IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja IV.1.2.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése... 31 IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja... 32 IV.1.2."

Átírás

1

2 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1. Az SZMSZ célja, tartalma... 3 I.2. Jogszabályi háttér... 3 I.3. Az SZMSZ hatálya... 4 I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele... 4 II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA... 4 II.1. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola szervezeti felépítése... 4 II.2. A Szakközépiskola irányítási és vezetési rendszere, gazdálkodása... 0 II.2.1. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola vezetői... 0 II.2.2. Munkaköri leírás-minták... 7 II. 3. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola további dolgozói II Gyakorlati oktatásvezetők II.3.2. Képzési főmunkatárs II.3.3. Minőségirányítással foglalkozó munkatárs II Marketing menedzser II A diákönkormányzat munkáját segítő munkatárs II.3.6. Képzési munkatársak II.3.7. Vizsgaszervező II.3.8. Pénztáros II.3.9. Ügyfélszolgálati munkatárs II Rendszergazdák és műszaki munkatárs II.4. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola közösségei II.4.1. A Szakközépiskola menedzsmentje II.4.2. A nevelőtestület II.4.3. A Szakközépiskola alkalmazottainak közössége II.4.4. Szakmai munkaközösségek és szakmai műhelyek együttműködése II.4.5. Diákönkormányzat, szülői szervezet, iskolaszék III. A SZAKKÖZÉPISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE III.1. Az iskola vezetésével kapcsolatos szabályok III.1.1. Kiadmányozás, képviseleti, aláírási jogkör III.2. Munkáltatói jogok gyakorlása III.3. A vezetők helyettesítési rendje III.3.1. Az igazgató akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje III.3.2. Az igazgatóhelyettesek helyettesítési rendje III.3.3. A gazdasági vezető helyettesítése III.4. A Szakközépiskola nyitva tartása, a benntartózkodás rendje III.5. Az intézményben való benntartózkodás rendje III.5.1. A vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje III.5.2. A vezetők nyári ügyeleti rendje III.5.3. A pedagógusok és az intézmény munkaidejének kitöltése III.6. A belépés és benntartózkodás rendje a jogviszonyban nem állók részére III.7. A pedagógusok munkájához szükséges informatikai eszközök és használatuk III.8. A dohányzással kapcsolatos előírások III.9. Tájékoztatás a pedagógiai programról III.10. Az ünnepélyek, megemlékezések rendje III.11. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje III.12. Ügyiratkezelés IV. SZAKMAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI RENDJE... 31

3 2 IV.1. A pedagógiai munka ellenőrzése és értékelése IV.1.1. A Szakközépiskolában folyó szakmai munka belső ellenőrzésének célja IV.1.2. Az ellenőrzés és értékelés területei IV.1.3. A szakmai munka belső ellenőrzésére jogosultak IV.1.4. Az ellenőrzés formái IV.1.5. Az ellenőrzés és értékelés módszerei V. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS TOVÁBBI SZABÁLYOK V.1. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások célja, szervezeti formája, időkeretei V.2. A felnőttoktatás, felnőttképzés formái V.2.1. Iskolai rendszerű felnőttoktatás V.2.2. Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés V.3. Vagyoni jogok a tanulók által előállított termékek tekintetében VI. A BELSŐ ÉS KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁI VI.1. A belső kapcsolattartás rendje VI.1.1. Értekezletek VI.1.2. Elektronikus úton történő kapcsolattartás VI.1.3. A diákönkormányzat és az iskolamenedzsment közötti kapcsolattartás formája 35 VI.1.4. Az iskolaszékkel, szülői szervezettel, sportkörrel való kapcsolattartás formái VI.2. A külső kapcsolattartás rendje VI.2.1. Kapcsolattartás az intézmény szolgáltató partnereivel VI.2.2. Kapcsolattartás a gyakorlati képzésben résztvevőkkel VI.2.3. Kapcsolattartás az egészségügyi szolgáltatóval és a gyermekjóléti szolgálattal. 37 VI.2.5. Kapcsolattartás a felügyelő szervekkel VI.2.6. Kapcsolattartás a fenntartóval VI.2.7. Kapcsolattartás más partnerekkel VI.2.8. Kapcsolat a pedagógiai szakszolgálattal, szakmai és gyermekjóléti szolgáltatóval VII. VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK VII.1. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események esetére VII.2. Intézményi védő, óvó előírások, a biztonságos működést garantáló szabályok VII.2.1. A tanulóbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok VII.2.3. A tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló szabályok VIII. A fegyelmi eljárás részletes szabályai VIII.1. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai VIII.2. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai IX. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK, JOGNYILATKOZATOK... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 1. sz. melléklet: Adatkezelési és iratkezelési szabályzat... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2. sz. melléklet: Az iskolai könyvtár szervezeti és működési szabályzata... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

4 3 I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 25. -a felhatalmazása alapján a SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola (1119. Budapest, Fejér Lipót u. 70.) a belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket jelen szervezeti és működési szabályzatban (továbbiakban SZMSZ) határozza meg. A szervezeti és működési szabályzat határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, továbbá a működésre vonatkozó mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. A szervezeti és működési szabályzat a kialakított cél- és feladatrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, racionális és hatékony kapcsolati rendszerét tartalmazza. I.1. Az SZMSZ célja, tartalma Az SZMSZ célja, hogy a törvénybe foglalt jogi szabályozások, jogi magatartások minél hatékonyabban érvényesüljenek a SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskolában. I.2. Jogszabályi háttér A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények és rendeletek: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről évi CLV. tv. a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi XXXIII törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet a köznevelési tv. végrehajtásáról 150/2012. (VII. 6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 8/2006. (III. 23.) OM rendelet a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről 111/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsga megszervezésére vonatkozó engedély kiadásának és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

5 4 315/2013. (VIII.28.) Kormányrendelet a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól 17/2004. (V. 20.) OM rendelet a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról I. rész 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 393/2013 (XI.12.) Kormányrendelet a felnőttképzési tevékenység folytatásához szükséges engedélyezési eljárásra és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésér, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó szabályokról 58/2013. (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési minőségbiztosítási keretrendszerről, valamint a Felnőttképzési Szakértői Bizottság tagjairól, feladatairól és működésének részletes szabályairól 59/2013 (XII.13.) NGM rendelet a felnőttképzési szakmai programkövetelmények nyilvántartásba vételének követelményeiről és eljárási rendjéről, valamint a szakmai végzettség megszerzésének igazolásáról I.3. Az SZMSZ hatálya Az SZMSZ hatálya kiterjed az intézmény minden munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozójára, az intézményben tanulókra, valamint (jogszabályban meghatározott esetekben) az ő szüleikre, tehát az intézménnyel jogviszonyban álló személyekre, továbbá mindazokra, akik belépnek az intézmény területére, használják helyiségeit, létesítményeit. az SZMSZ előírásai érvényesek az intézmény területén a benntartózkodás ideje alatt I.4. Az SZMSZ elfogadása, jóváhagyása, közzététele Az SZMSZ a tanulók, (jogszabályban meghatározott esetekben) a szülők, a munkavállalók és más érdeklődők számára megtekinthető az iskola könyvtárában. Közzé kell tenni az iskola honlapján, valamint Moodle rendszerén, hogy azt mindenki megismerhesse. Az SZMSZ és mellékleteinek betartása az intézmény valamennyi munkavállalójára, tanulójára ide értve a felnőttoktatásban és felnőttképzésben részt vevőket nézve kötelező érvényű. Az SZMSZ az iskola igazgatójának jóváhagyása időpontjával lép hatályba, és határozatlan időre szól. II. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.1. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola szervezeti felépítése A szervezeti felépítést a következő oldalon szereplő szervezeti diagram tartalmazza.

6

7 II.2. A Szakközépiskola irányítási és vezetési rendszere, gazdálkodása A Szakközépiskola általános irányítását a Fenntartó, operatív irányítását, vezetését pedig az igazgató látja el. Az iskola önálló gazdálkodást folytat a köznevelési törvény és az intézményre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásai szerint, az intézmény igazgatójának vezetői felelőssége mellett. Az iskola vagyoni joga felett a fenntartó részére biztosított jogosítványokon kívül a hatályos jogszabályok rendelkezései szerint az iskola igazgatója rendelkezik. A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatait a székhelyén látja el. Az iskola gazdálkodási körében a fenntartási és működési költségeket az évente összeállított és a Fenntartó által jóváhagyott költségvetésben kell előirányozni. A költségvetést az igazgató készíti el és terjeszti a Fenntartó elé jóváhagyásra a tárgyévet megelőző év november 10-ig, és ő köteles minden évet követő január 31-éig elszámolást készíteni a Fenntartó részére az elkülönített vagyon felhasználásáról. Az intézmény tevékenységeinek, feladatainak forrásai: a Költségvetési törvény alapján biztosított állami normatíva; a Fenntartó által biztosított kiegészítő támogatás; a tanulók által befizetett térítési díjak; a tanulók által fizetett egyéb díjak (szolgáltatási, regisztrációs díj, stb.) fejlesztési célú támogatások; pályázatok útján nyert pénzeszközök. II.2.1. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola vezetői II Az igazgató Az igazgatót a Fenntartó nevezi ki. Feladatait és hatáskörét a kinevezési okiratban a Szalézi Intézmény Fenntartó elnöke határozza meg. Az igazgató ellátja a Szakközépiskola vezetését, irányítását, felelős a szakszerű, törvényes működésért, a takarékos gazdálkodásért, dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. Az igazgató ellátja az iskola stratégiai vezetését, munkatársaival elkészíti az iskola működése alapjául szolgáló stratégiai terveket, ellátja a munkáltatói feladatokat, kialakítja a munkaügyi és bérpolitikát, irányítja az iskolában folyó szakmai munkát személyesen, illetve a szakmagazdákon keresztül, irányítja az iskolában működő szakmai tartalomfejlesztést és tananyagfejlesztést, ellenőrzi o a szolgáltatási folyamat tervezését és megvalósítását, o a teljes tanulási és értékelési folyamatot, biztosítja a minőségirányítási program megvalósulását,

8 1 képviseli a Szakközépiskolát, kezdeményezi és vezeti a Szakközépiskola nemzetközi és hazai pályázatokon való részvételét, biztosítja a Szakközépiskola megfelelő gazdálkodását a költségvetésnek megfelelően, Együttműködik az iskola külső és belső partnereivel, különösen o a fenntartóval, o a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, o a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel, o a TISZK-kel valamint a TISZK-be tartozó intézményekkel, o a kamarákkal, o a szakmai gyakorlatban részt vevő cégekkel. o a nevelőtestülettel, o a szakmai műhelyekkel. Kapcsolatot tart o az irányító- és ellenőrző szervekkel, o szakmai szervezetekkel, o partnerintézményekkel. II Az intézményvezető feladat- és hatásköréből átadott feladat- és hatáskörök Az iskola igazgatója a következő feladatokat és hatásköröket adja át az iskola zavartalan munkamente érdekében. Az általános igazgatóhelyettesnek átadott feladatok: a tanulásirányítási folyamat operatív feladatainak megszervezése, a tanítás-tanulás dokumentálásához tartozó rendszerek fejlesztése, az iskola helységeinek, tantermeinek, ügyeleti szolgáltatásának, szaktantermeinek (beleértve a stúdiót is) üzemeltetése, karbantartása, a hibaelhárítás biztosítása, az iskola eszközei üzemképes állapotban tartásának biztosítása. A tanügyi igazgatóhelyettesnek átadott feladatok: a KIR és az intézményi statisztikai szolgáltatás feladatainak és dokumentumainak felügyelete és ellenőrzése, a tanulói és tanári nyilvántartások kezelésének felügyelete, az iskola belső tanügyi dokumentumainak tervezése, szervezése, felügyelete, adatszolgáltatás a fenntartó felé.

9 2 II Az intézményvezető közvetlen munkatársainak feladat- és hatásköre Az igazgató feladatait közvetlen munkatársai közreműködésével látja el: Az igazgató közvetlen munkatársai: általános igazgatóhelyettes tanügyi igazgatóhelyettes nevelési igazgatóhelyettes a gazdasági vezető felnőttképzési főmunkatárs Az igazgató közvetlen munkatársai munkájukat munkaköri leírásuk, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzik. A közvetlen munkatársak az igazgatónak tartoznak közvetlen felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Általános igazgatóhelyettes Az igazgató munkáját közvetlenül segíti. Az igazgató távollétében a szakmai munkával kapcsolatban annak teljes jogú helyettese. Munkáját az igazgató közvetlen irányítása mellett, munkaköri leírása alapján végzi. Közreműködik az iskola Pedagógiai Programjának, Szakmai Programjának, szabályozó dokumentumainak elkészítésében, rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. Gondoskodik a Szakközépiskola Pedagógiai Programjában foglaltak, az Intézményi Minőségirányítási Program előírásainak, valamint a Fenntartó által a Szakközépiskola működésére vonatkozóan meghatározott célkitűzések és feladatok megvalósításáról. Részt vesz az iskolai munkaterv elkészítésében, és egyben a tanítási év rendjének meghatározásában. Segíti a nevelőtestület vezetését. Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét (óralátogatáson vesz részt, értékeli a pedagógusok munkáját, stb.) Részt vesz az iskola tananyagai, tanítást segítő dokumentumai korszerűsítésének szakmai irányításában. Közreműködik az oktatás tervezésében valamint operatív irányításában és ellenőrzésében mind nappali, mind esti tagozaton. Döntéselőkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s döntés-előkészítésre utasította. Részt vesz a Fenntartó számára készítendő éves beszámolók, stb. elkészítésében. Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek. Szakmailag irányítja, felügyeli az oktatás szakmai pedagógiai tartalmára vonatkozó előírások betartását, továbbá ellátja a vizsgáztatási feladatok felügyeletét.

10 3 Közreműködik az informatikai szakos tanulók szakmai gyakorlata tervezésében, továbbá irányítja annak lebonyolítását. Az általa félévenként összeállított órarendhez saját hatáskörben választja ki a megfelelő kompetenciával rendelkező oktatót. A szakmagazdákkal együttműködve kiadja a szakdolgozati követelményeket és megszervezi a szakdolgozati konzultációkat. Információs kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal. Részt vesz a pályázatok megírásában, megvalósításában. Üzemelteti, fejleszti az iskola munkáját segítő elektronikus belső és külső kommunikációs és nyilvántartó rendszereket. Felügyeli és irányítja a rendszergazdák tevékenységét. Felügyeli és irányítja az iskolai ügyeleti rend kialakítását és az ügyelet tartását. Közvetlenül felel: o az üzemeltetésért o beszerzések megtervezéséért és lebonyolításáért o a rövidtávon szükséges infrastruktúra biztosításáért, karbantartásáért o a tűzvédelmi és balesetvédelmi szabályok betartásáért. Javaslatot ad: A képzési profil piaci trendeknek megfelelő módosítására, fejlesztésére, a tanításitanulási folyamat egészének korszerűsítésére, új módszerek, formák bevezetésére és a technológiai-technikai eszközök alkalmazására. Kapcsolatot tart: o az iskola számára szolgáltatást nyújtó partnerekkel, o a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, o a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel, o a TISZK-kel valamint a TISZK-be tartozó intézményekkel, o a kamarákkal, o a szakmai gyakorlatban részt vevő cégekkel. Együttműködik: o a nevelőtestülettel, o a szakmai műhelyekkel, o az iskola további, különböző feladatokat ellátó munkatársaival.

11 4 Tanügyi igazgatóhelyettes Az intézmény alapító okiratában, SZMSZ-ében, házirendjében, valamint további szabályzataiban foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben észrevételt tesz az iskolaigazgatónál. Részt vesz az iskola működési engedélyének és egyéb alapdokumentumainak módosításaiban. Részt vesz a tanulói és tanári szerződések, valamint egyéb iskolai dokumentumok elkészítésében, aktualizálásában. Szaktudásával támogatja a pedagógiai program, szakmai program elkészítését. Részt vesz a munkaterv elkészítésében, továbbá a tanítási év rendjének meghatározásában. Segíti a nevelőtestület vezetését. Támogatja a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítési feladatait, részt vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenőrzésében. Támogatja az iskolaigazgató nevelő és oktató munkát irányító és ellenőrző tevékenységét (óralátogatáson vesz részt, értékeli a pedagógusok munkáját, stb.). Döntés-előkészítési feladatokat lát el az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az intézményvezető dönt, s a döntés-előkészítésre utasította. Közreműködik az oktatás tervezésében valamint operatív irányításában és ellenőrzésében mind nappali, mind esti tagozaton. Koordinálja a képzési munkatársak tevékenységét. Részt vesz a tanári teljesítmények ellenőrzésében. Részt vesz a pedagógiai programmal kapcsolatos tájékoztatási feladatok ellátásában. Együttműködik: o a nevelőtestülettel, o a szakmai műhelyekkel, o a diákönkormányzattal, o az iskola további, különböző feladatokat ellátó munkatársaival. Segíti a tanulóbaleset megelőzésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. Közreműködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, a tanuló fejlődésével, tanulmányi előmenetelével kapcsolatos, továbbá a működés rendjéről való értesítési feladatok ellátásában. Közreműködik az iskola tananyagai, tanítást segítő dokumentumai korszerűsítésének szakmai irányításában, Közreműködik a fenntartó számára készítendő éves beszámolók, egyéb dokumentumok elkészítésében. Részt vesz pályázatok megírásában, azok megvalósításában.

12 5 Működteti és fejleszti az iskola munkáját segítő egységes elektronikus tanügy-igazgatási dokumentációs rendszert. Tartalomszolgáltatás a tanulóknak és tanároknak. Közreműködik a tanári kifizetések jóváhagyásában. Közreműködik az adatszolgáltatási kötelezettség következtében felmerülő feladatok szervezésében és teljesítésben. Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek. Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében. Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában, továbbá az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. Közreműködik a beszámolási tevékenységben. Feladata, hogy segítse az igazgató tájékozódási tevékenységét az intézmény oktatási struktúrában való elhelyezkedése tárgyában; támogassa az igazgatót a szakképzés országos, területi, és helyi helyzetének, körülményeinek, várható irányainak meghatározásában, megismerésében. Feladata, hogy megalapozott információkkal segítse az igazgató azon tevékenységét, mely az intézményben kialakítandó szakok, szakmastruktúrák igényekhez igazodó formálására irányul. Segíti az intézményen belül, illetve intézményen kívül a szakképzés személyi, tárgyi, szakmai követelményeinek biztosítását. Részt vesz az iskola elektronikus hallgatói elégedettségvizsgálata elkészítésében. Koordinálja és ellenőrzi a képzésszervezők tanügy igazgatási feladatokkal kapcsolatos tevékenységét. Felügyeli és ellenőrzi a KIR, az intézményi statisztikai szolgáltatás feladatait és dokumentumait. Kapcsolatot tart: o az iskola számára szolgáltatást nyújtó partnerekkel, o a TISZK-kel valamint a TISZK-be tartozó intézményekkel, o a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, o a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel. A nevelési igazgatóhelyettes Az igazgató akadályoztatása esetén a személyi ügyek kivételével- helyettesíti az igazgatót. Jogai és kötelességei különösen: Az iskola lelki életének megszervezése, vezetése, irányítása (lelki napok, önismereti nap, szentmisék, igeliturgiák, szalézi konferenciák, stb.).

13 6 Az iskola hitoktatói munka irányítása. A hitélethez kapcsolódó versenyek koordinálása. A hétvégén, egyéb iskolai szünetekben és nyáron az oratórium vezetése és irányítása. Animátorok képzése, munkájuk vezetése. Szentségekre való felkészítés (diákok, tanárok számára). Mindennapos jelenlét az iskolában, a diákok és tanárok lelki életének vezetése, segítése. Az iskolai ünnepek szervezésében való közreműködés. A gazdasági vezető Felelős a Szakközépiskola belső pénzügyi nyilvántartásának megszervezéséért, megfelelő (az Üzleti Tervben szereplő) részletességgel a bevételek és kiadások nyilvántartásáért és egyeztetéséért. Elvégzi a havi, rendszeres egyeztetést a könyveléssel. Elkészíti a havi cash flow kimutatásokat minden hónap 20-ig Adatokat szolgáltat a Fenntartó részére a Szakközépiskola költségvetési támogatásának igényléséhez, a kapott normatíva összeggel elszámol. Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok elkészíttetésében, különösen a következők vonatkozásában: o számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend), számlarend. Segíti az igazgatót az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatainak ellátásában. Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. A Szakközépiskola valamennyi oktatási formájában tanuló diákjának térítési díj bevételének és a tandíjak nyilvántartási rendszerének megtervezése és működtetése. Az összesítés előkészítése és a bevételek és kiadások egyeztetése a pénzügyi szolgáltatásokat végző szolgáltatást nyújtóval továbbá a fenntartó gazdasági szervezetével. A szakmai vizsgák elő- és utókalkulációja alapján a bevételeket és kiadásokat nyilvántartja. Részt vesz az Üzleti Terv és az utókalkuláció elkészítésében. Ellenőrzi a tanári szerződéseket, teljesítéseket és kifizetéseket. Ellenőrzi a tanulói szerződéseket és befizetéseket. Ellenőrzi az iskola szerződés szerinti kifizetéseit. Feladata a normatíva és a céltámogatások (könyv, sport, stb.) felhasználásának ellenőrzése és elszámolása. Vezetői döntések előkészítéséhez kimutatásokat készít, elemzések végez.

14 7 Elkészíti a pályázatok költségvetését, valamint a megnyert pályázatok rész- és végelszámolását. Feladata a beruházás jellegű feladatok és beszerzések megvalósítása. Képviseli az iskolát az igazgató által meghatározott időben és helyen. A felnőttképzési főmunkatárs Munkáját az iskolarendszeren kívüli felnőttképzések tekintetében az igazgató közvetlen irányításával végzi. Feladata: az intézmény- és programakkreditációs dokumentumokban foglalt követelmények képzési folyamatban történő teljesítésében, valamint a felnőttképzésről szóló évi LXXVII. törvény alapján a felnőttképzési engedélyek dokumentációjának elkészítésében, a felnőttképzési engedély megújításában, módosításában való részvétel. a felnőttképzési dokumentációk (pl. tanfolyami naplók, jelenléti ívek, egyéb dokumentumok) meglétének, megfelelőségének ellenőrzése, felnőttképzési szerződések éves felülvizsgálata, módosítása, az intézmény felnőttképzési adatszolgáltatásainak, statisztikáinak, terveinek, jelentéseinek előkészítése. felnőttképzési programkövetelmények és programok kidolgozása és értékesítése. a változásokkal járó feladatok, munkák kezdeményezése és ellenőrzése. a jogszabályi változások követése, változás esetén módosítások kezdeményezése az igazgatónál. Kapcsolatot tart: az Iskola valamennyi munkatársával az Iskola külső partnereivel szakhatóságokkal II.2.2. Munkaköri leírás-minták II Tanár munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Tanár FEOR száma: 2421 A munkakör betöltője: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató A munkakör szakmai irányítója: igazgató A munkakörnek utasítást adó vezető beosztású munkakörök igazgató, általános igazgatóhelyettes, tanügyi igazgatóhelyettes A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek

15 8 A munkakör célja: Az intézmény oktatási-nevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Helyettesítés rendje: a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. Szakmai feladatok A munkakör tartalma I. Általános szakmai feladatok 1. A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, idegennyelv-tudással, társadalmi érzékenységgel. Tiszteli az egyetemes emberi és nemzeti értékeket, az erkölcsi normákat. Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. 2. Együttműködés Az iskola jellegének megfelelően a képzés szempontjából szükséges, és a jogilag megengedett keretek között együttműködik a tanulók szüleivel. Együttműködik a tantestület tagjaival, feletteseivel, valamint az iskolai feladatokat ellátó további munkatársakkal. 3. Az egyes jogok biztosítása Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. jogszabályi keretek között gondoskodik a szülők jogainak biztosításáról. Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. II. Részletes szakmai feladatok A tanár nevelési-oktatási feladatai Végzi a tanulók szakmai elméleti és gyakorlati felkészítését az adott szaktantárgyra, valamint az OKJ vizsgára. Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. Végzi a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú tanulók együttes nevelését. Ehhez kapcsolódóan a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra. Fejleszti a tanulókban azokat a képességeket, készségeket, melyek a környezettel való harmonikus, konstruktív kapcsolathoz szükségesek. Pedagógiai tevékenysége során felhasználja a tanulói közösségnek a tanuló önismeret fejlesztésére, együttműködési készség növelésére gyakorolt hatását.

16 9 Munkája során példát mutat, különösen a megbízhatóság, becsületesség, szavahihetőség tekintetében, ezzel közvetítve ezen értékek fontosságát. Segíti a tanulókban a nemzeti, a nemzetiségi és az etnikai hagyományok tudatosulását, és ezek ápolására neveli őket. A tanulót testi és a lelki fejlettsége figyelembe vételével, harmonikusan fejleszti. Elősegíti a tanuló szocializációs folyamatait. A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok Alapvető feladata a rábízott tanulók, tanítása. a) oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, b) oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, c) oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló - egyéni képességét, - tehetségét, - fejlődésének ütemét, - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, - sajátos nevelési igényét, d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását, e) segíti a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, h) közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, k) a tanulókat, és jogszabályban meghatározott esetekben a szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, l) a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire a fentiek figyelembe vételével érdemi választ ad, m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. A pedagógiai programmal, az oktatás gyakorlati oldalával kapcsolatos feladatok A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket, ruházati és más felszereléseket kiválasztja. Munkáját tervszerűen végzi, tanmenet alapján dolgozik. Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen (elektronikus és nyomtatott) adminisztrációs feladatokat. A tanulók értékelése Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét.

17 10 További szakmai feladatok Részt vesz (vezetői utasításra) az iskola Pedagógiai-, szakmai programjának, munkatervének, stb. elkészítésében, a szemeszterek végi, valamint az OKJ vizsgáztatásban, az iskola tananyagainak, óraterveinek, tematikáinak, curriculumainak elkészítésében, aktualizálásában, a végzős tanulók szakdolgozati konzultációjában, szakdolgozati bírálatában, az órarend elkészítésében, szakmai versenyre való felkészítésben, pályázatok megírásában, azok megvalósításában. Munkához szükséges ismeret megszerzése A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. III. További feladatok: Kapcsolattartás o a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel. o a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. II Osztályfőnök munkaköri leírása Munkakör megnevezése: osztályfőnök (tanár munkakör bővítése) FEOR száma: 2421 A munkakör betöltője: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató A munkakör szakmai irányítója: igazgató A munkakörnek utasítást adó vezető beosztású munkakörök: igazgató, általános igazgatóhelyettes, tanügyi igazgatóhelyettes A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek A munkakör célja: Az osztályfőnöki feladatok ellátása, tanulók segítése tanulmányaik ideje alatt Helyettesítés rendje: a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.

18 11 Az osztályfőnök a munkaköri leírásában foglaltakat személyesen, illetve az utasításra jogosult munkaköröket betöltők iránymutatása alapján látja el. Az osztályfőnöki megbízatással kapcsolatos feladatok Feladata, hogy megismerje az osztályába tartozó tanulók személyiségét, s ezek alapján segítse az egyes tanuló személyiségének helyes irányba fejlődését. Tevékenységével aktívan elősegítse az osztályközösség kialakulását, illetve megerősödését. Rendszeresen áttekinti az osztályában tanulók tanulmányi eredményeit, konzultál tanár társaival a tanulók haladásáról. Közreműködik a tanulók és tanárok konfliktusai megoldásában, szükség szerint a problémamegoldásba bevonja a szülőket is. Ellátja az osztályfőnöki teendőkkel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat. Rendszeresen fogadóórát tart, mely során tárgyilagosan tájékoztatást nyújt a tanulóknak és jogszabályban megengedett keretek között a szülőknek. Az osztályában tanulókat ellátja az iskola életével, működésével kapcsolatos fontosabb információkkal, segíti felkészülésüket, támogatja részvételüket az iskolai rendezvényeken, programokon. A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. A munkaköri leírás egy példányát átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem. II Gyakorlati oktató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Tanár (gyakorlati oktató) FEOR szám: 2422 Munkavállaló neve: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: igazgató A munkakör szakmai irányítója: általános igazgatóhelyettes, tanügyi igazgatóhelyettes A munkakörnek utasítást adó munkakörök: igazgató általános igazgatóhelyettes, tanügyi igazgatóhelyettes A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek A munkakör célja: Az intézmény szakoktatási, képzési feladatainak ellátása elméletileg és gyakorlatilag megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Helyettesítés rendje: a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: az adott szakképzésben jártas gyakorlati oktató, a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: az adott szakképzésben jártas gyakorlati oktató, vagy tanár A munkavégzés helye: Az intézmény székhelye (1119 Fejér Lipót u. 70.)

19 12 az iskola telephelye (1119. Budapest, Mérnök u. 39.) Szakmai feladatok A munkakör tartalma I. Általános szakmai feladatok A tanári tevékenységgel kapcsolatos általános szakmai feladatok A tanár rendelkezik a korszerű általános műveltséggel, a munkájához szükséges szakmai ismeretekkel. Tevékenysége során kifejezésre juttatja egyéni és közösségi felelősségérzetét. Közösségi feladatokat vállal. A szakmai oktatási feladataiban nagy elméleti és gyakorlati jártasság megszerzésére és átadására törekszik. Együttműködés Az iskola jellegének megfelelően a képzés szempontjából szükséges, és jogilag megengedett keretek között együttműködik a tanulók szüleivel. Együttműködik a tantestület tagjaival, feletteseivel, valamint az iskolai feladatokat ellátó további munkatársakkal. Az egyes jogok biztosítása Gondoskodik a tanulók köznevelési törvényben foglalt jogainak biztosításáról. Megtartja az egyenlő bánásmód követelményét a tanulókkal kapcsolatos döntései, intézkedései meghozatalakor. II. Részletes szakmai feladatok A tanár nevelési-oktatási feladatai Végzi a tanulók gyakorlati felkészítését az adott szaktantárgyra, valamint az OKJ vizsgára. Végzi a tanulók nevelését, fejleszti készségüket és képességeiket. A tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó fejlesztési módszereket alkalmaz. A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készíti fel a további tanulásra. A tanuló nevelésével kapcsolatos feladatok Alapvető feladata a rábízott tanulók nevelése, tanítása. a) oktató tevékenysége keretében gondoskodik a tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, b) oktató tevékenysége során az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetíti, c) oktató tevékenysége során figyelembe veszi a tanuló - egyéni képességét, - tehetségét, - fejlődésének ütemét, - szociokulturális helyzetét és fejlettségét, - sajátos nevelési igényét, d) segíti a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakozását,

20 13 e) segíti a hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, f) a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződik, g) ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, h) közreműködik az ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, i) közreműködik a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények feltárásában, megszüntetésében, az ilyen körülmények kialakulásának megelőzésében, j) a tanuló életkorának, fejlettségének figyelembe vételével elsajátíttatja a közösségi együttműködés magatartási szabályait, és törekszik azok betartatására, k) a tanulókat, és jogszabályban meghatározott esetekben a szülőket az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, l) a tanuló javaslataira, kérdéseire a fentiek figyelembe vételével érdemi választ ad, m) a tanulók és szülők emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartja, n) a tanulók részére az etikus viselkedéshez szükséges ismereteket átadja. A pedagógiai programmal, a gyakorlati oktatással kapcsolatos feladatok A nevelőtestület tagjaként részt vesz az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, és értékelésében gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. A pedagógiai program alapján az ismeret átadás, a nevelés módszereit megválasztja. A helyi tanterv figyelembe vételével az alkalmazott segédleteket, eszközöket kiválasztja. Munkáját tervszerűen végzi, az aktuális szakmai programok és tantervek alapján dolgozik. Munkája során figyelembe veszi a szakképzéséhez tartozó foglalkozások technikai, technológiai fejlődését. Tevékenységét a szakképzést intézményen belül irányító vezető útmutatása szerint, a többi, szakképzésben résztvevő (elméleti és gyakorlati képzést nyújtó) munkatársaival együttműködve végzi. Elvégzi a munkájával kapcsolatos közvetlen (elektronikus és nyomtatott) adminisztrációs feladatokat. Részt vesz a szakképzési területéhez kapcsolódó megbeszéléseken, értekezleteken. Felelős a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek (helyiség, eszközök, anyagok) rendeltetésszerű használatáért, megóvásáért, e témában folyamatosan kapcsolatot tart feletteseivel. Részt veszt a szakmai oktatáshoz kapcsolódó tárgyi feltételek (helyiség, eszközök) fejlesztési, karbantartási tervének kidolgozásában. Segíti a szakmai oktatással kapcsolatos vizsgáztatási rendszer, követelmények kidolgozását. A tanulók értékelése Irányítja és értékeli a tanulók tevékenységét. További szakmai feladatok Részt vesz (vezetői utasításra) az iskola Pedagógiai-, szakmai programjának, munkatervének, stb. elkészítésében, a szemeszterek végi, valamint az OKJ vizsgáztatásban, az iskola tananyagainak óraterveinek, tematikáinak, curriculumainak elkészítésében, aktualizálásában,

21 14 a végzős tanulók szakdolgozati konzultációjában, szakdolgozati bírálatában, az órarend elkészítésében, szakmai versenyre való felkészítésben, pályázatok megírásában, azok megvalósításában. Munkához szükséges ismeret megszerzése A munkájához szükséges aktuális ismereteket megszerzi. Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésen való részvétel útján gyarapítja. III. További feladatok: Kapcsolattartás o a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel. o a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel A munkaköri leírásban foglaltak évente felülvizsgálatra kerülnek. II Gazdasági vezető munkaköri leírása Munkakör: Szervezeti egység: Követelmények: Közvetlen felettes: Közvetlen alárendeltek: gazdasági vezető SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola szakirányú felsőfokú végzettség számítógép felhasználói ismeretek Igazgató nincs Munkaidő: A munkavállaló munkáját az üzletvitel szerint változó munkarendben köteles ellátni, a munkaszerződésben rögzített munkaidő-mérték keretein belül. Munkavégzés helye: A munkavállaló a feladatait az Intézmény székhelyén (1119. Budapest, Fejér Lipót u. 70.) köteles ellátni. Feladatcsoportok, alapfeladatok: Az intézmény működtetése Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek. Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében. Költségvetési tervezéssel, beszámolással kapcsolatos feladatok Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában. Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. Közreműködik a beszámolási tevékenységben.

22 15 A működéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatok Segíti az iskolaigazgató az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatainak ellátását. Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. A pénzügyi-számviteli szabályozottsággal kapcsolatos feladatok Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok elkészíttetésében, különösen a következők vonatkozásában: számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend), számlarend. Költségvetési ellenőrzési feladatok Segíti az intézmény Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítési feladatait. Konkrét feladatvégzés adott gazdálkodási környezetben Felelős a Szakközépiskola belső pénzügyi nyilvántartásának megszervezéséért, megfelelő (az Üzleti Tervben szereplő) részletességgel a bevételek és kiadások nyilvántartásáért és egyeztetéséért. Elvégzi a havi, rendszeres egyeztetést a könyveléssel. A havi cash flow kimutatások elkészítése minden hónap 20-ig Igényli a Szakközépiskola költségvetési támogatását, a kapott normatíva összeggel elszámol. A Szakközépiskola valamennyi oktatási formájába tanuló diákjának térítési díj bevételének és a tandíjak nyilvántartási rendszerének megtervezése és működtetése. Az összesítés előkészítése és a bevételek és kiadások egyeztetése a pénzügyi szolgáltatásokat végző szolgáltatást nyújtóval továbbá a fenntartó gazdasági szervezetével. A szakmai vizsgák elő- és utókalkulációja alapján a bevételek és kiadások nyilvántartása. Részvétel az Üzleti Terv és az utókalkuláció elkészítésében. A tanári szerződések, teljesítések és kifizetések ellenőrzése. A tanulói szerződések és befizetések ellenőrzése. Az iskola szerződés szerinti kifizetéseinek előkészítése, ellenőrzése. A normatíva és a céltámogatások (könyv, sport, stb,) felhasználásának ellenőrzése és elszámolása. Vezetői döntések előkészítéséhez kimutatásokat készítése, elemzések elvégzése. A pályázatok költségvetésének elkészítése, valamint a megnyert pályázatok rész- és végelszámolásának elkészítése. Közreműködik az intézményre vonatkozó pénzügyi-számviteli szabályzatok elkészítésében, különösen a következők vonatkozásában: számviteli politika a kapcsolódó szabályzatokkal (számviteli rend), számlarend. Feladata a beruházás jellegű feladatok és beszerzések megvalósítása. Képviseli az iskolát az igazgató által meghatározott időben és helyen. A pénzügyi-számviteli munkatárs tevékenységének irányítása

23 16 Egyéb, általános, folyamatosan jelentkező feladatok: Szakterületére vonatkozó jogszabályok folyamatos követése, szaklapok, szakmai publikációk ismerete, szükséges intézkedések kezdeményezése. A szakterületével kapcsolatos konferenciákon, tanácskozásokon való részvétel. A munkaköréhez tartozó számítógépes adatszolgáltatás elkészítése. Kapcsolattartás A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola feladatai elvégzéséhez szükséges kapcsolattartás a szakmai szolgáltatást nyújtó, továbbá a fenntartó megfelelő szervezeti egységeivel. Az Iskola valamennyi munkatársával. Az Iskola külső partnereivel. a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel. II. 3. A SZÁMALK-Szalézi Szakközépiskola további dolgozói A Szakközépiskolában az alkalmazottak a jogszabályok előírásai alapján megállapított munkakörökben a fenntartó által engedélyezett létszámban az iskolaigazgató alkalmazza. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. II Gyakorlati oktatásvezetők Munkájukkal segíti az iskolaigazgatót. Munkájukat az igazgató közvetlen irányítása mellett, munkaköri leírásuk alapján végzik. Közreműködnek az iskola szabályozó dokumentumainak elkészítésében, rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében, a bennük meghatározott célkitűzések és feladatok megvalósításában. Részt vesznek az iskolai munkaterv elkészítésében, és egyben a tanítási év rendjének meghatározásában különös tekintettel a gyakorlati oktatással és az OKJ vizsgákkal kapcsolatos kérdésekben. Feladataik (a hozzájuk tartozó szakok tekintetében): Döntés előkészítési feladatokat látnak el a gyakorlati oktatást érintő kérdésekben. Gyakorlati oktatással kapcsolatos témájú megbeszéléseket kezdeményeznek, felkérésre lebonyolítják azokat. Felelősek a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek (helyiségek, eszközök, anyagok) folyamatos rendelkezésre állásáért. Felelősek a szakmai oktatáshoz kapcsolódó tárgyi feltételek (helységek, eszközök) fejlesztési, karbantartási tervének kidolgozásáért. Együttműködve irányítják és koordinálják a gyakorlati képzéssel, szakmai gyakorlattal és szakmai vizsgával kapcsolatos feladatokat. Igazolják a tanulók szakmai gyakorlata teljesítését. Ellátják a felmerülő adminisztrációs feladatokat.

24 17 Munkájuk során együttműködnek: o a gyakorlati oktatásban részt vevő cégekkel, o a tanítás-tanulási folyamatot irányító igazgatóhelyettessel, o kamarákkal. II.3.2. Képzési főmunkatárs A képzési főmunkatárs az igazgatóhelyettesekkel, a gyakorlati oktatásvezetőkkel, szakmai műhelyekkel, osztályfőnökökkel és képzési munkatársakkal együttműködve látja el a Szakközépiskolával kapcsolatos feladatait mind a nappali mind a felnőttképzés tekintetében. Munkáját az igazgató közvetlen irányítása alatt végzi. Feladata A jogszabályi változások követése, és az ezekben előírt módosítások kezdeményezése. Intézményi szintű adatszolgáltatások (statisztikák), jelentések előkészítése. Közreműködés a Szakközépiskola törvényes működésének biztosításában: o szabályozó dokumentumok (alapító okirat, SZMSZ, házirend, tanulmányi- és vizsgaszabályzat, stb.), beszámolók készítése, aktualizálása, o működési engedéllyel kapcsolatos eljárás előkészítése, o a változásokkal járó feladatok, munkák kezdeményezése és ellenőrzése, Az intézményben dolgozó tanárok, gyakorlati oktatók iskolai végzettségét, önéletrajzát, egyéb dokumentumait tartalmazó nyilvántartás kezelése, folyamatos aktualizálása. Kapcsolatot tart: o a szakhatóságokkal, o a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézettel, o a Szalézi Intézményfenntartó által fenntartott további intézményekkel II.3.3. Minőségirányítással foglalkozó munkatárs A minőségirányítási munkatárs a tevékenységét a Szakközépiskola Intézményi Minőségirányítási Programja alapján végzi. Feladata: A minőségirányítási rendszer teljes körű működtetése és koordinálása a Szakközépiskolára vonatkozóan. Hallgatói kérdőívek karban tartása. Elemzések készítése. Eljárási és Munkautasítások, valamint a formanyomtatványok változtatásainak kezdeményezése szükség esetén.

25 18 A minőségirányítási rendszer alapján történő további feladatok és adatszolgáltatás. II Marketing menedzser E munkatárs a feladatkörének egy részében látja el feladatait a következők szerint: Feladata: A Szakközépiskola weblapjának folyamatos fejlesztése, az itt megjeleníthető, megjelenítendő információk gyűjtése, kezelése, rendszeres aktualizálása. Az iskola marketing és kommunikációs tevékenységének szervezése, koordinálása. Az intézmény saját kiadványainak, szóróanyagainak összeállítása. Reklámfelület-lehetőségek felkutatása, a hirdetések, reklámok, stb. megrendelése az igazgató utasítására. Képzési börzéken, rendezvényeken, vásárokon való részvétel, és ott az iskola népszerűsítése, az érdeklődők tájékoztatása. Nyílt napok, tájékoztató fórumok szervezése, az érdeklődők számára pályaválasztási tanácsadás szervezése. Az iskola minden típusú rendezvényének, illetve projektekhez kapcsolódó disszeminációknak a megszervezése, lebonyolításának koordinálása. Az iskola marketing tervének elkészítése. A marketig kérdőívek alapján a tanulók és képzésben résztvevők visszajelzéseinek összesítése, értékelése. A Szalézi médiával való kapcsolattartás és tájékoztatók küldése II A diákönkormányzat munkáját segítő munkatárs Az iskolában működő diákönkormányzat munkáját segíti a következők szerint: Koordinálja az évenkénti diákönkormányzati képviselők megválasztását, majd a tanév folyamán a tanulók által megválasztott osztályképviselőkkel folyamatosan kapcsolatot tart. Részt vesz a diákönkormányzati gyűléseken, információkkal látja el a tanulókat az iskola életével, ügymenetével, továbbá a diákönkormányzat jogszabályban foglalt jogosítványaival és kötelezettségeivel kapcsolatban. Segíti a gyűlések lebonyolítását, dokumentálását. Segíti a tanulók kapcsolattartását az iskolamenedzsmenttel. Részt vesz a diákrendezvényeken, segít azok szervezésében, felügyeletében. Kapcsolatot tart a SZALIM Egyesülettel.

26 19 II.3.6. Képzési munkatársak A Szakközépiskola képzései tekintetében a tanügy-igazgatással illetve az ezzel közvetlenül kapcsolatos feladatokkal (beleértve a minőségbiztosítás e területre vonatkozó feladatait is) a tanügyi igazgatóhelyettes irányítása mellett a képzési munkatársak foglalkoznak. A képzési munkatársak látják el a tanulók felvételével, a tanévkezdéssel és a tanév lezárásával, a félév kezdésével és zárásával valamint a tanév, a félév során a folyamatos oktatásszervezéssel, tanügy-igazgatással kapcsolatos ügyintézési, adminisztrációs feladatokat. Iskolarendszeren kívüli képzések esetén a felnőttképzési főmunkatárssal együttműködve foglalkoznak a képzésben részt vevőkkel való szerződéskötéssel, a képzési díj befizetésének nyomon követésével, és a képzésekkel kapcsolatos ügyintézési és dokumentációs feladatok ellátásával. Minden képzés tekintetében a feladataik közé tartozik az intézmény külső és belső kommunikációs feladatainak ellátása. A képzési munkatársak a feladataik ellátása körében kapcsolatot tartanak a tanulókkal, a tanulók szüleivel, a felnőttképzésben résztvevőkkel, a Szakközépiskolában oktató belső, valamint külső óraadó tanárokkal, a Szakközépiskola külső partnereivel, a Szakközépiskola működtetésében részt vevő valamennyi munkatárssal. Feladataik: Tanulói jelentkezések, beiratkozások, szerződéskötések, és a teljes tanulási folyamat tanügy-igazgatási és minőségirányítási dokumentumainak elkészítése a vonatkozó törvények és az Intézményi Minőségirányítási Program előírásai szerint. Információs kapcsolattartás a tanulókkal, képzésben résztvevőkkel, oktatókkal. A tanulók hiányzásainak nyomon követése, a hiányzás következményeinek érvényesítése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Kedvezmények, felmentések, előző tanulmányok beszámításának adminisztrálása. A tanulók szolgáltatási-, illetve térítési díj befizetésének nyomon követése, a szükséges intézkedések megtétele a mindenkor hatályos tanulmányi- és vizsgaszabályzatnak megfelelően. Irattári dokumentumok kezelése. A tanügyi dokumentumok elkészítése a mindenkor hatályos rendeletek alapján. Oktatói (óraadói és egyéb) megbízások elkészítése, a teljesítések leigazolása, felnőttképzés esetén oktatói számlák nyomon követése. Részvétel az oktató-nevelő munkával kapcsolatos értekezletek előkészítésében és lebonyolításában. Adatok szolgáltatása statisztikákhoz a tanév során. A Szakközépiskolában tanulók diákigazolvány-igényléssel kapcsolatos feladatainak ellátása, az igényléssel járó adminisztrációs tevékenység teljes körű elvégzése.

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK

4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 4.SZ. MELLÉKLET A NAGYKÁTAI IPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK A nagykátai Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete 1 Az intézmény neve/címe:

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Iskolaigazgató munkaköri leírása

Iskolaigazgató munkaköri leírása 2. számú melléklet Az intézmény neve/címe: Iskolaigazgató munkaköri leírása Munkakör megnevezése: Iskolaigazgató FEOR száma: A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója:. Kötelező óraszáma:. A munkakör

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése

Tartalom 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény feladata 3. Az intézmény szervezeti felépítése Tartalom 1. Általános rendelkezések 2 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 2 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése 3 2. Az intézmény

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fejér Megyei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. szeptember 01. y belső és külső kapcsolataira

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette:Csimáné Kiss Ilona Igazgató Hatályba lépése: 2013. december 21. Székhelye: Székesfehérvár, Batthyány u.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. Fejezet...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakközépiskola és Kollégium 5430. Tiszaföldvár, Kossuth L. út 122. Tel.: 56/470-038 hajnoczy.tiszafoldvar@gmail.com OM 037923 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 187/2/2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÁSZBERÉNYI NAGYBOLDOGASSZONY KÉTTANNYELVŰ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Általános

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013.

A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és. Háromkirályok Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata. Tiszafüred, 2013. A tiszafüredi Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Tiszafüred, 2013. Tartalomjegyzék I.A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 5 II. Az oktatási intézmény meghatározása...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Készült: 2013. március 28. Hatályba lépett: 2013. szeptember 1. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató jóváhagyta: 2013. március 28. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓISKOLÁJÁNAK

Részletesebben

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola A soproni Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat A Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÀLYZAT Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 1 1. A SZMSZ célja, tartalma... 1 2. Jogszabályi háttér... 1 3. A SZMSZ hatálya...

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12

Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5. 2. Az intézmény szervezeti felépítése 6. 3. Az intézmény működési rendjét meghatározó dokumentumok 12 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben