Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. :

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663"

Átírás

1 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax és 1073 Kertész u Honlap: HÁZIREND ÉS BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI ISMERETEK 2009.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÓI JOGVISZONY KELETKEZÉSÉNEK SZABÁLYAI, ELJÁRÁSI RENDJE 3 2. AZ ISKOLAI MUNKAREND 3 3. KÖZREMŰKÖDÉS "RENDFENNTARTÁSBAN", ÖNKISZOLGÁLÁSBAN 4 4. KIKÉRÉSEK, MULASZTÁSOK, IGAZOLÁSOK, PÓTLÁS 5 5. AZ ISKOLA ÉPÜLETÉNEK HASZNÁLATI RENDJE 6 6. AZ ISKOLA LÉTESÍTMÉNYEINEK ÉS HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE 6 7. A TANULÓ SZÜLEINEK, HOZZÁTARTOZÓINAK ÉS IDEGENEK BELÉPÉSE 7 8. AZ ÜNNEPÉLYEK RENDJE 7 9. KÁROKOZÁS, KÁRTÉRÍTÉS ÉRTÉKELÉS, JUTALOM ÉS FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉS, FEGYELMI ELJÁRÁS FELMENTÉSEK A NAPKÖZI RENDJE A KÖNYVTÁR HASZNÁLATA A TANULÓK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJA, ÉRDEKKÉPVISELET ÜGYINTÉZÉS, KAPCSOLATTARTÁS ÖSZTÖNDÍJ, TÁMOGATÁS TILTÁSOK EGYÉB, ZÁRÓ, A HATÁLYBALÉPÉSSEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 13 2

3 H Á Z I R E N D Minden tanuló a beiratkozáskor tanulói jogviszonyba kerül az iskolával, saját elhatározásából az iskolai közösség tagjává válik. Ez azt jelenti, hogy megilleti minden jog, amelyet a Közoktatási törvény, az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend biztosít számára, de jelenti azt is, hogy önként vállalja mindazokat a kötelességeket, amelyek reá hárulnak. A tanulóknak a jogokat felelősséggel, a kötelességek teljesítésével összhangban kell gyakorolni. 1. Tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje A leendő első osztályosok családi meghallgatáson vesznek részt, osztályba sorolásukról a meghallgatást követő 15 napon belül az iskolaigazgatója dönt. A felvett leendő elsős tanulók listáját osztályuk megjelölésével az iskola kapuján lévő hirdetőn tesszük nyilvánossá. A családi meghallgatás és a beiratkozás időpontját, a szükséges dokumentumokat szintén a hirdetőn tesszük közzé. Kilencedik évfolyamra jelentkezőknek felvételi vizsgán kell megfelelni. A felvételi vizsga időpontjairól, a felvétel feltételeiről tájékoztatást az iskola hirdetőjén adunk. A felvett tanulókat írásban értesítjük, megadva a beiratkozás időpontját. Év elején és év közben tanulói felvételről a tanulóval, annak gondviselőjével az iskolavezetőség által folytatott személyes elbeszélgetés után az iskolaigazgatója dönt. Döntését személyesen vagy írásban tudatja. Középiskolában a felvételt különbözeti vizsgához köthetjük. Az osztályismétlők osztályba sorolásáról a pótvizsga után az adott évfolyamok osztályfőnökei tesznek javaslatot az iskola igazgatójának. A végleges osztályba sorolást a tanévnyitó ünnepségen kifüggesztjük a hirdető táblára. Tanulói jogviszony megszüntetése az osztályfőnök közreműködésével történik. A távozási papírt az iskolatitkár adja ki, amennyiben az osztályfőnök igazolja, hogy a tanulónak az iskola felé semmiféle tartozása nincs - pl. könyvtári könyv, diákigazolvány. 2. Az iskolai munkarend Érkezés Aki 6.45 és 7.30 között érkezik az iskola épületébe, az köteles a reggeli ügyeletre kijelölt helyen tartózkodni. A tanulók 7.30-tól mehetnek a tantermeikbe. A tanulók a tanítás megkezdése előtt 10 perccel kötelesek megérkezni. Az a tanuló, aki 7.55 után érkezik az iskolába, illetve aki a tanórák kezdetén nem jelenik meg, az későnek minősül. A késést az órát tartó tanár a naplóban a késés időtartamának megjelölésével adminisztrálja. A reggelire befizetett tanulók az első szünetben mehetnek az ebédlőbe. Az ebédlőből enniés innivalót kivinni nem lehet. A csak ebédet igénybe vevő gyerekek az ebédlő előtt gyülekeznek: az ebédlő ajtajára kifüggesztett lapon megjelölt időben és felügyelő tanár kíséretében mehetnek be. Az ebédelő tanulók táskájukat vigyék be az ebédlőbe, s helyezzék el a mosdó előtti kis folyosón. 3

4 Szünetek rendje A tanítási órák közti szünetekben és az iskola rendezvényein az ügyeletes tanár utasításait be kell tartani. Szünetben ablak nem lehet nyitva, szellőztetni a tanóra elején tanári felügyelet mellett kell. Az udvaron szünetben, és a tanítás után a tanulók csak tanári felügyelet alatt tartózkodhatnak. A tanórai vagy tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel után közvetlenül a tanulónak el kell hagyni az iskola épületét, és a tantermeket tisztán, rendezett állapotban kell otthagyni. A órát tartó pedagógus köteles ellenőrizni a tantermek elhagyását. Az udvari szünetet az iskolavezetés rendeli el külön kiírás szerint. Tanórán kívüli idő A tanítás befejezése és a délutáni foglalkozás kezdete között az épületben maradt tanulók kötelesek a zsibongóban várakozni. A délutáni foglalkozást tartó tanárral együtt mehetnek fel a foglalkozás helyszínére. A szakkörök, korrepetálások időpontjait a pedagógusok ellenőrző útján közlik a szülővel. Időpontjait úgy kell megbeszélni a tanulókkal, hogy lehetőségük legyen megebédelni. A pedagógus a foglalkozás helyszínét, időpontját és a foglalkozáson résztvevők nevét köteles leadni az iskolavezetésnek. Az állandó délutáni foglalkozások megtekinthetők a portán. A színi tagozatosok próbáinak időpontját, helyszínét a megelőző hét péntek 12 óráig kell az asszisztensnek meghatározni és kifüggeszteni a tanulók számára. Az előadások időpontját, helyszínét a megelőző hónap utolsó napjáig szintén az asszisztens köteles nyilvánossá tenni a tanulók számára. Iskolán kívüli foglalkozások alkalmával a tanárok utasításait és a balesetvédelmi oktatáson tanult ismereteket be kell tartani. A fegyelmezetlen magatartás szankciói megegyeznek a tanórákéval. Iskolai szünetekben ügyeletet igény szerint rendelünk el. Igényeiket a szülők az ellenőrző útján kérhetik a szünet első napját megelőző hét előtti péntekig. A tanítás rendjéről, a tanítás nélküli munkanapok felhasználására a munkaközösségek, a DÖK-nap felhasználására a diákönkormányzat tesznek javaslatot munkaterveikben a tanévnyitó értekezletig, amelyen a nevelőtestület végső döntést hoz. A tanórák rendje 1. óra 08: 00-08: óra 09: 00-09: óra 10: 00-10: óra 11: 00-11: óra 11: 55-12: óra 12: 50-13: óra 13: 40-14: óra 14: 30-15: 15 Ettől való eltérést az osztályfőnökök hirdetik ki ill., az iskolai honlapon lehet megtalálni. 3. Közreműködés "rendfenntartásban", önkiszolgálásban Tanulói ügyelet, a hetes feladatai A hetesek gondoskodnak a tanórák előtt krétáról, és jelentik óra elején az osztály létszámát és a hiányzók nevét. A tanóra végén a tanteremet tisztán kell hagyni az osztályoknak.( A tábla törlése a hetes feladata óra végén is). 4

5 Ha becsengetés után 5 perc elteltével nem jelenik meg az órát tartó tanár, az egyik hetes az irodában köteles jelezni. A nyolcadik évfolyamosok búcsúztatását a hetedik évfolyamosok, a tizenkettedik évfolyamosok ballagását a tizenegyedik évfolyamosok, a gólyabált a tizedik évfolyamosok szervezik, készítik elő, bonyolítják le és zárják az osztályfőnökök segítségével. A szaktanárok által a tanév első szakóráján megválasztott tantárgyi felelősök a szakóra előtt a szünetben megkeresik tanárukat, hogy segítsenek előkészíteni a szükséges eszközöket, majd az órát követő szünetben elpakolják azokat. 4. Kikérések, mulasztások, igazolások, pótlás Kikérés, távozás A tanulók az iskola épületét tanítási időben nem hagyhatják el. Ennek megszegése a legsúlyosabb fegyelmi vétségnek minősül. A szülő előzetesen, írásban (az ellenőrzőben) a tanítási időről kikérheti a tanulót. A szülő előzetesen, írásban (az ellenőrzőben) a tanítási időről kikérheti a tanulót. Az engedélyt az osztályfőnök javaslatára az iskolavezetés adhatja meg. A tanuló, rosszulléte esetén vagy egyéb indok esetén csak kilépési engedéllyel hagyhatja el az iskola épületét. A kilépési engedélyt az osztályfőnöknek és az intézményvezetőnek is alá kell írnia. A szülő évente három napot (15 ill. 18 órát), folyamatosan vagy több részletben, indoklás nélkül igazolhat. Egy hetes távolmaradást a szülő írásbeli kérésére az osztályfőnök, ennél hosszabb távolmaradást az igazgató engedélyezhet a szülő előzetes írásbeli kérelme alapján. A tanórán kívüli foglalkozásokra, a mulasztásokat illetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tanórákra. A foglalkozásokról való önkényes távozás illetve távolmaradás fegyelmi vétségnek minősül, igazolatlan mulasztásnak tekinthető. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások időpontjáról a szülőket írásban az ellenőrző könyvön keresztül értesíteni kell. A tanulók a mulasztás idejében tartott órák tananyagát pótolni kötelesek. 1-3 napos hiányzást követően a következő tanórára, 1 hét hiányzás után a második tanórán kérhetők számon. Igazolás Betegség esetén vagy más rendkívüli esemény miatti hiányzás első napján a szülők telefonon értesítsék az iskolát, osztályfőnököt. A tanuló az igazolást a hiányzást követő első napon, legkésőbb az első osztályfőnöki órán köteles bemutatni. Ellenkező esetben a hiányzás igazolatlannak tekintendő. Alsó tagozaton, ahol nincs osztályfőnöki óra, az iskolába jövetel napjától számított 5 napon belül kell a tanítónak átadni. Késés, igazolatlan óra Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, és ezt igazolnia kell. A késés során a naplóban megjelölt perceket az osztályfőnök összeadja, s tanórává váltja át. Igazolatlan késésekből adódó tanórák igazolatlannak minősülnek, szankciói megegyeznek az igazolatlan óráéval. Az első igazolatlan óra után az osztályfőnök a szülőt írásban értesíti hivatalos formanyomtatványon. Második igazolatlan óra után az osztályfőnök a gyermekvédelmi felelős útján a Gyermekjóléti Szolgálatot értesíti. A tizedik igazolatlan óra után az iskola az osztályfőnök által kitöltött űrlapon a kerületi jegyzőnél feljelentést tesz. 5

6 5. Az iskola épületének használati rendje A tanulók tanári felügyelet nélkül sem a folyosón, sem az udvaron nem tartózkodhatnak. Ha a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon 5 perc elteltével nem jelenik meg a foglalkozást tartó pedagógus, az egyik hetes az igazgatóhelyettesi irodában ezt jelenteni köteles. A foglalkozások alatt a foglalkozások helyszínét a tanuló nem hagyhatja el, csakis tanári engedéllyel (indokolnia nem kell. A tanulók a tanári szobába nem léphetnek be, tanáraikat problémáikkal szünetben kereshetik meg. Védő-óvó szabályok A tanév első osztályfőnöki óráján mindentanuló tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesül, melynek tudomásul vételét aláírásával igazolja. A szaktanárok a tanév első óráján megismertetik az adott tantárggyal, tanteremmel kapcsolatos védő- és óvó szabályokat, melyeket minden tanulónak be kell tartani. Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt, balesetet, balesetveszélyes dolgot, rendbontást észlel, azt jeleznie kell az ügyelő tanárnak vagy a legközelebb található pedagógusnak. A lépcsőházban mindig a jobb oldalon kell közlekedni, hogy az ellenkező irányból jövőkkel össze ne ütközzenek. Tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot, sérülést okozó, veszélyes tárgyakat az iskolába és az iskolán kívüli programokra vinni tilos. Az udvaron kavicsot, köveket dobálni tilos. Az udvari játékokat csak tanár felügyelete mellett szabad használni. Az épületben labdázni, gördeszkázni tilos. Ha az osztály más teremben tartózkodik, a kulcsfelelős zárja kulcsra a tantermet. Az utolsó tanítási óra után az osztályterem ablakait be kell zárni, a villanyt le kell kapcsolni és a vízcsapokat ellenőrizni kell. Ez után a kulcsfelelőnek be kell zárni a tantermet. 6. Az iskola létesítményeinek és helyiségeinek használati rendje Szaktermek, szertárak A szertárakból szereket a tanuló csak tanári engedéllyel vihet ki. Az eszközök használatára a mindenkori balesetvédelmi előírások érvényesek. A számítógép-termekben a tanulók csak hozzáértő felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak. Élelmiszert nem lehet bevinni. Tornaterem, sport udvar A tornateremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak A tornaterembe - kivételes alkalmakat leszámítva, vezetői döntés alapján - csak tornacipőben lehet bemenni. Testnevelés óráról felmentett tanulók az órát tartó pedagógus által kijelölt helyen fegyelmezetten tartózkodnak. Az öltözőben a tanulók lehetőleg ne hagyjanak értéket (pénzt, órát, mobil telefont, ékszert), az órát tartó tanárt lehet megkérni megőrzésükre. Óra alatt az öltözőket zárva kell tartani. Testnevelés órán a tanév elején az osztállyal együtt meghatározott felszerelésben kell megjelenni. A sportudvaron és a játszóudvaron a testnevelésórák elsőbbséget élveznek, és tanulók tanári felügyelet nélkül ezeken a helyeken nem tartózkodhatnak. 6

7 Könyvtár A könyvtár a könyvtáros jelenlétében használható. Élelmiszert és táskát bevinni nem lehet. Ebédlő Az ebédlőből ételt kihozni tilos. Csak felügyelő tanárral lehet bemenni. 7. A tanuló szüleinek, hozzátartozóinak és idegenek belépése Szülői értekezletek, fogadóórák és iskolai rendezvények időpontjain kívül az iskola épületében szülők, hozzátartozók és idegenek nem tartózkodhatnak. Tanítási idő alatt szülő csak a pedagógussal való előzetes megbeszélés után léphet be. Belépéskor a portás bejegyzi a belépő nevét a füzetbe, kilépéskor feljegyzi a kilépés időpontját. 8. Az ünnepélyek rendje Az ünnepélyek pontos időpontjáról, tartamáról, formájáról a tájékoztató füzetben, az ellenőrzőben kell értesíteni a szülőt, gondviselőt. Iskolánk épségének megőrzése érdekében a tornateremben rendezett ünnepélyeken, eseményeken világos színű tornacipő használata kötelező. Az iskolai rendezvényeken, ünnepélyeken a megjelenés kötelező az alkalomnak megfelelő ruházatban (fehér ing / blúz és sötét alj/nadrág). 9. Károkozás, kártérítés Az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetés szerint kell használni. Padokat, székeket összefirkálni, karcolni tilos. Ha a tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben az iskolának jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell eljárni. 10. Értékelés, jutalom és fegyelmező intézkedés, fegyelmi eljárás Értékelés A tanulóknak minden tantárgyból egy félévben legalább 3 érdemjeggyel kell rendelkeznie. A féléves osztályzatát a tanuló a félév alatt nyújtott teljesítményéért kapja, az év végi osztályzatot pedig az egész tanévben elért eredményéért. Az osztályfőnök negyedévenként értesíti a szülőt ellenőrző útján, a tanuló mely tantárgyakból áll nagyon gyengén, havonta összeveti az ellenőrzőben és a naplóban szereplő érdemjegyeket, és beírja a hiányosságokat. A pedagógusoknak egy héttel a témazáró megírása előtt időpontot kell egyeztetni az osztállyal, mert joguk a tanulóknak, hogy egy nap kettőnél több témazárót ne írjanak. A félreértések elkerülése érdekében a szaktanár a haladási naplóban az adott tanóránál ceruzával jelezze témazáró dolgozat megíratásának szándékát. Magatartás értékelése: Példás Jó Változó Rossz Szorgalom értékelése: 7

8 Példás Jó Változó Hanyag A magatartás és szorgalom jegyeket az osztályban tanító szaktanárok javaslatára, az osztályfőnök, az osztállyal közösen alakítja. Jutalmak A tanulók jó illetve kimagasló munkáért (tanórán kívüli teljesítményért, pl.: énekkar, versenyek, rendezvények, közösségi munka, gyűjtőmunka stb.) és példamutató magatartásért osztályfőnöki és igazgatói dicséretben részesülhetnek, tanév végén a bizonyítványba írt szaktárgyi vagy általános tanulmányi munkát elismerő dicséretben, oklevélben, jutalomkönyvben ill. más tárgyjutalomban. Igazgatói dicséretben részesülnek azok a tanulók, akik a tanév során 100 ötöst szereztek akik a szép füzet versenyen első helyezést értek el akik kerületi versenyen első helyezést értek el Tanórai illetve tantárgyakhoz kötődő teljesítményekért szaktanári dicsérő és tanév végén kitűnő osztályzat adható. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetés Tanulótársai, ill. a tanár jogait sértő vagy a tanítás és iskola rendjét zavaró magatartásáért a tanuló szaktanári, osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetőt vagy intőt kap. A sorozatos fegyelmi vétségeket a következő lépésekben és fokozatok szerint büntetjük: - osztályfőnöki figyelmeztető - osztályfőnöki intő - igazgatói figyelmeztetés - igazgató intő - fegyelmi eljárás Egy fegyelmi vétségnek számít: - 3 szaktanári beírás az ellenőrzőben, - 3 ellenőrző hiány és a házirendben meghatározottak megsértése. A fegyelmező intézkedés az ellenőrzőbe és a naplóba kerül. Súlyosabb vétségek esetén fokozatok nélkül is részesülhet a tanuló igazgatói figyelmezetésben, intésben és fegyelmi eljárás is indítható ellene. 11. Felmentések Az iskola azon tanulóit, akik mulasztásaik (250 tanóra / év, a szakóra éves óraszámának 30%-a) miatt nem osztályozhatók, a nevelőtestület osztályozó vizsgára kötelezheti. Ezt a döntést az osztályozó konferencián hozzák meg, és ezt követően a tanulót, szülőt, gondozót írásban értesíti az osztályfőnök. Az iskola igazgatója a tanulót szülői kérelemre részben vagy egészben felmentheti a kötelező iskolai foglalkozásokon való részvétel alól. A részben vagy egészben a tanórák látogatása alól felmentett tanulók osztályozó vizsgát tesznek az osztályban tanító tanárok előtt, vagy szülői kérésre független vizsgabizottság előtt. Az osztályozó vizsga időpontjáról a tanulót és gondviselőt legalább 15 nappal előbb írásban értesíti az iskola. Az osztályozás alól mentességet csak a területileg illetékes Nevelési Tanácsadó javaslatára és a szülő írásbeli kérésére az iskola igazgatója adhat. A magántanulók felkészítő foglalkozásokon vehetnek részt, igénybe vehetik az iskola szolgáltatásait - étkezés, könyvtár, szakkörök-, de csak előre meghatározott időpontokban, hogy felügyeletük megoldott legyen. Az időpontokat, lehetőségeket az osztályfőnök levélben tudatja a tanulóval, szülővel. 8

9 12. A napközi rendje Napközis ellátásban minden tanuló részesülhet. Jelentkezési lap kitöltésével jelentkezhet az igazgatóhelyettesnél, aki a megfelelő csoportba és napközis nevelőhöz osztja. Túljelentkezés, helyhiány esetén, az a tanuló nyer felvételt, akinek délutáni felügyelete nem megoldott vagy gyengébb tanulmányi eredménnyel rendelkezik. A napközi időtartama az utolsó tanóra befejezésétől 17: 00-ig tart. 16: 00-17: 00 között összevont csoportban, kijelölt helyen ügyelet van, az ügyeleten maradt tanulók csak itt tartózkodhatnak. Délután a napközis tanulók portaügyeletet látnak el, s felváltva hívják le azokat a tanulókat, akikért szüleik jöttek. Az ügyeleteseket a napközis munkaközösség osztja be. Minden napközis csoport az osztályterme elhagyásakor zárja a termet. A napközis csoportok ebédeltetési rendje az ebédlő ajtaján található. A napközisek tanári felügyelet nélkül az iskola területén nem tartózkodhatnak. A napközis foglalkozások befejezésekor (16 óra) a csoportokat tanáraik a kapuig kísérik. Az iskola épületét a napközis tanulási idő előtt vagy után csak írásbeli szülői kérésre hagyhatják el, tanulási időben csak nagyon indokolt esetben távozhat az iskolából. 13. A könyvtár használata Kölcsönözni csak második osztálytól lehet. A tanulók maximum 2 db könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzés ideje 2 hét. A beiratkozás díjtalan. A könyvek kölcsönzési idejének meghosszabbítása 2 alkalommal lehetséges. A tanév utolsó kölcsönzési napja május 15. Nyitvatartási idejével kapcsolatban ki kell kérni a diák-önkormányzat véleményét, amelyet a könyvtár ajtaján kell elhelyezni. 14. A tanulók jogai és kötelességei Jogok A tanulónak tiszteletben kell tartani a pedagógusokat, az iskola egyéb dolgozóit és társaikat megillető jogokat. Nem lehet senkit gúnyolni, megsérteni, bántani, megalázni, testi épségében kárt tenni vagy eltulajdonítani mások tulajdonát. A gyerekek személyiségjogait tiszteletben kell tartani. Ezért semminemű kép- és hangfelvétel készítése a szülő engedélye nélkül tilos. A tanóra alatt minden egyes tanulónak szem előtt kell tartania társainak tanuláshoz való jogát és a pedagógus munkához való jogát, így a tanórán vagy ennek minősülő órán nem érvényesül a levelezéshez való jog. A zavartalan iskolai munkavégzés érdekében taneszköznek nem minősülő tárgyak ( pl. mobiltelefon, rádió, lejátszók stb.) óra alatt nem működtethetők, mivel ez sértené mások tanuláshoz való jogait. Ezeket a tárgyakat kikapcsolt állapotban kell tartani a tanítási órák alatt. Alkalmanként (kivételes családi okokra hivatkozva, dátummal és aláírással ellátva) a szülő írásban, az ellenőrzőn keresztül kérheti a mobiltelefon használatát, az osztályfőnökkel, szaktanárral egyeztetve. Az iskola életével kapcsolatban véleményt nyilváníthat a tanuló bármely osztályfőnöki órán, osztályképviselője útján a diák-önkormányzatban. Kérdést tehet fel az iskola igazgatójának fogadóóráján. A tanuló tanulmányait, személyét érintő kérdésekben bármikor tájékoztatást kaphat osztályfőnökétől, szaktanárától. 9

10 A tanulók rendszeres tájékoztatása az ellenőrző, hirdető, körözvény útján, diákönkormányzat közvetítésével, diákparlament, iskolagyűlés keretében történik. A tájékoztatás felelőse mindig az adott kérdésért, feladatért felelős személy. A tanulók problémájának orvoslása ill. intézkedési sorrendje: szaktanár, osztályfőnök, diákönkormányzatot támogató tanár, igazgatóhelyettes, végül igazgató. Minden tanuló tagja lehet az induló iskolai szakköröknek, sportköröknek, melyekre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tanórákra (késés, hiányzás, kikérés, igazolás stb.). A kiválasztott foglalkozáson való részvétel egész tanévben kötelező, felmentést szülői kérelemre az adott kört vezető tanár adhat. Amennyiben szülői kérelem bemutatása nélkül huzamosabb ideig maradt távol a tanuló, a szülőt erről a foglalkozást tartó tanárnak írásban kell tájékoztatni. Minden tanuló igénybe veheti az iskolai étkezést, a könyvtárat, felvételt kérhet napközibe, tanulószobára. Ingyenes vagy kedvezményes tankönyvellátásban, étkezésben részesülhet a tanuló. Erről tájékoztatást osztályfőnökétől, a gyermekvédelmi felelőstől kérhet. Minden tanuló számára elérhető az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve és házirendje egy-egy példányban az iskola könyvtárában. Az iskola igazgatója minden tanévben április végéig felméri a tanulók következő tanévre érvényes tantárgyválasztásával kapcsolatos igényeit, állítja össze a szabadon választható tantárgyakat, s nyilvánossá teszi az iskola hirdetőjén. A tantárgyválasztás módosítását szeptember elsejéig írásban lehet kérni az iskola igazgatójához címezve. Ha a tanuló vagy képviselője nem ért egyet az iskola által hozott döntéssel, első lépésben forduljon a döntést hozó személyhez vagy testülethez. Második lépésben 15 napon belül kérelmet nyújthat be írásban, ajánlott levélben az iskola igazgatójának, aki továbbítja a megfelelő testülethez. Ha a tanuló vagy képviselője nem indít eljárást 15 napon belül, illetve lemond e jogáról, a másodfokú döntés a közléssel jogerőssé válik. A tanuló kérésére a diákönkormányzat köteles ellátni a diák-érdekképviseletét, köteles kérni a tanulót ért sérelem orvoslását. Kötelességek A tanuló köteles a társadalmilag elfogadott normák szerint öltözködni és a kultúrált viselkedés szabályait betartani. (tisztaság, sapka, fejkendő, testékszerek) Az ellenőrzőt és a tájékoztató füzetet a tanulónak mindig magánál kell tartania, és gondviselőjével alá kell írattatnia. A tanulónak rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással tanulmányi kötelezettségének eleget kell tennie, részt kell vennie a tanórai foglakozásokon, és nem sértheti társai tanuláshoz való jogát. A tanórákon, a tanítás ideje alatt a tanulók a pedagógus utasításainak megfelelően a helyi tantervben rögzített tantárgyi ismeretek elsajátításához kapcsolódó tevékenységet végezhetnek, ezzel ellentétes tevékenységet nem folytathatnak - pl. étkezés, evés, ivás, rágózás, stb. telefonálás. A tanulónak a tanórákon hiánytalan felszereléssel kell megjelenniük, a tanítási órán csak a szaktanár által előírt felszerelés lehet az asztalon. Azokat a tárgyakat, amelyek nem tartoznak az iskolai felszereléshez (műszaki cikkek, játékok, tömegkommunikációs eszközök stb.) a tanuló csak saját felelősségére hozhatja az iskolába. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola 10

11 alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá - ha ezt állapota lehetővé teszi - megsérült. A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit (udvar, termek rendje, tisztasága) /vonatkozik a napközire és más tanórán kívüli foglalkozásra /. Padjában rendet kell tartania, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tennie. A kijelölt tankönyveket a tanév végén (legkésőbb a bizonyítványosztás napjáig) minden tanuló köteles visszaadni, kifogástalan állapotban. Ezeknek a könyveknek szándékos rongálása tilos. 15. A diákönkormányzat munkája, érdekképviselet Az iskolában diákönkormányzat működik, amelynek munkáját az arra felkért pedagógus segíti, aki eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. A diákönkormányzat tagjait a tanév elején, szeptemberben demokratikusan választott osztályképviselők alkotják harmadik évfolyamtól. A diákönkormányzat tagjai a tanév első gyűlésén tisztségviselőket választanak maguk közül, megalkotják, módosítják, vagy újraszavazzák szervezeti és működési szabályzatukat. A tanévnyitó értekezletig elkészítik munkatervüket, amelyben javaslatot tesznek a diákönkormányzati nap felhasználására, idejére, valamint az iskolagyűlés időpontjára is, megtervezik éves programjaikat. A tanév diákprogramjait az iskola igazgatója hagyja jóvá. A programok csak tanári felügyelettel valósulhatnak meg. A diákönkormányzat munkája a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed (diákproblémák feltárása, kezelése, jogviták, érdekütközések, diákképviselet stb.) A tanulók közösségének felét érintő kérdések ügyében ki kell kérni a diákönkormányzat véleményét. A diákönkormányzat az iskola működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet, vagy kérdést intézhet az említett témakörökben: az iskola igazgatójának fogadóóráján a diák-önkormányzat ülésén a meghívott illetékes személyhez, személyekhez intézve. A szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor, a tanulói szociális juttatások elveinek meghatározásakor ill. módosításakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor a diákönkormányzat egyetértési jog gyakorlójaként nyilatkozatát 30 napon belül megteheti. A diákönkormányzat megbeszéléseihez helyiséget, elfogadott programjaihoz helyszínt, felügyelő tanárokat, anyagi támogatást, faliújságot biztosít. 16. Ügyintézés, kapcsolattartás A szülők a hirdetési táblán közzé tett helyen és időpontban nézhetik meg az iskolai dokumentumokat.(pedagógiai program, Házirend, Helyi tanterv) A szülőket - rendkívüli eset kivételével - a tanárok (ellenőrző vagy telefonos egyeztetés útján) megbeszélt időpontban vagy fogadó órákon fogadják. Az iskolai szülői értekezletekről, fogadó órákról, az egyes iskolai programokról, iskolai 11

12 szünetről, ügyeletről az ellenőrzőkben tájékoztatjuk a szülőket. A tanuló, az iskolával kapcsolatos hivatalos ügyeit a kijelölt munkaidőben (8: 00-tól 14: 00- ig) az iskolatitkár intézi.(iskolalátogatási igazolás, ellenőrző pótlása, diákigazolvány pótlása). Olyan ügyekben, melyek az iskola vezetés hatáskörébe tartoznak, előzetes (telefonon) bejelentkezés szükséges. Ebédet befizetni a kijelölt napon, a gazdasági ügyintézőnél lehet (8: 00-tól 17: 00 óráig), a tanulók a befizetést a tanítás megkezdése előtt ill. utána végezhetik. Emiatt a tanítási óráról nem késhetnek. A befizetésről készpénzfizetési számlát kapnak. Betegség miatt a következő napi ebédet reggel 8: 00-9: 00 között a gazdasági ügyintézőnél lehet lemondani. A díját a következő befizetésnél írják jóvá. Az iskola által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósítására a tanulóktól az adott programért felelős pedagógus szedi a térítési díjat, mely átvételéről nyugtát ad át. Nyugtát a gazdasági irodán kell kérnie. Az iskolai dokumentumok, programok megtekinthetők az iskolai weblapon: 17. Ösztöndíj, támogatás A szociális ösztöndíj, illetve a szociális támogatás megállapításának elveit a nevelőtestület határozza meg az adott tanévben, a diákönkormányzat véleményének kikérésével. Az osztályfőnökök szülői értekezleten teszik nyilvánossá és mérik fel az igényeket. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét a nevelőtestület határozza meg minden tanévben, mellyel kapcsolatban kikéri a szülői munkaközösség véleményét az első választmányi ülésen, illetve a diákönkormányzat véleményét a képviselők első ülésén. Nyilvánossá az ellenőrzőn keresztül és a hirdetőn válik, jelentkezni az osztályfőnök vagy a gyermekvédelmi felelős útján kell. A támogatott tanulókat az iskolavezetés választja ki. 18. Tiltások Szúró, vágó, lőfegyvernek látszó tárgyakat az iskola területére behozni tilos. A Közoktatási törvény (KT) előírásai alapján a tanulók számára az iskola területén tilos a dohányzás. Az iskolában illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken a tanulóknak tilos a dohányzás, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztása, terjesztése, valamint ezek hatása alatt álló tanulónak az iskolában vagy annak rendezvényein tartózkodni! Ennek a tilalomnak a megszegése a legsúlyosabb fegyelmi vétségnek számít. A tanulóknak a tanítási órákon a mobil telefonok használata tilos! Használata fegyelmi vétségnek minősül, a készüléket az iskola bevonja és csak szülőnek / gondviselőnek szolgáltatja vissza. 12

13 19. Egyéb, záró, a hatálybalépéssel kapcsolatos rendelkezések A házirend tudomásulvételét minden tanév kezdetekor a tanuló és szülő aláírásával igazolja. A Házirendet a tantestület kétévenként felülvizsgálja, a diákönkormányzat áttekinti, és javaslatot tehet a változtatásra. A Házirendet a nevelőtestület a június 23-án tartott értekezletén fogadta el, a diákönkormányzat a június megbeszélésén a Házirendben foglaltakat megtárgyalta, azzal egyetértett. A szülői munkaközösség választmánya megismerte a Házirendet, elfogadta, javaslatot nem tett. A Házirendet a fenntartó a.sz. határozatával.. elfogadta. A hatálybalépés napja:. Budapest, június 23. Nevelőtestület képviselője.. A diákönkormányzat elnöke általános iskola.. A diákönkormányzat elnöke középiskola.. A szülői munkaközösség elnöke Az iskola igazgatója 13

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014 Tartalom Tanulói jogviszony létesítése... 3 A tanulók felvétele... 3 A tanulók beírása... 4 Az iskolai, tanulói

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Hajdúhadház, 2012. június 18. A VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. esti és levelező. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2012 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2011/2012-es tanév. esti és levelező. Pécs 2011 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2011/2012-es tanév esti és levelező 1223 0255 1478 Pécs 2011 az esti és levelező tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 1. napjától HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

HÁZIREND. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor

HÁZIREND. Balatonszárszói Ifjúsági Tábor Táborozási Házirend HÁZIREND Balatonszárszói Ifjúsági Tábor A Balatonszárszói Ifjúsági Tábor egységes házirendje állapítja meg a táborban a táborozói jogok és kötelességek gyakorlását, és a tábor munkarendjével

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010.

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. SZEPTEMBER 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 1. A házirend jogi háttere

Részletesebben

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata

A helyiségek és berendezések használatának szabályzata MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet 1022. Budapest, Herman Ottó út 15. A helyiségek és berendezések használatának szabályzata Martonvásár, 2012. Bedő Zoltán Főigazgató 0 A

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola. HÁZIRENDje

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola. HÁZIRENDje A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola HÁZIRENDje 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend hatálya és nyilvánossága... 3 2. A tanuló távolmaradásának, hiányzásának és késésének igazolása... 3 3.

Részletesebben

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8.

Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE. Székhelye: 5082 Tiszatenyő, Petőfi Sándor út 6-8. TISZATENYŐI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 5082 Tiszatenyő, Petőfi út 6-8. Telefon: (56) 335-003 Fax: (56) 579-009 E-mail: szisuli@gmail.com A Tiszatenyői Szent István Általános Iskola HÁZIRENDJE Intézményi

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium. Baktay Ervin Grammar School

A Baktay Ervin Gimnázium. Baktay Ervin Grammar School A Baktay Ervin Gimnázium Baktay Ervin Grammar School HÁZIRENDJE 2013 2 1. T a r t a l o m j e g y z é k Tartalom 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezetés... 4 2.1. Tanulói jogok... 4 2.2. Tanulói kötelességek...

Részletesebben

2014. ASajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM 201017 HÁZIRENDJE. Kollárné Móricz Edina 2013.

2014. ASajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM 201017 HÁZIRENDJE. Kollárné Móricz Edina 2013. 2014. ASajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM 201017 HÁZIRENDJE Kollárné Móricz Edina 2013. HÁZIREND I. BEVEZETÉS A sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola házirendszabályzatának hatálya

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2012. április 24., hatályba lép: 2012. április 26-án Módosítás: 2015. március 31., hatályba

Részletesebben

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 HÁZIREND

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 HÁZIREND TARTALOM 1. BEVEZETÉS 1. 1 A házirend célja 1.2. A házirend hatálya 1.3 A házirend nyilvánossága 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 2.1 Az iskolai tanulói munkarend 2.2 A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése);

KOLLÉGIUMI HÁZIREND. 2.1. A nap rendje: 06:00 06:30 általános ébresztő (tisztálkodás, takarítás, szobarend, a szobák szellőztetése); I. Bevezető Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium KOLLÉGIUMI HÁZIREND 1.1. Ez a Házirend a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 20/2012 EMMI rendelet elő-írásaira alapján készült.

Részletesebben

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D Tard Tartalom I. A tanulók jogai II. A tanulók kötelességeit III. Az iskolai munkarend IV. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje V. Tanítási órák közöttii szünetek

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt,

H Á Z I R E N D. b) a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása előtt, H Á Z I R E N D A kollégium házirendje A Kollégiumi Házirendet a kollégiumi nevelőtanárok alkották meg, egyetértési jogát a Kollégiumi Diákönkormányzat gyakorolta. 1. Tanulók véleménynyilvánításának, a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

HÁZIREND. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes

HÁZIREND. Neumann János Általános Iskola Erdőkertes HÁZIREND Neumann János Általános Iskola Erdőkertes Tartalomjegyzék oldal Bevezető rendelkezések... 3 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások... 3 2. A térítési

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM (1133 Budapest, Kárpát utca 49-53.) HÁZIRENDJE

A BERZSENYI DÁNIEL GIMNÁZIUM (1133 Budapest, Kárpát utca 49-53.) HÁZIRENDJE I. Bevezető... 2 II. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 2 III. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok... 3 IV. A tanulók távolmaradásának engedélyezése és az igazolások

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 10/2010.(II.11.)

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje 2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje I. Bevezető... 3 II. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 3 III. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés

ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG KÉPZÉSI FORMÁK. Hat évfolyamos képzés ANGOL MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaközösségünkhöz 10 kolléga tartozik. A 2010/2011. tanévben a nyelvi órákat 9-an látjuk el, 1 kollégánk gyermekeit neveli. Bordi Zsuzsa Drubina Éva Erdélyiné Aradi Beáta Hegedűsné

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA

DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA DELTA 2001 MAGÁN AUTÓS ISKOLA írásos tájékoztató Vállalkozói engedély szám:940/1994 Cég forma: Egyéni Vállalkozás Iskolavezető: Tóth Endre e-mail cím: delta2001iskola@freemail.hu web: www.deltaautosiskola.hu

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Tartalomjegyzék Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete

Tartalomjegyzék Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések II. Jelentkezés az üdülésre III. Térítési díj IV. A díjfizetés menete V. Az üdülés lemondása VI. Az üdülés folyamata VII. Egyéb rendelkezések 2 1.) A VDSZ Balatonszemesi

Részletesebben

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János

8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre. Hunfalvy János 8. osztályosoknak FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2009/2010-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. www.hunfalvy-szki.hu

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM NÁDASDY TAMÁS KÖZGAZDASÁGI, INFORMATIKAI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Csepreg 2014 H Á Z I R E N D A Nádasdy Tamás Közgazdasági, Informatikai, Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA OM:203063 HÁZIREND

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA OM:203063 HÁZIREND SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA OM:203063 HÁZIREND 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK I A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 I.1 ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK...

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012

SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. képzési. tájékoztató. 2012/2013-as tanév. nappali. Pécs 2012 SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA képzési tájékoztató 2012/2013-as tanév nappali 1223 0255 1478 Pécs 2012 Köszöntöm Önt, Kedves Érdeklődő! Comenius Johannes Amos (Jan Amos Komensky) 1592-1670 A Comenius Szakközépiskola

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ

Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet. Gyermekjóléti Központ Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézet Gyermekjóléti Központ A Sopron és Környéke Család és Gyermekjóléti Ellátás Intézetének Házirendjét Sopron és Környéke Szociális - Gyermekjóléti

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE

VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT RENDJE 2013 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 6. (4) bekezdésének értelmében 2016. január 1-jétől az érettségi bizonyítvány kiadásának

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai Objektum. Tájékoztató a baracskai objektumba látogatásra érkezők részére

Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai Objektum. Tájékoztató a baracskai objektumba látogatásra érkezők részére Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet Baracskai Objektum Tájékoztató a baracskai objektumba látogatásra érkezők részére 1. A látogató köteles a látogatási engedélyen feltűntetett kezdő

Részletesebben

Tartalom. Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest, Metró u. 3-7.

Tartalom. Sashalmi Tanoda Általános Iskola 1163 Budapest, Metró u. 3-7. Tartalom 1. Általános szabályok... 3 1.1. Célja... 3 1.2. Érvényességi köre... 3 1.3. Tanulói jogviszony:... 3 1.3.1. Létrejön:... 3 1.3.2. Megszűnik... 4 2. A tanuló jogai... 5 2.1. A tanuló alapvető

Részletesebben

ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZATA Kereskedelem és marketing BA alapszak

ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZATA Kereskedelem és marketing BA alapszak ÉVKÖZI SZAKMAI GYAKORLAT SZABÁLYZATA Kereskedelem és marketing BA alapszak I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A szakmai gyakorlat célja és a képzés feladatai A Kereskedelem és marketing szakon folyó gyakorlati képzés

Részletesebben

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség

G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A. Magyar Evezős Szövetség G É P J Á R M Ű H A S Z N Á L A T S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Evezős Szövetség 1) A Magyar Evezős Szövetség (a továbbiakban: MESZ) abból a célból, hogy a saját tulajdonú gépjármű(vek) használatának feltételeit

Részletesebben

A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MOLNÁR FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 2 Tartalomjegyzék Jogok... 4 Kötelességek... 5 Az iskola munkarendje... 6 Általános működési szabályok... 7 A tanulók távolmaradásának és mulasztásának

Részletesebben

B e t e g t á j é k o z t a t ó a Fizio- és Mozgásterápiás Osztályon igénybe vehető kezelésekről és azok rendjéről. Tisztelt Betegeink!

B e t e g t á j é k o z t a t ó a Fizio- és Mozgásterápiás Osztályon igénybe vehető kezelésekről és azok rendjéről. Tisztelt Betegeink! B e t e g t á j é k o z t a t ó a Fizio- és Mozgásterápiás Osztályon igénybe vehető kezelésekről és azok rendjéről Tisztelt Betegeink! Tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önöket, hogy az osztály működéséről,

Részletesebben

VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS VII. ÖRÖMAUTÓZÁS a beteg gyermekekért VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS Mogyoród, Hungaroring 2015. március 28. VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS BEVEZETÉS Immáron hetedik alkalommal rendezzük meg az Örömautózás nevű programunkat.

Részletesebben

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Házirend. A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje. 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Házirend A Lauder Javne Iskola 5-13. évfolyamának házirendje 1121 Budapest, Budakeszi út 48. Érvényességi terület: Az iskola területén, és minden iskolai rendezvényen. Érvényességi kör: Az iskola minden

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKMAI GYAKORLAT MEGVALÓSÍTÁSÁRA amelyet létrejött egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (1091 Budapest, Kálvin tér 9.; Adószáma: 18060676-2-43; OM azonosító: FI 44189;

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola A Pogány Frigyes Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2013. Oldal: 1 / 20 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Házirendje A házirend alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. számú törvény a nemzeti köznevelésről,

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola Házirendje

A Hétvezér Általános Iskola Házirendje 1. A tanulói jogok gyakorlása A Hétvezér Általános Iskola Házirendje 1.1 A tanulói jogviszony a beiratkozás napjától lép életbe. A tanulók felvétele, osztályba sorolása és a jogviszony megszüntetése a

Részletesebben

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Vállalkozási feltételek. 1, Képző szerv megnevezése: - Andrássy és Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Andrássy és Társa KFT 3943 Bodrogolaszi Vasút út 38/A Tel/Fax: 47/324888 mobil: 30/9635368 E-mail: autosiskola@andrassykft.hu www.andrassyautosiskola.hu 1, Képző szerv megnevezése: Vállalkozási feltételek.

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató

Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató Alapítva 1885-ben Szegedi Szakképzési Centrum Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskolája Felvételi tájékoztató 2016-2017. tanév Iskolánkban közgazdasági ágazatban folytatunk oktatást a 9-13. évfolyamon.

Részletesebben

A Pogány Frigyes Szakközépiskola

A Pogány Frigyes Szakközépiskola K-292/2014. A Pogány Frigyes Szakközépiskola HÁZIRENDJE 2014. november 26. Oldal: 1 / 19 A Pogány Frigyes Szakközépiskola Házirendje A házirend alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. számú törvény

Részletesebben

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ)

A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) A szervezett doktori és mesterképzésben résztvevők kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (továbbiakban: Doktori TVSZ) 1. Általános rendelkezések Jelen szabályzat alapjául a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096

Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 1095 Budapest, Mester u. 56-58. OM 035432 Tel: 215-4140; Fax: 215-6096 A Szent István Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013/2014. tanévi beiskolázáshoz I. Nyolcadik osztályosok felvételi rendje a nappali tagozatra 1./ Iskolánk 2012. október

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv e-ellenőrzőkönyv TwinNet Felhasználói kézikönyv e-ellenőrzőkönyv 3.4 verzió Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Az e-ellenőrzőkönyv általános áttekintése... 3 WEB alkalmazások kezelése...

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje

Somssich Imre Általános Iskola :7432 Hetes, Vikár Béla u. 1. : 82 / 585-001 :somssich@gmail.com. A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje A Házirenddel kapcsolatos alapelvek: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje 1. Bevezető: A Somssich Imre Általános Iskola Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben