SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, február

2 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés Általános rendelkezés Az SZMSZ célja Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok Az SZMSZ -ben foglaltak hatálya Az SZMSZ nyilvánossága Általános tudnivalók Az intézmény jogállása A közoktatási intézmény vezetése Iskolavezetés Igazgató Igazgatóhelyettes Iskolavezetőség Szakmai munkaközösségek vezetők MICS vezető Az intézmény szervezeti felépítése Munkaköri leírás minták a.) Igazgatóhelyettes b.) Igazgatóhelyettes c.) Munkaközösség vezető ca.) Pedagógiai cb.) Alsós cc.) Szaktárgyi d.) Szaktanár e.) Tanító f.) Osztályfőnöki g.) Napközis nevelő h.) Tanulószobai i.) Könyvtáros tanár j.) Fejlesztő pedagógus ja.) alsós jb.) felsős k.) Gyógypedagógus l.) Rendszergazda m.) ügyviteli dolgozó ma.) 30 órás mb.) 40 órás A telephellyel való kapcsolattartás rendje Az intézmény vezetőinek az intézményben való benntartózkodási és helyettesítési rendje Az intézmény közösségei Nevelőtestület Szakmai munkaközösségek Szülői munkaközösség Iskolaszék Diákönkormányzat Osztályközösség Beszámoltatás rendje Az intézmény külső kapcsolatai Az intézmény munkarendje / 87. oldal

3 6.1. A tanítás munkarendje A pedagógus feladata Ügyeletes tanár feladatai Az intézmény tanulóinak munkarendje (tanulói házirend) A tanév helyi rendje A tanítás helye Az intézményben tartózkodás rendje Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje A napközi és a tanulószoba rendje a.) A napközi rendje b.) A tanulószoba rendje Tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái Szakkörök Kihelyezett tanórák Intézményi óvó-védő előírások Az intézmény dolgozóinak feladatai Bármely rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Tűzriadó terv Mofémtelep Bombariadó terv Mofémtelep Tűzriadó terv Ipartelep Bombariadó terv Ipartelep Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Mindennapi testmozgás Egészségnevelési programok Ünnepélyek, megemlékezések, hagyományok ápolása Pedagógiai program A belső ellenőrzés rendje A fegyelmi eljárás szabályai Jutalmazás elve Fegyelmező intézkedések Fegyelmező intézkedések és fokozatai A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályai A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás részletes szabályai Az elektronikus és az elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt nyomtatványok kezelési rendje Könyvtár szervezeti és működési szabályzata Általános adatok A könyvtárra vonatkozó adatok A könyvtár fenntartása A könyvtár jellege A könyvtár feladatai Az iskolai könyvtár gazdálkodása Katalógus szerkesztési szabályzat Állománygyarapítás Állományapasztás Állománygondozás-, védelem-, ellenőrzés Használat rendje A kölcsönzés szabályai Az olvasó jogai és kötelességei Az iskolai könyvtár nyitvatartási rendje Gyűjtőköri Szabályzat A gyűjtés köre / 87. oldal

4 2. Gyűjtés mélysége, nyelvi határai Gyűjtés dokumentumtípusai A gyarapítás mértéke Tankönyvtári szabályzat A könyvtáros tanár munkaköri leírása Hatálybalépés Az SZMSZ felülvizsgálati rendje / 87. oldal

5 1. Általános bevezetés 1.1. Általános rendelkezés Az SZMSZ meghatározza a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörébe Az SZMSZ célja A köznevelésről szóló évi CXC. törvény, valamint a végrehajtási rendeletében foglaltak érvényre juttatása, az intézmény jogszerű működésének biztosítása, zavartalan működésének garantálása, a gyermeki, tanulói jogok érvényesülésének biztosítása, a szülők, diákok és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi működés demokratikus rendjének garantálása Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok - A köznevelésről szóló évi CXC. törvény és végrehajtási utasítása (valamennyi módosításával együtt) - 20/2012. évi EMMI rendelet évi CXCV. Törvény az államháztartásról - 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.) - Magyarország mindenkori központi költségvetéséről szóló törvény - 28/2011. (VIII. 3.) NGM rendelet a költségvetési szervnél belső ellenőrzési tevékenységet végzők nyilvántartásáról valamint a költségvetési szervek vezetőinek továbbképzéséről évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XXXIII. Törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról évi CLXXIX. Törvény a nemzetiségek jogairól - A mindenkori tanév rendjéről szóló EMMI rendelet évi XXXIII. törvény és a végrehajtásáról rendelkező 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet (módosításokkal együtt) - 26/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról - 44/2007. (XII.29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól - 335/2005. Korm. rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről - 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi I. törvény a gazdasági reklámtevékenységről szóló évi LVIII. törvény módosításáról. És mindezen törvények végrehajtási utasításai és módosításai. 5 / 87. oldal

6 1.4. Az SZMSZ -ben foglaltak hatálya Időbeli hatálya Az elfogadott és jóváhagyott SZMSZ az iskola vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Felülvizsgálata évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően történik. Személyi hatálya kiterjed: - az iskolával jogviszonyban álló minden alkalmazottra. A szervezeti és működési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezetőjének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. - az intézménnyel jogviszonyban nem állókra, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában. A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén: - az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illetőleg illetékes helyettese - munkáltatói jogkörben eljárva - hozhat intézkedést, - a tanulóval szemben fegyelmező intézkedés, illetőleg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség, - a szülőt vagy más nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. Területi hatálya kiterjed: - az iskola épületére - az iskola által szervezett a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli programokra 1.5. Az SZMSZ nyilvánossága Az iskola SZMSZ-e minden érdeklődő számára megtekinthető. Egy-egy példánya megtalálható a fenntartónál, az iskola irattárában, az iskola könyvtárában, az intézmény nevelői szobáiban, az igazgatónál és az intézmény honlapon. Változtatás esetén a legitimációs eljárásrend után: - első szülői értekezleten az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket - első DÖK összejövetelen a DÖK-öt segítő tanár tájékoztatja az osztálytitkárokat - osztályfőnöki órán az osztályfőnök a tanulókat is érintő változásokat ismerteti - az iskolatitkári feladatokat ellátó személy az elérhetőségi helyeken elhelyezi az érvényes dokumentumokat 6 / 87. oldal

7 1.6. Általános tudnivalók Az intézmény alapdokumentumai: Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program A Fekete István Általános Iskola házirendje Módosításuk az adott alapdokumentumban leírtak alapján történik az eljárásrend betartásával. Nyilvánosságra hozataluk (szintén az alapdokumentumban találhatók) Szervezeti és Működési Szabályzat Pedagógiai Program A Fekete István Általános Iskola házirendje 7 / 87. oldal

8 1.7. Az intézmény jogállása Az intézmény neve: Fekete István Általános Iskola Az intézmény OM azonosítója: OM Az intézmény típusa: általános iskola Évfolyamok száma: 8 Felvehető maximális létszám: 448 fő Specialitása: Emelt szintű nyelvi képzés (angol, német, orosz 4-8. évfolyamon) Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Gorkij u. 29. hrsz.: 415/2 Az intézmény telephelye: 9200 Mosonmagyaróvár Alkotmány u. 8. hrsz.: 5085 Az intézmény vezetője: Az a személy, akit az illetékes kormányhivatal nevez ki/bíz meg. Az intézmény működési területe: Mosonmagyaróvár város Az intézményt alapító és fenntartó neve és címe: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. Az intézményt irányító szerv neve és címe: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11. Az intézmény alapításának éve: Székhely: Telephely: Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: Az intézmény statisztikai számjele: Az intézmény alapító okiratának száma: 147/2012. (VI. 28.) Kt. számú határozat Az intézmény alapító okiratának kelte: (az első alapító okirat kelte) ( ) Az intézmény alaptevékenysége: Általános iskolai nevelés és oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. ) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű, nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű, nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Könyvtári szolgáltatások 8 / 87. oldal

9 Igazgató Az intézmény felelős vezetője az igazgató. 2. A közoktatási intézmény vezetése 2.1. Iskolavezetés A Nkt 69 -a alapján felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe, felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, képviseli az intézményt. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felel továbbá a pedagógiai munkáért, a nevelőtestület vezetéséért, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és ellenőrzéséért, a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségbiztosítási rendszerének működéséért, a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel és a diákönkormányzattal, szülői szervezettel való megfelelő együttműködésért, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, a pedagógus etika normáinak betartásáért és betartatásáért. A köznevelési intézmény vezetője a pedagógiai munkáért való felelőssége körében szakmai ellenőrzést indíthat az intézményben végzett nevelő és oktató munka, egyes alkalmazott munkája színvonalának külső szakértővel történő értékelése céljából. Feladatait részletesen a munkaköri leírás tartalmazza Igazgatóhelyettes Az igazgató közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek. Megbízásukat a tantestületi véleményezési jogkör megtartásával az igazgató adja. Feladat- és hatáskörük, valamint egyéni felelősségük mindazon területre kiterjed, amelyet munkaköri leírásuk tartalmaz. Igazgatóhelyettesi megbízást az intézmény határozatlan időre alkalmazott pedagógusa kaphat, a megbízás a törvényi előírásoknak megfelelően 5 évre szól. Az igazgató távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat. 9 / 87. oldal

10 2.2. Iskolavezetőség Tagjai az iskolavezetés, a szakmai munkaközösségek vezetői és a MICS vezető. Az iskola vezetősége, mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az iskola vezetősége szükség szerint megbeszéléseket tart. Együttműködik az iskola más közösségeinek képviselőivel Szakmai munkaközösségek vezetők Az NKT a szerint a nevelési-oktatási intézmény pedagógusai szakmai munkaközösségeket hozhatnak létre. A munkaközösség szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelésioktatási intézményben folyó nevelő- és oktatómunka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. Az intézmény szakmai munkaközösségei az alábbiak (amennyiben létszáma legalább 5 fő): - alsós szakmai munkaközösség - pedagógiai munkaközösség - idegen nyelvi munkaközösség A szakmai munkaközösség tagjai munkaközösség vezetőt választanak 5 évenként (ha a választás rövidebb időtartamát más nem indokolja) a munkaközösség tevékenységének szervezésére, irányítására, koordinálására. A munkaközösség vezetőt az igazgató bízza meg a közösség véleményezése alapján. Választhatóság feltételei: - 5 év gyakorlati idő az adott intézményben - kiváló szakmai munka - emberi alkalmasság (segítőkészség, kreativitás, empátiakészség...) Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza MICS vezető Az intézményvezető által felkért és megbízott személy, aki az intézményi minőségirányítási csoportot vezeti és koordinálja a feladatokat. 10 / 87. oldal

11 2.3. Az intézmény szervezeti felépítése igazgató igazgatóhelyettesek iskolatitkárok munkaközösségvezetők DÖK segítő pedagógus beosztott pedagógusok gazdasági ügyintéző ügyintéző konyhások takarítók karbantartó MICS vezető 11 / 87. oldal

12 2.4. Munkaköri leírás minták a.) Igazgatóhelyettes 1. Név:. Beosztás: igazgatóhelyettes Munkaidő: heti 40 óra. Munkaidő beosztása: H-Cs: P: Kötelező óraszáma: heti óra. Az intézményi igazgatóhelyettes vezetési, irányítási, szervezési feladatokat lát el az iskola oktatónevelő munkájának zavartalanná tétele érdekében. - Személyes felelősség megosztása nélkül törekszik arra, hogy az iskolai közösség egyre fokozódó öntevékenységgel vállaljon részt a feladatok megoldásából az iskolai élet szervezéséből. - Törekszik a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, segíti a humanista pedagógus - diák viszony kialakítását. Az igazgató és intézményi helyettesek közösen felelősök: - hogy intézkedéseiket összehangolják, - egymás tekintélyét elvszerűen megóvják, - az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményéről kölcsönösen tájékoztassák egymást. Az igazgatóhelyettes rendszeresen köteles beszámolni - feladatkörébe tartozó munkák elvégzéséről és tapasztalatairól vezetői megbeszéléseken. 1. Pedagógiai feladatok Az iskolában ellenőrzi és értékeli az oktató-nevelő munkát, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását, látogatja a tanítási órákat és tanórán kívüli foglalkozásokat. Ellenőrzi a munkaközösség vezetők és felelősök munkáját, útmutatást ad a munka további folytatásához. Tanév elején a hatáskörébe tartozó terület (azon belül is a humán jellegű tantárgyak) tanmeneteit ellenőrzi (segítenek a mk. vezetők), s az észrevételeiről jegyzőkönyvet készít, melynek tartalmát kollégáival is ismerteti. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások látogatási terve havonkénti vezetői megbeszélés keretében történik. 2. Szervezési feladatok - Órarend elkészítése, illetve szükség esetén módosítása. - Óraközi szünetek ügyeleti rendjének megszervezése, ellenőrzése. 12 / 87. oldal

13 - Tanítás nélküli munkanapok és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos előkészítő és szervező munka. - Iskolai rendezvényekkel kapcsolatos feladatok összefogása, ellenőrzése. - Nevelők szakmai továbbképzésével kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. - Iskolalátogatási igazolás kiadása. - Javító- és osztályozóvizsgák megszervezése és lebonyolítása. - Iskolai étkeztetés szervezése és kulturált lebonyolítása. - Egészségügyi intézkedések, fogászat, tüdőszűrés, tisztasági vizsgálatok, orvosi vizsgálatok megszervezése. - Napközis csoportok foglalkozási rendjének meghatározása, irányítása, ellenőrzése. - Iskola tisztaságának, rendjének, dekorációjának ellenőrzése. - Technikai dolgozók munkájának felügyelete. - A nevelők iskolai adminisztrációs munkáinak ellenőrzése. - Tanév eleji kimutatások készítése. - Szaktárgyi versenyek összehangolása és nyilvántartása. - Tanuló nyilvántartás vezetése - Mérések és értékelések. - Beiratkozások előkészítésének megszervezése. - Reklámtevékenység - Pályaválasztás - DÖK - Intézményi minőségirányítás 3. Gazdasági, pénzügyi feladatok - Költségvetés előkészítése. - Leltározással és selejtezéssel kapcsolatos irányítási, szervezési és ellenőrzési feladatok ellátása. - Vagyonmegőrzési felelősség. - Beszerzések előkészítése, igények felmérése. - Társadalmi munka szervezése. A felsoroltakon túl köteles minden olyan feladatot ellátni, amely az iskola működését szolgálja, és az oktató-nevelő munka zavartalanságát biztosítja. Helyettes társa hiányzása esetén az ő munkaköri leírásában foglalt feladatokat is el kell látnia. A munkaköri leírást elfogadom. Mosonmagyaróvár,.... igh... igazgató 13 / 87. oldal

14 b.) Igazgatóhelyettes 2. Név:. Beosztás: igazgatóhelyettes Munkaidő: heti 40 óra. Munkaidő beosztása: H-Cs: P: Kötelező óraszáma: heti óra. Az intézményi igazgatóhelyettes vezetési, irányítási, szervezési feladatokat lát el az iskola oktatónevelő munkájának zavartalanná tétele érdekében. - Személyes felelősség megosztása nélkül törekszik arra, hogy az iskolai közösség egyre fokozódó öntevékenységgel vállaljon részt a feladatok megoldásából az iskolai élet szervezéséből. - Törekszik a nevelőtestületben az egymást segítő emberi kapcsolatok megerősítésére, segíti a humanista pedagógus-diák viszony kialakítását. Az igazgató és intézményi helyettesek közösen felelősök: - hogy intézkedéseiket összehangolják, - egymás tekintélyét elvszerűen megóvják, - az iskolai élet minden lényeges ügyéről, eseményéről kölcsönösen tájékoztatják egymást. Az igazgatóhelyettes rendszeresen köteles beszámolni: - feladatkörébe tartozó munkák elvégzéséről és tapasztalatairól, (hetente vezetői megbeszélésen beszámol. 1. Pedagógiai feladatok Az iskolában ellenőrzi és értékeli az oktató-nevelő munkát, a nevelőtestületi határozatok végrehajtását, látogatja a tanítási órákat és tanórán kívüli foglalkozásokat. Tanév elején a hatáskörébe tartozó terület (felsőben a reál tantárgyak) tanmeneteit ellenőrzi (segítenek a mk. vezetők), s az észrevételeiről jegyzőkönyvet készít, melynek tartalmát kollégáival is ismerteti. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások látogatási terve havonkénti vezetői megbeszélés keretében történik. 2. Szervezési feladatok - Órarend elkészítése, illetve szükség esetén módosítása. - Óraközi szünetek ügyeleti rendjének megszervezése, ellenőrzése. - Tanítás nélküli munkanapok és tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos előkészítő, és szervező munka. - Nevelők szakmai továbbképzésével kapcsolatos szervezési feladatok ellátása. - Iskolalátogatási igazolás kiadása. - Statisztikai adatok (okt. 1. naplók) ellenőrzése, összesítése. 14 / 87. oldal

15 - Iskolai étkeztetés megszervezése, kulturált lebonyolítása. - Egészségügyi intézkedések, fogászat, tüdőszűrés, tisztasági vizsgálatok, orvosi vizsgálatok megszervezése. - Napközis csoportok foglalkozási rendjének meghatározása, irányítása, ellenőrzése. - Iskola tisztaságának, rendjének, dekorációjának ellenőrzése. - Technikai dolgozók munkájának felügyelete. - A nevelők adminisztrációs munkáinak ellenőrzése. - Tanév eleji kimutatások készítése. - Szaktárgyi versenyek. - Tanuló nyilvántartás vezetése. - Mérések és értékelések. - Beiratkozások előkészítésének megszervezése. - Tanulókkal kapcsolatos tűz- és balesetvédelmi teendők. - Munkából való távolmaradás esetén - melynek engedélyezése igazgatói hatáskör - helyettesítés megszervezése. - Tanulók mulasztásával kapcsolatos intézkedések megtétele. - Adatszolgáltatások. Nyilvántartások vezetése. 3. Gazdasági feladatok - Javítási, karbantartási munkák jelzése a gazdasági dolgozó felé. - Költségvetés előkészítése. - Leltározás és selejtezés előkészítése és lebonyolítása. - Túlóra és helyettesítés havi kimutatása, elszámolása. - Technikai dolgozók szabadságolási tervének elkészítése. - Vagyonmegőrzési felelősség. - Beszerzések előkészítése, igények felmérése. - Társadalmi munka szervezése. - Nyilvántartások és pénzügyi kimutatások belső ellenőrzésének elvégzése. A felsoroltakon túl köteles minden olyan feladatot ellátni, amely az iskola működését szolgálja, és az oktató-nevelő munka zavartalanságát biztosítja. Helyettes társa hiányzása esetén az ő munkaköri leírásában foglalt feladatokat is el kell látnia. Mosonmagyaróvár,.... igh... igazgató 15 / 87. oldal

16 c.) Munkaközösség vezető ca.) Pedagógiai A munkaközösség vezetők feladatai az iskolában: - A munkaközösség vezető módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. - A pályakezdők segítése - hospitálás megszervezése. - A módszertani és szakmai továbbképzés irányítása, az önképzés irányítása, a szakirodalom figyelemmel kísérésének megszervezésével. - Az iskolai munkaterv elkészítésének szakmai javaslattal való kiegészítése. - Munkaközösség munkatervi programjának összeállítása, a munkaközösség tagjaitól való előzetes tájékozódás figyelembevételével. - Nyílt órák, házi és külső bemutatók, viták szervezése. - A feladat- és eszközkészlet szükség szerinti folyamatos fejlesztésének felmérése - javaslattétel. - A felmérések, eredményvizsgálatok, pedagógiai értékelések közös tervezése, irányítása, elemzése. - Rendszeres szakmai információ, kapcsolattartás az iskolavezetéssel. - Nevelőtestület tájékoztatása évi egy alkalommal a munkaközösségben folyó munkáról. - Az iskolavezetés rendszeres tájékoztatása a feladatok ellátásáról. - A munkaközösségbe tartozó kollégák szakmai adminisztratív munkájának ellenőrzése. - Véleménynyilvánítás a munkaközösség tagjainak szakmai, illetve munkaközösségi munkájáról. - Minden olyan tevékenység, amely a zavartalan nevelő-oktató munka ellátásához szükséges. Mosonmagyaróvár,.... munkaközösség vezető.. igazgató 16 / 87. oldal

17 cb.) Alsós - A munkaközösség vezető módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. - A pályakezdők segítése - hospitálás megszervezése. - A módszertani és szakmai továbbképzés irányítása, az önképzés irányítása, a szakirodalom figyelemmel kísérésének megszervezésével. - Az iskolai munkaterv elkészítésének szakmai javaslattal való kiegészítése. - Munkaközösség munkatervi programjának összeállítása, a munkaközösség tagjaitól való előzetes tájékozódás figyelembevételével, mely tartalmazza az ellenőrzési tervet (óralátogatási ütemtervet) is. - Tanév elején a hatáskörébe tartozó terület tanmeneteit ellenőrzi, s az észrevételeiről jegyzőkönyvet készít, melynek tartalmát kollégáival is ismerteti. - Nyílt órák, házi és külső bemutatók, viták szervezése. - A feladat- és eszközkészlet szükség szerinti folyamatos fejlesztésének felmérése javaslattétel. - Szakköri munka irányítása, korrepetálások szervezésének, koordinálásának elvégzése, tartalmának ellenőrzése. - Rendszeres szakmai információ, kapcsolattartás az iskolavezetéssel. - Nevelőtestület tájékoztatása évi egy alkalommal a munkaközösségben folyó munkáról. - Az iskolavezetés rendszeres tájékoztatása a feladatok ellátásáról. - Szaktárgyi tantervi követelményrendszer megvalósításának segítése. - A tanulmányi versenyek előkészítése, szervezése, a gyerekek felkészítésének irányítása. - Rendszeres kapcsolattartás az óvodával és a fejlesztő pedagógussal. - A munkaközösségbe tartozó kollégák szakmai adminisztratív munkájának ellenőrzése. - Véleménynyilvánítás a munkaközösség tagjainak szakmai, illetve munkaközösségi munkájáról. - Minden olyan tevékenység, amely az alsós munkaközösség nevelő-oktató munkáját támogatja. Mosonmagyaróvár,.... munkaközösség vezető.. igazgató 17 / 87. oldal

18 cc.) Szaktárgyi. munkaközösség vezető részére. - A munkaközösség vezető szakmai módszertani kérdésekben segítséget ad a nevelési-oktatási intézményben folyó nevelő-oktató munka tervezéséhez, szervezéséhez, ellenőrzéséhez. - A pályakezdők segítése - hospitálás megszervezése. - Ellenőrzi és értékeli a mk. tagjai által leadott tanmeneteket s rövid jegyzőkönyvben - rögzíti észrevételeit, javaslatait, melyet kollégáival is ismertet. A jegyzőkönyvet az - alsós igazgató helyettesnek adja le. - A módszertani és szakmai továbbképzés irányítása, az önképzés irányítása, a szakirodalom figyelemmel kísérésének megszervezésével. - Az iskolai munkaterv elkészítésének szakmai javaslattal való kiegészítése. - Munkaközösség munkatervi programjának összeállítása, a munkaközösség tagjaitól való előzetes tájékozódás figyelembevételével, mely tartalmazza az ellenőrzési tervet (óralátogatási ütemtervet) is. - Nyílt órák, házi és külső bemutatók, viták szervezése. - A feladat- és eszközkészlet szükség szerinti folyamatos fejlesztésének felmérése - javaslattétel. - A felmérések, eredményvizsgálatok, pedagógiai értékelések közös tervezése, irányítása, elemzése. - Rendszeres szakmai információ, kapcsolattartás az iskolavezetéssel. - Nevelőtestület tájékoztatása évi egy alkalommal a munkaközösségben folyó munkáról. - Az iskolavezetés rendszeres tájékoztatása a feladatok ellátásáról. - A munkaközösségbe tartozó kollégák szakmai adminisztratív munkájának ellenőrzése. - Véleménynyilvánítás a munkaközösség tagjainak szakmai, illetve munkaközösségi munkájáról. Mosonmagyaróvár,.... munkaközösség vezető.. igazgató 18 / 87. oldal

19 d.) Szaktanár Az iskola házirendjében, SZMSZ-ében és Pedagógiai programjában meghatározottak szerint személyes példaadással segíti elő az intézmény nevelő-oktató munkáját. Nevelő-oktató munkáját a nevelőtestület által kialakított egységes elvek alapján, a módszerek és taneszközök szabad megválasztásával (a taneszköz jegyzékben szereplő könyvek közül) tervszerűen végzi. Megismeri a szaktárgyában rendelkezésre álló programokat és tankönyveket, s ezek közül az iskola pedagógiai koncepciója alapján, a tanulók adottságaihoz igazítva választja ki a legmegfelelőbbet. - Év elején a követelményeket és az előző évi mérések eredményét figyelembe vevő, a képességek fejlesztését célzó tanmenetet készít, az iskola éves munkatervében meghatározottaknak megfelelően. - Tanítási óráin és a tanórák kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, azokat szakszerűen és pontosan megtartja. - Óráin gondot fordít a tanulók differenciált foglalkoztatására, egyéni fejlesztésüket optimális szintű, személyre szabott feladatokkal szolgálja. - Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a tanulók teljesítményeit, eközben gondot fordít arra, hogy az írásbeli és szóbeli számonkérés egyensúlyban legyen. - Az írásbeli dolgozatokat, felmérő és témazáró feladatlapokat legkésőbb 2 héten belül kijavítja és kijavíttatja. - A kötelező írásbeli házi feladatokat ellenőrzi, javítja vagy a tanulókkal javíttatja, és velük együtt értékeli. - Az iskolavezetés jóváhagyásával a hátrányos helyzetű, lassúbb tempóban haladó gyerekek számára felzárkóztató foglalkozásokat szervezhet. - A szaktárgyában kimagasló teljesítményt és kreativitást mutató tanulókat az iskola lehetőségeinek kihasználásával hozzásegíti tehetségük kibontakoztatásához. - Óráin optimálisan felhasználja az iskolában rendelkezésre álló szemléltető eszközöket. Gondoskodik a szaktárgyához tartozó szertári anyag megfelelő tárolásáról, megőrzéséről, a szertár rendjéről. - Az iskola Pedagógiai programjában meghatározott szabadidős programokban aktív szerepet vállal. - Az ügyeletesi teendőket ellátja a tanév elején meghatározott rendben. - Megbízás alapján a helyettesítést ellátja. - Határidőre elvégzi a pedagógus beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát. (Pontosan és határidőre vezeti a naplót, tanulócsoportjára vonatkozó adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét.) - Részt vesz az iskola szülői értekezletein, és fogadóóráikon. - Részt vesz a testületi értekezleteken, megbeszéléseken; joga van véleményével a közös döntésekhez hozzájutni. - Jelen kell lennie minden iskolai szintű rendezvényen, ünnepségen. - Kötelessége szakmai és pedagógia tudásának állandó gyarapítása, a szaktárgya körébe tartozó új tudományos eredmények megismerése és a szakmódszertani fejlesztések körében való tájékozódás. 19 / 87. oldal

20 - Meghatározza szaktárgyában használatos írószer és egyéb taneszköz-szükségletet. - Munkájának megkezdése előtt 15 perccel köteles megjelenni az iskolában. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti feletteseit és a tanítási anyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. - Aktívan részt vesz szakmai munkaközössége foglalkozásain, ahol megosztja kollégáival önképzésben szerzett ismereteit; egyezteti velük a szaktárgyi értékelés helyi elveit. - Minden pedagógus kötelessége a tanulók személyiségeinek a nevelőtestülettel közösen kialakított pedagógiai koncepció mentén valófejlesztése; a Pedagógiai programban rögzített iskolai értékrend következetes képviselete. Figyelemmel kíséri a tanulók egyéni fejlődését, ennek előmozdítása érdekében együttműködik az osztályfőnökökkel és a vele egy osztályban tanító kollégákkal. - A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. - Minden olyan tevékenység, amely zavartalan nevelő-oktató munka ellátásához szükséges. Mosonmagyaróvár,.... szaktanár.. igazgató 20 / 87. oldal

21 e.) Tanító - Az iskola házirendjében, SZMSZ-ében és Pedagógiai programjában meghatározottak szerint személyes példaadással segíti elő az intézmény nevelő-oktató munkáját. - A tanító felelős a rábízott gyerekek tanulmányi és erkölcsi fejlődéséért, jogait és kötelességeit a Közoktatási törvény 19. -a tartalmazza. Kötelezőek a Közoktatási törvény végrehajtási rendeletei, az intézmény Pedagógiai programja és belső szabályzatai. - A tanító ismerje a rendelkezésére álló tanítási programokat és eszközöket; folyamatos önképzéssel kell tájékozódnia az új szakmai törekvésekről. - Tanóráira és tanórán kívüli foglalkozásaira rendszeresen felkészül, nagy gondot fordít a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő fejlesztő foglalkoztatására, a rendelkezésre álló idő optimális kihasználására. - Tanórai munkáját a gyerekek adottságainak, haladási tempójának megfelelően differenciáltan szervezi. Egyéni segítségnyújtással biztosítja továbbhaladásukat. Szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez. Gondot fordít a tehetséges tanulók megfelelő foglalkoztatására a tanórai differenciált foglalkozás keretében. - Törekszik arra, hogy minden tanuló megszerezze a tantárgy követelményeiben meghatározott alapkészségeket, képességeinek megfelelő ismereteket. - Gondoskodik az általa használt szemléltető és technikai eszközök helyes tárolásáról, épségének megőrzéséről. - Rendszeresen ellenőrzi és értékeli a gyerekek tanulmányi munkáját, az értékelésben törekszik az írásbeli és szóbeli formák egyensúlyának megtartására. A kötelező írásbeli feladatokat ellenőrzi, javítja, vagy a tanulókkal együtt értékeli. Az írásgyakorlatot és a matematikai feladatokat lehetőség szerint a következő órára kijavítja. - Kiemelten kezeli a szóbeli és írásbeli kommunikatív képességek fejlesztését. - A tanulók személyiségfejlesztését a tanítás-tanulás folyamatában tervszerűen végzi. Feladata a gyerekek minél alaposabb megismerése, amit a tanulók folyamatos tudatos megfigyelésével, családlátogatások segítségével érhet el. - Szoktatja tanulóit az iskolai élet szabályainak betartására, megismerteti velük az iskola házirendjét. - Biztosítja tanulói számára, hogy nyugodt légkörbe; türelmes, elfogadó környezetben fejlődjenek. - A gyerekek tanuláshoz való viszonyának kialakítása; feladata a tanulás megszerettetése; a szellemi erőfeszítésekben rejlő örömforrások felfedeztetése; a gyerekek spontán érdeklődésének fenntartása, fejlesztése. - Felelős azért, hogy a gyerekek a tanulmányi foglalkozások szüneteiben egészséges körülmények között kikapcsolódhassanak, játszhassanak; megfelelő időt töltsenek szabad levegőn való mozgással is. - A közös iskolai tevékenység minden mozzanatában gyakoroltatja a kultúrált emberi viselkedés szabályait. - Tiszteli a gyermek emberi méltóságát, a másik ember tiszteletét megköveteli a tanulóktól is. - Gondoskodik a szociális segítségre szoruló, hátrányos helyzetű és veszélyeztetett gyerekek segítéséről oly módon, hogy kezdeményezi a segélyezés, étkezési és tanszerellátási, gyámügyi intézkedést. Együttműködik az ifjúságvédelmi felelőssel. Szinte napi kapcsolatot tart az intézmény fejlesztő pedagógusával, annak szakvéleménye alapján kezeli a kiválasztott tanulókat. - Ellátja az osztály tanulóival kapcsolatos iskolai adminisztrációs munkát. (Pontosan és határidőre vezeti az osztálynaplót, a tanulók törzslapját; az osztályra vonatkozóan adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét, ellenőrző könyvét.) 21 / 87. oldal

22 - Szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. A minősítéseket, érdemjegyeket folyamatosan bejegyzi az ellenőrzőbe, illetve a tájékoztató füzetbe. A munkatervben meghatározott időközönként szülői értekezletet, fogadóórát tart. Meghatározza a szükséges füzetek és írószerek körét. - Szervezőmunkát végez a szülői munkaközösségek megalakításában, majd velük együttműködve kapcsolja össze az iskola és a helyi társadalom igényeit. - A szülőket tájékoztatja az iskola Pedagógiai programjáról, házirendjéről, az iskolai értékelési rendszerről. - Részt vesz a nevelőtestület döntéseinek meghozatalában, kötelessége az értekezleteken, közös iskolai rendezvényeken való részvétel. - Az iskolai ünnepélyek méltó megtartásához osztálya megfelelő felkészítésével járul hozzá. - Az ügyeletesi teendőket ellátja a tanév elején meghatározott rendben. - A beszámolókat, tanmeneteket elkészíti. - Naponta 15 perccel az első tanítási óra megkezdése előtt köteles munkahelyén megjelenni. Akadályoztatása esetén a lehető legrövidebb időn belül értesíti a munkáltatóját, és a tanítási tananyag, valamint a taneszközök átadásával hozzájárul a helyettesítés szakszerűségéhez. - Az 1. osztályos tanító kapcsolatot tart az óvodával, a 4. osztályos tanító a felső tagozaton tanító nevelőkkel. - Az iskola által biztosított belső továbbképzési lehetőségeket kihasználja. Újonnan szerzett ismereteiről beszámol munkaközösségében. - Alkotó munkát vállal az iskola Pedagógiai programjának alakításában. Mindennapi munkáját az iskola általános céljai alapján tervezi, és ezek szolgálatában szervezi. - A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. Mosonmagyaróvár,.... tanító.. igazgató 22 / 87. oldal

23 f.) Osztályfőnöki Az iskola házirendjében, SZMSZ-ében és Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint személyes példaadással segíti elő az intézmény nevelő-oktató munkáját. Az osztályfőnök olyan pedagógiai kompetenciával rendelkező szakember, akinek erkölcsi és jogi felelősséget kell vállalnia valamennyi rábízott tanulóért, az érdekükben kifejtett pedagógiai munkáért, mégpedig oly módon, hogy a tanuló egyéni fejlődési, tanulási tempójához igazítja fejlesztő munkáját, tiszteletben tartva az egyes tanulók emberi méltóságát, törekedve önismeretük fejlesztésére, megszervezve az osztályában tanító pedagógusokat, igényelve a szülők családpedagógiailag releváns közreműködését. A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. Feladatai: - A helyi tantervben meghatározott órakeretben osztályfőnöki órát tart. Az osztályfőnöki órák témáit a munkaközösség által meghatározott formában; tanmenetben rögzíti. - Nevelőmunkáját folyamatosan tervezi, ennek írásos dokumentuma az osztályfőnöki órák tématerve, amelynek formai, szerkezeti követelményeit az osztályfőnöki munkaközösség határozza meg. - Osztályfőnöki megbízatása, hogy tanítványai szociokultúrális hátterét megismerje, a tanulókat otthonukban szükség esetén meglátogassa. - Az osztályfőnökök munkájukról az igazgató kérésére félévenként szóbeli beszámolót adnak a megadott szempontok alapján. - Az osztályfőnökök lehetőség szerint látogassák osztályuk tanítási óráit. Koordinálják osztályuk szabadidős foglalkozásait. Szervezik a közművelődési intézményekbe való látogatásokat, nyomon követik a tanulók fejlődését, tevékenységét és konfliktusait a szülői házban és a kortárscsoportban. - Az osztályfőnököknek rendszeresen figyelemmel kell kísérnie osztályának tanulóit a tantárgyi és nem tantárgyi tanulási folyamatok közben. Gondot fordít a helyes tanulási módszerek elsajátíttatására. Törekedjen arra, hogy jelen legyen azokon az eseményeken, melyen tanulóinak többsége is részt vesz. - Az osztályfőnöknek, mint pedagógusnak törekednie kell arra, hogy osztályában kultúraközvetítőként, fejlesztőként, a csoport vezetőjeként, a csoport éltének szervezőjeként, értékelő pedagógusként kompetenssé válva irányítsa a rábízott tanulók életét, munkáját. - Az osztályfőnöknek kötelessége, hogy a szülőket tájékoztassa a házirendről, gyermekük iskolai teljesítményéről. - Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy a szülők szavazás útján megválasszák az osztály szülői munkaközösségének elnökét. Az osztályfőnök kapcsolatot tart a szülői munkaközösség és az iskolaszék képviselőjével. - Adminisztrációs munkáit határidőre elvégzi. (Pontosan és határidőre vezeti az osztálynaplót, a tanulók törzslapját, az osztályra vonatkozó adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét.) - Az osztályfőnök feltérképezi, hogy kik azok a szülők, akik kompetensek a tantárgyi és nem tantárgyi tanulás segítésében az iskolában, pályaválasztási, iskolai szabadidős és közművelődési programok szervezésében. 23 / 87. oldal

24 - Az osztályfőnöknek pontos információkkal kell rendelkeznie osztálya szociometriai képéről, az osztályon belüli konfliktusokról, rivalizációról, az uralkodó értékekről. Tisztában kell lennie az iskola által preferált alapértékek (rend és tisztaság; udvarias, illemtudó viselkedés; munkafegyelem, tanulói fegyelem; a teljesítmény tisztelete; a műveltségre, informáltságra való törekvés; testi, lelki egészség, derű, vidámság; demokratizmus, beavatottság) fejlettségével osztálya tanulóinál; attitűdként, képességként, normaként léteznek-e a gyerekek életvitelében. - A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók segítése érdekében együttműködik a gyermekvédelmi felelőssel. - Javaslatot tesz a rászoruló tanulók segélyben való részesítésére. - Kéthavonta értékeli az osztályában a tanulók tanulmányi előmenetelét, magatartását és szorgalmát. - Az osztályfőnöknek törekednie kell a munka világának, a munkamegosztás rendszerének bemutatására, hozzáigazítva mindezt a tanulók képességeihez, növelve ez által pályaismeretüket, formálva pályaválasztási kompetenciájukat. Ellenőrzi a kitöltött jelentkezési és tanulói adatlapok helyességét 8. évfolyamon. Meg kell szerveznie osztályában az iskolai munkanemekben való eredményes részvételt. Mosonmagyaróvár,.... osztályfőnök.. igazgató 24 / 87. oldal

25 g.) Napközis nevelő - Az iskola házirendjében, SZMSZ-ében és Pedagógiai programjában meghatározottak szerint személyes példaadással segíti elő az intézmény nevelő-oktató munkáját. - Munkaideje délutánra esik; a tanórák befejezésétől ig, felelős a gyerekek foglalkoztatásáért, a foglalkozások szüneteiben is. - Nevelő munkáját foglalkozási tervben rögzített módon tudatosan tervezi (a Pedagógiai programban foglaltak szerint), nagy gondot fordít a tanulók változatos foglalkoztatására. - Csoportja számára heti tervet készít; foglalkozásait a napközis munkaközösség által készített napközis házirend szerint szervezi. - Legfontosabb feladata a tanulók másnapi felkészülésének biztosítása, az önálló tanulás feltételeinek megteremtése, módszereinek megtanítása és a szükség szerinti segítségnyújtás. Gondoskodik arról, hogy a gyerekek a heti rendben megjelölt tanulmányi foglalkozásokon elmélyülten tanuljanak, írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék. Ezt mennyiségileg minden esetben, minőségileg lehetőség szerint ellenőrzi. - A memoritereket lehetőség szerint kikérdezi. - A rászorulókat a megadott időkeretek között korrepetálja. - Napi kapcsolatot tart, s együttműködik a csoportját tanító nevelőkkel, illetve a fejlesztő pedagógussal. - A napközis munka fontos része a szabadidő fejlesztő hatású tevékenységekkel való kitöltése (kultúr-, sport-, játék, és munkafoglalkozások). - Csoportját a tanítási órák befejezése után az ebédlőbe kíséri, ott gondoskodik a kultúrált étkeztetés feltételeiről, a személyi higiénia szabályainak betartásáról és a tanulók fegyelmezett viselkedéséről. - Ebéd után kötetlen szabadidőben biztosítja a tanulóknak a szabad levegőn való mozgást, kikapcsolódást, eközben személyesen felügyel rájuk. Ez idő alatt indirekten irányítja tevékenységüket, a gyerekek tanácstalansága esetén célravezető pedagógiai lépést tesz. - Felelősök választásával és azok munkájának ellenőrzésével munkaideje alatt - biztosítja az ebédlő, a csoportfoglalkozásokra használt tanterem és az iskolaudvar rendjét. - Gondoskodik a csoportja számára kiadott játékok, munka- és szemléltető eszközök gondos tárolásáról és állaguk megőrzéséről, kötelessége a leltározásban való részvétel. - Aktívan vesz részt a munkaközösség munkájában. - Mint a nevelőtestület tagja, köteles részt venni annak értekezletein, megbeszélésein, s minden iskolai rendezvényen. - Részt vesz a csoportjába tartozó tanulók szülői értekezletein, fogadóórákon; együttműködik az osztályfőnökkel. - Határidőre elvégzi a beosztásával kapcsolatos adminisztrációs munkát. (Pontosan és határidőre vezeti a naplót, tanulócsoportjára vonatkozóan adatokat szolgáltat a statisztika elkészítéséhez. Vezeti a tanulók tájékoztató füzetét.) - A pedagógust és a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel, a tanulóval és családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásának ellátása során szerzett tudomást. E kötelezettség független a foglalkoztatási jogviszony fennállásától, és annak megszűnése után, határidő nélkül fennmarad. Mosonmagyaróvár,.... napközis nevelő.. igazgató 25 / 87. oldal

26 h.) Tanulószobai - Munkaideje délutánra esik. - Lehetőség szerint a foglalkozás előtt 15 perccel érkezik és előkészül napi munkájára. - Felelős a tanulók fegyelmezett tanulásáért, a házi feladatok önálló elkészítését felügyeli. Megteremti az önálló tanulás feltételeit, és szükség szerint segítséget nyújt. - Gondoskodik arról, hogy a gyerekek írásbeli házi feladataikat maradéktalanul elkészítsék, és ezt mennyiségileg ellenőrzi is. A szóbelik (ismételnivalók, memoriterek, szavak) megtanulását szúrópróbaszerűen számon kéri (felmondatja). - Vezeti a foglalkozási naplót, ahol rendszeresen feltünteti a hiányzókat, az osztályfőnök felé megteszi a szükséges jelzéseket. - Együttműködik a csoportot tanító nevelőkkel, osztályfőnökökkel és szülőkkel. - Gondoskodik a kiadott könyvek, eszközök állagának megőrzéséről, a tanterem rendjéről. - Részt vesz a fegyelmi pontozásban és a tanulók magatartás és szorgalomjegyeinek elbírálásában. - Felelős a rábízott gyerekek erkölcsi fejlődéséért, testi-lelki védelméért. - Szem előtt tartja jogaikat, életkori sajátosságaikat, tudatosítja kötelességeiket. - Biztosítja a tanulói számára, hogy nyugodt légkörben, elfogadó környezetben fejlődjenek. - Kötelessége a tanulók személyiségének a közösen kialakított és a pedagógiai programban rögzített értékeknek megfelelő fejlesztése. - Szükség szerint hospitál a problémásabb esetek megfigyelésére. - Munkájáról az igazgató kérésére félévenként szóbeli beszámolót ad. Mosonmagyaróvár,.... tanulószobás nevelő.. igazgató 26 / 87. oldal

27 i.) Könyvtáros tanár Lásd a könyvtár SZMSZ-ében (a 85. oldalon). 27 / 87. oldal

28 j.) Fejlesztő pedagógus ja.) alsós fejlesztő feladatokat ellátó pedagógus részére. A fejlesztőpedagógus az általános iskola 1-4. évfolyamán ellátja: - Az SNI B-s tanulók egyéni fejlesztését. Fejlesztések során mindig a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az abban meghatározott területeken végzi a fejlesztést (pl.: mozgásfejlesztés, percepció fejlesztés, beszédfejlesztés, grafomotoros fejlesztés ). - Folyamatosan konzultál a gyerekeket tanító kollégákkal, szakmai tanácsaival segíti a kollégák munkáját. - Az SNI-s tanulókon túl BTM-el küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásait is megtartja egyéni vagy kiscsoportos keretek között, a szakvéleménynek megfelelően, valamint a velük kapcsolatos adminisztrációt elvégzi. - Rendszeresen konzultál a tanulók szüleivel és tanáraival. - A Nevelési Tanácsadó illetve a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján fejlesztésre szoruló tanulókat ellátja a szakvéleményben meghatározott területen és módon, az egy hónapra előzetesen elkészített fejlesztési terv alapján. Mindegyik terület esetében az ellátást az órarendi terhelhetőség függvényében az adott sorrendiség figyelembevételével kell ellátnia. - Az általa ellátott SNI B-s tanulók fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít és vezeti az egyéni fejlesztési lapokat. - Felülvizsgálati nyilvántartást vezet a tanulókról, s azt az iskolavezetés kérésére az iskolavezetés rendelkezésére bocsátja. - Folyamatosan konzultál a szülőkkel, nevelőkkel a gyerek fejlődéséről és tartja a szakmai kapcsolatot a Nevelési Tanácsadóval, illetve a Szakértői Bizottsággal. - Az egész év folyamán látogatja az órákat, tanulás és egyéb helyzetekben figyelemmel kíséri a tanulók közreműködését. - Fejlesztő munkáját az iskolavezetés által meghatározott időbeosztásban végzi (órarend). - Képességvizsgálatot végez (osztályszintű) a nevelővel és a fejlesztőpedagógussal együtt az iskola munkatervében meghatározott időben. - Eljárás kezdeményezése előtt egyeztet az adott tanuló pedagógusaival, valamint jelentést tesz az igazgatónak. - Betartja a munkakörére vonatkozó titoktartási kötelezettséget. Feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza. Mosonmagyaróvár,.... fejlesztő pedagógus.. igazgató 28 / 87. oldal

29 jb.) felsős fejlesztő feladatokat ellátó pedagógus részére. A fejlesztőpedagógus az általános iskola 5-8 évfolyamán ellátja: - Az SNI B-s tanulók egyéni fejlesztését. Fejlesztések során mindig a szakértői bizottság szakvéleménye alapján az abban meghatározott területeken végzi a fejlesztést (pl.: mozgásfejlesztés, percepció fejlesztés, beszédfejlesztés, grafomotoros fejlesztés ). - Folyamatosan konzultál a gyerekeket tanító kollégákkal, szakmai tanácsaival segíti a kollégák munkáját. - Az SNI-s tanulókon túl BTM-el küzdő gyermekek fejlesztő foglalkozásait is megtartja egyéni vagy kiscsoportos keretek között, a szakvéleménynek megfelelően, valamint a velük kapcsolatos adminisztrációt elvégzi. - Rendszeresen konzultál a tanulók szüleivel és tanáraival. - A Nevelési Tanácsadó illetve a Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján fejlesztésre szoruló tanulókat ellátja a szakvéleményben meghatározott területen és módon, az egy hónapra előzetesen elkészített fejlesztési terv alapján. Mindegyik terület esetében az ellátást az órarendi terhelhetőség függvényében az adott sorrendiség figyelembevételével kell ellátnia. - Az általa ellátott SNI B-s tanulók fejlesztéséhez egyéni fejlesztési tervet készít és vezeti az egyéni fejlesztési lapokat. - Felülvizsgálati nyilvántartást vezet a tanulókról, s azt az iskolavezetés kérésére az iskolavezetés rendelkezésére bocsátja. - Folyamatosan konzultál a szülőkkel, nevelőkkel a gyerek fejlődéséről és tartja a szakmai kapcsolatot a Nevelési Tanácsadóval, illetve a Szakértői Bizottsággal. - Az egész év folyamán látogatja az órákat, tanulás és egyéb helyzetekben figyelemmel kíséri a tanulók közreműködését. - Fejlesztő munkáját az iskolavezetés által meghatározott időbeosztásban végzi (órarend). - Képességvizsgálatot végez (osztályszintű) a nevelővel és a fejlesztőpedagógussal együtt az iskola munkatervében meghatározott időben. - Eljárás kezdeményezése előtt egyeztet az adott tanuló pedagógusaival, valamint jelentést tesz az igazgatónak. - Betartja a munkakörére vonatkozó titoktartási kötelezettséget. Feladata továbbá mindaz, amellyel a munkaköréhez kapcsolódóan, a szakképzettségével összefüggően az intézményvezető megbízza. Mosonmagyaróvár,.... fejlesztő pedagógus.. igazgató 29 / 87. oldal

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ

Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Bocskai - SZMSZ A Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napsugár Óvoda OM 034658 1188 Budapest Eke u. 16. 295-0495 napsugar@napsugarovoda18.hu Iktató szám: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító:

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA ÉS TELEPHELYEI: SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA (1149 Budapest, Pósa L. u. 61.) ÉS TELEPHELYEI: MEGGYESKERT ÓVODA (3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.) CSIPERKE ÓVODA (8000 Székesfehérvár, Gorkij utca 32.) KÉK PINGVIN

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március

SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. március SZABÓ PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. március Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja:... 5 1.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Kékvirág Óvoda 1107 Budapest X. Kékvirág u. 5 Ügyiratszám: Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 3. 1. 2. 3. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT HATÁLYA AZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és

A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és A Lovassy László Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. április 30. Lovassy László Gimnázium SZMSZ 1. Általános rendelkezések 1.1. A S z e r ve z e t i é s M ű k ö d é si Szabályz a t c é l

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola

Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola Free Dance Alapfokú Művészeti Iskola KÖTELEZŐEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM: 201048 2015. Szervezeti és Működési Szabályzat oldal 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja

A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 1 A szervezeti és működési szabályzat jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 20/2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Hrvatski vrtić, osnovna škola, gimnazija i učenički dom Miroslava Krleže, Pečuh - Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, Pécs Szervezeti és működési szabályzat 1 2

Részletesebben

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013.

SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. SZMSZ Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013.

Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. SZINERGIA Üzleti Szakképző Iskola és Tagintézményei Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYÖNGYÖS VÁROS ÓVODÁI SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ célja, tartalma... 5 1.1. Jogszabályi háttér... 5 1.2. Az SZMSZ időbeli hatálya... 6 2. Intézményi alapadatok...

Részletesebben