UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1

2 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ ADATAI... 5 PEST MEGYEI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT (1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7.) CEGLÉD, KOSSUTH FERENC U. 18. SZ. (HRSZ. 2657/4) AZ INTÉZMÉNY TEVÉKENYSÉGE... 7 GAZDÁLKODÁSI ADATOK ÉS RENDELKEZÉSEK... 9 AZ SZMSZ JOGI ALAPJA... 9 AZ SZMSZ HATÁLYA, FELÜLVIZSGÁLATÁNAK RENDJE A MŰKÖDÉS RENDJE, GYERMEKEK, TANULÓK, AZ ALKALMAZOTTAK ÉS A VEZETŐKNEK A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN VALÓ BENNTARTÓZKODÁS RENDJE AZ ISKOLA MUNKARENDJE A közalkalmazottak bent tartózkodási rendje Tanulók Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDJE AZ ORSZÁGOS PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS BELSŐ ELLENŐRZÉS ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ ELLENŐRZÉS-ÉRTÉKELÉS RENDSZERÉRŐL BELÉPÉS ÉS BENT TARTÓZKODÁS RENDJE AZOK RÉSZÉRE, AKIK NEM ÁLLNAK JOGVISZONYBAN A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNNYEL VEZETÉSI SZERKEZET A VEZETŐK ÉS A SZERVEZETI EGYSÉGEK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE, FORMÁI, TOVÁBBÁ VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS A KIADMÁNYOZÁS ÉS KÉPVISELET SZABÁLYAI MINDEN HÉTFŐI EBÉDSZÜNETBEN RÖVID TÁJÉKOZTATÁS; AZ ADOTT HÉTRE VONATKOZÓ MUNKAMEGBESZÉLÉS AZ ISKOLA IGAZGATÓJA ÉS A TITKÁRSÁG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS RENDJE: A VEZETŐK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS Általános igazgatóhelyettes feladatai: A szakmai igazgatóhelyettes feladatai A VEZETŐK KÖZÖTTI MUNKAMEGOSZTÁS Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: Hatáskörében átruházza AZ IGAZGATÓHELYETTESEK, GYAKORLATI OKTATÁSVEZETŐ AZ INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY INTÉZMÉNYVEZETŐ HELYETTES AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN A HELYETTESÍTÉS RENDJE A VEZETŐK ÉS AZ ISKOLASZÉK VALAMINT A SZÜLŐI SZERVEZET KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE AZ ISKOLASZÉK LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZHETI EGY-EGY KÉPVISELŐT DELEGÁLHAT AZ ISKOLASZÉKBE AZ ÉRDEKELT AZ ISKOLASZÉKBE AZ ISKOLASZÉK DÖNT AZ ISKOLASZÉKKEL A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI: A NEVELŐTESTÜLET FELADATKÖRÉBE TARTOZÓ ÜGYEK ÁTRUHÁZÁSA A NEVELŐTESTÜLET KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA KÜLSŐ KAPCSOLATOK NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINK

3 10. ÜNNEPÉLYEK, MEGEMLÉKEZÉSEK ÉS A HAGYOMÁNYÁPOLÁS RENDJE SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK MŰKÖDÉSE, RÉSZVÉTEL A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG DÖNT A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG VÉLEMÉNYÉT SZAKTERÜLETÉT ÉRINTŐEN A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSE: A MUNKAKÖZÖSSÉG VEZETŐK AZ INTÉZMÉNYI VÉDŐ-ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A TANULÓBALESETEK MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN AZ ISKOLA BIZTOSÍTJA: BALESET ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK: A NEVELŐ- ÉS OKTATÓMUNKA EGÉSZSÉGES ÉS BIZTONSÁGOS FELTÉTELEINEK MEG-TEREMTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ TEVÉKENYSÉGEK RENDJE: A RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET ÉS ELLÁTÁS RENDJE RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK TÁJÉKOZTATÁS A PEDAGÓGIAI PROGRAMRÓL A SZÜLŐI SZERVEZET VÉLEMÉNYEZÉSI JOGA AZ OSZTÁLYOK SZÜLŐI KÖZÖSSÉGEI AZ ISKOLAI SZÜLŐI VÁLASZTMÁNY (MUNKAKÖZÖSSÉG) A TANULÓVAL SZEMBEN LEFOLYTATÁSRA KERÜLŐ FEGYELMI ELJÁRÁS RÉSZLETES SZABÁLYAI FEGYELMEZŐ ÉS FEGYELMI INTÉZKEDÉSEK FORMÁI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI Fegyelmező intézkedések Fegyelmi intézkedések ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSÉNEK RENDJE, ÉS A HITELESÍTETT ÉS TÁROLT DOKUMENTUMOK KEZELÉSI RENDJE A NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB FELADATOK TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE TANULÓI IGÉNYEK FELMÉRÉSE TANKÖNYVKIVÁLASZTÁS RENDJE A TANKÖNYVRENDELÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSA AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR MŰKÖDÉSI RENDJE AZ ISKOLAI KÖNYVTÁR HASZNÁLATI SZABÁLYZATA: HIRDETÉS, REKLÁMHORDOZÓ ELHELYEZÉSE EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE A LÉTESÍTMÉNYEK ÉS HELYISÉGEK HASZNÁLATI RENDJE Felelősség Speciális rendeltetésű helyiségek Szaktantermek, szertárak A tantermek bérbeadása EGYÉB FOGLALKOZÁSOK CÉLJA, SZERVEZETI FORMÁI, IDŐKERETEI A DIÁKÖNKORMÁNYZAT, A DIÁKKÉPVISELŐK, VALAMINT AZ ISKOLAI VEZETŐK KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE Az iskolai diákönkormányzat A tanulók szervezett véleménynyilvánítására A tanuló által, tanulói jogviszonya alatt előállított, és az iskola tulajdonába került dologért a tanulónak járó díjazás megállapításának szabályai AZ ISKOLAI SPORTKÖR VALAMINT AZ ISKOLA VEZETÉSE KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA ÉS RENDJE

4 22. A GYAKORLATI KÉPZÉST FOLYTATÓKKAL, SZERVEZŐKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS MÓDJAI, FORMÁI A GYERMEKEK, TANULÓK EGÉSZSÉGÉT VESZÉLYEZTETŐ HELYZETEK KEZELÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁSREND PEDAGÓGUSNAK KIADHATÓ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK JEGYZÉKE HATÁLYBALÉPÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK AZ ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉG NYILATKOZATA AZ ISKOLASZÉK NYILATKOZATA AZ SZMK NYILATKOZATA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA MELLÉKLETEK: 1. számú melléklet: Adat- és iratkezelési szabályzat 2. számú melléklet: Könyvtári SZMSZ és mellékletei a) gyűjtőköri szabályzat b) könyvtárhasználati szabályzat c) könyvtárostanár munkaköri leírása d) katalógus szerkesztési szabályzata e) tankönyvtári szabályzat f) a könyvtári SZMSZ szakértői véleményezése 3. számú melléklet: Munkaköri leírás minták 4

5 1. Általános rendelkezések Az intézmény azonosító adatai - Az intézmény neve: UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉP-ISKOLA ÉS SZAKISKOLA székhelye: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u Az intézmény alapítója (eredeti) Cegléd Városi Tanács - Az intézmény fenntartója Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) - Az alapító okirat Okiratszám: IX-09/30/294/2012. kelte: Budapest, július 5. - Az intézmény jogállása: költségvetési szerv - Az intézmény típusa: Többcélú, összetett iskola (szakközépiskola, szakiskola) OM szám: Az intézmény működési területe: Pest megye - Az alapítás éve (eredeti): Az intézmény felügyeleti szerve: A költségvetési szerv irányítása: a) az alapítói jogot gyakorló, irányító szerv neve és székhelye: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2 4.) b) középirányítói szerv neve és székhelye: 5

6 Pest Megyei Intézményfenntartó Központ (1052 Budapest, Városház u. 7.) A középirányító szerv vezetője a Korm. rendelet 11. (1) bekezdésében meghatározott hatásköreit, jogait és feladatait a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja. - Az intézménybe felvehető maximális létszám: 490 fő (az iskolában délelőtti és délutáni váltásban folyik az oktatás), tehát összesen: 980 fő - Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv igazgatóját a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője által a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. és a végrehajtására kiadott 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. -ában foglaltak szerint előkészített pályázat útján, az oktatásért felelős miniszter legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja vissza megbízását. A munkáltatói jogokat a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ vezetője gyakorolja. Az intézményvezető megnevezése: igazgató - Az intézmény képviseletére jogosult: Az intézmény vezetője, valamint az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott közalkalmazott. - A feladat ellátását szolgáló vagyon: Ingatlanvagyon Cegléd Város Önkormányzata tulajdonában álló, a Pest Megyei Intézményfenntartó Központ használati jogával terhelt, a költségvetési szerv tényleges használatában lévő ingatlan: 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. sz. (hrsz. 2657/4). - A vagyon feletti rendelkezés joga: A rendelkezésre álló vagyont az intézmény feladatainak ellátásához a vagyonról és vagyongazdálkodásról szóló jogszabályokban, valamint a fenntartó és Cegléd Város Önkormányzata vagyonrendeleteiben, szabályzataiban, továbbá Cegléd Város 6

7 Önkormányzatával kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően használhatja, hasznosíthatja. - Ellátható vállalkozási tevékenység és mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az intézmény tevékenysége A szakközépiskolában, négy évfolyamon kereskedelem-marketing és vendéglátás idegenforgalom szakmacsoportban folyó képzés célja az érettségire való felkészítés, belépés a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképzésbe vagy a középfokú szakképzésbe. Az öt évfolyamos képzés esetében a 9. évfolyam nyelvi előkészítő, két idegen nyelvvel, szakmai előkészítő kereskedelem-marketing szakmacsoportban; célja az érettségire való felkészítés, belépés a felsőoktatásba, a felsőfokú szakképzésbe vagy a középfokú szakképzésbe. Szakiskolában, évfolyamon folyó képzés célja a szakképzésbe történő belépés biztosítása, lehetővé tétele. a) A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: szakmai középfokú oktatás b) Alaptevékenységek szakfeladat rendi besorolása: iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése nappali rendszerű szakközép-iskolaioktatás (9 12/13. évfolyam) nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás helyi közösségi tér biztosítása, működtetése könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása c) OKJ számok és a közoktatási törvény szerint kötelező adatok: általános középfokú oktatás 7

8 szakközépiskola (nappali munkarend szerint) négy évfolyamos, évfolyam öt évfolyamos, évfolyam (a 2004/2005. tanévtől nyelvi előkészítő évfolyam) szakiskola (nappali munkarend szerint) két évfolyamos, évfolyam szakmai középfokú oktatás szakközépiskola szakképző évfolyamain folyó OKJ képzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport kereskedelmi szakmenedzser kereskedelmi menedzser kereskedő műszaki cikk- kereskedő kultúrcikk-kereskedő kereskedelmi ügyintéző vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport idegenforgalmi szakmenedzser vendéglátó szakmenedzser vendéglõs vendéglátó és idegenforgalmi szakmenedzser szakiskola szakképző évfolyamain folyó OKJ képzés kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport bolti eladó élelmiszer- és vegyiáru-eladó ruházati eladó műszakicikk-eladó bútor- és lakástextil-eladó vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport cukrász pincér szakács 5848 máshova nem sorolt egyéb oktatás iskolarendszeren kívüli oktatás idegenvezető 8

9 A fenti feladatok ellátásának forrásai: - intézményi költségvetés - saját bevételek - pályázatok Gazdálkodási adatok és rendelkezések A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Speciális és Nemzetgazdasági Számlavezetési Osztályon vezetett bankszámla számai: Magyar Államkincstár Budapesti és Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda-Deviza műveleti csoport Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt Az SZMSZ jogi alapja évi XXXIII. törvény A közalkalmazottak jogállásáról (Kjt.), évi LXXIX. törvény A közoktatásról évi XLI. törvény A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról CXC. A nemzeti köznevelésről szóló törvény CXXIV. A nemzeti köznevelésről szóló CXC. tv. módosításáról I. Munka törvénykönyve 9

10 2012. évi CXXV. törvény A tankönyvpiac rendjéről szóló XXXVII. tv. módosításáról évi CLXXXVII. tv. A szakképzésről a Szervezeti és Működési Szabályzat alapjául szolgáló rendeletek a következők: 138/1992. évi (X.8.) Korm. rendelet A Kjt. végrehajtásáról közoktatási intézményekben, 217/1998. évi (XII. 30.) Korm. rendelet Az államháztartás működési rendjéről, 193/2003. évi (XI. 26.) Korm. rendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről, 20/2012. (VII. 31.) EMMI Rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet A Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 11/2012. EMMI Rendelet A kerettantervek kiadásának jóváhagyásának rendjéről, valamint egyes oktatási jogszabályok módosításáról szóló 17/2004. (V. 20.) OM rendelet módosításáról Az SZMSZ hatálya, felülvizsgálatának rendje Az SZMSZ és a mellékletét képező szabályzatok betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra, előírásai vonatkoznak az iskola szolgáltatásait igénybevevőkre (tanulókra és szüleikre) is. A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület az iskolaszék és a diákönkormányzat véleményének kikérése után fogadja el. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg hatályon kívül kerül az előző SZMSZ. A hatályos SZMSZ-t és mellékleteit az iskolavezetés a jogszabályok változása esetén felülvizsgálja. A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni: - jogszabályokban bekövetkezett változások kívánnak-e módosítást; - vannak-e olyan rendelkezések, amelyek gátlóan hatnak a napi munkánkra; - nevelőtestületi, diák önkormányzati javaslatok, szülői szervezet képviselőinek javaslata Amennyiben a felülvizsgálat az SZMSZ módosítását teszi szükségessé, az adott pontokat korrigálni kell és a módosításokat a fenti rend szerint el kell fogadtatni. 10

11 11

12 2. A működés rendje, gyermekek, tanulók, az alkalmazottak és a vezetőknek a nevelési oktatási intézményben való benntartózkodás rendje Az iskola munkarendje Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.30 órától este óráig van nyitva. - Az iskolába a tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 10 perccel kell megérkezniük munkaképes állapotban. Szeszesitalt, kábítószert, egyéb a munkaképességet befolyásoló szereket nem fogyaszthatnak. - Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő: 0. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Az óraközi szünetekben a tanulók az időjárástól függően a folyosókon, nyitott tantermekben, (kivéve a szaktantermeket) vagy az udvaron tartózkodnak. - A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 12

13 - Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik délelőtt a 9.40 és a órás, délután a és a órás szünetekben. - Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg a fenntartó kérésének megfelelően, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. - A tanulók az iskola osztálytermeit, csoportszobáit rendeltetésszerűen használhatják. A speciális szaktantermek (számítástechnika, könyvtár, tornaterem), valamint a gyakorlati oktatási helyiségek a Szervezeti Működési Szabályzatban megfogalmazott rend szerint használhatók. - Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak. - Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi. Az iskolába érkező szülőket, illetve idegeneket a portaszolgálat nyilvántartja. - Az iskolai diákönkormányzat által szervezett szabadidős rendezvényekre (pl.: diszkó, klubdélután, stb.) a tanulók iskolán kívüli vendéget is hívhatnak. A vendégek személyazonosságukat kötelesek igazolni. - Az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni joga az iskolát illeti meg. - Testnevelés órán a tanulók értékeiket összegyűjtve, a tanóra idejére megőrzésre a szaktanárnak átadhatják. Szakmai gyakorlaton résztvevő tanulócsoportok a foglalkozás idejére külön szekrényt kapnak személyes holmijuk tárolására. Az iskola felelősséget nem tud vállalni leadott, ill. tárolt értékekért. - Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába - A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre a portán. - Mobiltelefont és egyéb infokommunikációs eszközöket tanítási órán kikapcsolt állapotban a táskájában köteles a tanuló tartani, használatával a tanóra menetét nem zavarhatja, számológép helyett nem használhatja. Nagy értékű tárgyi eszközt, 13

14 nagyobb összegű pénzt, rendkívüli esetben hozhat magával saját felelősségére. Az iskola ezekért felelősséget nem vállal. - Tilos az iskolába hálózatról működő elektromos berendezéseket behozni. (hajsütővas, hajvasaló, mobiltöltő, karácsonyfa-égősor) stb. Továbbá tilos használni tűz gyújtására alkalmas eszközt (öngyújtó, gyufa,) A közalkalmazottak bent tartózkodási rendje - Pedagógusok: - A munkaidő heti 40 óra. - A munkarendet alapvetően az éves tantárgyfelosztáson alapuló órarend határozza meg. - A pedagógus munkaidejébe számít a tanítási órákon kívül minden oktató-nevelő munkával kapcsolatos tevékenység, és az iskolai rendezvényeken való részvétel. - A pedagógusok első tanítási órájuk megkezdése előtt 10 perccel kötelesek megjelenni munkahelyükön, a szakoktatók a szakmának megfelelő munkaruhában. - Ha a pedagógusnak lyukas órája van, akkor helyettesítésre, felügyeletre beosztható. Lyukas órára helyettesítés céljából berendelhető. Ha lyukas órája van, addig nem hagyhatja el az iskolát, amíg meg nem győződött arról, hogy helyettesítésre, ügyeletre nincs szükség. - Az iskolában 7.00 órától felelős vezető tartózkodik a tanítás befejezéséig. - A konkrét beosztás a vezetők közötti megállapodás alapján történik, melyet évente felülvizsgálunk és nyilvánosságra hozunk. - Az iskolai ügyeleti rendet minden év szeptember 15-ig az osztályfőnöki munkaközösség vezető készíti el, mely kiterjed a tanári folyosó és udvar ügyeletre. - Egyéb dolgozók: munkarendjüket munkaköri leírásuk alapján közvetlen vezetőjük határozza meg. A tanév rendjének kialakításakor figyelembe vesszük az oktatásért felelős miniszter által kiadott rendeletet, illetve az éves munkatervben rögzítetteket. 14

15 2.1.2 Tanulók A tanév kezdetét, végét, a tanévközi szüneteket, a szakmai vizsgák és érettségi vizsgák időpontját az oktatásért felelős miniszter által évente kiadott rendelet szabályozza. - A tanévben rendelkezésre álló tanítás nélküli napok felhasználásáról, (a nevelési értekezletek témájáról) minden évben a tanévnyitó értekezleten a nevelőtestület dönt. - A szakiskolai tagozaton, a szakképző évfolyamokon az elméleti és gyakorlati oktatás váltakozását tanévenként határozzuk meg, figyelembe véve a tantermek és tanműhelyek optimális kihasználtságát. - A munkahelyi gyakorlat naponta 7 órás. A nagykorú tanulók számára a munkaidő 8 óra. - A szakközépiskolai tagozaton az elméleti oktatás folyamatos, a gyakorlati oktatás rendjét tanévenként az órarendben és a gyakorlati oktatás munkatervében határozzuk meg. - A tanulók elméleti és gyakorlati oktatásának váltakozását minden tanévben az órarend szabályozza Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők Az iskolában tartózkodó vezető a tűzriadó tervnek megfelelően azonnal gondoskodik az épület kiürítéséről és telefonon értesíti a rendőrséget, az illetékes szervet. A riadó befejezése után gondoskodik az elmaradt tanítási órák pótlásáról. (1-2 elmaradt óra esetén a tanítási napot meghosszabbítja, 2 óránál hosszabb riadónál az elmaradt tanítási órákat a legközelebbi szombaton pótoltatja.) A vezetők bent tartózkodási rendjét szeptember 1-jétől érvényes ügyeleti rend határozza meg, amelyet az igazgató készít el, évente felülvizsgálatra kerül. 15

16 3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje Az országos pedagógiai szakmai ellenőrzést a Nkt a, illetve a az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés megszervezésének és lebonyolításának általános szabályait a 20/2012 (VII.31.) EMMI Rendelet tartalmazza. Így az intézmény által végzett belső ellenőrzés, melyet az IMIP-ban foglaltak alapján végez, kiegészül a szakértők által végzett ellenőrzéssel. Az ellenőrzések periódusai illeszkednek egymáshoz, és a vezetői ciklushoz. (5 éves periódus) Mindkét esetben az ellenőrzés módszerei az óra- és foglalkozáslátogatások, a megfigyelés és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata. Az ellenőrzések egységes szempontok szerint történnek. Cél az intézmény, és az ott dolgozó pedagógusok szakmai fejlődése és a minőség javítása. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét. Ennek keretei között a köznevelési intézményben folyamatos pedagógiai-szakmai ellenőrzést szervez, amely intézményenként ötévente ismétlődő, értékeléssel záruló vizsgálat. Szakképző intézmények pedagógiai-szakmai ellenőrzésébe szükséges bevonni a szakképesítésekért felelős miniszterek által kijelölendő intézményeket. (2) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést a hivatal szervezi a kormányhivatal közreműködésével. (3) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés célja a pedagógusok munkájának külső, egységes kritériumok szerinti ellenőrzése és értékelése a minőség javítása érdekében. Az ellenőrzés kiterjed fenntartótól függetlenül minden köznevelési intézményre. (4) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés különösen az óra- és foglalkozáslátogatás, a megfigyelés, az interjú és a pedagógiai dokumentumok vizsgálata módszereit alkalmazza. Az intézmény ellenőrzését legalább három, a jogszabályi feltételek szerint kijelölt köznevelési szakértőből álló csoport végzi. A szakértői csoport intézkedésre nem jogosult, megállapításait, javaslatát jegyzőkönyvben rögzíti. (Nkt.87. ) A pedagógus ellenőrzése általános pedagógiai szempontok szerint történik, célja az ellenőrzött pedagógus pedagógiai készségeinek fejlesztése, módszere a foglalkozások, tanítási órák egységes szempontok szerinti megfigyelése, a pedagógus mindennapi nevelő-oktató 16

17 munkáját megalapozó pedagógiai tervezés dokumentumainak vizsgálata, valamint interjú felvétele. (20/2012 EMMI Rendelet 148. (2)) Az országos ellenőrzés a pedagógusokra, az intézményvezetőre és magára az intézményre terjed ki. (20/2012 EMMI Rendelet ) (1) Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során használt kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési, önértékelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontsorok (a továbbiakban együtt: ellenőrzési eszközök) egységesek és nyilvánosak. (2) Az ellenőrzési eszközöket a hivatal dolgozza ki, és az oktatásért felelős miniszter hagyja jóvá. (20/2012 EMMI Rendelet 152. ) Belső ellenőrzés Az intézmény által végzett belső ellenőrzés a diákokra, pedagógusokra, technikai dolgozókra és az intézményre vonatkozik. Tervszerű, rendszeres, a feladatoknak megfelelő folyamat. A viszonyítási alap a tantervek, törvények, belső jogszabályok, a munkaterv előírásai, és az erkölcsi-etikai elvárások. Ügyelni kell az objektivitásra (mérés szükségessége), és arra, hogy az ellenőrzést mindig kövesse a tapasztalatok levonása. A tanulói mérés, ellenőrzés és értékelés a Pedagógiai Programban foglaltak szerint történik. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje: Az igazgató illetve az igazgatóhelyettes feladatkörébe tartozik - az éves munkatervben rögzítettek ellenőrzése, - az oktató-nevelő munka folyamatos ellenőrzése. - A gyakorlati oktatásvezető feladatkörébe tartozik - a szakoktatók tanmeneteinek jóváhagyása - a szakoktatók oktató-nevelő munkájának folyamatos ellenőrzése - a rendezvények szervezésének,lebonyolításának ellenőrzése - a gyakorlóhelyek ellenőrzése különös tekintettel a képzési követelményekre. - A munkaközösségek vezetői ellenőrzik - az adott tantárgyak oktatásának tartalmi tervezését - a tanmeneteket - óralátogatással ellenőrzést végeznek a szakmai és módszertani kultúra segítése érdekében - a naplóba írt jegyek alapján rendszeresen ellenőrzik a tanulók folyamatos értékelését Az ellenőrzés tapasztalatait az ellenőrzést végző megbeszéli az érintett pedagógussal. 17

18 Összefoglaló táblázat az ellenőrzés-értékelés rendszeréről TANULÓK ELLENŐRZÉS ÉRTÉKELÉS TERÜLET mérési módszer gyakoriság dokumentáció felelős mérési pont módszer gyakoriság dokumentáció felelős pont Tanulmányi munka esetenként dokumentum- havonta napló, ofi folyamatos szóbeli eseti ellenőrző, szaktanár elemzés ellenőrző ig.h. tanmenet szerinti írásbeli tanmenet napló, félév, évvége szerinti, félévente bizonyítvány Versenyeredmények tanévvégi értékelés elemzés évente összesítések, jegyzőkönyvek igazgató igh. versenyek írásbeli, szóbeli, évente jegyzőkönyv szaktanár mkv. Vizsgák évvége jegyzőkönyv igazgató ig.h. Magatartás Szorgalom folyamatos, osztályozó értekezlet folyamatos, osztályozó értekezlet óralátogatás megbeszélés óralátogatás megbeszélés Fegyelmi ügyek esetenként dokumentumelemzés megbeszélés Jutalmazások (motiváció) munkaterv szerint Belső mérések IMIP 4.4. szerint óralátogatás dokumentumelemzés önértékelés dokumentumelemzés írásbeli szóbeli dokumentumelemzés folyamatos félévente folyamatos félévente esetenként rendszeres folyamatos évente feljegyzés feljegyzés napló, ellenőrző feljegyzés feljegyzés ellenőrző, napló jegyzőkönyv, feljegyzések feljegyzés napló, ellenőrző napló, jegyzőkönyv igazgató ig.h. igazgató ig.h. vizsga havonta félév évvége havonta félév évvége gyakorlati írásbeli, szóbeli, gyakorlati önértékelés megbeszélés önértékelés megbeszélés évente jegyzőkönyv vizsgáztató havonta félévente havonta félévente napló, ellenőrző napló, ellenőrző osztályfőnök osztályfőnök igh. félév, évvége megbeszélés félévente jegyzőkönyv igazgató igazgató ig.h. mkv. ig.h. ig.h. félév, évvége tanmenet szerint szintvizsga rendszer szerint félévente jegyzőkönyv igazgató, ig.h. rendszeres évente napló jegyzőkönyv szaktanár munkaköz.vez. 18

19 PEDAGÓGUSOK Külső mérések (OKM) évente írásbeli évente jegyzőkönyv, mérési eredmények elemzéseintézményi jelentés ig.h. évente írásbeli évente jegyzőkönyv ig.h. Tanmenet, program IX. 25. dokumentum- évente tanmenet ig.h. félév beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató Tankönyv, taneszköz IX. 15. II. 15. Ofi, munkaközösségvezetői tevékenység Pedagógusok munkája Ped. és vez. értékelésének végrehajtása Munkaközösségi szakmai munka IMIP, munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint elemzés dokumentumelemzés megbeszélés óralátogatás dok.-elemzés megbeszélés óralátogatás dok.-elemzés megbeszélés óralátogatás iskolai elemzés beszélgetés félévente munkaterv szerint munkaterv szerint munkaterv szerint rendelések, leltári jegyzőkönyv feljegyzés feljegyzés napló napló feljegyzés ig.h. igazgató ig.h. igazgató ig.h. mkv. igazgató ig.h. évvége félév évvége félév évvége félév évvége beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató beszámoló félévente jegyzőkönyv igazgató beszélgetés, dokumentumelemzés félévente Feljegyzések igazgató 4 évente tanév vége önértékelés évente jegyzőkönyv igazgató ig.h. ISKOLA Házirend folyamatos iskolabejárás óralátogatás dokumentumelemzés Ügyeleti rendszer folyamatos dokumentumelemzés SZMSZ, Pedagógiai Program végrehajtása Fejlesztési tervek végrehajtása törvényi előírás, ig.utasítás szerint beszámoltatás jogszabály és dokumentumelemzés folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. folyamatos feljegyzés igazgató ig.h. törvényi változások szerint 2 évente évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató évente beszámoló évente jegyzőkönyv igazgató feljegyzés igazgató 2 évente beszámoló 2 évente jegyzőkönyv igazgató 19

20 Teljes körű intézményi önértékelés Szakisk.Önért.Modell folyamatszabályozás szerint irányított önértékelés évente jegyzőkönyv ig.h. folyamatszabályozás szerint külső értékelés dok-elemzés évente jegyzőkönyv minőségügyi vezető PARTNEREK Elvárás - elégedettség - elégedetlenség 5.1. számú melléklet szerint 4 évente beszámoló intézkedési tervek ig.h. IMIP 5.1. számú melléklet szerint 4 évenként beszámoló intézkedési tervek ig.h.. 20

21 Belépés és bent tartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési oktatási intézménnyel Az iskolában idegen csak engedéllyel tartózkodhat. Belépni úgy lehet, hogy a portásnál jelentkezik, aki egy erre a célra rendszeresített füzetbe beírja a látogató nevét, majd felkísérteti a keresett személyhez. Rendezvények alkalmával az azon résztvevő meghívottak használhatják a rendezvény számára kijelölt iskolai helyiségeket. A szülők tanulói ügyekben fogadóórán, szülői értekezleten, munkaidőben kereshetik fel a nevelő-testület tagjait. Az iskolai könyvtárban elhelyezett nyilvános dokumentumainkat (SZMSZ, Házirend, Pedagógiai program, Minőségirányítási program) a szülők a belépés rendjének megfelelően a könyvtár nyilvántartási idejében helyben, vagy az internetes honlapunkon ( tanulmányozhatják. A Házirend egy példányát beiratkozáskor a 9. évfolyamos tanulóinknak átadjuk. Ismertetjük az első osztályfőnöki órán, tudomásulvételről írásos nyilatkozatot tesznek az érintettek.

22 4. Vezetési szerkezet Igazgató Gyakorlati oktatási vezető Általános nevelési igazgató helyettes Szakmai igazgatóhelyettes Gazdasági ügyintéző DÖK-tanár Könyvtáros Gondnok Szakoktatók Titkárság Technikai dolgozok Humán, nyelvi munkaközösség Nyelvi munkaközösség Ifjuság védelmi felelős Osztályfőnöki munkaközösség Szakmai munkaközöség Reál munkaközösség

23 5. A vezetők és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formái, továbbá vezetők közötti feladatmegosztás a kiadmányozás és képviselet szabályai Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét az általános pedagógiai igazgató helyettes, a szakmai igazgatóhelyettes közreműködésével látja el. A szakmai képzés gyakorlati oktatásának felelőse a gyakorlati oktatásvezető. Az igazgató közvetlen munkatársai a gazdasági ügyintézők, valamint az iskolatitkár és az iskolai adminisztrátor. Az iskolavezetőség az igazgató döntés előkészítő, véleményező és javaslattevő testülete. Az iskolavezetőség minden hétfőn tanácskozik. Tagjai: Szűkebb vezetőség Tágabb vezetőség - igazgató - a szűkebb vezetőség tagjai - általános és szakmai helyettes - Közalkalmazotti Tanács elnöke - gyakorlati oktatásvezető - DÖK-tanár - munkaközösségvezetők - könyvtár vezetője - iskolaszék képviselője - szakszervezeti titkár A vezetők közötti kapcsolattartás Vezetők és tanárok (óraadók) közötti kapcsolattartási formák: Minden hétfői ebédszünetben rövid tájékoztatás; az adott hétre vonatkozó munkamegbeszélés - Indokolt esetben más napon is - Egyéni személyes megbeszélés, időpont egyeztetés után - Nevelőtestületi értekezletek

24 - Elektronikusan (egyéni címek használatával) - Munkaközösségi értekezletek (havonta) - Iskolai mobiltelefonok segítségével a vezetők, munkaközösség vezetők tarthatják a kapcsolatot (erre vonatkozó részletszabályokat a mobiltelefon használatára vonatkozó szabályzat tartalmazza) Az iskola igazgatója és a titkárság közötti kapcsolattartás rendje: - naponta reggel 8:00-kor a napi feladatok kiosztása - a beérkezett ek és napi posta bontását követően az iskolatitkár fontossági sorrend szerint a dokumentumokat az igazgató részére előkészíti - az iskolatitkár kapcsolatot tart a gazdasági ügyintézőkkel is, a gazdasági vonatkozású iratokat postabontás után illetve az en érkezetteket továbbítja a gazdasági ügyintézőknek A vezetők közötti feladatmegosztás Általános igazgatóhelyettes feladatai: - Nevelési értekezlet előkészítése - Szakkörök munkájának ellenőrzése, irányítása - A humán, nyelvi munkaközösségek munkájának irányítása, ellenőrzése - Tanév eleji tervező munka gondozása, figyelemmel kísérése - Diákönkormányzattal kapcsolattartás - Tanulmányi versenyek figyelemmel kísérése - Kapcsolattartás a gondnokkal, iskolaorvossal, védőnővel, gyermekjóléti szolgálattal, ezzel kapcsolatos nyilvántartási feladatok ellátása - Ellenőrzi a közismereti tanárok munkáját, órát látogat - Havonta ellenőrzi a 9/B, 9/C, 10/B, 10/B, 11/B, 11/C,12/A, 12/B, 12/C osztályok osztálynaplóit - Érettségi vizsgák előkészítése az érettségi jegyzőkkel - Irányítja a különböző ünnepségek, rendezvények szervezését. - Koordinálja az órarend készítését 24

25 - Jogszabályok nyilvántartása - Képviseli az iskola vezetőségét intézményen belül - Helyettesíti az igazgatót akadályoztatása esetén - Ha ő is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, a helyettesítési feladatokat szakmai igazgatóhelyettes látja el - Gondoskodik a nevelők adminisztrációs munkájának irányításáról A szakmai igazgatóhelyettes feladatai - A szakiskola éves programjának előkészítése - Koordinálja az órarend elkészítését - Tantárgyfelosztás készítése - Tanári helyettesítési, adminisztrációs feladatok elvégzése - Szakiskolai naplók ellenőrzése: 9/A, 9/D, 9/E, 9/F, 9/H, 10/A, 10/D, 10/E, 10/F 11/A, 13/A osztályokban - Szakmai továbbképzések, bemutató tanítások szervezése - Szakmai munka rendszeres ellenőrzése, értékelése - Félévi, év végi beszámoló készítése - A középiskolai felvételi beiskolázási rend nyomon követése - A 11. szakképző évfolyam felvételijének szervezése, szakmai vizsga szervezése, vizsgabeosztás elkészítése - Iskolai ügyeleti rend elkészítése A vezetők közötti munkamegosztás Az igazgató kizárólagos jogkörébe tartozik: - az intézmény képviselete - a szakmai, pedagógiai, nevelési tevékenység irányítása - a közalkalmazottak és egyéb munkavállalók feletti teljes munkáltatói jog - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása - a személyi és tárgyi feltételek biztosítása a költségvetés alapján - a folyamatos belső ellenőrzés 25

26 - együttműködés - a Pedagógus Szakszervezettel - a Közalkalmazotti Tanáccsal - a diákmozgalommal - a szülők képviselőivel - a fenntartóval a jogszabályban rögzítettek szerint Hatáskörében átruházza az általános nevelési igazgatóhelyettesre a) A nevelő-oktató munka ellenőrzését b) Az alkalmazottak munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében az egyeztetési kötelezettség gyakorlását c) Kapcsolattartás az SZMK-val. A szülői szervezet maga határozza meg működése rendjét, dönt munkatervéről. Az intézmény és a szülői szervezet levélben, személyesen vezetője révén az általános igazgatóhelyettesen keresztül tartja a kapcsolatot. Félévente 2 alkalommal kerül sor személyes találkozóra az SZMK vezetőjével. Véleményének kikérésére kerül sor a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben. d) Iskolaszékkel - a szakmai igazgatóhelyettesre a) A szakmai képzés színvonalának ellenőrzését b) A vizsgák szervezését, lebonyolítását - a gyakorlati oktatásvezetőre a) A gazdálkodó szervezetekkel fenntartott kapcsolatok folyamatos ápolását b) a munka- és tűzvédelmi feladatok közvetlen irányítását Ezen túlmenően az intézmény minden vezető beosztású dolgozója jelentési és beszámolási kötelezettség mellett felelős a maga területén. 26

27 Az igazgatóhelyettesek, gyakorlati oktatásvezető Ellenőrzi a Szakképző iskolai osztályok naplóját heti rendszerességgel. Vezető beosztású pedagógusok, akik tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, kölcsönösen együttműködve, egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. a) gazdasági ügyintézők b) gondnok Az együttműködési megállapodás értelmében a Bem József Műszaki Szakközép- és Szakiskola gazdasági vezetője végzi el a következő feladatokat: - költségvetési, tervezési feladatok elősegítéséhez adatszolgáltatás - költségvetési beszámolási feladatok előkészítéséhez adatszolgáltatás - bizonylatkezelési feladatok - értékelési, leltározási, selejtezési feladatok - pénzforgalommal kapcsolatos feladatok - készletgazdálkodási feladatok - önköltség számítási feladatok - munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzése, bővítése. A gazdasági ügyintézők tevékenységüket az együttműködési megállapodás, a mindenkor hatályos jogszabályok, fenntartói elvárások, intézményvezetői utasítások alapján külön munkaköri leírás alapján végzik Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, lepecsételt irat Kiadmányozás: a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről Az aláírás - kiadmányozó - az aláírásra jogosult személy - kiadmányt saját kezűleg írja alá, majd - az aláírását a hivatalos bélyegzővel hitelesíti; - pótolja az eredeti aláírást a kiadmányozó nevének és az "sk" /saját kezével/ 27

28 jelölésnek az iratra gépelése, amennyiben az eljárást az iratkezelő hitelesíti. Az iratkezelői hitelesítés "a kiadmány hiteléül" záradék iratkezelői aláírásával és bélyegző lenyomattal történik; A névbélyegzők alkalmazása nem helyettesíti az eredeti aláírást, iratkezelői hitelesítéssel kell kiegészíteni; Aláírásra jogosult az igazgató, általános igazgatóhelyettes, kivéve munkáltatói döntésben a helyettesítésben foglaltak szerint. Az elektronikus aláírás: Az elektronikus aláírás az elektronikusan aláírt elektronikus dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt vagy azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt elektronikus adat. Fontos, hogy az elektronikus aláírás alkalmas bármely adat pl.: nemcsak írott szöveg, hanem digitális hangfelvétel, kép, vagy akár egy szoftver aláírására.(kizárólag az igazgató jogosult) 6. Az intézményvezető vagy intézményvezető helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az általános helyettesítési jogkörrel megbízott általános pedagógiai helyettes helyettesíti Ha ő is akadályoztatva van a vezetői feladatok ellátásában, a helyettesítési feladatokat szakmai igazgatóhelyettes látja el. Az igazgató távollétében az általános és a szakmai igazgatóhelyettes 3 napon belül köteles beszámolni az intézkedéseikről. Az ő távollétükben a gyakorlati oktatásvezető vagy egy megbízott pedagógus látja el a helyettesítést (az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, utána a minőségirányítási csoport vezetője Megszűnik december 31.). Az igazgató helyettesítése esetén beszámolási kötelezettség terheli a helyettesítés ideje alatt végzett munkáról. Formája: írásban 3 munkanapon belül 28

29 7. A vezetők és az iskolaszék valamint a szülői szervezet közötti kapcsolattartás formája, rendje Az iskolaszék létrehozását kezdeményezheti a) a nevelőtestület tagjainak legalább húsz százaléka, b) az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók legalább húsz százalékának szülei, c) az iskolai diákönkormányzat képviselője, ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka (a továbbiakban ezen alcím vonatkozásában az a) c) pont alattiak együtt: érdekeltek). Az iskolaszéket létre kell hozni, ha az érdekeltek közül legalább kettőnek a képviselői kezdeményezik a megalakítását és részt vesznek a munkájában. Egy-egy képviselőt delegálhat az iskolaszékbe az érdekelt a) fenntartó, b) települési, területi nemzetiségi önkormányzat, térségi vagy országos feladatot ellátó iskola esetén az országos nemzetiségi önkormányzat, ha nem az iskola fenntartója, c) szakiskola és szakközépiskola esetében területi gazdasági kamara. Az iskolaszékbe a) a nevelőtestület képviselőit a nevelőtestület tagjai, b) a szülők képviselőit az iskolai szülői szervezet, közösség, ennek hiányában az iskolában tanuló gyermekek szülei, c) az iskolai diákönkormányzat képviselőit az iskolai diákönkormányzat tagjai, iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók választják. Ha az iskolaszék létrehozását az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában a szülők legalább húsz százaléka vagy az iskolai diákönkormányzat képviselője, iskolai diákönkormányzat hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka kezdeményezi, a nevelőtestület képviselőinek közre kell működniük az iskolaszék megalakításában és munkájában. Az iskola igazgatója, ha bármelyik érdekelt kezdeményezi az iskolaszék létrehozását, a kezdeményezéstől számított harminc napon belül az iskolaszék munkájában részt vevő 29

30 érdekeltek által delegált, azonos számú képviselőből álló bizottságot hoz létre az iskolaszék megalakításának előkészítéséhez. Az iskolaszék dönt a) működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról, b) tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az iskolaszékre átruházza. Az iskolaszék véleményezési joggal részt vesz a tanulók jogainak érvényesítésével, kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézmény által hozott döntések, intézkedések ellen benyújtott kérelmek elbírálásában. Az iskolaszék véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.. Az iskolaszék feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését. Az iskolaszékkel a kapcsolattartás formái: - kapcsolattartó a szakmai igazgatóhelyettes - módja: telefonon, ben, levélben, szóban (iskolaszék ülése) - megkeresésre egyeztetés utáni időpontokban, megbeszélésre alkalmas helyen az iskolában Rendje: - félévente 2 alkalommal, a meghívókat az intézmény igazgatója juttatja el az iskolaszék tagjaihoz ben - a következő kérdésekben jogosult véleményt nyilvánítani: - a tanulók jogainak érvényesítésével kapcsolatos döntések előkészítésekor a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben - saját szervezeti és működési rendjének kialakításakor az iskola működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben - egyetértési jogot gyakorol: - az SZMSZ, Házirend elfogadásakor pedagógiai program elfogadásakor 30

31 Az iskolában a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet hoztak létre. Az iskolában a nevelő és oktató munka segítésére, a nevelőtestület, a szülők és a tanulók, az intézményfenntartó, továbbá az intézmény működésében érdekelt más szervezetek együttműködésének előmozdítására a szülők, a nevelőtestület, az iskolai diákönkormányzat azonos számú képviselőjéből álló iskolaszék alakult. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 8. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és döntéshozó szerve. A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelésioktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyebekben véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. A nevelőtestület a) a pedagógiai program elfogadásáról, b) az SZMSZ elfogadásáról, c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról, d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadásáról, e) a továbbképzési program elfogadásáról, f) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztásáról, g) a házirend elfogadásáról, h) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátásáról, 31

32 i) a tanulók fegyelmi ügyeiben, j) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény tartalmáról, k) jogszabályban meghatározott más ügyekben dönt: A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, valamint egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja a szakmai munkaközösségre, az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a külön jogszabályban meghatározott ügyekben. A nevelőtestület átadja a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés jogát a tantestület tagjaiból választott 4 pedagógusnak. A fegyelmi tanács vezetője a tantestület által megválasztott pedagógus továbbá a DÖK tanár. A fegyelmi tanács évente 2 alkalommal köteles beszámolni a nevelőtestületnek a fegyelmi tanács munkájáról beszámolni. A fegyelmi tanácsban javaslattételi joggal részt vesz az érintett tanuló osztályfőnöke és az érintett tanuló osztályában a DÖK titkár. 9. Kapcsolatok rendszere, formája, módja Külső kapcsolatok Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart - a fenntartóval - az intézményt támogató intézményekkel és jogi személyekkel - a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, iskolai egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval - a minisztériumokkal - felsőoktatási intézményekkel 32

33 - külföldi partnerekkel - DPM TISZK-KEL - ceglédi általános és középiskolákkal - gyermekjóléti szolgálattal - gyakorlati oktatást folytatókkal - illetékes kormányhivatallal - A gyakorlati képzésben résztvevő cégekkel, vállalkozókkal a kapcsolatot a gyakorlati oktatásvezető tartja(telefonon, levélben, ben és személyes találkozók során) A félévzáró értekezleteken számol be a nevelőtestületnek a gyakorlóhelyekkel való kapcsolat alakulásáról, írásban - A minisztériumokkal és a szakágazati minisztériumokkal, illetve pedagógiai szakmai szolgáltatókkal az illetékes vezetők tartják a kapcsolatot, a felmerülő problémák megoldásában kikérik véleményüket, illetve szolgáltatásaikat igénybe veszik. Segítik a pedagógusok szakmai továbbképzését. - A gyermekjóléti szolgálattal az osztályfőnökök tartják a kapcsolatot a gyermekvédelmi feladatok koordinálása érdekében. Értesíti a Gyermekjóléti szolgálatot a tanuló 10 órát meghaladó igazolatlan mulasztása esetén. - A halmozottan hátrányos tanuló esetén amennyiben tankötelezettségének magántanulóként kíván leget tenni az iskola igazgatójának döntéséhez be kell kérni a Gyermekjóléti szolgálat véleményét. - Az igazgató amennyiben megítélése szerint a tankötelezettségnek magántanulóként való teljesítése hátrányos, akkor a kérelem benyújtásától számított 5 napon belül megkeresi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes kormányhivatalt, amely dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. - A Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen végezzük a munkahelyek gyakorlati alkalmassági felülvizsgálatát, az új szakmai programok kidolgozását. - Beiskolázási területünkön működő általános és középiskolákkal a kapcsolatot az igazgató tartja. Az általános iskola meghívására személyesen vagy az iskolavezetőség más tagja útján tájékoztatót tart az iskolánkban folyó képzésről. Minden év novemberében nyílt napot tartunk az általános iskolásoknak, amelyen az érdeklődő tanulók, szülők informálódhatnak szokásos beiskolázási területeinkről. 33

34 Évente beiskolázási tájékoztatót jelentetünk meg, melyet honlapunkon is közzéteszünk. - A közművelődési intézményekkel (művelődési ház, könyvtár, múzeum) a kapcsolatot az osztályfőnöki munkaközösség-vezető, illetve a pedagógusok közvetlenül tartják. - Az iskolaorvossal az ifjúságvédelmi felelős és a nevelési igazgatóhelyettes tart kapcsolatot, súlyos esetekben közvetlenül az igazgató. Az ifjúságvédelmi felelős fogadóóráiról a szülőket és tanulókat évente értesítjük az ellenőrző könyv útján és a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán. Az ifjúságvédelmi felelősnek kezdeményezési joga van gyermekbántalmazás esetén, az igazgatónak pedig értesítési kötelezettsége a gyermekjóléti szolgálat felé. A tanuló anyagi veszélyeztetettsége esetén kezdeményezheti a tanuló lakó és tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál rendszeres vagy rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítását. Részt vesz az iskola egészségnevelési és kábítószer ellenes program kidolgozásában. Az iskola-orvos rendelési idejét is évente hasonló módon közzétesszük. - Az iskola egészségügyi szolgálat működési rendjét évente a tanév elején eljuttatja az iskola igazgatójához, melyben az adott évre vonatkozó munkaterv szerint látják el tevékenységüket. A tanulók rendelkezésére a hét minden napján iskolaorvos és védőnő áll. Eseti ellátáson kívül elvégzik a tanulók rendszeres szűrővizsgálatát a szakrendelésekkel közösen. Az éves általános szűrésen kívül a tanulók évente fogászati és tüdőszűrésen vesznek részt. A kötelező orvosi vizsgálatok megszervezése az általános igazgatóhelyettes feladata. A vizsgálatokat úgy kell megszervezni, hogy ez a tanítást ne zavarja. Az iskolaorvos feladata a testnevelés óra alóli felmentések, illetve a gyógytestnevelésre utalások elbírálására szakorvosi javaslatok alapján. Az iskolaorvos és védőnő részt vesz az egészségnevelő munkában, osztályfőnöki órákon ilyen témákban előadásokat tartanak. Nemzetközi kapcsolataink Iskolánk lényeges kérdésnek tekinti, hogy tanulóit felkészítse, a 21. század követelményeinek megfelelően arra, hogy pályakezdő munkavállalóként új kihívásoknak kell megfelelniük. Ez nemcsak a korszerű szaktudást, hanem 34

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KISKUNFÉLEGYHÁZI MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és Működési Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyháza Oskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Katolikus Mezőgazdasági, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Kiskunhalas SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Általános rendelkezések... 6 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi alapja és hatálya... 6 2.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 2/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA Az egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ MÓDOSÍTÁSÁRÓL Budapest, 2015. augusztus

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9.

4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. SZEPTEMBER 9. VERESS FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi T. B. u. 5/a. OM azonosító: 031 243 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Intézmény vezetője: Rózsáné Ócsai Edit megbízott

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2015... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2015... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1-3. Telefon / Fax:42/512-330 E-mail: s.muveszeti@chello.hu Weblap: www.muveszeti-nyh.sulinet.hu és www.muveszetinyh.hu OM azonosító: 033687

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

Hatályos 2013. november 25-től

Hatályos 2013. november 25-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Szervezeti és Működési Szabályzat "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523. 9024 Győr Répce u. 2. 2013 Szervezeti és Működési Szabályzat Marcalvárosi Főigazgatóság Kovács Margit Szakképző Iskola OM azonosító: 030523 9024 Győr Répce u. 2. 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat S Z A K K A Y J Ó Z S E F S Z A K K Ö Z É P I S K O L A Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. - 2 - E szervezeti és működési szabályzat a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012. EMMI

Részletesebben

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A GÖNDÖCS BENEDEK KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUMAI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Göndöcs Benedek Középiskola, Szakiskola és Kollégiumai Szervezeti és Működési Szabályzata 2 I, Általános rendelkezések

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája. Szervezeti és működési szabályzat 2015. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Középiskolája Szervezeti és működési szabályzat 2015. Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT a Munkácsy Mihály Szakközépiskola és Szakiskola SZMSZ-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Zalaegerszegi

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

Szervezeti Működési Szabályzat

Szervezeti Működési Szabályzat Szervezeti Működési Szabályzat Készült a Kenderföld-Somági Általános Iskola részére Hatályos: 2013. szeptember 1-jétől 1 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium

A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium A Budapesti Ward Mária Általános Iskola és a Budapesti Ward Mária Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata TUDÁS - LELKISÉG - SZOLGÁLAT 2013 Tartalom TARTALOM... 2 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8.

ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Tel.: 92/510-591; 30/541-6406 www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu OM: 037660 Ny.sz.:E-000642/2014 2014 Szervezeti

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány

Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat. 1.példány Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 1.példány 1 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 1. Általános rendelkezések... 6 1.1. A Szervezeti és működési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat Tett Szakképző Iskola és Gimnázium (OM:200766) Érvényes 2013.04.01.-től. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya, elfogadása, megtekintése 1.2.3. Megtekintése

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Inczédy György SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Középiskola, Szakiskola és Kollégium Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya 1. A szabályzat célja, feladata... 2 1.1.

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13.

Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Egri Farkas Ferenc Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 3300 Eger Dobó István tér 13. Telefon, fax: (36) 310-275 Igazgatói közvetlen telefon: 36/411-072 E-mail: farkaszene@gmail.com Honlap: www.egerzene.hu;

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án

Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 1 9 6 3 1 SZILÁGYI DEZSŐ ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Elfogadta a nevelőtestület 2013. március 26 án 2 0 1 3 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. szeptember 01. Szervezeti és működési szabályzat Az Aranykéz Középiskola és Szakiskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket Aranykéz

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 031202 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 II. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI RENDJE...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben