Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet végrehajtását. A házirend hatálya Jelen házirend január 1-jén lép hatályba, az eddigi házirendi szabályozás ezzel egyidejűleg hatályát veszti. A jelen házirendet az intézményi közösség együttműködésével hoztuk létre, melynek során az iskolaszék, a szülői szervezet és a diákönkormányzat élt a véleményezési és javaslattételi jogával, valamint gyakorolta az egyetértési jogát. A házirendet elfogadta a nevelőtestület, jóváhagyta a fenntartó. A házirend szabályai mint a törvény felhatalmazásán alapuló belső jogi normák kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre: tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend betartása kötelező az iskolában, a menzán, valamint minden iskolai rendezvényen vagy az iskolához kapcsolódó bármilyen eseményen, ahol a tanuló a tanulói jogviszonyából eredően van jelen. A házirend megsértése fegyelmi vétség, így az azt megsértő tanulóval szemben az iskolavezetés fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 1. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA 1.1. Általános tanulói jogok A tanuló tanulói jogviszonyon alapuló jogait a évi CXC. törvény a közoktatásról és az iskola házirendje tartalmazza. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a tanulónak, illetve törvényes képviselőjének át kell adni A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, és tájékoztassák őt a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Ezért a házirend minden osztályteremben megtalálható, valamint az iskolai könyvtárban mindenki számára hozzáférhető a törvényileg előírt jogszabályokkal, az iskolai SZMSZ-szel, az iskola Minőségirányítási Programjával, az iskola Pedagógiai Programjával és az iskola munkatervével együtt A tanuló joga, hogy a beiratkozás napjától részt vegyen az iskola által szervezett nyári programokon. Egyéb tanulói jogait a szorgalmi időszak megkezdésével gyakorolhatja A tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát. Ezek miatt a tanulót nem érheti hátrányos megkülönböztetés A tanuló joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskolai könyvtárat. Az iskolai könyvtár nyitva tartási ideje a könyvtár ajtaján megtalálható A végzős tanuló joga, hogy az osztályfőnökével való egyeztetés alapján tanítási időben legfeljebb két egyetemi vagy főiskolai nyílt napra elmenjen Iskolai diákönkormányzathoz (IDB) kapcsolódó jogok. A tanulók véleménynyilvánításának, javaslattételének és a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanuló joga, hogy tagja legyen az iskolai diákönkormányzatnak, annak munkájába aktívan bekapcsolódjon. A diákönkormányzat véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. A diákönkormányzat jogait a diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. A diákönkormányzat kapcsolatát az intézmény igazgatójával, az intézményrendszerrel az iskola Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét egy osztályt vagy az iskola legalább 30 fős közösségét érintő kérdések meghozatalánál, a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához, a tanév helyi rendjének kialakításakor, a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez, az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához, 1

2 a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához, a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához, intézményvezető (igazgató) megbízásakor, a megbízás visszavonásakor, tanuló elleni fegyelmi eljárás során, tankönyvvásárlási támogatás eldöntésekor Az iskolai diákbizottság titkára, egy-egy képviselője meghívottként részt vesz azokon a tantestületi értekezleteken, ahol a tanulókat közvetlenül érintő kérdéseket tárgyalja a tantestület. A titkár (az IDB képviselője) a diákbizottságot a felvetett kérdésekről tájékoztatja Az iskolai diákönkormányzat joga, hogy létrehozza és működtesse tájékoztatási rendszerét. Ennek értelmében az IDB hirdetőfalán, az iskolarádión és az iskolaújságon keresztül tájékoztatja a tanulókat az aktuális eseményekről, összehívja az osztályok diákönkormányzati képviselőit az erre kijelölt helyiségbe Az iskolai diákönkormányzat joga az iskolarádió működtetése, melynek adásaira az IDB kérésének megfelelően a tantestület véleményének meghallgatásával az igazgató által engedélyezett időpontban kerülhet sor előzetesen egyeztetve, az iskola technikai berendezéseit igénybe véve. Az iskolai diákönkormányzat joga az iskolarádió szerkesztőbizottságának megválasztása, és minden tanítási évben annak újraválasztása, valamint az iskolarádió műsorszerkezetének kialakítása. Az iskolarádió szerkesztőbizottsága felelősséget vállal az iskolarádió működtetéséért Az iskolai diákönkormányzat joga az iskolaújság megjelentetése. Az iskolai diákönkormányzat joga az iskolaújság szerkesztőbizottságának megválasztása. A iskolaújság szerkesztőbizottsága felelősséget vállal az iskolaújság tartalmáért, megjelenési formájáért. Az iskolaújság szerkesztőbizottságának joga (a felelős pedagógussal való egyeztetés alapján) az iskolaújság tartalmának és árának meghatározása. Az iskolaújság terjesztése az IDB feladata Az iskolai diákönkormányzat joga, hogy a nevelőtestület véleményének kikérése mellett rendelkezzen egy tanítás nélküli munkanap (Tópartis Nap) programjáról az alábbiak szerint: a Tópartis Nap előtt legalább egy hónappal tájékoztatja az iskolavezetést. Ezt követően legalább két héttel a Tópartis Nap előtt a nevelőtestületet jóváhagyja a tervezett programot, ha az nem sérti az iskolai dokumentumok tartalmát. A Tópartis Napon tanárok felügyelete alatt minden tanulónak kötelező a részvétel. Hiányzás esetén a mulasztást a tanítási napról való hiányzás szerint kell igazolnia (2.2.) A tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést (évi rendes diákközgyűlést) kell tartani. Ennek összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője kezdeményezi minden tanévben küldöttgyűlés formájában. Az évi rendes diákközgyűlés időpontja az iskola munkatervében szerepel Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti A diákközgyűlés (évi rendes diákközgyűlés és rendkívüli diákközgyűlés) előkészítését, megszervezését, lebonyolítását a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza A tanuló joga, hogy a személyiségi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartásával, kulturáltan, szabadon véleményt nyilváníthat. Ezt megteheti akár szóban, akár írásban A tanuló joga, hogy az iskolai munka során adódó személyes problémájával személyesen megkeresse az iskola igazgatóját, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, a diákönkormányzatot patronáló tanárt vagy a diákönkormányzat diákvezetőit. Az igazgató és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős fogadóórájának az időpontját minden tanév elején rögzítjük, és az osztályfőnökök segítségével nyilvánosságra hozzuk. A tanuló joga, hogy a felvetett problémájára legkésőbb a megkereséstől számított 15 napon belül érdemi választ kapjon Érdeklődési körök, tantárgy- és foglalkozásválasztás A tanuló alapvető joga, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását. A diákkörök tevékenységi köre szorosan kapcsolódik az iskola pedagógiai programjához. A diákkörök - melyeknek minimális létszáma 12 tanuló -, a szorgalmi év elején szerveződnek és a szorgalmi időszak végéig tartanak. A diákkörök működéséhez szükséges személyi feltételeket a tantárgyfelosztás alapján, a tárgyi feltételeket a diákkörök vezetőivel való egyeztetés után a gazdasági lehetőségek függvényében az iskola biztosítja A tanuló joga, hogy érdeklődésének és képességeinek megfelelően válasszon a tanórán kívüli foglalkozások, szakkörök, előkészítők, korrepetálások, énekkar nyújtotta lehetőségek közül. Az a tanuló, aki ezen foglalkozásokra a tanév elején jelentkezik, egyben tudomásul 2

3 veszi, hogy azokon köteles a szorgalmi időszak végéig részt venni. Felmentést ez alól az iskola igazgatója adhat a szaktanár véleménye alapján Az iskola igazgatója minden év április 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót az érettségire történő felkészítő foglalkozások tantárgyairól és a felkészítés szintjéről (szabadon választott tanórai foglalkozás). A tájékoztató tartalmazza azt is, hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja tanítani. A tanulónak joga van szabadon választott tanórai foglalkozásra jelentkezni a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról szóló 51./2012 (XII.21.) EMMI kormányrendelet által meghatározott órakeretet figyelembe véve. (A szülő és a tanuló tudomásul veszi, hogy ha a tanulót kérelmére felvették a szabadon választott tanórai foglalkozásra, akkor a tanítási év végéig köteles azon részt venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát.) A tanuló joga, hogy az iskolában tanári felügyelettel különböző sportprogramokat, klubdélutánokat, vetélkedőket, versenyeket, előadásokat szervezzen, és azokon részt vegyen A tanuló joga, hogy érdeklődésének megfelelően választhasson az iskola nyújtotta sportolási lehetőségek közül, részt vegyen az iskolai sportkör által szervezett tömegsport foglalkozásokon. Az iskolai sportkör saját szakmai programja szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programja az iskola munkatervének része. Az iskolai sportkör pénzügyei az iskolai gazdálkodás szerves részét alkotják. A költségvetésről szóló törvény és a hatályos rendelkezések együttesen határozzák meg a diáksportra, az iskolai sportra biztosított fedezetet A tanuló joga, hogy minden olyan - a tanulmányi munkáját károsan nem befolyásoló - tevékenységet vállaljon, amely személyisége, képessége fejlesztését szolgálja A fakultatív hit- és vallásoktatás idejére, helyére vonatkozó szabályozás az intézményi Szervezeti és Működési Szabályzatban található Egészségügyi felügyelet A tanuló joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, és igénybe vehesse az iskolaorvosi szolgálatot. Az iskola ennek érdekében rendszeres kapcsolatot tart fenn az iskolaorvossal és a védőnővel, az intézményben biztosítja az elsősegélynyújtást. Ennek részleteiről a tanítási év elején megtartott balesetvédelmi oktatás során tájékoztatja a tanulót Iskolán kívül szervezett egészségügyi ellátásra a tanulócsoportokat az iskolavezetés által kijelölt tanár kíséri oda és vissza A tanuló joga, hogy amennyiben rosszul érzi magát, vagy valami olyan esemény történt vele a nap során, amely gátolja a munkában való részvételét, azt jelezheti az órát tartó tanárnak vagy az osztályfőnöknek, végső esetben az igazgatónak. Joga, hogy indokolt esetben felmentést kérjen Szociális támogatások Az iskola költségvetésében szociális ösztöndíjra és egyéb támogatásra keretet nem tervezhet. A szociális helyzetük miatt anyagi támogatásra szoruló tanulók támogatásának kérdésével a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár foglalkozik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár szociális segélyezésre az önkormányzat illetékes irodájához irányítja a tanulókat. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanár az igényjogosult tanulóknak helyzetelemzés alapján a támogató nyilatkozatokat megadja Az anyagi és családi körülményeik miatt rászoruló és jó tanulmányi eredményt felmutató tanulókat felterjesztjük a Tóth István és Tóth Terézia-, valamint a Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány ösztöndíjra Felkérjük a Tehetséges Tópartis Tanulókért Alapítvány kuratóriumát, hogy esetenként adjanak támogatást a rászoruló tanulóknak a versenyek nevezési költségeihez A tanuló joga, hogy szorgalmi időszakban megfelelő térítési díj ellenében menzai ellátásban részesüljön. A kedvezményes étkezést a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítjuk A tanuló joga, hogy tankönyvtámogatást igényeljen. Az alanyi jogon járó normatív támogatással kapcsolatos tudnivalókat az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának 7.2. pontja tartalmazza. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatást, amennyiben az rendelkezésre áll bizottság osztja szét a szociális rászorultság figyelembe vételével. A bizottság tagjai: az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanára, a diákbizottságot patronáló tanár, a tanuló osztályfőnöke és az ODB titkára. 3

4 A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás odaítélésénél előnyben kell részesíteni azt a tanulót, aki igazolja, hogy családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét A szülők tájékoztatása a szükséges tankönyvekről és taneszközökről: Az újonnan belépő tanulók esetében a beiratkozás előtt levélben tájékoztatjuk a szülőket a szükséges tankönyvekről, taneszközökről. A felsőbb éves tanulók esetében az iskola minden év jogszabályban előírt határidőig elkészíti a tankönyvrendelését. A tankönyvrendelés véglegesítése előtt az iskola lehetővé teszi, hogy azt a szülők megismerjék. A következő tanévben szükséges taneszközökről a megelőző tanév végén a szaktanárok és az osztályfőnökök útján tájékoztatjuk a tanulókat, szülőket Tanulmányi versenyek, pályázatok A tanuló joga, hogy induljon tanulmányi versenyeken, szaktárgyi pályázatokon. Az iskola által támogatott tanulmányi versenyek, pályázatok az iskola munkatervében szerepelnek Az iskola által támogatott tanulmányi- és sportversenyeken induló tanulóink a verseny napján kedvezményben részesülnek a következők szerint: Megyei tanulmányi versenyek döntőjének napján mentesülnek a tanítási órák látogatása alól. Országos tanulmányi versenyek 2. és minden további fordulójának napján mentesülnek a tanítási órák látogatása alól. Ha az országos tanulmányi verseny helyszíne és időpontja indokolttá teszi, a versenyt megelőző illetve követő tanítási nap alól is felmentést adhat külön kérelemre az iskola igazgatója. Minden más esetben a verseny időpontját és időtartamát figyelembe véve a szakmai munkaközösség ajánlása alapján dönt az igazgató a mentesítés mértékéről. Erről a versenyt megelőző tanítási napon a hangos bemondón keresztül értesíti a tanulókat A tanuló joga, hogy nevezzen a Tehetséges Tópartis Tanulókért Alapítvány kuratóriuma által kiírt pályázatokra Iskolai számonkérés, témazáró dolgozatok, vizsgák. Az esélyegyenlőséget biztosító szabályok A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat időpontját legalább egy héttel korábban megtudja. A tanuló joga, hogy egy tanítási napon kettőnél több, egy tanítási héten pedig háromnál több témazáró dolgozatot ne írjon. (Témazáró dolgozat: egy lezárt téma ismereteit számon kérő dolgozat.) A tanuló joga, hogy a témazáró dolgozat megírásától számított három héten belül megkapja kijavított dolgozatát. Ha ez nem történik meg, az osztálynak jogában áll ezt az intézmény igazgatójának jelezni, és jogorvoslatot kérni A tanuló joga, hogy szóbeli feleletét, írásbeli munkáját, gyakorlati munkáját értékeljék A tanuló joga, hogy a szóbeli feleletére, írásbeli munkájára, gyakorlati munkájára kapott érdemjegyet közöljék vele A tanuló joga, hogy tanóráról való távolmaradása esetén az adott tantárgy következő tanóráján hiányzását jelenthesse a szaktanárnak, és a számonkérés alól felmentést kérjen. A szaktanár a hiányzás időtartamától és jellegétől függően dönt a számonkérés alóli felmentésről A tanulmányok alatti vizsgák (osztályozó vizsga, beszámoltató vizsga, javító vizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga) eljárási szabályait az SZMSZ 1. számú melléklete (A tanulmányok alatti vizsgák rendje) tartalmazza. A tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét szintén ez a melléklet tartalmazza. Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit iskolánk Pedagógiai Programja tartalmazza A tantárgyi, tanévi, részleges vagy teljes felmentések eljárási szabályai: Az iskola két vagy több évfolyamára megállapított követelményének egy tanévi, illetve az előírtnál rövidebb idő alatti teljesítése Az igazgató az engedélyezésnél figyelembe veszi a szaktanár és az osztályfőnök véleményét. Amennyiben a tanuló egy adott tantárgyból tanév végi osztályozó vizsgát tesz, osztályzatát az osztályozó vizsgán elért eredménye alapján kapja. Az osztályozó vizsga tananyagát a tantestület jelöli ki. A felmentés lehetősége egy adott tantárgy óráinak látogatása alól: 4

5 Ha a tanuló teljesíti a tantárgyra a Pedagógiai Programban előírt tanulmányi követelményeket, és valamennyi évfolyamra vonatkozóan osztályzattal rendelkezik; az adott tantárgyból kérésére az igazgató felmentheti a tanórák látogatása alól. A szülőnek vagy a nagykorú tanulónak nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy a tanóra látogatása alól felmentett tanuló az óra ideje alatt az iskola épületében tartózkodik, vagy szülői felelősségre elhagyhatja azt A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esélyegyenlőségét biztosító szabályok E tanulók esetében: MENTESÍTÉSEK A szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján a gyakorlati képzés kivételével az igazgató mentesítheti a tanulót egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól EGYÉNI FOGLALKOZÁS SZERVEZÉSE Az pontban leírt mentesítés esetében a tanuló részére az iskola egyéni foglalkozást szervez. Az egyéni foglalkozás keretében a szaktanár egyéni fejlesztési terv alapján segíti a tanuló felzárkóztatását a többiekhez A VIZSGASZERVEZÉS SZABÁLYAI Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a vizsgaszervezés előtt szükséges a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének, valamint a speciális körülmények illetve eszközök igénylésére vonatkozó szülői kérelemnek a benyújtása. A kérelmet a vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el, döntését határozatba foglalja, melyet a vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz. (Pl.: idő-meghosszabbítás, segédeszköz, az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés, egyéb speciális vizsgakövetelmények.) Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a tanuló részére a felvételi vizsgán, az osztályozó vizsgán, a különbözeti vizsgán, a javítóvizsgán és a szakmai vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszköz (írógép, számítógép, stb.) alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását SPECIÁLIS SZABÁLYOK ÉRETTSÉGI VIZSGÁN Az érettségi vizsgán az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó szabályokat a közoktatási törvény és az érettségi vizsgaszabályzat tartalmazza Vagyoni jog Szervezett iskolai foglalkozáson a tanuló által előállított termék (érték) az iskola tulajdonát képezi. A tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából származó kötelezettségek teljesítésével összefüggésben A szervezett iskolai foglalkozáson előállított terméket csak tanulóink vásárolhatják meg az alábbi módon: A vásárlás a gyakorlati oktatásvezető, illetve az igazgató engedélyével történhet. A tanulók csak saját munkájukat vásárolhatják meg. Az értékesítés anyagárban történik. 2. TANULÓI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 2.1. Általános kötelezettségek A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, valamint iskolai elfoglaltságához igazodva pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, a rend helyreállításában A tanuló kötelessége, hogy legjobb tudása és képessége szerint járuljon hozzá az iskola önálló arculatának megteremtéséhez, a közösség hagyományalakító törekvéseihez és a hagyományok ápolásához. Az iskola a pedagógiai programjában valamint a munkatervében rögzíti a hagyományok ápolásának lehetőségeit, az iskola által szervezett ünnepségek módját, időpontját A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 5

6 A tanuló köteles betartani a mobiltelefon és egyéb, a tanuló tulajdonát képező elektronikus eszközök, adathordozók iskolában történő használatára vonatkozó szabályzatát Az internetes közösségi oldalak használata során, valamint bármilyen írásbeli megnyilvánulás alkalmával a tanuló köteles az erkölcsi normákat megtartva a személyiségi jogokhoz fűződő jogokat tiszteletben tartani A tanuló köteles bármilyen verbális és nonverbális megnyilvánulása alkalmával az erkölcsi normákat megtartva a személyiségi jogokhoz fűződő jogokat tiszteletben tartani Súlyosan elítélendő magatartásnak tartjuk az agressziót, a bántalmazást, a tanulótársak megbántását, a lopást, a saját és mások egészségének veszélyeztetését, pl. a dohányzást és az alkoholfogyasztást is. A házirend hatálya minden iskolai szervezett foglalkozásra, programra kiterjed, ezért ezen tiltott magatartásformák előfordulása az iskola által szervezett rendezvényeken, programokon is következményekkel jár, fegyelmi eljárás indítását vonhatja maga után A tanuló kötelessége, hogy az ellenőrző könyv, mint iskolai dokumentum épségéről, tisztaságáról gondoskodjon, azt mindig magával hozza az iskolába, rendszeresen vezesse, havonta egyszer a szüleivel aláírattassa Elvárjuk tanulóinktól, hogy a hétköznapi és az ünnepi viseletük a közízlésnek, iskolai környezetnek megfelelő, ápolt ruházat legyen A tanuló köteles az iskolai ünnepségeken ünneplő ruhát viselni. A lányok számára a matrózblúz és az iskola címerével díszített sál, valamint sötétkék vagy fekete, egyszínű alj, fiúk részére a sötét öltöny és a fehér ing az iskola címerével díszített nyakkendővel az ünnepi öltözet. Az ünnepi öltözethez ünnepi cipő tartozik. Az iskolai házi ünnepségeken megengedett a lányok számára is a sötét, egyszínű nadrág viselete a sötét alj helyett A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége valamennyi előírt kötelező- és választott foglalkozáson és szakmai gyakorlaton részt venni, a tanítási órákra és szakmai gyakorlatokra rendszeres munkával, képességeinek megfelelően felkészülni A tanuló kötelessége, hogy abban az esetben, ha iskolai- és valamely iskolán kívüli tevékenysége ugyanazon időre esik, az iskolai feladatot teljesítse. Kivételes esetben, ha a közösségi, egyéni érdek indokolttá teszi, az igazgató felmentést adhat az iskolai kötelezettség teljesítése alól. Iskolán kívüli egyesületek, szervezetek tanítási időben csak előzetes kéréssel vehetik igénybe tanulóink tevékenységeit, ha erre az igazgató - az osztályfőnök egyetértésével - engedélyt ad Előre nem látható események kivételével a tanulók csak előzetes engedéllyel maradhatnak távol az iskolai foglalkozásokról A szülők egy tanévben összesen 3 tanítási napról történő távolmaradást igazolhatnak. Indokolt esetben a szülők előzetes írásbeli kérésére az igazgató engedélyezheti a tanuló háromnál több napról történő távolmaradását Szorgalmi időben a tanulókat egyéni vagy családos üdülésre, külföldi turistaútra nem engedjük el. Nagyon indokolt esetben az osztályfőnök javaslatára az igazgató kivételt tehet Ha a tanuló előre nem látható események miatt a kötelező foglalkozásokról távol marad, azt a mulasztás utolsó napját követő 8 naptári napon belül, illetve utolsó héten történő mulasztását az év végi osztályozó értekezlet megkezdéséig köteles igazolni, ebben az esetben előzetesen elfogadjuk a szülő telefonon történő bejelentését. Igazolatlannak számít az óra, ha a hiányzásnak nincs elfogadható oka, s az is, ha a mulasztást 8 naptári napon belül nem igazolják Az orvosi igazolást a tanuló az ellenőrző könyvébe írassa be, s azt a szülővel, illetve a kollégiumi nevelőtanárral írassa alá A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. Betegség után az orvosi igazolás kiadását követően jöhet iskolába a tanuló Tanítási időben a tanulók csak osztályfőnöki és szaktanári - távollétükben igazgatói - engedéllyel hagyhatják el az iskolát. Óraközi szünetekben a tanulók a tantermekben, a folyosókon vagy az iskola épületét körülvevő parkban mely a patakon át vezető hidaktól a telekhatárt északról lezáró kerítésig tart tartózkodhatnak. Lyukasórákon a könyvtárban vagy a földszinti aulában tartózkodhatnak úgy, hogy viselkedésükkel a tanítást nem zavarják A tanuló köteles becsengetés után a tanteremben tartózkodni Az órára késve érkező tanulónak a késését igazolnia kell. Amennyiben ezt nem tudja megtenni, úgy a késéseinek idejét összeadjuk. Ha ez az összeg eléri a 45 percet, a késés egy igazolatlan órának minősül. A késés ideje: a becsengetés és a tanuló órára érkezése között eltelt idő. A késés időtartamát az órát tartó szaktanár rögzíti a haladási naplóban, és az osztályfőnök összesíti A tanítási óra védelme mindenkinek kötelessége. A tanítási órát nem szabad zavarni. 6

7 A tanuló köteles a testnevelés órán az időjárásnak megfelelő tiszta torna felszerelésben megjelenni. A torna felszerelés része: tornanadrág, tornacipő (vagy edző cipő), fehér vagy tópartis póló A tanuló köteles a szakmai gyakorlatokon munkaruhát, illetve védőruhát viselni Mulasztások következménye Az osztályfőnök köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, illetve ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szüleit. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri, az iskola igazgatója értesíti a tanuló lakhelye szerint illetékes jegyzőt Megszűnik a tanuló jogviszonya - tanköteles diák kivételével - annak, aki igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulaszt Az igazolatlanul mulasztó tanulóval szemben a fokozatosság elvének figyelembe vételével járunk el. 9 igazolatlan óráig fegyelmező intézkedést alkalmazunk. A 9 óránál több igazolatlan mulasztással rendelkező tanuló ellen az osztályfőnök fegyelmi eljárást kezdeményez Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a jogszabályban (az elméleti oktatásra vonatkozóan 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet és a szakközépiskolások gyakorlati képzésére vonatkozóan: évi CLXXXVII. törvény - A szakképzésről) meghatározott mértéket, akkor ezen jogszabályok alapján járunk el. Minden tanév elején az osztályfőnökök ismerteti a tanulókkal a hatályos rendelkezéseket, s azokat a tanteremben is kifüggesztjük A hetes, illetve a megbízott csoportfelelős feladatai Felügyel a tanterem, szaktanterem felszerelésére, szellőztet, gondoskodik krétáról, szivacsról, valamint arról, hogy a haladási napló minden órán a szaktanár rendelkezésére álljon. (Az első órára és az utolsó óráról a tanár viszi a naplót.) Az óra kezdetekor jelenti a hiányzó tanulókat az órát tartó tanárnak. Az órára belépő tanárt a tanulók felállással üdvözlik, s így hallgatják végig a hetes jelentését Óra után a tantermet rendben, a táblát letörölve utolsónak hagyja el, és a villanyt lekapcsolja Ha az órát tartó tanár becsengetés után 10 perccel nem érkezett meg a tanterembe, akkor a hetes köteles az órát tartó tanárt megkeresni. Ha nem találja, akkor a titkárság segítségét kell kérnie Csoportbontás esetén a hetesi feladatokat a csoportmegbízott látja el abban az esetben, ha a hetes nem az adott csoportban van Testi épség védelme, vagyonvédelem A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. A tanuló kötelessége a balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, melyekkel a tanítási és gyakorlati órák megkezdése, valamint a kirándulás előtt megismerkedett. A szabályok megismertetéséért felelős: az osztályfőnök és a szaktanárok. Az intézményi védő-óvó előírásokat és a baleset esetén teendő intézkedéseket az intézményi Szervezeti és Működési szabályzat tartalmazza A tanuló kötelessége, hogy haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó szaktanárnak vagy igazgatónak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola dolgozóit veszélyeztető állapotot - tűz, baleset, kár - észlel. Tűz- vagy bombariadó vagy más rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a tanulók az épületet a tűzriadó-terv szerint fegyelmezetten kötelesek elhagyni. A bombariadó miatt elmaradt tanórákat az iskolavezetés által kijelölt szombati napon pótolni kell A tanuló számára tilos mindenféle, az egészségre káros élvezeti szer intézménybe való bejuttatása, terjesztése és fogyasztása. E tilalom megsértése fegyelmi felelősségre vonással jár A tanuló számára tilos mindenféle, mások testi épségét és biztonságát veszélyeztető tárgy iskolába történő behozatala. E tilalom megsértése fegyelmi következményekkel jár A tanuló kötelessége, hogy ügyeljen az intézmény rendjére, tisztaságára. Az utolsó tanítási órája után kötelessége a padból a szemetet kiüríteni és a padra a székeket felrakni A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okoz, a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia. 7

8 A tanuló köteles saját értéktárgyaira és iskolai felszereléseire vigyázni. Ha ezek a tanuló gondatlansága miatt elvesznek vagy megsérülnek, az iskola anyagi felelősséget nem tud azokért vállalni Testnevelés óra előtt a tanuló köteles az értéktárgyait (pl. ékszer, pénz, mobil telefon ) az azok számára fenntartott közös dobozba lezárva a testnevelő tanárnak megőrzésre átadni. Ha ezt nem teszi meg, az iskola ezen értékekért felelősséget nem vállal A tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez nem szükséges dolgok iskolába hozatalát nem javasoljuk. Ha ezek elvesznek vagy megsérülnek, az iskola nem tudja vállalni az anyagi felelősséget. 3. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 3.1. Munkarenddel kapcsolatos szabályok: A tanítás nélküli munkanapok közül egyet a házirend pontja szerint használunk fel. A többit írásbeli érettségi vizsgára és a munkatervnek megfelelően az oktató- és nevelő munkával kapcsolatos feladatok ellátására fordítjuk Az ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények rendjét intézményünk Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatellátás szabályai ugyanezen dokumentumban találhatók Csengetési rend A tanítás 8.00 órakor kezdődik Az elméleti és gyakorlati órák időtartama a gimnáziumi osztályokban 45 perc. Az órák között 15 perces szüneteket tartunk, kivétel a 6. és a 7. óra utáni szünet, amelyek10 percesek. Hétfői tanítási napokon az első szünet 15 perces, a harmadik szünet 25 perces, a többi pedig 10 perces A szakközépiskolai osztályokban az elméleti órák időtartama 45 perc. Az órák és az órák közötti szünetek időbeosztása a gimnáziumi osztályokéval megegyező. Az ebédidőt minden tanév elején külön egyeztetés alapján biztosítjuk A szakközépiskolai rajz- és gyakorlati órák beosztása: 90 perc munkaidő, 15 perc szünet, 90 perc munkaidő, 30 perc ebédszünet, 90 perc munkaidő, 15 perc szünet és utána a gyakorlati órák számától függően maximum 90 perc munkaidő A tanórán kívüli foglalkozások 7.15, illetve kor kezdődnek. A 7.15-kor kezdődő tanórán kívüli foglalkozások 7.55-ig tartanak. Tanórán kívüli foglalkozás szervezésére a 6. és a 7. órában akkor kerülhet sor, ha a tanulónak tanórai (órarendi) foglalkozása nincs ebben az időszakban Adminisztrációs ügyek intézése A tanuló adminisztrációs ügyeit a titkárságon órától óráig és óra után intézheti A menzabefizetések rendjét a gazdasági iroda a tanév elején közzéteszi, a hirdetőtáblán kifüggeszti A gazdasági irodát a tanuló a pénztári órákban keresheti fel. A pénztári órák időpontja a gazdasági iroda ajtaján kifüggesztve megtekinthető Tanulmányi kirándulás Tanulmányi kirándulásra az iskola munkatervének megfelelően kerülhet sor A tanulmányi kirándulás programját a tanulók véleményének meghallgatása után az osztályfőnök és a szaktanár határozza meg. 4. A TANULÓK TELJESÍTMÉNYÉNEK ÉRTÉKELÉSE 4.1. Tanulmányi munka értékelése A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel értékeli, melyet az osztályozónaplóba bevezet és erről a tanulót minden esetben tájékoztatja A pedagógus félévkor és a tanítási év végén a tanuló teljesítményét osztályzattal minősíti, melyről az iskola a szülőt értesítőben, illetve bizonyítványban tájékoztatja Tanulók jutalmazása A jutalmazás alapja lehet: kimagasló tanulmányi eredmény, közösségért végzett tevékenység, diákkörben kiemelkedő színvonalú szereplés, kiemelkedő művészi teljesítmény, kiemelkedő sportteljesítmény és minden olyan tevékenység, amely az iskola hírnevét öregbíti. 8

9 A jutalmazás formái a következők lehetnek: szaktanári- és osztályfőnöki dicséretek; igazgatói dicséret; az egész évben nyújtott kiemelkedő teljesítményért szaktanári dicséret, amelyet a bizonyítványba is beírunk; oklevelek; egyéb egyéni és csoportos jutalmak (pl. könyv, színházjegy) Az iskolában Tehetséges Tópartis Tanulókért néven alapítvány működik. Az alapítvány kuratóriuma minden tanévben a tantestület véleményét kikérve pályázatokat ír ki iskolánk tanulói számára. A kuratórium által odaítélt díjakat és jutalmakat a tanévzáró ünnepélyen adja át az alapítvány képviselője Fegyelmező és fegyelmi intézkedések Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell részesíteni A tanulók fegyelmi felelősségét a köznevelési törvény szabályozza A tanulók elleni fegyelmi eljárásnak és fegyelmi tárgyalásnak a szabályait a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet tartalmazza. A tanulóval szemben lefolytatott fegyelmi eljárás részletes szabályait az SZMSZ-ben határoztuk meg A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés megállapításakor figyelembe kell venni a tanuló életkori sajátosságait, valamint elkövetett vétsége súlyát. A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. A fegyelmi eljárás során az iskolai diákönkormányzat véleményét be kell szerezni A fegyelmező intézkedés és fegyelmi büntetés nem lehet megtorló, megalázó, hátrányosan megkülönböztető A fegyelmező intézkedések formái: szaktanári figyelmeztetés írásban vagy szóban, ha a tanuló magatartásával zavarja az óra rendjét; osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés a szaktanárok javaslatára, illetve az osztályfőnök értékelése alapján; megbízás visszavonása; igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intő írásbeli formája annak a tanulónak, aki súlyos fegyelemsértést követett el, illetve az osztályfőnök kezdeményezésére, ha a tanulónak korábban már voltak osztályfőnöki büntetései Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető, melynek formái: megrovás; szigorú megrovás; meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása (ez a fegyelmi büntetés szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható); áthelyezés az évfolyam másik osztályába; áthelyezés másik, azonos típusú iskolába; eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható); kizárás az iskolából (tanköteles tanulóval szemben nem alkalmazható) A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárás szabályozása Az intézmény biztosítja az egyeztető eljárás működtetéséhez szükséges feltételeket (terem, infrastruktúra). Az egyeztető eljárás elindításának megszervezése az IDB patronáló tanár feladata. Ebben a minőségében a továbbiakban: felelős pedagógus. Eljárásrend Ha a súlyos és vétkes kötelességszegés fegyelmi eljárás elindítását igényli, akkor: Az eljárás megindítója (igazgató) értesíti a felelős pedagógust a tényállásról. A felelős pedagógus a sértettet (kiskorú esetén a szülőt is) írásban haladéktalanul tájékoztatja arról, hogy az ügyben fegyelmi eljárás indul, de előtte lehetőség van egyeztető eljárás lefolytatására, melynek lényege a megegyezés. Írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a sértett kéri vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja). Amennyiben a nyilatkozat elutasító vagy határidőre nem érkezik vissza, a felelős pedagógus ezt írásban jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja. Amennyiben a sértett támogatja az egyeztető eljárást, a felelős pedagógus ezt írásban jelzi a fegyelmi eljárás kezdeményezője felé, aki a fegyelmi eljárást elindítja úgy, hogy az erről 9

10 szóló levélben egyúttal tájékoztatja a kötelességszegőt az egyeztető eljárás lehetőségéről. Egyúttal tőle is írásos nyilatkozatot kér 5 napon belül, melynek lényege, hogy a kötelességszegő kéri vagy elutasítja az egyeztető eljárást (kiskorú esetén a szülő is aláírja). Amennyiben a nyilatkozat elutasító vagy határidőre nem érkezik vissza, az igazgató a fegyelmi eljárást a jogszabályok alapján lefolytatja. Amennyiben a kötelességszegő is nyilatkozatával támogatja az egyeztető eljárást, az igazgató erről haladéktalanul tájékoztatja a felelős tanárt, aki írásban értesíti az IDB-t és a szülői szervezetet az egyeztető eljárás lefolytatásáról, megnevezve annak helyét és idejét, mely legfeljebb 5 napon belüli lehet. A felelős tanár írásban értesíti a sértettet és a kötelességszegőt is az eljárás megindításának helyéről, idejéről. Az egyeztetést lefolytató szülői szervezet és az IDB a saját működési rendjük szerint képviseltetik magukat az eljárásban. A kiskorú tanuló szülőjének jelenlétét biztosítani kell. Abban az esetben, ha a kiskorú tanuló szülője nyilatkozik arról, hogy jelenléte nélkül is lefolytatható az eljárás, a szülő jelenlététől el lehet tekinteni. A sértett és a kötelességszegő is eljárhat képviselő útján. Az eljárás célja a megegyezés, tehát a két fél bármilyen külső segítséget is igénybe vehet (pl. mediátor). A konkrét eljárás indításakor az eljárás levezetőjének személyét meghatározzák, majd az egyezkedés lefolytatásának módjáról, a döntéshozatal rendjéről az eljárást működtető két szervezet szülői szervezet és az IDB dönt. Az eljárás nyilvánosságáról a levezető személy dönt. Az eljárás levezetője gondoskodik arról, hogy az eljárásról, az ott született döntésekről folyamatos jegyzőkönyv készüljön. A döntést a fegyelmi eljárás elindításához képest 15 napon belül meg kell hozni. Ha nem jön létre megegyezés, akkor az eljárás levezetője az erről szóló jegyzőkönyvet eljuttatja a fegyelmi jogkör gyakorlójának, aki lefolytatja a fegyelmi eljárást. Ha megegyezés jön létre a sérelem orvoslására, akkor a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni arra az időre, amely alatt a megegyezés teljesül. Ez az időtartam legfeljebb három hónap lehet. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, mert nem teljesül a megállapodásuk, akkor a fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha nem kéri a fegyelmi eljárás lefolytatását, akkor azt határozattal meg kell szüntetni. 5. TÉRÍTÉSI DÍJ, TANDÍJ 5.1. A évi CXC. törvény alapján szabályoztuk a térítési díj és tandíj fizetési kötelezettséget és annak mértékét Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásokat a köznevelésről szóló évi CXC. törvény határozza meg. Ezek: a tanórai foglalkozások; a fenntartó által engedélyezett időkereten belüli tanórai foglalkozások; azok a fenntartó által engedélyezett időkereten belüli - tanórán kívüli foglalkozások, amelyekben a tanulók a tanulói igényeket és érdeklődést kielégítő, a kötelező tanórai foglakozásokat kiegészítő vagy ahhoz szorosan kapcsolódó ismereteket sajátítanak el; a nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban az első szakképesítésre való felkészülés, valamint ennek keretében a felzárkóztató oktatásban, illetve a munkába álláshoz, életkezdéshez szükséges ismeretek átadásakor a gyakorlati képzéshez biztosított munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha) és tisztálkodási eszköz; a hetedik-tizedik évfolyamon az évfolyamismétlés, a tizenegy-tizenharmadik évfolyamon és a szakképzési évfolyamon első alkalommal évfolyamismétlés, továbbá második és további alkalommal az évfolyamismétlés abban az esetben, ha arra nem azért van szükség, mert a tanuló a tanulmányi követelményeket nem teljesítette; a köznevelési törvényben meghatározott időkeret terhére szervezett tanórán kívüli foglalkozás, beleértve a tanulmányi és szakmai versenyeket, diáknapokat, az énekkart, kórust, a pedagógiai programban szereplő más művészeti tevékenységet, az iskolai sportkört, a mindennapos testedzést, a házibajnokságot, az iskolák közötti versenyt, bajnokságokat is; a felvételi vizsga, az osztályozó vizsga, a köztes vizsga, a különbözeti vizsga, a javítóvizsga, a szakmai alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsgálat; 10

11 a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi vizsga, az első szakmai vizsga; valamint a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett vizsga esetén a pótlóvizsga és első alkalommal a javítóvizsga; az iskolai létesítményeknek (könyvtár, gyakorlati munkahelyek, számítástechnikai szaktantermek, sport- és szabadidő létesítmények), eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez; a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel minden esetben ingyenes; a hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése Az ingyenes szolgáltatások körében a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, a mindenki számára előírt tananyag megismerését, feldolgozását, a mindennapi testedzést szolgáló, intézményen kívüli kulturális, művészeti, sport- vagy más foglalkozást, kirándulást, erdei iskolát a nevelési-oktatási intézmény költségvetésének terhére lehet megszervezni. Ezeknek az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásoknak a megszervezéséről az iskola igazgatója dönt, melynek során figyelembe veszi a nevelőtestület, az iskolaszék, valamint az iskolai diákönkormányzat véleményét és javaslatait Térítési díj ellenében igénybe vehető foglalkozások, szolgáltatások Házirendünk pontjában fel nem sorolt tanórán kívüli foglalkozások térítési díj ellenében vehetők igénybe. Ezeknek a szolgáltatásoknak a megszervezéséről az iskola igazgatója dönt, melynek során figyelembe veszi a nevelőtestület, az iskolaszék, valamint az iskolai diákönkormányzat véleményét és javaslatait. A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 25%-a. Ez a térítési díj házirendünk 5.5. bekezdése szerint csökkenthető: a szociális helyzettől függően a tanuló illetve a szülő kérelmére, valamint a tanulmányi eredménytől függően Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a Ktv (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak igénybe vétele esetén térítési díj fizetendő. A térítési díj tanévenként a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 50%-a. Ez a térítési díj a szociális helyzettől függően a tanuló illetve a szülő kérelmére csökkenthető A tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. A térítési díj a tanuló illetve a szülő kérelmére annyival csökkenthető, amennyit a lakhely szerinti önkormányzat gyámügyi irodája magára vállal Tandíjfizetési kötelezettség Az iskolában a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás tandíjköteles. A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada (100%-a). A tandíj mértéke házirendünk 5.5. bekezdése szerint csökkenthető: a szociális helyzettől függően a tanuló illetve a szülő kérelmére, valamint a tanulmányi eredménytől függően Gimnáziumban, szakközépiskolában a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a szakképzési évfolyamon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a tandíjkötelesek. A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada (100%-a). A tandíj mértéke a szociális helyzettől függően a tanuló illetve a szülő kérelmére csökkenthető Az a nem magyar állampolgár, aki nem tartozik a évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 92. $-sa (7). bekezdésében foglaltak hatálya alá (ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik) az iskolai ellátásért díjat köteles fizetni. A díj mértéke nem haladhatja meg a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát (100%-át). Az iskola igazgatója, a szociális helyzet alapján a tanuló illetve a szülő kérelmére csökkentheti a fenti díj mértékét. 11

12 A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótlóvizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga tandíjköteles. A tandíj mértéke a vizsgáztatási feladat egy vizsgájára jutó intézeti szakmai költsége Szakképesítés megszerzésekor a nemzeti köznevelésről szóló törvényben felsoroltak igénybe vételekor meghatározott kivétellel tandíj fizetendő. A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra - a tanévkezdéskor számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada (100%-a). A tandíj mértéke a tanuló illetve a szülő kérelmére a szociális helyzettől függően a tanulóra jutó hányad 80%-áig csökkenthető A középiskolai felvételi vizsgára felkészítő tanfolyam díját az iskola igazgatója a költségeknek megfelelően állapítja meg. Minden résztvevő a tanfolyami díjat egységesen fizeti a tanfolyam első foglalkozásán A térítési díj és a tandíj csökkentésének szabályozása A térítési díj és a tandíj a szociális helyzettől függő csökkentését az iskola igazgatója dönti el. Döntésekor figyelembe veszi annak a bizottságnak a véleményét, amelynek tagjai: az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelős tanára, a diákbizottságot patronáló tanár, a diákbizottság titkára, az iskola gazdaságvezetője, a tanuló osztályfőnöke és az ODB titkára A térítési díj és tandíj tanulmányi eredménytől függő csökkentésekor az iskola igazgatója dönt A díjfizetési kötelezettségnél figyelembe vehető kedvezmények: Hátrányos helyzetű tanulók esetében térítési díj nem szedhető A tanuló szociális helyzetétől függően a tanuló illetve a szülő kérelmére - elengedhető a díj 25 %-a, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét; 50 %-a, ha a tanuló családjában az 1 főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor megfelelő módon (jövedelemigazolással, nyugdíjszelvénnyel, társadalombiztosítási ellátást igazoló kifizető szelvénnyel, stb.) igazolni kell. A kedvezmény iránti kérelmet szeptember 20-ig illetve január 20-ig az iskola igazgatójához kell benyújtani. A díjkedvezmény vagy díjmentesség iránti kérelmeket minden tanévben meg kell újítani, azokat tanévenként, január 20-ig benyújtott kérelem esetén a következő esedékes tanulmányi félévre el kell bírálni A félévi és az év végi tanulmányi eredmény alapján a díjkedvezmény mértéke: 4,00-nál jobb tanulmányi átlag esetén a díj 20%-a; 3,00-nál jobb de legfeljebb 4,00 tanulmányi átlag esetén a díj 10%-a. A legfeljebb 3,00 tanulmányi átlagot elért tanuló a tanulmányi eredménye alapján díjkedvezményben nem részesülhet A tandíj és a térítési díj szociális indok alapján, illetve tanulmányi eredménytől függően történő mérséklése költségvetési többlettámogatási igénnyel nem járhat A díjak befizetésének és visszafizetésének rendje A tandíj összegéről az intézmény a tanévkezdést követően írásban értesíti tanulókat, illetve a szülőket A tandíjat két részletben a tanulmányi év I. illetve II. félévének megkezdését követő 90 napon belül kell befizetni az intézmény pénztárában A vizsgákkal összefüggő tandíjat egy összegben a vizsgát megelőzően kell befizetni, és a vizsgán a befizetés tényét igazolni A tanuló illetve szülője köteles haladéktalanul bejelenteni az intézménynek, ha a szociális alapon megítélt kedvezményre jogosító jövedelmi vagyoni viszonyaiban változás állt be. Ha e kötelezettségének a tanuló, illetve a szülő nem tesz eleget, az elengedett díjat utólag köteles megfizetni Ha a jövedelmi-vagyoni helyzete alapján a tanuló illetve szülője a megállapított kedvezménytől eltérően más kisebb mértékű kedvezményre vált jogosulttá, akkor a két kedvezmény közötti díjkülönbözetet kell utólag megfizetnie A tanuló illetve a szülő kérelmére az intézményvezető a díj megfizetése alól fizetési halasztást engedélyez, ha a tanuló illetve a szülő igazolja, hogy számára a díj határidőben történő megfizetése aránytalan megterhelést jelent. Fizetési halasztás legfeljebb a szorgalmi idő végéig engedélyezhető. 12

13 A tanuló illetve a szülő kérelmére az intézményvezető legfeljebb öt hónap időtartamra részletfizetést engedélyezhet a díj megfizetésére, ha a tanuló illetve szülője igazolja, hogy számára a díj egyösszegű megfizetése aránytalan megterhelést jelent A befizetett tandíj és térítési díj felhasználása A tandíj és a térítési díj nyereséget nem tartalmazhat A befolyt tandíjból és térítési díjból származó bevétel felhasználásáról az intézmény vezetése dönt a tantestület bevonásával A befolyó tandíj és térítési díj magában foglalja a közreműködők személyi juttatását és annak közterheit. A tandíjból és a térítési díjból származó bevétel legfeljebb 80%-a használható fel személyi juttatás és közterhei kifizetésére. A fennmaradó legalább 20% dologi kiadásokra, iskolai eszközök beszerzésére használható fel. 6. AZ ISKOLA HELYISÉG- ÉS TERÜLETHASZNÁLATI RENDJE 6.1. Az intézményünk költségvetési szerv, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése által jóváhagyott költségvetésből gazdálkodik. Az intézmény kezelői joga kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő 4390/2. helyrajzi számú, az intézmény kizárólagos használatában lévő ingatlanra. Az ingó vagyont az intézményi leltár tartalmazza. Az épület és berendezéseinek tulajdonjoga Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzatáé. Az intézmény a rendelkezésére álló vagyontárgyakat a nevelő-oktató feladatok ellátásához szabadon használhatja, de nem idegenítheti el, és nem terhelheti meg azokat. Az intézmény rendelkezésére álló oktatási és nem oktatási célú helyiségeket határozott időre (egy oktatási évnél nem hosszabb időtartamra) bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás az alaptevékenységet nem akadályozza. Az egy oktatási évnél (tanévnél) hosszabb bérbeadásról Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dönt A bevételek az iskolai költségvetés bevételi főösszegének részét alkotják. A kiadási oldalon ezt a bevételt is figyelembe véve az iskolai diákönkormányzat támogatást kap a mindenkori lehetőség függvényében. A diákönkormányzatnak nincs jogosítványa a bevételek felhasználásával kapcsolatban, hiszen az költségvetési bevétel Helyiség- és területhasználat: Az iskola tanítási munkanapokon 6.00 órától óráig tart nyitva, de tól csak a szervezett foglalkozások résztvevői tartózkodhatnak bent, a kijelölt foglalkozási helyeken. Hétvégén és munkaszüneti napon az iskola létesítményei és helyiségei nem használhatóak, tavaszi-őszi-nyári szünetekben csak az iskola bejáratára kifüggesztett ügyeleti napokon látogathatóak A tanuló joga, hogy tanítási idő alatt igénybe vegye az iskola létesítményeit és az iskolában rendelkezésre álló eszközöket A szaktantermek, a tornaterem, a kondi terem, az iskolai stúdió és a számítástechnikai termek a szaktanárok vagy az oktatástechnikus felügyelete mellett használhatók A tornaöltözők használata: Az öltözők ajtaján tanév elején a testnevelő tanárok kifüggesztik azoknak az osztályoknak a jelzését, amelyek az illető öltözőt használják. A testnevelő tanárok által kijelölt öltöző-felelős tanulók feladata bemenetkor és az öltöző elhagyásakor a helyiségek ellenőrzése. Ha rendellenességet tapasztalnak, akkor azt a szaktanáruknak kell jelenteniük. Ellenkező esetben a kárért az illető osztály a felelős A tanuló igazgatói engedéllyel igénybe veheti az iskola létesítményeit tanítási órán kívül is. Az ezekhez szükséges tárgyi feltételek biztosításához a rendezvény előtt legalább egy héttel kérelmet kell benyújtania az iskola vezetéséhez Az iskolai diákönkormányzat számára a tanórák közötti szünetekben és tanítás után a diákönkormányzat irodája, tanácskozója elnevezésű helyiséget jelöltük ki. A helyiség kizárólag tanári engedéllyel használható. Nagyobb tanácskozás pl. diákközgyűlés helyszíne óra után a II. emeleti aula A könyvtár használati rendje a könyvtárban kifüggesztve megtalálható. 7. A tanulói tankönyvtámogatás és az iskolai tankönyvellátás rendje A tankönyvek országos megrendelése, beszerzése, az iskolákhoz történő eljuttatásának megszervezése, valamint a vételárának iskoláktól való beszedése állami közérdekű feladat, amelyet az állam a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságon keresztül lát el. Szabályzatunkat az alábbi jogszabályok alapján készítettük: 13

14 A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési törvény) A tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: tankönyvtörvény) A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet (a továbbiakban: tankönyvrendelet) 7.1. A tankönyvellátás célja és feladata Az iskolai tankönyvellátás keretében kell biztosítani, hogy az iskolában alkalmazott tankönyvek az egész tanítási év során az iskola tanulói részére megvásárolhatók legyenek (a továbbiakban: iskolai tankönyvellátás). Az iskolai tankönyvellátás legfontosabb feladatai: a tankönyv beszerzése és a tanulókhoz történő eljuttatása Az iskolai tankönyvellátás megszervezése az iskola feladata. Az iskolai tankönyvellátás vagy annak egy része lebonyolítható az iskolában, illetve az iskolán kívül. Az iskolai tankönyvellátás feladatait vagy annak egy részét elláthatja az iskola, illetve a tankönyvforgalmazó. Az iskolai tankönyvellátás zavartalan megszervezéséért akkor is az iskola felel, ha a feladatokat vagy azok egy részét a tankönyvforgalmazónak adja át Az iskolai tankönyv-kölcsönzés során biztosítani kell, hogy a kölcsönzést igénybe venni kívánó tanulók egyenlő eséllyel jussanak hozzá a tankönyvekhez. Ha a tankönyv kölcsönzése során a könyv a szokásos használatot meghaladó mértéken túl sérül, a tankönyvet a tanuló elveszti, megrongálja, a nagykorú tanuló illetve a kiskorú tanuló szülője az okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik. Az okozott kár mértékét az igazgató - a tankönyvek beszerzési árát figyelembe véve - határozatban állapítja meg Az iskolai tankönyvellátás rendjét az iskola kifüggesztéssel és elektronikus formában teszi közzé A tankönyvtámogatás iránti igény felmérése Az iskola igazgatója minden év január 10-éig köteles felmérni, hány tanulónak kell, vagy lehet biztosítani a tankönyvellátást az iskolai könyvtárból, könyvtárszobából történő tankönyvkölcsönzés, a napköziben, tanulószobán elhelyezett tankönyvekhez való hozzáférés útján, továbbá hányan kívánnak használt tankönyvet vásárolni E felmérés során tájékoztatni kell a szülőket arról, hogy a köznevelési törvény. 46. (5) bekezdés alapján kik jogosultak térítésmentes tankönyvellátásra, valamint a tankönyvtörvény 8. (4) bekezdés alapján várhatóan kik jogosultak ingyenes tankönyvellátásra vagy normatív kedvezményre, továbbá, ha az iskolának lehetősége van, további kedvezmény nyújtására, és mely feltételek fennállása esetén lehet azt igénybe venni. Az iskolába belépő új osztályok tanulói esetében a felmérést a beiratkozás napjáig kell elvégezni A tájékoztatást és a normatív kedvezményekre vonatkozó igényt úgy kell fölmérni, hogy azt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az igény-bejelentési határidő előtt legalább 15 nappal megkapja. A határidő jogvesztő, ha a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az értesítés ellenére nem élt az igénybejelentés jogával. Nem alkalmazható ez a rendelkezés, ha az igényjogosultság az igénybejelentésre megadott id pont eltelte után állt be A normatív kedvezmény, valamint a normatív kedvezmény körébe nem tartozó további kedvezmény iránti igényt jogszabályban meghatározott igénylőlapon kell benyújtani. A normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot legkésőbb az igénylőlap benyújtásakor be kell mutatni. A bemutatás tényét a tankönyvfelelős rávezeti az igénylőlapra, amelyet aláírásával igazol A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges: a) a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás; (a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt) b) ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt - tartósan beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás, c) sajátos nevelési igény esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye; d) rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén az erről szóló határozat A normatív kedvezményre való jogosultság igazolása nélkül normatív kedvezményen alapuló tanulói tankönyvtámogatás nem adható Az iskola faliújságon illetve a tanári hirdetőtáblán valamint az iskola honlapján elhelyezett hirdetményben teszi közzé a normatív kedvezményen túli további kedvezmények körét, feltételeit, az igényjogosultság igazolásának formáját és az igénylés elbírálásának elveit. A normatív kedvezményeken túli támogatásnál előnyben kell részesíteni azt, akinek a 14

15 családjában az egy főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) másfélszeresét. A normatív kedvezményen túli támogatás a szülő illetőleg nagykorú tanuló írásos kérésére, a tanuló szociálishelyzetének és tanulmányi eredményének figyelembe vételével adható Nem kérhet az iskola igazolást olyan adatokról, amelyet a köznevelési törvény alapján, illetve a szülő hozzájárulásával kezel A tankönyvtámogatás módjának meghatározása A pontban meghatározott felmérés eredményéről az igazgató minden év január 20- ig tájékoztatja nevelőtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülői szervezetet és az iskolai diákönkormányzatot Az intézmény igazgatója minden év január 25-ig meghatározza a tankönyvtámogatás módját, és erről értesíti a szülőt, illetve a nagykorú tanulót A tankönyvrendelés elkészítése A tankönyvfelelős minden év március utolsó munkanapjáig elkészíti a tankönyvrendelését, majd aláíratja az intézmény igazgatójával. A tankönyvrendelésnél az iskolába belépő új osztályok tanulóinak várható, becsült létszámát is figyelembe kell venni A tankönyvrendelést oly módon kell elkészíteni, hogy a tankönyvtámogatás, a tankönyvkölcsönzés az iskola minden tanulója részére biztosítsa a tankönyvhöz való hozzájutás lehetőségét A tankönyvrendelés végleges elkészítése előtt az iskolának lehetővé kell tenni, hogy azt a szülők megismerjék. A szülő nyilatkozhat arról, hogy gyermeke részére az összes tankönyvet meg kívánja-e vásárolni, vagy egyes tankönyvek biztosítását más módon, például használt tankönyvvel kívánja megoldani Az iskolának legkésőbb május 31-ig - a könyvtári hirdetőtáblán való kifüggesztéssel - közzé kell tennie azoknak a tankönyveknek, ajánlott és kötelező olvasmányoknak a jegyzékét, amelyeket az iskolai könyvtárból a tanulók kikölcsönözhetnek. A közzététel az iskolai könyvtáros munkaköri kötelessége. 8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 8.1. A házirendet felülvizsgáljuk, módosítjuk az alábbi esetekben: jogszabályi változásoknál, stratégiai dokumentumok változásánál, az intézmény működésének változásánál A házirend felülvizsgálata, módosítása a hatályos jogszabályokban meghatározott módon történik A házirend nyilvánosságra hozatala, a megismerhetőség biztosítása a tantermekben, a könyvtárban és a tanári szobában való kifüggesztéssel történik. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a tanulónak, illetve törvényes képviselőjének átadjuk A tanulókkal osztályfőnöki órán, a tanárokkal tantestületi értekezleten történik a házirend értelmező megismertetése A házirend érvényesülésének figyelemmel kísérése különösen az igazgató és az iskolai diákönkormányzat feladata A Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola nevelőtestülete a közoktatásról szóló LXXIX. törvényben foglalt felhatalmazás alapján az Iskolai Diákönkormányzat, a Szülői Szervezet és az Iskolaszék véleményezésével, az Iskolai Diákönkormányzat javaslattételi jogának gyakorlásával, az Iskolai Diákönkormányzat és az Iskolaszék egyetértésével november 22-én a Házirendet elfogadta, amely a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tantestülete nevében: Dr. Vizi László Tamásné igazgató Székesfehérvár, március

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium

H Á Z I R E N D. Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium H Á Z I R E N D Dunaújvárosi Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Jogi háttér... 3 1.2.Alapelvek... 3 1.3. A nyilvánossága... 3

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató

A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. Budapest, 2014. március. Tápai Ildikó Anikó igazgató A NÉMET NEMZETISÉGI GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM JE Budapest, 2014. március Tápai Ildikó Anikó igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 3 II. Általános rendelkezések... 3 III. A tanuló kötelességei és jogai...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben