A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205

2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 4.2. A szervezeti és működési szabályzat tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok 4.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 5.4. Az intézmény alapdokumentumai 5.5. Az intézmény alapadatai 6.6. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, illetve a dokumentumok kezelési rendje 9.7. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága 0.8. Különös közzétételi lista 0 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADAT MEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA.... Az intézmény szervezete Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. Az intézmény vezetősége 2 2. Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskolavezetés feladatmegosztása Az iskolavezetés tagjainak feladat és hatásköre Az intézmény kibővített vezetősége Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei Az intézmény dolgozói 8 3. A helyettesítés rendje Az iskolavezetőség tagjainak helyettesítése A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése 9 4. Az intézményi közösségek Az iskolai alkalmazottak közössége A nevelőtestület A szülők szervezete A tanulók közösségei Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskolavezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása Szakmai munkaközösségek kapcsolattartása A pedagógusok és a szülők kapcsolattartása A pedagógusok és a tanulók kapcsolattartása Az iskola külső kapcsolatai Az intézmény fenntartója, felügyeleti szerve és a működést biztosítói Szakmai együttműködő szervezetek Gazdálkodó szervezetek, vállalkozók Gyermekjóléti szolgálatok Egészségügyi szakszolgálat Pedagógiai szakmai - és szakszolgálatok Testvériskolai kapcsolatok 33 III. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE A tanév rendjének általános szabályai Az intézményben tartózkodás rendje Az intézmény nyitva tartása Az oktatás rendje A gyakorlati oktatás rendje A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje, ügyeleti rend Az intézménnyel jogviszonyban nem állók belépésének és benntartózkodásának rendje Az iskolában folyó belső ellenőrzésre vonatkozó szabályok Az iskola belső ellenőrzési feladatai: A belső ellenőrzést végző alkalmazottak jogai és kötelességei Az ellenőrzött alkalmazott jogai és kötelességei A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 38 2

3 4.. Az ellenőrzést végző személyek és feladatai Az iskolavezetés ellenőrzési feladatai Az ellenőrzés területei és tartalma: Önellenörzési csoport (BECS) Az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás megszervezése A tankönyvrendelésben részt vevő munkatársak feladatai A tankönyvterjesztésben részt vevő dolgozó feladata Az ingyenes tankönyvre jogosultak tankönyvellátása Az intézmény gazdasági szervezete A gazdasági szervezet felépítése A gazdasági szervezet feladata, ügykörök 43 IV. EGYÉB FOGLAKOZÁSOK ÉS AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK Az egyéb foglalkozások szervezeti formái és az iskolai hagyományok 45.. Az egyéb foglalkozásokra vonatkozó általános szabályok Az egyéb foglalkozások szervezeti formái, rendje, időkerete Felzárkóztatás/korrepetálás Szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, művészeti csoport Tanulmányi kirándulás, osztálykirándulás A felnőttoktatás formái A mindennapi testedzés formái Az iskolai hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok és az ünnepek rendje Az intézményben megvalósuló reklámtevékenység szabályai A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az iskolai könyvtár működési rendje 50 V. A TANULÓK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSA, AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása 5 2. Az intézményi védő, óvó előírások Az iskola dolgozóinak feladata a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatok a magasabb jogszabályok előírásai alapján Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Rendkívüli esemény Rendkívüli esemény esetén történő intézkedés 54 VI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. VII. MELLÉKLETEK számú melléklet Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete számú melléklet Munkaköri leírások számú melléklet Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata számú melléklet Adatkezelési szabályzat 0 3

4 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata.. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat, mint helyi dokumentum a magasabb jogszabályok előírásainak figyelembevételével meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, valamint a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, illetve mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatókörbe. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű, jogszabályok rendelkezésein túl, elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is..2. A szervezeti és működési szabályzat tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok 20. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (Nkt.) 993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 20. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 202. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről (Mt.) 20. évi CXCV. törvény az államháztartásról 20.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételéről és egyes korlátairól 200. évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről évi C. törvény a számvitelről 992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.) 999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 997. évi CLX törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 20/202. (VIII. 3.) EMMI rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról 229/202. (VIII.28) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 326/203. (VIII.30) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 249/2000. (XII.24.) az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 4

5 277/997. (XII.22) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről 4/2002. (II.26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól 368/20. Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 6/203. (II.28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 370/20. (XII. 3.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és ellenőrzéséről 44/2007 (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és polgári védelem ágazati feladatairól 26/997 (IX.3.) NM rendelet az iskola- egészségügyi ellátásról 3/975. (VII.7.) KM-PM rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról.3. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya A szervezeti és működési szabályzat és mellékletét képező egyéb belső szabályzatok (igazgatói utasítások) előírásainak betartása az intézmény valamennyi alkalmazottjára és közösségeikre, a tanulókra és közösségeikre, a tanulók szüleire, valamint az iskolában működő érdekképviseleti és egyéb szervezetekre, szervekre nézve kötelező. Az elfogadás tényét a nevelőtestület 205. augusztus 28. napján tartott nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve, valamint az ahhoz csatolt jelenléti ív igazolja..4. Az intézmény alapdokumentumai Az intézmény tartalmi munkáját és működését meghatározó helyi dokumentumok: a Pedagógiai program (nevelési-, szakmai program, a helyi tanterv); a Szervezeti és Működési Szabályzat; a Házirend. Az iskola egyes közösségeiből szerveződő testületek (szervezetek) működését meghatározó szabályok: a közalkalmazotti tanács szervezeti és működési szabályzata; a szülői szervezet (munkaközösség) szervezeti és működési szabályzata; a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az intézmény eredményes és hatékony működéséhez az iskolai élet egyes területeire vonatkozóan az iskola igazgatója által előírt további belső szabályzatok: működéshez kapcsolódó belső szabályzatok: tervezések, gazdálkodással, ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével kapcsolatos szabályzat, beszerzések lebonyolításával kapcsolatos eljárásrendet tartalmazó szabályzat, 5

6 a kiküldetések elrendelésével és lebonyolításával, elszámolásának szabályzata, anyag-és eszközgazdálkodási szabályzat, reprezentációs kiadások felosztását, azok teljesítését és elszámolásának szabályzata, gépjárművek igénybevételének és használatának rendjét tartalmazó szabályzat, informatikai szabályzat, iratkezelési és irattárolási szabályzat, munkavédelmi (munkabiztonsági) szabályzat, tűzvédelmi utasítás és tűzriadó terv, az iskolai könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata könyvtárhasználati szabályzat, adatkezelési szabályzat..5. Az intézmény alapadatai A költségvetési szerv neve: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az intézmény székhelye, címe: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 5. Az intézmény telefon/fax száma: 42/ Alapítói jogokat gyakorló, irányító, fenntartó és működtető szerv neve: Földművelésügyi Minisztérium Alapító székhelye: 055 Budapest, Kossuth Lajos tér. Az intézmény típusa: összetett iskola (szakközépiskola; szakiskola). Az intézmény OM azonosítója: A feladat ellátást szolgáló vagyon és vagyonkezelés módja: A nemzeti vagyonról szóló 20. évi CXCVI. törvény alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a fenntartó vagyonkezelésében, illetve a költségvetési szerv használatában állnak. A vagyon feletti rendelkezési jog tekintetében, az Nvt., a vagyonkezelés szerződésben, illetve a hasznosítási szerződésben foglaltak az irányadók. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyon: a nyíregyházi 285/4-es helyrajzi számon nyilvántartott 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 5., mint iskola A tanulók gyakorlati képzését biztosító haszonkölcsön-szerződés alapján üzemeltetett tanműhelyek telephelyei: 4400 Nyíregyháza Ungvár stny Nyíregyháza Ungvár stny. 5. 6

7 4400 Nyíregyháza Ungvár stny Nyíregyháza Ungvár stny Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: Az intézmény által használt vagyon és vagyon feletti rendelkezés jogán az államháztartásról szóló törvényben foglaltak, valamint, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló hatályos rendelet az irányadó. Az intézmény helyrajzi száma:285/4 Az intézmény hasznos alapterülete: 4590 m 2 Az intézmény jogköre: vagyonkezelői jog A költségvetési szerv működési köre: országos Az intézmény gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az iskola alaptevékenységét az éves költségvetés keretében a fenntartó által biztosított pénzeszközökből, munkaterve alapján végzi. Az iskola költésvetését felügyeleti szerve évente állapítja meg. Az intézmény közfeladata A nemzeti köznevelésről szóló 20. évi CXC. törvény 7 -a alapján létrejött köznevelési intézmény (szakközépiskola, szakiskola), amely nevelő oktató munkát folytat. Az intézmény alaptevékenysége A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola alaptevékenységébe tartozik a szakképző nevelés oktatás, szakiskolai nevelés oktatás, felnőttoktatás, a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése és oktatása. A sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében nevelhető, oktatható az a különleges bánásmódot igénylő tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos. Az iskola alaptevékenységébe tartozik a nevelő szakképző tevékenység, a szakiskolai, és sajátos nevelési igényű képzés, a szakközépiskolai képzés keretében az általános műveltség megalapozása, a szakmai előkészítés az első négy évfolyamon, felkészítés érettségi vizsgára, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére. Az intézmény tevékenységének szakágazat száma: szakmai középfokú 7

8 Alaptevékenységek államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Kormányzati funkciószám Kormányzati funkció megnevezése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport-tevékenysége és támogatása Könvvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme Könyvtári szolgáltatások Közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatás szakmai feladatai a szakképző iskolákban Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola az Áht. 46. (2) bekezdésében foglaltak szerint vállalkozhat, feltéve, hogy ez nem veszélyezteti az alapító okiratban meghatározott alaptevékenységet és ebből fakadó kötelezettségeinek teljesítését. A Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított költségvetési előirányzatainak 30%-a. A vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenység kiadásait az alaptevékenységből elkülönítettel kell megtervezni, nyilvántartani és elszámolni. 8

9 Az intézmény bélyegzőinek felirata és lenyomata: Körbélyegzői: Magyarország címere a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza felirattal Magyarország címere a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 2 felirattal Magyarország címere a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola Nyíregyháza 3 felirattal Hosszúbélyegző: Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakképző Iskola 4400 Nyíregyháza, Semmelweis utca 5. Telefon/fax: 42/ Az intézménybélyegzők használatára jogosultak köre: Az igazgató, az iskolatitkár, az adminisztrátor és a gazdasági ügyintézők..6. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje, illetve a dokumentumok kezelési rendje Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmaz az intézmény a 229/202. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát: az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása, az alkalmazott pedagógusokra, óraadó tanárokra vonatkozó adatbejelentések, a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések, az október -jei pedagógus és tanulói lista. Az elektronikus úton előállított fentebb felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az igazgató aláírásával hitelesített formában kell tárolni. Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az iskola informatikai hálózatában egy külön erre a célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az igazgató és az általa felhatalmazott személyek (az iskolatitkár és az igazgató-helyettesek) férhetnek hozzá. 9

