Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata 2013."

Átírás

1 SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata

2 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... Hiba! A könyvjelző nem létezik A szervezeti és működési szabályzat célja, lényege, jogszabályi alapja Hiba! A könyvjelző nem létezik A SZMSZ hatálya Az intézmény általános jellemzői A közoktatási intézmény adatai és alapfeladatai A közoktatási intézmény jogállása és képviselete Az intézményi gazdálkodás helyzete A közoktatási intézmény vezetése Az intézmény vezetőjének felelősségi köre Az intézmény vezetőjének feladatköre Az intézményvezető közvetlen munkatársai Az intézmény vezetősége és kapcsolattartásának formái A pedagógiai munka belső ellenőrzése A pedagógiai munka ellenőrzésére jogosultak köre: A pedagógiai munka ellenőrzésének módszerei: Az ellenőrzések formái: Az ellenőrzések dokumentálása: Az intézmény szervezeti rendje Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei Az iskolaközösség A közoktatási intézmény működési rendjét Az intézmény munkatársainak munkarendje A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje: Pedagógusok munkarendje Az intézmény Házirendjében szabályozott munkarendre vonatkozó területek A tanév helyi rendje A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az intézményben való tartózkodás rendje Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A vezetőség munkarendje Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek működési elvei Az intézmény nevelőtestülete A szakmai munkaközösségek működési elvei: Az intézmény vezetőségének, nevelőtestületének és szakmai munkaközösségének együttműködési területei: Az intézményi közösségek, a kapcsolattartás formái és rendje A szülői szervezet működési elvei A tanulók közösségek működési elvei A kiadmányozás és a képviselet szabályai A kiadmányozás szabályai

3 10.2. A képviselet szabályai Az intézmény külső kapcsolatai Kapcsolattartás külső szervezetekkel A gyakorlati képzést folytatókkal és szervezőkkel való kapcsolattartás formái és rendje Gyakorlóhelyekkel Tanulókkal Területileg illetékes Kamarával A tanulók felvételének, jutalmazásának és fegyelmezésének általános elvei és formái, a hiányzások igazolása, a tanulói jogviszony megszüntetése A tanulók felvétele tanulói jogviszony létesítése A felvétel feltételei A tanulmányokkal kapcsolatos vizsgakötelezettségek A tanuló nem teljesítette a tanulmányi követelményeket, ha: A tanulók jutalmazásának általános elvei A fegyelmi és kártérítési felelősség és a fegyelmi intézkedések általános elvei A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formája és rendje Az intézményi hagyományok ápolása A tanulók véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának rendje - a reklámtevékenység általános szabályai A működést segítő egyéb szabályok, intézkedések Intézményi védő, óvó előírások A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézmény alkalmazottjainak feladatai a tanulóbalesetek megelőzésében és baleset esetén Az alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek oktatása az iskolaorvos, vagy asszisztense, vagy az erre kiképzett tanárkollégák feladata A rendkívüli események bekövetkezése esetén szükséges tennivalók: Természeti eredetű események: Technikai eredetű események: Társadalmi eredetű események: Egészségügyi eredetű események: Egyéb kérdések Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje Vagyoni jogok átruházásakor a tanulót megillető díjazás megállapításának szabályai Az intézmény biztonságos működését garantáló szabályok Védőruha és munkaruha megkülönböztetése, rendelkezések Tankönyvrendelés, tankönyvellátás és tankönyvtámogatás iskolai szabályai Az iskolai tankönyvrendelés elkészítésének helyi rendje A tankönyvrendelés módja Az iskolai tankönyvellátás megszervezésének helyi rendje A könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzata A könyvtár működését szabályozó dokumentumok A könyvtárhasználat általános jellemzői A szakmai szolgáltatás célja Az iskolai könyvtár feladatai Egyéb rendelkezések: Záró rendelkezések A SZMSZ hatálybalépése A SZMSZ felülvizsgálata

4 19.3. Az intézményben működő egyeztető fórumok nyilatkozatai MELLÉKLET Az intézmény Adatkezelési Szabályzata FÜGGELÉK - Munkaköri leírás minták

5 1. I. Bevezetés 1. A SZMSZ célja, tartalma A SZMSZ célja, hogy a törvényben foglalt jogilag szabályozott magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a köznevelési Intézményben. A SZMSZ tartalma nem állhat ellentétben jogszabályokkal, sem egyéb intézményi alapdokumentumokkal, szabályozókkal, nem vonhat el törvény vagy rendelet által biztosított jogot, nem is szűkítheti azt, kivéve, ha maga a jogszabály erre felhatalmazást ad. 2. Jogszabályi háttér A SZMSZ szabályozási körét meghatározó jogszabályok: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 2. az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az illetékekről szóló évi XCIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5

6 szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) 3. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 26/1997. (VII. 10.) MKM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 6

7 a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet az oktatásért felelős miniszter mindenkori rendelete a tanév rendjéről 7

8 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása A közoktatási intézmény adatai és alapfeladatai Az intézmény neve, címe: Szinergia Üzleti Szakképző Iskola; röviden: Szinergia Szakképző Iskola Az intézmény székhelye: Budapest, VII. ker. Erzsébet krt. 39. I/5. OM - azonosítója: Az intézmény tagintézményei: 6721 Szeged, Moszkvai krt. 11. Szegedi Tagintézmény 7621 Pécs, Rákóczi út 58. Pécsi Tagintézmény 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 17. Miskolci Tagintézmény 1133 Budapest, Dráva u Taverna Tagintézmény 6721 Szeged, Párizsi krt Tisza-parti Tagintézmény 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. Óbudai Tagintézmény 3300 Eger, Knézich Károly u. 2. Egri Tagintézmény A törvényes működés feltételeit biztosító egyéb adatok: Az intézmény alap-nyilvántartási száma: 320. lajstromszám Az intézmény akkreditációs lajstromszáma: 0494 Az intézmény felnőttképzési nyilvántartási száma: Az intézmény KSH száma: Az intézmény bankszámlaszáma: Az intézmény adószáma: Az intézmény alapítójának, egyben fenntartójának neve, székhelye: SZINERGIA Gazdasági Oktatást Támogató Alapítvány 1073 Budapest, Erzsébet krt. 39. Iskolalapítás éve: Az intézmény típusa: Szakképző iskola (Szakközépiskola és szakiskola) 8

9 Az intézmény tevékenységei: - Általános műveltséget megalapozó, szakmai ismeretekre orientáló képzés - Szakmai alap-, közép- és felsőfokú oktatás, vizsgáztatás - Felnőtt és egyéb oktatás, szolgáltatás, vizsgáztatás Az intézmény fő feladatai - Nyolcadik évfolyamra épülő pályaorientációs szakiskolai képzés - Tizedik évfolyamra épülő szakiskolai szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés, vizsgáztatás - Érettségire épülő szak- és szakközépiskolai szakképesítés megszerzésére való felkészítés, vizsgáztatás - Érettségire épülő szakközépiskolai felsőfokú szakképesítésre való felkészítés, vizsgáztatás a Tomori Pál Főiskolával, a Kodolányi János Főiskolával és a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolával kötött megállapodás szerint - Fizikai vagy szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító középszintű szakképesítés megszerzésére való felkészítés és vizsgáztatás, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül - Jellemzően szellemi munkát igénylő munkakör betöltésére jogosító emelt szintű szakképesítés megszerzésére való felkészítés és vizsgáztatás, mely a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott bemeneti kompetenciákra, szakmai előképzettségre vagy érettségi vizsgára épül Az intézmény jogosítványai, alaptevékenysége a budapesti székhelyen és tagintézményekben: A mindenkor érvényes Alapító okirat és működési engedély szerinti szakképesítésekre való felkészítés, vizsgáztatás A közoktatási intézmény jogállása és képviselete Az intézmény önálló jogi személy Az intézmény kiadványozási joga: az igazgatót, gazdasági vezetőt illeti meg. 9

10 A közoktatási intézmény képviselője az igazgató, aki intézményünkben önállóan is jogosult a cégszerű aláírásokra. Az intézmény vezetőjét az Alapítvány kuratóriuma nevezi ki határozatlan időre. Képviseleti jogkör: Az iskola ügyeiben önállóan eljáró személyek: Az iskola igazgatója Az iskola igazgatója által kinevezett igazgatóhelyettes Az iskola igazgatója által kinevezett tagintézmény-vezetők 1.2. Az intézményi gazdálkodás helyzete Az intézményt fenntartó Alapítvány az iskolát részben önálló gazdálkodási jogkörrel ruházta fel. Az iskola az adott költségvetési kereten belül önálló gazdálkodást folytat, de a gazdálkodással összefüggő kötelezettséget a fenntartó jóváhagyása nélkül nem vállalhat. Az iskolafenntartó alapítvány gondoskodik az iskola alapfeladatai ellátásához szükséges pénzeszközről. 10

11 JOGSZABÁLYI ALAPOK: A szervezeti és működési szabályzatunk létrehozásának legjelentősebb jogszabályi alapját az alábbiak törvények és rendeletek képezik: a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Tpr.) a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló 4/2002. (II. 26.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet További, az adott intézmény működését meghatározó fontosabb jogszabályok: Magyarország központi költségvetéséről szóló mindenkori törvények a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az illetékekről szóló évi XCIII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény 11

12 a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló évi CLV. törvény az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról szóló 130/1995. (X. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 243/2003 (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről, és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. Vhr.) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 28/2000. (IX.21.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet 12

13 a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről, valamint egyes szociális és munkaügyi miniszteri rendeletek rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2008. (XII. 17.) SZMM rendelet az Országos képzési jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 1.3. A SZMSZ hatálya A SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, valamint mindazokra, akik belépnek az Intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. A SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt, valamint az intézmény által külső helyszínen szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt. 2. Az intézmény általános jellemzői 3. A közoktatási intézmény vezetése 3.1. Az intézmény vezetőjének felelősségi köre Közoktatási intézményünk vezetőjének felelőssége átfogja az iskolánk teljes működését, beleértve annak szakszerűségét, törvényességét és hatékonyságát. Intézményvezető jár el az iskolánk ügyeiben, akinek jogosítványait az iskola-fenntartó nem korlátozza, nem vonja el. E felelősségen nem változtat az a tény, hogy az intézménnyel kapcsolatos döntések meghozatalában igazgató közreműködik az iskolafenntartó képviselőivel, ill. a szolgáltatásokat igénybe vevő képviselőkkel. Egyes esetekben a vezetői felelősség a döntés előkészítésében, a nyilatkozatok beszerzésében és a döntés végrehajtásában realizálódik. A testületi döntések elvonására, csorbítására intézményünk vezetője nem jogosult. 13

14 A közoktatási intézmény igazgatója konkrétan felelős: - az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, - az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, - gyakorolja a munkáltatói jogokat, és dönt az intézmény működésével kapcsolatosan minden olyan ügyben, amelyet egyéb jogszabály nem utal más hatáskörbe, - a dolgozók/alkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét külön jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja, - a pedagógiai munkáért, - az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási programjának működéséért, - a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, - a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, - a tanulók balesetének megelőzéséért, - rendkívüli szünetet rendelhet el a fenntartó jóváhagyásával, pl. időjárás, járvány, természeti csapás, egyéb veszély stb. esetén, - a közoktatási intézmény vezetője képviseli az intézményt, - jogkörét esetenként vagy az ügyek meghatározott körében helyetteseire vagy az intézmény más vezető alkalmazottjára átruházhatja. Fentiek szerint: - az intézmény vezetőjének felelőssége teljes körű, kiterjed az intézmény működésének egészére; - távollétében az igazgatóhelyettes I. rendelkezik aláírási joggal a gazdasági, pénzügyi tevékenységeket, banki tranzakciókat kivéve; - az intézmény vezetőjének jogállásánál a Polgári törvénykönyv 29. -ának (3) bekezdését is figyelembe kell venni, miszerint a jogi személy nevében aláírásra a jogi személy képviselője a jogosult (alapítványi fenntartású intézményünknél önállóan, ellenjegyzés nélkül is, még a bankszámla felett való rendelkezés esetében is egy személyben cégszerű az igazgató). Az intézményvezetőt távollétében helyettesíthetik: - szakmai igazgatóhelyettes - tagintézményi koordinátor - operációs vezető 14

15 - tagintézmény-vezetők - központi funkciót ellátó vezetők Minden vezető együttes távolléte esetén a napi programnak leginkább megfelelő munkaközösség vezetőt bízzák meg. A helyettesítők az átruházott feladatok ellátásáról beszámolnak Az intézmény vezetőjének feladatköre - a nevelőtestületek vezetése - a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése - a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése - a mindenkori rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása - az önként szerveződő diákönkormányzattal, diákmozgalommal, diákkörökkel és szülői munkaközösséggel való együttműködés - a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezése - az iskolafenntartóval való kapcsolattartás - a gyermek- és ifjúságvédelmi munka irányítása - a tanulói balesetek megelőzősével kapcsolatos tevékenység irányítása 3.3. Az intézményvezető közvetlen munkatársai Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével, látja el. Az igazgató közvetlen munkatársai: - szakmai igazgatóhelyettes - minőségbiztosítási vezető - tagintézményi koordinátor (az operáció vezetője) - tagintézmény-vezetők - a gazdasági vezető - üzemeltetési vezető - gyakorlati oktatásvezetők - idegen nyelvi központvezető 15

16 - vizsgaszervezési referens Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk alapján, valamint az intézményvezető és a szakmai igazgatóhelyettes közvetlen irányítása mellett végzik. Az intézményvezető közvetlen munkatársai az igazgatónak tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Munkaköri leírás-mintáikat a Függelék tartalmazza Az intézmény vezetősége és kapcsolattartásának formái Az intézmény vezetősége, mint testület konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Az iskola vezetősége rendszeresen megbeszélést tart. Ezek típusai: 1) stratégiai megbeszélés (iskolafenntartó képviselőivel együtt); 2) tagintézmény-vezetői (TIV) megbeszélés; 3) kibővített TIV megbeszélés a központi funkciót ellátó kollégákkal; 4) éves értékelő és jövő tanévi célkitűző megbeszélés Berkenye-program iskolafenntartó, teljes vezetőség, vezetőtanárok, egyéb kiválasztott munkatársak részvételével. Az iskola vezetősége együttműködik az intézmény más közösségeinek képviselőivel, így a szülői szervezet (SZSZ) választmányával, és az iskolai diákönkormányzat (IDB) diákképviselőivel. Ezekkel a szervezetekkel a szakmai igazgatóhelyettes tartja a közvetlen kapcsolatot. A vezetők és munkatársak közös kötelezettségei: - A feladat- és hatáskörükbe tartozó feladatoknak a jogszabályok, belső szabályzatok, valamint a szakmai szabályok szerinti magas színvonalú ellátása. - Munkaterületén a törvényesség követelményeinek érvényre juttatása. - Az adott vezető köteles a szervezeti struktúra szerinti felettese rendelkezései szerint eljárni, utasításait végrehajtani, de megilleti az a jog, hogy a felettese utasításától eltérő véleményét szóban jelezze, vagy az ügyiraton feltüntesse. - Hivatalos ügyben folytatott az ügy érdemét érintő tárgyalásról, megbeszélésről, értekezletről emlékeztetőt, feljegyzést készíteni és azt az ügyiratban elhelyezni. 16

17 - Az ben történő egyeztetések során született döntéseket az operációs vezetőnek is szükséges megküldeni, hogy központilag archiválhassa azt. 4. A pedagógiai munka belső ellenőrzése (Részletesen lásd:iso - minőségbiztosítási dokumentumok!) A belső ellenőrzés célja, hogy minden vezetőben és pedagógusban alakuljon ki a folyamatos önellenőrzés igénye iskolánk és tanulói magas szintű teljesítése érdekében A pedagógiai munka ellenőrzésére jogosultak köre: iskolafenntartó (teljes jogkör) igazgató (teljes jogkör) tagintézményi koordinátor, operatív vezető (teljes körű az operatív munka területén) szakmai igazgatóhelyettes (különös tekintettel az iskolarendszerű nappali és esti tagozatos képzés, a gazdálkodás, a SZSZ és IDB, a tanórán kívüli foglalkozások, az iskolarendszeren kívüli szakképzések, vizsgáztatások és ezek gazdálkodási vonzata) gazdasági vezető (az intézmény egészére vonatkozó pénzügyi és gazdálkodási területen) tagintézmény-vezetők (saját tagintézményükben az igazgató-helyettessel azonos területeken) gyakorlati oktatásvezetők (évközi, nyári összefüggő és tanirodai gyakorlatok területén, minden helyszínen) idegen nyelvi központvezető (idegen nyelvi tanárok ellenőrzése minden tagozaton, minden helyszínen, a trimeszteri és állami nyelvvizsgák szervezése területén) vizsgaszervezői referens (minden vizsgáztatással kapcsolatos szervezés, lebonyolítás, utómunkálatok területén) a munkaközösség vezetők saját szakterületük felelősei az osztályfőnökök/évfolyamfelelősök a saját osztályukban/évfolyamukon folyó pedagógiai munka felelősei minden szaktanár elvégzi a saját tantárgyaira vonatkozó önellenőrzést a tanév/félév elején leadott tantárgyi adatlap alapján 17

18 4.2. A pedagógiai munka ellenőrzésének módszerei: - tanügy-igazgatási dokumentumok ellenőrzése, értékelése, javaslattétellel - óralátogatás - beszámoltatás (szóban, írásban) - éves teljesítményértékelés, értékelő megbeszélés - interjú-technika - attitűd skála - tanulói vélemény skála - nevelési értekezletek jegyzőkönyveinek elemzése - esetleges tanulói, szülői panaszok, észrevételek kivizsgálása - helyi és OKJ vizsgadokumentumok elemzése - tantárgyi adatlapok ellenőrzése 4.3. Az ellenőrzések formái: 1. előre tervezett, amelyet minden tanév elején az éves munkatervben szükséges megjeleníteni konkrét ellenőrzési terv, cél, téma és időpontok meghatározásával 2. eseti, ha bármilyen olyan jelzés érkezik, amely az ellenőrzést indokolja 4.4. Az ellenőrzések dokumentálása: 1. Előre tervezett esetben a minőségbiztosítási rendszerünk szerinti bizonylatok, nyomtatványok kitöltéséve. 2. Eseti ellenőrzéskor saját írásos feljegyzés, vagy minőségbiztosítási rendszerünk szerinti bizonylat kitöltése. Az ellenőrzött vezetőnek, tanárnak, munkatársnak, tanulócsoportnak minden esetben köteles az ellenőrző személy konkrét írásbeli és/vagy szóbeli visszajelzést adni az ellenőrzés eredményeiről, amelyet ő(k) véleményezhetnek. 5. Az intézmény szervezeti rendje 5.1. Az intézmény szervezeti egységei, vezetői szintjei 18

19 A közoktatási intézmény belső szervezeti egységeinek, vezetői szintjeinek meghatározásánál legfontosabb alapelv, hogy az intézmény feladatait zavartalanul és zökkenésmentesen láthassa el a követelményeknek megfelelően. A magas színvonalú tartalmi és hatékony munkavégzés, a racionális és gazdaságos működtetés a helyi adottságok, körülmények, és igények figyelembevételével valósul meg. Ennek egyik biztosítéka a mellékelt intézményi szervezeti struktúra (szervezeti ábra mellékelve) Az iskolaközösség Az iskolaközösséget az iskolával jogviszonyban álló alkalmazottak, tanulók és szüleik, gondviselőik alkotják. Az iskolai közösségek jogai Az egyes közösségeket, illetve azok képviselőit jogszabályokban meghatározott esetekben az alábbi jogok illetik meg: Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját azokon a programokon, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi jog illeti meg az intézmény életével kapcsolatban a dolgozókat, azok közösségét, tanulói közösségeket, az iskolával kapcsolatban álló szülőt, jogi személyt. Véleményezési jog illeti meg az egyes személyt és közösséget. Az elhangzott véleményt a döntés előkészítése során a döntési jogkör gyakorlójának mérlegelnie kell. A döntési jogkör gyakorlójának az elhangzó véleménnyel kapcsolatos álláspontját a véleményezővel közölni kell. Egyetértési jog illeti meg a szülői szervezetet és a diákönkormányzatot, valamint az intézmény fenntartóját és működtetőjét a jogszabályban meghatározott kérdésekben. Döntési jog illeti meg az iskola különböző közösségeit a magasabb jogszabályokban meghatározott esetben. Az intézmény különböző közösségeinek tevékenységét a vezetői feladatokkal megbízott alkalmazottak (kibővített iskolavezetőség) és a választott közösségi képviselők segítségével az iskola igazgatója fogja össze. Az iskolai alkalmazottak közössége 19

20 Az iskolai alkalmazottak közössége az intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban állók összessége: 1) a főállású és óraadó pedagógusok; 2) a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak; 3) és az egyéb munkaköröket betöltő alkalmazottak. Az alkalmazotti közösséget (részben, tagintézményenként, vagy egészben, vagy adott témát illetően) az intézményvezető hívja össze mindazon esetekben, amikor ezt jogszabály előírja, vagy az intézmény egész, tagintézményi, szakmai működését érintő kérdések tárgyalására kerül sor. Az alkalmazotti közösség értekezleteiről tartalmi jegyzőkönyvet kell készíteni. A nevelőtestület és az intézmény szakmai munkaközösségeit az iskola pedagógus munkakörrel rendelkező alkalmazottai alkotják. Az iskola alkalmazottainak jogait és kötelességeit, juttatásait, munkavégzésük főbb szabályait a magasabb jogszabályok (ágazati és munkajogi jogszabályok) valamint a munkaköri leírások rögzítik. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat, vagy javaslatot tehet az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, szóban vagy írásban. A szóbeli véleménynyilvánítás formái: szakmai konzultációkon; értekezleteken; egyéb megbeszéléseken. Az írásbeli észrevételek lehetséges formái: félévente történő beszámolókban; a problémák, javaslatok írásban történő megfogalmazása esetleges megoldási javaslatokkal. 6. A közoktatási intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok Az intézmény törvényes működését az alábbi, hatályos jogszabályokkal összhangban álló alapdokumentumok határozzák meg: alapító okirat, amely alapján megtörténik az intézmény nyilvántartásba vétele, és a tagintézményenkénti működési engedélyek kiadása 20

21 nevelési - pedagógiai és szakmai program, helyi tanterv éves/féléves munkaterv a nevelési, ill. tanév/félév helyi rendje szervezeti és működési szabályzat és mellékleteit képező szabályzatok minőségbiztosítási rendszer 1) Az alapító okirat Az alapító okirat (jogosító okirat) tartalmazza az intézmény legfontosabb jellemzőit. Az iskolafenntartó aláírása biztosítja az intézmény nyilvántartásba vételét/módosítását, jogszerű működését a működési engedélyek kiadása által. 2) A Pedagógiai, szakmai program és helyi tanterv A közoktatási intézményünk pedagógiai programja képezi az intézményben folyó nevelő-oktató munka tartalmi, szakmai alapjait, tükrözi a feladatmegosztás elvét. Elkészítésénél az Alapító okiratunk volt mérvadó: igazodik intézményünk fő feladataihoz, alaptevékenységéhez a KNT. ben meghatározott időkeretet figyelembe véve. A nevelési - pedagógiai programot a nevelőtestület véleményezi, az igazgató fogadja el, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az elfogadás előtt nyilvántartásba vett szakértő véleményét kikérjük. A pedagógiai programot nyilvánosságra hozzuk, azt a szülők és a tanulók szabadon megtekinthetik. Ennek formái: 1) a kötelező közzétételi lista részeként bárki számára elérhető honlapunkon; 2) a beiratkozás előtt felhívjuk a szülők és tanulók figyelmét, hogy nyomtatott formában is rendelkezésre bocsátják tanulmányi ügyintézőink a titkárságon; 3) a regisztrációs napon újabb tájékoztatást adunk annak tartalmáról, ahol a beiratkozott tanulók nyilatkoznak arról, hogy megismerték azt. 3) Az éves/féléves munkaterv Az éves/féléves munkaterv, ütemterv az intézmény hivatalos dokumentuma, amely az intézményi célok, feladatok megvalósításához szükséges tevékenységek, munkafolyamatok időre beosztott cselekvési terve a felelősök megjelölésével. 21

22 Az intézmény éves/féléves munkatervét az iskola vezetősége készíti, véglegesítésre, elfogadására a mindenkori tanévnyitó nevelőtestületi értekezleten kerül sor. Az éves/féléves munkaterv mindenki számára folyamatosan elérhető formában kerül elhelyezésre a tagintézményekben 4) A szervezeti és működési szabályzat Ez a dokumentum szabályozza az intézmény működési rendjét, a belső és külső kapcsolatok rendszerét, a foglalkoztatottak kötelezettségeit, a vezetők és a különböző testületek viszonyát a vonatkozó jogszabályok szerint. 5) Minőségbiztosítási rendszer, a minőség-követelmények érvényesülése, a közoktatásszolgáltatási rendszerünk fő céljai: (1) a minőségre való törekvés; (2) az állandó megújulás; (3) az egész rendszer működésének jobbítására irányuló törekvés. - Intézmény kidolgozta, rendelkezik olyan minőségirányítási programmal, amely független az iskola más dokumentumaitól. - Iskola minőségpolitikája kiterjed a közoktatási intézmény feladatainak hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtására. - Az intézményi minőségirányítási programban meghatározott feladatok elfogadása és annak betartása minden általunk foglalkoztatott vezetőre, munkatársra, alkalmazotti közösségre érvényes. - Az intézmény minőség-követelményei teljes összhangban vannak az iskolafenntartó minőségpolitikájával. 7. Az intézmény munkatársainak munkarendje A pedagógus munkakörben foglalkoztatott vezetők munkarendjét a Munka Törvénykönyve szabályozza, jelen esetben alkalmazva a közalkalmazotti jogviszonyban dolgozó pedagógusokra és vezetőkre érvényes elveket A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő és más alkalmazottak munkarendje: 22

23 Az intézményben a nem pedagógus munkakörben dolgozók munkarendjét a jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg az intézmény zavartalan működése érdekében. Munkaköri leírásaikat az igazgató és/vagy igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetők, gazdasági vezető készítik el. A törvényes munkaidő és pihenő idő figyelembevételével az egyes részlegvezetők: igazgatóhelyettes, operációs vezető, tagintézmény-vezetők, gazdasági vezető tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és az alkalmazottak szabadságának kiadására. Munkaköri leírás mintákat lásd jelen dokumentum Függelékében Pedagógusok munkarendje A pedagógus munkakörébe tartozó feladatok konkrét leírását a munkaköri leírás és a személyre szóló szerződés tartalmazza. A nevelési- oktatási intézményben dolgozó pedagógus heti teljes munkaideje a kötelező órákból, valamint a nevelő, illetve a nevelő-oktató munkával vagy a tanulókkal, a szakfeladatának megfelelő foglalkozásokkal összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógusok napi munkarendjét, a helyettesítési rendet a tagintézmény-vezetők állapítják meg az intézmény tanórarendjének (foglalkozási rendjének) függvényében. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell figyelembe venni. A pedagógus köteles 10 perccel a tanítási, foglalkozási beosztása előtt megjelenni munkahelyén, a tanítási órákat pontosan megkezdeni és befejezni. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap jelentse a tagintézmény vezetőjének vagy helyetteseinek, és saját szakszerű helyetteséről lehetőleg önmaga gondoskodjon. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor a helyettesítő tanárnak a tanmeneteit (Tantárgyi adatlap szerint) átadni, hogy az a szakmai kívánalmaknak megfelelően haladhasson. Egyéb rendkívüli esetben a pedagógus az igazgatótól vagy a tagintézmény-vezetőktől kérhet engedélyt legalább 1 nappal előbb a tanóra (foglalkozás) elhagyására, a tanmenettől eltérő 23

24 tartalmú tanóra (foglalkozás) megtartására. A tanórák (foglalkozások) elcserélését a tagintézmény-vezetők engedélyezhetik. A tantervi anyagban való lemaradás elkerülése érdekében hiányzások esetén lehetőség szerint szakszerű helyettesítést kell tartani. Ha a helyettesítő pedagógust legalább egy nappal a tanóra (foglalkozás) megtartása előtt bízták meg, úgy köteles szakórát tartani, illetve a tanmenet szerint előrehaladni. Amennyiben nincs mód szakszerű helyettesítésre az adott időben, akkor a hiányzó tanár köteles engedélyeztetni feletteseivel annak pótlását, a velük egyeztetett időpontban és helyen. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli a nevelő-oktató munkával összefüggő rendszeres vagy esetenkénti feladatokra a megbízást vagy kijelölést az intézményvezető adja a tagintézmény-vezetők javaslatai alapján Az intézmény Házirendjében szabályozott munkarendre vonatkozó területek Az intézményi munkarend (Házirend) állapítja meg, hogy a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül - a tanulói jogokat és kötelezettségeket milyen módon lehet gyakorolni, ill. végrehajtani. Megállapítja a tanulói munkarendet, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, az iskola helyiségeinek, berendezési tárgyainak, eszközeinek használati rendjét, valamint az iskola által szervezett, a Pedagógiai program végrehajtásához szükséges iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartást. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezéseket. A térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, valamint a tanuló által előállított termékek vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás, és elosztás elveit. A tanulók véleménynyilvánításának, rendszeres tájékoztatásának rendjét. 24

25 A tanulók jutalmazásának és fegyelmezésének rendjét. A Házirend szabályozza a tanuláshoz szükségtelen dolgok, eszközök bevitelének megőrzésére, bejelentésére való szabályokat, a kártérítési vonzatokat. A Házirend betartása a tanulók számára kötelező, amelyre iskolánk szellemiségének megfelelően elsősorban minden tanuló saját maga ügyel. A Házirendet az intézmény vezetője készíti, a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, és a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirend önálló dokumentumként funkcionál annak kiemelt jelentősége miatt A tanév helyi rendje A tanév mindenkori rendjét a tanév rendjéről szóló rendelet szabályozza. A tanítási év szorgalmi ideje a középfokú (52-es) és emeltszintű (54-es) évfolyamokon tanítási napból áll, a felsőfokú szakképzést (55-ös) nyújtó évfolyamokon a főiskolák tanévi rendjét követjük, amely általában félévente 15 tanítási hétből és kötelező vizsgaidőszakból áll. A tanítási év szorgalmi ideje csak azokon az évfolyamokon rövidebb, ahol a szorgalmi időszakot szakmai vizsgák követik. A tanév szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A szorgalmi idő a tanévnyitóval kezdődik, és a tanévzáróval fejeződik be. Azokon az évfolyamokon, ahol kötelező összefüggő nyári szakmai gyakorlat előírt, ott nem zárul le a tanulók felkészítése az utolsó tanítási napon, az ő szorgalmi idejük meghosszabbodik, a tanulók teljesítményének értékelésére az összefüggő szakmai gyakorlaton nyújtott teljesítmény alapján kerül sor augusztus 31-ig. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti az intézmény éves munkatervét figyelembe véve. Ennek megfelelően a tanévnyitó értekezlet az alábbiakról dönt: 25

26 a nevelő-oktató munka lényeges tartalmi változásairól, a Pedagógiai program, Házirend módosításáról, az új tanév feladatairól az iskolai szintű rendezvények és ünnepélyek tartalmáról és időpontjáról, felelőseiről a tanítás nélküli munkanapok időpontjáról és programjáról a vizsgák rendjéről a tanév tanórán kívüli foglalkozásairól az éves munkaterv jóváhagyásáról beleértve az iskolai és fenntartói ellenőrzési tervet Az intézményi rendezvényekre (ünnepélyekre, tanulmányi, szakmai és sportrendezvényekre) való megfelelő színvonalú felkészítés és felkészülés a pedagógusok és a tanulók számára egyenletes, képességeket és rátermettséget figyelembevevő terhelést adjon. A tanév helyi rendjében jelentős esemény az intézmény folyamatos vizsgáztatása. A vizsgarendet vizsgatípusonként (szakmai házi vizsga, félévet záró vizsga, idegen nyelvi trimeszteri vizsga, OKJ szerinti vizsga stb.) külön munkatervben kell rögzíteni, összehangolva azokat, hogy a tanulók és tanáraik leterheltsége egyenletes legyen. A tanév helyi rendjét, a Pedagógiai programot, az intézmény egyéb rendszabályait (házirend) és a munka- balesetvédelmi előírásokat az osztályfőnökök / évfolyamfelelősök / tagintézményvezetők, a munkavédelmi felelős az első tanítási hetet megelőzően (regisztrációs nap) ismerteti a tanulókkal, ill. szüleikkel A tanítási (foglalkozási) órák, óraközi szünetek rendje, időtartama Az oktatás a tantárgyfelosztással összhangban levő heti órarend alapján történik a kijelölt pedagógus vezetésével, a kijelölt tantermekben, gyakorlati műhelyekben. A tanórán kívüli foglalkozások csak a kötelező tanítási (foglalkozási) órák órarendben rögzített megtartása előtt és/vagy után szervezhetők. A tanítási órák időtartama 45 perc. Iskolánk tanulóinak korosztályát és szakmai felkészítésben való részvételét figyelembe véve többnyire blokkos és moduláris felkészítés folyik, így engedélyezett az ún. összevont tanórák megtartása, amely így sem lehet hosszabb szünet nélkül 90 percnél. A kötelező tanítási órák többnyire délelőtt vannak, de az igazgató jóváhagyásával 26

27 délután is szervezhetők. Az esti tagozatos tanulók tanítási órái mindenképpen a délutáni órákra szervezendő. Rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. Dupla/tripla órák szünet közbeiktatása nélkül szervezhetők még dolgozatírás, könyvtári, múzeumi látogatások stb. alkalmával, illetve az elméletigényes gyakorlati tantárgyak, nyári összefüggő gyakorlatok esetén, vagy az igazgatóhelyettessel, tagintézmény-vezetőkkel történt előzetes egyeztetés alapján is. Az óraközi szünet ideje nem rövidíthető, legkisebb időtartama 10 perc. Összevont, blokkos (szünet nélküli) tanórák esetén/után értelemszerűen ki kell adni a plusz 10 perceket is! Korrepetálások, vizsgafelkészítő, tehetséggondozó órák, szakkörök stb. a tanulók kezdeményezésére és az iskolavezetőség jóváhagyásával történhet, és tanórán (órarend) kívül, elsősorban a délutáni órákban szervezhetők. A tanulók napi elfoglaltsága ezekkel együtt sem haladhatja meg a napi 7-8 órát. A tanítási órák (foglalkozások) eseti látogatására külön engedély nélkül de előzetesen megbeszélve az érintett kollégával csak a tantestület tagjai, vezetői jogosultak. Minden egyéb esetben csak az igazgató adhat engedélyt a látogatásra. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók, sem tanuló, sem más személy által. Kivételt indokolt esetben az igazgató vagy helyettesei, tagintézmény-vezetői tehetnek egyedi elbírálás alapján. A kötelező orvosi vizsgálatokat minden 18. életévét betöltött tanulónk a házi orvosával végezteti el úgy, hogy az ne menjen a tanítási órák rovására. Fenti okok miatt részükre nem szervezünk külön iskolaorvosi vizsgálatokat. A bemutató órák, óralátogatások, esetleges és speciális foglalkozások, valamint tanításnélküli munkanapok, nyílt napok, sportnapok, szakmai napok, fórumok, kirándulások, kulturális programok stb. tartásának rendjét és idejét az éves munkaterv és/vagy külön szabályzat rögzíti az aktuális igények függvényében Az intézményben való tartózkodás rendje Az intézmény nyitva tartása 27

28 Szorgalmi időben reggel 7,30 órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb óráig. Az intézmény tanítási szünetekben (tavaszi, nyári, őszi, téli) ügyeleti rend szerint tart nyitva, az alábbi időpontban: kötelezően szerdai napokon ig, egyéb napokon az egyéb feladatvégzés miatt jellemzően 9,00-től 16,00 óráig. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon rendezvények, tanfolyami órák, OKJ vizsgák hiányában zárva tartjuk. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt eseti kérelmek alapján. A közoktatási intézménnyel alkalmazotti és tanulói jogviszonyban nem állók részére vagyonbiztonsági okok miatt az alábbi módon határozzuk meg az intézmény látogatását: alkalmazott dolgozó kíséretében igazgatói, igazgatóhelyettesi, tagintézmény-vezetői engedéllyel. A tanulók tanítási idő alatt csak az osztályfőnök, évfolyamfelelős vagy az igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetők vagy az igazgató engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét az iskolai rendszabályok határozzák meg (lásd: Házirend) Az intézmény létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Az iskolaépületeinket címtáblával látjuk el. Ünnepeken, gyásznapokon az épület lobogózása vagy a bérbeadónk feladata, vagy saját tulajdonú épületeinknél a tagintézmény-vezető által megbízott munkatárs feladata. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért - az iskola és környezete rendjének, tisztaságának megőrzéséért - az energiafelhasználással való takarékoskodásért - tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért - a kulturált viselkedés szabályainak betartásáért, különös tekintettel az iskolaépületeinkkel más bérlőkkel, lakókkal közösen használt területeken - saját és mások egészségének védelméért - dohányzás csak a kijelölt helyen történhet, az iskola épületén kívül 28

29 - az alkohol és drog fogyasztás mindenki számára tiltott az épület egész területén és annak közvetlen közelében. Az iskolarendszerű nappali és esti tagozatos tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit térítésmentesen használhatják, a szak- és szakközépiskolai, ill. iskolarendszeren kívüli iskolánk által szervezett - tanfolyami órákat, vizsgafelkészítő foglalkozásokat térítésmentesen látogathatják. Az iskola igazgatója, tagintézmény-vezetője által engedélyezett tanítási időn kívüli rendszeres és/vagy alkalmi foglalkozásokról az osztályfőnököknek / évfolyamfelelősöknek is tudniuk kell, szükség esetén felügyelik ezeket. A fentiekben megfogalmazott felelősség kiterjed minden iskola által szervezett és engedélyezett tanórán kívüli tevékenységre, programra is. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni, nem a saját iskolai programunk céljára felhasználni csak az igazgató, tagintézmény-vezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet (díjmentesen vagy érték-megjelöléssel), és visszaszolgáltatni szükséges a meghatározott időpontban. Vagyonvédelmi, tűz- munka- egészség- balesetvédelmi, energiafelhasználási stb. okok miatt a tanítás után az üresen hagyott termeket, iskolai épületet ellenőrizni kell. Felelős: tagintézményvezetők vagy általuk megbízott munkatárs. Az iskola és közvetlen környékének napi rendszerességű takarítását a bérbeadó megbízottja végzi, aki leadja vagy elhelyezi külön kijelölt helyen a talált tárgyakat is. A számítógéptermekben, Tanirodában, szakmai gyakorlati műhelyekben külön is szükséges kifüggeszteni egy speciális Használati rendet, amelyet minden tanulócsoporttal ismertetni szükséges adott tantárgy oktatásának kezdetekor A vezetőség munkarendje 29

30 - Az iskolánk igazgatója, általános és szakmai igazgatóhelyettesei, gyakorlati oktatásvezetői, tagintézmény-vezetői, központi funkciót ellátó vezetői a szorgalmi idő minden napján 8,00 órától 16,00 óráig jellemzően elérhető. - Az igazgató távolléte esetén teljes hatáskörben intézkedhet helyettese, operatív vezetője.. - Az igazgató és helyettesei együttes távolléte esetén a tagintézmény-vezetők, ill. gyakorlati oktatásvezető jogosult intézkedni az aktuálisan átruházott feladatmegoldásokat illetően. - Minden felelős (kinevezett) vezető távolléte, akadályoztatása esetén a napi tanulmányi programban (órarend szerint) legnagyobb óraszámban szereplő munkaközösség-vezető láthatja el a vezetői feladatokat eseti megbízás alapján. 30

31 8. Az intézmény nevelőtestülete és a szakmai munkaközösségek működési elvei 8.1. Az intézmény nevelőtestülete A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagjai a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört (fő- rész, esetenként óraadó) betöltő alkalmazottjai, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja, ill. a jelenleg felsőfokú tanulmányokat folytató szakalkalmazottak. A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, az intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint a vonatkozó törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület értekezletei, mikroértekezletei Iskolánk közös igazgatású közoktatási intézmény, amelynek tagintézményei szintén közoktatási céllal működnek. Emiatt az iskola általános működésére vonatkozó kérdésekben a tantestület egésze dönt, de a tanulókat érintő és egyéb helyi témákban a tagintézmények nevelőtestülete jogosult a döntésre, vélemény-nyilvánításra, javaslattételre. A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: - tanévnyitó értekezlet* - félévzáró* - tanévzáró értekezlet* - trimeszteri értékelő értekezlet** - szemeszteri értékelő értekezlet** - félévi és év végi pedagógusok teljesítmény-értékelő értekezlete 31

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ÖRÖMHÍRVÉTEL GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Tóth Ottóné óvodavezető Sárospatak, 2015 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szabályzat hatályba lépése:...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 1 Tartalom Bevezető...7 Általános rendelkezések...7 I. Fejezet...7 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. szeptember 1 jétől* *Az intézmény 2012. szeptember 1-jén hatályba lépett SZMSZ-e helyébe lép az 2011. évi CXC. törvény 97. 14) bekezdésében foglaltak alapján

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2.

IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATABÁNYAI INTEGRÁLT SZAKISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Pallos János igazgató Tatabánya, 2013.augusztus 27. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az összintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kiszombor Mikrotérség Karátson Emília Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA VÁCSZENTLÁSZLÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pető Vilmosné Vácszentlászló, 2014 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pitvaros Térségi Petőfi Sándor Napközi Otthonos Óvoda, és Egységes Óvoda- Bölcsőde (6914 Pitvaros, Petőfi tér 1.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01-től 1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÓFEHÉRTÓI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA K é s z í t e t t e : S z a b ó J á n o s n é Á M K i g a z g a t ó 2 0 1 5. 08. 17. 1 A szervezeti és működési szabályzat készítésének

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár-Homok, Beniczky Géza utca 5. OM: 038406 SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...4 1.1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya...4 1.1.1. Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat

KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM. Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Az SzMSz személyi hatálya... 4 1.2. Az SzMSz területi hatálya... 4 1.3. Az SzMSz tárgyi hatálya... 4 1.4. Az SzMSz

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben