Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1."

Átírás

1 FF 1

2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Köznevelési intézmény hivatalos neve, intézményi szakmai dokumentuma Az intézmény neve Az intézmény gazdálkodásának jellemzői Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogköre Az intézmény fenntartásának, működtetésének ábrázolása Az intézmény szervezeti felépítése Az intézményegység vezetője A köznevelési intézmény vezetője Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az alapító okirat A pedagógiai program Házirend Az éves munkaterv Az intézményben használt papír alapú nyomtatványok Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárol nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer Az intézmény működési és munkarendje Működés általános rendje Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel Szülő belépése és benntartózkodása az iskola épületében Egyéb esetben Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, Vagyonvédelmi okok miatt A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, Az osztályozó vizsga rendje A mindennapos testnevelés, mindennapos testmozgás szervezése Egyéb foglalkozások szervezeti formái időkeretei

3 6.6.1 Azok a foglalkozások, amelyek időkereteit a tantárgyfelosztás tartalmazza Egyéb foglalkozások, tevékenységek, amelyet munkatervek tartalmaznak Az iskola ünnepi megemlékezéseinek, hagyományainak Az intézmény védő- óvó előírásai, tanuló balesetek megelőzésének feladatai Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló és gyermekbalesettel kapcsolatosan Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos feladatok A tanítási órákon a pedagógusok általuk készített, használt technikai eszközök Rendkívüli események megelőzése Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők A dohányzással kapcsolatos előírások A vezetőknek az intézményben való benntartózkodási rendje helyettesítési rendje A pedagógusok munkaidejének hossza, beosztása A pedagógusok munkaidejének kitöltése Munkaköri leírás minták Pedagógusok munkarendjével kapcsolatos előírások A pedagógusok napi munkarendjét, a felügyeleti és helyettesítési rendet A pedagógus Rendkívüli esetben a pedagógus A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli A pedagógus alapvető kötelessége, A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje Intézmény, mint működető telephelye Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségei Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete Az intézmény pedagógusai az iskolai könyvtár közreműködésével kölcsönzés A nevelőtestület értekezletei, osztályértekezletei A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet A nevelőtestület egy-egy osztályközösség A nevelőtestület döntéseit és határozatait Augusztus végén tanévnyitó értekezletre A nevelőtestület szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek részvétele A szakmai munkaközösség tagjai a törvénynek megfelelően A munkaközösség-vezető feladata A szakmai munkaközösségek tevékenysége A nevelőtestület feladatainak átruházása alapján A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai A pedagógiai munka ellenőrzése A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A pedagógusok minősítése Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje Az iskolaközösség A munkavállalói közösség

4 8.3 A szülői munkaközösség A diákönkormányzat Az osztályközösségek A szülők, tanulók, érdeklődők tájékoztatásának formái Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása A diákok tájékoztatása Az iskolai dokumentumok nyilvánossága A külső kapcsolatok rendszere formája és módja Az előzőekben említett szervezeteken kívül Az intézmény figyelemmel kíséri a tanulók veszélyeztetettségének megelőzésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatokat A Gyermekjóléti Szolgálattal való kapcsolattartás rendje A tájékoztatáskérés módja az iskolai belső jogi normákról A tanulók ügyeinek kezelésével kapcsolatos szabályok A tanulói hiányzás igazolása A tanuló által elkészített dologért járó díjazás A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás célja és feladata A tankönyvfelelős megbízása A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A tankönyvrendelés elkészítése Egyéb jogszabály által szabályozandó kérdések Az Szmsz-hez közvetlenül kapcsolódó szabályzatok és szerződés: Egyéb, az intézmény által használt szabályzatok: Különös közzétételi lista Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség Az iskola könyvtárának szervezeti és működési szabályzata Az iskolai könyvtár működési szabályzatának célja, főbb adatai A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár fenntartása és felügyelete Az iskolai könyvtár működési szabályzatának jogszabályi alapjai A jogszabályi feltételek megvalósulása Az állomány elhelyezése A könyvtár szolgáltatásai és alapfeladata A könyvtárhasználók köre A beiratkozás módja A szolgáltatások igénybevételének feltételei A könyvtárhasználat szabályai A nyitva tartás, kölcsönzés ideje és módja Kártérítés, felelősség, biztonsági előírások A tankönyvtári szabályzat Az iskolai könyvtár gyűjtőkörét A könyvtár kapcsolatai Melléklet

5 A melléklet Az iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata B. melléklet Könyvtárhasználati szabályzat C. melléklet Katalógus szerkesztési szabályzat D. melléklet Tankönyvtári szabályzat, amely a tartós tankönyvekre is vonatkoznak Záradék

6 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat határozza meg. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenység-csoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek: évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XXXIV törvény a rendőrségről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről 73/2013. évi (III.8.) kormányrendelet Egyes oktatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról 22/2013. évi (III. 22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról évi CLXXXVIII. Törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 202/2012. (VII. 27.) Korm. Rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 23/2004. (VIII.27.) OM-rendelet a tanulói tankönyvtámogatás és az iskola tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM. - rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 326/2013. (VIII. 30. )Korm. Rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, az munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában, munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára nézve kötelező érvényű, kiterjed az iskola minden dolgozójára és tanulójára. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól Célja és feladata: Elősegíteni az iskola pedagógiai programjának végrehajtását. Meghatározza az eredményes nevelő oktató tevékenységhez szükséges iskolai élet rendjét, működésének szabálya. Az ebben érdekeltek szülők, nevelők, gyermekek társadalmi segítők eredményes együttműködését segítse elő. 6

7 2 Köznevelési intézmény hivatalos neve, intézményi szakmai dokumentuma 2.1 Az intézmény neve A köznevelési intézmény hivatalos neve: Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola Az iskola székhelye, postacíme: 8000 Székesfehérvár, Széna tér 10. OM-azonosító: Szervezeti egység kódja: Telefon: Fax: mail.datatrans.hu Az iskola szervezeti egység vezetője, a szabályzat jóváhagyója: Minárikné Ambrus Magdolna Az iskola fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Az iskola tankerülete: Székesfehérvári Megyeközponti Tankerület Az iskola működtetője: Székesfehérvári Intézményi Központ Az intézmény alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás 1-8. évfolyamon Iskolai könyvtár ellátásának módja: saját szervezeti egységgel Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszám: 646 Speciális jellemzők: Sajátos nevelési igényű tanulók, az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy mozgásszabályozási zavarral) küzd. Emelt tantervű matematikaoktatás 5-8. évfolyamon, évfolyamonként 1-1 osztályban Emelt óraszámú idegennyelv-oktatás (angol-német) 5-8. évfolyamon, évfolyamonként 1-1 osztályban. Egyéb fogalakozásait sajátos oktatás szervezési forma alapján megszervezi meg osztályok heti időkeretében: 1-4 évfolyamon (iskolaotthonos nevelés oktatás kifutó rendszerben alkalmazandó), 5-8. évfolyamon (tanulószoba). Fenti pontban megjelölt valamint további egyéb foglalkozásainak sajátos oktatási szervezési formainak nevelési- oktatási kereti kötődnek: ÖRÖKÖS ÖKO Iskola, Madárbarát Iskola, Erőszakmentes, Egészségtudatos Iskola, Vöröskeresztes Bázisiskola, Akkreditált Kiváló Tehetségpont címekhez. Az iskola emblémája: e dokumentum címoldalán látható Az iskola bélyegzőinek felirata: Hosszú /fej/ bélyegző: Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár, Széna tér 10. Körbélyegző: Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola Székesfehérvár. Lenyomat: Az intézmény kiadványozási jogait: Klebelsberg Intézményfenntáró Központ Elnökének utasítása alapján az intézményvezető végzi Távollétében a felsős igazgatóhelyettest illeti meg ez a jog. 7

8 3 Az intézmény gazdálkodásának jellemzői 3.1 Az intézményi gazdálkodással kapcsolatos jogköre A köznevelési intézmény nem önálló gazdálkodó. Ezzel kapcsolatos tevékenységét fenntartói utasítások, eljárásrendek mentén végzi Számlázási címe: KLIK 1051 Budapest Nádor u. 32 Adószáma: Az intézmény fenntartásának, működtetésének ábrázolása Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola, fenntartásának, működtetésének ábrázolása: Sajátos jogi személyiségű szervezet helyzete Fenntartó Működtető Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Székesfehérvári Tankerület (Megyeközponti) Székesfehérvári Intézményi Központ Szervezeti egység Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola (Székhely) Telephely 4 Az intézmény szervezeti felépítése 4.1 Az intézményegység vezetője Az igazgató a szervezeti egységen belül az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. A pályáztatás útján a miniszter nevezi ki, kinevezési jogkör gyakorlója a KLIK elnöke. Második alkalommal nem szükséges a pályáztatása, ha fenntartó, működtető és a nevelőtestület eltekint a pályáztatástól. A pályáztatás előkészítése során bizottságot állít fel az alkalmazotti közösség. Aki nevelőtestületi értekezleten felhatalmazást kap a pályáztatás előkészítésére, ill. ha a vezetőnek a második pályázati ciklusa kezdődne titkos szavazat, kétharmados eredményével a második vezetői ciklusra javasolhatja az intézményegység vezetőjét A köznevelési intézmény vezetője a Köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a kiadmányozási, munkáltatói jogokat (az elnöki utasítás mértékéig), és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan 8

9 ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Kiemelt feladata, a szervezeti egység fenntartói, működetői területeivel való szoros kapcsolattartás a pontos jogszerű munkafeltételek iskolai megvalósítása. Az munkavállalók foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, hisz munkáltatói jogkör gyakorlója az igazgató. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. Az igazgató felelős azért, hogy az iskolavezetés tagjai az intézkedéseket összehangolják, az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményéről időben és kölcsönösen tájékoztassák egymást. Munkáját a nevelőtestület bizalmából a korszerű vezetés elveinek megfelelően végzi. Az intézményt az igazgató képviseli. A ráruházott feladatköröket, jogköröket a vezető beosztású dolgozóival megosztva, az iskolai közösségek közreműködésével gyakorolja. Az igazgató kiemelt feladata a nevelőtestület vezetése, a nevelő- oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a fenntartótól kért, megkapott ellátmány alapján a működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, érdekvédelmi szervekkel, KT-vel, SZM-mel, DÖK-kel, az iskolai szakszervezettel való együttműködése, nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó méltó megszervezése. Az igazgató dönt és felelős az iskola működésével, a dolgozók munkaviszonyával kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal az iskola valamely közösségének vagy más szervnek hatáskörébe Az intézmény által kibocsátott dokumentumoknak, hivatalos leveleknek, kibocsátott iratoknak és szabályzatoknak aláírására az intézmény vezetője egyszemélyben jogosult.. Az intézmény cégszerű aláírása az intézményvezető aláírásával és az intézmény pecsétjével érvényes. A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire, a gazdaságvezetőre átruházhatja Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Távollétében (ebben a sorrendben) a felsős, majd az alsós igazgatóhelyettes. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását. A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó előírások: A helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg, a vezető, vezető-helyettes helyett. A helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásban felhatalmazást kapott.( pl: gyermeket érintő védő- óvó intézkedés, rendőri intézkedés segítése) A helyettesítés során a helyettes a jogszabály illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. Az igazgató első számú általános helyettese a felső tagozat igazgatóhelyettese. Az igazgatót helyettesítő vezetők jogköre az intézmény működésével, a tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki. 9

10 Ha az intézményvezető hosszabb ideig akadályoztatva van feladatainak ellátásában, akkor a általános- felső tagozatos igazgató helyettes látja el a vezetői feladatokat. Az igazgatóhelyettesek akadályoztatása esetén az illetékes osztályfőnöki mks. vezető végzi el az igazgató utasítása alapján a helyettesi feladatokat. Egy-egy nap esetén szóbeli, hosszabb időtartam esetén, írásbeli felkérés illetve megbízás alapján. Abban az esetben, ha az igazgató nem tud intézkedni a helyettesítésről az Sz m sz-ben meghatározottak szerint kell eljárni Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök A feladatmegosztás elvei a munkamegosztásban a feladatmegosztás elve érvényesül. A vezető beosztású dolgozók feladatainak meghatározásakor az igazgató gondoskodik a feladatok, a hatás- és jogkörök és a munkamegosztás összhangjáról és gyakorlásuk feltételeiről Az igazgató rendszeresen ellenőrzi és beszámoltatja a vezető beosztású dolgozókat Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. a felsős igazgatóhelyettes számára a tanulók felvételi ügyeiben való döntést, a felsős igazgatóhelyettes számára az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát, a választott tantárgyak meghirdetésének jogát, a tantárgyválasztással kapcsolatos tanulói módosítási kérelmekkel kapcsolatos döntések jogát, a felsős valamint az alsós igazgatóhelyettes számára,az intézményvezető jóváhagyásával a pedagógusok vonatkozásában munkaidő nyilvántartást vezet, havonta igazol. a felsős valamint az alsós igazgatóhelyettes számára az intézményi rendezvények szervezésével kapcsolatos tárgyalásokon az intézmény képviseletét és a rendezvényekkel kapcsolatos döntés jogát, Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az igazgató és az igazgatóhelyettesek az iskolatitkár. A munkaköri leírásukban, szereplő ügyekben az osztályfőnök, az év végi érdemjegyek, osztályzatok törzskönyvbe, bizonyítványba, valamint a félévi tanulmányi értesítőbe való beírásakor. 4.2 Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Az igazgatóhelyetteseket a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az igazgató bízza meg. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az igazgatóhelyettesek feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Személyileg felelnek az igazgató által rájuk bízott feladatokért. Az igazgatóhelyettesek távollétük vagy egyéb akadályoztatásuk esetén teljes hatáskörrel veszik át egymás munkáját, ennek során az intézmény igazgatójával egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak, amely a távollévő igazgatóhelyettes hatáskörébe tartozik. 4.3 Az intézmény szervezeti felépítése Az intézmény szervezeti felépítését a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza. 10

11 Alapítványi kuratórium Védőnő Utazó gyógypedagógus Fejlesztő pedagógus Alsós szakmai munkaközösség Egyéb foglalkozások Pedagógiai asszisztens Osztályfőnöki munkaközösség Szakmai munkaközösségek Szakszolgálat Telephely Egyházak Intézményi tanács TANKERÜLET Intézményvezető/igazgató Igazgató helyettes alsós Igazgató helyettes felsős DÖK segítő tanár Könyvtár Ügyvitel Rendszergazda Iskolatitkár tanügyi, személyi Iskolatitkár ügyvitel Reál KT Humán PSz Tankönyvfelelős Munka és balesetvédelem ÖKO munkacsoport DÖK Vöröskereszt munkacsoport Osztályfőnökök Tanulók 11 SzM vezetőség Osztály SzM

12 4.4 Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetőinek munkáját (irányító, tervező, szervező, ellenőrző, értékelő tevékenységét) középvezetők segítik meghatározott feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel. A középvezetők az intézmény vezetőségének tagjai. Az intézmény vezetőségének tagjai: ívottak: üzemi tanács elnöke, szakszervezeti tisztségviselő, Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, a szülői munkaközösség választmányával, a diákönkormányzat vezetőjével. A diákönkormányzattal való kapcsolattartás az igazgató feladata. Az igazgató felelős azért, hogy a diákönkormányzat jogainak érvényesítési lehetőségét megteremtse, meghívja a diákönkormányzat képviselőjét mindazokra az értekezletekre, amelyekhez kapcsolódóan a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni. 5 Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 5.1 A törvényes működés alapdokumentumai és egyéb dokumentumai Az intézmény törvényes működését az alábbi a hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: ( intézményi szakmai alapdokumentuma) Az intézmény tervezhető és elszámoltatható működésének részenként funkcionálnak az alábbi dokumentumok: - a tanév munkaterve (kiegészítve a féléves és éves beszámolókkal), - egyéb belső szabályzatok (helyiségek, eszközök használatának rendje) Az alapító okirat Az alapító okirat tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit, aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét, jogszerű működését. Az intézményi alapító okiratát a fenntartó készíti el, illetve szükség esetén módosítja A pedagógiai program A köznevelési intézmény pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait. Pedagógiai programjának megalkotásához az intézmény számára a Köznevelési törvény 24. (1) bekezdése biztosítja a szakmai önállóságot. Az iskola pedagógiai programja meghatározza: Az intézmény pedagógiai programját, ennek részeként az iskolában folyó nevelés és oktatás célját, továbbá a köznevelési törvény 26. (1) bekezdésében meghatározottakat. 12

13 Az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül annak egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tanórai foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeket. Az oktatásban alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elveit, figyelembe véve a tankönyv ingyenes igénybevétele biztosításának kötelezettségét. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá jogszabály keretei között a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formáját. a közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatokat, a pedagógusok helyi intézményi feladatait, az osztályfőnöki munka tartalmát, az osztályfőnök feladatait, a kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendjét, a tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendjét, a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket szeptember 1-jétől a választott kerettanterv megnevezésével. A felsorolt tevékenységek szabályozása a pedagógiai program hatáskörébe tartozik, így az érdeklődők a fenti témákkal kapcsolatban ott találnak részletes információkat. A pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik érvényessé, azon rendelkezései esetén amely során fenntartóra, működtetőre többletkötelezettség áll fenn csak előbbiek egyetértése, jóváhagyása valósulhat meg. Az iskola pedagógiai programja megtekinthető az igazgatói irodában, továbbá olvasható az intézmény honlapján. Az iskola vezetői munkaidőben bármikor tájékoztatással szolgálnak a pedagógiai programmal kapcsolatban Házirend a tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendjét a tanulók jutalmazásának elvei és formái az iskolai tanulói munkarendet a védő, óvó intézkedések betartása a mulasztás, késés igazolási rendje térítési díj, befizetésrendje a tanuló által előállított dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét a tanórai és egyéb foglalkozások rendje a tanulók tantárgyválasztása, és módosítása helyiségek, eszközök használatának rendje a p.p. végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt magatartás Az éves munkaterv Az éves munkaterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely a hatályos jogszabályok figyelembe vételével az intézmény pedagógiai programjának alapul vételével tartalmazza a nevelési célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési tervét a felelősök és a határidők megjelölésével. Az intézmény éves munkatervét a nevelőtestület készíti el, elfogadására a tanévnyitó értekezleten kerül sor. A tanév helyi rendje a munkaterv részét képezi, ennek elfogadásakor be 13

14 kell szerezni a szülői szervezet és a diákönkormányzat véleményét.3 A munkaterv egy példánya az informatikai hálózatban elérhetően a tantestület rendelkezésére áll. A tanév helyi rendjét az intézmény weblapján és az iskolai hirdetőtáblán is el kell helyezni. 3 Ld. a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 2. (1)-(2) bekezdésében foglaltakat. 5.2 Az intézményben használt papír alapú nyomtatványok nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú nyomtatvány nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány Iskolai nyomtatványok az Nkt 57. (6) alapján, annak betartásával elektronikusan is elkészíthetők. 5.3 Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárol nyomtatványok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Köznevelési Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, nevelő és oktató munkát közvetlen segítő munkakörre alkalmaznak a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október 1-jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek) férhetnek hozzá Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje A pénzügyi-gazdasági feladatok, ellátása kapcsán, valamint a fenntartónak megküldött adatszolgáltatások nyomán keletkező nyomtatványok, dokumentumok előállítását követően intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni, hitelesítése nem szükséges. Továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgatóhelyettesek,) férhetnek hozzá. Elektronikus tárolás részletezetten az Informatikai szabályzatban van. 5.4 Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított, elektronikusan tárolt irat. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát a fentiekhez azonos módon kell a tárolását biztosítani. 14

15 6 Az intézmény működési és munkarendje 6.1 Működés általános rendje A működés rendjét az iskola munkaterve és Házirendje tartalmazza. A diákok felügyeletét az óraközi szünetekben az ügyeletes pedagógusok és az ügyeletes osztály tanulói látják el A pedagógusok 15, a diákok 10 perccel a tanítás megkezdése előtt kötelesek az iskolában megjelenni. A tanítási órák védelme mindenkinek kötelessége, azt zavarni nem lehet. Az óráról tanárt vagy tanulót kihívatni csak az igazgató engedélyével lehet. Tanítási órák látogatására a tantestület tagjai jogosultak (előzetes bejelentés alapján), minden egyéb esetben látogatásra az igazgató ad engedélyt. A kötelező orvosi és fogorvosi vizsgálatok az igazgatóhelyettes által előre engedélyezett időpontban és módon történhetnek, lehetőség szerint úgy, hogy a tanítást minél kevésbé zavarják Az intézmény nyitva tartása, az iskolában tartózkodás rendje Az intézmény működtetés szempontjából szorgalmi időben reggel 6.00 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legalább óráig van nyitva. Az iskola szorgalmi időben hivatalos nyitvatartási rendje: óráig. Az arra rászoruló alsós tanulók részére 7 órától ügyeletet szervezünk (igény szerint). A tanítás 8 órakor kezdődik, a tanórák időtartama 45 perc. Az első tanórát törvényi szabályozás figyelembe vételével legfeljebb 45 perccel korábban lehet kezdeni. Az iskola munkaszüneti napokon és hétvégén zárva tart. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. Tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva az iskola. Nyári szünetben irodai ügyeletet kell tartani a fenntartó rendelkezése alapján, melynek közzétételéről az igazgató intézkedik. Kulcshasználat: az épületek kulcsainak kiadását a kulcsnyilvántartás tartalmazza, napi vezetését az iskolatitkár végzi. Biztonsági berendezés: a biztonsági berendezést azok a személyek kezelik, akiket a működtető ezzel a feladattal írásban megbíz és rendelkeznek az iskola épületének bejárati kulcsaival 6.2 A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az intézménnyel A szabályozásnál azt vettük figyelembe, hogy az intézmény zavartalanul működjön, a nevelő és oktató munkához nyugodt feltételeket biztosítsunk. Fontos feladat a tanulók védelme, továbbá az intézményi vagyon megóvása. Ezért külön szabályozzuk a tanulók szüleire vonatkozó belépési és benntartózkodási rendet, illetve külön kezeljük azokat a személyeket, akiknek nincs vagy más a kapcsolata van az iskolával. Továbbá külön kezeljük a tantermekbe, illetve irodákba történő belépési és benntartózkodási rendet Szülő belépése és benntartózkodása az iskola épületében A szülő szorgalmi időben reggel a földszinti auláig kísérheti gyermekét. Tanterembe nem léphet be, csak akkor, ha óraközi szünet van vagy a tanítás befejeződött, és a pedagógus behívja a terembe, mert gyermeke ügyében beszélni szeretne vele. Természetesen a fogadóórák és a szülői értekezletek ez alól kivételt képeznek. Ha a szülő más időpontban kívánja felkeresni a nevelőt, azt előzetes egyeztetéssel megteheti, de a portán be kell jelentkezni, s a portásnak fel kell kísérni a nevelőhöz. Óraközi szünetben, ha a szülő gyermekét keresi, a földszinti aulába hívathatja a portaszolgálaton keresztül. Amennyiben a szülő hivatalos ügyet kíván intézni, tól 16 óráig (pénteken tól 13 h-ig) megteheti, de a portán be kell jelentkezni és a portásnak fel kell kísérni a szülőt. Tanítás végén a szülő lehetőleg az épületen kívül várja gyermekét. Rossz idő esetén a földszinti aulában. Autóval érkező szülők az iskola udvarán nem parkolhatnak. 15

16 6.2.2 Egyéb esetben Külső személynek a portán le kell jelentkezni, a portásnak fel kell kísérni az iskolába érkező vendéget. Tanterembe idegen nem mehet sem tanórán, sem szünetben, csak abban az esetben, ha hivatalos látogatásról van szó és az intézmény vezetője vagy helyettese kíséri. Az iskolában folyamatos portai szolgálatot kell tartani. Az iskola épületét folyamatosan zárva kell tartani, kivéve az óraközi szüneteket 6.3 Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolaépületet címtáblával, az osztálytermeket és szaktantermeket a Magyar Köztársaság címerével kell ellátni. Az épületen ki kell tűzni a nemzeti lobogót, az Európai Uniót és az Önkormányzat zászlaját. Az iskola minden munkavállalója és tanulója felelős: a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért, a közösségi tulajdon védelméért, állapotának megőrzéséért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, az energiafelhasználással való takarékoskodásért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Az iskola tantermeit, szaktantermeit, könyvtárát, tornatermét, számítástechnikai felszereléseit, stb. a diákok elsősorban a kötelező és a választható tanítási órákon használhatják. A foglalkozásokat követően a tanteremért felelős, vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyelete mellett lehetőség van az iskola minden felszerelésének használatára. A szaktantermek, könyvtár, tornaterem, stb. használatának rendjét a házirendhez kapcsolódó belső szabályzatok tartalmazzák, amelyek betartása tanulóink és a pedagógusok számára kötelező Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott szaktantermeket, szertárakat zárni kell. A tantermek, szertárak bezárása az órát tartó pedagógusok, illetve a tanítási órákat követően a technikai dolgozók feladata A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, az iskola berendezéseit az igazgatóhelyettessel való egyeztetés után szabadon használhatja. 6.4 Az osztályozó vizsga rendje A félévi és év végi tanulmányi osztályzatok megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: a) az igazgató felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, b) az igazgató engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, illetve az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget, c) ha a tanuló előrehozott vizsgát kíván tenni az adott tantárgyból, d) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadja meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, e) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, f) átvételnél az iskola igazgatója előírja, g) a tanuló független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát. Az a), b), c), g) esetben, ha a tanuló kérésére jön létre (pl. utólag fel szeretné venni a választható tantárgyat, előrehozott vizsgát szeretne tenni, stb.), akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga 16

17 kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az felsős igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. 6.5 A mindennapos testnevelés, mindennapos testmozgás szervezése Diákjaink számra a pedagógiai programunk heti öt testnevelési órát tartalmaz, amelyből heti három órát az órarendbe iktatva osztálykeretben szervezünk. A 4. és 5. testnevelés órát diákjaink számára az alábbi rendben biztosítjuk: (A 2012/2013-as tanévben a 1.;5. évfolyamon, a továbbiakban felmenő rendszerben vezetjük be.) a iskolai sportkörben sportoló tanulók számára a választott foglakozáson heti 2-2 órás kötelező sportköri foglalkozáson való részvétellel a tanulók által a délutáni időszakban választott sportágban biztosított heti 2-2 óra foglalkozáson történő részvétellel, a választható sportágakat az intézmény igazgatója a tanév indítását megelőzően május 20-ig nyilvánosságra hozza a külső szakosztályokban igazolt, versenyszerűen sportoló tanulók számára a szakosztályban történő sportolással a köznevelési törvényben meghatározott tartalommal kérelemre beszerzett igazolás benyújtásával a délutáni sportköri foglalkozások valamint e délelőtti testnevelés órák oktatásszervezés - miatt egybe eshetnek, ilyen esetekben a tömbösíts valósul meg. Az iskolában a mindennapi testedzést a kötelező tanórai foglalkozások keretében oly módon szervezzük, hogy a tanulók részére naponta biztosítva legyen minimum 45 perc időtartamban a testmozgás, sportolás lehetősége. Iskolaotthonos foglalkozásainkban kötelező elemként jelenik meg. Az ISK vezetője évente kétszer, a félévi és év végi értekezletén beszámol a végzett munkáról és eszközfejlesztési igényeit jelzi. Az eredményekről listát készít, amelyet az iskola vezetése beemel a tanévről szóló beszámolóba, megjelenít az iskola weblapján. Egyebekben az ISk vezetőjével napi operatív kapcsolatot tart az intézmény vezetője. Az iskola feladatok megoldásához figyelembe veszi a ISK munkatervét, biztosítja a szükséges erőforrásokat és a megvalósításhoz szükséges feltételeket. A sportfoglalkozások megtartásához szükséges óraszámot a kötelező órák keretéből oldjuk meg. Biztosítjuk számára az országos és a megyei, valamint a városi sportversenyeken, a diákolimpián történő részvétel feltételeit. Atlétika, tánc, gyerektorna, labdarúgás, kosárlabda, röplabda, úszás, zenés gimnasztika, tenisz, korcsolya stb a kötelező tanórai foglalkozáson túli sportolási lehetőségek, melyeket a diákok igénybe vehetnek. Lehetőséget biztosítunk diákjaink számára, hogy a mindennapos testnevelés, mindennapos testmozgás követelményeit iskolai sportkörben teljesítsék. A benyújtott jelentkezések alapján a sportköri foglalkozást választó diákok számára a heti két órás foglalkozás kötelező. 6.6 Egyéb foglalkozások szervezeti formái időkeretei Iskolánkban az egyéb foglalkozások nevelőmunka szervezett kereteinek egyik része az iskolaotthonos foglalkozások, tanulószoba, korrepetálások, szakkörök, ISK-k, ezek a tantárgy felosztásban megjelenítődnek. Másik része a versenyek, vetélkedők, tanulmányi kirándulások megemlékezések, az intézmény éves munkatervében megjelenített rendezvények stb. Az egyéb foglalkozásokat a tanulók igényei és az iskolai feltételek alapján kell szervezni. Egyéb foglalkozásokat a DÖK, a nevelőtestület, és a szülői szervezet kezdeményezheti. 17

18 Az egyéb foglalkozásokon a tanulók részvétele önkéntes, de felvétel esetén a tanuló egész tanévben köteles azon részt venni. Az ezzel megbízott pedagógusok szervezik, vezetik ezeket a foglakozásokat. Segítik a tanulókat az önálló tanulási módszerek kialakításában, a tananyag elsajátításában Azok a foglalkozások, amelyek időkereteit a tantárgyfelosztás tartalmazza A tanuló heti óraszáma és az osztályok engedélyezett heti időkeret különbözete terhére: Iskolaotthon (napközi) Célja: egyéb foglalkozás keretében, megszervezett tanulás szervezési forma alkalmazása az alsó 1-4 évfolyamon az esélyegyenlőség, a tartalmasan töltött, életkori igényeket kielégítő szabadidő megszervezés. Kiemelten kezelve tanulás tanítását úgy, hogy a gyermekek egyenletes terhelése biztosított legyen. Intézményileg szervezett, szabályozott formában Tanulószoba Célja: Az igények felmérését követően, a felső tagozaton is biztosítani a tanulók számára az előző pontban megjelöltek további működését. A tanulók részvétele önkéntes, de felvétel esetén a tanuló egész tanévben köteles azon részt venni. Az ezzel megbízott pedagógusok szervezik, vezetik ezeket a foglakozásokat. Korrepetálás és fejlesztő (felzárkóztató foglalkozás, differenciát fejlesztés,) Célja: Az alapképességek fejlesztése és a tantervi követelményekhez való felzárkóztatás. A gyenge előmenetelű, lemaradt tanulók felzárkóztatása, melyet tantárgyanként lehet szervezni. A szervezést a szaktanár végzi. A fejlesztő foglalkozást fejlesztő pedagógus, szakvéleménnyel rendelkező tanulóknak. A korrepetáláson, fejlesztő foglalkozáson egyidejűleg résztvevő tanulók száma 1-5 fő lehet. ( Az integráció kapcsán megszervezett órák/ foglalkozások a sajátos nevelési igényű gyermeknek kötelezőek. A feltételek megteremtésért a törvényi előírások alkalmazásával az intézményvezetője felelős) ezek megszervezését az alsós igazgatóhelyettes végzi. Szakkörök Célja: A tanulók tantervi anyagon túlmenően érdeklődésüknek kielégítésére, alkotóképességeik nevelése érdekében szakkörök, működnek, elősegítik a tehetségazonosítását. A szakkörök foglalkozásaira általában a hétnek az iskola munkatervében meghatározott munkanapján, a tanítási időt követően kerül sor. Szakkörök az iskola költségvetése terhére / a járulékos órák terhére / szervezhetők. Ezek számát és jellegét a nevelőtestület a munkatervben határozza meg. A szakkörök létszáma átlagosan 15 fő. A szakkörök éves munkaterv alapján az igazgató által felkért és megbízott pedagógus irányításával végzik munkájukat. Az iskolai sportkör Célja: A mindennapos testnevelés megvalósulása, valamint a sportfoglalkozásokat az ISK-n belül úgy kell megszervezni, hogy naponta legalább l tanóra időtartamban a testmozgást, a sportolási lehetőség biztosított legyen, elősegítik a tehetségazonosítását. Az ISK elfogadott alapszabálya értelmében éves munkaterv és eseménynapló szerint működik. A tehetséggondozás keretéül szolgáló csoportok Célja: a magasabb szintű képzés igényével, valamint a továbbtanulást elősegítendő a munkaközösség-vezetők és az igazgató egyeztetése után lehet meghirdetni. Ezek vezetőit az igazgató bízza meg. A foglalkozások időpontjáról és a látogatottságról naplót kell vezetni. Az iskola énekkara, kiskorúsa Célja: Elsősorban az egyén közös éneklésének igényét hivatott kielégíteni, de az iskolai, és városi kulturális rendezvények színesítését is szolgálja, elősegítik a tehetségazonosítását. 18

19 Sajátos diákkörként működik, vezetője az igazgató által megbízott kórusvezető tanár. A kóruspróbák, meghatározott időben a rendkívüli eseteket leszámítva, heti két alkalommal tarthatók. Ez időben egyéb foglalkozások csak az igazgató vagy helyettesének külön engedélyével szervezhetők Egyéb foglalkozások, tevékenységek, amelyet munkatervek tartalmaznak Az ebben valamint az alábbi alpontban felsoroltak megszervezésekor figyelembe kell venni, hogy az intézmény Örökös Ökoiskolaként, Vöröskeresztes Bázisiskolaként, Madárbarát Iskolaként, Regisztrált Tehetségpontként működik A versenyek, rendezvények Ezeken való részvétellel, felkészítéssel a diákjaink képességeinek kialakítását és fejlesztését célozza. A tanulók intézményi, városi, és országos meghirdetésű versenyeken, rendezvényeken vehetnek részt, szaktanári felkészítést igénybe véve. A meghirdetett versenyekre, rendezvényekre a felkészítésért, a szervezésért, a nevezésért a szaktárgyi munkaközösségek és az igazgatóhelyettes felelősek. A tanulmányi kirándulás Az iskolai élet, a közösségek kialakításának és fejlődésének szerves, pótolhatatlan része. Ezért az iskola mindent megtesz a kirándulások igényes és egyben olcsó megszervezése és problémamentes lebonyolítása érdekében. A tanulmányi kirándulások szervezésének és lebonyolításának kérdéseit igazgatói utasításban kell szabályozni. Mozilátogatás, színházlátogatás, múzeumlátogatás Keretében a tanulók évente legfeljebb két- két filmet, előadást, kiállítást tekinthetnek meg iskolai keretben. Lehetőség szerint olyan alkotásokat kell választani, amelyek a tanulók kulturális, történelmi vagy művészeti ismereteit bővítik, és alkalmasak arra, hogy szakórákon, vagy az osztályfőnöki órán közösen megbeszélve tanulságokkal szolgáljanak az általános iskolás korosztály számára. Felelősei az adott közösséget vezető pedagógus, igazgatóhelyettesek Hangverseny-látogatást szervezünk A zenei kultúra fejlesztése érdekében minden tanuló számára lehetőség és igény szerint. Szaktanári, osztályfőnöki kíséret biztosításával. Szervezett külföldi kapcsolatok révén a tanulók jobban elmélyülhetnek a tanult idegen nyelvekben, megismerhetik az adott országban élő embereket. Ezek során közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek az Európa országairól. Megismerkedhetnek határainkon túl élő magyar lakosok életkörülményeivel, kultúra megőrző tevékenységeikkel. Külföldi utazások a fenntartó és az igazgató engedélyével és pedagógus vezetésével, a szülők hozzájárulásával szervezhetők Az iskola ünnepi megemlékezéseinek, hagyományainak terveit az éves munkaterv tartalmazza a műsor elkészítéséért felelős pedagógus megnevezését, ehhez kapcsolódó időpont/ keretet. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat az éves munkaterv részletezi Iskolai ünnepélyt kell tartani az iskola tanulóinak és nevelőinek részvételével: március 15- én, október 23-án. Iskolai megemlékezéseket az éves munkaterve szerint kell megtartani az iskola tanulóinak és pedagógusainak részvételével az aradi vértanúk, a kommunista diktatúra áldozatainak, a holokauszt áldozatainak emléknapját valamint a Nemzeti összetartozás napját Az ünnepekhez kapcsolódó ünnepélyek és megemlékezések tartalmukban, formájukban és külsőségeiben a tanulók nevelését, valamint az iskola hagyományainak ápolását szolgálják Az iskolai élethez kapcsolódó hagyományok, 19

20 amelyek további keretet adnak az éves munkaterv elkészítésekor.: Tanévnyitó ünnepély. Ballagási ünnepély. Tanévzáró ünnepély (Ekkor kerül sor a tanév munkájának értékelésére, a tanulók jutalmazására és bizonyítványainak kiosztására,). Farsang. Nyelvi hét (anyanyelv, angol-német). Múzeumlátogatási napok. Zöld Napokhoz kapcsolódó programok és ökos tevékenységek, (Állatok Napja, Föld Napja, Madarak és Fák Napja), Egészségvédelmi nap/ hónap. Tehetségnap. Munkaközösségek által szervezett tagozati kirándulások. Verébavató, (5. évfolyam) Őszi és tavaszi nagytakarítás (DÖK szervezésében). Karácsonyi hangverseny. Kulturális bemutató. Családi kirándulások. Évszakváltáshoz kapcsolódó rendezvények. Határon túli/ angol testvériskolai kapcsolat ápolása. Iskolanyitogató foglalkozások nagycsoportos óvodásoknak. Felsőre hangoló 4. évfolyamon. Sportnap. DÖK- nap. Tanulmányi kirándulások. Ballagás bankett. Külsőségekben megjelenő hagyományok o Az iskola tanulói az iskolai ünnepségeken iskolai egyen-nyakkendőt viselnek, valamint fehér blúzt, vagy inget és sötét szoknyát vagy nadrágot. o Sportversenyeken az iskola csapatai egységes és az iskolához tartozást kifejező jelzéssel ellátott felszerelésben vesznek részt. Iskolánk tanulóinak sportfelszerelése: kék tornanadrág és fehér póló, illetve kék tornaruha valamint világos tornacipő. o A végzős osztályok osztályképet készítenek. 6.7 Az intézmény védő- óvó előírásai, tanuló balesetek megelőzésének feladatai Az iskola minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az iskola védő- óvó tevékenységében aktív szerepet kell vállalnia a gyermekvédelmi felelősnek. Ez irányú tevékenységét munkaköri leírása alapján végzi. (0,5 álláshely) Munkáját éves munkaterv alapján végzi. Elérhetőségéről, fogadó óráiról, segítő szervezetekről az első emeleti gyermek és ifjúságvédelmi faliújság tájékoztatja az érdeklődőket. Szoros kapcsolatot tart az SZM-mel és az osztályfőnökökkel. Székesfehérváron az ifjúságvédelmet segítő intézményekkel 6.8 Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló és gyermekbalesettel kapcsolatosan. A tanulók számára minden tanév első napján az osztályfőnök tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart, amelynek során koruknak és fejlettségüknek megfelelő szinten felhívja a figyelmüket a veszélyforrások kiküszöbölésére. A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is. A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják. Balesetvédelmi, munkavédelmi oktatást kell tartani minden tanév elején azon tantárgyak tanárainak, amelyek tanulása során technikai jellegű balesetveszély lehetősége áll fönn. Ilyen tantárgyak: fizika, kémia, biológia, technika, számítástechnika, testnevelés. Az oktatás megtörténtét az osztálynaplóban dokumentálni kell. Az egyes szaktantermekben érvényes balesetvédelmi előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. Külön balesetvédelmi, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. a tanulmányi kirándulások, túrák előtt, a közhasznú munkavégzés megkezdése előtt stb.). A tanulók kötelességeit ismertetni, gyakoroltatni szükséges a balesetek megelőzésével kapcsolatban. A rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét Rendkívüli események után megbeszélni a történteket.. 20

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A KISKUNHALASI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA és a GY. SZABÓ BÉLA TAGISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Bevezető 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája 5200 Törökszentmiklós, Kölcsey F. u. 21. Tel/fax: 56 / 390-284 E-mail: kolcsey@baptistaoktatas.hu Egyházi Jogi Személy Kölcsey Ferenc Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Nagyasszonyunk Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3 1.2 A szervezeti

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Készült: 2013. március 28. Hatályba lépett: 2013. szeptember 1. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató jóváhagyta: 2013. március 28. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013.

Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. Az Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium Szervezeti és M ködési Szabályzata 2013. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és m ködési szabályzat

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT EÖTVÖS JÓZSEF Általános Iskola MINŐSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY OM szám: 035036 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ( a 2013. március 27-i módosítással egybeszerkesztett szöveg ) 2013. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, HATÁLYA 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben