Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663"

Átírás

1 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax és 1073 Kertész u Honlap: HÁZIREND ÉS BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI ISMERETEK 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE 3 2. AZ ISKOLAI MUNKAREND 3 3. KÖZREMŰKÖDÉS "RENDFENNTARTÁSBAN", ÖNKISZOLGÁLÁSBAN 4 4. KIKÉRÉSEK, MULASZTÁSOK, IGAZOLÁSOK, PÓTLÁS 5 5. AZ ISKOLA ÉPÜLETÉNEK HASZNÁLATI RENDJE 6 6. AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 6 7. A TANULÓ SZÜLEINEK, HOZZÁTARTOZÓINAK ÉS IDEGENEK BELÉPÉSE 7 8. AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE 7 9. KÁROKOZÁS, KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKELÉS, JUTALOM ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉS, FEGYELMI ELJÁRÁS FELMENTÉSEK A NAPKÖZI RENDJE A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJA, ÉRDEKKÉPVISELET ÜGYINTÉZÉS, KAPCSOLATTARTÁS ÖSZTÖNDÍJ, TÁMOGATÁS TILTÁSOK EGYÉB, ZÁRÓ, A HATÁLYBALÉPÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 13 2

3 H Á Z I R E N D Minden tanuló a beiratkozáskor tanulói jogviszonyba kerül az iskolával, saját elhatározásából az iskolai közösség tagjává válik. Ez azt jelenti, hogy megilleti minden jog, amelyet a Közoktatási törvény, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend biztosít számára, de jelenti azt is, hogy önként vállalja mindazokat a kötelességeket, amelyek reá hárulnak. A tanulóknak a jogokat felelősséggel, a kötelességek teljesítésével összhangban kell gyakorolni. 1. Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje A leendő első osztályosok családi meghallgatáson vesznek részt, osztályba sorolásukról a meghallgatást követő 15 napon belül az iskolaigazgatója dönt. A felvett leendő elsős tanulók listáját osztályuk megjelölésével az iskola kapuján lévő hirdetőn tesszük nyilvánossá. A családi meghallgatás és a beiratkozás időpontját, a szükséges dokumentumokat szintén a hirdetőn tesszük közzé. Kilencedik évfolyamra jelentkezőknek felvételi vizsgán kell megfelelni. A felvételi vizsga időpontjairól, a felvétel feltételeiről tájékoztatást az iskola hirdetőjén adunk. A felvett tanulókat írásban értesítjük, megadva a beiratkozás időpontját. Év elején és év közben tanulói felvételről a tanulóval, annak gondviselőjével az iskolavezetőség által folytatott személyes elbeszélgetés után az iskolaigazgatója dönt. Döntését személyesen vagy írásban tudatja. Középiskolában a felvételt különbözeti vizsgához köthetjük. Az osztályismétlők osztályba sorolásáról a pótvizsga után az adott évfolyamok osztályfőnökei tesznek javaslatot az iskola igazgatójának. A végleges osztályba sorolást a tanévnyitó ünnepségen kifüggesztjük a hirdető táblára. Tanulói jogviszony megszüntetése az osztályfőnök közreműködésével történik. A távozási papírt az iskolatitkár adja ki, amennyiben az osztályfőnök igazolja, hogy a tanulónak az iskola felé semmiféle tartozása nincs - pl. könyvtári könyv, diákigazolvány. 2. Az iskolai munkarend Érkezés Aki 6.45 és 7.30 között érkezik az iskola épületébe, az köteles a reggeli ügyeletre kijelölt helyen tartózkodni. A tanulók 7.30-tól mehetnek a tantermeikbe. A tanulók a tanítás megkezdése előtt 10 perccel kötelesek megérkezni. Az a tanuló, aki 7.55 után érkezik az iskolába, illetve aki a tanórák kezdetén nem jelenik meg, az későnek minősül. A késést az órát tartó tanár a naplóban a késés időtartamának megjelölésével adminisztrálja. A reggelire befizetett tanulók az első szünetben mehetnek az ebédlőbe. Az ebédlőből enniés innivalót kivinni nem lehet. A csak ebédet igénybe vevő gyerekek az ebédlő előtt gyülekeznek: az ebédlő ajtajára kifüggesztett lapon megjelölt időben és felügyelő tanár kíséretében mehetnek be. Az ebédelő tanulók táskájukat vigyék be az ebédlőbe, s helyezzék el a mosdó előtti kis folyosón. 3

4 Szünetek rendje A tanítási órák közti szünetekben és az iskola rendezvényein az ügyeletes tanár utasításait be kell tartani. Szünetben ablak nem lehet nyitva, szellőztetni a tanóra elején tanári felügyelet mellett kell. Az udvaron szünetben, és a tanítás után a tanulók csak tanári felügyelet alatt tartózkodhatnak. A tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel után közvetlenül a tanulónak el kell hagyni az iskola épületét, és a tantermeket tisztán, rendezett állapotban kell otthagyni. A órát tartó pedagógus köteles ellenőrizni a tantermek elhagyását. Az udvari szünetet az iskolavezetés rendeli el külön kiírás szerint. Tanórán kívüli idő A tanítás befejezése és a délutáni foglalkozás kezdete között az épületben maradt tanulók kötelesek a zsibongóban várakozni. A délutáni foglalkozást tartó tanárral együtt mehetnek fel a foglalkozás helyszínére. A szakkörök, korrepetálások időpontjait a pedagógusok ellenőrző útján közlik a szülővel. Időpontjait úgy kell megbeszélni a tanulókkal, hogy lehetőségük legyen megebédelni. A pedagógus a foglalkozás helyszínét, időpontját és a foglalkozáson résztvevők nevét köteles leadni az iskolavezetésnek. Az állandó délutáni foglalkozások megtekinthetők a portán. A színi tagozatosok próbáinak időpontját, helyszínét a megelőző hét péntek 12 óráig kell az asszisztensnek meghatározni és kifüggeszteni a tanulók számára. Az előadások időpontját, helyszínét a megelőző hónap utolsó napjáig szintén az asszisztens köteles nyilvánossá tenni a tanulók számára. Iskolán kívüli foglalkozások alkalmával a tanárok utasításait és a balesetvédelmi oktatáson tanult ismereteket be kell tartani. A fegyelmezetlen magatartás szankciói megegyeznek a tanórákéval. Iskolai szünetekben ügyeletet igény szerint rendelünk el. Igényeiket a szülők az ellenőrző útján kérhetik a szünet első napját megelőző hét előtti péntekig. A tanítás rendjéről, a tanítás nélküli munkanapok felhasználására a munkaközösségek, a DÖK-nap felhasználására a diákönkormányzat tesznek javaslatot munkaterveikben a tanévnyitó értekezletig, amelyen a nevelőtestület végső döntést hoz. A tanórák rendje 1. óra 08: 00-08: óra 09: 00-09: óra 10: 00-10: óra 11: 00-11: óra 11: 55-12: óra 12: 50-13: óra 13: 40-14: óra 14: 30-15: 15 Ettől való eltérést az osztályfőnökök hirdetik ki ill., az iskolai honlapon lehet megtalálni. 3. Közreműködés "rendfenntartásban", önkiszolgálásban Tanulói ügyelet, a hetes feladatai A hetesek gondoskodnak a tanórák előtt krétáról, és jelentik óra elején az osztály létszámát és a hiányzók nevét. A tanóra végén a tanteremet tisztán kell hagyni az osztályoknak.( A tábla törlése a hetes feladata óra végén is). 4

5 Ha becsengetés után 5 perc elteltével nem jelenik meg az órát tartó tanár, az egyik hetes az irodában köteles jelezni. A nyolcadik évfolyamosok búcsúztatását a hetedik évfolyamosok, a tizenkettedik évfolyamosok ballagását a tizenegyedik évfolyamosok, a gólyabált a tizedik évfolyamosok szervezik, készítik elő, bonyolítják le és zárják az osztályfőnökök segítségével. A szaktanárok által a tanév első szakóráján megválasztott tantárgyi felelősök a szakóra előtt a szünetben megkeresik tanárukat, hogy segítsenek előkészíteni a szükséges eszközöket, majd az órát követő szünetben elpakolják azokat. 4. Kikérések, mulasztások, igazolások, pótlás Kikérés, távozás A tanulók az iskola épületét tanítási időben nem hagyhatják el. Ennek megszegése a legsúlyosabb fegyelmi vétségnek minősül. A szülő előzetesen, írásban (az ellenőrzőben) a tanítási időről kikérheti a tanulót. A szülő előzetesen, írásban (az ellenőrzőben) a tanítási időről kikérheti a tanulót. Az engedélyt az osztályfőnök javaslatára az iskolavezetés adhatja meg. A tanuló, rosszulléte esetén vagy egyéb indok esetén csak kilépési engedéllyel hagyhatja el az iskola épületét. A kilépési engedélyt az osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek is alá kell írnia. A szülő évente három napot (15 ill. 18 órát), folyamatosan vagy több részletben, indoklás nélkül igazolhat. Egy hetes távolmaradást a szülő írásbeli kérésére az osztályfőnök, ennél hosszabb távolmaradást az igazgató engedélyezhet a szülő előzetes írásbeli kérelme alapján. A tanórán kívüli foglalkozásokra, a mulasztásokat illetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tanórákra. A foglalkozásokról való önkényes távozás illetve távolmaradás fegyelmi vétségnek minősül, igazolatlan mulasztásnak tekinthető. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a szülőket írásban az ellenőrző könyvön keresztül értesíteni kell. A tanulók a mulasztás idejében tartott órák tananyagát pótolni kötelesek. 1-3 napos hiányzást követően a következő tanórára, 1 hét hiányzás után a második tanórán kérhetők számon. Igazolás Betegség esetén vagy más rendkívüli esemény miatti hiányzás első napján a szülők telefonon értesítsék az iskolát, osztályfőnököt. A tanuló az igazolást a hiányzást követő első napon, legkésőbb az első osztályfőnöki órán köteles bemutatni. Ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak tekintendő. Alsó tagozaton, ahol nincs osztályfőnöki óra, az iskolába jövetel napjától számított 5 napon belül kell a tanítónak átadni. Késés, igazolatlan óra Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, és ezt igazolnia kell. A késés során a naplóban megjelölt perceket az osztályfőnök összeadja, s tanórává váltja át. Igazolatlan késésekből adódó tanórák igazolatlannak minősülnek, szankciói megegyeznek az igazolatlan óráéval. Az első igazolatlan óra után az osztályfőnök a szülőt írásban értesíti hivatalos formanyomtatványon. Második igazolatlan óra után az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelős útján a Gyermekjóléti Szolgálatot értesíti. A tizedik igazolatlan óra után az iskola az osztályfőnök által kitöltött űrlapon a kerületi jegyzőnél feljelentést tesz. 5

6 5. Az iskola épületének használati rendje A tanulók tanári felügyelet nélkül sem a folyosón, sem az udvaron nem tartózkodhatnak. Ha a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon 5 perc elteltével nem jelenik meg a foglalkozást tartó pedagógus, az egyik hetes az igazgatóhelyettesi irodában ezt jelenteni köteles. A foglalkozások alatt a foglalkozások helyszínét a tanuló nem hagyhatja el, csakis tanári engedéllyel (indokolnia nem kell. A tanulók a tanári szobába nem léphetnek be, tanáraikat problémáikkal szünetben kereshetik meg. Védő-óvó szabályok A tanév első osztályfőnöki óráján mindentanuló tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesül, melynek tudomásul vételét aláírásával igazolja. A szaktanárok a tanév első óráján megismertetik az adott tantárggyal, tanteremmel kapcsolatos védő- és óvó szabályokat, melyeket minden tanulónak be kell tartani. Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt, balesetet, balesetveszélyes dolgot, rendbontást észlel, azt jeleznie kell az ügyelő tanárnak vagy a legközelebb található pedagógusnak. A lépcsőházban mindig a jobb oldalon kell közlekedni, hogy az ellenkező irányból jövőkkel össze ne ütközzenek. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot, sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába és az iskolán kívüli programokra vinni tilos. Az udvaron kavicsot, köveket dobálni tilos. Az udvari játékokat csak tanár felügyelete mellett szabad használni. Az épületben labdázni, gördeszkázni tilos. Ha az osztály más teremben tartózkodik, a kulcsfelelős zárja kulcsra a tantermet. Az utolsó tanítási óra után az osztályterem ablakait be kell zárni, a villanyt le kell kapcsolni és a vízcsapokat ellenőrizni kell. Ez után a kulcsfelelőnek be kell zárni a tantermet. 6. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Szaktermek, szertárak A szertárakból szereket a tanuló csak tanári engedéllyel vihet ki. Az eszközök használatára a mindenkori balesetvédelmi előírások érvényesek. A számítógép-termekben a tanulók csak hozzáértő felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Élelmiszert nem lehet bevinni. Tornaterem, sport udvar A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak A tornaterembe - kivételes alkalmakat leszámítva, vezetői döntés alapján - csak tornacipőben lehet bemenni. Testnevelés óráról felmentett tanulók az órát tartó pedagógus által kijelölt helyen fegyelmezetten tartózkodnak. Az öltözőben a tanulók lehetőleg ne hagyjanak értéket (pénzt, órát, mobil telefont, ékszert), az órát tartó tanárt lehet megkérni megőrzésükre. Óra alatt az öltözőket zárva kell tartani. Testnevelés órán a tanév elején az osztállyal együtt meghatározott felszerelésben kell megjelenni. A sportudvaron és a játszóudvaron a testnevelésórák elsőbbséget élveznek, és tanulók tanári felügyelet nélkül ezeken a helyeken nem tartózkodhatnak. 6

7 Könyvtár A könyvtár a könyvtáros jelenlétében használható. Élelmiszert és táskát bevinni nem lehet. Ebédlő Az ebédlőből ételt kihozni tilos. Csak felügyelő tanárral lehet bemenni. 7. A tanuló szüleinek, hozzátartozóinak és idegenek belépése Szülői értekezletek, fogadóórák és iskolai rendezvények időpontjain kívül az iskola épületében szülők, hozzátartozók és idegenek nem tartózkodhatnak. Tanítási idő alatt szülő csak a pedagógussal való előzetes megbeszélés után léphet be. Belépéskor a portás bejegyzi a belépő nevét a füzetbe, kilépéskor feljegyzi a kilépés időpontját. 8. Az ünnepélyek rendje Az ünnepélyek pontos időpontjáról, tartamáról, formájáról a tájékoztató füzetben, az ellenőrzőben kell értesíteni a szülőt, gondviselőt. Iskolánk épségének megőrzése érdekében a tornateremben rendezett ünnepélyeken, eseményeken világos színű tornacipő használata kötelező. Az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken a megjelenés kötelező az alkalomnak megfelelő ruházatban (fehér ing / blúz és sötét alj/nadrág). 9. Károkozás, kártérítés Az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetés szerint kell használni. Padokat, székeket összefirkálni, karcolni tilos. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az iskolának jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell eljárni. 10. Értékelés, jutalom és fegyelmező intézkedés, fegyelmi eljárás Értékelés A tanulóknak minden tantárgyból egy félévben legalább 3 érdemjeggyel kell rendelkeznie. A féléves osztályzatát a tanuló a félév alatt nyújtott teljesítményéért kapja, az év végi osztályzatot pedig az egész tanévben elért eredményéért. Az osztályfőnök negyedévenként értesíti a szülőt ellenőrző útján, a tanuló mely tantárgyakból áll nagyon gyengén, havonta összeveti az ellenőrzőben és a naplóban szereplő érdemjegyeket, és beírja a hiányosságokat. A pedagógusoknak egy héttel a témazáró megírása előtt időpontot kell egyeztetni az osztállyal, mert joguk a tanulóknak, hogy egy nap kettőnél több témazárót ne írjanak. A félreértések elkerülése érdekében a szaktanár a haladási naplóban az adott tanóránál ceruzával jelezze témazáró dolgozat megíratásának szándékát. Magatartás értékelése: Példás Jó Változó Rossz Szorgalom értékelése: 7

8 Példás Jó Változó Hanyag A magatartás és szorgalom jegyeket az osztályban tanító szaktanárok javaslatára, az osztályfőnök, az osztállyal közösen alakítja. Jutalmak A tanulók jó illetve kimagasló munkáért (tanórán kívüli teljesítményért, pl.: énekkar, versenyek, rendezvények, közösségi munka, gyűjtőmunka stb.) és példamutató magatartásért osztályfőnöki és igazgatói dicséretben részesülhetnek, tanév végén a bizonyítványba írt szaktárgyi vagy általános tanulmányi munkát elismerő dicséretben, oklevélben, jutalomkönyvben ill. más tárgyjutalomban. Igazgatói dicséretben részesülnek azok a tanulók, akik a tanév során 100 ötöst szereztek akik a szép füzet versenyen első helyezést értek el akik kerületi versenyen első helyezést értek el Tanórai illetve tantárgyakhoz kötődő teljesítményekért szaktanári dicsérő és tanév végén kitűnő osztályzat adható. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetés Tanulótársai, ill. a tanár jogait sértő vagy a tanítás és iskola rendjét zavaró magatartásáért a tanuló szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetőt vagy intőt kap. A sorozatos fegyelmi vétségeket a következő lépésekben és fokozatok szerint büntetjük: - osztályfőnöki figyelmeztető - osztályfőnöki intő - igazgatói figyelmeztetés - igazgató intő - fegyelmi eljárás Egy fegyelmi vétségnek számít: - 3 szaktanári beírás az ellenőrzőben, - 3 ellenőrző hiány és a házirendben meghatározottak megsértése. A fegyelmező intézkedés az ellenőrzőbe és a naplóba kerül. Súlyosabb vétségek esetén fokozatok nélkül is részesülhet a tanuló igazgatói figyelmezetésben, intésben és fegyelmi eljárás is indítható ellene. 11. Felmentések Az iskola azon tanulóit, akik mulasztásaik (250 tanóra / év, a szakóra éves óraszámának 30%-a) miatt nem osztályozhatók, a nevelőtestület osztályozó vizsgára kötelezheti. Ezt a döntést az osztályozó konferencián hozzák meg, és ezt követően a tanulót, szülőt, gondozót írásban értesíti az osztályfőnök. Az iskola igazgatója a tanulót szülői kérelemre részben vagy egészben felmentheti a kötelező iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. A részben vagy egészben a tanórák látogatása alól felmentett tanulók osztályozó vizsgát tesznek az osztályban tanító tanárok előtt, vagy szülői kérésre független vizsgabizottság előtt. Az osztályozó vizsga időpontjáról a tanulót és gondviselőt legalább 15 nappal előbb írásban értesíti az iskola. Az osztályozás alól mentességet csak a területileg illetékes Nevelési Tanácsadó javaslatára és a szülő írásbeli kérésére az iskola igazgatója adhat. A magántanulók felkészítő foglalkozásokon vehetnek részt, igénybe vehetik az iskola szolgáltatásait - étkezés, könyvtár, szakkörök-, de csak előre meghatározott időpontokban, hogy felügyeletük megoldott legyen. Az időpontokat, lehetőségeket az osztályfőnök levélben tudatja a tanulóval, szülővel. 8

9 12. A napközi rendje Napközis ellátásban minden tanuló részesülhet. Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az igazgatóhelyettesnél, aki a megfelelő csoportba és napközis nevelőhöz osztja. Túljelentkezés, helyhiány esetén, az a tanuló nyer felvételt, akinek délutáni felügyelete nem megoldott vagy gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkezik. A napközi időtartama az utolsó tanóra befejezésétől 17: 00-ig tart. 16: 00-17: 00 között összevont csoportban, kijelölt helyen ügyelet van, az ügyeleten maradt tanulók csak itt tartózkodhatnak. Délután a napközis tanulók portaügyeletet látnak el, s felváltva hívják le azokat a tanulókat, akikért szüleik jöttek. Az ügyeleteseket a napközis munkaközösség osztja be. Minden napközis csoport az osztályterme elhagyásakor zárja a termet. A napközis csoportok ebédeltetési rendje az ebédlő ajtaján található. A napközisek tanári felügyelet nélkül az iskola területén nem tartózkodhatnak. A napközis foglalkozások befejezésekor (16 óra) a csoportokat tanáraik a kapuig kísérik. Az iskola épületét a napközis tanulási idő előtt vagy után csak írásbeli szülői kérésre hagyhatják el, tanulási időben csak nagyon indokolt esetben távozhat az iskolából. 13. A könyvtár használata Kölcsönözni csak második osztálytól lehet. A tanulók maximum 2 db könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzés ideje 2 hét. A beiratkozás díjtalan. A könyvek kölcsönzési idejének meghosszabbítása 2 alkalommal lehetséges. A tanév utolsó kölcsönzési napja május 15. Nyitvatartási idejével kapcsolatban ki kell kérni a diák-önkormányzat véleményét, amelyet a könyvtár ajtaján kell elhelyezni. 14. A tanulók jogai és kötelességei Jogok A tanulónak tiszteletben kell tartani a pedagógusokat, az iskola egyéb dolgozóit és társaikat megillető jogokat. Nem lehet senkit gúnyolni, megsérteni, bántani, megalázni, testi épségében kárt tenni vagy eltulajdonítani mások tulajdonát. A gyerekek személyiségjogait tiszteletben kell tartani. Ezért semminemű kép- és hangfelvétel készítése a szülő engedélye nélkül tilos. A tanóra alatt minden egyes tanulónak szem előtt kell tartania társainak tanuláshoz való jogát és a pedagógus munkához való jogát, így a tanórán vagy ennek minősülő órán nem érvényesül a levelezéshez való jog. A zavartalan iskolai munkavégzés érdekében taneszköznek nem minősülő tárgyak ( pl. mobiltelefon, rádió, lejátszók stb.) óra alatt nem működtethetők, mivel ez sértené mások tanuláshoz való jogait. Ezeket a tárgyakat kikapcsolt állapotban kell tartani a tanítási órák alatt. Alkalmanként (kivételes családi okokra hivatkozva, dátummal és aláírással ellátva) a szülő írásban, az ellenőrzőn keresztül kérheti a mobiltelefon használatát, az osztályfőnökkel, szaktanárral egyeztetve. Az iskola életével kapcsolatban véleményt nyilváníthat a tanuló bármely osztályfőnöki órán, osztályképviselője útján a diák-önkormányzatban. Kérdést tehet fel az iskola igazgatójának fogadóóráján. A tanuló tanulmányait, személyét érintő kérdésekben bármikor tájékoztatást kaphat osztályfőnökétől, szaktanárától. 9

10 A tanulók rendszeres tájékoztatása az ellenőrző, hirdető, körözvény útján, diákönkormányzat közvetítésével, diákparlament, iskolagyűlés keretében történik. A tájékoztatás felelőse mindig az adott kérdésért, feladatért felelős személy. A tanulók problémájának orvoslása ill. intézkedési sorrendje: szaktanár, osztályfőnök, diákönkormányzatot támogató tanár, igazgatóhelyettes, végül igazgató. Minden tanuló tagja lehet az induló iskolai szakköröknek, sportköröknek, melyekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tanórákra (késés, hiányzás, kikérés, igazolás stb.). A kiválasztott foglalkozáson való részvétel egész tanévben kötelező, felmentést szülői kérelemre az adott kört vezető tanár adhat. Amennyiben szülői kérelem bemutatása nélkül huzamosabb ideig maradt távol a tanuló, a szülőt erről a foglalkozást tartó tanárnak írásban kell tájékoztatni. Minden tanuló igénybe veheti az iskolai étkezést, a könyvtárat, felvételt kérhet napközibe, tanulószobára. Ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhet a tanuló. Erről tájékoztatást osztályfőnökétől, a gyermekvédelmi felelőstől kérhet. Minden tanuló számára elérhető az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve és házirendje egy-egy példányban az iskola könyvtárában. Az iskola igazgatója minden tanévben április végéig felméri a tanulók következő tanévre érvényes tantárgyválasztásával kapcsolatos igényeit, állítja össze a szabadon választható tantárgyakat, s nyilvánossá teszi az iskola hirdetőjén. A tantárgyválasztás módosítását szeptember elsejéig írásban lehet kérni az iskola igazgatójához címezve. Ha a tanuló vagy képviselője nem ért egyet az iskola által hozott döntéssel, első lépésben forduljon a döntést hozó személyhez vagy testülethez. Második lépésben 15 napon belül kérelmet nyújthat be írásban, ajánlott levélben az iskola igazgatójának, aki továbbítja a megfelelő testülethez. Ha a tanuló vagy képviselője nem indít eljárást 15 napon belül, illetve lemond e jogáról, a másodfokú döntés a közléssel jogerőssé válik. A tanuló kérésére a diákönkormányzat köteles ellátni a diák-érdekképviseletét, köteles kérni a tanulót ért sérelem orvoslását. Kötelességek A tanuló köteles a társadalmilag elfogadott normák szerint öltözködni és a kultúrált viselkedés szabályait betartani. (tisztaság, sapka, fejkendő, testékszerek) Az ellenőrzőt és a tájékoztató füzetet a tanulónak mindig magánál kell tartania, és gondviselőjével alá kell írattatnia. A tanulónak rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tanulmányi kötelezettségének eleget kell tennie, részt kell vennie a tanórai foglakozásokon, és nem sértheti társai tanuláshoz való jogát. A tanórákon, a tanítás ideje alatt a tanulók a pedagógus utasításainak megfelelően a helyi tantervben rögzített tantárgyi ismeretek elsajátításához kapcsolódó tevékenységet végezhetnek, ezzel ellentétes tevékenységet nem folytathatnak - pl. étkezés, evés, ivás, rágózás, stb. telefonálás. A tanulónak a tanórákon hiánytalan felszereléssel kell megjelenniük, a tanítási órán csak a szaktanár által előírt felszerelés lehet az asztalon. Azokat a tárgyakat, amelyek nem tartoznak az iskolai felszereléshez (műszaki cikkek, játékok, tömegkommunikációs eszközök stb.) a tanuló csak saját felelősségére hozhatja az iskolába. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola 10

11 alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá - ha ezt állapota lehetővé teszi - megsérült. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit (udvar, termek rendje, tisztasága) /vonatkozik a napközire és más tanórán kívüli foglalkozásra /. Padjában rendet kell tartania, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tennie. A kijelölt tankönyveket a tanév végén (legkésőbb a bizonyítványosztás napjáig) minden tanuló köteles visszaadni, kifogástalan állapotban. Ezeknek a könyveknek szándékos rongálása tilos. 15. A diákönkormányzat munkája, érdekképviselet Az iskolában diákönkormányzat működik, amelynek munkáját az arra felkért pedagógus segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat tagjait a tanév elején, szeptemberben demokratikusan választott osztályképviselők alkotják harmadik évfolyamtól. A diákönkormányzat tagjai a tanév első gyűlésén tisztségviselőket választanak maguk közül, megalkotják, módosítják, vagy újraszavazzák szervezeti és működési szabályzatukat. A tanévnyitó értekezletig elkészítik munkatervüket, amelyben javaslatot tesznek a diákönkormányzati nap felhasználására, idejére, valamint az iskolagyűlés időpontjára is, megtervezik éves programjaikat. A tanév diákprogramjait az iskola igazgatója hagyja jóvá. A programok csak tanári felügyelettel valósulhatnak meg. A diákönkormányzat munkája a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed (diákproblémák feltárása, kezelése, jogviták, érdekütközések, diákképviselet stb.) A tanulók közösségének felét érintő kérdések ügyében ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. A diákönkormányzat az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, vagy kérdést intézhet az említett témakörökben: az iskola igazgatójának fogadóóráján a diák-önkormányzat ülésén a meghívott illetékes személyhez, személyekhez intézve. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor, a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor ill. módosításakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a diákönkormányzat egyetértési jog gyakorlójaként nyilatkozatát 30 napon belül megteheti. A diákönkormányzat megbeszéléseihez helyiséget, elfogadott programjaihoz helyszínt, felügyelő tanárokat, anyagi támogatást, faliújságot biztosít. 16. Ügyintézés, kapcsolattartás A szülők a hirdetési táblán közzé tett helyen és időpontban nézhetik meg az iskolai dokumentumokat.(pedagógiai program, Házirend, Helyi tanterv) A szülőket - rendkívüli eset kivételével - a tanárok (ellenőrző vagy telefonos egyeztetés útján) megbeszélt időpontban vagy fogadó órákon fogadják. Az iskolai szülői értekezletekről, fogadó órákról, az egyes iskolai programokról, iskolai 11

12 szünetről, ügyeletről az ellenőrzőkben tájékoztatjuk a szülőket. A tanuló, az iskolával kapcsolatos hivatalos ügyeit a kijelölt munkaidőben (8: 00-tól 14: 00- ig) az iskolatitkár intézi.(iskolalátogatási igazolás, ellenőrző pótlása, diákigazolvány pótlása). Olyan ügyekben, melyek az iskola vezetés hatáskörébe tartoznak, előzetes (telefonon) bejelentkezés szükséges. Ebédet befizetni a kijelölt napon, a gazdasági ügyintézőnél lehet (8: 00-tól 17: 00 óráig), a tanulók a befizetést a tanítás megkezdése előtt ill. utána végezhetik. Emiatt a tanítási óráról nem késhetnek. A befizetésről készpénzfizetési számlát kapnak. Betegség miatt a következő napi ebédet reggel 8: 00-9: 00 között a gazdasági ügyintézőnél lehet lemondani. A díját a következő befizetésnél írják jóvá. Az iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósítására a tanulóktól az adott programért felelős pedagógus szedi a térítési díjat, mely átvételéről nyugtát ad át. Nyugtát a gazdasági irodán kell kérnie. Az iskolai dokumentumok, programok megtekinthetők az iskolai weblapon: Ösztöndíj, támogatás A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának elveit a nevelőtestület határozza meg az adott tanévben, a diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az osztályfőnökök szülői értekezleten teszik nyilvánossá és mérik fel az igényeket. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét a nevelőtestület határozza meg minden tanévben, mellyel kapcsolatban kikéri a szülői munkaközösség véleményét az első választmányi ülésen, illetve a diákönkormányzat véleményét a képviselők első ülésén. Nyilvánossá az ellenőrzőn keresztül és a hirdetőn válik, jelentkezni az osztályfőnök vagy a gyermekvédelmi felelős útján kell. A támogatott tanulókat az iskolavezetés választja ki. 18. Tiltások Szúró, vágó, lőfegyvernek látszó tárgyakat az iskola területére behozni tilos. A Közoktatási törvény (KT) előírásai alapján a tanulók számára az iskola területén tilos a dohányzás. Az iskolában illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken a tanulóknak tilos a dohányzás, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztása, terjesztése, valamint ezek hatása alatt álló tanulónak az iskolában vagy annak rendezvényein tartózkodni! Ennek a tilalomnak a megszegése a legsúlyosabb fegyelmi vétségnek számít. A tanulóknak a tanítási órákon a mobil telefonok használata tilos! Használata fegyelmi vétségnek minősül, a készüléket az iskola bevonja és csak szülőnek / gondviselőnek szolgáltatja vissza. 12

13 19. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések A házirend tudomásulvételét minden tanév kezdetekor a tanuló és szülő aláírásával igazolja. A Házirendet a tantestület kétévenként felülvizsgálja, a diákönkormányzat áttekinti, és javaslatot tehet a változtatásra. A Házirendet a nevelőtestület a június 23-án tartott értekezletén fogadta el, a diákönkormányzat a június megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. A szülői munkaközösség választmánya megismerte a Házirendet, elfogadta, javaslatot nem tett. A Házirendet a fenntartó a.sz. határozatával.. elfogadta. A hatálybalépés napja:. Budapest, június 23. Nevelőtestület képviselője.. A diákönkormányzat elnöke általános iskola.. A diákönkormányzat elnöke középiskola.. A szülői munkaközösség elnöke Az iskola igazgatója 13

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015.

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA 201019 HÁZIREND 2015. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben