PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, TARTALMA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK, UTASÍTÁSOK ÉRVÉNYESSÉG ÉS ELFOGADÁSI ELJÁRÁSOK AZ ISKOLA ALAPADATAI AZONOSÍTÓK AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGEI AZ ISKOLA OKTATÁSI ÉS KÉPZÉSI FELADATAI Közoktatási feladatok, iskolai rendszerű szakképzés nappali oktatás: (13.) évfolyam Iskolarendszerű szakképzés A felnőttoktatás formái AZ ISKOLÁBAN FOLYTATOTT TANÓRÁN KÍVÜLI ÉS EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK AZ ISKOLÁBAN MŰKÖDTETETT KOORDINÁCIÓS IRODA TEVÉKENYSÉGE UNIÓS PROJEKTEK FENNTARTHATÓSÁGA GYAKORLÓ ISKOLAI FELADATOK ELLÁTÁSA AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Az iskola vezetősége, az iskolatanács Alkalmazotti közösség Koordinációs iroda szervezete, működése A szülői szervezet A tanulók közösségei Az intézményi tanács AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÁBRÁJA A VEZETŐI MUNKA RENDJE VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS AZ ISKOLAVEZETŐSÉG ÜGYELETI ÉS HELYETTESÍTÉSI RENDJE, ÁTADOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK KIADMÁNYOZÁS RENDJE MUNKAKÖRI FELADATOK ÁTADÁSA, ÁTVÉTELE A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK RENDJE A pedagógiai munka alapdokumentumai A pedagógiai munka ellenőrzése A pedagógiai munka értékelése A KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A BELSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE A vezetők és szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája, rendje Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás fórumai és tevékenységei A KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS RENDJE Az iskolai és a szülői szervezet (közösség) közötti kapcsolattartás formája Külső kapcsolatok rendszere, formája és módja a pedagógiai szakszolgálattal, pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, gyermekjóléti szolgálattal, egészségügyi szolgáltatóval Kapcsolattartás a gyakorlati képzést folytató szervezetekkel

3 Kapcsolattartás az iskolát támogató alapítvány alapítványi kuratóriumával A MŰKÖDÉS RENDJE AZ ISKOLA NYITVA TARTÁSA, AZ ÉPÜLETBE VALÓ BELÉPÉS ÉS AZ ÉPÜLETBEN VALÓ TARTÓZKODÁS RENDJE AZ ISKOLAI LÉTESÍTMÉNYEK HASZNÁLATA ÉS A VAGYONVÉDELEM A PEDAGÓGUSOK MUNKARENDJE A NEM PEDAGÓGUS DOLGOZÓK MUNKARENDJE A BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSE INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK INTÉZKEDÉS TŰZRIADÓ ESETÉN INTÉZKEDÉS BOMBARIADÓ ESETÉN ELJÁRÁSRENDEK TŰZVÉDELMI UTASÍTÁS TANTERMEKRE ÉS GYAKORLÓ HELYEKRE SPECIÁLIS VESZÉLYFORRÁSOK ÉS A VESZÉLYES ANYAGOKKAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK BALESETMEGELŐZÉSI ÉS ELHÁRÍTÁSI TERVE BIZTONSÁGI, FELÜLVIZSGÁLATI ÉS KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI SZABÁLYOZÁS ELJÁRÁSREND ISKOLAI BALESET ESETÉN: A PEDAGÓGUSOK FELADATAI AZ ELEKTRONIKUS ÉS AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK KEZELÉSI RENDJE IRATKEZELÉS SZABÁLYAI A FEGYELMI ELJÁRÁS FOLYAMAT BELSŐ SZABÁLYOZÁSA INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGA EGYÉB KÉRDÉSEK A MUNKARUHA JUTTATÁSÁNAK SZABÁLYAI FELNŐTTKÉPZÉS SZERVEZÉSE...63 MELLÉKLET

4 1. Bevezetés Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -ában foglalt felhatalmazás alapján a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola (1146 Budapest, XIV. Thököly út ) mint köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat rögzíti. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a köznevelési intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza A célja, tartalma A évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 25. (1) bekezdése alapján, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 4. által előírt tartalommal a nevelési-oktatási intézeteknek saját szervezeti és működési szabályzat alapján kell működniük. A SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek az adott közoktatási intézményben. A Szervezeti és Működési Szabályzat a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola szervezeti felépítését, működésének belső rendjét, a külső és belső kapcsolatára vonatkozó megállapodásokat és mindazon rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe, illetve amelyeket jogszabály a Szervezeti és Működési Szabályzat hatáskörébe sorol A alapjául szolgáló jogszabályok, utasítások évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről KLIK utasítások évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról 4

5 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 26/1997. (IX.3.) NM rendelet iskola-egészségügyi ellátásról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet A két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet 1.3. Érvényesség és elfogadási eljárások Az iskola szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület a jogszabálynak megfelelő módon és formában fogadja el a szülői szervezet, továbbá az iskolai diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az SZMSZ azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Az SZMSZ nyilvános. Jelen szervezeti és működési szabályzatot a tanulók, szüleik, a munkavállalók és más érdeklődők megtekinthetik az igazgatói irodában munkaidőben, továbbá az intézmény honlapján. A szervezeti és működési szabályzat és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban részt vevőket nézve kötelező érvényű. A szervezeti és működési szabályzat az intézményvezető jóváhagyásának időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. 5

6 2. Az iskola alapadatai 2.1. Azonosítók Az intézmény, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ számú jogi személyiségű szervezeti egységeként működő köznevelési intézmény. Az intézmény neve: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Az intézmény címe: 1146 Budapest, XIV. Thököly út OM azonosító: Átszervezésből adódó közvetlen jogelődje: Irinyi János Környezetvédelmi és Vegyészeti Szakképző Iskola (Bp., IX. Gyáli út 25/a) Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1055 Budapest, Szalay u Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: Működtetője: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ A szervezeti egység típusa: szakközépiskola Az intézmény közfeladata: szakközépiskolai feladatok ellátása. A intézmény működési köre: Pest megye Budapest 2.2. Az intézmény tevékenységei Az intézmény alap szakfeladata: Az intézmény tevékenységi körébe a KSH TEÁOR szerint a következők tartoznak: Az intézmény szakágazati besorolása: Szakmai középfokú oktatás 6

7 Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés Az intézmény további szakfeladatai: Szakfeladat Szakfeladat megnevezése száma Iskolai intézményi közétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Alap, illetve speciális feladatok 7

8 A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és Magyarország központi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. törvény szerint szakértői bizottság szakértői véleménye alapján sajátos nevelési igényű, mozgásszervi, érzékszervi (hallás- és látásfogyatékos), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, a többi tanulóval együtt nevelhető tanulók ellátása. A szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet 4. -ában foglalt könyvtári feladattal kapcsolatban a költségvetési szervnek sem kiadása, sem bevétele nem keletkezik. Évfolyamok száma intézménytípusonként: szakközépiskola 4 (9-12.) évfolyamos 5 (9-13.) évfolyamos két tanítási nyelvű 5 (9-13.) évfolyamos nyelvi előkészítő szakképző évfolyamokon a hatályos OKJ szerint A jóváhagyott pedagógiai, szakmai program szerint az évfolyamok száma: szakközépiskola középiskolai évfolyamokon: 4 (9-12.) két tanítási nyelvű (magyar-angol): 5 (9-13.) középiskolai évfolyamokon nyelvi előkészítő osztállyal: 5 (9-13.) szakképző évfolyamokon a hatályos Országos Képzési Jegyzék szerint Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám nappali rendszerű képzés, nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 1100 nem nappali rendszerű felnőttoktatás férőhelye: 400 Szakmai képzés Ágazat: informatika, vegyipar, vegyész, környezetvédelem-vízgazdálkodás, Szakmacsoport: informatika, vegyipar, környezetvédelem-vízgazdálkodás, Az intézmény saját tanulói mellett a szakképzési évfolyamán részben felkészíti a szakképzési évfolyam követelményeire az együttműködési megállapodásukban rögzítettek szerint a közös tantárgyakban, modulokban a Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola, a Bethlen Gábor Szakközépiskola, a Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola, az Egressy Gábor Szakközépiskola, a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, és a Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola végzett tanulóit, továbbá a TISZK fejlesztésére vonatkozó pályázati fenntartási időszak végéig a Semmelweis Ignác Humán Szakképző Iskola, a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola, az Öveges József Szakközépiskola és Szakiskola, az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola végzett tanulóit is. 8

9 Egyéb tevékenységek A KMOP-4.1.1/A és TÁMOP /1-2F azonosító számú uniós projektek fenntartásával járó feladatok, valamint egyéb pályázati feladatok ellátása. Gyermek- és ifjúságvédelmi, szabadidő-szervezői feladatok koordinálása, szakmai segítése, valamint pályázati feladatok és pedagógiai munkát segítő egyéb feladatok ellátása az alábbi intézményi körre: Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola, Egressy Gábor Szakközépiskola, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola, Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. Ellátandó vállalkozási tevékenysége, mértéke Az intézmény az állami feladatok ellátása mellett vállalkozási tevékenységet nem folytat Az iskola oktatási és képzési feladatai Közoktatási feladatok, iskolai rendszerű szakképzés nappali oktatás: (13.) évfolyam Iskolánk a közoktatási feladatok közül alapvető fontosságúnak tartja az érettségire való felkészítést, a tanulók általános műveltségének, életszemléletének, készségeiknek és képességeiknek, egész attitűdjüknek fejlesztését. A (13.) évfolyam az iskolai nevelés-oktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasza. A közismereti oktatással párhuzamosan folyik a szakmacsoportos alapozás, illetve a szakképesítések közös tartalmi elemeit magában foglaló ágazati szakmai elméleti és gyakorlati oktatás. Tanulóinkat az alábbi három ágazathoz tartozó, a 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelettel kiadott új Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítésekre készítjük fel. Szakmacsoport Szakközépiskolai ágazat 7. Informatika XIII. Informatika 8. Vegyipar XV. Vegyész 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás XXIII. Környezetvédelem-vízgazdálkodás Iskolarendszerű szakképzés 9

10 Az iskolarendszerű szakképzés keretében iskolánk három szakmacsoportban készít fel OKJ szakképesítések megszerzésére: vegyipar környezetvédelem-vízgazdálkodás informatika Az egyes szakok indítását a munkaerőpiac igényei és a tanulók - szülők igényei egyaránt meghatározzák. Az iskola szakképzési programjára mind a helyben érettségiző vagy korábban érettségizett, mind az ország bármelyik középiskolájában érettségi vizsgát tett tanuló jelentkezhet. A képzési időt az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza, az iskolában oktatott technikusi szakok esetében ez általában 2 év. Az iskolai rendszerű szakképzés felvétellel, átvétellel vagy a szakképzési évfolyamra történő továbbhaladással kezdődik. A választható képzések megkezdésének feltétele az érettségi. Előzetes tanulmányok beszámítása A szakképesítésre történő felkészítéskor a tanuló előzetes szakirányú szakmai képesítése és szakirányú szakképesítése, szakképző iskolában és a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai a követelmények teljesítésébe beszámítható. Az előzetes tanulmányokat igazoló dokumentumok bemutatása mellett az iskola igazgatójához benyújtott kérelem alapján az iskola igazgatója határoz a beszámítás mértékéről és annak tartalmáról A felnőttoktatás formái Az iskolában az alapító okiratban rögzített iskolarendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyik. Az iskolai rendszerű szakképzés feladatainak ellátására kötelezett fenntartó látja el a felnőttoktatás keretében folyó szakképzés feladatait is. (A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 33..) 10

11 Iskolarendszerű felnőttoktatás A beiratkozás beiskolázási ütemterv szerint folyik. Felvételi vizsga nincs. Egyéb kérdésekben az eljárás a nappali tagozaton való tanulói jogviszony létesítésének eljárásával azonos. A felnőtt tagozaton a tanulói jogviszonyt a tanuló (hallgató) más személy beleegyezése vagy tájékoztatása nélkül megszüntetheti. A felnőttoktatás órarendjét, foglalkozási beosztását a felnőttoktatásért felelős igazgatóhelyettes készíti el, és végrehajtását ellenőrzi. Az oktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető. Felnőttoktatás munkarendje A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően esti és levelező oktatás munkarendjében történik iskolánkban. Az OKJ határozza meg azokat a szakképesítéseket, amelyek felnőttoktatás keretében az esti és levelező oktatás munkarendjében oktathatóak. Iskolánk képzési kínálata alapján esti és levelező munkarendben történik a felnőttoktatás. Az iskolai oktatás a tanulók egyéni felkészülésére is épülhet Esti munkarendben történő képzés Az oktatás esti munkarendben történik. Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot (A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 33. ). A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. (8) bekezdés szerint esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát kell elérni. Levelező munkarendben történő képzés A levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám húsz százaléka (A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 33. ). A köznevelési törvény 60. (8) szerint levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatás 11

12 esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább tíz százalékát el kell érnie. A tanítást esti és levelező munkarend szerinti szervezésekor a tanév rendjében meghatározott tanítási napot az egyéni felkészülés keretében tanulásra fordított az iskola által előírt napokkal együtt kell számítani, és nem kell alkalmazni az ötnapos tanítási hétre vonatkozó rendelkezéseket (Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. (9) bekezdés). Tanulmányok kezdése és befejezése A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 60. (3) szerint a tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. A szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény 33. (7) bekezdés értelmében az a tanuló, aki a nemzeti köznevelésről szóló törvény 60. (2) és (4) bekezdésében meghatározott életkort megelőzően kezdi meg a tanulmányait szakképző évfolyamon a nappali rendszerű oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, a Nemzeti köznevelésről szóló törvény 60. (2), (4) és (7) bekezdésének előírásaitól eltérően kizárólag folyamatos képzésben, évfolyamismétlés és szüneteltetés nélkül befejezheti a megkezdett tanulmányait azonos munkarendben Az iskolában folytatott tanórán kívüli és egyéb tevékenységek Az alapfeladathoz kapcsolódó tevékenységek korrepetálás, felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozás; technikusi záró dolgozat, szakdolgozat készítése; tanulói szakkörök, diákkörök; iskolai sportkör, tömegsport foglalkozások; tanulmányi és sportjellegű versenyek, vetélkedők, pályázatok; diák-szociális ellátás (menza, egészségügyi felügyelet); iskolai könyvtár; iskolai diákönkormányzat, érdekképviselet működése; szülői közösség működése; iskolai alapítvány működése; közalkalmazotti tanács és érdekképviseleti szervezet működése; Az alapfeladatot segítő tevékenységek tanfolyamok szervezése; szakmai és egyéb rendezvények szervezése; részvétel helyi és országos tanulmányi versenyek szervezésében felkérés (megbízás) alapján; iskolarádió működtetése; tankönyvrendelés bonyolítása; 12

13 az iskolai hagyományok szervezett ápolása (ballagás, ifjúsági nap, szalagavató, a névadó sírjának gondozása); technikusi szakdolgozatok készítésének segítése, témavezetés, konzulensi feladatok ellátása; 2.5. Az iskolában működtetett koordinációs iroda tevékenysége A PETRIK TISZK öt intézménye (Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium, az Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépiskola, Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola, Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola, és a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola,) mint társiskolák ifjúság- és gyermekvédelmi, szabadidőszervezői, illetve pszichológiai ellátása, ezen munkák koordinálása érdekében Koordinációs munkacsoportot és irodát működtetünk. Az iroda munkatársai, munkáltatói szempontból az iskola dolgozói, de feladatkörükben ellátják a társiskolák fentiekben felsorolt tevékenységeinek felügyeletét, koordinálását Uniós projektek fenntarthatósága Az iskola kiegészítő feladata a társiskolák együttműködésében megvalósított projektek (TÁMOP, KMOP) szakmai és operatív fenntartási feladatainak ellátása és összehangolása a 9 intézmény részvételével. A projekt fenntartásáért felelős munkatársak - projektkoordinátor - pályaválasztási, karrier-tanácsadó, szabadidő-szervező Szolgáltatások működtetése, fenntartási jelentések készítése. A fenntartási kötelezettségek teljesítése a TISZK társiskolák együttes feladata és kötelezettsége Gyakorló iskolai feladatok ellátása Együttműködési megállapodás keretében a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Óbudai Egyetem mérnöktanár képzésében veszünk részt. A hallgatók pedagógiai és összefüggő szakmai gyakorlatukat végzik nálunk. Feladatunk, hogy ez alatt az idő alatt megismertessük a tanárjelölteket egy iskola életének minden területével. A mentortanárok irányítása mellett végzik gyakorlatukat, akik megismertetik a jelölteket a korszerű pedagógiai-módszertani megoldásokkal (változatos 13

14 tanulásszervezési módszerekkel, az értékelés különböző formáival, az életkori és a tantárgy sajátosságainak megfelelő kompetenciafejlesztéssel, a korszerű szemléltetéssel, az IKT alkalmazásával). A tanárjelöltek kötelező óralátogatásokon vesznek részt, részben a saját mentortanáruk, részben pedig más tanárok, illetve tanárjelölt társaik óráin. Megismerkednek az iskola működésének különböző területeivel (iskolai adminisztráció, osztályfőnöki munka, tantestületi értekezletek, szülői értekezletek, diák önkormányzati munka). Betekintést nyernek különböző, tanórán kívüli tevékenységekbe (iskolai szabadidős programok, diáknap szervezése) Az intézmény szervezeti felépítése Az iskola a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként működő köznevelési intézmény. Az iskola irányítását az igazgató és közvetlen munkatársai által alkotott igazgatóság végzik. A vezetőség rendszeresen, hetente tart megbeszéléseket az aktuális feladatokról. Ennek időpontját az éves munkaterv tartalmazza. A vezetőségi ülésről emlékeztető készül Az iskola vezetősége, az iskolatanács Az iskola igazgatójának és igazgatóságának munkáját segítő testület, amely az iskolai élet egészére kiterjedő konzultatív és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskolatanács rendszeresen havi egy alkalommal ülésezik. A vezetőségi ülések témáját az éves munkaterv rögzíti. Az ülések előkészítését az aktuális témakörben felelős igazgatóhelyettes végzi. Tagjai: igazgató; igazgatóhelyettesek; szakmai - tantárgyi - munkaközösségek vezetői; a szülők közösségét az osztályfőnöki munkaközösség-vezető képviseli; a diákönkormányzat munkáját segítő tanár; a diákönkormányzat vezetője azokban a kérdésekben, amelyek a diákságot közvetlenül érintik, és amelyekben a törvény a diákönkormányzatnak jogosultságot biztosít; a közalkalmazotti tanács elnöke; a reprezentatív szakszervezet vezetője. Az iskolavezetői ülések nyitottak, azon a nevelőtestület tagjai interpellációs és hozzászólási joggal részt vehetnek Alkalmazotti közösség A köznevelési intézményben közalkalmazotti foglalkoztatottak közössége. jogviszony, munkaviszony keretében 14

15 Nevelőtestület és közösségei A nevelőtestület jogosultságait és feladatait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117. alapján gyakorolja. Az iskola nevelőtestületét a köznevelési törvény szerint meghatározott alkalmazotti jogviszony, munkaviszony keretében pedagógus-munkakörben levő középiskolai tanárok, mérnöktanárok és szakoktatók, valamint a felsőfokú végzettséggel rendelkező, nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közössége alkotja. A nevelőtestület tagjai munkakörükkel kapcsolatos feladataikat (jogaik és kötelességeik gyakorlását) a köznevelési törvényben és végrehajtási rendeletében megfogalmazott elveknek megfelelően a Kollektív Szerződés alapján végzik és az azokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkeznek. A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezleteket tartja: tanévnyitó értekezlet, tanévzáró értekezlet, félévi és év végi osztályozó értekezlet, 2 alkalommal nevelési értekezlet. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint ötven százaléka jelen van. A nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály, illetve a szervezeti és működési szabályzat másként nem rendelkezik nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben a nevelőtestület többségének kérésére titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni. A nevelőtestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni abban az esetben is, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része, többnyire az azonos beosztásban dolgozók vesznek részt egy-egy értekezleten. Munkaközösségek és a munkaközösség-vezetők Az iskola a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 118. értelmében szakmai munkaközösségeket szervez. Az iskola pedagógusai az iskola pedagógiai tevékenységének egy-egy területéhez kapcsolódva szakmai munkaközösségekben tevékenykednek. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az iskolában folyó nevelő és oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, értékeléséhez és ellenőrzéséhez. A szakmai munkaközösségek az iskola pedagógiai programja, munkaterve, valamint az adott munkaközösség tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A szakmai munkaközösség munkaterve tartalmazza a szakmai munka belső ellenőrzésének éves tervezését is. A szakmai munkaközösség munkáját munkaközösség-vezető irányítja munkaköri leírás alapján. 15

16 A munkaközösség-vezetőt a munkaközösség tagjainak titkos vagy nyílt szavazásán alapuló javaslata alapján az igazgató bízza meg, egy évi időtartamra. A munkaközösség-vezető megválasztására vagy megbízatása meghosszabbítására a tanév előkészítő hetében kerül sor. A munkaközösség-vezető munkakörében: irányítja, szervezi a vezetése alatt álló munkaközösség munkáját, összeállítja a munkatervet az iskola középtávú munkaterve szakterületi lebontásával (általában ötéves tervezési ciklusra), és az évenkénti felülvizsgálat alapján készíti el az éves programot; elkészíti a tantárgyfelosztási javaslatot a munkaközösségi tagok igényeinek, elképzeléseinek alapján; irányítja a szaktárgyi tanmenetek készítését, ellenőrzi az egységes követelményrendszer kialakítását, a tartalmi, módszertani megoldásokat, ellenőrzi a tantárgy koncentráció érvényesülését; általában évenkénti négy értekezletet szervez, ahol értékeli a végzett munkát, meghatározza a feladatokat, javaslatot tesz a továbbképzésre; az igazgató utasítására nevelőtestületi értekezleten beszámol a munkaközösség munkájáról, közreműködik a hatáskörébe tartozó nevelők minősítésének elkészítésében; szervezi a tantárgyi tanulmányi versenyeket, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője a munkaközösségével elkészíti az iskolai házirend tervezetét, és felügyeli aktualitását; Osztályfőnökök közössége Az osztályfőnököt az igazgató bízza meg az osztályfőnöki munkaközösség-vezető javaslata alapján. Munkakörében: irányítja, ellenőrzi az osztályközösség munkáját, ellátja az osztályfőnöki adminisztrációs munkát, vezeti a törzslapot; elvégzi a kilencedikesek beíratását a jogszabályban meghatározott beiratkozási napon; együttműködik az iskolai ifjúságvédelmi felelősével, közreműködik a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanulók gondozásában; együttműködik az iskolai diákönkormányzattal, segíti az osztály diákönkormányzat tevékenységét; szervezi és vezeti az osztálykirándulásokat; kapcsolatot tart a szülői házzal, családlátogatást szervez, tájékoztatást ad a tanuló előmeneteléről; ellenőrzi a naplóbejegyzéseket, ellenőrző könyvek vezetését; előkészíti a féléves és év végi osztályozó konferenciát, tájékoztatást ad a tanulók tanulmányi és fegyelmi helyzetéről, hiányzásokról, szociális gondokról; kitölti a tanulók év végi bizonyítványát; figyelemmel kíséri a tanulók tanórán kívüli tevékenységét, programjavaslataival segíti a szabadidő hasznos eltöltését célzó törekvéseket. 16

17 Célfeladatokra alakult nevelői munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatainak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgatóság döntése alapján. Amennyiben az alkalmi munkacsoportot az igazgatóság hozza létre, erről tájékoztatnia kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait az igazgató bízza meg Koordinációs iroda szervezete, működése A Koordinációs iroda társiskolákkal kötött együttműködési megállapodásban rögzített feladatokat lát el. A szabadidő-szervező munkájával támogatja a pedagógusok tevékenységét Részt vesz a tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítésében, szervezésében, tájékoztatás nyújt a diákoknak a szabadidős programokról Segítséget nyújt a tanulóközösség, diákönkormányzat programjainak megrendezésében. Bekapcsolódik az iskolai hagyományok keretébe tartozó foglalkozások előkészítésébe, szervezésébe. Részt vesz az iskola beiskolázási programjának megvalósításában, közreműködik a nyitott napok rendezvényeinek és a felvételi vizsgának a szervezésében, bonyolításában, a felvételi eljárás technikai feltételeinek megteremtésében. Az ifjúságvédelmi és mentálhigiénés kapcsolattartó együttműködik a Koordinációs iroda ifjúságvédelmi felelősével, közreműködik a helyi programok szervezésében, különösen: A társiskolák munkatársaival közösen kialakított szempontok szerint helyzetfelmérést készít a tanulók körében. Az igazolatlan hiányzások kapcsán szükséges hivatalos eljárást megindítja, folyamatos tájékoztatást nyújt megküldött jelzések alapján. Figyelemmel kíséri a hivatalos eljárásba, illetve gondozásba került tanulók esetkezelését. Szükség és igény esetén szakmai segítséget nyújt a társiskola részére. Szakmai adatbázist készít. 17

18 Tematikus szakmai fórumokat szervez az egyes társiskolákban kijelölt, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott munkatársak részére. Figyeli a gyermek- és ifjúságvédelmi jogszabály változásait, és ezekről naprakész tájékoztatást nyújt a társiskolák részére. Adott eljárások tekintetében egységes, protokoll folyamatokat dolgoz ki a társiskolák részére. Iskolapszichológus mint a koordinációs iroda munkatársa A társiskolák munkatársaival közösen kialakított egységes kérdőívvel helyzetfelmérést készít a tanulók körében. Pszichológiai szakfeladatokat lát el a társiskolákban részben utazó pszichológusként. Egész tanév során folyamatosan tanácsadói és konzultációs lehetőséget biztosít a diákok, a szülők és a pedagógusok részére. Igény szerint tematikus csoportos foglalkozásokat vezet prevenció és szemléletformálás céljából osztályokban iskolai idő alatt, ill. önkéntes részvételű délutáni csoportfoglalkozásokon. A szabadidő-szervező és a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott munkatársakkal együttműködésben előkészíti és megszervezi a prevenciós foglalkozásokat (pályaorientáció, önismeret- és személyiségfejlesztés). Pályaválasztási tanácsadó TÁMOP /1-2F azonosítószámú projekt fenntartásához kapcsolódóan pályaválasztási felelősi, karrier-tanácsadói feladatokat lát el. Ennek keretében: hatékonyan közreműködik a Petrik TISZK beiskolázási programjának megvalósításában, ellátja a kapcsolódó PR feladatokat; képviseli az intézményt pályaválasztási rendezvényeken, kiállításokon, fórumokon szervezi, koordinálja a nyitott napok rendezvényeit; tevékenyen részt vállal a szakképzési beiskolázással kapcsolatos feladatok ellátásában; a szabadidő-szervezővel együttműködve részt vesz a TISZK iskolák diákjai számára szervezett pályaválasztási programok tervezésében, megvalósításában; egyéni és/vagy csoportos konzultációk keretében segíti a diákok munkavállalói kompetenciáinak fejlesztését; a végzős diákok továbbtanulását, elhelyezkedését támogatva szükség és igény szerint felveszi a kapcsolatot felsőoktatási intézmények, vállalatok és az illetékes munkaügyi központok képviselőivel, felkeresi és becsatornázza a megfelelő szakmai szereplőket az egyes társiskolákba; részt vesz a projekt fenntartásával kapcsolatos jelentések elkészítésében; kapcsolatot tart a Petrik TISZK iskoláinak munkatársával, és folyamatos tájékoztatást nyújt részükre az aktuális feladatokról, eseményekről A szülői szervezet 18

19 A szülői szervezet a szülők közössége az iskolában a évi CXC. törvény a Nemzeti köznevelésről 72. -ban meghatározott szülői jogok gyakorlását biztosító, koordináló és képviselő önálló szervezet. Jogosítványait és működését a Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 73. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 119. szabályozza. A szülői szervezet saját hatáskörében megfogalmazott, az iskola igazgatójával egyeztetett ügyrend és munkaterv szerint dolgozik, jogainak érvényesítésére saját képviselőket bízhat meg. Az iskolában a szülői szervezetet megállapodás alapján az alábbi kérdésekben illeti meg a véleményezési jog: tanítási órák kezdő időpontja és az óraközi szünetek időtartama; a veszélyeztetett tanulók felmérésével kapcsolatos módszertani kérdések; a prevenciós, konfliktuskezelő foglalkozások tartalmi kérdései; tanuló ellen indított fegyelmi eljárás és határozat; a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében hozott iskolai intézkedések; a tanításmentes munkanapok közül azoknak a tartalmi kérdései, amelyek esetében a munkanapot a diákság nem oktatással összefüggő tevékenysége érdekében szervezünk: pl. osztálykirándulás, ifjúsági nap stb. A szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg az alábbi kérdésekben: a szülői szervezet működtetése, működési feltételeinek biztosítása; a tanulók személyiségét is érintő, a tanulók személyének azonosítására alkalmas szakmai vagy tudományos felmérők, kutatások szervezése; a családlátogatások szervezése, tartalmi kérdései; a kollektív fogadóórák időpontja; a tanulmányaikat befejező diákok ünnepélyes búcsúztatásának szervezési ügyei (szalagavató bál helye, tartalma, ballagás időpontja) A tanulók közösségei Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógusvezető az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. Az osztályközösség saját tagjaiból tisztségviselőket választhat meg (különböző felelősök, két fő képviselő az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe). Az iskolai diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait az iskolai diákönkormányzat vezetősége, illetve annak választott tisztségviselői érvényesítik. Az iskolai diákönkormányzat a köznevelési törvényben és a nevelési-oktatási intézmény működéséről 19

20 szóló rendeletben megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, és tevékenységét saját Szervezeti és Működési Szabályzata szerint folytatja. Az iskola diákönkormányzatába minden tanuló választó és választható. A diákönkormányzat szervezeti felépítését, a választás részletes eljárásrendjét az iskolai diákönkormányzat a határozza meg. A diákönkormányzat a nevelőtestület véleményének kikérésével irányítja az iskolai közösség életét, dönt saját működéséről, jogszabályban meghatározott módon ellátja az iskola tanulóinak érdekképviseletét és érdekvédelmét. A diákönkormányzat határoz a működéséhez biztosított anyagi eszközök felhasználásáról, hatáskörei gyakorlásáról, egy tanításmentes nap programjáról, az iskolai diákönkormányzat tájékoztatási rendszerének (iskolarádió stb.) működtetéséről. A diákönkormányzat havonta ülésezik, ezek az ülések az iskola minden tanulója számára nyitottak. A diákönkormányzat véleményt nyilvánít a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben. Az iskola stúdiójának működéséért a DÖK által megválasztott személy felel. Más tanulók csak az ő felügyelete mellett használhatják a berendezéseket és tartózkodhatnak a stúdióban. Az iskolai diákönkormányzat munkáját az iskolában dolgozó tanár segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében, kapcsolatot tart a diákság és az iskola vezetése között. Megbízatása visszavonásig, meghatározatlan időre szól, a nevelési ügyekkel foglalkozó igazgatóhelyettes és a diákönkormányzat javaslata alapján az igazgató bízza meg Az intézményi tanács A köznevelési törvény 73. (3) bekezdése biztosít a lehetőséget az intézményi tanács megalakítására és működtetésére, a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 121. pedig szabályozza az intézményi tanács létrehozásának körülményeit december 16-án a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola intézményi tanácsa megtartotta alakuló ülését és a hatályos jogszabályok szerint megkezdte törvényes működését. 20

21 Adminisztrációs és technikai támogatás Közismereti munkaközösségek Működtetés, üzemeltetés Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola 2.9. Az intézmény szervezeti ábrája KLIK GEO Nevelőtestület - iskola Gazdasági vezető Igazgató Kapcsolattartók Informatikai igh. Általános igh. Oktatási igh. Gazdálkodási rendszerek Informatika, hálózati rendszerek Szakképzés Vizsgaszervezés Nevelés Tanügyigazgatás Informatika Vegyészet Gyakorlati oktatásvezető Környezetvédelem Szakképzés és felnőttoktatás, gyakorlatszervezés Koordinációs iroda Ifjúságvédelem Pszichológus Karrier-tanácsadó Szabadidő szervező Iskolai felelősök Diákönkormányzat Nappali és felnőtt évfolyamok, osztályok Humán (magyar, történelem, ének, rajz) Idegen nyelv Matematika / fizika Környezet / egészség (földrajz, testnev.) Osztályfőnöki / pályaorientáció Pályázatok, nemzetközi kapcsolatok Intézményi minőségirán yítás Mérés, értékelés Public Relations Szülői szervezet 21

22 3. A vezetői munka rendje 3.1. Vezetők közötti feladatmegosztás Közvetlen igazgatói hatáskörbe tartozó feladatok A köznevelési intézmény vezetője a köznevelési törvény előírásai szerint felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, az intézmény belső ellenőrzési rendszerének működtetéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzéséért, a tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyetteseire átruházhatja. Megnevezés, témakör Általános feladatok Tanügyigazgatás Tartalmi részei Szervezi és ellenőrzi a köznevelési intézmény feladatainak végrehajtását, biztosítja a szakmai követelmények érvényesülését. Döntésre előkészít a köznevelési intézmény működésével, feladatellátásával kapcsolatos minden olyan ügyet, amelyet jogszabály nem utal más szerv vagy személy hatáskörébe. Előkészíti a nevelőtestület feladatkörébe tartozó döntéseket és a köznevelési intézmény közalkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói intézkedések iratait. Jóváhagyja a köznevelési intézmény alapdokumentumait: a pedagógiai programot, a helyi tantervet, előkészíti a szervezeti és működési szabályzatot, a házirendet. Kezdeményezi a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges intézkedések megtételét. Gyakorolja a ráruházott munkáltatói, valamint az utasítási és ellenőrzési jogot a köznevelési intézmény közalkalmazottai felett. Tájékoztatást ad a fenntartónak a köznevelési intézmény tevékenységéről. Teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét. Szakmai értekezletet hív össze a köznevelési intézmény működésével kapcsolatos feladatok megoldásához szükséges szakmai vélemények, javaslatok megismerése, az operatív feladatok irányítása céljából. Döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, fenntartói utasítás, szabályzat nem utal más hatáskörébe. Beiskolázási terv elkészítése. A beiskolázási programok ellenőrzése és jóváhagyása. Közoktatási munkaközösségek munkájának irányítása. Óraelszámolások koordinálása, ellenőrzése. A tantárgyfelosztás végső változatának összeállítása a fenntartói számítógépes program alapján. A statisztikai jelentés összeállítása. A vezetői ellenőrzési terv elkészítése és végrehajtása. 22

23 Vizsga- és versenyszervezés ellenőrzése Iskolai rendezvények Külső kapcsolatok Pályázatok előkészítése, jóváhagyása és ellenőrzése 3/2013 (1.18.) KLIKE utasítás szerint. Az év végi záróvizsgák és javítóvizsgák szervezésének ellenőrzése, jóváhagyása. A versenyek szervezésének ellenőrzése, jóváhagyása. Állami és egyéb iskolai rendezvények rendezvénytervének, műsorának ellenőrzése és jóváhagyása. Nemzetközi kapcsolatokkal, projektekkel összefüggő tevékenység ellenőrzése és jóváhagyása a 3/2013 (1.18.) KLIKE utasítás szerint. Fenntartói és szakmai irányítói kapcsolatokkal összefüggő tevékenység. Vállalati együttműködési szerződések aláírása. Az iskolai alapítvánnyal való kapcsolattartás. Általános igazgatóhelyettes Megnevezés, témakör Különleges feladata Általános feladata A vegyipari és környezetvédelmi munkaközösség munkájának irányítása Vizsgaszervezés Versenyszervezés Beiskolázás támogatása Tartalmi részei Igazgatói feladatok ellátása az igazgató távollétében a jogszabályok szerint. Az iskola vegyipari és környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoportos alapozó képzésének és a szakképzésének tartalmi irányítása. A képzési rendszerek koordinációja a különböző szakterületek között. A szakmai gyakorlatok tárgyi feltételeinek ellenőrzése, biztosítása; a javítással, pótlással és fejlesztéssel kapcsolatos irányítói feladatok ellátása. A gyakorlati és műszaki tartalmú tárgyak eszközrendszerének fejlesztési stratégiájának kidolgozása a vegyész és környezetvédelmi terület figyelembe vételével, illetve a képzési szükségletek alapján. A kémiai biztonsággal kapcsolatos tevékenység ellenőrzése, betartatása. Szakmacsoportos alapozó és szakképzési tantárgyfelosztás összeállítása, a területre vonatkozó tantárgyfelosztási és foglalkoztatási javaslat megtétele. Munkaközösségi tervek, tanmenetek elkészíttetése, ellenőrzése. Szakmai irányítás és értékelés. Ellenőrzési terv készítése és végrehajtása. Óralátogatás, értékelés. Az iskola műszaki fejlesztési tervének kidolgozásában és a terv megvalósításában való közreműködés. A közép- és emelt szintű természettudományos és szakmacsoportos alapozó érettségi vizsgák szaktárgyi feltételeinek biztosításában való közreműködés, szervezői tevékenység. Az új képzési rendszer kidolgozásának irányítása, a fejlesztő munkacsoport létrehozása, munkájának koordinálása. Szakmai gyakorlatok szervezése, dokumentálása. Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgák szervezésével kapcsolatos feladatok elvégzése. Az iskolai és országos versenyek koordinálása, szervezése. Közreműködés a beiskolázási hirdetési stratégia kidolgozásában, a szakmai információk összeállításában és az iskolai interneten való megjelenés tartalmi ellenőrzése a szakképzési információs területen. Nyílt napok szervezési munkáiban közreműködés. 23

24 Az iskolarendszeren kívüli képzés jogi hátterének szervezése Az iskolarendszeren kívüli szakképzés, felnőttképzéssel kapcsolatos dokumentációs és akkreditációs feladatok. Oktatási igazgatóhelyettes Megnevezés, témakör Tanügyigazgatás nyilvántartási dokumentumainak vezetése, ellenőrzése Tanítási órák megtartásának szervezése, dokumentáció-vezetés Információs rendszer irányítása Közismereti tantárgyak és az osztályfőnöki munkaközösség munkáinak irányítása Tartalmi részei Tanuló nyilvántartás, törzskönyv, beírási napló vezetésének irányítása, ellenőrzése. Statisztikai jelentések előkészítése, közreműködés az összeállításban. Közreműködés az óratartás és elszámolás ellenőrzésében, dokumentálásában. Iskolatitkársági munka irányítása, jegyzőkönyvek, határozatok kiadmányozása. Helyettesítés és teremrend szervezése. Évközi vizsgák, pótló és javító vizsgák szervezése. Az iskolavezetés információs rendszerének működtetése, eseménynaptár kezelése - az iskolatitkár közreműködésével. Az információk ellenőrzése, aktualizálása. Közismereti munkaközösségek szakmai munkájának koordinálása. Ellenőrzési terv készítése, óralátogatás, értékelés. Az iskola pedagógiai programjában meghatározott nevelési célok megvalósításának koordinálása. Neveléssel kapcsolatos irányító tevékenység Különleges feladata A sajátos nevelési igényű tanulókkal kapcsolatos nevelési feladatainak irányítása. Az osztályfőnöki munkaközösség munkájának koordinálása, kapcsolattartás a szülői szervezettel. A diákönkormányzat munkájának támogatása. Az iskolai fegyelmi bizottság elnöki feladatainak ellátása és az esedékes fegyelmi ügyek lebonyolítása. Igazgatói feladatok ellátása az igazgató és az általános helyettes távollétében a jogszabályok szerint. 24

25 Informatikai igazgatóhelyettes Megnevezés, témakör Általános feladata Az informatikai munkaközösség munkájának irányítása Különleges feladata Vizsgaszervezés Beiskolázás támogatása Vállalati kapcsolatok Mérés, értékelés, eredményesség vizsgálattal kapcsolatos feladatok. Műszaki fejlesztés Tartalmi részei Az informatikai szakmacsoportos alapozó képzés és szakképzés tartalmi irányítása, a képzési rendszerek koordinációja. A szakmai gyakorlatok, szakmai vizsgák tárgyi feltételeinek biztosítása. Az informatikai eszközpark működtetésével, fejlesztésével kapcsolatos irányítói feladatok ellátása. Szakmacsoportos alapozó és szakképzési tantárgyfelosztás összeállítása, foglalkoztatási javaslat megtétele. Az informatikai szakképzés külső szakmai gyakorlóhelyeinek szervezése. Az iskolai elektronikus információs rendszer működésének segítése, a rendszergazda munkájának irányítása. Az iskola műszaki fejlesztési tervének kidolgozásában és a terv megvalósításában való közreműködés. Az informatikai munkaközösség szakmai irányítása. Ellenőrzési terv készítése, óralátogatás, értékelés. Igazgatói feladatok ellátása az igazgató és az általános helyettes távollétében a jogszabályok szerint. Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli informatikai szakmai vizsgák tartalmi feladatai, a vizsgaszervező munkájának támogatása. Közreműködés az intézményi PR stratégia kidolgozásában, a szakmai információk összeállításában, a szakmai rendezvények szervezési munkáiban. Kapcsolattartás az informatikai vállalatokkal. Szakmai gyakorlatok szervezése, dokumentálása. A komplex, kompetencia és egyéb tantárgyi mérések informatikai háttértámogatásának biztosítása. A gyakorlati és műszaki tartalmú tárgyak eszközrendszerének fejlesztési stratégiájának kidolgozása az informatika terület figyelembe vételével, illetve a képzési szükségletek alapján. Szakképzési pályázatok figyelemmel kísérése, előkészítése, pályázati javaslatok összeállítása.. Beruházások ellenőrzése. 25

26 3.2. Az iskolavezetőség ügyeleti és helyettesítési rendje, átadott feladat- és hatáskörök Az iskola igazgatóságának tagjai, az igazgató utasítására, belső munkamegosztás révén gondoskodnak arról, hogy az épületben a tanítási idő alatt intézkedésre jogosult felelős vezető tartózkodjon. Az igazgatóhelyettesek benntartózkodási idejét az éves munkatervben - évenként megújítva - rögzíteni kell, és az iskola titkárságán, valamint a portán el kell helyezni. Az iskolavezetőség ügyeleti rendjének alapbeosztása ig (Tartalék) ig Hétfő igazgató informatikai Kedd általános igazgatóhelyettes igazgató Szerda oktatási igazgatóhelyettes igazgató igazgatóhelyettes Csütörtök informatikai igazgatóhelyettes oktatási igazgatóhelyettes általános igazgatóhelyettes Péntek igazgató (14 h ig) általános igazgatóhelyettes (14 h ig) Az éves munkatervben, nevelőtestületi jóváhagyással, az időpontokat megtartva a helyettesek személye tárgyévenként változtatható. Az igazgatót távollétében aláírási joggal az általános igazgatóhelyettes, ennek akadályoztatása esetében az oktatási igazgatóhelyettes vagy az informatikai igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettesek hatásköre az intézményvezető helyettesítésekor saját munkaköri leírásukban meghatározott feladatok mellett az azonnali intézkedést igénylő döntések meghozatalára, az ilyen jellegű feladatok végrehajtására terjed ki. Az igazgató döntési és egyéb jogait részben vagy egészben átruházhatja az igazgatóhelyettesekre, az iskolavezetés vagy a tantestület más tagjaira. A döntési jog átruházása minden esetben írásban történik, kivéve az igazgatóhelyettesek felhatalmazását Kiadmányozás rendje Az intézményvezető a felsorolt feladatok ellátásához szükséges kiadmányozási jogot a jogszabályokban, illetve a KLIK kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló 2/2013. (I.15.) KLIKE utasításban foglaltak szerint gyakorolja, a jogszabályban meghatározott kiadmányozási jogát a köznevelési intézmény közalkalmazottjára átruházhatja. 26

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia Általános Iskola és Óvoda 8767 Felsőrajk, Szabadság u. 46. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Suli Harmónia 2007 Gyermekeket Segítő Alapítvány 2013. március 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. december 14. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. december 14. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben