SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA"

Átírás

1 HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1

2 1.ÁLTALÁNOS ELVEK 1.1. A Cser Simon Tagiskola az itt dolgozó felnőttek és az itt tanuló diákok közössége, amely minden dolgozójától és diákjától elvárja az általánosan helyesnek tartott egyéni és közösségi magatartási formák, erkölcsi normák betartását, az egymás iránti tiszteletet és a segítőkészséget, továbbá az udvariasságot, a kultúrált viselkedést. 2. A HÁZIREND HATÁLYA, ELFOGADÁSÁNAK, MÓDOSÍTÁSÁNAK MÓDJA 2.1. Ez a Házirend a Cser Simon Tagiskola tanulóira vonatkozik. Célja, hogy meghatározza a jogszabályokban előírt tanulói jogok gyakorlásának és kötelességek teljesítésének módját, az iskolai munkarenddel kapcsolatos szabályokat A házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra vonatkozik, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait A házirend tervezetét a tanárok, a diákok és a szülői munkaközösség tagjainak javaslatait figyelembe véve a tagiskola vezetője készíti el. Az így elkészített végleges tervezetet a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményezi, a nevelőtestület egyetértés esetén elfogadja A mindenkor érvényben lévő Házirend módosítását kezdeményezheti a tagintézmény vezetője, a tantestület, a szülői munkaközösség, valamint a diákönkormányzat vezetősége. A Házirend alkalmazásának tapasztalatait minden évben egy diákközgyűlésen napirendre kell tűzni. 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 2. A házirend egy-egy példánya megtekinthető: A tagiskola könyvtárában, A tagiskola vezetőjénél, Az osztályfőnököknél, A diákönkormányzat vezetőjénél, Az iskolai szülői szervezet (közösség) vezetőjénél Az iskola honlapján 3. A házirend egy példányát a köznevelési törvény előírásainak megfelelően az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek elolvasásra át kell adni. 4. Az újonnan elfogadott, vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell: A tanulókat osztályfőnöki órán, A szülőket szülői értekezleten. 5. A házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek meg kell beszélniük: A tanulókkal osztályfőnöki órán, 2

3 A szülőkkel szülői értekezleten. 6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet a tagiskola vezetőjétől, helyettesétől, valamint az osztályfőnököktől, előre egyeztetett időpontban. 4. ÁLTALÁNOS JOGOK 4.1. EMBERI- ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK Nevelési-oktatási intézményünk alapvető kötelessége a személyiségi jogok megtartása. Úgy, mint az információs és adatvédelmi jogok, szabad véleménynyilvánítás joga, vallás-és világnézeti szabadság jog, levelezéshez- és magántitokhoz való jog, jogorvoslati- és panaszjog GYERMEKI JOGOK A gyermeknek, tanulónak joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon. Joga van, az egészségvédelemhez, felügyelethez. Ezen kívül a gyermeknek joga van az állapotának és személyes adottságainak megfelelő különleges gondozáshoz, a nemzeti és etnikai hovatartozásának megfelelő oktatáshoz, neveléshez, s a fentiekből adódóan nem részesülhet hátrányos megkülönböztetésben. A tanuló a követelményeket az iskola nemzetiségi jellege miatt a kötelező, kötelezően választott és szabadon választott tanórák összességével teljesíti, ezt az évfolyamra történő beiratkozással vállalja. Év közben a tantárgyválasztás módosítása nem lehetséges SPECIÁLIS TANULÓI JOGOK A tanuló véleményt nyilváníthat az emberi méltóság keretein belül az őt oktató nevelő pedagógus munkájáról, tájékoztatást kaphat a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. A tanuló joga, hogy válasszon a választható foglalkozások, tanításon kívüli programok közül, hogy részt vegyen a diákönkormányzat munkájában DIÁKKÖRÖK LÉTREHOZÁSÁNAK RENDJE Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működnek. A diákkör lehet: szakkör, sportkör, énekkar stb. A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola vezetőjének az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely szülő, tanuló, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség iskolai vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején az adott lehetőségeket (költségvetés) figyelembe véve a tantárgyfelosztás, valamint az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt. A diákköröket nevelő, szülő vagy az iskola vezetője által felkért nagykorú személy vezeti. Diákkört önkéntes alapon létrehozhatnak a szülők írásbeli engedélyével az iskola tanulói is. Az így létrehozott diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személynek kell segítenie. A diákkör megalakulását az iskola vezetőjének be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztet- 3

4 ni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola vezetőjének egyetértését. A diákkörbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységébe a tanév végéig részt kell venni, a hiányzásokat igazolniuk kell EGYES TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK A BEÍRATÁS IDŐPONTJA HELYETT AZ ELSŐ TANÉV MEGKEZDÉSÉHEZ KÖTÉSE A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Egyes esetekben, mint szociális támogatáshoz való jog, különböző részvételi és választási jog, csak az első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót A TANULÓK NAGYOBB KÖZÖSSÉGÉNEK MEGHATÁROZÁSA AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT KÖTELEZŐ VÉLEMÉNYEZÉSI JOGÁNAK GYAKOR- LÁSÁHOZ A tanulók nagyobb közösségének nyilvánítható a tanulói létszám 50 %-a. Véleménynyilvánítást a diák önkormányzati képviselőktől / minimum 10 tanuló / kötelező kérni. A diákönkormányzat kötelező véleményezési joga szempontjából a tanulók nagyobb közösségének az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat működik. Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét az osztályokban megválasztott küldöttekből 2. osztálytól 2-2 főből álló diák önkormányzati vezetőség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét a tagiskola vezetője által megbízott nevelő segíti. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő nevelő látja el. A diákönkormányzatot megillető javaslattételi, véleményezési és egyetértési jog gyakorlása előtt diákönkormányzatot segítő nevelőnek ki kell kérnie az iskolai diákönkormányzat vezetőségének véleményét. A DÖK működését annak Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza JOGORVOSLATI JOG GYAKORLÁSA Az iskola a tanulóval kapcsolatos döntéseit írásban közli a tanulóval, illetve a szülővel. Intézményünkben a következő jogorvoslati fórumok tartása történhet: rendszeres DÖK- információkérés, iskolai diákparlament. A különböző fórumok alkalmával a tanulók egyéni vagy kollektív, név szerinti vagy anonim, alkalomszerű vagy rendszeres, nyilvános vagy bizalmi konfliktusokat tárhatnak fel diák- pedagógus, illetve diák- diák között. Arra kell törekedni, hogy minden típusú probléma a jellegzetességeinek megfelelő kezelési módot kaphasson VÉLEMÉNY-NYILVÁNÍTÁSI JOG GYAKORLÁSA A tanulók és a szülők tájékoztatásának az emberi jogi Egyezmények, a magyar Alkotmány, a Gyermekjogi Egyezmény és az Nkt. ide vonatkozó paragrafusa biztosítja a tanuló számára. A tanulói vélemény-nyilvánítás a különböző fórumokon történhet, valamint szervezett és rendszeres belső közvélemény kutatással, információs lapokkal, véleményező gyűjtőládával, faliújsággal, közéleti fórumokkal és rendszeres diák önkormányzati értékeléssel. Külön vélemény-nyilvánítási lehetőséget biztosítunk a ta- 4

5 nulmányi / oktatással kapcsolatos / véleményeknek, s külön a közéleti /együttműködési jogokkal, fegyelmezéssel, nevelőmunkával kapcsolatos / véleményeknek. A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról - a tagiskola vezetője az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább félévente, a folyosón elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja, - az osztályfőnök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten keresztül, írásban tájékoztatják. A tanulók a jogszabályokban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogainak az érvényesítése érdekében szóban vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján a tagiskola vezetőjéhez, az osztályfőnökükhöz, az iskolai nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy a szülői munkaközösséghez fordulhatnak. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik a tagiskola vezetőjével, nevelőivel, a nevelőtestülettel vagy a szülői munkaközösséggel. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról a tagiskola vezetője: - a tanév első, összevont szülői értekezletén, a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden tanév elején, az osztályfőnökök: - az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: - szóban: családlátogatáson szülői értekezleten nevelők fogadó óráin, nyílt tanítási napokon, a tanulók értékelésére összehívott megbeszéléseken, - írásban: tájékoztató füzetben. A szülői értekezletek és a nevelők fogadóóráinak időpontját tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. A szülők, a tanulók és a saját a jogszabályban, valamint az iskola belső szabályzataiban biztosított jogaiknak az érvényesítése érdekében szóban, vagy írásban, közvetlenül vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján a tagiskola vezetőjéhez, az adott ügyben érintett gyermek osztályfőnökéhez, az iskola nevelőihez, a diákönkormányzathoz vagy az iskolai szülői munkaközösséghez fordulhatnak. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik a tagiskola vezetőjével, nevelőivel vagy a szülői munkaközösséggel, egyeztetett időpont szerint ISKOLAI MÉDIA, DIÁKMÉDIA, HONLAP Iskolánkban faliújság működik. Irányítója a diákönkormányzat felnőtt vezetője, segítői a diákönkormányzat tagjai. Az iskola honlapjára az iskolai rendezvényeken készült fényképek felkerülhetnek. 5

6 5.7. TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAP Az egy tanítás nélküli munkanap eldöntésének jogát, törvény biztosítja a diákönkormányzatok számára a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. A diákönkormányzat dönt, hogy mikor kívánják igénybe venni, s milyen céllal. (a tanév első diák önkormányzati gyűlése alkalmával, közvélemény kutatás módszerével) A diák napra vonatkozó programot a nevelőtestület véleményének kikérése mellett a diákönkormányzat állítja össze RENDSZERES EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok: Intézményünk tanulói rendszeres egészségügyi ellátásban részesülnek, melyet a helyi házi orvos, fogorvos és a községben működő védőnő lát el. Kötelező egészségügyi követelmény, hogy a tanulók lázasan, betegen ne látogassák az iskolát, gyógyulásuk érdekében orvoshoz forduljanak. 1. A tanuló kötelessége, hogy: Óvja saját és társa testi épségét, egészségét. Elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket. Betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társát vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl. tűz, természeti katasztrófa stb.) vagy balesetet észlel. Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelőjének amennyiben állapota lehetővé teszi -, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült. Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, robbantással történő fenyegetés) esetén pontosan betartsa az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait, valamint az épület kiürítési tervében szereplő előírásokat. 2. A testnevelési órákra, sportfoglalkozásokra vonatkozó külön szabályok: A tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat. Sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett - sportfelszerelést (pl. tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, rövidnadrág, melegítő) kell viselniük. A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. 3. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását iskolaorvos és körzeti védő nő biztosítja. 4. A tanulók évenként egyszer történő fogászati vizsgálatát az iskola fogorvos végzi. 5. A védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát (a munkatervében megfogalmazottak szerint). Felmerülő problémák esetén a szülőnek a védőnő utasításai alapján kell eljárni. 6. Az iskola épületében és egész területén tilos dohányozni! 6

7 5.9. VALLÁSI, ETNIKAI, NEMZETI, NEMZETISÉGI DIÁKJOGOK GYAKORLÁ- SÁNAK RENDJE ÉS GARANCIÁI A diákoknak joguk van, hogy vallási és nemzetiségi identitásukat gyakorolják az iskolában, az erre megfelelő időben (hittanórán, nemzetiségi órákon stb), és módon. A tanulói jogok, a diák önkormányzati jogok és tagiskola vezetője, nevelőtestületi kötelezettségek között szerepel a tanulói érdekképviselet, érdekvédelem kérdése. Intézményünkben az iskolai életet döntően meghatározó kérdésekben ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét AZ ISKOLAI DIÁKKÖZGYÜLÉS Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyűlést kell összehívni. A diákközgyűlés összehívásáért minden tanév májusában az iskola vezetője a felelős. Az iskolai diákközgyűlésen minden tanulónak joga van részt venni. A diákközgyűlésen a diákönkormányzatot segítő nevelő, valamint a diákönkormányzat gyermekvezetője beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, valamint az iskola vezetője tájékoztatást ad az iskolai élet egészéről, az iskolai munkatervről, a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól EGYÉB JOGOK Tanulóink az iskolai könyvtáron keresztül tankönyvekhez, az önkormányzat részéről segélyhez, támogatáshoz. A jogszabályban meghatározott tanulói kör ingyenes, államilag támogatott tankönyvekhez jut, melyek az iskolai könyvtár állományát képezik, s a tanév folyamán a diákok használatra kapják meg. A munkafüzetek a tanulók tulajdonát képezik. Amennyiben a tanuló évközben iskolát vált, köteles a munkafüzeteit is beadni a könyvtári állományba. A tanuló a könyvtári állományú tankönyveket köteles megfelelő állapotban visszajuttatni. Amennyiben megrongálódott, a rongálás mértékének megfelelő anyagi kártérítésre kötelezhető. Azok a tanulók, akik nem tartoznak az államilag támogatott, ingyenes tankönyv ellátás körébe, de szociálisan rászorultak, szintén a lehetőségekhez mérten iskolai könyvtártól igényelhetnek tankönyveket. (az osztályfőnökök javaslata alapján történik az elbírálás) A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolai kedvezményes étkeztetést. (ingyenes illetve, 3 gyerek, valamint tartós betegség esetén 50 %-os kedvezmény) Témazáró dolgozatot csak előzetes bejelentés után előtte 5 nappal - írathat a nevelő, egy nap legfeljebb két témazáró dolgozat, összesen 3 írásbeli számonkérés íratható. Annak a tanulónak, aki a vizsgán vagy az írásbeli dolgozat alatt meg nem engedett segédeszközt használ, dolgozatát a tanár elégtelenre értékelheti. A kijavított dolgozatokat 1-2 héten belül ki kell osztani, amennyiben haza nem vihető, úgy a szülőnek betekintési joga van. Felmentés az értékelés alól csak szakértői vélemény alapján adható. 7

8 TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL JOGA Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Tanulószoba A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülő igényli az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban óráig-, az első-nyolcadik évfolyamon tanulószobai foglalkozáson vehetnek részt a tanulók. A foglalkozást bármelyik diákunk igénybe veheti. A tanulószoba az utolsó tanítási óra után kezdődik és óráig tart. A tanulószobások kötelessége az utolsó óra után a tanulószobás teremben megjelenni és a felügyelő pedagógus irányításával megkezdeni a napi programot. A tanulószoba ideje alatt csak a szülő írásos kérelmére lehet a foglalkozást elhagyni. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, szaktárgyiak, technikaiak. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését a tagiskola vezetőjének megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti) versenyek, vetélkedők. Tehetséges tanulóinkat az iskolán kívüli versenyekre is felkészítjük. Múzeumi, kiállítási, művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon ha tanítási időn kívül esik, és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kultúrált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez. (Pl.: túrák, kirándulások, színház- és múzeumlátogatások) A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 8

9 Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata A tanulóknak lehetőségük van a tagiskola vezetőjével történt előzetes megbeszélés után, az iskola létesítményeinek és eszközeinek használatára. (szaktanterem, számítógépek) A tanulók tanári vagy szülői felügyelet mellett egyénileg vagy csoportosan használják. Tanórán kívüli foglalkozások A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre kell értesíteni. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglakozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola vezetője adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról való távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten mulasztó tanuló a vezető engedélyével a foglalkozásról kizárható. Az iskola által szervezett tanórán kívüli programokon elvárjuk tanulóinktól a közösségi magatartási formák betartását és a kulturált viselkedést. 6. KÖTELESSÉGEK TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE Iskolánkban a tanulók, a napszaknak megfelelő köszönéssel köszöntsék a nevelőket, az iskola dolgozóit és az intézményünkbe érkező vendégeket. A tanórák idején engedély nélkül, tanuló a folyosón nem tartózkodhat. Tanítás alatt a folyosókon futkosni, rendetlenkedni, kiabálni szigorúan tilos. Tanítás végeztével a tanuló köteles padját, munka asztalát rendbe tenni, a szemetet a hulladékgyűjtőbe helyezni. Az osztály rendért a mindenkori hetesek a felelősök. Az egyes tantermek dekorációs munkájáért szintén az osztályok a felelősök. Az első szünetben lehet a tízórait elfogyasztani, s a többi szünetben, ha az időjárás megengedi, a tanulók az udvaron tartózkodjanak. A 6. és 7. óra közötti 5 perces szünetben nem kell a tanulóknak az udvarra menni. Amennyiben a tanítási óra megkezdését követően 5 percen túl nem érkezik nevelő az osztályba, a hetes kötelessége a nevelői szobába menni és, az ott lévő nevelőnek szólni. A tantermekben nevelő engedélye nélkül tartózkodni nem lehet. Az ebédeltetés 2 csoportban történik. A diákok kötelessége, az ebédlőben a kultúrált étkezés, a helyes magatartási szabályok betartása. Hiányzás alatt a tananyag követése (órai munka, házi feladat) a tanuló és a szülő együttes feladata. A hiányok pótlására egy hét áll rendelkezésre. 9

10 Ha a tanulóknak háromszor nincs kész a házi feladata, illetve ha a felszerelését háromszor nem hozza el, akkor elégtelen érdemjegyet kap. A hetes kötelezettségei: - A hetesek kiválasztása az osztályon belüli megállapodás útján történik. - A hetes gondoskodik a tábla tisztaságáról, krétáról, a terem szellőztetéséről és rendjéről, elvégzi az egyéb, az osztályfőnök vagy szaktanár által rábízott feladatokat EGÉSZSÉGVÉDELMI, BALESETMEGELŐZÉSI, MUNKAVÉDELMI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társa testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottjait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlelt KÉSÉSEK ÉS MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA A tanév hosszát, az évközi szüneteket jogszabály határozza meg és a tanév helyi rendje egészíti ki. A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. A szülő egy tanév folyamán három (órákra nem bontható) napot igazolhat. Ez alól mentesítést indokolt esetben az iskola vezetője adhat. Ezen túlmenő hiányzás csak a kezelőorvos vagy a védőnő által kiadott eredeti igazolás bemutatásával történhet. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján vagy legkésőbb az első osztályfőnöki órán köteles az igazolást bemutatni. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét, az osztálynaplóba bejegyzi, ezek összeadódnak Ha a tanuló a tanulmányaival összefüggő, iskolán kívüli rendezvényen vesz részt a tanítási időben, távolléte nem minősül hiányzásnak, de a haladási naplóban távollétét zöld színnel kell jelölni. A mindenkori 8. osztályosok 2 alkalommal, délelőtti tanítási időben középiskolai nyílt napokon részt vehetnek. Hiányzásuk akkor igazolt, ha az időpontot a szülő előzetesen az osztályfőnökkel egyeztette és az iskolalátogatásról igazolást hoz. A tanuló szüleinek, gondviselőjének előzetes távolmaradási engedélyt kell kérni írásban, az iskola vezetőjétől, ha a tanuló előre láthatólag hiányozni fog. A távolmaradási engedélyt az iskola vezetője indoklással elutasíthatja, ha az a tanuló tanulmányi kötelezettségének minimumszintű teljesítését veszélyezteti. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten mulasztó tanuló a vezető engedélyével a foglalkozásról kizárható. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésének felelőse az osztályfőnök Ő kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. 10

11 Tájékoztatás, a szülő behívása, értesítése A szülők tájékoztatása, értesítése a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. (4) (5) bekezdésének előírásai szerint történik. Tanköteles tanuló esetében: első igazolatlan óra után: napló adatai révén a szülő értesítése tízedik igazolatlan óra után: a Gyámhatóság és a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat értesítése a harmincadik igazolatlan óra után: Kormányhivatal Szabálysértési Hatósága értesítése az ötvenedik igazolatlan óra után: az igazgató haladéktalanul értesíti a Gyámhatóságot. Az értesítésben minden alkalommal fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire TANULÓI VÉTSÉGEK, BÜNTETÉSEK MEGHATÁROZÁSA Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, - munkájában hanyag, - feladatait rendszeresen elmulasztja, - a házirend előírásait gyakran megszegi, - társainak negatív példát mutat és őket rosszra buzdítja, - indokolatlanul és igazolatlanul mulaszt, - bármilyen módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben kell részesíteni. Az iskolai büntetések formái - szaktanári figyelmeztetés - ügyeletes nevelői figyelmeztetés - osztályfőnöki figyelmeztetés, - osztályfőnöki intés, - osztályfőnöki megrovás, - igazgatói figyelmeztetés, - igazgatói intés, - igazgatói megrovás, - tantestületi figyelmeztetés, - tantestületi intés, - tantestületi megrovás. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a büntetési fokozatok betartásától el kell tekinteni, s a tanulót azonnal legalább az osztályfőnöki megrovás büntetésben kell részesíteni. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: - az iskola területének engedély nélküli elhagyása - az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása, - az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása - a szándékos károkozás, 11

12 - az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságnak megsértése, - ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola vezetője vagy a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola vezetője határozza meg A TANULÓK JUTALMAZÁSA Azt a tanulót, aki képességeihez mérten - példamutató magatartást tanúsít, - kitűnő vagy képességeihez mérten jó tanulmányi eredményt ér el, - az osztály, illetve az iskola érdekében aktív munkát végez, - az iskolai, illetve az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, vagy bármilyen más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez illetve növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. Az iskolában a tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret, - ügyeletes nevelői dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatói dicséret - nevelőtestületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és /vagy kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végző tanulók a tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért, - példamutató magatartásért, - kiemelkedő szorgalomért, - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. Az a tanuló, aki jeles vagy kitűnő tanulmányi eredményt ért el a tanév során, a tanévzáró ünnepségen oklevelet és könyvjutalmat kap. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön elért első helyezésért a tanulók igazgatói dicséretben részesülnek, valamint oklevelet és könyvjutalmat kapnak a tanévzáró ünnepségen. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget dicséretben és jutalomban részesítjük. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 7. AZ ISKOLAI TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEHOZATALA AZ ISKOLÁBA A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbe- 12

13 szélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni a nevelői szobában. Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, értékes órát, mobiltelefont), valamint nagyobb öszszegű pénzt a tanulók csak a szülő engedélyével hozhatnak magukkal, melyekért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. Mobiltelefont a tanítási idő alatt kötelező kikapcsolni. Amennyiben ezt megszegik, úgy a nevelő elveszi a telefont. Ezek után csak a szülő veheti át a mobiltelefont. Egészségre ártalmas termékek intézményünkben történő fogyasztását mellőzzék. 8. ISKOLAI MUNKAREND, TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖTTÜK TARTANDÓ SZÜNETEK RENDJE Iskola munkarendje: A tanítás megkezdése előtt 15 perccel kell az iskolába érkezni. A tanítás 8 órakor kezdődik, 7.50 órakor foglalhatják el a termeket a tanulók. A 45 perces órák között a szünetek 15 percesek, kivétel a 6. és 7. óra között, ahol is 5 perces. Az udvarra /megfelelő időjárás esetén/ a 15 perces szünetekben kötelező kimenni. Tanórák rendje: A szünetekben a rendre két ügyeletes nevelő vigyáz. Az udvaron töltött idő alatt lehet játszani, fogócskázni, futkosni, de úgy, hogy társaik testi épségét ne veszélyeztessék. Ha egy diák bármilyen rendbontást tapasztal társai részéről, köteles az ügyeletes nevelőnek jelenteni. A szünet végén, sorakozó után vonulnak az osztályok a tantermekbe. Szünet alatt a hetes dolga az osztálytermek szellőztetése. Tanítási idő alatt a diák az iskola területét nem hagyhatja el. Iskolai szintű ünnepélyeink alkalmával kötelező viselet, lányoknál fehér blúz és sötét alj, fiúknál, fehér ing és sötét nadrág. Egyéb alkalommal az évszaknak megfelelő, nem kirívó öltözködés az elfogadott. 9. A TANULÓK TANTÁRGYVÁLASZTÁSA Iskolánk nemzetiségi szlovák nyelvet oktató intézmény, valamennyi osztályunkban a törvény által meghatározott óraszámban történek a szlovák nyelvoktatás. 10. HELYISÉGHASZNÁLAT, TERÜLETHASZNÁLAT Az iskola épülete tanítási időben 7.15 órától óráig tart nyitva. Délutáni, kora esti foglalkozások csak nevelő jelenlétében, felügyeletével történhet. 13

14 Este illetve éjszaka és hétvégeken az iskola kapui védelmi okokból zárva tartandók. - Az iskola dolgozóinak joga, hogy az iskola valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit a tanulónak a teremből kivinni csak pedagógus kérésére lehet. - Az intézmény tanulói az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idő után tanulók csak szervezett foglalkozás keretében tartózkodhatnak az iskolában. 11. AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Az ingyenes tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományból biztosítjuk. A tanulók és a pedagógusok a tanév során szükséges köteteket, a szükséges pedagógus kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból. A tankönyvrendelést a munkaközösségek véleményének kikérésével az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, lehetővé teszi, hogy a tankönyvrendelést a szülői munkaközösség véleményezze. Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelési adatokat a fenntartónak, és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért a tagintézmény vezetője a felelős. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelős dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben: elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. A tankönyvjegyzékből az iskola helyi tanterve alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülő tankönyveket. A nevelőtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló öszszeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülőnek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével a tagintézmény vezetője határozza meg. 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.1 Jelen házirend szeptember 1-től érvényes, egyúttal a korábbi házirend hatályát veszti Jelen házirend jóváhagyását az intézmény vezetője kezdeményezi, és a nevelőtestület hagyja jóvá. 14

15 Az iskola házirendjének betartása a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskolája minden diákjának, pedagógusának, munkavállalójának és az iskolával egyéb jogviszonyban álló személynek alapvető kötelessége. A házirendet az iskola nevelőtestülete fogadta el, amelynek során a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogát gyakorolta, amit jelen aláírásukkal megerősítenek. Annavölgy, augusztus 29. Dr. Ormai László Lajosné Iskolai Diákönkormányzat vezetője Mező Gabriella Szülői Munkaközösség vezetője Elfogadó határozat A köznevelésről szóló évi CXC. törvény 48. (4) bekezdése értelmében a házirend módosításához az SZMK és az iskolai DÖK véleményét beszereztük, a törvényben biztosított jogunknál fogva a Sárisáp és Környéke Körzeti Általános Iskola Cser Simon Tagiskolája házirendjét elfogadjuk. A nevelőtestület nevében: Varga Jánosné mk. vezető Gulyás Györgyné mk. vezető Kovács Béla Attila tagintézmény-vezető 15

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Tanulói Házirend Rövidített változat

Tanulói Házirend Rövidített változat Tanulói Házirend Rövidített változat Kötelességeink A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, tanárainak alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012. 1 HÁZIREND Mely a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. 1149 Budapest, Várna u. 21/B. OM 035456 HÁZIREND. Hatályos: 2015. 06. 05-

Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola. 1149 Budapest, Várna u. 21/B. OM 035456 HÁZIREND. Hatályos: 2015. 06. 05- Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola 1149 Budapest, Várna u. 21/B. OM 035456 HÁZIREND Hatályos: 2015. 06. 05- Budapest 2015 AZ YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogok gyakorlásának,

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013. KOPINT-DATORG Szakközépiskola

TANULÓI HÁZIREND 2013. KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1 TANULÓI HÁZIREND 2013. 2 A K O P I N T - D A T O R G G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A I S K O L A H Á Z I R E N D J E, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125

Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264. 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 Gerlai Általános Iskola (033022) OM: 028264 5623 Békéscsaba (Gerla) Csabai u.1. tel.: 66/433-125 email: iskola@gerlai-bekes.sulinet.hu fax: 66/433-125 HÁZIREND Érvényes: 2014. 09. 15-től visszavonásig

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj

HÁZIREND. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj HÁZIREND Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A KŐSZEGI BÉRI BALOG ÁDÁM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008 Béri Balog Ádám Általános Iskola 9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 6. Tel: 94/360-055; Fax: 94/360-208 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HÁZIREND. Brenner János Általános Iskola Szombathely

HÁZIREND. Brenner János Általános Iskola Szombathely HÁZIREND Brenner János Általános Iskola Szombathely HÁZIREND mely a Brenner János Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A

Részletesebben

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE A CEGLÉDI KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE Összeállította: Imréné Lukácsi Ildikó igazgató CEGLÉD 2013. február Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A házirend

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012.

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1.

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon.

Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon. Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Házirendje TARTALOM I. Bevezető:... - 3 - II. A tanulók jogai... - 3 - II.1. A tanulói jogviszony

Részletesebben

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1. CSÁSZÁRTÖLTÉSI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1. Területi hatály: Császártöltés Felülvizsgálata, módosítása: évente Császártöltési Német Nemzetiségi

Részletesebben

A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I. A házirend célja és feladata 1) A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos

Részletesebben

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND

PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁN MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...5 1.1. A házirend célja és feladata...5 1.2. A házirend hatálya...5 1.3. A házirend nyilvánossága...5

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség

BÍRÓI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2015. január 1-től. Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség BÍRÓI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. január 1-től 1. A Bírói Szabályzatnak a FIG Code Of Point (továbbiakban COP) az alapja. A COP, és egyéb FIG bírókkal kapcsolatos rendelkezés a FIG rendelkezései alapján

Részletesebben

BUDAPEST XXI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D

BUDAPEST XXI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D BUDAPEST XXI. KERÜLETI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D Budapest, 2015. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék LEGITIMÁCIÓS LAP... 4 Preambulum... 5 1. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének

Részletesebben

Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár. 8000. Székesfehérvár Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310 018 E-mail: iskola@albaref.

Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár. 8000. Székesfehérvár Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310 018 E-mail: iskola@albaref. Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár 8000. Székesfehérvár Széchenyi u. 20. / Fax: 22/310 018 E-mail: iskola@albaref.hu A Talentum Református Általános Iskola, Székesfehérvár HÁZIRENDJE

Részletesebben

Házirend Erőss Lajos Református Általános Iskola

Házirend Erőss Lajos Református Általános Iskola Házirend Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu HÁZIREND

Részletesebben

1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya

1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Német Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32.

Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Esztergár Lajos Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ Központ:7632 Pécs, Anikó u. 5. Levelezési cím: 7616 Pécs, Pf.: 32. Tel/Fax:72/444-877, 72/441-677 e-mail: esztergar.kertvaros@gmail.com Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend hatálya

HÁZIREND. A házirend hatálya HÁZIREND A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése);

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése); I. Bevezető Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1.1. Ez a Házirend a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012 EMMI rendelet elő-írásaira alapján készült.

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZEREPI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. A házirend célja, feladata kiterjedésének hatálya II. A tanulói jogok és kötelességek III. A tanulói jogok gyakorlásához szükséges eszközrendszer

Részletesebben

Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje 2015.

Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje 2015. A Kalász Suli Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2015. Tartalom I. Általános rendelkezések... 4 I.1. Törvényi előírások... 4 I.2. A Házirend célja, feladatai... 4 I.3. A Házirend

Részletesebben

Vadaskert Általános Iskola

Vadaskert Általános Iskola Vadaskert Általános Iskola 1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. OM 034822 Házirend TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend célja, hatálya 4 1.1 Törvényi előírások 4 1.2 A Házirend célja 4 2. Tartalmi elemek 5 2.1

Részletesebben

Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4900 Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Érvényes: 2015. szeptember 1-jétől BEVEZETÉS A házirend biztosítja az iskola

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND. mely a Szent István Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

TANULÓI HÁZIREND. mely a Szent István Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza TANULÓI HÁZIREND mely a Szent István Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján Intézményi adatok: Név: Szent István Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D Tard Tartalom I. A tanulók jogai II. A tanulók kötelességeit III. Az iskolai munkarend IV. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje V. Tanítási órák közöttii szünetek

Részletesebben

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE 15. melléklet A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa sz. határozatával

Részletesebben

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2013. március 26. Hatálybalépés ideje: 2013. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre igazgató 1 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. / Fax: 29/370-039 E-mail: iskolatitkar@tolnay-inarcs.hu OM azonosító: 032482. Az inárcsi

2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. / Fax: 29/370-039 E-mail: iskolatitkar@tolnay-inarcs.hu OM azonosító: 032482. Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. / Fax: 29/370-039 E-mail: iskolatitkar@tolnay-inarcs.hu OM azonosító: 032482 Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014 Tolnay

Részletesebben

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6.

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6. Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1 Általános elvárások... 3 1.1.2 A házirend célja... 3 1.1.3 A házirend feladata... 4 1.2 A házirend szabályinak

Részletesebben

PERESZTEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Pereszteg Fő u.76.

PERESZTEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Pereszteg Fő u.76. 1 PERESZTEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Pereszteg Fő u.76. 2 TARTALOM I.A házirend célja és feladata 4 II.A házirend hatálya 4 III.A házirend nyilvánossága 4 IV.Az iskola által elvárt viselkedés szabályai

Részletesebben

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje 2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje I. Bevezető... 3 II. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 3 III. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30.

A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola. 1.1 verzió. Jenei Andrea igazgató. Budapest, 2013. augusztus 30. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Általános Iskola Cím: 1084 Budapest, Tolnai Lajos u. 11-15. Tel: 1/313-4464, Fax: 1/210-4829 Szervezeti egység: 193007 OM-azonosító: 038413

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn. u. 2. HÁZIREND

Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn. u. 2. HÁZIREND Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 9431 Fertőd, Joseph Haydn. u. 2. HÁZIREND I. BEVEZETÉS Az iskola hivatalos neve: Győr-Moson-Sopron Megyei Általános Művelődési Központ 1. Székhelye:

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola

Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Házirend... 4 2. A tanuló jogai, kötelességei és az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 2.1 A tanuló jogai:... 5 2.2 A tanuló kötelessége:... 6 2.3 Az iskola által elvárt

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 A házirend célja A diákokkal közösen megalkotott házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26.

FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA. (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND. Budapest, 2013. március 26. FŐVÁROSI ISKOLASZANATÓRIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA (1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4.) HÁZIREND Budapest, 2013. március 26. Az intézmény neve: Székhelye: 1118 Budapest, Rimaszombati u. 2-4. Ellátandó alaptevékenysége:

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája HÁZIREND 2013.

Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája HÁZIREND 2013. Mecsekaljai Általános Iskola Kovács Béla Általános Iskolája HÁZIREND 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 4 2.1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 4 2.2. A HÁZIREND CÉLJA 4 3. A HÁZIREND TARTALMI

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Somogyi Imre Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Somogyi Imre Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján. 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 2 A házirend hatálya... 2 1. Az iskola működési területei... 3 2. A házirend nyilvánossága... 3 3. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló

Részletesebben

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8.

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8. TISZATENYŐI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009 E-mail: szisuli@gmail.com A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE Intézményi

Részletesebben

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete

A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete Ikt. sz.: RH/206-7/2014 A hallgatók fegyelmi és kártérítési felelősségéről szóló szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzat 7. sz. melléklete 2014. augusztus 28. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja...

Részletesebben

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA

Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA Szentendrei Református Gimnázium 2000 Szentendre, Áprily tér 5. A KÖNYVTÁR INGYENES- TARTÓSTANKÖNYV KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1. Jogi szabályozás 5/1998. (II.18.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2014.

Részletesebben

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje Módosítva: Budaörs, 2009. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai II. A Házirend hatálya, kihirdetése III. A Házirend jogi alapja IV. Diák érdekképviselet

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND JOGSZABÁLYI ALAPJAI. 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

HÁZIREND A HÁZIREND JOGSZABÁLYI ALAPJAI. 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3980 Sátoraljaújhely Deák u. 14. HÁZIREND A HÁZIREND JOGSZABÁLYI ALAPJAI 2011.

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Aranyi Imre intézményvezető

Aranyi Imre intézményvezető DEBRECENI FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2015. augusztus 31. Hatálybalépés ideje: 2015. szeptember 01. Visszavonásig érvényes! Aranyi Imre intézményvezető 1 T A R

Részletesebben

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1

2015. Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 2 Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 3 A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartania

Részletesebben

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008.

MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. Házirend 2008. MECSEKALJAI ISKOLA BÁNKI DONÁT ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA Házirend 2008. T a r t a l o m Bevezető rendelkezések... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 4 A házirend hatálya...

Részletesebben

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegít Szolgáltatás Házirend 1 Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Házirend Hatályos 2012....... napjától 2 A házirend célja, hatálya A házirend célja Szabályozza a családsegít szolgáltatás igénybevételének rendjét. A házirend

Részletesebben

1. A házirend célja és feladat 2. oldal. 3. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének. védő óvó szabályok

1. A házirend célja és feladat 2. oldal. 3. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének. védő óvó szabályok Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladat 2. oldal 2. A házirend hatálya, jogszabályi háttere 2.oldal 3. A tanulói jogok gyakorlásának, a kötelességek teljesítésének szabályai 4.oldal 4. A tanulók

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és Nemzeti alaptanterv kiadásáról és bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.04) Korm. Rendelet Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köz. nev. int. névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Mecsekaljai Általános Iskola HÁZIREND 2013. Mecsekaljai Általános Iskola HÁZIREND 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. A HÁZIREND CÉLJA, HATÁLYA 5 2.1. TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 5 2.2. A HÁZIREND CÉLJA 5 3. A HÁZIREND TARTALMI ELEMEI 6 3.1. A TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Vári Emil Társulási Általános Iskola Házirendje

Vári Emil Társulási Általános Iskola Házirendje 0 Vári Emil Társulási Általános Iskola Házirendje 1 T A R T A L O M Oldal Tartalomjegyzék 1 A házirend célja és feladata 2 A házirend hatálya 2 A házirend nyilvánossága 3 Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Zrínyi Ilona Általános Iskola. Dorog. Házirend. Benyújtja: Kovács Lajos igazgató

Zrínyi Ilona Általános Iskola. Dorog. Házirend. Benyújtja: Kovács Lajos igazgató Zrínyi Ilona Általános Iskola Dorog Házirend Benyújtja: Kovács Lajos igazgató A házirend szerkezete 1. Preambulum 1.1 az intézmény neve, címe 1.2 a házirend célja 1.3 a házirend hatálya 1.4 a házirend

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013

TANULÓI HÁZIREND 2013 TANULÓI HÁZIREND 2013 2 Tartalom A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 4 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai... 5 A tanulók jogai... 7 A tanulók

Részletesebben