Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012

2 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1 2. Jogszabályi háttér 1 II. ALAPÍTÓ OKIRAT 3 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Szervezeti diagram Az intézmény szervezetének leírása Az iskola irányítása A vezetők munkarendje Az iskola dolgozói Az iskola szervezeti egységei A szervezeti egységek feladata és ügyköre és egymáshoz való kapcsolata Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel Az iskolaközösség Az iskolaszék Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége és együttműködésének formái A nevelők közösségei A nevelők szakmai munkaközösségei A szülők közösségei A tanulók közössége Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az iskola külső kapcsolatrendszere Kapcsolatok intézményekkel, szervezetekkel A kapcsolattartás formái és módjai Az iskola rendszeres munkakapcsolatai Az egészségügyi ellátás rendje Intézkedés a kóros állapot megszüntetéséről: Közegészségügyi járványügyi munka: Egészségnevelés Az iskola működésének rendje Az intézménybe belépés és bent tartózkodás rendje A tanórán kívüli foglalkozások A tanulók számára biztosított tanórán kívüli foglakozások A sajátos nevelési igényű tanulók tanítási időkeret idejében megvalósuló integrált foglalkozásai Tanulmányi kirándulások Tanulmányi, sport és kulturális versenyek Iskolai étkezés Könyvtár Hit- és vallásoktatás Reklámtevékenység Az iskolai könyvtár működési rendje 37

3 11. A mindennapi testedzés formái A tanulók mulasztásának igazolása A tanulók jutalmazása A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések A pedagógus munka belső ellenőrzésének rendje Pedagógus teljesítményértékelés és a kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés feltételei Az intézmény dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén (intézményi védő-, óvó előírások) Térítési díj, tandíj és külön eljárási díjak befizetése, visszafizetése A tankönyvellátás rendje A felnőttoktatás formái Az iskolai hagyományok és a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok Az iskola pedagógiai programja meghatározza: A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek Kollégiumi elhelyezés Záró rendelkezések 49 IV. SZMSZ mellékletek Önálló szabályzatok, igazgatói utasítások Egyetértő nyilatkozat a nevelőtestület illetve a szakalkalmazotti közösség részéről 52 II

4 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 I. Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya - Az egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakképző Iskola és Kollégium közoktatási intézmény, szervezeti felépítésére és működésére vonatkozó évi szabályzat módosítását az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelőtestület június 29-én fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt a diákönkormányzat és az iskolaszék. - Jelen szervezeti és működési szabályzat az intézményfenntartó, Eger Megyei Jogú Város, által történő jóváhagyással lép hatályba július 01-én és ezzel az ezt megelőző szervezeti és működési szabályzat érvénytelenné válik. - A szervezeti és működési szabályzat és a mellékletet képező egyéb belső szabályzatok betartása az intézmény valamennyi dolgozójának kötelező. 2. Jogszabályi háttér Az SZMSZ összeállításánál a következő (többször módosított) magasabb szintű jogszabályok előírásait tartottuk szem előtt: - a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, - a évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, - az évi LXXIX. törvény a közoktatásról, illetve ennek 1996, 1999 és évi módosításai, - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról, - a 138/1992. (X.8) Kormány rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről, - az 5/1998. (II.8) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről, módosítása a 40/2007.(XII.22.) OKM rend. alapján. - a fenntartó utasításai és rendelkezései, - az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30) kormányrendelet, a pénzgazdálkodás rendjét az intézmény erre vonatkozó szabályzata tartalmazza, melynek betartásáért az intézmény igazgatója felelős, az ő feladata az utalványozás, kifizetésre a gazdasági igazgatóhelyettes ellenjegyzésével kerülhet sor. A pénzgazdálkodási szabályzat tartalmazza a szakmai teljesítés igazolásának rendjét is. - a gyakorlati képzés díjazása azon tanulók esetében, akik a gyakorlati képzésben nem tanuló szerződés alapján vesznek részt a szakképzési törvénynek az adott időszakban érvényes jogszabályai, törvényi előírásai alapján történik. - az oktatói besorolás rendjét a 30/2000 (X.11) OM rendelet alapján alakította ki az intézmény: A fentiek alapján az alábbi munkaköri besorolások történtek:

5 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2 Szakértői munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel az intézmény alaptevékenységét segítő érdemi, műszaki, számítástechnikai, gazdasági, jogi stb. feladatokat kell ellátni. Ügyintéző munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel operatív feladatokat kell ellátni. Pénzügyi, gazdasági munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel, vagy felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy középfokú végzettséggel és felsőfokú szakképesítéssel pénzügyi, gazdasági feladatokat kell ellátni. Irodai és ügyviteli munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú vagy alapfokú iskolai végzettséggel és szakképesítéssel, vagy szakképesítés nélkül adminisztratív feladatokat kell ellátni. Szolgáltató jellegű munkaköri csoportba kell besorolni azt a munkakört, amelyben középfokú végzettséggel és szakképesítéssel vagy egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéssel, szakképesítést igénylő feladatokat kell ellátni. Kisegítő munkaköri csoportba kell besorolni azt a fizikai munkakört, amelyben legfeljebb alapfokú iskolai végzettséget igénylő feladatokat kell ellátni. Az intézmény szervezeti és működési szabályzata a magasabb szintű jogszabályok rendelkezésein túl elveiben és tartalmában illeszkedik az iskola más belső szabályzataihoz, alapdokumentumaihoz is.

6 ALAPÍTÓ OKIRAT 3 II. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv: 1. Neve: Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium 2. Idegen neve: - 3. Rövid neve: - 4. Székhelye: 3300 Eger, Pozsonyi út Telephelye(i) és címe(i): 3300 Eger, Kertész u Tangazdaság 3300 Eger, Donát út Tanpince 3300 Eger, Kisvölgy út Az intézmény alapításának éve: Az intézmény alapító szervének neve és címe: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat jogelődje 3300 Eger, Dobó István tér Fenntartó, illetve irányító szerv(einek) neve, székhelye: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 3300 Eger, Dobó István tér Az intézmény típusa: többcélú, összetett közoktatási intézmény, szakközépiskola, érettségire épülő szakképzés szakiskola, szakképzés kollégium 10. Tagozat megnevezése: felnőttoktatási tagozat 11. Nemzeti, etnikai, kisebbségi és más feladatai: Működési köre: Eger 13. Évfolyamok száma: szakközépiskola: évfolyam szakiskola: évfolyam szakképző évfolyamok: 1/9-2/10-3/11. évfolyam szakképző évfolyamok: 1/11-3/13. évfolyam szakképző évfolyamok: 1/13. 2/14. évfolyam 14. Maximális gyermek-, tanulói létszám: a évfolyamon nappali tagozaton 1500 fő a kollégiumban fő 15. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Alaptevékenysége: TEÁOR Általános középfokú oktatás Szakközépiskolai oktatás (9-12. évfolyam) Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12. évfolyam)

7 ALAPÍTÓ OKIRAT 4 Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakközépiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási, agrár Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakközépiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási, agrár Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom; mezőgazdaság; élelmiszeripar Kötelező feladaton kívüli oktatás és ezzel összefüggő szolgáltatás Tanfolyamok szervezése Tanulmányi kirándulások, üdültetés, táboroztatás szervezése, lebonyolítása Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása (9-12. évfolyam) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása: ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok ellátásával: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelem zavarai Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakközépiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási, agrár Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakközépiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási, agrár Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom; mezőgazdaság; élelmiszeripar Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12. évfolyam) Nappali munkarend szerinti szakközépiskolai felnőttoktatás évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: ügyvitel Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Nappali rendszerű, OKJ szerinti, szakképző évfolyamok nélküli szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási, agrár Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása (9-10. évfolyam)

8 ALAPÍTÓ OKIRAT 5 a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása: ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok ellátásával: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelem zavarai Nappali rendszerű, OKJ szerinti, szakképző évfolyamok nélküli szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási, agrár TEÁOR Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing Modulrendszerű szakképzésben: Élelmiszer és vegyi áru eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Szőlőtermesztő Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Pék Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: vendéglátás-idegenforgalom Modulrendszerű szakképzésben: Cukrász Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom

9 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulrendszerű képzésben: Pincér Cukrász Szakács Bolti eladó A bolti eladó képesítésen belüli elágazások: Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszaki cikk eladó Ruházati eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: mezőgazdaság; élelmiszeripar Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulrendszerű képzésben: Pék Borász Pék-cukrász Dísznövénykertész Virágkötő, berendező, virágkereskedő Kertész A kertész képesítésen belüli elágazások : Szőlőtermesztő Gyümölcstermesztő Zöldségtermesztő Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása: ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok ellátásával: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelem zavarai

10 ALAPÍTÓ OKIRAT 7 Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing Modulrendszerű szakképzésben: Élelmiszer és vegyi áru eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Szőlőtermesztő Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Pék Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: vendéglátás-idegenforgalom Modulrendszerű szakképzésben: Cukrász Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulrendszerű képzésben: Pincér Cukrász Szakács Bolti eladó A bolti eladó képesítésen belüli elágazások: Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszaki cikk eladó Ruházati eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: mezőgazdaság; élelmiszeripar Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:

11 ALAPÍTÓ OKIRAT 8 b) modulrendszerű képzésben: Pék Borász Pék-cukrász Dísznövénykertész Virágkötő, berendező, virágkereskedő Kertész A kertész képesítésen belüli elágazások : Szőlőtermesztő Gyümölcstermesztő Zöldségtermesztő Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing Modulrendszerű szakképzésben: Élelmiszer és vegyi áru eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Szőlőtermesztő Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Pék Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: vendéglátás-idegenforgalom Modulrendszerű szakképzésben: Cukrász Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:

12 ALAPÍTÓ OKIRAT 9 b) modulrendszerű képzésben: Pincér Cukrász Szakács Bolti eladó A bolti eladó képesítésen belüli elágazások: Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszaki cikk eladó Ruházati eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: mezőgazdaság; élelmiszeripar Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulrendszerű képzésben: Pék Borász Pék-cukrász Dísznövénykertész Virágkötő, berendező, virágkereskedő Kertész A kertész képesítésen belüli elágazások : Szőlőtermesztő Gyümölcstermesztő Zöldségtermesztő Tanműhelyben foglalkoztatott tanulók bérmunkája, létrehozott termék értékesítése Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása: ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok ellátásával: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelem zavarai

13 ALAPÍTÓ OKIRAT 10 Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing Modulrendszerű szakképzésben: Élelmiszer és vegyi áru eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Szőlőtermesztő Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripari Modulrendszerű szakképzésben: Pék Nappali rendszerű, OKJ szerinti előrehozott szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: vendéglátás-idegenforgalom Modulrendszerű szakképzésben: Cukrász Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulrendszerű képzésben: Pincér Cukrász Szakács Bolti eladó A bolti eladó képesítésen belüli elágazások: Élelmiszer- és vegyi áru eladó Műszaki cikk eladó Ruházati eladó Nappali rendszerű, OKJ szerinti szakiskolai képzés évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: mezőgazdaság; élelmiszeripar Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése:

14 ALAPÍTÓ OKIRAT 11 b) modulrendszerű képzésben: Pék Borász Pék-cukrász Dísznövénykertész Virágkötő, berendező, virágkereskedő Kertész A kertész képesítésen belüli elágazások : Szőlőtermesztő Gyümölcstermesztő Zöldségtermesztő Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Nappali rendszerű szakképzés érettségit igénylő OKJ szakmákban évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulszerű képzésben: Marketing- és reklám- ügyintéző Kereskedő Protokoll és utazás- ügyintéző A protokoll és utazásügyintéző szakképzésen belüli elágazás Protokollügyintéző Utazásiügyintéző Vendéglős Idegenvezető Nappali rendszerű szakképzés érettségit igénylő OKJ szakmákban évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripar Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezés: b) modulrendszerű képzésben: Kertész- és növényvédelmi technikus Sütő- és cukrászipari technikus Vadgazdálkodási technikus Erdésztechnikus Tanműhelyben foglalkoztatott tanulók bérmunkája, létrehozott termék értékesítése Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon

15 ALAPÍTÓ OKIRAT 12 a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. b) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. a) pontja alapján a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása: ezen belül az alábbi fogyatékossági típusok ellátásával: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, az iskolai képességek kevert zavara, aktivitás és figyelem zavarai Nappali rendszerű szakképzés érettségit igénylő OKJ szakmákban évfolyam Szakterület: gazdasági-szolgáltatási Szakmacsoport: kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció; vendéglátásidegenforgalom Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulszerű képzésben: Marketing- és reklám- ügyintéző Kereskedő Protokoll és utazás- ügyintéző A protokoll és utazásügyintéző szakképzésen belüli elágazás Protokollügyintéző Utazásiügyintéző Vendéglős Idegenvezető Nappali rendszerű szakképzés érettségit igénylő OKJ szakmákban évfolyam Szakterület: agrár Szakmacsoport: élelmiszeripar Az oktatott szakmák OKJ száma és megnevezése: b) modulrendszerű képzésben: Kertész- és növényvédelmi technikus Sütő- és cukrászipari technikus Vadgazdálkodási technikus Erdésztechnikus TEÁOR Máshová nem sorolt egyéb oktatás Kollégiumi, externátusi nevelés Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése

16 ALAPÍTÓ OKIRAT TEÁOR Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára TEÁOR Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Munkahelyi étkeztetés Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél TEÁOR Sporttevékenység és támogatása Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Máshová nem sorolt egyéb felnőttoktatás - középiskolába bejáró tanulók ellátása - hátrányos helyzetű tanulók nevelése, oktatása - a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 48. (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint az 53. (2) bekezdésében meghatározott tevékenységek ellátása Éttermi, mozgó vendéglátás Harmadik személyek részére értékesített ételszolgáltatás Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése Oktatást segítő anyagok értékesítése Iskolai büfé üzemeltetése Kölcsönzés, operatív lízing Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szállodai szolgáltatás Üdülői szálláshely szolgáltatás A szabad kapacitás kihasználása céljából szállásnyújtás Rendezvényi étkeztetés

17 ALAPÍTÓ OKIRAT 14 Rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés biztosítása Fénymásolás, sokszorosítás Egyéb önkormányzati intézmények részére végzett étkeztetés és az ezzel összefüggő szolgáltatások Személygépjármű kölcsönzése Tanétterem nyílt értékesítésű hasznosítása Éttermi mozgó vendéglátás Melegkonyhás étterem üzemeltetése, Kávézó Tanutazási iroda működtetése Ajándékbolt működtetése Tanpince turisztikai célú üzemeltetése Mosodai szolgáltatás Nem melegkonyhás munkahelyi büfé Élelmiszer kiskereskedelem Hírlap kiskereskedelem Papír, írószer kiskereskedelem Illatszer kiskereskedelem Ajándéktárgy kiskereskedelem Világháló-portál szolgáltatás Külső személyek részére: erő- és munkagépek, tárolóterek bérbeadása Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Raktározás, tárolás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Vállalkozási tevékenysége: Alaptevékenységtől eltérő, rendszeres haszonszerzés céljából, támogatáson kívüli forrásból, államháztartáson kívüli jogi személyek és magánszemélyek részére végzett tevékenység: Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Elhasználódott, illetve feleslegessé vált tárgyi eszközök és készletek értékesítése Oktatást segítő anyagok értékesítése Kölcsönzés, operatív lízing Adminisztratív, kiegészítő szolgáltatás Szállodai szolgáltatás Üdülői szálláshely szolgáltatás A szabad kapacitás kihasználása céljából szállásnyújtás Rendezvényi étkeztetés Rendezvényekhez kapcsolódó étkeztetés biztosítása

18 ALAPÍTÓ OKIRAT Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Foglalkoztatást elősegítő képzések Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése Máshová nem sorolt felnőttoktatás A vállalkozási tevékenységek arányának felső határa a szerv kiadásaiban: 10% 16. Gazdálkodási besorolás: önállóan működő A kijelölt önállóan működő és gazdálkodó szerv: Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 17. Vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, megbízási, választási rendje: Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése által pályázat útján, határozott időre megbízott igazgató. 18. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyv évi IV. törvény alapján 19. A feladatellátást szolgáló vagyon: az egri 8999/2 helyrajzi számon fekvő belterületi ingatlan Használati jog az egri 0300, 04015, helyrajzi számon fekvő ingatlan vonatkozásában 2020-ig 20. A vagyon feletti rendelkezés joga: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2008. (II. 01.) sz. rendelet szerint. Záradék: Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratát Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése szeptember 29- én kelt 579/2011.(IX. 29.) számú közgyűlési határozatával szeptember 30-ai hatállyal hagyta jóvá. Ezzel egyidejűleg hatályát vesztette Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének 329/2011.(VI. 30.) számú, az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium Alapító Okiratát jóváhagyó közgyűlési határozata.

19 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Szervezeti diagram III. A Z I S K O L A S Z E R V E Z E T I R E N D S Z E R E, I R Á N Y Í T Á S A

20 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az intézmény szervezetének leírása Igazgató - igazgatóhelyettesek, - igazgatói titkárság - gazdasági összekötő, - tagozatvezetők, - műszaki vezető, - kollégiumvezető Tanügy-igazgatási igazgatóhelyettes - Iskolatitkárságok - Szakmacsoportok - humán - Idegen nyelvi - Reál-informatika - Testnevelés - Osztályfőnöki - osztályfőnökök - DÖK - Beiskolázás, pályaválasztás - Ifjúságvédelmi felelős - Órarendkészítők - Minőségirányítási csoport (IMIP, MÉCS) - Felnőtt oktatási feladatok - Tankönyv felelősök - Szabadidő-szervező - Könyvtár - Iskolapszichológus - Fejlesztőpedagógus Szakmai igazgatóhelyettes: - Kereskedelmi tagozatvezető - Vendéglátó tagozatvezető - Agrár tagozatvezető - Tangazdaságvezető - Tanpincevezető - Belső gyakorlati koordinátor - Gazdasági összekötő - Gazdasági iroda, munkaügyi, adminisztratív területen dolgozók

21 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 18 Műszaki vezető - Portaszolgálat és vagyonvédelem - karbantartók, takarítók Kollégiumvezető - Kollégiumi nevelők - Ápolónő és iskolaorvosi szolgáltatás Feladatkörüket és ellátandó munkatevékenységeiket a munkaköri leírások alapján végzik. 3. Az iskola irányítása Az iskola felelős vezetője az igazgató, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a fenntartó, valamint az iskola belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Az igazgató munkáját az igazgatóhelyettesek segítik. Az igazgatóhelyettesek megbízását a tantestület véleményének kikérésével az igazgató adja. Az igazgatóhelyettesek és a többi vezető beosztású dolgozó munkájukat munkaköri leírások, valamint az igazgató közvetlen irányítása alapján végzik. Az igazgatót távollétében a munkáltatói jogokat érintő, illetve jelentősebb pénzügyi, valamint stratégiai döntések kivételével az általa megbízott igazgatóhelyettes helyettesíti A vezetők munkarendje Az iskola vezetésének munkarendje óráig tart. Vezetői értekezletek a feladatoknak megfelelő ütemezéssel zajlanak. Hétfői napokon az igazgatóhelyettesek által tartott kibővített vezetői ülésen vesznek részt: a szakmacsoport vezetők, a kollégium-vezető, a tagozatvezetők, biztonságtechnikai- és a műszaki vezető Az iskola dolgozói Az iskola dolgozóit a magasabb jogszabályok előírásai, és a fenntartó engedélyezése alapján megállapított munkakörökre az iskola igazgatója alkalmazza. Az iskola dolgozói munkájukat munkaköri leírásaik alapján végzik Az iskola szervezeti egységei Az iskola nem önálló szervezeti egységei: Agrártagozat - Bormúzeum - Élelmiszer-kémiai labor - Pék tanműhely - Cukrász tanműhely Kereskedelem-marketing tagozat - Taniroda - Kereskedelmi kabinet

22 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 19 Vendéglátás-idegenforgalom tagozat - Tanutazási iroda, - Tankonyha és kóstoló - Felszolgáló kabinetek - Cukrász tanműhely Humán szakmacsoport Reál szakmacsoport - Kémiai labor - Informatikai szaktantermek Idegen nyelvi (Angol német francia) szakmacsoport - Nyelvi labor Testnevelés szakmacsoport - Tornaterem és szertárak - Öltözők Kollégium - Könyvtár - Számítógépterem - Klub - Kondicionáló szoba Mongyi Ferenc Könyvtár Gazdasági terület Műszaki, technikai csoport - Karbantartó műhelyek - Garázsok Tanszálló, tankonyha, tanétterem és kávézó - Tangazdaság-tangéppark - Tanpince 3.4. A szervezeti egységek feladata és ügyköre és egymáshoz való kapcsolata Az intézmény több telephelyen működik, de felépítése és vezetése egységes. Ily módon a különböző intézményi egységek tevékenysége és irányítása azonos elvek szerint és egy egy vezető (igazgatóhelyettes) által koordinálva történik. Azon intézményi egységek, amelyek több telephelyen fejtik ki tevékenységüket (tagozatok és szakmacsoportok, kollégium, stb.) egy vezető irányítása alá tartoznak. Működésük napi szabályozását az iskola házirendje és az adott egységre vonatkozó dokumentumok tartalmazzák, melyek a mellékletekben találhatók. A telephelyek felsorolását és pontos címét az Alapító okirat tartalmazza.

23 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA Az iskola közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 4.1. Az iskolaközösség - Az iskolai közösségeket az alkalmazottak, a szülők és a tanulók alkotják. - Az iskolaközösség tagjai érdekeiket, jogosítványaikat az e fejezetben felsorolt közösségek révén és módon érvényesíthetik Az iskolaszék Az iskolaszék tagjai Az iskolában a magasabb jogszabályokban előírtak szerint, az intézmény működésében érdekelt személyek és szervezetek együttműködésének elmozdítására, a nevelő - oktató munka segítésére, valamint az iskolahasználók érdekeinek jobb képviseletéért iskolaszék működik. Az iskolaszék érdekegyeztető szerv. - létszáma: 15 fő - a szülőket 5 fő - a nevelőtestületet 5 fő - az iskolai diákönkormányzatot 5 fő képviseli. Az iskolaszék tagja még 1 fő a fenntartó részéről Az iskolaszék tagjainak megválasztása a) A szülők képviselőit a szülők javaslatainak összegyűjtése után a szülői munkaközösség iskolai választmánya nyílt szavazással választja meg egyszerű többséggel. b) Az iskolai diákönkormányzat elnökét az iskolai diákönkormányzat tagjai nyílt szavazással választják meg egyszerű többséggel. c) A tantestület képviselőit a pedagógusok javaslatainak összegyűjtése után a tantestület nyílt szavazással választja meg. d) Ha az iskolaszék szülői illetve nevelői képviselő helye megüresedik, az újabb választás előkészítéséért 30 napon belül az iskola igazgatója felelős Az iskolaszék működése és véleményezési illetve egyetértési jogai Az iskolaszék saját szervezeti és működési szabálya, valamint ügyrendje alapján működik. Egyetértési jogot gyakorol az intézmény alapdokumentumainak véleményezésénél, pl.: Pedagógiai Program, Szervezeti és Működési Szabályzat, Házirend, Intézményi Minőségirányítási Program, és véleményezési joggal rendelkezik az órarend készítésével kapcsolatban. 5. Az iskolai alkalmazottak (közalkalmazottak) közössége és együttműködésének formái - Az iskola alkalmazottainak közössége az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókból tevődik össze. - Az iskolai közalkalmazottak jogait és kötelességeit, juttatásait, valamint iskolán belüli érdekérvényesítési lehetőségeit a magasabb jogszabályok és az ezekhez kapcsolódó

24 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 21 rendeletek, valamint az intézmény Közalkalmazotti Szabályzata és Kollektív Szerződése rögzíti A nevelők közösségei A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az iskola valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, az iskola gazdasági vezetője, valamint az oktató-nevelő munkát közvetlenül segítő alábbi felsőfokú végzettségű dolgozók: - Iskolai könyvtáros - Ifjúságvédelmi felelős - Szabadidő-szervező tanár - Iskolapszichológus - Fejlesztőpedagógus A nevelőtestület a jogszabályokban megfogalmazott döntési jogkörökkel rendelkezik, véleményét ki kell kérni a különböző jogszabályokban megfogalmazott kérdésekben, de véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Egy tanév során a nevelőtestület az alábbi értekezletet tartja - tanévnyitó értekezlet - az első félév munkáját értékelő értekezlet - tanévzáró értekezlet - félévi és év végi osztályozó értekezlet - tanévenként 2 alkalommal nevelési értekezlet. Rendkívüli nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület tagjainak 50 %-a kéri, illetve ha az iskola igazgatója vagy vezetősége ezt indokoltnak tartja. A magasabb jogszabályokban megfogalmazottak szerint: - a nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak több mint 50 %-a jelen van. - a nevelőtestület döntéseit - ha erről magasabb jogszabály ill. az SZMSZ másként nem rendelkezik - szavazással, egyszerű többséggel hozza. A nevelőtestület személyi kérdésekben - a nevelőtestület többségének kérésére - titkos szavazással is dönthet. A nevelőtestületi értekezletről a témának megfelelően jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell vezetni, illetve a döntéseket a megfelelő dokumentumokban (pl.: osztálynapló) rögzíteni kell. A tantestületi értekezletekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni akkor, ha az aktuális feladatok miatt csak a tantestület egy része (többnyire az azonos beosztásban vagy területen dolgozók) vesz részt egy-egy értekezleten.

25 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA A nevelők szakmai munkaközösségei Az iskolában az alábbi szakmacsoportok működnek: Humán szakmacsoport Tagjai: magyar, történelem, ének szakos tanárok Reál szakmacsoport Tagjai: matematika, fizika, kémia, biológia, informatika szakos tanárok idegen nyelvi (Angol német - francia szakmacsoport Tagjai: angol- német-francia nyelvtanárok. Testnevelés szakmacsoport Tagjai: testnevelés, földrajz szakos tanárok Agrártagozat Tagjai: agrárgazdasági és agrárműszaki, ill. élelmiszergazdasági és élelmiszer-műszaki szakos tanárok, szakoktatók Kereskedelmi-marketing tagozat Tagjai: kereskedelmi üzem,- és közgazdász szakos tanárok, szakoktatók Vendéglátó-idegenforgalmi tagozat Tagjai: vendéglátóipari üzem,- és közgazdász szakos tanárok, szakoktatók Kollégium Tagjai: pedagógia, kollégiumi nevelőtanár és közismeret szakos tanárok A tagozatok és szakmacsoportok a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkeznek: - szakmai, módszertani kérdésekben segítik az iskola munkáját, - részt vesznek az iskolai oktató-nevelő munka belső fejlesztésében /tartalmi és módszertani korszerűsítés, - egységes követelményrendszer kialakítását, a tanulók ismeretszintjének folyamatos, mérését, értékelését segítik elő, - pályázatok, tanulmányi versenyek kiírását, szervezését végzik, - szervezik a pedagógusok továbbképzését, segítséget nyújtanak a nevelők önképzéséhez, - javaslatot tesznek vagy véleményt mondanak, illetve dönthetnek a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai előirányzatok felhasználásáról, - segítik a pályakezdő pedagógusok munkáját, - javaslatot tesznek a szakmacsoport vezető személyére, - segítséget nyújtanak a szakmacsoport vezetőjének a munkaterv, valamint a közösség tevékenységéről készülő elemzések értékelések elkészítéséhez, - véleményt nyilvánítanak tagjaik munkájáról. - A tagozatok és szakmacsoportok az iskola pedagógiai programja, munkaterve és a csoportok tagjainak javaslatai alapján összeállított, egy-egy tanévre szóló munkaterv szerint tevékenykednek. A tagozatok és szakmacsoportok munkáját a tagozat és szakmacsoport

26 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 23 vezető irányítja, akit a közösség tagjainak véleményét kikérve az illetékes igazgatóhelyettes javaslatára az igazgató bíz meg Tagozat-, oktatási forma- osztályváltás szabályai A. Tagozatváltás szabályai 1. Tagozatváltás okai a. eü.-i alkalmatlanság b. szakmától való elidegenülés 2. Tagozatváltás feltételei: a. írásbeli kérvény a Tagozatvezetőnek b. megfelelő indokok 3. Tagozatváltás: Tagozatvezetői határozattal B. Oktatási-forma váltásának szabályai 1. Oktatási-forma váltásának okai: a. családi okok, b. iskolaváltás c. egyéb 2. Oktatási-forma váltásának feltételei: a. írásbeli kérvény az oktatási igazgatóhelyetteshez b. megfelelő indokok c. tanulmányi megfelelés 3. Oktatási-forma váltás: oktatási igazgatóhelyettes határozattal C. Osztályváltás szabályai 1. Osztályváltás okai a. tanulmányi eredmény b. eü.-i alkalmatlanság c. egyéb 2. Osztályváltás feltételei a. írásbeli kérvény a oktatási igazgatóhelyetteshez b. megfelelő indokok c. osztályfőnöki javaslat 3. Osztályváltás: oktatási igazgatóhelyettes határozattal Alkalmi feladatokra alakult munkacsoportok Az iskolai munka egyes aktuális feladatinak megoldására a tantestület tagjaiból munkacsoportok alakulhatnak a nevelőtestület vagy az igazgató döntése alapján. Amennyiben az alkalmi szakmacsoportot az igazgató hozza létre, erről tájékoztatni kell a nevelőtestületet. Az alkalmi munkacsoportok tagjait vagy a nevelőtestület választja, vagy az igazgató bízza meg.

27 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA A nevelőtestület által átruházott feladatkörök és az intézmény állandó bizottságai "A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag - bizottságot hozhat létre, illetve egy jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre vagy az iskolaszékre. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár." Az iskolai minőségirányítási feladatok elvégzésére alakult csoportok: IMIP, MÉCS, melyek a tanév során folyamatos jogkörben gyakorolják feladataikat. Az iskola életének több fontos területén az alábbi megbízottak tevékenykednek: - pályaválasztási felelős, - ifjúságvédelmi felelős, - tűzvédelmi felelős. Az intézmény állandó bizottságainak feladat- és hatásköre, valamint jogosultságai a következők: - Pályaválasztási felelős: kapcsolatot tart az általános iskolákkal, szülői értekezletek látogatása, nyílt napokat szervez, stb. - Ifjúságvédelmi felelős: fő feladata az iskola, kollégium hátrányos helyzetű és veszélyeztetett helyzetű tanulóinak nyilvántartása, segítségnyújtás problémáik megoldásában. - Tűzvédelmi felelős: az iskola és a kollégium tűzvédelmi tervének elkészítése, évenkénti próbariadó megtartása, felvilágosító munka A szülők közösségei - Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében szülői munkaközösség (SZMK) működik. - Az osztályok szülői munkaközösségeit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják. - Az osztályok szülői munkaközösségei a szülők köréből a következő tisztségviselőket választják: - elnök, - elnökhelyettes. Az osztályok szülői munkaközösségei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat általában a választott osztály SZMK- elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttatják el az iskola vezetőihez A tanulók közössége - Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén, mint vezető pedagógus, az osztályfőnök áll. Az osztályfőnököt ezzel a feladattal az igazgató bízza meg. Az osztályfőnökök osztályfőnöki tevékenységüket munkaköri leírásuk alapján végzik. - Az osztályközösség tagjaiból tisztségviselőket választ.

28 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 25 - A tanulók közös tevékenységük megszervezésére diákköröket, érdeklődési köröket hozhatnak létre. - A tanulók, a tanulóközösségek, és diákkörök érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai tanulóifjúságának jogosítványait az iskolai diákönkormányzat, illetve annak választott tisztségviselői érvényesíthetik. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványainak érvényesülését az iskola diákönkormányzatért felelős tanár segíti elő. Javaslattétel, véleményezés előtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét ki kell kérnie. - Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét saját szervezeti és működési szabályzata szerint folytatja. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítő nevelőt a diákönkormányzat vezetőségének javaslata alapján, a nevelőtestület egyetértésével, az igazgató bízza meg. - Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyűlést, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről. A diákközgyűlés összehívását a diákönkormányzat vezetője kezdeményezi. A diákközgyűlés összehívásáért az igazgató felelős. A diákközgyűlés 1 tanév időtartamra a tanulók javaslatai alapján 7 fő diákképviselőt választ Az iskola közösségeinek kapcsolattartása Az igazgatóság és a nevelőtestület A nevelőtestület különböző közösségeinek kapcsolattartása az igazgató segítségével a megbízott pedagógus vezetők és a választott képviselők útján valósul meg. A kapcsolattartás fórumai - az igazgató által összesített szűkebb (az igazgatóhelyettesek bevonásával tartott) és kibővített vezetői értekezletek (ez utóbbin a fontosabb munkaterületek irányítói is részt vesznek), - kéthetente tartott információs értekezletek, - tervezett vagy alkalmanként tartott nevelőtestületi ülések és munkaértekezletek. Ezen fórumok időpontját az iskola munkatervben határozza meg. Az igazgatóság az aktuális feladatokról a tanári szobában elhelyezett hirdetőtáblákon, valamint írásbeli és szóbeli tájékozatókon ( infó ), web-lapon keresztül értesíti a nevelőket. Az iskolai vezetők kötelesek - az iskolavezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat a döntéseikről, határozatokról. - az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatónak és az iskola vezetőinek. A nevelők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy munkaköri vezetőjük, illetve választott képviselőik útján tehetik fel közölhetik az igazgatóval, az iskola vezetőivel és az iskolaszékkel.

29 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 26 A szakmacsoportok és tagozatok együttműködésének formái és szabályozása - A szakmacsoportok a szakmacsoportos megbeszélések során felmerült problémákat csoportos és egyéni konzultációk során megbeszélik és megoldják. - A szakmacsoportok és tagozatok a felmerülő kérdéseket team munkában feldolgozzák. - A tagozatok a területük érintettségének megfelelően, viszonylag gyorsan és szakszerűen orvosolják a felmerült munkahelyi problémákat. Együttműködési területek Beiskolázás Szakközép- és szakiskola 9. osztályaiba Évente induló szakmai képzést nyújtó osztályokba Tanulói létszámok megállapítása Együttműködés a nyílt napokon Külső beiskolázási rendezvényeken való együttes részvétel Együttműködés a tagozatok között Törvények és rendeletek ismerete a változások tükrében Tantárgyfelosztás kialakítása Órarend készítése Tanműhelyek használati rendjének kialakítása Munkamegosztás és kooperáció különböző rendezvényeken Oktatómunka segítése Anyagok biztosítása igény szerint a tagozatok számára A NET napi használata, és ösztönzése Áttanítás és helyettesítés A különböző szakmacsoportban, ill. tagozaton dolgozó kollegák taníthassák mind a két szakterületüket Bemutató órák szervezése Szakmai konzultációk Közös továbbképzések A továbbképzési tapasztalatok átadása Tankönyvrendelés egyeztetése a tagozatok között és megbeszélése a tankönyvfelelőssel Az iskola és a tagozatok rendezvényeinek támogatása Aktuális rendezvényeken való részvétel iskolán belül és külső felkérésre Az iskola külföldi kapcsolatai Az együttműködés formái Vezetői megbeszélés Vezetői értekezlet Körlevél, Telefon Tagozatok szakmai tanácskozása

30 AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 27 Rendezvények Az iskolaszék Az iskolaszék az iskola közösségeivel az iskolaszék teljes jogú tagjain és a meghívottakon keresztül tartja a kapcsolatot. Az iskolaszék tagjai rendszeres időközönként évente legalább 2 alkalommal kötelesek tájékoztatni az őket megválasztókat az iskolaszék tevékenységéről. Kötelesek az őket megválasztók kérdéseit, véleményét, javaslatait az iskolaszék tevékenységével kapcsolatban az iskolaszéknek a felvetést követő ülésén az iskolaszék elé tárni. Az iskolaszék ülésein állandó meghívottként az alábbiak vehetnek részt: - az iskola igazgatója (ha nem tagja az iskolaszéknek) - a munkáltatók (kamara) képviselője. Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről az iskola igazgatója rendszeresen évente 2 alkalommal tájékoztatja az iskolaszéket A nevelők és a tanulók Az iskola életéről, az intézményi munkatervről, az aktuális feladatokról az igazgató és helyettesei: - az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén és a diákközgyűlésen rendszeresen (évente legalább két alkalommal), - hirdetőtáblákon keresztül, - valamint az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon tájékoztatják a tanulókat. A tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról, a szaktanároknak folyamatosan (szóban és írásban) tájékoztatni kell. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselők útján közölhetik az iskola igazgatójával a különböző munkaterületek vezetőivel, a nevelőtestülettel vagy az iskolaszékkel A nevelők és a szülők Az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról - az igazgató: a szülői munkaközösség választmányi ülésén vagy iskolai szülői értekezleten - az osztályfőnökök: az osztály szülői értekezleten tájékoztatják a szülőket. A tanulók egyéni haladásával kapcsolatos tájékoztatásra az alábbi lehetőségek szolgálnak: - szülői értekezletek, - fogadóórák, - írásbeli és szóbeli tájékoztatás. A szülői értekezletek és fogadóórák idejét a tanévenkénti iskolai munkaterv tartalmazza. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőtestületével vagy az iskolaszékkel. A szülők és más érdeklődők az iskola pedagógiai

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK

A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK A 2014/2015. TANÉVRE SZÓLÓ PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓBAN TÖRTÉNT MÓDOSÍTÁSOK 45. oldaltól módosításra került az Egri Kereskedelmi, Mezıgazdasági, Vendéglátóipar Szakközép-, Szakiskola és Kollégium tájékoztatója

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület

ALAPÍTÓ OKIRAT. Létrehozásáról a 9/1994. (II.8.) határozatban rendelkezett a Képviselő-testület ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésének g.) pontjában, és 38. (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Ikt. SZ.: V. 346-4612011. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS JEGYZŐJÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ügyintéző: dr. Urbán-Zsilák K., Tarné dr. Malatyinszki A. t Nagy Árpád Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat nyírbátori Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 TARTALOMJEGYZÉK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2012. december 13.-i ülésére Az

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS

Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS Tárgyalja: Oktatási és Kulturális Bizottság Nyilvános ülés anyaga Berettyóújfalu Város Polgármesterétől Intézményi Iroda ELŐTERJESZTÉS a középfokú köznevelési intézmények és a Közintézmények Szolgáltató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Reguly Antal Szakképző

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos.

Az intézmény jogállása és a bankszámlarend 2008. január elsejétől, a többi módosítás 2007. november 10.-étől hatályos. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2007. (XI. 9.) számú határozata a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hámori András Szakközépiskola és Szakiskola egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratáról A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 31-én (kedd) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I.

ALAPÍTÓ OKIRAT. BAZ.M.Ö. Surányi Gim. Sz. I. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: 1.2 A költségvetési szerv rövid neve: 1.3 A költségvetési szerv rövidített neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium,

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 71/2011. Melléklet: 1 db.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli (2.) nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL

ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁTSZERVEZÉSÉRŐL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszá m: 61147-4/2008. CÍM: ELŐTERJESZTÉS A KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM ÉS A SOPRONI IDEGENFORGALMI, KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT A NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. SZEPTEMBER 06-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 129/2012.

Részletesebben

Győri Speciális Szakiskola

Győri Speciális Szakiskola Győri Speciális Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Intézményünkben, a Győri Speciális Szakiskolában sajátos nevelési igényű tanulók nevelését, oktatását végezzük. Feladatunknak tekintjük,

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető

Készítette: Pete Istvánné tagintézmény vezető Göcsej Kapuja Bak Általános Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Garamvölgyi György igazgató Oláh István igazgatóhelyettes Pete Istvánné tagintézmény vezető Gaálné Farkas Valéria

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dr. Bugya László igazgató 2011 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya 1. Az SZMSZ

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 5. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés a SOPRONTISZK

Részletesebben

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um

E sé ly K ö ve ssi E rz sé b e t Sz a k k é p z ő Isk o la é s G i m ná z i um Köö vv eessssi i Errzzsséébeet t Szzaakkéépzzőő II sskoo laa l ééss Gimnáázzi ium OM azonosító: 038245., 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 303-0317, 284-2662, 283-0951 E-mail: esely@nete verest.hu

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító okiratainak módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. szeptember 29-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés intézmények alapító

Részletesebben

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

22. számú határozati javaslat. Kivonat. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből 22. számú határozati javaslat Kivonat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011.... napján tartott (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből /2011. ( ) Kgy. sz. Határozat Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta

Részletesebben