10 Havi gyakorisággal ki kell nyomtatni a pedagógusok munkaidő nyilvántartását, azt az igazgatónak alá kell írnia, az intézmény körbélyegzőjével le kell pecsételni és irattárba kell helyezni..7. Az iskola dokumentumainak nyilvánossága Az iskola a Pedagógiai programjának legalább egy példányát a szülők és tanulók számára megtekintésre elérhetővé kell tenni. A dokumentumok - példánya az iskola könyvtárában van elhelyezve, ahol a szülők és a tanulók a könyvtár nyitvatartási idejében megtekinthetik. A dokumentumok: így a Pedagógiai program, Szervezeti és Működési Szabályzat és a házirend elérhetőek az iskola honlapján, a tanári szobában és az iskola titkárságán is. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, a tanulónak át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt, a tanulót tájékoztatni kell. A 9. évfolyamra belépő tanulókat és szüleiket az osztályfőnök az első osztályfőnöki órán, illetve szülői értekezleten tájékoztatja az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumokról. Az intézmény alapdokumentumairól a tanulók és a szülők az iskola igazgatójától és az igazgató-helyettesektől kérhetnek tájékoztatást tanítási napokon a tanulói ügyintézés ideje alatt, vagy előre egyeztetett időpontban. A szülőket a megelőző tanév végén tájékoztatni kell azokról a tankönyvekről, tankönyvi segédletekről, taneszközökről, egyéb felszerelésekről, amelyekre a következő tanévben a nevelő-oktató munkához szükség lesz. A tájékoztatás kiterjed az iskolai könyvtárból kölcsönözhető tankönyvekre, taneszközökre és más felszerelésekre, valamint arra is, hogy az intézmény milyen segítséget tud nyújtani a szülői kiadások csökkentéséhez..8. Különös közzétételi lista A köznevelési intézmény a tájékoztató rendszerben az október -jei állapotnak megfelelően közzéteszi a jogszabály szerinti adatokat és dokumentumokat. A köznevelési intézmény képviselője a közzétételi lista tartalmát szükség szerint, de legalább tanévenként egyszer felülvizsgálja. A közzétételi lista kizárólag közérdekű adatokat tartalmazhat. 0

11 Különös közzétételi lista tartalma A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége. Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve. Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói. Középiskolában az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve. Szakképzésben részt vevő iskolában a pályakövetés eredményei. Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai. Iskolai tanév helyi rendje. Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban tanulók száma. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETE, VEZETÉSI SZERKEZETE, KÖZÖSSÉGEI, FELADAT MEGOSZTÁSA ÉS KAPCSOLATTARTÁSA. Az intézmény szervezete A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a köznevelési intézmény székhelyén: 730 fő (nappali: 670 fő, esti: 60 fő) Iskolatípusonként az évfolyamok száma: iskolatípus évfolyamok száma Szakközépiskola 4+2 évfolyam 2 Szakiskola 3 évfolyam 2+2 évfolyam kifutó A köznevelési intézményben folyó szakképzés szakmacsoportjai: élelmiszeripar, vendéglátás-turisztika. Az egyes szakmacsoportokban az Országos Képzési Jegyzék szerint megszerezhető szakképesítések: OKJ azonosító megnevezés szakmacsoport Pék-cukrász Élelmiszeripar Pék Élelmiszeripar Húsipari termékgyártó Élelmiszeripar Élelmiszeripari analitikus Élelmiszeripar technikus OKJ azonosító megnevezés szakmacsoport

12 Élelmiszeripari technikus Élelmiszeripar Hús- és baromfiipari Élelmiszeripar szaktechnikus Sütő- és cukrászipari Élelmiszeripar szaktechnikus Tartósítóipari szaktechnikus Élelmiszeripar Élelmiszeripari Élelmiszeripar gépésztechnikus Pék Élelmiszeripar Húsipari termékgyártó Élelmiszeripar Élelmiszeripari szakmunkás Élelmiszeripar Cukrász Vendéglátás-turisztika Szakközépiskolai ágazati képzés ágazati kódja megnevezése XXXVI. Élelmiszeripar 2. Az intézmény vezetősége 2. Az igazgató vezetői tevékenysége Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató, aki munkáját az érvényes jogszabályok és a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Az igazgató magasabb vezető beosztású közalkalmazott egyes vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény 3. () bekezdése alapján vagyonnyilatkozat- tételre kötelezett. Az igazgató első fokon ellátja a tanügy igazgatási feladatokat, felelős az intézmény a szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az igazgató feladatai Felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért és a fenntartó által rendelkezésre bocsátott eszközök tőle elvárható gondossággal való kezeléséért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, melyet a jogszabály, a közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörbe. Jóváhagyja az intézmény Pedagógiai programját. 2

13 Felel a nevelő- és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért a tanulói balesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatainak megszervezéséért, az alkalmazottak foglalkoztatásáért. Munkáltatói jogkört gyakorolja. Az iskola alkalmazottait a magasabb jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökre, a fenntartó által engedélyezett létszámban az intézmény vezetője alkalmazza. Az iskola gazdálkodásával kapcsolatban egyszemélyi felelős vezető. Koordinálja az informatikai hálózati rendszer felügyeletét. Az igazgató felel A pedagógiai munkáért. A nevelőtestület vezetéséért. A nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért. A végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért. A rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési- oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért, ellátásáért. A tanuló- és a munkabalesetek megelőzésével kapcsolatos tevékenység irányításáért. Az érettségi és a szakmai bizottság munkájában résztvevők kijelöléséért, megbízásáért. A nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Kezdeményezi és támogatja a nevelő- oktató munka fejlesztését, korszerű újító törekvések kibontakozását. A munkavállalói érdekképviseleti szervekkel (közalkalmazotti tanács) és a diákönkormányzattal, valamint a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködéséért, Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: A kiadmányozás Munkáltatói jogkör gyakorlása, Az intézményre vonatkozó kötelezettség vállalás, Magába foglalja: az ügyben való érdemi döntést, az intézkedési tervezet jóváhagyását, az írásbeli intézkedés (kiadmány) szövegének jóváhagyását, az írásbeli intézkedés közlését, az ügyirat irattárba helyezésének jogát, a tanulói ügyintézéssel kapcsolatos dokumentumok aláírását (igazgató távollétében az általános igazgatóhelyettes ír alá). 3

14 A kiadmányozási jogosultság szintjei: igazgató általános igazgatóhelyettes megbízott ügykörben eljárva a gazdasági vezető Az aláírás: A kiadmányozó aláírásra jogosult személy: az igazgató kizárólagos jogkörében eljárva, illetve az általa megbízott igazgatóhelyettes a kiadmányt saját kezűleg írja alá, majd az aláírását a hivatalos bélyegzővel hitelesíti. Pótolja az eredeti aláírást a kiadmányozó nevének és az SK (saját kezével) jelölésének az iratra gépelése, amennyiben az eljárást az iratkezelő hitelesíti. Az iratkezelői hitelesítés a a kiadmány hiteléül záradék iratkezelői aláírásával és bélyegző lenyomattal történi. A névbélyegző alkalmazása nem helyettesíti az eredeti aláírást, iratkezelői hitelesítéssel kell kiegészíteni. A gazdasági vezető az igazgató által állandó megbízással rendelkezik, a NAV felé ügyintézés céljából. Az elektronikus aláírás Az elektronikus aláírás az elektronikusan aláírt dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt, vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Az elektronikus aláírás alkalmas bármely adat, digitális hangfelvétel, kép, vagy akár szoftver aláírására. Az aláírást létrehozó eszközt, valamint a szükséges tanúsítványt egy a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatónál igényli az intézmény Az iskolavezetés feladatmegosztása Az igazgató vezetői tevékenységét az alábbi magasabb vezetői beosztású alkalmazottak az, iskola vezetősége közreműködésével látja el. Iskolai vezetés tagjai: oktatási igazgatóhelyettes szakmai igazgatóhelyettes gyakorlatioktatás vezető gazdasági vezető A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozó az intézmény határozatlan időre kinevezett közalkalmazottja lehet. A vezetők megbízásáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az igazgató dönt. 4

15 A magasabb vezetői és vezetői beosztású dolgozók munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az igazgató közvetlen irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Az iskolavezetés tagjai az operatív vezetési ügyekben heti egy alkalommal, rendszeresen megbeszélést tartanak. A megbeszélést az igazgató készíti elő és vezeti. Az iskolavezetés különösen fontos kérdésekben - az intézményvezető felkérésére- állásfoglalást fogalmaz meg. A megbeszélésről (vezetői értekezletről) írásban emlékeztető készül. Az igazgató hatásköréből átruházza az igazgatóhelyettesekre: a nevelő - oktató munka ellenőrzését, egyéb foglalkozások és tanulmányi versenyek szervezését, a nemzeti és iskolai ünnepségek munkarendjéhez igazodó méltó megszervezését, a gyermekek, tanulók rendszeres vizsgálatának megszervezését, a nevelőtestületi döntések végrehajtásának ellenőrzését, kapcsolattartást külső szervekkel, intézményekkel, esetenként az intézmény képviseletét. Az iskolavezetés tagjai a tanítási, illetve munkahét meghatározott napjain az ügyeleti beosztás szerint ügyeletet látnak el. Javaslatot tehetnek a közvetlen irányításuk alá tartozó területen dolgozók anyagi elismerésére, kitüntetésére, illetve fegyelmi felelősségre vonására. Az iskolavezetőség tagjai ellenőrzési feladatot is ellátnak az ellenőrzési terv alapján. Ellátják a munka- és tűzvédelmi, illetve egyéb helyi szabályzatokból rájuk háruló feladatokat. A tanév helyi rendjében meghatározottak szerint feladataik ellátásáról az intézmény vezetőjének beszámolási kötelezettséggel tartoznak. A gazdasági vezető az igazgató közvetlen irányítás mellett felelős az iskola gazdálkodásáért. Különösen felel: a költségvetési- és gazdálkodási terv, a gazdasági beszámolók, az adatszolgáltatások helyességéért, a pénzügyi, számviteli, adó és társadalombiztosítási jogszabályok alkalmazásáért, a vagyon-, illetve a munka- és tűzvédelmi előírások betartásáért. A vezető helyettesek teljes feladat és hatáskörét a munkaköri leírások tartalmazzák. 5

16 2.3. Az iskolavezetés tagjainak feladat és hatásköre Oktatási igazgatóhelyettes Ellátja az intézményvezetői feladatokat a kizárólagos jogkörök kivételével - az igazgató távollétében. Szervezi és irányítja az intézményben folyó oktató-nevelő munkát. Koordinálja az intézmény éves tervezőmunkáját (tantárgyfelosztás, órarend). Irányítja, szervezi az intézmény tanügy-igazgatási feladatait. Gondoskodik az érettségi- és tanulmányok alatti vizsgák szervezéséről, lebonyolításáról. Előkészíti és lebonyolítja a tantestületi értekezleteket. Irányítja az osztályfőnöki-, és közismereti munkaközösségek munkáját, illetve ellátja az ezzel kapcsolatos vezetői feladatokat. Irányítja a szakközépiskolai és szakiskolai szakképző évfolyamok oktató munkáját. Irányítja a sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos feladatokat. Előkészíti, szervezi és ellenőrzi a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket (felzárkóztatás, tehetséggondozás, szakkör, sportkör). Irányítja és szervezi a tankönyvellátással kapcsolatos feladatokat. Részt vesz a beiskolázási-, pályaválasztási-, és továbbtanulási munka irányításának szervezésében. Szervezi és irányítja a tanulók egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat. Szervezi a kompetenciamérést. Szervezi és irányítja a közismereti tantárgyi tanulmányi versenyeket. Felügyeli az Útravaló program és az Integrációs képesség-kibontakoztató program munkáját. Szervezi és koordinálja a tanári ügyeletet. Szervezi az iskolai szintű szülői értekezleteket és fogadóórákat. Irányítja, szervezi az iskolai ünnepélyeket, rendezvényeket. Szakmai igazgatóhelyettes Irányítja, felügyeli az intézményi szakmai program megvalósulását. Koordinálja intézményi szinten a szakmai elméletet. Felügyeli a szakközépiskolai és szakiskolai szakképző évfolyamok oktató munkáját. Előkészíti és felügyeli a szakmai vizsgákat. Irányítja a szakmai tárgyat oktató munkaközösség szakmai munkáját, ellátja az ezzel kapcsolatos vezetői feladatokat. 6

17 Kapcsolatot tart a gyakorlati képzés színtereivel és a kamarákkal. Kapcsolatot tart a Nyírvidék Képző Központ Kft-vel. Részt vesz a beiskolázási-, pályaválasztási-, és továbbtanulási munka irányításának szervezésében. Részt vesz az intézmény éves tervezőmunkájában (tantárgyfelosztás, órarend). Irányítja, szervezi az iskola szakmai rendezvényeit, szakmai értekezleteket. Szervezi és irányítja a szakmai tanulmányi versenyeket. Gyakorlatioktatás vezető Szervezi, a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos pedagógiai munkát, csoportokat Nyilvántartást vezet a tanulószerződésekről. Koordinálja intézményi szinten a szakmai gyakorlatot. Felügyeli a szakközépiskolai és szakiskolai szakképző évfolyamok gyakorlati munkáját. Felügyeli a gyakorlati oktatási helyszíneket. Kapcsolattartás a külső gazdálkodó szervekkel. Felnőttképzéssel kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködik a szakmai rendezvények lebonyolításában. Elkészíti a szakmai képzéssel kapcsolatos statisztikai jelentéseket. Gazdasági vezető Felelős az éves költségvetési beszámoló elkészítéséért a számvitelről szóló évi C. törvényben és a beszámoló készítéséről szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendeletben meghatározott módon és formában. Elkészíti az intézmény költségvetését. Felelős az információs jelentések elkészítéséért. Elkészíti a statisztikai jelentéseket, a havi-, negyedéves-, éves bevallásokat. Naprakészen tartja a közalkalmazottak személyi anyagát. Felelős a leltározási ütemterv elkészítéséért, leltárellenőri feladatokért. Részt vesz a pályázatok gazdasági oldalról való előkészítésében, elvégzi az elszámolást. Feladata az intézményi szabályzatok elkészítése, karbantartása. Belső ellenőrzési vezetői feladatok (gondoskodik a kockázatelemzés, ellenőrzési ütemterv végrehajtásáról) ellátása. Irányítja és szervezi a technikai dolgozók, gazdasági dolgozók munkáját. 7

18 Előkészíti, elkészíti és nyomon követi az intézménnyel kapcsolatos szerződéseket Az intézmény kibővített vezetősége Az igazgató döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. A kibővített vezetőség tagjai: igazgató, igazgató-helyettesek, gyakorlatioktatás vezető gazdasági vezető, munkaközösség vezetők, közalkalmazotti tanács elnöke. Az intézmény kibővített vezetősége, mint konzultatív, véleményező és javaslattevő jogokkal rendelkező testület az igazgató által megállapított munkaprogram alapján negyedévenként tanácskozik. Az ülések összehívása az igazgató feladata. A megbeszélésre napirendi ponttól függően tanácskozási joggal meghívhatók a diákönkormányzati - vezetők az érdekképviseleti szervek vezetői és a szülői munkaközösség elnöke. A megbeszélésről írásban emlékeztető készül. Az intézmény kibővített vezetőségének ülését az igazgató készíti elő és vezeti Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei Az intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenőmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési szerkezetét a Szervezeti és Működési Szabályzat. számú melléklete tartalmazza Az intézmény dolgozói Az iskola alkalmazottai munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik. 8

19 3. A helyettesítés rendje 3.. Az iskolavezetőség tagjainak helyettesítése Az igazgatót akadályoztatása esetén - a kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább egy hónapos folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését az általános igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejű akadályoztatása esetén a helyettesítést a szakmai igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató és az igazgatóhelyettesek egyidejű akadályoztatása esetén az oktató-nevelő munka irányítását az igazgató által megbízott nevelőtestületi tag látja el A pedagógusok távolmaradásának engedélyezése A szorgalmi időben az iskolai dolgozók távolmaradása a jogszabály által meghatározott kereteken belül lehetséges. A továbbtanulással, továbbképzéssel összefüggő távolmaradást a tanárok, szakoktatók esetében az illetékes igazgatóhelyettes engedélyezi. A gyermek után járó fizetett szabadság igénybevételét szintén az illetékes igazgatóhelyettesnek kell bejelenteni. Egyéb dolgozók esetén a távolmaradást a gazdasági vezetőnek kell bejelenteni. A betegség miatti távolmaradást az illetékes igazgatóhelyettesnek, egyéb dolgozó esetében a gazdasági vezetőnek kell bejelenteni. Minden olyan esetben, amikor a távolmaradás engedélyhez kötött, a pedagógus köteles a helyettesítéssel összefüggő teendőket a helyettesítő tanárral megbeszélni. A távolmaradás engedélyezése csak ez után történhet. Előre nem látható események miatt felmerülő helyettesítésről: a közismereti és szakmai tantárgyat tanító tanárok esetében az általános igazgatóhelyettes, a szakoktatók esetében a szakmai igazgatóhelyettes, illetve a műszaki vezető, egyéb dolgozók esetében a gazdasági vezető gondoskodik. 9

20 4. Az intézményi közösségek Az iskolaközösséget az iskola alkalmazottai, a szülők és a tanulók alkotják. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét az igazgató- helyettesek és a választott tisztségviselők közreműködésével - az igazgató fogja össze. Az iskolai közösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat a fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik. 4.. Az iskolai alkalmazottak közössége Az iskolai alkalmazottak közösségét az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban dolgozók alkotják. Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, illetve intézményen belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok, így a Munka Törvénykönyve, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, a nemzeti köznevelésről szóló törvény, az azokhoz kapcsolódó rendeletek, továbbá az intézmény közalkalmazotti szabályzata rögzíti. Az intézményi alkalmazottak munkájukat munkaköri leírás alapján végzik A nevelőtestület A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, amely nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettséggel rendelkező dolgozója. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik: a pedagógiai program és módosításának elfogadása, a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása, az intézmény éves munkatervének elkészítése, elfogadása, az intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása, a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógusok kiválasztása, a továbbképzési program elfogadása, a házirend elfogadása, a tanuló magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanuló osztályozó vizsgára bocsátása, a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, az intézményvezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása, jogszabályban meghatározott más ügyek. 20

21 A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét: a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, az iskolai felvételi követelmények meghatározásához, külön jogszabályban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület dönt a pedagógiai program, illetve az Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyásánál megtagadása esetén döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról. A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére, vagy eldöntésére tagjaiból bizottságot hozhat létre meghatározott időre, vagy alkalmilag. Egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségekre, a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekről, melyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A tájékoztatás módját és idejét a nevelőtestület határozza meg. A szakmai munkaközösségek részletes értékeléssel, félévenként adnak tájékoztatást a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. A nevelőtestület feladatkörének részleges ellátására állandó bizottságot hoz létre. A nevelőtestület az állandó bizottságok tagjait tisztségükben - évente egy alkalommal a tanévnyitó értekezleten - megerősíti. A bizottságok tagjai maguk közül a munka összehangolására vezetőt választanak. Állandó bizottság: - Fegyelmi bizottság A tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés céljából a nevelőtestület a tanulók fegyelmi ügyeinek kivizsgálására fegyelmi bizottságot hoz létre. A nevelőtestület határozatlan időre a fegyelmi jogkör gyakorlását átruházza a fegyelmi bizottságra. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi bizottság az érintettek bevonásával az esetet kivizsgálja és határozatot hoz a fegyelmi büntetésről, vagy az eljárás megszüntetéséről. A bizottság az ügy lezárásakor köteles értesíteni az osztályfőnököt a fegyelmi eljárás eredményéről. A bizottság a félévi és az év végi osztályozó értekezleten köteles tájékoztatni a nevelőtestületet a félév, illetve az év során lefolytatott fegyelmi ügyekről. 2

22 Az iskolai fegyelmezés jogszabályi háttere: 20. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/202. (VIII.3.) Kormányrendelet évi CXL. törvény (KET) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól A fegyelmi bizottság tagjai: a nevelőtestület által évente megbízott legalább három pedagógus, akik maguk közül választják ki a fegyelmi bizottság elnökét és a tagokat, az ügyben érintettek A bizottság a tisztségviselőit (elnök, elnök-helyettes) az alakuló ülésen saját tagjai közül egyszerű többséggel megválasztja. Az osztályfőnök írásban tájékoztatja a bizottságot a tanulói kötelességszegésről. A bizottság meghallgatja az érintetteket, kivizsgálja az eseményeket és dönt a fegyelmi tárgyalás szükségességéről. Fegyelmi büntetés kiszabásának alapját és a kiszabható fegyelmi büntetéseket a Házirend tartalmazza. Egyeztető eljárás A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban kérheti az egyeztető eljárás lefolytatását. Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú kötelességszegő esetén a szülő egyetért. Az egyeztető eljárás lefolytatásáért a fegyelmi jogkör gyakorlója felel, a technikai feltételek biztosítása a nevelési-oktatási intézmény feladata. Az egyeztető eljárást olyan nagykorú személy vezetheti, akit mind a sérelmet szenvedő fél, mind a kötelességszegő tanuló elfogad. A fegyelmi bizottság elnöke a nevelőtestület tagjai közül felkéri az egyeztetés lefolytatására az egyeztetőt és a jegyzőkönyvvezetőt. A nevelőtestület értekezletei: tanévnyitó értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, a tanévben legalább két alkalommal nevelési értekezlet, tanévzáró értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak legalább egyharmada kéri, illetve, ha az iskola igazgatója, vagy a vezetősége ezt indokoltnak tartja. Az értekezleten a nevelőtestület minden tagjának részt kell vennie. Az értekezleten a nevelőtestület tagjai szavazati, más résztvevők tanácskozási joggal rendelkeznek. A 22

23 nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv egy példányát az iskola irattárában kell elhelyezni, egy példányát szükség szerint meg kell küldeni a fenntartónak. Az értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak legalább több mint fele jelen van. A nevelőtestület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha aktuális feladatok miatt csak a nevelőtestület egy része vesz részt az értekezleten. Ezekről kötelező jegyzőkönyvet készíteni. Értekezletek formái: egy osztályban tanítók értekezlete, munkaközösségi értekezletek, szülői értekezletek; fogadóórák, egy-egy feladat előkészítésére, rendezvény szervezésére alakult értekezlet, osztályfőnöki munkaértekezlet. Az értekezletek időpontját az iskola helyi munkaterve tartalmazza A pedagógusok szakmai munkaközösségei A szakmai munkaközösségek a magasabb jogszabályokban (Nkt.) megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek, szakmai és módszertani kérdésekben közreműködnek a kibővített iskolavezetőséggel. A munkaközösségek részt vesznek az intézményben folyó nevelő és oktató munka tervezésében, szervezésében, értékelésében és ellenőrzésében. A munkaközösségek tagjainak javaslatai alapján összeállított tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség éves munkatervében határozza meg feladatait, melyet október 5-ig fogad el. A munkaközösség- vezetők munkájukat munkaköri leírás alapján végzik. A kibővített iskolavezetőségi ülések után kötelesek tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat a döntésekről, határozatokról. Az intézményben az alábbi munkaközösségek működnek: osztályfőnöki, human, reál, szakmai munkaközösség. 23

24 A szakmai munkaközösségek feladatai az adott szakmai pedagógiai területen belül: a pedagógiai, szakmai és módszertani tevékenységek, irányítása, ellenőrzése; az intézményi oktató-nevelőmunka belső fejlesztése, tartalmi és módszertani korszerűsítése; a munkaközösségi tagok szakmai, elméleti, szakmai gyakorlati munkájának összehangolása; egységes követelményrendszer kidolgozása; a tanulók ismeretszintjének folyamatos mérése, értékelése; pályázatok, tanulmányi versenyek szervezése, lebonyolítása; a pedagógusok továbbképzésének szervezése, segítségnyújtás a tanórák önképzéséhez; a szorgalmi időszak alatt szervezett belső vizsgák különbözeti, osztályozó vizsgáktétel sorainak összeállítása, értékelése; pályakezdő pedagógusok munkájának segítése; Javaslatot tesznek: o a szertárak eszközállományának fejlesztésére, o a munkaközösség-vezető személyére, o a termelő eszközökre, egyéb tanulmányi segédletekre, o központi programok alternatívái közötti választásokra, e programok helyi alkalmazására, o tanórán kívüli foglalkozások (egyéb foglalkozások) programjaira, o tanulók osztályba, csoportba sorolására, segítséget nyújtanak a munkaközösség vezetőjének a munkaterv, valamint munkaközösségi tevékenység során készülő elemzések, értékelések elkészítésében; ellenőrzik a szakmai területükön oktatott tantárgy, szakma oktatásának eredményességét és javaslatot tesznek a továbbfejlesztésre; a munkavezetők irányításával tanévenként legalább két értekezletet tartanak. Szakterületén dönt Nevelőtestület által átruházott jogkörben: a továbbképzési programokról és az iskolai tanulmányi versenyek programjáról. Szakterületén érintően véleményét be kell szerezni: a pedagógiai program elfogadásához, taneszközök, tanulmányi segédletek kiválasztásához, a felvételi követelmények meghatározásához, 24

25 a szorgalmi időszak alatti vizsgák feladatainak meghatározásához Az alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az intézményi munka aktuális feladatainak megoldására a nevelőtestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület, vagy az iskolavezetőség döntése alapján. Az alkalmi munkacsoportok tagjait a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg A szülők szervezete Az iskolában a szülök jogaik érvényesítésére, kötelezettségük teljesítése érdekében az intézmény működését, annak munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői munkaközösséget (SZMK) hozhatnak létre. A szülői közösség az iskolai közösség szervezett részeként segíti az iskolai és családi nevelés összehangolását. Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják, akik maguk közül elnököt és két vezetőségi tagot választanak. A szülői munkaközösség működési rendjét saját maga állapítja meg. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb szintű döntéshozó szerve az iskolai szülői szervezet választmánya. A választmány munkájában az osztály szülői szervezetek elnökei, elnök-helyettesei vesznek részt. Az iskola szülői szervezetének választmányi tagja az igazgató és az általa megbízott tanár is. A választmány élén az elnök áll, aki a választmány képviseletében az általános igazgató-helyettessel közvetlen kapcsolatot tart. Az iskola szülői szervezet választmánya akkor határozatképes, ha azon az érdekeltek több mint fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Iskolai szülői szervezet képviselőjét a nevelőtestületi értekezlet véleményezésével érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. A szülői szervezet választmányát az iskola igazgatója legalább egy alkalommal tájékoztatja az intézmény munkájáról. Az intézményi szülő szervezetet az alábbi véleményezési egyetértési jogok illetik meg: a pedagógiai program elfogadásáról, a szervezeti és működési szabályzatnak a szülőket is érintő rendelkezéseiben, a házirend elfogadásakor, a szülőkkel és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésekben, a szülőket anyagilag is érintő ügyekben, az intézmény egészét vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben, az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában, az iskolai hagyományok továbbfejlesztésében. 25

26 A szülői szervezet döntési jogai: dönt saját működési rendjéről, dönt saját tisztségviselőinek megválasztásáról. A szülői szervezet képviseleti joga Képviseli a szülőket az Nkt. - ben megfogalmazott jogaik érvényesítésében A tanulók közösségei Az azonos évfolyamra járó és közös tanulócsoportot alkotó tanulók egy osztályközösséget alkotnak, amely az intézmény diákönkormányzatának legkisebb egysége. Az osztályközösség pedagógiai vezetője az osztályfőnök. Az osztályfőnököt e feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnök e tevékenységét munkaköri leírás alapján végzi. Az osztály élén a diákbizottság és annak választott vezetője az osztálytitkár áll. Az osztálytitkár képviseli az osztályt a diákönkormányzati üléseken. A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök érdekeik képviseletére iskolai diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat élén annak saját tagjaiból megválasztott vezetője, a diákönkormányzat elnöke áll. A diákönkormányzat tevékenységét az iskolai diákmozgalmat segítő tanár fogja össze. A diákönkormányzatot segítő tanárt e feladatok elvégzésére az igazgató bízza meg. A tanulóifjúságot az iskolavezetőség és a nevelőtestület előtt a diákönkormányzat képviseli. A diákönkormányzat elnöke meghívó alapján részt vesz az iskolavezetőség ülésén és nevelőtestületi értekezletek tanulókat érintő napirendi pontjainak tárgyalásán. A diákönkormányzat képviselője részt vesz a fegyelmi bizottságban. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének meghallgatásával dönt: saját közösségi élete működéséről, tisztségviselői megválasztásában, a diákönkormányzat működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről A diákönkormányzat véleményezési joggal rendelkezik: az iskolai szervezeti és működési szabályzat elfogadásáról és módosításakor, a házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál, 26

27 a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésénél, megszervezésénél, a tanórán kívüli tevékenységek (egyéb foglalkozások) formáinak meghatározásánál, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításánál, a könyvtár és tornaterem működési rendjének kialakításánál. Az iskola évente egy alkalommal tart diák- közgyűlést, melyen az igazgató tájékoztatást ad az eltelt időszak munkájáról, elsősorban a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, illetve az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásáról. 5. Az iskola közösségeinek kapcsolattartása 5.. Az iskolavezetőség és a nevelőtestület kapcsolattartása A nevelőtestület közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás formái: az iskolavezetőség ülései, a különböző értekezletek (nevelési értekezletek), a megbeszélések. Heti információs nap. A kapcsolattartás formáinak időpontját az iskolai munkaterv és a havi eseménynaptár tartalmazza. Az iskolavezetőség tagjai kötelesek: tájékoztatni a közvetlen irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól, közvetíteni a pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolavezetőségnek. A nevelőtestület tagjai kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat egyénileg, vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján közölhetik az iskola vezetőségével. Az iskolavezetőség félévenként beszámol a nevelőtestületnek, értékeli a nevelőtestület és a saját munkáját 27

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI MÁKVIRÁG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ikt. sz.: 40/630/2015 Készítette: Horváth Mária intézményvezető Pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógus minősítő szakértő Hatálybalépés dátuma:

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. A MIKLÓSFAI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére, belső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA

Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ÓVODA OM azonosító 100500 Óvoda neve SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat KUCKÓ ODA OM-azonosító: 100 500 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Az intézmény alapadatai... 4 3. Szervezeti felépítés...

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. BUDAPEST XXI. KERÜLETI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat (Alapdokumentuma) szerint... 5 1.2 Az

Részletesebben

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NYITOTT VILÁG ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Göröghné Bocskai Éva óvodavezető Alkalmazotti közösség elfogadásának dátuma:2013.08. 30. Az SZMSZ hatályba lépése:2013.09.01. Ph.. aláírás 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladányi ÁMK Zöldág Napköziotthonos Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Körösladány, 2013. szeptember 01. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája 5516 Körösladány,

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.

Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi. NEFELEJCS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nefelejcs Óvoda 1078 Budapest, Nefelejcs u. 62. Telefon/fax: 06 1 351 9307 Honlap: www.nefelejcsovi.hu E-mail: info@nefelejcsovi.hu Az intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot

Bevezető. szervezeti és működési szabályzatot Bevezető Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468-021 Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület. Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerület Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzata Készítette a Dózsa György Általános iskola nevelőtestülete 2013. Apátfalva

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.

Budapest XX. Kerületi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Lajtha László Alapfokú László Lajtha School of Művészeti Iskola Elementary Arts H-1204 Budapest Ady Endre u.98. Ady Endre u.98. Budapest H-1204 Tel. / Fax: 06-1-285-3420 Tel. / Fax: (+36)1-285-3420 Budapest

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben