SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA december 14.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14."

Átírás

1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA december 14.

2 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE, HOZZÁFÉRHETŐSÉGE A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LÉTREHOZÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJAI AZ ALÁBBI TÖRVÉNYEK, KORMÁNYRENDELETEK ÉS MINISZTERI RENDELETEK: Törvények Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI A SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE, EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK Az intézmény szerv neve Az intézmény illetékessége, működési köre Alapító és a fenntartó neve és székhelye Az intézmény típusa: INTÉZMÉNYÜNK ALAPFELADATAI Óvodai nevelés Alapfokú nevelés-oktatás Szakképzés EGYMI feladatok Nevelési-oktatási feladatok férőhelyeinek száma AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI BESOROLÁSA AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRE AZ INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE Székhelyintézmény nevelési-oktatási telephelyei Iskola és kollégium EGYMI, iskolai osztályok, fejlesztő helyiségek, könyvtár Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Szolgálati lakások A TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYÜNK TAGINTÉZMÉNYE Karcagi Tagintézmény nevelési-oktatási telephelyei Iskola és kollégium Gyakorlati hely Iskolai gyakorlókert (zártkerti ingatlan) Szolgálati lakás AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI A PÉNZÜGYI SZAKFELADAT SZERINTI MEGJELÖLÉSSEL Az intézmény szakmai egységeinek engedélyezett szakmai létszáma Székhely intézményben Tagintézményben Fejlesztő iskolában AZ INTÉZMÉNY VAGYONA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE, AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADATAI Általános intézményvezető-helyettes Tagintézmény-vezető Gazdasági ügyintéző Kollégiumi intézményegység-vezető, az intézmény székhelyén Szakképzésért felelős intézményegység-vezető EGYMI intézményegység-vezető Az intézményvezető munkáját közvetlenül segítő szervezet Intézményi tanács A TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐSÉGE Szervezeti és Működési Szabályzat

3 Az intézmény vezetői: magasabb vezetők, középvezetők Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik Az intézmény által kibocsátott dokumentumok Az intézményi bélyegzők használatának szabályzása Az intézmény bélyegzőinek felirata A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJÉT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK A TÖRVÉNYES MŰKÖDÉS ALAPDOKUMENTUMAI ÉS EGYÉB DOKUMENTUMAI Szakmai alapdokumentum A pedagógiai program Az éves munkaterv, tanév végi beszámoló A TANULÓI TANKÖNYVTÁMOGATÁS ÉS AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE A tankönyvellátás célja és feladata Az iskolai tankönyvellátás Az iskolai tankönyvellátás megszervezése Az iskolai tankönyv-kölcsönzés Az iskolánk tankönyvellátás rendje A tankönyvfelelős megbízása A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE KIR által előállított dokumentumok E-napló hitelesítése TEENDŐK BOMBARIADÓ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK ESETÉRE Legfontosabb teendők bombariadó esetén A bombariadó lefújása AZ INTÉZMÉNY MUNKARENDJE AZ INTÉZMÉNY VEZETŐI MUNKARENDJÉNEK SZABÁLYOZÁSA A vezetők nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A PEDAGÓGUSOK MUNKAIDEJÉNEK HOSSZA, BEOSZTÁSA A pedagógusok munkaidejének kitöltése Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő feladatai A munkaidő többi részében ellátott feladatok Az intézményben illetve azon kívül végezhető pedagógiai feladatok meghatározása PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK A pedagógusok napi munkarendjének meghatározása Helyettesítések Rendszeres vagy esetenkénti megbízások Osztályzatok adásának szabályai A pedagógusok munkaidejének nyilvántartási rendje Az EGYMI-vel kapcsolatos szabályok Az intézmény nem pedagógus munkavállalóinak munkarendje A TANÍTÁSI ÓRÁK, ÓRAKÖZI SZÜNETEK RENDJE, IDŐTARTAMA A nevelés és oktatás módja A tanítási órák időtartama A tanítási órák látogatása Az óraközi szünetek rendje AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA RENDJE AZ INTÉZMÉNY NYITVA TARTÁSA, AZ ÓVODÁBAN, ISKOLÁBAN TARTÓZKODÁS RENDJE A gyógypedagógiai óvodai felvétel, a gyermekek benntartózkodása Óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítés A gyógypedagógiai óvoda nyitva tartása, napirendje Az általános iskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai felvétel. A tanulók benntartózkodásának rendje Általános iskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai felvétel, tanulói jogviszony létesítés A kollégium nyitva tartása, kollégiumban tartózkodás rendje A kollégista gyermekek fogadásának rendje Az EGYMI nyitva tartása, az egységes gyógypedagógiai intézményben tartózkodás rendje AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE Iskolai munkavállalók, tanulók felelőssége az iskolai helyiségek használatával kapcsolatban A helyiségek berendezésére, felszerelésére vonatkozó szabály A DOHÁNYZÁSSAL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS FELADATOK A MINDENNAPOS TESTNEVELÉS SZERVEZÉSE Szervezeti és Működési Szabályzat

4 7. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE A nevelőtestület meghatározása A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestületének jogkörei Informatikai és egyéb szakmai anyagok biztosítása A NEVELŐTESTÜLET ÉRTEKEZLETEI, OSZTÁLYÉRTEKEZLETEI A nevelőtestület értekezletei Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet Egyéb intézményegységek értekezletei Osztályozó értekezletek A nevelőtestület döntései és határozatai Tanévnyitó, félévi, tanév végi, munkavállalói értekezlet A NEVELŐTESTÜLET SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI A szakmai munkaközösség vezetője A nevelőtestület feladatainak átruházása A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE AZ ISKOLAKÖZÖSSÉG A MUNKAVÁLLALÓI KÖZÖSSÉG ISKOLASZÉK AZ INTÉZMÉNYI TANÁCS A diákönkormányzat meghatározása A diákönkormányzat jogköre A diákönkormányzat működése A diákönkormányzat szervezeti felépítése AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉGEK A SZÜLŐK, TANULÓK, ÉRDEKLŐDŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK FORMÁI Szülői értekezletek Tanári fogadóórák A szülők írásbeli tájékoztatása A diákok tájékoztatása Az iskolai dokumentumok nyilvánossága A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE ÉS FORMÁJA Kapcsolat a fenntartóval Más nevelési-oktatási intézményekkel való kapcsolattartás Az EGYMI kapcsolattartásának rendje Az EGYMI intézményegység-vezető kapcsolatrendszere A szakszolgáltatást végző gyógypedagógusok, egyéb szakemberek kapcsolattartása Kapcsolat az iskola-egészségügyi ellátást biztosító szervezettel Az intézményvezető és az iskolaorvos kapcsolatának rendszere Az iskolai védőnő feladatai Kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal és egyéb hatóságokkal Az intézményegységekkel való kapcsolattartás rendje Az intézményvezetés kapcsolata az iskolaszékkel, szülői szervezettel Támogató szervezetekkel való kapcsolattartás A munkaközösség egyéb közösségekkel való kapcsolattartása A TANULÓK ÜGYEINEK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A TANULÓI HIÁNYZÁS IGAZOLÁSA VERSENYEN, NYÍLT NAPON RÉSZT VEVŐ TANULÓKAT MEGILLETŐ KEDVEZMÉNYEK Megyei versenyek Sportversenyek A középiskolák által szervezett nyílt napok A TANULÓI KÉSÉSEK KEZELÉSI RENDJE TÁJÉKOZTATÁS, A SZÜLŐ BEHÍVÁSA, ÉRTESÍTÉSE Tanköteles tanuló esetében: Nem tanköteles kiskorú tanuló esetében: A TANULÓ ÁLTAL ELKÉSZÍTETT DOLGOKÉRT JÁRÓ DÍJAZÁS A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATOTT FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI A FEGYELMI ELJÁRÁST MEGELŐZŐ EGYEZTETŐ ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI ISKOLA, KOLLÉGIUM TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE Szervezeti és Működési Szabályzat

5 10.1. ISKOLA Az egyéb, tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK SZMSZ MÓDOSÍTÁSA MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A könyvtár működésének célja, a működés feltételei Iskolai könyvtárunk alapfeladatai és kiegészítő feladatai Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok A KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI A KÖNYVTÁR HASZNÁLÓINAK KÖRE, A BEIRATKOZÁS MÓDJA A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A könyvtárhasználat szabályai A nyitva tartás és a kölcsönzés ideje SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-HEZ SZ. MELLÉKLET AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR SZMSZ-ÉHEZ FÜGGELÉK OSZTÁLYFŐNÖK, GYÓGYPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA GYÓGYPEDAGÓGUS, ÓRAADÓ TANÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA GYÓGYTESTNEVELŐ, TESTNEVELŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORTTAGOK MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA GYÓGYPEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁS MINTA TAKARÍTÓNŐ MUNKAKÖRI LEÍRÁS-MINTÁJA Szervezeti és Működési Szabályzat

6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket, működésének belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat, az intézmény szervezeti felépítését, és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. Megalkotása a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában és a 20/2012. EMMI rendelet 4. -ban foglaltak alapján történik. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézményünk szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény a jogszabályi előírásoknak megfelelően alapító okiratában foglaltakat e Szervezeti és Működési Szabályzatban részletezi. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított cél és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐBELI HATÁLYA Jelen SZMSZ a fenntartó jóváhagyását követően december 14-től lép érvénybe. A Szervezeti és Működési Szabályzat és a mellékletét képező könyvtári szabályzat, vezetői utasítások betartása az intézmény valamennyi közalkalmazottjára nézve kötelező érvényűek A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE, HOZZÁFÉRHETŐSÉGE Jelen szervezeti szabályzatot az intézmény nevelőtestülete december 12-én fogadta el. A szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, az intézmény valamennyi alkalmazottja, szerződéses munkatársa, tanulója, a gyermekek szülei és más érdeklődők megtekinthetik munkaidőben a következő helyeken: az iskola központi épületében az intézményvezető irodájában; az iskolai könyvtárakban; a Karcagi Tagintézmény vezetői irodájában; az iskola honlapján ( Szervezeti és Működési Szabályzat

7 1.4. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT LÉTREHOZÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJAI AZ ALÁBBI TÖRVÉNYEK, KORMÁNYRENDELETEK ÉS MINISZTERI RENDELETEK: Törvények évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról évi LXXXVI. törvény a szakképzésről évi CLXXXVIII. törvény a szakképzésről évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi I. számú törvény a Munka Törvénykönyvéről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról Kormányrendeletek 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. köznevelési intézményben történő végrehajtásáról 229/2012.(VIII.28) Kormányrendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 110 /2012. (VI. 04.) Kormányrendelet a NAT kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 149/1997. (IX. 10.) Kormányrendelet A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról 501/2013.(XII.29) Kormányrendelet a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról, valamint a tankönyvellátásban közreműködők kijelöléséről Miniszteri rendeletek 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 32/2015. (VI. 19.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (módosítás) 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményekről 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 31/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai Szervezeti és Működési Szabályzat

8 nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet, és a 23/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosítása 23/2013. (III.29) a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló EMMI rendelet módosítása 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai. tankönyvellátás rendjéről Szervezeti és Működési Szabályzat

9 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 2.1. A SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE, EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK Az intézmény szerv neve Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium többcélú, összetett iskola, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény Az intézmény illetékessége, működési köre Kötelező beiskolázású intézményként ellátjuk elsősorban a megyéből hozzánk beutalt, számunkra kijelölt tanulót, gyermeket. Szabad kapacitások esetén az ország egész területéről fogadhatunk tanulókat, gyermekeket Alapító és a fenntartó neve és székhelye Alapító szerv neve: Emberi Erőforrások Minisztériuma Alapítói jogkör gyakorlója: emberi erőforrások minisztere Alapító székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 3. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fenntartó székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 32. OM azonosító: OM Az intézmény típusa: összetett iskola Szervezeti és Működési Szabályzat

10 2.2. INTÉZMÉNYÜNK ALAPFELADATAI Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló gyógypedagógiai nevelése-oktatása 1. óvodai nevelés 2. általános iskolai nevelés-oktatás 3. szakiskolai nevelés-oktatás 4. készségfejlesztő speciális szakiskolai nevelés-oktatás 5. fejlesztő nevelés-oktatás 6. egységes gyógypedagógiai módszertani intézményi feladat /utazó gyógypedagógiai hálózat/ 7. kollégiumi nevelés-oktatás 8. egyéb köznevelési foglakozás /tanulószoba, napközi/ Óvodai nevelés Székhelyintézményben Illetékességi területén állandó bejelentett lakással rendelkező, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű (Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározottak alapján, az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) együtt nem nevelhető, enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral élő gyermekek óvodai ellátása három éves kortól Alapfokú nevelés-oktatás Székhelyintézményben Elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területéről beiskolázott különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű: enyhe, illetve középfokban sérült értelmi fogyatékos, halmozottan fogyatékos, integrált keretek között nem nevelhető, oktatható autizmus spektrum zavarral élő tanulók alapfokú nevelése, oktatása. (Sajátos nevelési igényű a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény pontjában meghatározottak alapján: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd.) Az intézmény elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket iskolázhat be, szabad kapacitás esetén az egész ország területéről beírathatók a tanulók. Szervezeti és Működési Szabályzat

11 Tagintézményben Elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területéről beiskolázott, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű: enyhe értelmi fogyatékos, integrált keretek között nem nevelhető, oktatható tanulók alapfokú nevelése, oktatása. Fejlesztő nevelés-oktatás - Karcag, Fejlesztő iskola Elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területéről beiskolázott, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű: súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő iskolai oktatása. Az intézmény elsősorban Jász-Nagykun-Szolnok megye közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező gyermekeket iskolázhat be, szabad kapacitás esetén az egész ország területéről beírathatók a tanulók Szakképzés Székhelyintézményben Az értelmileg akadályozott tanulók számára készségfejlesztő speciális szakiskola működik, négy évfolyammal. A tanulók a kilencedik tízedik évfolyamon felkészülhetnek a készségfejlesztő speciális szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra. A készségfejlesztő speciális szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez történő felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását. Engedélyezett, nem OKJ-s szakmák /2001 számú kézi rongyszőnyeg és lábtörlő szövő /4 ( ) OM kódú agyagtárgy-készítő Tagintézményben Az enyhe értelmi fogyatékos, különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók számára szakiskola, speciális szakiskola működik, ahol a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladásra képtelen tanulókat készítjük fel a szakmai vizsgára, vagy részükre nyújtunk munkába álláshoz és életkezdéshez szükséges ismereteket. Az évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott. Engedélyezett OKJ-s szakmák 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport: népi kézműves Elágazás: kosárfonó és fonottbútor-készítő népi kézműves (szőnyegszövés) Szervezeti és Működési Szabályzat

12 13. Közlekedés szakmacsoport motor- és kerékpárszerelő Rész-szakképesítés: kerékpárszerelő 20. Mezőgazdaság szakmacsoport kertész Elágazás: zöldségtermesztő Rész-szakképesítés: kerti munkás Rész-szakképesítés: parkgondozó 21. Élelmiszeripar szakmacsoport Rész-szakképesítés: mézeskalács-készítő EGYMI feladatok Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése. Utazó gyógypedagógusi hálózat működtetése. Egységes gyógypedagógiai módszertani intézményként a Tiszafüredi, Kunhegyesi és Karcagi Tankerület nevelési-oktatási intézményeiben az együttnevelés megvalósításának segítése. Az EGYMI további feladata az otthonukban ellátott súlyos, halmozottan fogyatékos gyermekek, fiatalok fejlesztő nevelése-oktatása, utazó gyógypedagógiai hálózat keretében Nevelési-oktatási feladatok férőhelyeinek száma Székhelyintézmény tagozat: o Óvoda o Általános iskola o Készségfejlesztő speciális szakiskola o Kollégium Karcagi tagintézmény tagozat: o Általános iskola o Szakiskola o Kollégium Fejlesztő nevelés-oktatás, Karcag: o Általános iskola 26 fő 106 fő 40 fő 40 fő 89 fő 90 fő 20 fő 29 fő EGYMI: o 9 fő utazó gyógypedagógus kötelező munkaidejében elláthatók. Szervezeti és Működési Szabályzat

13 3. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSÁNAK JELLEMZŐI 3.1. AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI BESOROLÁSA Intézményünk önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet, mely az Állami Klebelsberg Intézményfenntartó Központ önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó szervezeti egysége. A köznevelési intézményünk az állami intézményfenntartó központ köznevelési intézményen belül nem rendelkezik önálló költségvetéssel és gazdálkodási jogkörrel, vagyoni jogosultságokkal, adóalanyisággal, költségvetési jogalanyisággal sem. Ezekkel a jogosultságokkal a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközponti Tankerülete rendelkezik AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS JOGKÖRE Az intézmény gazdálkodással kapcsolatos irányítási feladatait a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ /KLIK/ Megyeközponti Tankerületének gazdasági szervezete és a köznevelési intézményünkben a kijelölt gazdasági ügyintéző látja el. A gazdasági szervezet a köznevelési intézményünk működtetéséért, a gazdálkodás megszervezéséért és irányításáért, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezet. A gazdasági szervezet ellátja a köznevelési intézmény éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel, adatszolgáltatással, a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyongazdálkodás körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. Köznevelési intézményünk vállalkozási feladatot nem végezhet. Szabad kapacitását alaptevékenysége körében hasznosítja a Szervezeti és Működési Szabályzatában felsorolt tevékenységek körében. A köznevelési intézményünk gazdasági szervezetének, a gazdasági ügyintéző irányításával kell ellátnia a pénzellátással, a költségvetési gazdálkodással, a munkaerő-gazdálkodással, az előírt adatszolgáltatással és a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat. A technikai egység biztosítja a köznevelési intézményünk üzemeltetéssel, a műszaki teendőkkel kapcsolatos feladatait. A technikai egység biztosítja az épületek, berendezések üzemképes állapotát, folyamatos karbantartását, tisztán tartását, mely a települési önkormányzat fenntartása alá tarozik. Szervezeti és Működési Szabályzat

14 3.3. AZ INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉS BIZTOSÍTÁSA A székhelyintézmény fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Kisújszállás Város Önkormányzata 282/2013. (V.25) önkormányzati határozata alapján kötött megállapodást, miszerint Kisújszállás Város Önkormányzata jogosult a gyermekétkeztetés biztosítására. Kisújszállás Város Önkormányzata a feladat ellátására vállalkozási szerződést kötött a Horváth Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó ipari Kft-vel. A Horváth Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó ipari Kft biztosítja az óvodás gyermekek, az iskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai tanulók, kollégiumban elhelyezettek étkeztetését (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora), valamint a munkahelyi- és vendégétkezők (szabadkapacitás terhére vállalt) étkeztetését is. A karcagi tagintézményben Karcag Város Önkormányzata jogosult a gyermekétkeztetés biztosítására. Karcag Város Önkormányzata szerződést kötött az ESSEN Gyermekétkeztetési Kft-vel. Az ESSEN Gyermekétkeztetési Kft biztosítja az iskolai és szakiskolai tanulók, kollégiumban elhelyezettek étkeztetését (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora). Az élelmezési nyersanyagnormát a működtető állapítja meg. Az étkezési díjat az étkezési nyersanyag-norma alapul vételével a jogszabályok és a működtető határozata rögzíti. A törvényi rendelkezés alapján intézményünk az óvodás, 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, valamint a gyermekvédelmi szakellátásban levő gyermekek számára tud ingyenes étkeztetést biztosítani. A többi tanuló számára a törvény szerint az intézményi térítési díj (nyersanyag költség+áfa) 50%-át kell megfizetni a szülőknek. A működtető az óvodában és az iskolában a gyermekek és a tanulók számára az óvodai nevelési napokon, illetve az iskolai tanítási napokon biztosítja a déli meleg főétkezést és két további étkezést. Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki egyéb foglakozást nem vesz igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető. Az étkezési térítési díjat tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni. A befizetés elmulasztása esetén 15 napos fizetési határidővel felszólítás kerül kiküldésre. Ha a határidő eredménytelenül telt el, az intézmény vezetőjének a fenntartót tájékoztatnia kell a térítési díj-hátralék behajtása érdekében. Ha a 15 napos fizetési felszólítás ellenére sem kerül a gyermek étkezési térítési díja befizetésre, a gyermek számára nem tudunk étkezést biztosítani. Az étkezési térítési díj beszedése és ennek elmulasztásának következményei mindkét intézményben a Városi Önkormányzat hatáskörébe tartozik, az Önkormányzat a hivatalos eljáró szerv. Szervezeti és Működési Szabályzat

15 3.4. AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. hrsz.: Székhelyintézmény nevelési-oktatási telephelyei Iskola és kollégium 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. hrsz: 1378 (iskola és kollégium, iskolaudvar) hrsz.: 1384/ EGYMI, iskolai osztályok, fejlesztő helyiségek, könyvtár 5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 57. hrsz: 1368 (fejlesztőhelyiségek, könyvtár, EGYMI szakszolgáltatás) Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 57. hrsz: 1368 (készségfejlesztő speciális szakiskola, kazánház) Szolgálati lakások 5310 Kisújszállás, Piac u. 2. II./13. hrsz: 2179/2/A/ Kisújszállás, Kossuth L. u. 5. hrsz: 1832/3/A/7 Az ingatlanok tulajdonosa a Magyar Állam A TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYÜNK TAGINTÉZMÉNYE 5300 Karcag, Kisújszállási u. 45. hrsz.: Karcagi Tagintézmény nevelési-oktatási telephelyei Iskola és kollégium 5300 Karcag, Kisújszállási út 45. hrsz.: 3148 (iskola, kollégium, tornaterem, szakiskola) Gyakorlati hely 5300 Karcag Futó I. u. 1. (üvegház) hrsz: Karcag Futó I. u. 3. (szakiskola, üvegház) hrsz: 3145 Szervezeti és Működési Szabályzat

16 Iskolai gyakorlókert (zártkerti ingatlan) Szántó: (zártkerti ingatlan) hrsz.: 13518/ Szolgálati lakás 5300 Karcag, Futó I. u. 1. hrsz: AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGEI A PÉNZÜGYI SZAKFELADAT SZERINTI MEGJELÖLÉSSEL A köznevelési intézmény az alapító okiratában foglaltaknak megfelelően az alábbi kormányzati funkciók, szakmai alapfeladatként meghatározott közszolgáltató tevékenységet látja el: Kormányzati funkció Kormányzati funkció megnevezése száma Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladati 1-4. évfolyamon Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladati 5-8. évfolyamon Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok Sajátos nevelési igényű tanulók közismereti és szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Gimnázium és szakképző iskola tanulóinak közismereti és szakmai elméleti oktatásával összefüggő működtetési feladatok Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati oktatásának szakmai feladatai a szakképző iskolákban Szakképző iskolai tanulók szakmai gyakorlati oktatásával összefüggő működtetési feladatok Köznevelési intézményben tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Utazó gyógypedagógiai hálózat feladatai Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Szervezeti és Működési Szabályzat

17 Az intézmény szakmai egységeinek engedélyezett szakmai létszáma Székhely intézményben Óvodai nevelés 2 Általános iskolai nevelés-oktatás 25 Szakiskolai nevelés-oktatás 7 Kollégium 15 EGYMI 9 Gazdasági szervezet 3 Technikai egység (karbantartás) 5 Technikai egység (takarítók, 4 mosoda) Összesen: Tagintézményben Általános iskolai nevelés-oktatás 11 Szakiskolai nevelés-oktatás 13 Kollégium 5 Gazdasági szervezet 1 Technikai egység (karbantartás) 3 Technikai egység (takarítók) 3 Összesen: Fejlesztő iskolában Általános iskolai nevelés-oktatás 9 Összesen: 9 Szervezeti és Működési Szabályzat

18 3.7. AZ INTÉZMÉNY VAGYONA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG A nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. Törvény (a továbbiakban: NVT.) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény és a Kormányrendelet alapján a Magyar Állam tulajdonában álló ingatlanok a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, mint fenntartó vagyonkezelésében, illetve a köznevelési intézmény használatában van. A rendelkezésre álló vagyont az intézmény a feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó és a Karcag Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, megállapodásban foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. 4. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4.1. AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJE, AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Az állami intézményfenntartó központ által fenntartott többcélú köznevelési intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. A munkáltatói jogokat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerületének igazgatója, Szutorisz-Szügyi Csongor gyakorolja. Az intézményvezető a többcélú köznevelési intézmény vezetője, az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Megbízására és felmentésére munkáltatói jogkörben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogosult. Az intézményvezető beszámolási kötelezettséggel a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak tartozik. Általános tájékoztatási kötelezettséggel az általa irányított köznevelési intézmény közössége felé tartozik, mely kötelezettségét az értekezleteken gyakorolja. A köznevelési intézmény vezetője a Nemzeti köznevelési törvény nak előírásai szerint: felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, kollektív szerződés, közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. Szervezeti és Működési Szabályzat

19 A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. Továbbá ellátja az alábbi érdekvédelmi feladatokat: kivizsgálja a szülő, törvényes képviselő, gyermekönkormányzat, fiatal felnőtt, az érdekképviseleti és szakmai szervek panaszát, tájékoztat a panasz orvoslásának lehetséges módjairól, 15 napon belül értesítést küld a vizsgálat eredményéről, Az intézményvezető kialakítja a köznevelési intézmény feladatainak ellátására, funkciójának betöltésére legalkalmasabb szervezetet, meghatározza az egyes szervezeti egységek működési területét és a beosztottak szolgálati helyét. Kialakítja a köznevelési intézmény szakmai programját, munkatervét. Felelős a képzésekért, továbbképzésekért. Együttműködik a dolgozók érdekvédelmi szervezeteinek vezetőivel, támogatja az intézményi tanács létrejöttét, segíti az intézményi tanács munkatervében meghatározott feladatok végrehajtását. Kapcsolatot tart a fenntartóval, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal, helyi önkormányzatokkal, Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsággal, gyámhivatalokkal, gyermekjóléti szolgálatokkal, egyéb társintézményekkel, hatóságokkal és civil szervezetekkel. A nevelési-oktatási intézmény vezetője munkaideje felhasználását és beosztását, a tanórák, foglalkozások megtartásának kötelezettségén kívül maga jogosult meghatározni. Szervezeti és Működési Szabályzat

20 Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rend Az intézményvezetőt távollétében az általános intézményvezető-helyettes helyettesíti. Az általános intézményvezető-helyettes hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az intézményvezető döntési és egyéb jogait (pl. felvételi döntések esetén) részben vagy egészben átruházhatja az intézményvezető-helyettesre, az iskolavezetés más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az általános intézményvezető-helyettes felhatalmazását Az intézményvezető által átadott feladat- és hatáskörök Az intézményvezető a jogszabályok által számára biztosított feladat- és hatásköreiből átadja az alábbiakat. általános intézményvezető-helyettes számára aláírási jogkört az intézményvezető távolléte estén a tanulók felvételi, megszüntetés ügyekben való döntést az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát a nevelőtestület szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát szakmai igazolások jogát tagintézmény-vezető számára a tanulók felvételi, megszüntetés ügyekben való döntést az órarend készítésével kapcsolatos döntések jogát a nevelőtestület szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát szakmai igazolások jogát a gazdasági ügyintéző számára szóbeli egyeztetést követően az élelmiszerszállítási szerződések megkötésének előkészítését a terembérleti és más bérleti szerződések megkötésének előkészítését a gazdasági, ügyviteli és technikai alkalmazottak szabadságolási rendjének megállapítását, szabadságuk kiadásának jogát Szervezeti és Működési Szabályzat

21 4.2. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ KÖZVETLEN MUNKATÁRSAINAK FELADATAI Az intézményvezető feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el. Az intézményvezető közvetlen munkatársai: általános intézményvezető-helyettes tagintézmény-vezető gazdasági ügyintéző intézményegység-vezető (kollégium) intézményegység-vezető (szakiskola) intézményegység-vezető (EGYMI) munkaügyi ügyintéző rendszergazda iskolatitkár Az intézményvezető közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az intézményvezetőnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel Általános intézményvezető-helyettes Az általános intézményvezető-helyettes magasabb vezetői (intézményvezető-helyettesi) megbízással rendelkező közalkalmazott, a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az intézményvezető bízza meg. Intézményvezető-helyettesi megbízást, alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az intézményvezető-helyettes feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető által rábízott feladatokért. Hatásköre az intézményvezető akadályoztatása esetén az egész intézményre kiterjed. Az intézményvezető külön meghatalmazása alapján rendelkezik aláírási jogkörrel. A közoktatási feladatellátás során felmerülő kiadások felhasználását szakmailag igazolja. A köznevelési intézmény nevelési-oktatási feladatainak összefogója, ellenőrzője, nyilvántartója. A gyógypedagógiai szakellátás koordinátora a szakmai munkaközösségeket szervezi, tevékenységüket ellenőrzi. Az általános intézményvezető-helyettes távolléte vagy egyéb akadályoztatása esetén az intézményvezető által megjelölt vezető, általában a kollégiumi intézményegység-vezető, teljes hatáskörrel veszi át munkáját, ennek során az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve bármely olyan döntést meghozhat, amely a távollévő általános intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik. Szervezeti és Működési Szabályzat

22 Tagintézmény-vezető A tagintézmény-vezető megbízással rendelkező közalkalmazott, a tantestület véleményezési jogkörének megtartásával az intézményvezető bízza meg. Tagintézmény-vezetői megbízást alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott időre szól. A tagintézmény-vezető feladat- és hatásköre, valamint egyéni felelőssége mindazon területekre kiterjed, amelyet munkaköri leírása tartalmaz. Személyileg felel az intézményvezető által rábízott feladatokért. A tagintézmény vezetője intézkedéseit részfelelősséggel és részjogkörrel hozza meg. A tagintézmény mindennapjait érintő nevelési-oktatási feladatok szervezője, ellenőrzője. A gyógypedagógiai szakellátás koordinátora a szakmai munkaközösségeket szervezi, tevékenységüket ellenőrzi. A tagintézmény működése során felmerülő kiadások, bevételek szakmai teljesítés igazolását látja el. A tagintézmény-vezető távolléte vagy egyéb akadályoztatása esetén az intézményegység-vezetője (szakképzésért felelős) teljes hatáskörrel veszi át munkáját, ennek során az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve bármely olyan döntést meghozhatnak - az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve - amely a távollévő tagintézmény-vezető hatáskörébe tartozik Gazdasági ügyintéző Szakirányú képesítéssel rendelkező személy, hatásköre és felelőssége kiterjed a munkaköre és munkaköri leírása szerinti feladatokra. Személyileg felel az intézményvezető által rábízott feladatokért. A gazdasági iroda dolgozóinak és a technikai dolgozók munkáját a gazdasági ügyintéző irányítja. A gazdasági ügyintéző feladat- és hatásköre kiterjed az intézményi költségvetés tervezésére és végrehajtására, a számlarendben foglaltak teljesítésére, az irányítása alá tartozó dolgozók szabadságolásának tervezésére és lebonyolítására, az élelmiszer-szállítási szerződések előkészítésére, az intézmény megbízási szerződéseinek előkészítésére és azok ellenőrzésére. Az intézményvezető akadályoztatása esetén helyettesíti az intézményvezetőt a pénzügyi kihatású döntéshozatalnál. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Megyeközponti Tankerületének gazdasági ügyintézőjének felhatalmazása alapján ellenjegyzi és érvényesíti a fenntartó által meghatározott kötelezettségvállalásokat, az intézményvezetővel együtt a gazdasági alapbizonylatokat, utalványlapokat. Felelős az évközi és az éves beszámolók elkészítéséért. Kialakítja az anyag- és eszközgazdálkodás rendjét, megszervezi és biztosítja a köznevelési intézmény anyag- és eszközellátását, szervezi a vagyon-nyilvántartási, vagyonvédelmi rendet. Szervezi a leltározást és a selejtezést. A gazdasági ügyintéző távolléte esetén helyettesítése a gazdasági munkatárs feladata. A helyettesítést ellátó munkavállaló döntési jogköre a saját munkaköri leírásában meghatározott feladatok mellett a helyettesítendő munkakörrel kapcsolatos azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki, az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve. Szervezeti és Működési Szabályzat

23 Kollégiumi intézményegység-vezető, az intézmény székhelyén A kollégium munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi, a köznevelési törvényben előírtak, és a munkaköri leírásának megfelelően. Egyéni felelőssége erre a munkaterületre irányul. A kollégiumi intézményegység-vezetői megbízást, alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott időre szól. A kollégium mindennapjait érintő nevelési-oktatási feladatok szervezője, ellenőrzője. A kollégiumi szakmai munka koordinátora a szakmai munkaközösség szervezője. Feladata a kollégiumi tanulók felvételi és megszüntetési ügyeiben való döntés. Elkészíti a délutáni órarendet, a kollégiumban dolgozók munkarendjét, szabadságolási tervét, a szabadságukat kiadja. Feladata a vidéki kollégista gyermekek szüleivel való szoros kapcsolattartás. Szoros munkakapcsolatban dolgozik az általános intézményvezető-helyettessel, gyermekvédelmi felelőssel. Az általános intézményvezető-helyettes távolléte vagy egyéb akadályoztatása esetén az intézményvezető felkérésére a kollégiumi intézményegység-vezető teljes hatáskörrel helyettesíti, ennek során az intézmény intézményvezetőjével egyeztetve bármely olyan döntést meghozhat, amely a távollévő általános intézményvezető-helyettes hatáskörébe tartozik Szakképzésért felelős intézményegység-vezető A tagintézmény szakiskolájának munkáját szervezi, irányítja, ellenőrzi, a köznevelési törvényben előírtaknak megfelelően. Szakképzésért felelős intézményegység-vezetői megbízást, alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott időre szól. Egyéni felelőssége erre a munkaterületre irányul. Feladata a gyakorlati oktatás szakmai, pedagógiai és módszertani irányítása és az ott megvalósuló nevelő-oktató képző munka felelős vezetése. Az intézményegység-vezető a tagintézmény-vezetővel szorosan együtt dolgozik, tagja az iskola vezetőségének. Munkáját az intézményvezető irányítása alapján végzi. Felelős működési területén, gyakorlati oktatás tantervi követelményének a végrehajtásáért EGYMI intézményegység-vezető Az EGYMI, a fejlesztő nevelés-oktatás munkáját és az utazó gyógypedagógusi ellátást szervezi, irányítja, ellenőrzi, a köznevelési törvényben, a pedagógiai szakszolgáltatásról szóló törvényben előírtak, és a munkaköri leírásának megfelelően. Egyéni felelőssége erre a munkaterületre irányul. EGYMI intézményegység-vezetői megbízást, alkalmazott pedagógus kaphat, a megbízás határozott időre szól. Az EGYMI és a fejlesztő nevelés-oktatás mindennapjait érintő nevelési-oktatási feladatok szervezője, ellenőrzője. Feladata az EGYMI és a fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók felvételi és megszüntetési ügyeiben való előkészítés, döntés. Elkészíti a fejlesztő nevelésoktatásban az órarendet. Elkészíti az EGYMI és a fejlesztő nevelés-oktatásban dolgozók munkarendjét, szabadságolási tervét, a szabadságukat kiadja. Feladata az érintett tanulók, gyermekek szüleivel való szoros kapcsolattartás. Szoros munkakapcsolatban dolgozik az általános intézményvezető-helyettessel, tagintézmény-vezetővel és a gyermekvédelmi felelősökkel. Szervezeti és Működési Szabályzat

24 Az intézményvezető munkáját közvetlenül segítő szervezet Intézményi tanács Az intézményi tanács az intézmény vezetését, az intézményegységek munkájának összehangolását segítő testület. Az intézményi tanács a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat azonos számú delegáltjából áll. Az intézményi tanács ügyrend alapján működik, az ügyrendet az intézményi tanács dolgozza ki és fogadja el azzal, hogy az elfogadott ügyrendet az intézményi tanács elnöke legkésőbb az elfogadást követő tizenötödik napon megküldi az intézménynek jóváhagyásra. Képviseletét az intézményi tanács elnöke látja el. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. Az intézményi tanács javaslatot tehet, illetve véleményt nyilváníthat valamennyi, az intézmény szervezetét és működését érintő témakörben, aktuális kérdésben A TÖBBCÉLÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az intézmény szervezeti intézményegységeinek megnevezését, telephelyeit a mellékelt ábra ábrázolja. Szervezeti és Működési Szabályzat

25 KLIK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium 5310 Kisújszállás, Bajcsy-Zs. u. 37. Telefon/fax: kadas.altiskola@gmail.com OM azonosító: Az intézmény szervezeti felépítése Iskolatitkár Intézményvezető: Kisújszállás, Bajcsy-Zs. utca 37. Belső Ellenőrzési Csoport Intézményvezető-helyettes Munkaügyi ügyintéző Gazdasági ügyintéző Székhelyintézmény óvoda, általános iskola, készségfejlesztő speciális szakiskola, kollégium Kisújszállás, Bajcsy- Zs. u. 37. EGYMI Kisújszállás, Kossuth L.u. 57. Tagintézmény Karcag, Kisújszállási út 45. Gazdasági, technikai egység Kisújszállás, Bajcsy- Zs. u. 37. Tagintézmény-vezető Kollégiumi intézménye gységvezető EGYMI intézményegységvezető Pénztár, munkaügy, analitikus nyilvántartás Műszaki ügyintéző Szakiskolai intézményegységvezető Takarítók, mosónő Karbantartás, fűtők, karbantartók, sofőrök Utazó gyógypedagógusi hálózat Fejlesztő nevelésoktatás, Karcag, Zöldfa utca 48. Iskolatitkár, karbantartók, sofőr, takarítók Kollégium Tanulásban akadályozottak tagozata Szakiskola Speciális Szakiskola Kollégium Tanulásban akadályozottak tagozata Értelmileg akadályozottak tagozata Autista csoport Óvoda Készségfejlesztő speciális szakiskola

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Tartalomjegyzék SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2013 - 2 - Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: 941/2014/SZM.12.08. D R. F E J É R P A T A K Y L Á S Z L Ó Á L T A L Á N O S I S K O L A É S A L A P F O K Ú M Ű V É S Z E T I I S K O L A 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Ezen SZMSZ tartalmazza

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések...4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...4 2 Az

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezések 0 A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel: 83-348-018 Mail: iskola@eotvosvonyarc.sulinet.hu 0 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva)

A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) A CSONGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2015. április 10-én kelt módosítással egységben foglalva) 1 Tartalom 1 Bevezetés... 3 2 Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága...

Részletesebben