatározott időre ügyeletes vezetőt, a tanári szoba hirdetőtáblájára is kiírva. A beérkező, vagy később távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel a szakszolgálat rendjéért. A helyettesítés alatti döntésekről a helyettesítő az első lehetséges alkalommal tájékoztatja a helyettesítettet. 10

11 2. Pedagógusok közösségei 2.1 A nevelőtestület: A nevelőtestület tagjai a szakszolgálat pedagógus-munkakört betöltő határozatlan, ill. határozott időre kinevezett tanárai, valamint polgári jogviszonyban álló óraadói és az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottai. A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, a nevelés kérdésében az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve, Az intézmény nevelőtestülete a nevelési kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben döntési, egyetértési vagy javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Nevelőtestületi értekezletek: az éves munkatervben megjelölt témában és időpontban, egy héttel előre közölt napirend alapján. Az értekezleteken való részvétel a nevelőtestület tagjai számára kötelező. Az Nkt a részletesen ismerteti a nevelőtestület döntési és egyéb jogköreit Döntési jogkörébe tartozik: a munkaterv elfogadása, az SZMSZ és módosításának elfogadása, az éves fejlesztési terv elkészítése, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása a házirend elfogadása, a továbbképzési program elfogadásáról, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, a fejlesztő nevelésben-oktatásban részt vevő tanulók továbbhaladásáról Véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet - a szakszolgálat működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. 2.2.A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása A szakszolgálat nevelőtestülete feladatkörének részleges ellátására bizottságokat hozhat létre. A bizottságok feladat- és hatásköréről a nevelőtestület megalakításukkal egyidejűleg dönt. A bizottságok tagjai maguk közül a tevékenység összehangolására, irányítására vezetőt választhatnak. Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok A szakmai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az intézményvezetés döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az intézményvezetés hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg Ezen belül a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések [R. 4. (1) bekezdés p) pont]. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja: tanévnyitó értekezlet 11

12 az I. félév munkáját értékelő értekezlet tanévzáró értekezlet egyéb fontos ügyeket érintő nevelési értekezlet 2.3. Nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak fogyatékosság típusának megfelelő szakorvos vagy gyermek- és ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve gyermek neurológia szakorvos, gyógytornász, pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, szakszolgálati titkár, 2.4. Az alkalmazottak közössége Az alkalmazottak közösségének tagjai a szakszolgálat pedagógusai, nevelő- és oktató munkát segítő alkalmazottai mellett az intézmény működtetését biztosító ún. technikai személyzet: takarítók, karbantartó. Közvetlen feladatuk az intézmény folyamatos működésének biztosítása. A technikai dolgozók az igazgatóhelyettes közvetlen irányítása alatt állnak, munkaköri feladataikat részletesen munkaköri leírásaik tartalmazzák. Munkájukat az igazgatóhelyettes rendszeresen ellenőrzi, értékeli. 3. A gyermekek és a tanulók közössége Ha a sajátos nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan fogyatékos, attól az évtől kezdve, amelyben az ötödik életévét betölti, fejlesztő nevelésben vesz részt. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermek annak a tanítási évnek az első napjától, amelyben a 6-8. életévét betölti, fejlesztő nevelés-oktatás keretében teljesíti a tankötelezettségét. A fejlesztő nevelés-oktatást maximálisan 6 fős csoportokban lehet megszervezni egyéni, vagy csoportfoglalkozás keretében, igazodva a tanuló egyéni sajátosságaihoz. A fejlesztő nevelésben, fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulókat a sajátos nevelési igényük, fejlettségük és életkoruk alapján osztják be fejlesztő csoportokba. Érdekképviseleti szerv létrehozására, annak működtetésére önállóan nem képesek. 3.1 A tanulók közösségeit képviselő diákönkormányzat egyes további véleményezési jogköre [R (5) bekezdés g) pont] A fejlesztő nevelés-oktatásban részt vevő tanulók e jogosítványokat figyelemmel halmozottan fogyatékos voltukra a szülőkkel együttesen gyakorolják. 4. Szülői szervezetek (közösségek) Az intézményben érdekképviseleti szervek nem működnek tekintettel arra, hogy a szülők eltérő földrajzi környezetből hozzák gyermeküket egyéni, ill. csoportban történő fejlesztésre - az egyetértési jogot a szülők nevében a szülői képviselő gyakorolja, akinek véleményét a stratégiai dokumentumoknál kötelező beszerezni. A szakszolgálat pedagógiai dokumentumainak (Munkaterv, SzMSz, Házirend) véleményezésénél az igazgató tájékoztatja a szülők képviselőjét a gyermekeket érintő eseményekről és változásokról, így véleményezési jog intézményi gyakorlata megvalósul. 4.1 Azok az ügyek, amelyekben a szülői szervezetet (közösséget) az SZMSZ véleményezési joggal ruházza fel [R. 4. (1) bekezdés p) pont]. A szakszolgálat a hatályos jogszabályok által előírt kötelező véleménynyilvánításon kívül 12

13 egyéb ügyekkel nem bízza meg a szülőket. 5. Óvoda-, iskolaszék, intézményi tanács Az intézményben Óvoda/Iskolaszék és Intézményi tanács annak kezdeményezéséig és megalakulásáig nem működik. 6. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája [R. 4. (1) bekezdés e) pont] 6.1 Belső kapcsolattartás Az igazgató irányítása alatti vezetői, ill. munkatársi szintek folyamatos, napi kapcsolatban állnak egymással, az azonnali intézkedést igénylő kérdésekben kötelező az azonnali tájékoztatás, véleménykérés. A közvetlen kapcsolattartás a szervezetnek megfelelő hierarchikus rendben történik. Egyeztetési vita, döntés igény esetén az igazgató megkeresése szükséges. A vezetők az értekezletre felkészülnek saját területük aktuális eseményeiből, az értekezletet megelőző nap 12 óráig napirendi pontokat javasolhatnak az igazgatónak. Napirendi pontot bármely dolgozó javasolhat, a javaslattevőt a napirendi pont tárgyalására az igazgató hívja meg. A vezetői értekezlet döntéseiről az igazgató tájékoztatást ad. A tanévnyitó és tanévzáró, félévi, illetve a belső vizsgálatokhoz kapcsolódó értekezletek során szóban, szükség esetén írásban kötelesek az eredményekről és problémákról, illetve irányítói és ellenőrzési munkájukról, tapasztalataikról beszámolni. 6.2 A kiadmányozás és a képviselet szabályai [R. 4. (1) bekezdés e) pont] A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg. A szakszolgálat képviselője az Nkt. alapján az igazgató, aki esetenként külön megbízást adhat az intézmény képviseletére valamely munkatársának. A szakszolgálat képviseletére jogosultak még: igazgatóhelyettes és az igazgató által írásban megbízott pedagógus Az intézmény érvényes bélyegzőinek feliratát és lenyomatát (érvényes mintáját) a mindenkor érvényes Ügyviteli és iratkezelési szabályzat 1. sz. Melléklete tartalmazza. 6.3 Az intézményvezetés és a nevelőtestület közötti kapcsolattartás formái és rendje A vezetők és beosztottak közötti kapcsolattartás alapvető kölcsönös formája a szóbeli tájékoztatás. A közérdekű kérdések megbeszélése havonta a nevelőtestületi értekezleteken történik, előzetesen javasolt napirend alapján. A kapcsolattartás fórumai lehetnek: a vezetőség ülései egyéb alkalmi jellegű értekezletek és team megbeszélések A tanévnyitó-, tanévzáró- és a nevelési értekezlet időpontját az intézmény munkaterve tartalmazza. Szükség esetén az igazgató további nevelőtestületi illetve alkalmazotti értekezleteket hívhat össze. 13

14 A nevelőtestület tagjai munkaköri feladataik ellátása során felmerült kérdéseikkel, problémáikkal közvetlen felettesükhöz fordulhatnak. A nevelőtestülettel kapcsolatos feladatokat, tudnivalókat a munkaterv mellékleteként a havi ütemtervben kell rögzíteni. A szakszolgálat vezetése a dolgozók munkáját évente egy alkalommal, meghatározott szempontok alapján, személyes megbeszélés formájában értékeli. A vezetőség évente legalább két alkalommal beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját. A pedagógusok kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban közvetlenül közölhetik az igazgatóval illetve vezetőségével. 6.4 A diák-önkormányzati szerv, a diákképviselők, valamint az intézményi vezetők közötti kapcsolattartás formái és rendje, a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek (helyiségek, berendezések használata, költségvetési támogatás) biztosítása [R. 4. (2) bekezdés c) pont] A diákképviselő és az intézményi vezetés közötti kapcsolattartás A diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek biztosítása A pedagógiai szakszolgálati ellátásban részt vevő gyermekeknél és tanulóknál ez nem releváns, lásd a 3. pont alatt. 6.5 Az intézményi sportkör, valamint az intézmény vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje [R. 4. (2) bekezdés d) pont] A szakszolgálatban a gyermekek és tanulók mozgásfejlesztése gyógytornász közreműködésével történik egyéni és csoportos formában, külön sportköri foglalkozást az intézmény nem biztosít. 6.6 A vezetők és az óvoda/iskolaszék, az intézményi tanács, valamint a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája [R. 4. (1) bekezdés g) pont] A pedagógiai szakszolgálatban külön érdekképviseleti szervek nem jöttek létre, az igazgató és az alkalmazottak személyesen tartanak kapcsolatot a szülőkkel. 6.7 A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje és formája [R. 4. (1) bekezdés e) pont] A szakszolgálaton belül szervezeti egységek nem működnek. 6.8 Tagintézmény (intézményegység) esetén a tagintézménnyel (intézményegységgel) való kapcsolattartás rendje [R. 4. (1) bekezdés d) pont] A szakszolgálat telephellyel és tagintézménnyel nem rendelkezik. 6.9 Az intézményvezetés és a szülők közötti kapcsolattartás [R. 4. (1) bekezdés g) pont] Az igazgató az intézmény munkatervét a szülői szervezet(közösség) képviselőjének rendelkezésére bocsátja. A nevelőtestületi értekezletek azon napirendi pontjain, amelyek a gyermekek és tanulók egészét vagy nagyobb csoportját közvetlenül érintik, a szülői szervezet (közösség) képviselője részt vehet. A szülői szervezet (közösség) egyetértési, véleményezési jogának gyakorlására a szülői szervezet (közösség) képviselőjét a szükséges esetekben az intézményvezető esetenként kéri fel. A szülői szervezet képviselője közvetlenül is fordulhat az intézményvezetéshez. Ekkor az igazgató, vagy helyettese halaszthatatlan esetben azonnal, egyébként három munkanapon belül fogadja őt. 14

15 7. Az egyes intézményi közösségek egymás közötti kapcsolattartásának formája, módja [R. 4. (1) bekezdés u) pont] 7.1 A szakmai munkaközösségek közötti együttműködés formái és kapcsolattartásának rendje [R. 4. (1) bekezdés k) pont] A szakszolgálat létszáma nem teszi lehetővé szakmai munkaközösségek létrehozását. 7.2 A nevelőtestület tagjainak kapcsolattartása A szakszolgálat pedagógusai napi személyes kapcsolatban állnak egymással, nevelési, oktatási és szakmai problémáikat megbeszélik, ha szükséges azonnal, team üléseken, vagy a munka végén. Kapcsolataikban megkövetelt a tisztelet és a kölcsönös megbecsülés, nem tűrt az intrika, egymás lejáratása. 7.3 A nem pedagógus dolgozók kapcsolattartása A szakszolgálati munkát segítő dolgozók is napi kapcsolatban állnak a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal, szülőikkel. Tőlük is elvárt a kölcsönös megbecsülés és tisztelet, egymás munkájának segítése. Utasítást az intézmény vezetőitől fogadhatnak el. A vezetés döntéseiről az igazgatóhelyettes ad részükre tájékoztatást. Javaslataikkal, panaszaikkal bármely vezetőhöz fordulhatnak. 7.4 Pedagógusok és a gyermekek, tanulók kapcsolattartása A szakszolgálat egészének életéről, az éves munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató vagy az igazgató-helyettes ad tájékoztatót aktuálisan - az egyéni és csoportos foglalkozásokon a gyermekeknek/tanulóknak és szüleiknek A gyermeket és a tanulót, valamint szüleit a gyermek/tanuló otthoni fejlesztéséről, fejlődéséről, egyéni haladásáról a szakembereknek (gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus, gyógytornász, szakorvos stb.) folyamatosan szóban és írásban tájékoztatniuk kell. 7.5 A pedagógusok és a szülők közötti kapcsolattartás Az intézmény egészének életéről, a munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató: a gyógypedagógusok: - a fejlesztő foglalkozások alkalmával tájékoztatják a szülőket. A szülőket azonnal tájékoztatni kell gyermekük betegsége, sorozatos hiányzása, súlyos fegyelmi, magatartási vétsége esetén. A tájékoztatást dokumentálni kell. A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi fórumok szolgálnak: - egyéni fogadóórák - intézményi rendezvények - írásbeli tájékoztatók - családlátogatások (indokolt esetben). A tanév kezdetekor szülői értekezletet tartunk, melyen ismertetjük a fejlesztő nevelésbenoktatásban résztvevő szülőket a fejlesztő foglalkozásokról, az alapdokumentumokról, amelyek a gyermekeket, tanulókat érintik. A fogadóórák alkalmazkodunk a szülők elfoglaltságához is, egyéni megbeszélt időpontokban is felkereshetik a pedagógusokat. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőségével, nevelőtestületével. 15

16 7.6 Az érdeklődők tájékoztatásának rendje a szakszolgálati dokumentumokról A szülők és más érdeklődők a szakszolgálat munkatervéről, szervezeti és működési szabályzatáról és házirendjéről az intézmény igazgatójától, valamint az igazgatóhelyettestől kérhetnek tájékoztatást. A szakszolgálat fentebb említett dokumentumai nyilvánosak, minden érdeklődő számára elérhetők, megtekinthetők. A dokumentumok egy-egy példánya a következő személyeknél található meg: - a fenntartónál, - az intézmény irattárában, - a vezetői szobában valamint a szakszolgálat honlapján: 8. A külső kapcsolatok rendszere, formája és módja [R. 4. (1) bekezdés i) pont] 8.1 A fenntartóval való kapcsolat Az intézmény és a fenntartó kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki: az intézmény átszervezésére, megszüntetésére, az intézmény tevékenységi körének módosítására, az intézmény nevének megállapítására, az intézmény pénzügyi-gazdálkodási tevékenységére (elsősorban a költségvetésre, költségtérítésekre stb.), az intézmény ellenőrzésére: o gazdálkodási, működési törvényességi szempontból, o szakmai munka eredményessége tekintetében, a tanuló és gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedések tekintetében, az intézményben folyó szakmai munka értékelésére A fenntartóval való kapcsolattartás formái: szóbeli tájékoztatás, írásbeli beszámoló adása, egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel, a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából, speciális információ-szolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan. 8.2 Pedagógiai szakszolgálatokkal, szakértői bizottságokkal, nevelési tanácsadóval történő kapcsolattartás Szakmai jellegű kapcsolattartás, konferenciák, párbeszédek megszervezése. A gyermekek vizsgálata, szakvélemények elkészítése, esetleges felülvizsgálatok megszervezése. Formái: rendezvények, egyeztetések, versenyek, látogatások. 16

17 8.3 Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás Az intézményt támogató szervezetekkel való kapcsolattartás kiemelt szempontjai, hogy: a támogató megfelelő tájékoztatást kapjon az intézmény anyagi helyzetéről, támogatással megvalósítandó elképzeléséről, és annak előnyeiről, az intézmény a kapott támogatásról és annak felhasználásáról olyan nyilvántartást vezessen, hogy abból a támogatás felhasználásának módja, célszerűsége stb. egyértelműen megállapítható legyen; a támogató ilyen irányú információigénye kielégíthető legyen. Az intézményvezető feladata, hogy az intézmény számára minél több támogatót szerezzen, s azokat megtartsa. 8.4 A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében a: gyermekjóléti szolgálattal, illetve a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más személyekkel, intézményekkel és hatóságokkal. Az intézmény segítséget kér a gyermekjóléti szolgálattól, ha a gyermeket veszélyeztető okokat pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni. A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai: a gyermekjóléti szolgálat értesítése - ha az intézmény a szolgálat beavatkozását szükségesnek látja, esetmegbeszélés - az intézmény részvételével a szolgálat felkérésére, a gyermekjóléti szolgálat címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget, előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére. IV. A működés rendje 1. Az intézmény működési rendje [R. 4. (1) bekezdés a) pont] 1.1 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A szakszolgálat törvényes működését az alábbi - a hatályos jogszabályokkal összhangban álló - alapdokumentumok határozzák meg: az alapító okirat a szervezeti és működési szabályzat a házirend a munkaterv A munkatervben meg kell határozni: a szünetek időtartamát, az ünnepek megünneplésének időpontját, a nevelőtestületi értekezletek időpontját. 1.2 A nevelési év rendje: A nevelési év szeptember első napjaitól, a nevelési év rendjére vonatkozó miniszteri rendeletben meghatározott időpont szerint a következő év augusztus 31 -éig tart. 17

18 A fejlesztés szeptember 1-től kezdődik (szeptember 1-től 21-ig a gyermekek beszoktatása és a pedagógiai vizsgálatok nevelési, oktatási, rehabilitációs programok végzése történik), a fejlesztés a következő év június 15-ig tart, ezt követően a pedagógiai vizsgálatokat végezzük június 30-ig. A nyári szünetben a szakszolgálat a Házirendben meghatározott ügyeleti rend szerint működik. 1.3 A nyitva tartás rendje A nyitvatartási rend a munkanapokra vonatkozik. Az intézmény nyitvatartási ideje hétfőtől - péntekig óráig gyermekek fejlesztése, ig adminisztráció, felkészülés a fejlesztő foglalkozásokra.(otthon is végezhető munka) 1.4 A felvétel rendje: A felvétel jelentkezés alapján történik, előzetes időpont egyeztetéssel, beutaló nélkül. Az intézmény vezetője dönt a felvételről szakértői bizottság véleménye alapján. Az újonnan érkező gyermekek fogadása a nevelési évben - az üres helyek függvényében - folyamatosan történik. Ha a gyermek betöltötte az ötödik életévét, a kötelező óvodai nevelés keretében fejlesztő nevelésben vesz részt. 1.5 A vezetők nevelési-oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek. A beérkező, vagy később távozó vezető után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel a szakszolgálat rendjéért. 1.6 Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások Az intézményben alapvető elvárás a gyermekek biztonsága, a szakszolgálatban való tartózkodása alatt nem maradhat pedagógus felügyelete nélkül. A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet az igazgató vagy az igazgatóhelyettes állapítja meg az intézmény órarendjének függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére A pedagógus köteles 10 perccel foglalkozási beosztása előtt a munkahelyén megjelenni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon 7.20 óráig köteles jelenteni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, hogy közvetlen munkahelyi vezetője helyettesítéséről intézkedhessen. A hiányzó pedagógus köteles várhatóan egy hetet meghaladó hiányzásának kezdetekor fejlesztő naplóját az igazgatóhelyetteshez eljuttatni, hogy akadályoztatása esetén a helyettesítő pedagógus biztosíthassa a gyermekek és szüleik számára az előrehaladást. A táppénzes papírokat legkésőbb a táppénz utolsó napját követő 3. munkanapon le kell adni az intézményi titkárnak Rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy az igazgatóhelyettestől kérhet engedélyt legalább két nappal előbb foglalkozás elhagyására, a fejlesztő foglalkozás eltérő tartalmú megtartására. A foglalkozások elcserélését az igazgató, vagy helyettese engedélyezi. 1 Ezt az előírást jogszabály nem rögzíti, intézményvezetői döntésen alapul. 18

19 1.6.4 A lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a foglalkozás megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakszerű órát tartani, illetve a szükséges fejlesztés szerint előrehaladni A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a fejlesztő munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja az igazgatóhelyettes javaslatának meghallgatása után A pedagógus alapvető kötelessége, hogy a fejlesztésben részt vevő gyermek haladását rendszeresen értékelje, valamint számukra és szülője részére visszajelzéseket adjon előrehaladásuk mértékéről, az eredményesebb fejlődés érdekében elvégzendő feladatokról. 1.7 A nevelő-oktató munkát segítő más alkalmazottak, munkatársak munkarendje Az intézményben a nem pedagógus, ill. nem oktató alkalmazotti munkaviszonyban lévő munkatársak munkarendjét - jogait és kötelességeit a vonatkozó törvényi előírások szabályozzák. (Mt.; Nkt.; Kjt. stb.) Munkarendjüket és helyettesítési rendjüket - ugyancsak a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével és betartásával - az igazgató állapítja meg a szakszolgálat zavartalan működésének biztosítása érdekében. Az e munkatársak napi munkarendje általánosan és közötti időszakban kerül meghatározásra. Munkaköri leírásaikat az igazgató készíti el. A törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembe vételével az igazgató és az igazgatóhelyettes tesz javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására és a szabadságolásra. 1.8 A gyermekek és tanulók munkarendje Az intézmény munkarendjét, nyitvatartási rendjét, a gyermekeknek, tanulóknak és dolgozóknak az iskolában való tartózkodását, jogaikat és kötelességüket a Házirend szabályozza részletesen. A szolgáltatásokat igénybe vevők az intézményt ig használhatják pedagógus felügyelet mellett. 2. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel [R. 4. (1) bekezdés c) pont] Az intézménnyel jogviszonyban álló alkalmazott, a szakszolgálat dolgozói és az intézménnyel partneri kapcsolatban álló dolgozók a nyitvatartási idő alatt a munkaidejében, illetve külön elrendelés esetén munkavégzés céljából tartózkodhat az intézmény területén. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet: o Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy a fejlesztés időtartamára. o Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhatnak az intézményben a hivatalos ügyet intézők. A külön engedélyt az intézmény vezetőjétől kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni. 19

20 Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni: a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor. 3. Az egyéb foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei [R. 4. (2) bekezdés a) pont] A gyógy és fejlesztő pedagógusok közvetlen foglalkozásra megállapított időn kívül - munkaköri feladatként - látják el a szakvéleményhez szükséges vizsgálatok, valamint a közvetlen foglalkozások előkészítésével kapcsolatos feladatokat, a vizsgálatok keretében készített vélemények egyeztetését, a szakértői vélemények elkészítését, biztosítják a folyamatos nyitva tartást, továbbá végzik a gyermek, tanuló fejlődéséhez szükséges egyéb, intézményen kívüli tevékenységet, utaznak a gyermekhez, tanulóhoz, ha az szükséges. A pedagógiai szakszolgálat vezetője a pedagógiai szakszolgálatokra vonatkozó miniszteri rendelet szerinti tanórai foglalkozásokkal le nem kötött részében látja el a vezetői megbízással kapcsolatos feladatokat. 4. A felnőttoktatás formái [R. 4. (2) bekezdés b) pont] Nem releváns. 5. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok [R. 4. (1) bekezdés j) pont] 5.1 A hagyományápolás eszközei: ünnepségek, rendezvények, szakmai rendezvények, egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.). 5.2 Az intézmény hagyományai érintik: az intézmény ellátottjait, a felnőtt dolgozókat, a szülőket, egyéb közvetlen partnereket. 5.3 A rendezvények - pontos időpontját az intézmény munkatervében határozzuk meg, ezen időpontok - a szülők számára - a faliújságon olvashatóak: - A csoporton belül a szülőkkel közösen ünnepeljük meg a gyermeke név- és születésnapját, - A szülőkkel együtt szervezzük a karácsonyi, a farsangi, húsvéti ünnepeket, a Gyermeknapot. Az ünnepek, hagyományos rendezvények megszervezését a pedagógusok a szülők bevonásával végzik, a gyermekek életkorának, érzelmi beállítottságának megfelelően. A szülők, minden ünnepségen részt vesznek, mert ez is a fejlesztés része, attól nem különül el. 6. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje [R. 4. (1) bekezdés b) pont] 6.1 A pedagógiai munka belső ellenőrzésének fogalma, célja A pedagógiai munka belső ellenőrzése: a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. 20

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. január 1. Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 1 Tartalom I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 4 1. Az

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Lábodi Csicsergő Óvoda 7551 Lábod, Vasút u. 7. Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Intézmény OM - azonosítója: 202217 Készítette: Vida Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten

Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten Szekszárdi 1. Számú Óvoda Kindergarten SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014 Felülvizsgálat: 2014. szeptember hónap 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689

KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 KISPESTI ZÖLD ÁGACSKA ÓVODA 1191. Budapest Berzsenyi u. 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény OM azonosítója: 034689 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 08 / 2015. ( 12.14.) nevelőtestület

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. OM azonosító: 202143 Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár 3842. Halmaj Táncsics út 8. Tel.: 06-46-574-226 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202143 KÉSZÜLT: Halmaj, 2013. március 30.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: a jóváhagyás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat József Attila Általános Művelődési Központ 1 Bevezető TARTALOM I. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1. Intézményi alapadatok 2. Az intézmény gazdálkodásának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben