A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4.2. A szervezeti és működési szabályzat tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok 4.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 5.4. Az intézmény alapdokumentumai 5.5. Az intézmény alapadatai 6.6. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, illetve a dokumentumok kezelési rendje 9.7. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága 0.8. Különös közzétételi lista 0 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADAT MEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA.... Az intézmény szervezete Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Az intézmény vezetősége 2 2. Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskolavezetés feladatmegosztása Az iskolavezetés tagjainak feladat és hatásköre Az intézmény kibővített vezetősége Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei Az intézmény dolgozói 8 3. A helyettesítés rendje Az iskolavezetőség tagjainak helyettesítése A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése 9 4. Az intézményi közösségek Az iskolai alkalmazottak közössége A nevelőtestület A szülők szervezete A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskolavezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása Szakmai munkaközösségek kapcsolattartása A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása Az iskola külső kapcsolatai Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve és a működést biztosítói Szakmai együttműködő szervezetek Gazdálkodó szervezetek, vállalkozók Gyermekjóléti szolgálatok Egészségügyi szakszolgálat Pedagógiai szakmai - és szakszolgálatok Testvériskolai kapcsolatok 33 III. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE A tanév rendjének általános szabályai Az intézményben tartózkodás rendje Az intézmény nyitva tartása Az oktatás rendje A gyakorlati oktatás rendje A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje, ügyeleti rend Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje Az iskolában folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok Az iskola belső ellenőrzési feladatai: A belső ellenőrzést végző alkalmazottak jogai és kötelességei Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 38 2

3 4.. Az ellenőrzést végző személyek és feladatai Az iskolavezetés ellenőrzési feladatai Az ellenőrzés területei és tartalma: Önellenörzési csoport (BECS) Az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás megszervezése A tankönyvrendelésben részt vevő munkatársak feladatai A tankönyvterjesztésben részt vevő dolgozó feladata Az ingyenes tankönyvre jogosultak tankönyvellátása Az intézmény gazdasági szervezete A gazdasági szervezet felépítése A gazdasági szervezet feladata, ügykörök 43 IV. EGYÉB FOGLAKOZÁSOK ÉS AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK Az egyéb foglalkozások szervezeti formái és az iskolai hagyományok 45.. Az egyéb foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Az egyéb foglalkozások szervezeti formái, rendje, időkerete Felzárkóztatás/korrepetálás Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport Tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás A felnőttoktatás formái A mindennapi testedzés formái Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok és az ünnepek rendje Az intézményben megvalósuló reklámtevékenység szabályai A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az iskolai könyvtár működési rendje 50 V. A TANULÓK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA, AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 5 2. Az intézményi védő, óvó előírások Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény Rendkívüli esemény esetén történő intézkedés 54 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. VII. MELLÉKLETEK számú melléklet Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete számú melléklet Munkaköri leírások számú melléklet Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata számú melléklet Adatkezelési szabályzat 0 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata.. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat, mint helyi dokumentum a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatókörbe. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű, jogszabályok rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is..2. A szervezeti és működési szabályzat tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok 20. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 202. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 20. évi CXCV. törvény az államháztartásról 20.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételéről és egyes korlátairól 200. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi C. törvény a számvitelről 992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 997. évi CLX törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/202. (VIII. 3.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 229/202. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/203. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 249/2000. (XII.24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 4

5 277/997. (XII.22) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 4/2002. (II.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól 368/20. Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 6/203. (II.28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 370/20. (XII. 3.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és ellenőrzéséről 44/2007 (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati feladatairól 26/997 (IX.3.) NM rendelet az iskola- egészségügyi ellátásról 3/975. (VII.7.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szervezeti és működési szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára és közösségeikre, a tanulókra és közösségeikre, a tanulók szüleire, valamint az iskolában működő érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre nézve kötelező. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 205. augusztus 28. napján tartott nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, valamint az ahhoz csatolt jelenléti ív igazolja..4. Az intézmény alapdokumentumai Az intézmény tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi dokumentumok: a Pedagógiai program (nevelési-, szakmai program, a helyi tanterv); a Szervezeti és Működési Szabályzat; a Házirend. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok: a közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata; a szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata; a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója által előírt további belső szabályzatok: működéshez kapcsolódó belső szabályzatok: tervezések, gazdálkodással, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzat, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet tartalmazó szabályzat, 5

6 a kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásának szabályzata, anyag-és eszközgazdálkodási szabályzat, reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítését és elszámolásának szabályzata, gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét tartalmazó szabályzat, informatikai szabályzat, iratkezelési és irattárolási szabályzat, munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv, az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata könyvtárhasználati szabályzat, adatkezelési szabályzat..5. Az intézmény alapadatai A költségvetési szerv neve: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 5. Az intézmény telefon/fax száma: 42/ Alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerv neve: Földművelésügyi Minisztérium Alapító székhelye: 055 Budapest, Kossuth Lajos tér. Az intézmény típusa: összetett iskola (szakközépiskola; szakiskola). Az intézmény OM azonosítója: A feladat ellátást szolgáló vagyon és vagyonkezelés módja: A nemzeti vagyonról szóló 20. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában állnak. A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében, az Nvt., a vagyonkezelés szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az irányadók. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a nyíregyházi 285/4-es helyrajzi számon nyilvántartott 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 5., mint iskola A tanulók gyakorlati képzését biztosító haszonkölcsön-szerződés alapján üzemeltetett tanműhelyek telephelyei: 4400 Nyíregyháza Ungvár stny Nyíregyháza Ungvár stny. 5. 6

7 4400 Nyíregyháza Ungvár stny Nyíregyháza Ungvár stny Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezés jogán az államháztartásról szóló törvényben foglaltak, valamint, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Az intézmény helyrajzi száma:285/4 Az intézmény hasznos alapterülete: 4590 m 2 Az intézmény jogköre: vagyonkezelői jog A költségvetési szerv működési köre: országos Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében a fenntartó által biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján végzi. Az iskola költésvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. Az intézmény közfeladata A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény 7 -a alapján létrejött köznevelési intézmény (szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő oktató munkát folytat. Az intézmény alaptevékenysége A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző nevelés oktatás, szakiskolai nevelés oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az intézmény tevékenységének szakágazat száma: szakmai középfokú 7

8 Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Könvvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységet és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított költségvetési előirányzatainak 30%-a. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységből elkülönítettel kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 8

9 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Körbélyegzői: Magyarország címere a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza felirattal Magyarország címere a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 2 felirattal Magyarország címere a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 3 felirattal Hosszúbélyegző: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 5. Telefon/fax: 42/ Az intézménybélyegzők használatára jogosultak köre: Az igazgató, az iskolatitkár, az adminisztrátor és a gazdasági ügyintézők..6. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, illetve a dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz az intézmény a 229/202. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október -jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fentebb felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön erre a célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az igazgató és az általa felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgató-helyettesek) férhetnek hozzá. 9

10 Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok munkaidő nyilvántartását, azt az igazgatónak alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni..7. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága Az iskola a Pedagógiai programjának legalább egy példányát a szülők és tanulók számára megtekintésre elérhetővé kell tenni. A dokumentumok - példánya az iskola könyvtárában van elhelyezve, ahol a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetik. A dokumentumok: így a Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat és a házirend elérhetőek az iskola honlapján, a tanári szobában és az iskola titkárságán is. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. A 9. évfolyamra belépő tanulókat és szüleiket az osztályfőnök az első osztályfőnöki órán, illetve szülői értekezleten tájékoztatja az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumokról. Az intézmény alapdokumentumairól a tanulók és a szülők az iskola igazgatójától és az igazgató-helyettesektől kérhetnek tájékoztatást tanítási napokon a tanulói ügyintézés ideje alatt, vagy előre egyeztetett időpontban. A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tankönyvi segédletekről, taneszközökről, egyéb felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő-oktató munkához szükség lesz. A tájékoztatás kiterjed az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvekre, taneszközökre és más felszerelésekre, valamint arra is, hogy az intézmény milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez..8. Különös közzétételi lista A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október -jei állapotnak megfelelően közzéteszi a jogszabály szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább tanévenként egyszer felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű adatokat tartalmazhat. 0

11 Különös közzétételi lista tartalma A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. Középiskolában az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve. Szakképzésben részt vevő iskolában a pályakövetés eredményei. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. Iskolai tanév helyi rendje. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók száma. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADAT MEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA. Az intézmény szervezete A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény székhelyén: 730 fő (nappali: 670 fő, esti: 60 fő) Iskolatípusonként az évfolyamok száma: iskolatípus évfolyamok száma Szakközépiskola 4+2 évfolyam 2 Szakiskola 3 évfolyam 2+2 évfolyam kifutó A köznevelési intézményben folyó szakképzés szakmacsoportjai: élelmiszeripar, vendéglátás-turisztika. Az egyes szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzék szerint megszerezhető szakképesítések: OKJ azonosító megnevezés szakmacsoport Pék-cukrász Élelmiszeripar Pék Élelmiszeripar Húsipari termékgyártó Élelmiszeripar Élelmiszeripari analitikus Élelmiszeripar technikus OKJ azonosító megnevezés szakmacsoport

12 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripar Hús- és baromfiipari Élelmiszeripar szaktechnikus Sütő- és cukrászipari Élelmiszeripar szaktechnikus Tartósítóipari szaktechnikus Élelmiszeripar Élelmiszeripari Élelmiszeripar gépésztechnikus Pék Élelmiszeripar Húsipari termékgyártó Élelmiszeripar Élelmiszeripari szakmunkás Élelmiszeripar Cukrász Vendéglátás-turisztika Szakközépiskolai ágazati képzés ágazati kódja megnevezése XXXVI. Élelmiszeripar 2. Az intézmény vezetősége 2. Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját az érvényes jogszabályok és a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. () bekezdése alapján vagyonnyilatkozat- tételre kötelezett. Az igazgató első fokon ellátja a tanügy igazgatási feladatokat, felelős az intézmény a szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az igazgató feladatai Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért és a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet a jogszabály, a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Jóváhagyja az intézmény Pedagógiai programját. 2

13 Felel a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a tanulói balesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért, az alkalmazottak foglalkoztatásáért. Munkáltatói jogkört gyakorolja. Az iskola alkalmazottait a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény vezetője alkalmazza. Az iskola gazdálkodásával kapcsolatban egyszemélyi felelős vezető. Koordinálja az informatikai hálózati rendszer felügyeletét. Az igazgató felel A pedagógiai munkáért. A nevelőtestület vezetéséért. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért. A végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért. A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért. A tanuló- és a munkabalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányításáért. Az érettségi és a szakmai bizottság munkájában résztvevők kijelöléséért, megbízásáért. A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Kezdeményezi és támogatja a nevelő- oktató munka fejlesztését, korszerű újító törekvések kibontakozását. A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel (közalkalmazotti tanács) és a diákönkormányzattal, valamint a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködéséért, Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: A kiadmányozás Munkáltatói jogkör gyakorlása, Az intézményre vonatkozó kötelezettség vállalás, Magába foglalja: az ügyben való érdemi döntést, az intézkedési tervezet jóváhagyását, az írásbeli intézkedés (kiadmány) szövegének jóváhagyását, az írásbeli intézkedés közlését, az ügyirat irattárba helyezésének jogát, a tanulói ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumok aláírását (igazgató távollétében az általános igazgatóhelyettes ír alá). 3

14 A kiadmányozási jogosultság szintjei: igazgató általános igazgatóhelyettes megbízott ügykörben eljárva a gazdasági vezető Az aláírás: A kiadmányozó aláírásra jogosult személy: az igazgató kizárólagos jogkörében eljárva, illetve az általa megbízott igazgatóhelyettes a kiadmányt saját kezűleg írja alá, majd az aláírását a hivatalos bélyegzővel hitelesíti. Pótolja az eredeti aláírást a kiadmányozó nevének és az SK (saját kezével) jelölésének az iratra gépelése, amennyiben az eljárást az iratkezelő hitelesíti. Az iratkezelői hitelesítés a a kiadmány hiteléül záradék iratkezelői aláírásával és bélyegző lenyomattal történi. A névbélyegző alkalmazása nem helyettesíti az eredeti aláírást, iratkezelői hitelesítéssel kell kiegészíteni. A gazdasági vezető az igazgató által állandó megbízással rendelkezik, a NAV felé ügyintézés céljából. Az elektronikus aláírás Az elektronikus aláírás az elektronikusan aláírt dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt, vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Az elektronikus aláírás alkalmas bármely adat, digitális hangfelvétel, kép, vagy akár szoftver aláírására. Az aláírást létrehozó eszközt, valamint a szükséges tanúsítványt egy a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatónál igényli az intézmény Az iskolavezetés feladatmegosztása Az igazgató vezetői tevékenységét az alábbi magasabb vezetői beosztású alkalmazottak az, iskola vezetősége közreműködésével látja el. Iskolai vezetés tagjai: oktatási igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes gyakorlatioktatás vezető gazdasági vezető A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozó az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja lehet. A vezetők megbízásáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató dönt. 4

15 A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az iskolavezetés tagjai az operatív vezetési ügyekben heti egy alkalommal, rendszeresen megbeszélést tartanak. A megbeszélést az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskolavezetés különösen fontos kérdésekben - az intézményvezető felkérésére- állásfoglalást fogalmaz meg. A megbeszélésről (vezetői értekezletről) írásban emlékeztető készül. Az igazgató hatásköréből átruházza az igazgatóhelyettesekre: a nevelő - oktató munka ellenőrzését, egyéb foglalkozások és tanulmányi versenyek szervezését, a nemzeti és iskolai ünnepségek munkarendjéhez igazodó méltó megszervezését, a gyermekek, tanulók rendszeres vizsgálatának megszervezését, a nevelőtestületi döntések végrehajtásának ellenőrzését, kapcsolattartást külső szervekkel, intézményekkel, esetenként az intézmény képviseletét. Az iskolavezetés tagjai a tanítási, illetve munkahét meghatározott napjain az ügyeleti beosztás szerint ügyeletet látnak el. Javaslatot tehetnek a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. Az iskolavezetőség tagjai ellenőrzési feladatot is ellátnak az ellenőrzési terv alapján. Ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az intézmény vezetőjének beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A gazdasági vezető az igazgató közvetlen irányítás mellett felelős az iskola gazdálkodásáért. Különösen felel: a költségvetési- és gazdálkodási terv, a gazdasági beszámolók, az adatszolgáltatások helyességéért, a pénzügyi, számviteli, adó és társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásáért, a vagyon-, illetve a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért. A vezető helyettesek teljes feladat és hatáskörét a munkaköri leírások tartalmazzák. 5

16 2.3. Az iskolavezetés tagjainak feladat és hatásköre Oktatási igazgatóhelyettes Ellátja az intézményvezetői feladatokat a kizárólagos jogkörök kivételével - az igazgató távollétében. Szervezi és irányítja az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. Koordinálja az intézmény éves tervezőmunkáját (tantárgyfelosztás, órarend). Irányítja, szervezi az intézmény tanügy-igazgatási feladatait. Gondoskodik az érettségi- és tanulmányok alatti vizsgák szervezéséről, lebonyolításáról. Előkészíti és lebonyolítja a tantestületi értekezleteket. Irányítja az osztályfőnöki-, és közismereti munkaközösségek munkáját, illetve ellátja az ezzel kapcsolatos vezetői feladatokat. Irányítja a szakközépiskolai és szakiskolai szakképző évfolyamok oktató munkáját. Irányítja a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat. Előkészíti, szervezi és ellenőrzi a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket (felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör, sportkör). Irányítja és szervezi a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beiskolázási-, pályaválasztási-, és továbbtanulási munka irányításának szervezésében. Szervezi és irányítja a tanulók egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat. Szervezi a kompetenciamérést. Szervezi és irányítja a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyeket. Felügyeli az Útravaló program és az Integrációs képesség-kibontakoztató program munkáját. Szervezi és koordinálja a tanári ügyeletet. Szervezi az iskolai szintű szülői értekezleteket és fogadóórákat. Irányítja, szervezi az iskolai ünnepélyeket, rendezvényeket. Szakmai igazgatóhelyettes Irányítja, felügyeli az intézményi szakmai program megvalósulását. Koordinálja intézményi szinten a szakmai elméletet. Felügyeli a szakközépiskolai és szakiskolai szakképző évfolyamok oktató munkáját. Előkészíti és felügyeli a szakmai vizsgákat. Irányítja a szakmai tárgyat oktató munkaközösség szakmai munkáját, ellátja az ezzel kapcsolatos vezetői feladatokat. 6

17 Kapcsolatot tart a gyakorlati képzés színtereivel és a kamarákkal. Kapcsolatot tart a Nyírvidék Képző Központ Kft-vel. Részt vesz a beiskolázási-, pályaválasztási-, és továbbtanulási munka irányításának szervezésében. Részt vesz az intézmény éves tervezőmunkájában (tantárgyfelosztás, órarend). Irányítja, szervezi az iskola szakmai rendezvényeit, szakmai értekezleteket. Szervezi és irányítja a szakmai tanulmányi versenyeket. Gyakorlatioktatás vezető Szervezi, a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos pedagógiai munkát, csoportokat Nyilvántartást vezet a tanulószerződésekről. Koordinálja intézményi szinten a szakmai gyakorlatot. Felügyeli a szakközépiskolai és szakiskolai szakképző évfolyamok gyakorlati munkáját. Felügyeli a gyakorlati oktatási helyszíneket. Kapcsolattartás a külső gazdálkodó szervekkel. Felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik a szakmai rendezvények lebonyolításában. Elkészíti a szakmai képzéssel kapcsolatos statisztikai jelentéseket. Gazdasági vezető Felelős az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért a számvitelről szóló évi C. törvényben és a beszámoló készítéséről szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott módon és formában. Elkészíti az intézmény költségvetését. Felelős az információs jelentések elkészítéséért. Elkészíti a statisztikai jelentéseket, a havi-, negyedéves-, éves bevallásokat. Naprakészen tartja a közalkalmazottak személyi anyagát. Felelős a leltározási ütemterv elkészítéséért, leltárellenőri feladatokért. Részt vesz a pályázatok gazdasági oldalról való előkészítésében, elvégzi az elszámolást. Feladata az intézményi szabályzatok elkészítése, karbantartása. Belső ellenőrzési vezetői feladatok (gondoskodik a kockázatelemzés, ellenőrzési ütemterv végrehajtásáról) ellátása. Irányítja és szervezi a technikai dolgozók, gazdasági dolgozók munkáját. 7

18 Előkészíti, elkészíti és nyomon követi az intézménnyel kapcsolatos szerződéseket Az intézmény kibővített vezetősége Az igazgató döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. A kibővített vezetőség tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek, gyakorlatioktatás vezető gazdasági vezető, munkaközösség vezetők, közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézmény kibővített vezetősége, mint konzultatív, véleményező és javaslattevő jogokkal rendelkező testület az igazgató által megállapított munkaprogram alapján negyedévenként tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. A megbeszélésre napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívhatók a diákönkormányzati - vezetők az érdekképviseleti szervek vezetői és a szülői munkaközösség elnöke. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az intézmény kibővített vezetőségének ülését az igazgató készíti elő és vezeti Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét a Szervezeti és Működési Szabályzat. számú melléklete tartalmazza Az intézmény dolgozói Az iskola alkalmazottai munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 8

19 3. A helyettesítés rendje 3.. Az iskolavezetőség tagjainak helyettesítése Az igazgatót akadályoztatása esetén - a kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább egy hónapos folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését az általános igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést a szakmai igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az oktató-nevelő munka irányítását az igazgató által megbízott nevelőtestületi tag látja el A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése A szorgalmi időben az iskolai dolgozók távolmaradása a jogszabály által meghatározott kereteken belül lehetséges. A továbbtanulással, továbbképzéssel összefüggő távolmaradást a tanárok, szakoktatók esetében az illetékes igazgatóhelyettes engedélyezi. A gyermek után járó fizetett szabadság igénybevételét szintén az illetékes igazgatóhelyettesnek kell bejelenteni. Egyéb dolgozók esetén a távolmaradást a gazdasági vezetőnek kell bejelenteni. A betegség miatti távolmaradást az illetékes igazgatóhelyettesnek, egyéb dolgozó esetében a gazdasági vezetőnek kell bejelenteni. Minden olyan esetben, amikor a távolmaradás engedélyhez kötött, a pedagógus köteles a helyettesítéssel összefüggő teendőket a helyettesítő tanárral megbeszélni. A távolmaradás engedélyezése csak ez után történhet. Előre nem látható események miatt felmerülő helyettesítésről: a közismereti és szakmai tantárgyat tanító tanárok esetében az általános igazgatóhelyettes, a szakoktatók esetében a szakmai igazgatóhelyettes, illetve a műszaki vezető, egyéb dolgozók esetében a gazdasági vezető gondoskodik. 9

20 4. Az intézményi közösségek Az iskolaközösséget az iskola alkalmazottai, a szülők és a tanulók alkotják. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az igazgató- helyettesek és a választott tisztségviselők közreműködésével - az igazgató fogja össze. Az iskolai közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat a fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 4.. Az iskolai alkalmazottak közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, illetve intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, így a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, az azokhoz kapcsolódó rendeletek, továbbá az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. Az intézményi alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, amely nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozója. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása, a továbbképzési program elfogadása, a házirend elfogadása, a tanuló magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, jogszabályban meghatározott más ügyek. 20

21 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, külön jogszabályban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület dönt a pedagógiai program, illetve az Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásánál megtagadása esetén döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre meghatározott időre, vagy alkalmilag. Egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, melyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A tájékoztatás módját és idejét a nevelőtestület határozza meg. A szakmai munkaközösségek részletes értékeléssel, félévenként adnak tájékoztatást a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A nevelőtestület feladatkörének részleges ellátására állandó bizottságot hoz létre. A nevelőtestület az állandó bizottságok tagjait tisztségükben - évente egy alkalommal a tanévnyitó értekezleten - megerősíti. A bizottságok tagjai maguk közül a munka összehangolására vezetőt választanak. Állandó bizottság: - Fegyelmi bizottság A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására fegyelmi bizottságot hoz létre. A nevelőtestület határozatlan időre a fegyelmi jogkör gyakorlását átruházza a fegyelmi bizottságra. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi bizottság az érintettek bevonásával az esetet kivizsgálja és határozatot hoz a fegyelmi büntetésről, vagy az eljárás megszüntetéséről. A bizottság az ügy lezárásakor köteles értesíteni az osztályfőnököt a fegyelmi eljárás eredményéről. A bizottság a félévi és az év végi osztályozó értekezleten köteles tájékoztatni a nevelőtestületet a félév, illetve az év során lefolytatott fegyelmi ügyekről. 2

22 Az iskolai fegyelmezés jogszabályi háttere: 20. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/202. (VIII.3.) Kormányrendelet évi CXL. törvény (KET) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A fegyelmi bizottság tagjai: a nevelőtestület által évente megbízott legalább három pedagógus, akik maguk közül választják ki a fegyelmi bizottság elnökét és a tagokat, az ügyben érintettek A bizottság a tisztségviselőit (elnök, elnök-helyettes) az alakuló ülésen saját tagjai közül egyszerű többséggel megválasztja. Az osztályfőnök írásban tájékoztatja a bizottságot a tanulói kötelességszegésről. A bizottság meghallgatja az érintetteket, kivizsgálja az eseményeket és dönt a fegyelmi tárgyalás szükségességéről. Fegyelmi büntetés kiszabásának alapját és a kiszabható fegyelmi büntetéseket a Házirend tartalmazza. Egyeztető eljárás A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban kérheti az egyeztető eljárás lefolytatását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása a nevelési-oktatási intézmény feladata. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet szenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. A fegyelmi bizottság elnöke a nevelőtestület tagjai közül felkéri az egyeztetés lefolytatására az egyeztetőt és a jegyzőkönyvvezetőt. A nevelőtestület értekezletei: tanévnyitó értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, a tanévben legalább két alkalommal nevelési értekezlet, tanévzáró értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada kéri, illetve, ha az iskola igazgatója, vagy a vezetősége ezt indokoltnak tartja. Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Az értekezleten a nevelőtestület tagjai szavazati, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek. A 22

23 nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola irattárában kell elhelyezni, egy példányát szükség szerint meg kell küldeni a fenntartónak. Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább több mint fele jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része vesz részt az értekezleten. Ezekről kötelező jegyzőkönyvet készíteni. Értekezletek formái: egy osztályban tanítók értekezlete, munkaközösségi értekezletek, szülői értekezletek; fogadóórák, egy-egy feladat előkészítésére, rendezvény szervezésére alakult értekezlet, osztályfőnöki munkaértekezlet. Az értekezletek időpontját az iskola helyi munkaterve tartalmazza A pedagógusok szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban (Nkt.) megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek, szakmai és módszertani kérdésekben közreműködnek a kibővített iskolavezetőséggel. A munkaközösségek részt vesznek az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezésében, szervezésében, értékelésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség éves munkatervében határozza meg feladatait, melyet október 5-ig fogad el. A munkaközösség- vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A kibővített iskolavezetőségi ülések után kötelesek tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat a döntésekről, határozatokról. Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek: osztályfőnöki, human, reál, szakmai munkaközösség. 23

24 A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenységek, irányítása, ellenőrzése; az intézményi oktató-nevelőmunka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani korszerűsítése; a munkaközösségi tagok szakmai, elméleti, szakmai gyakorlati munkájának összehangolása; egységes követelményrendszer kidolgozása; a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése; pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása; a pedagógusok továbbképzésének szervezése, segítségnyújtás a tanórák önképzéséhez; a szorgalmi időszak alatt szervezett belső vizsgák különbözeti, osztályozó vizsgáktétel sorainak összeállítása, értékelése; pályakezdő pedagógusok munkájának segítése; Javaslatot tesznek: o a szertárak eszközállományának fejlesztésére, o a munkaközösség-vezető személyére, o a termelő eszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, o központi programok alternatívái közötti választásokra, e programok helyi alkalmazására, o tanórán kívüli foglalkozások (egyéb foglalkozások) programjaira, o tanulók osztályba, csoportba sorolására, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint munkaközösségi tevékenység során készülő elemzések, értékelések elkészítésében; ellenőrzik a szakmai területükön oktatott tantárgy, szakma oktatásának eredményességét és javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre; a munkavezetők irányításával tanévenként legalább két értekezletet tartanak. Szakterületén dönt Nevelőtestület által átruházott jogkörben: a továbbképzési programokról és az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Szakterületén érintően véleményét be kell szerezni: a pedagógiai program elfogadásához, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásához, a felvételi követelmények meghatározásához, 24

25 a szorgalmi időszak alatti vizsgák feladatainak meghatározásához Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az iskolavezetőség döntése alapján. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg A szülők szervezete Az iskolában a szülök jogaik érvényesítésére, kötelezettségük teljesítése érdekében az intézmény működését, annak munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői munkaközösséget (SZMK) hozhatnak létre. A szülői közösség az iskolai közösség szervezett részeként segíti az iskolai és családi nevelés összehangolását. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják, akik maguk közül elnököt és két vezetőségi tagot választanak. A szülői munkaközösség működési rendjét saját maga állapítja meg. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. A választmány munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnök-helyettesei vesznek részt. Az iskola szülői szervezetének választmányi tagja az igazgató és az általa megbízott tanár is. A választmány élén az elnök áll, aki a választmány képviseletében az általános igazgató-helyettessel közvetlen kapcsolatot tart. Az iskola szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Iskolai szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezésével érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. A szülői szervezet választmányát az iskola igazgatója legalább egy alkalommal tájékoztatja az intézmény munkájáról. Az intézményi szülő szervezetet az alábbi véleményezési egyetértési jogok illetik meg: a pedagógiai program elfogadásáról, a szervezeti és működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, a házirend elfogadásakor, a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésekben, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, az iskolai hagyományok továbbfejlesztésében. 25

26 A szülői szervezet döntési jogai: dönt saját működési rendjéről, dönt saját tisztségviselőinek megválasztásáról. A szülői szervezet képviseleti joga Képviseli a szülőket az Nkt. - ben megfogalmazott jogaik érvényesítésében A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak, amely az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége. Az osztályközösség pedagógiai vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnököt e feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök e tevékenységét munkaköri leírás alapján végzi. Az osztály élén a diákbizottság és annak választott vezetője az osztálytitkár áll. Az osztálytitkár képviseli az osztályt a diákönkormányzati üléseken. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére iskolai diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat élén annak saját tagjaiból megválasztott vezetője, a diákönkormányzat elnöke áll. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár fogja össze. A diákönkormányzatot segítő tanárt e feladatok elvégzésére az igazgató bízza meg. A tanulóifjúságot az iskolavezetőség és a nevelőtestület előtt a diákönkormányzat képviseli. A diákönkormányzat elnöke meghívó alapján részt vesz az iskolavezetőség ülésén és nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásán. A diákönkormányzat képviselője részt vesz a fegyelmi bizottságban. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének meghallgatásával dönt: saját közösségi élete működéséről, tisztségviselői megválasztásában, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik: az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról és módosításakor, a házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 26

27 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél, a tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) formáinak meghatározásánál, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál, a könyvtár és tornaterem működési rendjének kialakításánál. Az iskola évente egy alkalommal tart diák- közgyűlést, melyen az igazgató tájékoztatást ad az eltelt időszak munkájáról, elsősorban a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, illetve az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. 5. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 5.. Az iskolavezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása A nevelőtestület közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: az iskolavezetőség ülései, a különböző értekezletek (nevelési értekezletek), a megbeszélések. Heti információs nap. A kapcsolattartás formáinak időpontját az iskolai munkaterv és a havi eseménynaptár tartalmazza. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: tájékoztatni a közvetlen irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, közvetíteni a pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolavezetőségnek. A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. Az iskolavezetőség félévenként beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját 27

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 44/2015. (IX. 10.) EMMI utasítás 5. (3) bekezdése alapján kiadott, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola A lenti szakmai alapdokumentum egyelőre nem véglegesített dokumentum, így nem használható fel semmilyen szempontból az intézmény szakmai alapdokumentumaként! Az intézmény székhelye szerinti megye neve:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 240/2011. (XII.15.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 240/2011. (XII.15.) számú határozata előterjesztés egyes nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1. az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki.

ALAPÍTÓ OKIRAT. alapító okiratát a következők szerint adom ki. HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 154 20/2013. ALAPÍTÓ OKIRAT A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 39. (1)

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves

Címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Az intézmény közfeladata: közoktatási feladat ellátása 4 és 5 évfolyamos szakközépiskola 1 és 2 éves VI-178/3026/2012. sz. határozat melléklete 15. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő

2 éves szakképzési évfolyammal. esti-levelező tagozat Felvehető maximális tanulói létszám: nappali tagozaton: 650 fő VI-169/3026/2012. sz. határozat melléklete 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL

A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL A HATVANI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMOT MŰKÖDTETŐ INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TANÁCSÁNAK ELNÖKÉTŐL /2011. Az előkészítésben közreműködött: Kovács János irodavezető Ludányi Brigitta közoktatási

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

IX.3.27. Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma IX.3.7. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület : KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 030 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola szakmai alapdokumentuma

Részletesebben

Oktatási és Közművelődési Főosztály

Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat JV / Q 4$ f'hk-j QO0$ Polgármesteri Hivatala r +- 1 -?r«n Q s.inv 7 n Oktatási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: U-17846/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat

ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ HATÁROZAT. A Zala Megyei Kormányhivatal által Z0/9/2011. számon nyilvántartásba vett Szociális Missziótársulat ZALAMEGYEI KORMÁNYHIVATAL IGAZGATÓ Ügyiratszám: ZAB/090/173-5/2014. Tárgy: működési engedély módosítása Ügyintéző: Baloghné Erdei Margit Telefon: (92) 507-788 HATÁROZAT A Zala Megyei Kormányhivatal által

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT FPH038/211/2012. számú előterjesztés 4.33. számú melléklete Budapest Főváros Önkormányzata [Vonalkód] [Vonalkód] ikt. szám: [Iktatószám] MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Közgyűlési

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására

köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S köznevelési intézmények alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! 2012. szeptember 1. napján

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa:

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola szakmai alapdokumentuma Megnevezései Feladatellátási helyei Alapító és a fenntartó neve és székhelye Típusa: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező 39/2014. (XI. 6.) EMMI utasítás mellékletében, a Magyar Közlöny

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Bajza Utcai Általános Iskola

Bajza Utcai Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Bajza Utcai Általános Iskola egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 85/2002. (IV.29.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 85/2002. (IV.29.) számú h a t á r o z a t a egyes középfokú intézmények alapító okiratainak módosításáról A Közgyűlés 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata

Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata Német Nemzetiségi Óvoda-konyha Gyermekvár Alapító Okirata, mint a Német Nemzetiségi Óvoda Újhartyán ( 2367 Újhartyán Kossuth L.u.2.) alapítója és irányító szerve- az államháztartásról szóló, többször módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE, AZ ÉPÜLET NYITVATARTÁSÁNAK IDEJE, A VEZETŐK BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119/2009. (V. 25.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119/2009. (V. 25.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közoktatási intézményei alapító okiratának módosításáról és az intézmények alapító

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben

Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben Gondozási Központ és Idősek Otthona Alapító Okirata a 2013. szeptember 1-jei hatályú XX. számú módosítással egységes szerkezetben A Csákvári Önkormányzati Társulás, mint irányító szerv a Magyarország helyi

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat

Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055. Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete Tel.: 85/501-000 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Fax: 85/501-055 Alapító okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 236/2002. (X.7.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 236/2002. (X.7.) számú h a t á r o z a t a a 2002/2003-as tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben