II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "II. Rákóczi Ferenc Gimnázium"

Átírás

1 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37.

2 TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás Működés rend, ezen belül a gyermekeknek, tanulóknak, alkalmazottaknak és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodásának rendje A pedagógiai munka belső ellenőrzése Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, továbbá a vezetők közötti feladatmegosztás, a kiadmányozás és képviselet szabályai Referencia-intézményi működés Az intézményvezető vagy intézményvezető-helyettes akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formája, rendje A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések A külső kapcsolatok rendszere, formája, módja Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok A szakmai munkaközösségek együttműködése, kapcsolattartásának rendje, részvétele a pedagógusok munkájának segítésében A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az intézményi védő, óvó előírások Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Tájékoztatás az iskola alapdokumentumairól A szülői munkaközösség jogköre, illetve azon ügyek, amelyekben a szülői munkaközösség véleményezési joggal rendelkezik A nevelési-oktatási intézményben a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás, valamint a tanulóval szemben lefolytatásra kerülő fegyelmi eljárás részletes szabályai Az elektronikusan előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje Az elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje

3 20. Az intézményvezető feladat és hatásköréből leadott feladat és hatáskörök, munkaköri leírás-minták A nevelési és oktatási intézmény működésével összefüggő minden olyan kérdés, amelyet a jogszabály rendelkezése alapján készített szabályzatban nem lehet szabályozni Az egyéb (tanórán kívüli, pedagógiai tartalmú, egyéni vagy csoportos) foglalkozások célja, szervezeti formái, időkeretei A diákönkormányzat, a diákképviselők, valamint az iskolavezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje a diákönkormányzat működéséhez szükséges feltételek Az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetősége közötti kapcsolattartás formái és rendje A gyermekek, tanulók egészségét veszélyeztető helyzetek kezelésére irányuló eljárásrend Könyvtár igénybevételének és működésének szabályai Tankönyvrendelés szervezésének és a tankönyvtámogatás megállapításának helyi rendje Reklámtevékenység Tanulói tevékenység díjazás megállapításának szabályai Adatkezelési Szabályzat Kiemelt munkáért járó kereset kiegészítés megállapításának szabályai Ellátandó vállalkozási tevékenységének lehetősége Egyéb szabályozandó kérdések Záró rendelkezések Záradék

4 A Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletei sz. melléklet Referencia intézményi működés sz. melléklet A Jó gyakorlat -ok átadásának eljárásrendje sz. melléklet Igazgatóhelyettesek munkaköri leírása sz. melléklet Munkaközösség-vezető munkaköri leírás sz. melléklet Felsőoktatási gyakorlóhely sz. Melléklet A könyvtár szervezeti és működési szabályzata Könyvtári szmsz 1.sz. melléklet Gyűjtőköri szabályzat Könyvtári szmsz 2.sz. melléklet Könyvtárhasználati szabályzat Könyvtári szmsz 3.sz. melléklet Az iskolai könyvtárostanár munkaköri leírása Könyvtári szmsz 3. sz. melléklet Az iskolai könyvtáros munkaköri leírása Könyvtári szmsz 4. sz. melléklet Katalógus szerkesztési szabályzat Könyvtári szmsz 5.sz. melléklet Tankönyvtári szabályzat sz. melléklet Ügyviteli- és iratkezelési szabályzat sz. melléklet A felvételi eljárás rendje sz. melléklet Szaktanár munkaköri leírása

5 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOZÁSI FELHATALMAZÁS Az intézmény elnevezése: II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Az intézmény székhelye: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, Budapest 2. tankerülete Alapítva: március 19-én, akkor Academicum et Universitatis Collegium (később: Egyetemi Katolikus Gimnázium) néven. A jogfolytonosságot biztosító miniszteri rendelet száma: 1280 M-3.sz./1949-IV. A 300 éves fennállást tanúsító minisztertanácsi jubileumi oklevél száma: Budapest, 3366/1986. Alapító Okirat kelte: Alapító Okirat száma: 545/2009. (XI. 26.) Alapító szerv neve: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Alapító szerv székhelye: 1024 Budapest, Mechwart liget 1. Működési területe: Budapest és agglomerációs körzete Jogállása: költségvetéssel nem rendelkező önálló jogi személy Típusa: gimnázium Felvehető maximális tanulólétszám: 700 Évfolyamainak száma: 4, 5, 6, 7 évfolyam Törzsszáma: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) jogszabályi feltételei: évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről (a továbbiakban: Köznevelési Törvény) évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról évi CXCV. törvény az államháztartásról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 5

6 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet, a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 23/2004. (VIII.27.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (a továbbiakban: 20/2012) 22/2013 (III. 22) EMMI rendelete egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete az önkormányzat tárgyévi költségvetéséről Magyar Köztársaság tárgyévi éves költségvetési törvénye 368/2011 kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, 3/2002. OM rendelet A 2012.évi CXXV. törvény a tankönyv piac rendjéről 16/2013 (II.28) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 277/1997.(XII.22.) Korm. rendelet: A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásáról és kedvezményeiről és ezek módosításainak megfelelően meghatározza és szabályozza az intézmény tevékenységét. 277/1997 (XII.22) kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésen résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről Személyi hatálya kiterjed az intézményben közalkalmazotti jogviszonyban és megbízási jogviszonyban foglalkoztatottakra, és valamennyi tanulóra. Az SZMSZ biztosítja az alapfeladatok elvégzését, és kötelezettséget jelent a benne foglaltak végrehajtására. 6

7 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat Az intézmény alapító szerve: a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete. Az intézmény vezetőjét az oktatásért felelős miniszter nyilvános pályázat alapján nevezi ki. Az intézmény a köznevelési törvényben foglaltak alapján önálló költségvetéssel nem rendelkező jogi személy. Az intézmény típusa: négy, öt, hat és hét évfolyamos gimnázium (az engedélyezett létszám: 700 fő). Az intézmény alaptevékenysége: általános középfokú oktatás, mely magába foglalja: a nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatást. A feladatok ellátására szolgáló vagyonról és a vagyon feletti rendelkezési jogról az alapító okirat rendelkezik. Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője a munkaviszony megszüntetése és létrehozás kivételével a jogszabályokban leírt módon gyakorolja a munkáltatói jogokat a dolgozók felett. 7

8 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 2. MŰKÖDÉS REND, EZEN BELÜL A GYERMEKEKNEK, TANULÓKNAK, ALKALMAZOTTAKNAK ÉS A VEZETŐKNEK A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁSÁNAK RENDJE 20/2012 EMMI 4. (1.a) 1. A megtartott órákat (az órák időtartama 45 perc) sorszámmal ellátva az elektronikus naplóban a megfelelő tanuló csoportnál vezeti a szaktanár. A tanítási napokat az elektronikus napló automatikusan sorszámozza. A tanítás nélküli munkanapokat nem sorszámozza. Az elmaradt vagy elcserélt órákat a felelős igazgatóhelyettesnek kell jelezni, aki intézkedik az elektronikus naplóból való törlésről. 2. Az óraközi szünet 15 perces, a két ebédszünet (az 5. és a 6. órák után) 20 percesek. A tanulók felügyeletét óraközi szünetben is pedagógus látja el. Az óraközi szünetre vonatkozó tanári folyosóügyelet beosztását minden tanév elején a felelős igazgatóhelyettes készíti el, amely a tanáriban kerül kifüggesztésre. A tanulók a szünetekben használhatják az iskola tetőteraszát. 3. A hivatalos ügyeket az iskolatitkári irodában hétfőtől péntekig között intézhetik a tanulók. A tanuló a tanítási idő alatt csak az osztályfőnöke, osztályfőnök-helyettese, távollétében az igazgatóság egyik tagjának írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. Az első órára érkező tanulókat a portaszolgálat kor engedi fel a tantermekbe, a korán érkezők az épület aulájában várakozhatnak után az épületet engedély nélkül csak azok a tanulók hagyhatják el, akiknek aznap már nincs további kötelező foglalkozása. A későn érkező tanulók kötelesek diákigazolvánnyal igazolni magukat a portaszolgálatnál. 4. A tanulókra vonatkozó egyéb szabályokat a Házirend tartalmazza. 5. Az intézmény nyitvatartási idején belül hétfőtől péntekig 7 15 és óra között az igazgatónak vagy helyettesei közül egy vezetőnek az iskolában kell tartózkodnia. A jelzett idő előtt vagy után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelősséggel a foglalkozás rendjéért, a foglalkoztatott tanulókért. 6. Az intézmény épületét szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az épületben 24 órás portaszolgálat működik. 7. Évente az iskolai munkaterv rögzíti: a tanév rendjét (az EMMI rendelet alapján, a nevelőtestület határozata szerint), a tanítás nélküli munkanapok idejét, felhasználását, a szünetek időtartamát pedagógiai célú tanítási napokat, 8

9 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat az iskolai ünnepélyek időpontját, módját, a nevelőtestületi értekezletek idejét, témáját, a munka- és a tűzvédelmi oktatás idejét és módját, az általános felvételi eljárási rendjét a nevelőtestület megbízásait, a közép és emelt szintű érettségik időpontját, a szülői értekezletek időpontját, a fogadóórák időpontját, a diákközgyűlés időpontját, a hagyományápolás alkalmait (Eötvös szobor koszorúzása, Rákóczi Nap, Szalagavató, gólyatábor stb.) a pedagógiai, szervezési, minőségügyi feladatokat, a belső ellenőrzés feladatait, a pedagógus értékelés éves rendjét, a belső vizsgák időpontját. 9

10 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 3. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSE 20/2012 EMMI 4. (1.b. pont) 1. Az ellenőrzés kiterjed a tanítási órákon túl a tanórán kívüli iskolai foglalkozásokra is. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát és ütemezését a tanévenként elkészítendő belső ellenőrzési terv tartalmazza. Az ellenőrzés mindig az ellenőrzött fél tudtával, előzetes bejelentés után történik. 2. Vezetői ellenőrzés Cél: Az intézmény jogszerű működésének, belső szabályozók által meghatározott munkarendjének vezetői ellenőrzése. - A rendszeres és szakszerű vezetői ellenőrzés célja, hogy segítse az intézmény szabályok szerinti folyamatos és zökkenőmentes működését, motiváló erőt jelentsen a beosztottak számára, segítsen megerősíteni a jól zajló folyamatokat, ismerje el az eredményeket, mutasson rá az elkövetett hibákra, rosszul megválasztott módszerekre, stb, adjon információt a visszacsatoláshoz, a stratégiai tervezéshez és döntéshez, ill. az eseti döntések, problémamegoldások során, adjon támpontot a személyek munkájának, illetve a folyamatoknak az értékeléséhez. - A vezetői ellenőrzés területei a pedagógus értékelés a stratégiai folyamatok ellenőrzése a Pedagógiai Program a helyi tantervek a Pedagógus Továbbképzési Program a beiskolázási terv a humán erőforrás biztosítása a tárgyi feltételek alakulása o kötelező taneszköz beszerzés 10

11 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat o felújítások o beruházások o leltár és selejtezés A belső szabályozók működése Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Házirend Közalkalmazotti Szabályzat Esélyegyenlőségi terv (alkalmazottaknak, tanulóknak) Mentori Szabályzat o Pedagógus teljesítmény értékelési rendszer DÖK Szervezeti és Működési Szabályzat a hagyományos iskolai rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása az iskolai adminisztráció működése o adatkezelés o tanügyi dokumentumok kezelése o irattárazás o munkaegészségügy A mindennapi működés ellenőrzése (a felsorolás nem jelent sorrendet) éves tervek, tanmenetek ellenőrzése, a munkaidő, tanóra pontos betartása, a mindennapos adminisztráció (órakezdés, befejezés, hiányzók, késők beírása, jelenléti ívek, szabadság-nyilvántartás a helyettesítések, az óratartás, a tanórán folyó pedagógiai munka, új kollégák, pályakezdők rendszeres ellenőrzése a tanári ügyeletek (iskolai rendezvényen, versenyen, érettségin, kiránduláson stb. folyosó felügyelet) ellenőrzése Az iskolai rendezvények ellenőrzése, 11

12 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat eseti beszámolók, jelentések határidőre, ill. az elvártak szerinti teljesítésének ellenőrzése a Házirend betartásának ellenőrzése késések, dohányzás tilalma, szülői igazolások, felmentések stb. - A vezetői ellenőrzés szintjei Igazgatói szint Igazgatóhelyettesi szint Munkaközösség-vezetői szint Titkársági szint Gondnoki szint - A vezetői ellenőrzés formái dokumentumok elemzése, kérdőívek, felmérések, interjúk, beszélgetések, pedagógus teljesítményértékelés óralátogatások, a munkavégzés közbeni ellenőrző látogatások (takarítás, karbantartás, díjak beszedése, rendezvény lebonyolítása stb.), személyes feljegyzések készítése, az alsóbb vezetői szintű ellenőrzésről kért beszámolók. Fontos, hogy mindez írásban dokumentált legyen! 12

13 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 3. Ellenőrzést végeznek: - Az igazgató és helyettesei az iskolai élet bármely területe felett, munkaköri leírásuk vagy egyéb feladat alapján. Minden évben ellenőrzik a pályakezdő pedagógusoknál a helyi tanterv, az osztályozás, az értékelés követelményeinek megtartását. A munkaközösség-vezető szaktárgyával összefüggő területen ellenőriz a munkaköri leírásnak megfelelően. Ellenőrzésének eredményéről a munkaterv szerint beszámol a munkaközösség, a nevelőtestület vagy az iskolavezetés előtt. - Az osztályfőnök az osztály életével kapcsolatos területen figyeli a késések, a hiányzások, az osztályzatok beírását az elektronikus naplóban. Indokolt esetben az osztályfőnök soron kívüli értekezletet is összehívhat. A szaktanár a tanulók teljesítményét a tanév során folyamatosan értékeli. Az érdemjegyeket folyamatosan rögzíti az elektronikus naplóban. A félévi, illetve év végi osztályzat megállapítása a félév, ill. egész év során szerzett érdemjegyek alapján történik. A tanulmányi félévek végén az osztályfőnök vezetésével osztályozó értekezletet tartanak a szaktanárok, a nevelőtestület átadott jogköre szerint. Megvitatják az osztály tanulóinak magatartását és szorgalmát, elemzik a tanulmányi eredményeket. A negyed és háromnegyed éves figyelmeztetőket a szaktanár 10 nappal a fogadóórák előtt beírja az elektronikus naplóba, az osztályfőnök pedig ellenőrző útján a fogadóóra előtt 1 héttel tájékoztatja a szülőket, tanulókat. 4. Az ellenőrzés módszerei: a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása, az írásos dokumentumok vizsgálata, a tanulói munkák vizsgálata, beszámoltatás szóban, írásban. 13

14 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 4. BELÉPÉS ÉS BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL 20/2012 EMMI 4. (1.c pont) Az épületbe belépőket portaszolgálat fogadja. A belépő szülők és látogatók bejelentik látogatásuk célját. A portaszolgálat jelzi a keresett személynek a látogatót, aki csak a fogadó személy kíséretében léphet be és hagyhatja el az intézményt. Az iskolavezetéshez érkező látogatók esetén a titkárságot értesítik és az iskolatitkárok kíséretében jöhetnek fel. A referencia iskola programjára érkező vendégek intézményi mozgásáért a mindenkori programvezető felelős. 14

15 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 5. A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁJA, TOVÁBBÁ A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS, A KIADMÁNYOZÁS ÉS KÉPVISELET SZABÁLYAI 20/2012 EMMI 4. (1.e pont) Igazgató Igazgatóhelyettes A Referencia iskola felelős Igazgatóhelyettes B Könyvtárosok Ökoiskola program felelős Tanárok Munkaközösség vezetők Tanárok Referencia iskola szakmai vezetői Tanárok Osztályfőnöki munkaközösség vezető Évfolyamfelelős DÖK tanárok Tehetséggondozási program felelős Pályaorientációs program felelős Osztályfőnök Ifjúságvédelmi program felelős Oktatás-technikusok Pénzügyi referens Iskolatitkárok Rendszergazda Gondnok Laboráns 15 Konyhások Karbantartók Szabadidő-szervező

16 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium- Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Kapcsolattartás Az iskolavezetés: igazgató és helyettesei 2. Iskola szervezetei: nevelőtestület munkaközösségek diákönkormányzat szülői munkaközösség (továbbiakban SZMK) öko-munkacsoport pályaorientációs munkacsoport tehetséggondozó munkacsoport referencia iskola profil 16

17 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat REFERENCIA-INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉS A referencia-intézményi működésének négy területe van (Kompetencia alapú oktatás, Felsőoktatási gyakorlóhely, IKT eszközök használata, Ökoiskola). Ezekre épülő szolgáltatás az intézmény Jó gyakorlatainak átadása és felsőoktatási gyakorlóhely biztosítása (lásd: melléklet). Az alkalmazottak érdekvédelmi szervezete: Közalkalmazotti Tanács Kapcsolattartás a vezető és a szervezeti egységek között: Kapcsolattartás Gyakoriság Forma Igazgató - Vezetőség hetente vezetői értekezlet Igazgató Munkaközösség vezető félévente, illetve + szükség szerint MK vezetői értekezlet Vezetőség - Tantestület félévente + szükség szerint tantestületi értekezlet Vezetőség - Diákok évente diákközgyűlés Igazgató DÖK évente + szükség szerint gólyatábor Igazgató Alkalmazottak évente kétszer alk. értekezlet Igazgató SzMK évente kétszer SzMK ülés Igazgató Szülők évente kétszer tájékoztató szülői értekezlet Igazgató Pedagógusok szükség szerint , beszélgetés, el-napló üzenet Igazgató Fejlesztő csoportok /munkacsoportok Igazgató Alkalmazottak + diákok szükség szerint naponta csoport értekezletek napi hirdetés Igazgató - KÖT szükség szerint egyeztetés, tájékoztatás Igazgató Pályaorientációs csoport Igazgató ÖKO csoport évente kétszer+ szükség szerint évente kétszer + szükség szerint egyeztetés, értékelés tervezés rendezvények előtt 17

18 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat Kapcsolattartás Gyakoriság Forma Igazgató- Tehetséggondozó csoport Igazgató Ifjúságvédelmi felelős szükség szerint szükség szerint egyeztetés egyeztetés Kapcsolattartás a szervezeti egységek között Kapcsolattartás Gyakoriság Forma Munkaközösségek között évente háromszor + szükség szerint tantárgyfelosztás egyeztetés, értékelés, közös feladatok SzMK szülők évente kétszer szülői értekezlet DÖK Diákok havonta osztály szintű tájékoztatás Munkaközösség vezető Pedagógus Szülők Pedagógusok Osztályfőnök Szülők évente háromszor + szükség szerint évente kétszer + szükség szerint évente kétszer + szükség szerint mk. értekezlet; tervezés, értékelés fogadóórák, , el-napló üzenet fogadóórák, , el-napló üzenet A vezetők közötti feladatmegosztás: Az Igazgató A nevelőtestület és Budapest Főváros II. Kerületének Önkormányzata véleményének kikérésével az oktatásért felelős miniszter bízza meg öt évre. Feladata: a) felel az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, gazdálkodásért, b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a kinevezés és megszüntetés kivételével, szükség szerint a tankerületi igazgatóval egyeztetve, c) dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe, d) felelős az intézményi szabályzatok elkészítéséért, 18

19 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat e) jóváhagyja az intézmény pedagógiai programját, f) képviseli az intézményt. g) felel a pedagógiai munkáért, h) a nevelőtestület vezetéséért, i) a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítéséért, végrehajtásuk szakszerű megszervezéséért és j) ellenőrzéséért, k) a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és l) tárgyi feltételek biztosításáért, m) a nemzeti és iskolai ünnepek munkarendhez igazodó, méltó megszervezéséért, n) a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, o) a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért, p) a munkavállalói érdek-képviseleti szervekkel és a diákönkormányzatokkal, szülői szervezetekkel q) való megfelelő együttműködésért, r) a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, s) a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért, Az igazgató munkáját helyettesei segítségével végzi. Távollétében jogköreit a munkáltatói, és a tanuló jogviszony kezelés kivételével átruházhatja az igazgatóhelyettesekre vagy az iskola más közalkalmazottjára is ideiglenes vagy állandó jelleggel. Az átruházott jogkörökben eljáró közalkalmazott döntéseiről tájékoztatja az igazgatót. Az igazgatóhelyettesek munkaköri leírása a mellékletben található. 19

20 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 6. AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTES AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉRE A HELYETTESÍTÉS RENDJE 20/2012 EMMI 4. (1.f. pont) és 188. Az iskola egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. A vezetésben segítik az igazgatóhelyettesek, és a munkaközösség-vezetők. Az igazgatót távollétében, illetve akadályoztatása esetén az azonnali döntést igénylő ügyekben az igazgatóhelyettesek helyettesítik. Az intézményben a vezetői megbízással rendelkezők létszáma, illetve vezetők betegsége vagy más okból való távolléte miatt nem teszi lehetővé a vezetői feladatok ellátását, akkor az alábbi helyettesítési rendben kijelölt (igazgató, igazgatóhelyettesek, osztályfőnöki munkaközösség-vezető, munkaközösség-vezetők) közalkalmazott felel a gimnázium biztonságos működéséért. 20

21 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 7. A VEZETŐK ÉS A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE 20/2012 EMMI 4. (1.g. pont) és Köznevelési Törvény Szülői munkaközösség: Az intézmény szülői munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként két alkalommal és szükség szerint tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülői munkaközösségeivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. - A véleményezési jogkör gyakorlásának biztosítására személyes vagy elektronikus kapcsolattartás a két fél között. - Az írásos dokumentumok (Pedagógiai Program, Házirend, SZMSZ, Közalkalmazotti Szabályzat) nyilvánosságának biztosítása (hirdetőtábla, könyvtár, honlap, igazgatói iroda). 21

22 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium- Szervezeti és Működési Szabályzat Folyamat Felelős Határidő Bizonylat Ellenőrzi Szülőkkel - májusi szülői tájékoztató (új, bejövő osztályok) igh., ofő. május jelenléti ív ig. - tájékoztató a beiratkozáskor igh., ofő. június tájékoztató ig - szülői értekezletek ofő. félévente jelenléti ív igh - fogadóórák (rendszeres és rendkívüli) ofő., szaktanár félévente ill. hetente egyszer of. mk.vez. - negyedévi értesítések ofő., szaktanár tanév rendje szerint ellenőrzők, elektronikus napló igh. - igazolások ofő. azonnal beírni hónap végén összesíteni igazolások naplóbejegyzés igh. - tájékoztató az aktuális programokról igh., ofő. folyamatos tájékoztató, ellenőrző ig. 22

23 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium- Szervezeti és Működési Szabályzat 8. A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSÁRA, TOVÁBBÁ A FELADATOK ELLÁTÁSÁVAL MEGBÍZOTT BESZÁMOLÁSÁRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 20/2012 EMMI 4. (1.h. pont) és Köznevelési Törvény 71. A közalkalmazott felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek, tanulók biztonságának megóvásával összefüggő azonnal döntést igénylő ügyekre terjed ki. Gimnáziumunkban jelenleg 10 szakmai munkaközösség működik (minimum öt taggal), melyek vezetőit a munkaközösség véleménye alapján az igazgató nevezi ki öt tanévre. A kinevezés meghosszabbítható. Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet. 1. osztályfőnöki munkaközösség 2. testnevelés munkaközösség 3. magyar, művészetek munkaközösség 4. történelem, földrajz, filozófia, európai uniós ismeretek munkaközösség 5. első idegen nyelv munkaközösség 6. második idegen nyelv munkaközösség 7. matematika munkaközösség 8. fizika munkaközösség 9. biológia, kémia munkaközösség 10. informatika munkaközösség A munkaközösség-vezetők munkaköri leírását lásd a mellékletben! A szakmai munkaközösség működése: A szakmai munkaközösség döntési jogköre: évente meghatározza és elfogadja a munkatervét, összhangban az iskola éves munkatervével. 1) A munkaközösség-vezetőnek a munkatervet minden év október 1-jéig be kell nyújtani az intézmény vezetőjének. 2) Határoz a tanórán kívüli szaktárgyi foglalkozások (szakkörök, versenyre való felkészítések, korrepetálások.) programjáról. 3) Határoz az intézményi szaktárgyi versenyek, vetélkedők programjáról, megszervezéséről és lebonyolításuk módjáról. 23

24 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 4) Határoz a munkaközösségen belüli feladatok vállalásáról, a megbízatásokról, a pályakezdők segítéséről. 5) Dönt a tantárgy tanításához használt tankönyvekről, segédkönyvekről a szaktanári igények figyelembevételével Javaslattételi és közreműködői jogkör: 1) Javaslatot tesz az éves továbbképzési és a belső továbbképzési rendre. A tanári továbbképzésekre való jelentkezésekhez szükséges az előzetes munkaközösségvezetői aláírás. 2) Javaslatot tesz a munkaközösségi eszközbeszerzésekre. 3) Javaslatot tesz a differenciált képzési formák indítására (kezdő és haladó csoportok, érettségi közép és emelt szintű előkészítők, fakultációk) és a tanulók csoportba sorolására. 4) Javaslatot tesz kiegészítő szaktárgyi programokra, taneszközökre, különféle tanulmányi segédletekre és módszerekre. 5) A munkaközösségek. a munkatervük teljesítéséről alkalmanként beszámolnak a nevelőtestületnek (Félévi és év végi beszámolók) Véleményezési jogköréből: 1) Véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a szaktárgy helyzetének és eredményességének megítélésében. 2) Véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra. Az igazgató a munkaerő-gazdálkodás szempontjainak érvényesítése mellett készíti el a tantárgyfelosztást. 3) Az osztályfőnöki munkaközösség véleményezési jogköre kiterjed mindazokra a kérdésekre, amelyekben a diákönkormányzatnak döntési jogköre van. 4) Részt vesz a pedagógus értékelésben a munkaközösség-vezető (a munkaközösség vezető értékelésében az e feladattal megbízott szaktanár), akkor is, ha nem szerepel az Országos Szakértői névjegyzékben. A nevelőtestület a fegyelmi eljárás lefolytatását átruházza a fegyelmi bizottságra, melynek tagjai között szerepel az iskolavezetés képviselője, a fegyelmi eljárás alá vont diák osztályfőnöke, az ifjúságvédelmi felelős, a DÖK elnöke és az iskolapszichológus 24

25 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 9. A KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA 20/2012 EMMI 4. (1.i. pont) 1. Külső kapcsolatokban a gimnáziumot az igazgató képviseli, adott szakterületén igazgatói megbízás alapján más alkalmazott is képviselheti az intézményt. 2. A speciális ifjúságvédelmi feladatokat az ifjúságvédelmi felelős fogja össze. a) Az ifjúságvédelmi felelős alapvető feladata a tanulók nevelése, tanítása, közreműködés a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, valamint a veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, illetve megszüntetésében. Az osztályfőnökök, a szaktanárok jelzései alapján a ifjúságvédelmi felelős koordinál, intézkedik, segítséget kér, együttműködik az iskolán belüli, illetékes személyekkel: igazgató, igazgatóhelyettes, osztályfőnök, gazdasági vezető, szabadidő felelős, szaktanár, pszichológus, iskolaorvos, védőnő, DÖK; valamint az iskolán kívüli gyermekvédelemi szervekkel: illetékes Kerületi Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, ill. Gyámhatóság, Szociális Irodák, Drogambulancia, gyerekorvos stb. Kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálat és Nevelési Tanácsadás kijelölt összekötőjével, részt vesz esetmegbeszéléseken. A Gyermekjóléti Szolgálat és a Nevelési Tanácsadó, PSZK értekezleteit rendszeresen látogatja és részt vesz a kerületi ifjúságvédelmi értekezleteken, továbbképzéseken, konferenciákon. b) Rendszeres esetmegbeszélést végez, és cselekvési tervet dolgoz ki az iskola pszichológusával és a gyermek osztályfőnökével. Ebbe bevonja az érintett iskolán belüli személyeket és a külső segítő szerveket. c) Szükség szerint kapcsolatot tart a szülővel. Tájékoztatást ad a lehetőségekről. Részt vesz az iskolai fegyelmi (egyeztető) eljárásokban, családlátogatást folytat d) Szükség szerint kapcsolatot tart, beszélgetést folytat a gyermekkel, tájékoztatja a segítés lehetőségeiről. A jogszabályi változásokat figyelemmel kíséri, és a gyermek érdekében kiaknázza az azokban rejlő lehetőségeket. Szociálisan hátrányos helyzet tekintetében az osztályfőnökkel együtt gondoskodik arról, hogy a tanuló tankönyvtámogatásban részesüljön, rendszeres, ill. átmeneti önkormányzati támogatásban részesüljön, ösztöndíj pályázatokon vegyen részt, más pályázati lehetőségekről is értesüljön, és azt igénybe vegye, ingyenes, ill. kedvezményes étkezésben részesüljön. e) Nyomon követi a tanulási, beilleszkedési nehézségekkel küzdő tanulók korrekcióját, valamint segíti a hátrányos helyzetű diákok felzárkózását. f) Egészséges életmódot támogató, bűnmegelőzést, szenvedélybetegségeket megelőző programokat szervez 25

26 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat g) Gyermekbántalmazás vélelme, vagy egyéb pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethető tényező megléte esetén kezdeményezi, hogy az igazgató értesítse a gyermekjóléti szolgálatot. 3. Az egészségügyi szolgáltatóval az igazgatóhelyettes tart rendszeres kapcsolatot. Iskolaorvos és védőnő heti két alkalommal rendel az iskolában. a) A védőnő és az iskolatitkár segítségével szervezi a tanulók rendszeres orvosi vizsgálatát b) A felelős igazgatóhelyettes koordinálja és ellenőrzi a gyógytestnevelésre járás rendjét, ellenőrzi a gyógytestnevelés dokumentációját. 4. Pedagógiai Szolgáltató Központ a munkaközösség-vezetőkkel tart kapcsolatot. (meghívó, levél, , szakmai műhelymunka) 5. Pedagógiai Szakszolgálat: kapcsolattartásért felelős igazgatóhelyettes (előadások, rendezvények, , illetve igény szerint) osztályfőnök munkaközösség-vezető ifjúságvédelmi felelős 6. Egyéb külső kapcsolat közvetett és közvetlen partnereink listája alapján. 7. Felsőoktatási gyakorlóhelye vagyunk az ELTE-nek és a PPKE-nek (részletesen lásd: melléklet) 26

27 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 10. AZ ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, A HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK 20/2012 EMMI 4. (1.j. pont) Az iskolai hagyományok ápolása a közösségformálás, az iskolához való kötődés egyik fontos eszköze. Fontos feladat tehát mind a meglévő hagyományok ápolása, mind pedig új hagyományteremtő tevékenységek felkarolása. 1. Az iskolai élettel kapcsolatos ünnepélyek, rendezvények: tanévnyitó ünnepség: az első tanítási napon. gólyaest (gólyák bemutatkozása), tanévzáró ünnepség, ballagás, Rákóczi Nap rendezvényei (minden év március utolsó péntekén), szalagavató bál a tanév rendje szerint. 2. Történelmi évfordulókkal kapcsolatos ünnepélyek: megemlékezés október 6-ról (iskolarádión), megemlékezés október 23-ról (iskolai ünnepség), megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól (február 25. iskolarádión) megemlékezés március 15-ről (iskolai ünnepség), megemlékezés a Holokauszt áldozatairól (április 16.),(iskolarádión) megemlékezés a nemzeti összetartozás napjáról (június 4) 3. Megemlékezések iskolánk alapításáról, alapítójáról és névadójáról (március 27: Rákóczi születésnapja, megemlékezés a Rákóczi nap rendezvényein) Rákóczi-plakett adományozása évente egy végzős diáknak február 2-án az iskolai Eötvös szobor megkoszorúzása. Az iskola hagyományai egyrészt fontos nevelési eszközt jelentenek számunkra a céljaink megvalósításában, másrészt az ismeretszerzés sajátos eszközei. A II. Rákóczi Ferenc Gimnázium az újító ötleteket felkarolva igyekszik hagyományait megőrizni iskolai ünnepélyeken, tanórai megemlékezéseken, diáknapokon, táborokban. 27

28 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat A tanévnyitó és a tanévzáró ünnepélyen néhány diák; az október 23-i illetve a március 15-i megemlékezésekre egy-egy kijelölt osztály ad színvonalas műsort az iskola tanárainak, tanulóinak. Iskolarádión keresztül egy-egy osztály által összeállított műsorral emlékeznek meg az osztályok október 6-án az Aradi vértanúkról, február 25-én a Kommunista diktatúrák, április 16-án a Holokauszt áldozatairól. A nemzeti összetartozás napján kiállítással, a témához kapcsolódó filmvetítéssel, emlékezünk meg a trianoni békekötésről. Február 2-án rövid megemlékezést tartunk az Eötvös szobornál, az osztályok képviselői egy-egy szál virággal tisztelegnek iskolánk volt diákja emléke előtt. Hagyományőrző és az egész iskolát megmozgató rendezvény a Szalagavató bál lebonyolításának segítője a mindenkori 11. évfolyam-, ahol a hivatalos rész és a szalagtűzés után a végzős diákok mutatják be osztálytáncukat. A ballagás megszervezésében a mindenkori 9. évfolyam jelentős szerepet vállal. Ezen az ünnepségen kiosztásra kerül a Rákóczi-plakett a kiemelkedő eredményt elért végzős tanulónak, jutalomkönyv, a tanulmányi versenyeken sikeresen szereplő végzős diákoknak. Az osztályok és az iskola életében fontos szerepet játszik a karácsonyi ünnepségek sorozata, a bensőséges osztály karácsonyok. Lehetőség van arra, hogy az idegen nyelvi munkaközösségek karácsonyi partit szervezzenek, amit rövid idegen nyelvű műsorral, közös énekléssel tesznek hangulatossá. A karácsony előtti utolsó tanítási napon a tanári kar és a diákok közös ünnepségen vesznek részt, ahol a tanulók karácsonyi műsorral készülnek. Iskolánk névadójának emlékére megrendezzük a Rákóczi Napot óta ezen a napon az osztályok projektbemutatókat tartanak, a projekt témáját az év elején a tantestület közös döntés alapján határozza meg óta március utolsó péntekén tartjuk a Nagy Rákóczis Találkozót. Ezen a napon régi tanáraink és tanítványaink keresik fel intézményünket, ahol diákjaink színvonalas műsorral kedveskednek vendégeinknek. Minden év tavaszán megrendezésre kerül a Rákóczi Kincsestár, amely legtehetségesebb diákjaink bemutatóműsora. Iskolánkban színes a sportélet is. Az év fontos eseménye a tanár diák focimeccs. Említésre méltó sportmegmozdulás még a nyári vízitábor, a sítábor, az őszi Kerületi Kaptató és a Kihívás Napja, amit a testnevelő tanárok szerveznek. Minden évben megrendezésre kerül a diákközgyűlés, ahol az osztályok képviselői elmondhatják észrevételeiket az iskola életével kapcsolatban az iskola vezetőségének. A DÖK a tanév kezdetén felkészítő tábort szervez az osztályok diákvezetőinek, ahol elkészítik a DÖK éves munkatervét. A tanév kezdetén szervezzük meg a hagyományos Gólyatábort a kezdő osztályainknak, amely sokat segít az új osztályközösségek kialakulásában. Itt készülhetnek már az osztályok a Gólyaestre, ahol bemutatkozhatnak az új osztályok az iskola tanárainak, diákjainak. 28

29 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat Hagyományőrző tevékenységünk a Tanya kézműves tábor, minden évben a nyári szünet első részében, valamint a biológus tábor. 29

30 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 11.A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, RÉSZVÉTELE A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN (20/ k. pont) Gimnáziumunkban jelenleg 10 szakmai munkaközösség működik (minimum öt taggal), melyek vezetőit a munkaközösség véleménye alapján az igazgató nevezi ki öt tanévre. A kinevezés meghosszabbítható. Egy tanár több munkaközösségnek is tagja lehet. A szakmai munkaközösségek együttműködésének a területei többek között a következőek: tantárgyfelosztás, pedagógus munka értékelése, helyi tantervek készítése, projektnapok megszervezése, ünnepségek megszervezése A munkaközösségek működéséhez részletesen lásd az intézményi SZMSZ-nek a nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések című (8-as) pontját. 30

31 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 12. A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE 20/2012 EMMI 4. (1.l. pont) 1. Az iskola dolgozói és tanulói külön jogszabályban előírt egészségügyi vizsgálatokon vesznek részt (a 89/95. (VII.14.) kormányrendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról.) 2. Az iskolaorvos munkáját az igazgatóval egyeztetett terv szerint külön jogszabály rendelkezése szerint végzi. Minden héten iskolaorvos és védőnő áll a tanulók rendelkezésére. A tanulók évente legalább 1 alkalommal fogászati, szemészeti és belgyógyászati vizsgálaton vesznek részt. A fertőzésgyanús tanulót vagy iskolai dolgozót orvosi vizsgálatra kell küldeni, és az iskolaorvosnak intézkednie kell a fertőzés elterjedése ellen. 3. Speciális igényű tanulók ellátása A 2011.évi CXC.törvény a Nemzeti Köznevelésről 3. (6) pontja alapján a köznevelés kiemelt feladata az iskolát megelőző kisgyermekkori fejlesztés, továbbá a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók speciális igényeinek figyelembevétele, egyéni képességeikhez igazodó, legeredményesebb fejlődésük elősegítése, a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés lehetőségeinek megteremtése. Ennek értelmében a speciális igényekhez igazodó tevékenységeink: gyógytestnevelés: A felelős igazgatóhelyettes a tanulót, ha egészségi állapota indokolja az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés órára osztja be. A gyógytestnevelés szervezését a Köznevelési Törvény 18. -a valamint a 20/2012 EMMI a alapján végezzük el. Tanulóink félévkor és évvégén gyógytestnevelésből osztályzat kapnak. fejlesztő és rehabilitációs foglalkozások megszervezése: A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók részére a szakvéleményük alapján a Köznevelési Törvény 47. (10) pontja alapján a kerületi utazó gyógypedagógusi hálózat, illetve a Köznevelési Törvény 18. -a és a 47. (8) pontja alapján a kerületi pedagógiai szakszolgálat nyújt rehabilitációs és fejlesztő foglalkozásokat. A szakértői vélemények alapján a tanuló a törvényben leírt kedvezményekben, egyéni elbírálásban részesülhet egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből. Ezen kedvezmények érvényesítésének a menete: A szülő a szakértői véleményben leírtakat írásban kérvényezi az iskola igazgatójától, aki határozat formájában elfogadja azt és az érintett osztályfőnököknek, szaktanároknak továbbítja. A határozat egy évig érvényes. 31

32 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 4. A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, tanulók részére a szakvéleményük alapján nyújtható kedvezmények: Felvételi vizsgán: A Köznevelési Törvény. 51. (5) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. A 20/2012 EMMI rendelet 68. (4) A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó szakértői bizottság szakvéleményével megalapozott kérésére, az igazgató engedélye alapján a) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni, b) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használja, c) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, d) a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó a szóbeli vizsgát írásban teheti le. A tanulmányaik során: A Köznevelési Törvény 56. (1) A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő. Az érettségi vizsgán: A 106/2012. (VI.1.) Korm. rendelete 6. (7) alapján, ha a vizsgázót a közoktatásról szóló törvény 30. (9) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból mentesítették a középiskolában az értékelés, minősítés alól, vagy az Köznevelési Törvény. 56. (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól, akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból tehet érettségi vizsgát. A vizsgázó részére amennyiben a tanuló tudásának értékelésénél az a középiskolai tanulmányok során is engedélyezett volt engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását, és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt. 32

33 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 13. AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK 20/2012 EMMI 4. ((1.) m. pontja), illetve 168., illetve Köznevelési Törvény 25. (6) és 62. (1.g pont) A köznevelési intézmény vezetője felelős a tanuló- és gyermekbaleset megelőzéséért, a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezéséért. A pedagógus alapvető feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy a) nevelő és oktató tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermek, tanuló testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse. b) nevelő és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő gyermek, tanuló felzárkóztatását tanulótársaihoz, c) a gyermekek, tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjön; ha észleli, hogy a gyermek, illetve a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. 1. Az iskola valamennyi balesetveszélyes helyiségében mentődobozt kell elhelyezni (szertárak, testnevelői tanári). 2. Az osztályfőnökök minden tanév első tanítási napján a tanulók számára munkavédelmi, tűzvédelmi oktatást tartanak. A szaktanárok külön ismertetőt tartanak a szaktantermekre, szertárakra vonatkozó sajátos veszélyforrásokról. A munkavédelemmel, tűzvédelemmel kapcsolatos részletes teendőket a megfelelő szabályzatok tartalmazzák. 3. Az iskola dolgozói részére az intézmény megbízott munkavédelmi és tűzvédelmi felelőse tart oktatást minden év szeptemberében, a dolgozók aláírásukkal igazolják, hogy részt vettek az oktatáson. 4. A számítógépeket a tanulók tanári felügyelet mellett használhatják. A felügyeletet az informatikatanárok, a rendszergazda és a könyvtáros látják el. 5. Az iskola sportlétesítményeit (tanítási időn kívül) az intézmény közalkalmazottjai egészségük megóvása érdekében térítésmentesen használhatják. Egyéb iskolai helyiségek tanrenden kívüli használatát az igazgató tanévenként engedélyezi. 6. Az iskolában és iskolai rendezvényeken az egészségre káros szereket árusítani és fogyasztani tilos. 33

34 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 7. Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően (a szaktantermek használati rendjében foglaltaknak megfelelően, annak pontjait betartva), az állapotának megóvását szem előtt tartva kell használni. A vezetőség a gondnokság bevonásával gondoskodik arról, hogy az iskola épülete, udvara, sportpályája a tanulmányi, nevelési és egészségi követelményeknek megfeleljen. Az iskola rendjének és tisztaságának biztosítása az intézmény vezetőjének, gyakorlati megvalósulása az intézmény gondnokának a feladata. 8. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős a) a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért, b) az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, c) az energiafelhasználással való takarékoskodásért, d) a tűz- és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért. 9. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközöket elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. 10. Az iskolai könyvtár használati rendjét annak működési szabályzata állapítja meg (lásd: melléklet). 11. A szertárakat az igazgató által megbízott tanárok vagy szakemberek kezelik. A megbízott kolléga gondoskodik a szertári felszerelések rendben tartásáról; felelős megőrzésükért, a szertárak fejlesztéséért. 12. Az iskola helyiségeinek nem oktatási célra való felhasználását (vetélkedők, diákrendezvények stb.) az iskolavezetés a működtető önkormányzattal egyeztetve engedélyezi felnőtt felügyelet mellett. Felügyeletről a szervezőnek kell gondoskodnia. A gondnok napra kész nyilvántartást vezet a helyiségek használatáról, és tájékoztatja a vezetőséget. 13. Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek használatáról szóló megállapodás szerinti időben és feltételekkel tartózkodhatnak az épületben. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatában foglaltakat. 14. Az iskola helyiségeiben politikai párt vagy párthoz kötődő társadalmi szervezet nem működhet. 34

35 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 14. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK 20/2012 EMMI 4. 1.n 1. Rendkívüli esemény esetén (pl. bombariadó) az ügyeletes vezető hangosbemondón bejelenti az esemény tényét a tanulóknak és telefonon az önkormányzatnak. 2. A tanulók, a tanárok és a dolgozók (lásd: Tűzvédelmi szabályzat) elhagyják az iskolaépületet. Az órát tartó szaktanár felügyelete mellett az időjárásnak megfelelően felöltözve a tanulók a szabadban töltik az időt. 3. A tűzszerészi vizsgálat befejeztével (kb. 1,5-2 óra) a tanítás ott folytatódhat, ahol abbamaradt. Ha aznap nem folytatható a tanítás, akkor az elmaradt tanítást pótolni kell. A szombati tanítás elrendelése az igazgató hatásköre. A bombariadó miatt elmaradt órák pótlása az osztálykirándulások napjain is történhet. 35

36 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 15. TÁJÉKOZTATÁS AZ ISKOLA ALAPDOKUMENTUMAIRÓL (20/2012 EMMI 1.o. pont) Intézményi dokumentumok: Pedagógia Program Szervezeti és Működési Szabályzat Házirend Iratkezelési Szabályzat Gyakornoki szabályzat Belső vizsgaszabályzat dokumentum neve Pedagógiai Program SZMSZ Házirend Iratkezelési szabályzat Gyakornoki szabályzat elérhetőség Nyilvános, megtalálható az iskolakönyvtárban, az igazgatói irodában és a honlapon Nyilvános, megtalálható az iskolakönyvtárban, az igazgatói irodában és a honlapon Nyilvános, elérhető a honlapon, és a beiratkozáskor minden gyerek megkapja egy példányát Könyvtár, honlap, igazgatói iroda Elérhető a honlapon Az új pedagógusok, tanárjelöltek, gyakornokok tájékoztatását az alapdokumentumokról az első tanítási napon az igazgatóhelyettesek végzik. 36

37 II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat 16.A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG JOGKÖRE, ILLETVE AZON ÜGYEK, AMELYEKBEN A SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYEZÉSI JOGGAL RENDELKEZIK EMMI 4. (1.p pont) Az iskolában osztályonként választott szülői munkaközösség (SzMK) működik, amelynek feladata az iskolában a nevelő és oktató munka segítése, továbbá a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartó, valamint az intézmény érdekeit képviselő más szervezetek együttműködésének előmozdítása. Az SzMK működésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg (Köznevelési Törvény 73. (6)) a) Az SZMSZ elfogadásakor a szülői munkaközösség véleményét be kell szerezni. b) Az SzMK véleményezi az iskola igazgatója által minden év április 15-éig elkészített tájékoztatót az iskolában választható tantárgyakról. c) Az első tanítási óra 8 óra előtt kezdéséhez ki kell kérni az SzMK véleményét. d) A szülőknek jogában áll a pedagógiai programot szabadon megtekinteni. e) A szülőknek jogukban áll, hogy a pedagógiai programról tájékoztatást kapjanak f) A beiratkozáskor a szülő és a tanuló a Házirend egy példányát megkapja. g) A szülőt a Házirend érdemi változása esetén értesíteni kell. h) A szülői szervezet a tanulók bármely csoportját érintő kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, és az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. i) Az SzMK képviselője részt vehet a tanuló-és gyermekbaleset kivizsgálásában. j) az SzMK képviselőjének jogában áll a szóbeli érettségi vizsgán részt vennie. k) Az SzMK véleményezi az iskolai munkatervet és az SZMSZ-t. l) Az SzMK egyetértési jogot gyakorol az iskolai tankönyvellátás helyi rendjének megállapításakor. 37

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 033665 A Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és működési szabályzata Tartalom 1. Általános rendelkezések... 10 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 0 PUSZTADOBOSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 Az intézmény általános jellemzői...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST

BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST BUDAPEST XX. KERÜLETI NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM/ DEUTSCHES NATIONALITÄTENGYMNASIUM UND SCHÜLERWOHNHEIM DES XX. BEZIRKS IN BUDAPEST SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT/ SATZUNG Budapest, 2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szarvas, 2013. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szentpétery Zsigmond Általános Iskola OM azonosító: 033526 4563 Rohod, Jókai utca 6. Telefon:/fax: 44/584-008 E-mail: rohodiiskola@freemail.hu SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Rohod, 2014. november 25. Dobos

Részletesebben

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013.

Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. Prohászka Ottokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT GYŐR 2013. TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 029991 INTÉZMÉNYI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Pekarek Istvánné Óvodavezető Jóváhagyta: Alapi Óvoda Nevelőtestülete Hatályos: 2015. 10. 01. Tartalom 1. rész Az alapító okiratban

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM

FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM FÓ TI Ó KUMENIKUS Á LTÁLÁ NÓS ISKÓLÁ E S GIMNÁ ZIUM 2151 Fót, Vörösmarty u.4. OM azonosító: 032353 Szervezeti e s Mű kö de si Szaba lyzata 1. oldal 2. oldal Tartalömjegyze k Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde

Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szentlőrinci Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 202346 Székhely: 7940 Szentlőrinc, Liszt Ferenc utca 2. Telephely: 7940 Szentlőrinc, Arany János utca 22. Tagóvodák: Szentlőrinci

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti Működési Szabályzat í 2013 Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti Működési Szabályzat Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Intézmény adatai... 4 1.2 Alaptevékenységek... 4 1.3 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola

Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola A zalaegerszegi Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Tartalomjegyzék Törvényi háttér (törvények, rendeletek)... 5 1. Az intézmény alapító okirata, feladatai...

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pető András Főiskola Általános Iskola, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Készítette: Bányainé Bejczi Erika Fehér Gyöngyi Sélley Péterné

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Eötvös tér 1. 9021 Tel: 06-96/ 526-060 Fax: 06-96/ 316935 E-mail: iskola@kazinczy.gyor.hu A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. március 31. Varga Márta

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Határozati szám: 3/2015 Iktató szám: 518/2015. GYÁLI TULIPÁN ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. 1. Célja, tartalma 4 I. 2. Jogszabályi háttér 4 I.

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A CECEI ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. 09. 01. Készítette: Mészáros Istvánné Óvodavezető Kelt: 2015. 08. 26. Jóváhagyta: Cecei Óvoda és Tagintézményének Nevelőtestülete

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata AZ INTÉZMÉNY DOLGOZÓI, TANULÓI ÉS AZ ÉRDEKELT SZERVEZETEK NEVÉBEN ELŐTERJESZTETTE: KOCSIS ERZSÉBET

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerülete 082064 Szilágyi Dániel Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SIMÁNDY JÓZSEF SPORTISKOLAI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Web: simandy.kistarcsa.hu E-mail: info@simandyaltiskola.hu Tartalom 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések A PÁPAI SZC GAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2015/2016. tanévtől 1 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Szervezeti és működési szabályzat 2013. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és működési szabályzat 2013. 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 3

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170

A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 201170 Készült: 2013. március 28. Hatályba lépett: 2013. szeptember 1. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató jóváhagyta: 2013. március 28. Következő felülvizsgálat

Részletesebben