H Á Z I R E N D nappali tagozat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D nappali tagozat"

Átírás

1 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: Debrecen, Vénkert u.2. (52) , , fax: (52) H Á Z I R E N D nappali tagozat 1

2 Nappali tagozat 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 Jogok és kötelességek 5 A tanulók jogai Tanulói jogok gyakorlása 6 Információhoz való jog Véleménynyilvánítás rendje Tanulók képviselete Tantárgyválasztás Diákkörök Sajátos helyzet megállapítása Szociális támogatás Tankönyvtámogatás Tanulók jutalmazása A tanulók kötelessége 9 Iskolai munkarend 10 Hiányzások és azok igazolása Késés Az igazolatlan mulasztások következményei Helyiséghasználat, területhasználat rendje Óvó-védőrendelkezések 13 Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetés Fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás Fizetési kötelezettségek 15 Ügyintézési, eljárási szabályok 16 Az osztályozó vizsgák eljárási szabályai 16 Legitimációs záradék 18 3

4 Bevezetés Ez a házirend a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény, a nevelési, oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. évi MKM. rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény, 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, az intézmény szervezeti és működési szabályzatának rendelkezései, illetve a pedagógiai program alapján készült. A házirendet a nevelőtestület készíti el, a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői szervezet és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend az intézményvezető jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend vonatkozik az iskola valamennyi tanulójára, pedagógusaira, alkalmazottaira és szülőkre, mint a kiskorú gyermek törvényes képviselőire. Érvényes az iskolában, a gyakorlati oktatás színhelyén, a nyári szakmai gyakorlaton, a tanulmányi kirándulásokon és minden iskolán kívüli iskolai rendezvényen a tanulóviszony kezdetétől a tanulóviszony megszűnéséig. A házirend l példányát a beiratkozás előtt minden szülő és tanuló megkapja. 4

5 Jogok és kötelességek A tanulók jogai Az iskola minden tanulójának joga, hogy : színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen, igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés stb.), rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, évfolyamon - szülő írásos kérelmére tanulószobai foglalkozásokon vegyen részt, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, részt vegyen tanulmányi versenyeken, értékelt írásbeli munkáját 10 tanítási napon belül kézhez kapja, ( a 10 napba nem számítanak bele azok a napok, amelyekben a tanár betegség vagy egyéb hivatalos elfoglaltság miatt nem tartott órát), szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérje, véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, kezdeményezze diákszerveződések létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, a gyermek és ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos, illetve az iskolavezetés segítségét, a szülő, illetve a tanuló kérelmére indokolt esetben kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra járjon, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz. 5

6 A tanulói jogok gyakorlása Az információhoz való jog A tájékozódás joga A Közoktatási törvény és végrehajtási rendeletei, az iskola Pedagógiai programja valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat részletesen tartalmazza a diákok jogait és kötelességeit. Ezek a dokumentumok az iskola könyvtárában bármelyik tanulónknak és a diákönkormányzatnak a rendelkezésére állnak. A dokumentumokban való eligazodásban osztályszinten segítséget lehet kérni az osztályfőnököktől, az iskola vezetőitől és a diákönkormányzatot segítő tanártól. A könyvtárban találhatók a tantárgyak tantervei is. A tanulók tájékoztatása Az iskola dokumentumaiban a tanulókra vonatkozó szabályokról tájékoztatást az osztályfőnökök adnak minden tanév első hónapjában, és ezt követően folyamatosan. Az aktuális információk közlése is az osztályfőnökök feladata. Az információk közötti eligazodásban közreműködnek az intézmény vezetői is. A tantárgyakkal kapcsolatos tájékoztatás a szaktanárok feladata a tanév első óráin, és ezt követően folyamatosan. A véleménynyilvánítás rendje A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, és javaslatot tegyen az oktató-nevelő munkával kapcsolatban. Véleménynyilvánítási jogával tanítási órákon az órát vezető pedagógus által irányított keretek között élhet, alkalmazkodva az óra menetéhez és felépítéséhez. A DÖK kérésére véleménynyilvánításra, javaslattételre félévente (december, április) 1 napot biztosít az iskola vezetősége, amelyen az osztályok képviselői, valamint az általuk meghívott vezetők és pedagógusok vehetnek részt. A tanulók képviselete és érdekvédelme A tanulók érdekképviseletét az iskola diákönkormányzata látja el. A diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulóközösség legalább 10%-át érintő kérdésekben. Az iskola 6

7 tanulóinak tájékoztató és tájékozódó fóruma a diákközgyűlés, amelyre évente egy alkalommal (február, március) kerül sor. A diákközgyűlésen az osztályokat egy-egy választott küldött képviseli. A tanuló egyéni érdeksérelem esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából az iskola vezetőjéhez. Az érdeksérelemre a benyújtástól számított 15 napon belül érdemi választ kell adni. A tantárgyválasztás joga A tanuló joga, hogy a nem kötelező tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat szabadon megválassza. Ezekről a foglalkozásokról tájékoztatást az osztályfőnökök adnak. Az iskola vezetése minden év április 15-ig nyilvánosságra hozza a szabadon választható tantárgyak listáját, időkereteit, a jelentkezés módját és a részvétel feltételeit. Jelentkezni írásban a tanuló és a szülő együttes nyilatkozatával május 20-ig lehet. Jelentkezés esetén a tantárgy tanulása kötelező, lemondani csak év végén, a szülő és tanuló együttes kérelmére lehet. A diákkörök létrehozásának rendje Az iskolában tanulói javaslatra tantárgyi, kulturális, sport és szakmai diákkörök alakíthatók a demokrácia, közéleti nevelés érdekében. A diákkörök létrehozását a tanév első hetében létszám és cél megjelölésével az igazgatótól kell kérni, aki az anyagi és tárgyi lehetőségek figyelembevételével dönt. A diákkörök működését a nevelőtestület segíti. Sajátos helyzet megállapítása A tanuló sajátos helyzetűnek minősül, ha testvére az iskola tanulója, a szülő vagy közeli hozzátartozó az iskola tanulója volt, az általános iskolában tantárgyi vagy sport versenyeken eredményesen szerepelt. A szociális támogatás elvei A tanulók részére biztosított ösztöndíjak, támogatások odaítéléséről ha erre az iskola jogosult -, az osztályfőnökök és gyermekvédelmi felelős véleményének kikérése után az igazgató dönt. A támogatás odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló, akinél a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb nyugdíj 70%-át, 7

8 akinek magatartása és tanulmányi munkája megfelelő, akit a szülő egyedül nevel, illetve nagyszülő, családtag nevel, aki állami gondozott. Tankönyvtámogatás Ingyenes tankönyv, tartós tankönyv iránti igényt november 15-ig formanyomtatványon írásban kell az osztályfőnöknek leadni. A törvény szerint ingyenes tankönyvre jogosultaknak biztosított tankönyvcsomagra és a tartós tankönyvekre fordított összeg után fennmaradó pénzből a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók szülői kérelem és osztályfőnöki véleményezés alapján részesülnek a tankönyvcsomag árának arányában. Nem kaphat támogatást az évismétlő tanuló. Az ingyenes és tartós könyveket a tanulók a könyvtárból kölcsönzik, és az adott tantárgy tanulásáig használják, majd a könyvtárba visszaadják. A tanulók január 15-ig jelzik az osztályfőnökön keresztül, hogy a következő tanévben milyen tankönyvet nem igényelnek. A tanulók jutalmazásának elvei A tanulók jutalomban részesülhetnek: kiemelkedő tanulmányi munkáért, példamutató magatartásért, közösségi tevékenységért, társadalmi és közhasznú munkáért, versenyen elért eredményért. A jutalmazás formái: egyéni, csoportos. A jutalom lehet: erkölcsi (osztályfőnöki, szaktanári, igazgatói, tantestületi dicséret ), jutalomkönyv, szponzorok által felajánlott ajándék és pénzdíjak, diákjóléti alapból pénzjutalom. Jutalmazásra javaslatot tehetnek a szaktanárok, osztályfőnökök, diákönkormányzatot segítő tanár, a diákönkormányzat és az iskola vezetői. 8

9 A tanulók kötelessége, hogy: A tanulók kötelessége részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon. a tanuló köteles az iskola épületében tartózkodni, kivéve, ha a másik épületrészbe kell átmennie. rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. Fegyelmezett magatartási, kultúrált, a kereskedelem és vendéglátóiparban elfogadott viselkedési normákhoz illeszkedően tegyen eleget tanulmányi és gyakorlati kötelezettségének. életkorához, fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, tanórán kívüli foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában, hetesi, ügyeletesi feladatokat lásson el. Ügyeletesi feladatot az osztályfőnök előzetes beosztása szerint, attól való eltérés nélkül lássa el a tanuló. megtartsa az iskolai foglalkozások, az iskola helyiségei, az iskolához tartozó területek használati rendjét, a gyakorlati képzés rendjét, tartsa be az iskola működési rendjét, a helyiségek és eszközök rendeltetésszerű használatára vonatkozó előírásokat, az egészség-, munka-, baleset- és tűzvédelemmel kapcsolatos szabályokat, törekedjen a tisztaságra és az energiatakarékos működtetésre, az észlelt rendellenességeket, károkozást, veszélyforrásokat jelentse a szaktanároknak, osztályfőnöknek, balesetet a legközelebb elérhető pedagógusnak, majd az igazgatói irodában, tartsa tiszteletben az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait. Durva, sértő, obszcén kifejezéseket ne használjon, önbíráskodást nem gyakorolhat, fizikailag ne inzultálja, szóval és tette ne félemlítse meg környezetét. őrizze és megfelelően kezelje az iskolai és munkahelyi eszközöket, az épület, a tanterem állagát. Az okozott kárért a közoktatási törvény által előírt anyagi felelősség terheli. A tanuló a pedagógus irányításával, annak felszólítására köteles minél hamarabb, de a tanítási és gyakorlati időn kívül, illetve közvetlenül azt követően az általa okozott anyagi esztétikai, köztisztasági, közegészségügyi problémákat megszüntetni, eredeti állapotot helyreállítani. a tanulóviszony megszűnése esetén a nála lévő könyvtári könyveket, ingyenes tankönyveket, munkaruhát, sportfelszerelést visszaszolgáltassa. 9

10 Az iskola hagyományainak ápolása, az iskola jó hírnevének megőrzése minden tanuló joga és kötelessége, ez külsőségekben is megnyilvánul, Kötelező ünnepi viselet lányoknak sötét szoknya vagy nadrág, fehér blúz, fiúknak sötét nadrág, fehér ing, ballagásra, szalagavatóra öltöny. A tanuló viselkedése legyen középiskoláshoz méltó, udvarias, megjelenése ízléses, szélsőségektől mentes. A tanuló joga addig tart, amíg társai, az iskola tanárai és dolgozói emberi méltóságát, személyiségi jogát nem sérti, és jogaiban nem korlátozza. Az iskolai munkarend Az iskola épülete tanítási időben 7,00-tól l9,00 óráig van nyitva. A tanítási órák és szünetek rendje a következő: l. óra 7,45-8,30-ig 2. óra 8,40-9,25-ig 3. óra 9,45-10,30-ig 4. óra 10,40-11,25-ig 5. óra 11,35-12,20-ig 6. óra 12,30-13,15-ig 7. óra 13,20-14,05-ig A szakképző évfolyamok és az iskolai csoportos gyakorlatok időbeosztása ettől eltérő is lehet. A tanítás és a délutáni foglalkozások kezdetére pontosan meg kell jelenni. Szünetekben a tanulók a szaktantermek kivételével a tantermekben, folyosókon, zsibongóban, illetve az udvaron tartózkodhatnak ( a főépületben). Tanítási időben az iskola épületét csak osztályfőnöki, illetve szaktanári engedéllyel szabad elhagyni. A két épület között csak a kijelölt legrövidebb úton szabad közlekedni. A tanterem rendjéért a hetesek, az iskola belső rendjéért az ügyeletes tanárok és ügyeletes tanulók felelősek. Feladataikat külön utasítás szabályozza. 10

11 Minden tanuló köteles magával hozni a mindennapi munkához szükséges taneszközöket, felszereléseket. Az iskolai munkához nem tartozó eszközöket, nagyobb összegű pénzt, ékszert csak saját felelősségére hozhat magával, ezekért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Tanítási órákon csak a megengedett eszközök és segédeszközök használhatók. Tilos a mobiltelefon, walkman, discman használata, ezeket az eszközöket a tanulók csak saját felelősségükre hozhatják magukkal, ezeket óra kezdetekor és órán nem használhatja, csak kikapcsolt állapotban lehet a táskában. A hirdető tábláról bármit levenni, vagy oda engedély nélkül bármit kitenni szigorúan tilos! Az ellenőrző könyv hivatalos okmány, a tanulók mindennap kötelesek magukkal hozni. Az ellenőrző könyv vezetése a tanulók feladata. Kötelesek adataikat, osztályzataikat beírni vagy beíratni, az osztályzatokat, az osztályfőnök, illetve a szaktanárok beírásait a szülővel aláíratni. Az ellenőrző könyv elvesztése, vagy szándékos megrongálása esetén a tanuló büntetésben részesül. Új ellenőrző könyvet csak szülői kérvénnyel, osztályfőnök aláírásával lehet igényelni. A tanulók hiányzásának igazolását az osztályfőnökök végzik, amelyet az ellenőrző könyvbe is beírnak. A bizonyítványt a tanévzáró napján minden tanuló köteles átvenni, a tanév első napján pedig az osztályfőnöknek leadni. ( A javító vizsgán a bizottságnak köteles bemutatni, majd a vizsga befejezése után az osztályfőnöknek leadni). A hiányzások és azok igazolása A tanulók évente legfeljebb 3 napot szülői igazolással hiányozhatnak. A 3 napot meghaladó és előre látható hiányzáshoz - a szülő írásos kérelmére - az osztályfőnök javaslata alapján az igazgató engedélye szükséges. Versenyre, nyelvvizsgára való felkészülésre az osztályfőnök 1 napot adhat és igazolhat. Betegség miatti mulasztást orvossal kell igazoltatni. Az igazolásokat az ellenőrző könyvbe kell beíratni (a szakképző évfolyamok tanulói táppénzes igazolást kérnek a gyakorlatról történő mulasztás esetén). A hiányzás várható időtartamát a szülő (gondviselő) a hiányzás első napján jelentse az osztályfőnöknek. Késés A tanórai foglalkozás kezdete utáni érkezés késésnek számít. A szaktanár a késés időtartamát rögzíti a naplóban, nyilvántartja és összegzi. 45 perc késés l óra mulasztást jelent. A késés bejárók esetén közlekedési okok miatt igazolható, más esetben igazolatlan. A tanuló késés 11

12 esetén az intézménybe érve azonnal köteles a foglalkozás helyére menni. Napközbeni késés csak iskolai kötelesség-teljesítés vagy egészségügyi ok miatt igazolható. Rosszullét esetén csak az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével lehet az iskolából eltávozni. A kötelező és szabadon választott kötelező foglalkozásokról, a kötelező rendezvényekről való hiányzást a tanuló a mulasztást követő első osztályfőnöki órán köteles igazolni, ellenkező esetben hiányzása igazolatlannak minősül és büntetésben részesül. A szakképző évfolyamra járó tanulók a gyakorlati foglalkozásról való hiányzást a mulasztást követő első csoportos gyakorlati foglalkozáson a szakoktatónál kötelesek igazolni. Az igazolatlan mulasztások következményei 1-2 óra igazolatlan mulasztás : szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés 3-7 óra -"- osztályfőnöki intő 8-12 óra -"- osztályfőnöki megrovás ( 10 óránként írásbeli értesítés a szülőnek) óra -"- igazgatói intő óra -"- igazgatói rovó óra - - tantestületi megrovás 30 óra igazolatlan mulasztás (nem tanköteles tanuló esetén) fegyelmi tárgyalás nélküli kizárást von maga után, tanköteles tanuló esetén pedig fegyelmi tárgyalást. Az igazolt és igazolatlan mulasztások következményeit jogszabály tartalmazza. A tanulónak hiányzás vagy egyéb ok miatti osztályozó vizsgát a félévi/év végi osztályozó értekezletig le kell tenni. Helyiséghasználat, területhasználat rendje A könyvtár állománya a könyvtár nyitva tartási idejében kölcsönözhető és helyben használható, nyitva tartási időben internetezési lehetőség biztosított. A számítógépes szaktanterem - tanári felügyelet mellett - meghatározott időben a tanulók rendelkezésére áll. Az időpont minden évben kihirdetésre kerül. A tornaterem, konditerem és a sportudvar tömegsport és szakosztályi edzésekre - minden délután - tanári felügyelettel és irányítással az iskola munkaterve és órarendje szerint használható. Az osztálytermek - előzetes igazgatói egyeztetés után - osztályrendezvények, klubdélutánok megtartására igénybe vehetők. A tanterem rendjéért a rendező osztály és osztályfőnöke felel. Az iskola helyiségeit, eszközeit tanítási órán kívül csak igazgatói vagy helyettesei engedélyével, a felügyeleti rend betartásával lehet használni. 12

13 A tanuló köteles a tanítási nap végén a padját, annak környezetét tisztán hátrahagyni, felszereléseit magával vinni. A felszerelések iskolai tárolása tilos. Az utolsó óra után a tanulók kötelesek a székeket felrakni. Az iskola a tanulók részére fénymásolást nem végez. A taniroda, a tankonyha, a számítógépes szaktantermek, a nyelvi labor, a tornaterem, az oktató kabinetek működési rendjére külön szabályzat vonatkozik. Óvó-védő rendelkezések Az osztályfőnök a tanulókat az első tanítási napon munka-, tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesíti, ismerteti a teendőket rendkívül esemény esetén, és az oktatás tényét dokumentálja. A szakképzés, és szakmai alapozó gyakorlatok megkezdése előtt a szakoktató, szaktantermek igénybevétele előtt a szaktanárok kötelesek a tanulókat balesetvédelmi oktatásban részesíteni, és az oktatás tényét dokumentálni. A rendkívüli események ( pl. bombariadó ) miatt elmaradt órákat az eseményt követő héten - kedd 8. és szerda 8-9. órában pótolni kell, illetve szükség esetén a tanév is meghosszabbítható. Az iskolában, iskolai rendezvényen, szakmai gyakorlaton tanulásra, munkára, közösségi együttlétre alkalmas állapotban kell megjelenni. Az iskolaorvos minden héten a megjelölt időben egészségvédő feladatokat lát el. Sürgősségi esetben lehet hozzá fordulni, de várhatóan tartós betegséggel a háziorvost kell felkeresni. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős a tanév elején kijelölt időpontban foglalkozik a tanulókkal. Az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital, a drog és droghatású szerek fogyasztása, árusítása, behozatala és reklámozása. A tanulóknak az intézmény területén tilos a dohányzás. A tanulók az iskola területére vágó, szúróeszközt, gázspray-t és az egészségre ártalmas, illetve testi épséget veszélyeztető egyéb eszközt nem hozhatnak. Az ilyen eszköz észlelése esetén az eljáró pedagógus köteles a tanulót az eszköz átadására felszólítani, és értesítés után a szülőnek átadni. A tanuló óvja saját és társai testi épségét! Az ablakból kihajolni, kikiabálni, bármit onnan kidobni tilos. Testékszer viselése testnevelési órákon és szakmai gyakorlaton balesetvédelmi okokból tilos. Az agresszió, a lelki terror alkalmazása fegyelmi intézkedést von maga után. 13

14 A tanuló, ha balesetet vagy testi épséget veszélyeztető tevékenységet lát, azt haladéktalanul köteles jelenteni a legközelebb elérhető pedagógusnak, majd az igazgatói irodában. Fegyelmező intézkedések Ha a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező büntetésben részesül. Fegyelmező intézkedések: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intő, rovó, igazgató intő, rovó, tantestületi megrovás. A sorrend betartása nem kötelező, a vétség súlyától függ a büntetés mértéke. Fegyelmi büntetés Az iskolai fegyelem súlyos megsértése fegyelmi tárgyalást és büntetést von maga után. Fegyelmi tárgyalás elrendelhető, nem kell előtte minden fegyelmi büntetési formát kimerítenie a tanulónak. megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények csökkentése, áthelyezés másik osztályba vagy iskolába, kizárás A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás Fegyelmi vétség elkövetése esetén a Szülői szervezet és a Diákön-kormányzat közösen működteti a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást. Az egyeztető eljárás célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, ennek alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárás rendje: 14

15 Egyeztető eljárás lefolytatására akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén a szülő), valamint a kötelességszegő (kiskorú kötelességszegő esetén a szülő) egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben az iskola igazgatója felhívja a kötelességszegő kiskorú szülőjének a figyelmét az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére, feltéve, hogy ehhez a kiskorú sértett szülője írásban a hozzájárulását adta az iskola igazgatójánál. A kötelességszegő kiskorú szülője az értesítés kézhezvételétől számított 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti az iskola igazgatójánál, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást akkor is folytatódik, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított 15 napon belül az egyeztető eljárás nem vezetett eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett szülei az egyeztetési eljárásban írásban megállapodtak a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb 3 hónapra az igazgató felfüggeszti. Ha a felfüggesztés ideje alatt a kiskorú sértett szülője írásban nem kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását az iskola igazgatójától, a fegyelmi eljárást a fegyelmi bizottság megszünteti. Ha a sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban a felek kikötik, az egyeztető eljárás megállapításait és a megállapodásban foglaltakat az iskolai diákgyűlésen a DÖK segítő tanár nyilvánosságra hozza. Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója vezeti le. Az egyeztető eljárásban részt vesz a Szülői szervezet elnöke, a DÖK segítő tanár és a gyermekvédelmi felelős, mint a fegyelmi bizottság tagjai. Az egyeztető eljárásról emlékeztető készül. Szervezett intézményi étkezés Fizetési kötelezettségek Menzára jelentkezni a tanév utolsó napján beadott, kitöltött formanyomtatvánnyal lehet. Évközi jelentkezés esetén a kitöltött formanyomtatványt az étkezés igénybevételét megelőző hónap l0-ig kell leadni a menzafelelősnek. Az étkezési térítési díjakat havonta előre, minden hó első napjáig a menzafelelősnek kell befizetni. Túlfizetés (3 nappal korábban történt jelzés esetén) a következő havi térítési díjnál beszámításra kerül. A térítésmentesen étkezők igényüket havonta a befizetés napjáig jelezzék, mert csak ebben az esetben történik számukra ebédrendelés. Étkezést lemondani 3 nappal hamarabb lehet. Térítési díjak és tandíjak befizetésére vonatkozó szabályok A térítési díjak és a tandíjak a Közoktatási törvény és a DMJV Közgyűlésének határozata alapján kerülnek megállapításra. A térítési díjakat és tandíjakat az I. félévben szeptember végéig, a II. félévben február végéig kell befizetni az iskola pénztárába vagy csekken. A 15

16 vizsgadíjakat a vizsga megkezdése előtt 10 nappal az iskola pénztárába kell befizetni. A térítési díjak és tandíjak visszafizetésére a tanulmányok megszakítása okán nincsen mód. Indokolt esetben írásos kérelemre - a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni. Ügyintézési, eljárási szabályok A tanulót ügyei elintézésében az osztályfőnök segíti. Hivatalos ügyeit az adminisztrációs és a gazdasági iroda ajtaján kiírt időpontban intézheti. Ügyintézés nyári szünetben szerdai napokon 9-12 óráig a tanuló bizonyítványának bemutatása mellett lehetséges. A tanuló (szülő) írásban beadott észrevételére, sérelmére, véleményére az igazgatótól vagy megbízottjától 15 napon belül választ kell kapnia. A tanuló (szülő) az iskola döntése ellen törvényességi kérelemmel fordulhat az iskola fenntartójához (DMJV PH Oktatási Osztály), vagy felülbírálati kérelmet nyújthat be. A félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig kérheti, hogy osztályzatának megállapítása céljából független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. A bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. A kérelmet írásban az iskola igazgatójának kell benyújtani. Javító/pótló vizsgák időpontja augusztus 20-a utáni munkahét. Pontos időpontja a tanévzáró ünnepségen kerül kihirdetésre, illetve augusztusban az iskola ajtajára kifüggesztve. Az osztályozó és különbözeti vizsgák eljárási szabályai Az a tanuló, aki hiányzás, magántanulói jogviszony vagy valamilyen egyéb ok miatt köteles osztályozó vizsgát tenni, azt a félévi illetve év végi osztályozó konferenciát megelőző héten teheti meg. Az osztályozó vizsga helyéről és idejéről az osztályfőnök írásban értesíti a tanulót. A tanuló kérésére a felkészüléshez megkapja az évfolyamának megfelelő tantárgyankénti minimumkövetelményt. Az a tanuló, aki előrehozott érettségire való jelentkezés miatt szeretne osztályozó vizsgát tenni, írásban a titkárságon leadott, az iskola igazgatójának megcímzett kérelemben kérheti. A tanuló kérésére a felkészüléshez megkapja az évfolyamának megfelelő tantárgyankénti követelményt. Amennyiben az osztályozó vizsgára, különbözeti vizsgára másik iskolából való átvétel miatt, vagy az iskola más tagozatáról való átvétel miatt kerül sor, a kapott határozatban értesül a 16

17 tanuló arról, hogy milyen tantárgyakból és milyen határidőre kötelezett az osztályozóvizsga illetve a különbözeti vizsga letételére. A felkészüléshez a titkárságon kapja meg az évfolyamának megfelelő tantárgyankénti minimumkövetelményt, illetve az iskola könyvtárából a rendelkezésre álló tankönyveket. A szakközépiskolába felvett tanulók a 10. évfolyam elvégzése után jelentkezhetnek a az l/11 szakképző évfolyamra. A szakiskola 9. évfolyamát elvégzett tanulók - 4,5 -es tanulmányi eredmény elérése esetén - jelentkezhetnek a szakközépiskola 10. évfolyamára, ha vállalják az érettségi tárgyakból különbözeti vizsga letételét. Az átvételről minden esetben az igazgató dönt. Más középfokú intézményből történő átvétel Más középiskolából a szakközépiskola évfolyamaira jelentkezőknek a szakmai orientációs, illetve alapozó tárgyakból különbözeti vizsgát kell tenni. Az átvételről a tanulmányi eredmény és a létszám figyelembevételével az igazgató dönt. Az első szakképző évfolyamok különböző szakmáira jelentkezhetnek azok is, akik más iskolában végezték el a 10. osztályt, illetve tettek érettségi vizsgát. A szakképző évfolyamokra lépéshez szükséges az OKJ-ban előírt feltételek megléte. 17

18 Legitimációs Záradék Aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirendet a nevelőtestület március 27-én elfogadta. Kelt: Debrecen, Hódos Ferencné nevelőtestület képviselője Aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirendet a Közalkalmazotti Tanács képviselői március 27-én megismerték. Véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. Kelt: Debrecen, Balogh Edit Közalkalmazotti Tanács képviselője Aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirendet az iskolai Szülői Szervezet képviselői március 27-én megismerték. Véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. Kelt: Debrecen, Ráczné Bégányi Mária szülői szervezet képviselője Aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirendet az Iskolai Diákönkormányzat képviselői március 25-én megismerték. Véleményezési jogukkal élve a Házirendben megfogalmazottakkal egyetértettek. Kelt: Debrecen, Kelemen Dániel diákönkormányzat képviselője 18

19 A Házirendet az intézményvezető március 27-én jóváhagyta. Kelt: Debrecen, Hegedüs Mónika megbízott igazgató aláírása Aláírásommal tanúsítom, hogy a Házirend tartalma alapján az intézmény a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség nem hárít. Kelt: Debrecen, Hegedüs Mónika megbízott igazgató aláírása Érvényes: az igazgató jóváhagyásának napjától. Közzététel: - beiratkozás előtt a 9. évfolyam tanulói, szülői megkapják - a tanév első napján ismerteti az osztályfőnök - módosítás esetén az osztályfőnök 8 napon belül ismereti - megtalálható: könyvtárban, igazgatói irodában, illetve osztályfőnököknél Felülvizsgálat : - törvényi változások esetén, - nevelőtestület, a szülői szervezet, és/vagy a DÖK kezdeményezésére (Az érintettek legalább 10%-ának kezdeményezésére). Debrecen, 2013.március 27.. Hegedüs Mónika megbízott igazgató aláírása 19

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1.1. A HÁZIREND CÉLJA...3 1.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...3 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Csornai Általános és Művészeti Iskola

A Csornai Általános és Művészeti Iskola A Csornai Általános és Művészeti Iskola H Á Z I R E N D J E Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A házirend... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának szabályai... 4 A házirend nyilvánosságra hozatala...

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend 2012. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 Alapadatok:... 5 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A Házirend személyi hatálya:... 6 1.2 A Házirend területi hatálya:...

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben