Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola Tartalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom"

Átírás

1 HÁZIREND

2 Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya A tanuló jogai A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés A tanuló kötelességei Az iskola munkarendje: Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások A tankönyvek rendelésének rendje: A tanuló által előállított vagyoni jogok Kirándulás, diákrendezvények Fegyelmező intézkedések és alkalmazásuk A jutalmazás elvei és formái:

3 Székhelye: Nagykálló, Korányi Frigyes út A házirend az iskola alkotmánya. Alapítója: Nagykálló Város Önkormányzata Minden tanár és tanuló az iskola teljes jogú polgára. A házirend betartása és betartatása jog és kötelesség. Az iskola munkarendjét a házirend szabja meg. A házirend a Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola valamennyi tanulójára, az intézmény valamennyi alkalmazottjára vonatkozik, aki az intézmény területén tartózkodik, aki iskolai rendezvényen vesz részt, aki bárhol, bármilyen minőségben az intézményt képviseli. (pl. színházban, orvosi rendelőben, iskolába utazás esetén stb.) A házirend előírásai kötelező érvényűek minden egyéb személyre, aki az intézmény területén tartózkodik. (vendégek, egyéb látogatók- iskolahasználók, más munkáltatók alkalmazottjai) A Korányi út 27. területéhez tartozik (a járda vonaláig): az épület előtti terület, és a bejárat előtti fedett rész is. A Szakközépiskola területéhez tartozik az épület előtti járda és közterületi rész (a közútig, telekhatárokig) az iskola egész hossza tekintetében. Valamint az iskola teherbejárata a Vasvári Pál utca teljes hosszában. A házirend az előírt egyeztetési eljárásokat követően (szülői szervezet, diákönkormányzat), fenntartói jóváhagyás után lép életbe határozatlan időtartammal. Módosítására a záró rendelkezésékben foglaltak szerint van lehetőség. Mivel az iskola területe nem körbekerített, ezért csak az épületben történő dohányzásért tudunk felelősséget vállalni. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja, tanulói jogok a tanulói jogviszony fennállásáig illetik meg az iskola polgárát. A szociális támogatáshoz való jogok valamint a különböző részvételi és választási jogok részben csak az első tanév megkezdését követően illetik meg a tanulót. 2. A tanuló jogai 2.1. A tanuló joga, hogy kollégiumi, tanszobai ellátásban részesüljön 2.2. A tanuló joga, hogy válasszon a választható tantárgyak, foglalkozások közül A választott foglalkozás akkor indítható, ha a jelentkezők száma legalább 8 fő. Ez alól kivételt jelent az emelt szintű érettségire felkészítő foglalkozás. Indokolt esetben az igazgató kisebb létszám esetén is engedélyezheti a foglalkozás megszervezését. Minden év április 15-ig az iskola igazgatója elkészíti a és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról (emelt szintű érettségi vizsgára felkészítők, felkészítés kötelezettség alá eső érettségi tárgyak), amelyekből a évfolyamos tanuló választhat. A választható tárgyakról a tanuló az osztályfőnökétől kap tájékoztatást. Az iskola minden év május 20-ig az iskola által készített űrlapon az osztályfőnök segítségével felméri az igényeket. (Hány tanuló, milyen szabadon választott tanítási órán kíván részt venni a következő tanévben.) Az igényeket összesítve az iskola 3 héten belül (legkésőbb június 11-ig) az osztályfőnökök révén közzéteszi az igények teljesítésével összefüggő jegyzéket. (Kellő 3

4 érdeklődés hiányában nem indítható tantárgyak, illetve amennyiben az igények meghaladták a lehetőséget, - az elbírálás szempontjaival, a döntés indokával azon tanulók nevét, akik nem jutottak be a megjelölt képzésre). A tanuló május 20-i tantárgyválasztását követően a szorgalmi idő végéig, kivételes esetben a tanév végéig, augusztus 31-ig megváltoztathatja döntését. Ennek korlátja a már megtervezett tantárgyfelosztás (azaz nem vezethet induló csoportok létszámcsökkenés miatti megszűnéséhez a választott tantárgy leadása). A felvett és az új tanévben, szeptember 1-jével elkezdett választható tantárgyak tanulási kötelezettsége egy tanévre szól, a tanév során nem adhatók le, illetve különösen méltányolható, nyomós ok miatt a kiskorú tanuló szülőjének, nagykorú tanuló saját írásos kérelmére az igazgató félév végén engedélyt adhat a tárgy leadására. A tanuló a tanévenkénti május 20-ig megtartandó felméréskor jelentheti be, hogy a következő tanítási évben nem kíván részt venni a szabadon választott tanítási órán A tanuló joga, hogy igénybe vegye az iskola eszközeit, létesítményeit. Az adott eszköz igénybevétele az azért felelős szaktanár engedélyével, felügyelete mellett, a rá vonatkozó munka és balesetvédelmi előírások betartásával lehetséges A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben A szakképzés kivételével magántanuló legyen, továbbá kérhet tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli mentességet, betartva a törvényi előírásokat Az iskola a tanuló adatait az adatvédelmi törvénynek megfelelően kezeli. A tanuló, szülő, gondviselő kérheti a róla nyilvántartott személyes adatok megtekintését, helyesbítését, törlését A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A kötelező orvosi vizsgálatok csak az igazgató, vagy az igazgató helyettes által előre engedélyezett időpontokban és módon történhetnek. A körzeti védőnő közreműködésével az előzetesen jelzett időpontban tanévenként igény szerint az intézmény titkársága megszervezi a szűrővizsgálatokat. Évente egy alkalommal fogászati szűrésre mennek a diákok.(10 főtől tanári kísérettel) Egyéb orvosi kezelésekre csak az iskolai foglalkozások után mehetnek a tanulók. A tanuló közegészségügyi, egészségügyi okból eltiltható az iskola látogatásától, a jogi előírások betartásával (pl.: fertőző beteg, fertőzést hordozó). Ebben az esetben a kollégista tanulótól megvonható a hazautazás lehetősége vagy éppen kötelezhető a hazautazásra A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogairól A 9. évfolyamon tanulók szülei beiratkozáskor a házirend 1 példányát átveszik, az osztályfőnökök minden évfolyamon a tanév első osztályfőnöki óráján a tanulókkal ismertetik a házirendet. A tájékoztatás tényét az érintettek aláírásukkal igazolják. A házirend teljes szövege és más jogi források nevelési oktatási intézmény honlapján az iskolai könyvtárban és az iskolai titkárságon mindenki számára hozzáférhetőek. Tájékoztatást kapjon minden őt érintő kérdésről személyesen az iskola vezetőitől, tanáraitól, az iskolatitkártól. Nagyobb tanulói csoportot érintő kérdésekben az iskola honlapjáról, illetve az 4

5 osztályfőnökeiktől, faliújságból kaphat tájékoztatást. A tanulók tájékoztatása úgy történhet, hogy elegendő idő álljon rendelkezésükre a véleményalkotásra A tanuló joga, hogy részt vegyen a diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását A diákkör a tanulók önállóan alakított öntevékeny csoportja. Egy diákkört minimum 12 fő hozhat létre, melynek alapítását az intézmény vezetőnek kötelesek bejelenteni, megjelölve működési rendjüket és tevékenységi körüket. A diákkörök tevékenysége lehet: - tantárgyakhoz kapcsolódó kutató, gyakorlati tevékenység, - a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló kiscsoportos tevékenységi formák, - személyiségfejlesztő tevékenységek, - kulturális tevékenységek. A fentieken kívüli diákkörök létrehozásához a tantestület külön engedélye szükséges. A diákkör a működését, a vezető jóváhagyása után kezdheti meg A tanulónak joga van az iskola működéséről véleményt nyilvánítani. Az iskolai diákönkormányzat megválasztása tanévenként történik az osztályok képviselőinek delegálásával. Tisztviselőiket maguk közül választják. A diákok kérdéseiket közvetlenül az évente megrendezendő diák-parlamenten tehetik fel, ezen túl, képviselőik által a diákönkormányzathoz fordulhatnak, amely a működési rendjében meghatározott módon jár el. Minden évben legalább egyszer kötelező diákközgyűlést tartani. A tartalmi előkészítésért, megszervezésért a diákönkormányzat és a diákmozgalmat segítő tanár a felelős. Írásos megkeresés esetén köteles a megkérdezett 30 munkanapon belül válaszolni. A diákság rendelkezik egy tanítási nélküli munkanap programjáról és időpontjáról, amelyről a nevelőtestület véleményt nyilvánít. A diáknap rendezvényei nem lehetnek ellentétesek az intézményi szabályzatokkal A tanuló joga, hogy vallási és világnézeti jogát tiszteletben tartsák. A vallásoktatáson részvétel önkéntes. Az intézmény igény szerint termet biztosít a tanórai foglalkozások után A tanuló joga, hogy személyesen vagy képviselői útján részt vegyen az őt érintő kérdések meghozatalában. Az intézményi tanuló létszám 50 %-át érintő döntések hozatalánál, illetve egy adott közösség (tagozat, évfolyam) minimum 50 %-át érintő ügyben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét A tanuló joga, hogy kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról (11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 22..) A tanuló kiskorú tanuló szülője aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző 30. napig, a 20. (6.) meghatározott esetben az engedély megadását követő 3 napon belül jelentheti be, ha osztályzatának megállapítási céljából független vizsgabizottság előtt kíván számot adni tudásáról. A bejelentésben meg kell jelölni, hogy milyen tárgyból kíván vizsgát tenni. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő aláírásával a bizonyítvány átvételét követő 15 napon belül kérheti, hogy javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tehessen. 5

6 2.15. A tanuló joga, hogy A tanév elején megismerje, hogy egy-egy tantárgyból a tanév során hány témazárót,nagydolgozatot fognak írni. Egy tanítási napon kettőtől több témazárót ne írassanak vele. A feleleteire, dolgozataira kapott osztályzatait megismerje, azok a naplóba a számonkéréskor, kiosztáskor beírásra kerüljenek A tanuló joga, hogy kérelmére, indokolt esetben, szociális ösztöndíjban, illetve szociális támogatásban részesüljön A tanulónak joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. Továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre (Kt.10. (4)) Amennyiben erre az intézmény költségvetése nem ad lehetőséget, akkor az iskola értesíti a lakóhelye szerinti önkormányzat jegyzőjét A tanulónak joga, hogy a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerinti juttatásokat, kedvezményeket igénybe vegye. 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés Sajátos helyzetű a tanuló, ha testvére már az adott iskola tanulója, vagy tartósan beteg illetve fogyatékos szülő által nevelt. A sajátos helyzet fennállását írásban kell igazolni, az igazolást a szakközépiskola magasabb vezetőjéhez kell benyújtani. Előnyben kell részesíteni a felvételi eljárás során az azonos eredményt elérő tanulók közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található, illetve akinek sajátos helyzete azt indokolja. A további szabályok az iskola felvételi tájékoztatójában találhatóak. 4. A tanuló kötelességei 4.1. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a szabadon választott foglalkozásokon Az igazgató a tanulót kérelmére részben vagy egészben felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, fogyatékossága, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi Ha a tanuló az intézmény kötelező foglalkozásairól távol marad, mulasztását az ezt követő első munkanapon igazolnia kell. Az orvosi igazolás 18 éves korig csak a szülő aláírásával, ellenjegyzésével érvényes. Az igazolást a távolmaradásáról az iskola csak a szülő aláírásával ellátva fogadja el. A tanuló betegsége esetén a szülő 24 órán belül értesíti az iskolát. A szülő tanévenként háromszor egy tanítási napról távolmaradást igazolhat. Végzős diákok csak 1 felsőoktatási intézmény nyílt napjára mehetnek el igazoltan. 6

7 A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt, a távolmaradás megkezdése előtt, a szülő írásban kérheti az ellenőrzőben. Az engedély megadásáról tanévenként háromszor 1 napról az osztályfőnök, ezen túl a vezető dönt. Az osztályfőnök három tanítási napról, a vezető ettől többről is elengedheti a tanulót az előzetes írásbeli kérelem (pl. kikérő) alapján. Az igazgató engedélyét a tanuló a hiányzás előtt köteles az osztályfőnöknek bemutatni Ha a tanuló hiányzása meghaladja a 250 órát, évfolyamot kell ismételnie, vagy osztályozó vizsgát tehet, amennyiben azt a rész nevelőtestület engedélyezi. (a tantestület abban az esetben tagadhatja meg az osztályozó vizsga engedélyezését, ha a tanköteles tanuló 30 vagy annál több igazolatlan hiányzással rendelkezik) A nem tanköteles tanulónak, aki 30 tanítási óránál többet igazolatlanul hiányzik, a tanulói jogviszonya megszűnik. Az iskola a tanköteles tanuló szülőjét, gondviselőjét az első igazolatlan hiányzásról írásban értesíti. A 10, 30, 50 óra igazolatlan hiányzás esetén a gyermek és ifjúságvédelmi felelős megteszi a szükséges lépéseket. Osztályozó vizsgára kötelezhető a tanköteles tanuló akkor is, ha igazolatlanul 30 tanítási óránál többet hiányzott. Ha egy tanuló hiányzása valamely tantárgyból a tantárgy évi óraszámának 30 %-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a rész nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. (a 11/1994. (VI.8.) MKM r /d pontjának megfelelően) Az osztályozó vizsga iránti kérelmet az osztályozó rész tantestületi értekezlet előtt írásban, a tanuló és a szülő aláírásával ellátva lehet a rész tantestület felé beterjeszteni. Amennyiben a tanuló egy tantárgy témazáró dolgozatainak felét vagy többet nem ír meg, szaktanára szintén osztályozó vizsgára kötelezheti. A témazárók számát a szaktanár a tanév elején közli. Az osztályozó vizsgára kötelezésről a szülőt írásban, a tanulót szóban értesíti az osztályfőnök. A tanítási órákon ezután is kötelező a tanuló részvétele. A szabadon választott foglalkozásokra a jelentkezés egy évre szól, ezeken a részvétel kötelező, évközben visszalépni nem lehet. A nem kötelező tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne Bármilyen más tanórán kívüli tevékenység csak úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező iskolai elfoglaltságokkal (tanítási óra, ünnepély, stb.) és nem akadályozza az iskolai munkát, a tanulmányi feladatok elvégzését. Iskolai elfoglaltság alól felmentést - szülő kérésére vagy kikérőre - az osztályfőnök ad. A kikérőt a kérdéses időpont előtt három tanítási nappal kell bemutatni (pl. hétfő előtt szerda). Kikérőt csak hivatalos szervezet (sportegyesület, oktatási intézmény stb.) adhat. A kikérőn szerepeljen a tanuló neve, az hogy melyik intézmény, milyen időpontra, milyen esemény alkalmából kéri a felmentést, milyen minőségben vesz részt az eseményen a tanuló. (Csak eredeti pecséttel és aláírással ellátott kikérő fogadható el, fénymásolat nem!) Az iskola igazgatójának és a szülőnek az engedélye is szükséges A tanuló kötelessége, hogy eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek A tanórákon felkészülten jelenjen meg, a mulasztott órák anyagát pótolja, magatartása fegyelmezett legyen. 7

8 Ha a tanórára a tanuló felszerelés nélkül vagy hiányos felszereléssel érkezik, és emiatt nem tud bekapcsolódni a munkába szaktanári figyelmeztetést, kap. A tanórai munka megtagadásáért fegyelmező intézkedés kezdeményezhető. A hiba elismerése, nem gyengeség, hanem erős személyiség kérdése. A puskázáson ért diák kérjen bocsánatot és ne támadjon Az ellenőrző könyvet a tanulók kötelesek tanítási időben maguknál tartani, a kapott érdemjegyet abba külön felszólítás nélkül beírni, és azt szüleikkel a hónap végéig aláíratni. Amennyiben a fentieknek nem tesz eleget, az osztályfőnök köteles fegyelmező intézkedést hozni. Az ellenőrző vezetését az osztályfőnök, illetve a szaktanár alkalomszerűen ellenőrzi. Elektronikus napló használata esetén a szülő az osztályfőnöktől kaphat tájékoztatást és az iskola honlapján keresztül használhatja Az a tanköteles tanuló, aki az évfolyam követelményeit nem teljesíteti, tanulmányait a nevelőtestület határozata alapján megállapított tagozaton köteles megismételni 4.8. A tanulókötelessége, hogy megtartsa az iskolai, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az intézmény helyiségei és az intézményhez tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. Az oktatás és a nevelés a tantárgyfelosztáson alapuló órarend alapján, a pedagógus vezetésével, a kijelölt termekben történik. A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus engedélyével használhatják. Az intézmény minden dolgozója és tanulója, az épületek valamennyi használója felelős:. a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért,. az intézmény rendjének, tisztaságának megőrzéséért,. a takarékos energiafelhasználásért,. a tűz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért Vagyonvédelmi okok miatt az intézmény területén idegen személy csak engedéllyel tartózkodhat. Nem iskolai célra, a helyiségek és a létesítmények, csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes engedélyével vehetők igénybe Az intézmény könyvtára tanítási napokon, a bejáratnál kifüggesztett nyitvatartási rend szerint áll a tanulók rendelkezésére. (A tanulók a könyvtári rend betartásával, a nyitva tartás alatt lyukasóráikat az olvasóban tölthetik.) Az intézmény minden 9. évfolyamos tanulója beiratkozik a könyvtárba és a könyvtári szabályzat szerint kölcsönözhet. A megrongált vagy az elveszett könyvet pótolni kell! Ha ez végképp nem lehetséges, úgy azok jelenkori új árát kell megtéríteni Az intézmény szaktantermei tanári felügyelet mellett látogathatók. A szaktantermek használati rendjét a szaktanár az első tanítási órán ismerteti A tornatermek csak szaktanári felügyelettel használhatók. A testnevelésóra előtt a csoport az öltözőben köteles várni a tanárt. A tornatermekbe kizárólag tiszta tornacipőben szabad belépni. A testnevelés órák alatt az öltözőket a szaktanár bezárja. Értéktárgyaikat a tanulók átadhatják megőrzésre a testnevelő tanárnak. Az intézmény az értéktárgyakért egyébként felelősséget nem vállal. 8

9 A tanuló kötelessége, hogy. megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az intézmény létesítményeit, felszereléseit. Az intézmény épületeinek, felszerelésének védelme és tisztaságának megőrzése minden tanuló kötelessége. Minden tanuló felel a padjának tisztaságáért, az utolsó óra után székét a takarítás megkönnyítése érdekében köteles a padjára feltenni. Minden osztály felelős tanterméért, annak a közerkölcsöt nem sértő, ízléses díszítéséért, rendben tartásáért. Az intézmény minden tanulója anyagi felelősséggel tartozik az intézmény épületeiért és felszereléséért. Ha károkozás történik, a kárt, az Oktatási Törvényben meghatározott módon meg kell téríteni. Ha a károkozó személye nem deríthető ki, akkor az osztály-, ill. iskolai közösség téríti meg a kárt A talált tárgyakat a portákon kérjük leadni. A lopáson ért és a szándékos rongálást elkövető tanuló ellen fegyelmi eljárás indul. Az intézménybe csak az oktató-nevelő munkához szükséges eszközök, tárgyak hozhatók be. A behozott értéktárgyakért, ékszerekért és készpénzért az intézmény felelősséget nem vállal Tilos az iskolai foglalkozásokon a mobiltelefont bekapcsolt állapotban tartani, csak szünetekben legyen bekapcsolva. Zavaró a többiek számára, ha csörög. Mobiltelefont bárki, csak saját felelősségére hozhat az intézménybe. Használatával nem zavarhat másokat. Írásbeli és szóbeli vizsgák, dolgozatok, számonkérések alkalmával a vizsgázóknál a mobiltelefon bekapcsolt állapotban nem lehet. Zenehallgatás a többiek zavarása nélkül történjen, mások nyugalmát, felkészülését nem zavarhatja. A telefonnal, más eszközzel felvétel készítése az iskolában TILOS, és törvényellenes! A tanuló köteles az intézmény tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartani Az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján ismerteti a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat és ezt a tanulók, aláírásukkal igazolják. A fizika, kémia, biológia, informatika és testnevelés órákon szeptember első hetében balesetvédelmi oktatást kell tartani. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, ill. balesetet észlelt. Valamennyi tanulónak és felnőtt dolgozónak kötelessége haladéktalanul értesíteni az igazgatót, ha bárhol az épületben, a tantermekben balesetet vagy balesetveszélyes és/vagy rendellenes helyzetet észlel. Ha a baleset az intézmény területén kívül történik, akkor azt 24 órán belül jelenteni kell a intézményvezetőnek. (osztálykirándulás, stb.) A balesetvédelmi, tűzrendészeti és KRESZ-szabályok betartása az intézmény minden tanulójának, dolgozójának, vendégének kötelessége A hetesek feladatai: 9

10 Jelentik a titkárságon, ha 10 perccel becsengetés után még nem ment be a szaktanár az órára. Felelnek az osztály rendjéért és tisztaságáért. Számon tartják a hiányzókat és jelentik a tanárnak. Óvják a tanterem berendezését. Az esetleges károkat, rendkívüli eseményeket a portán és az osztályfőnöknek jelentik. A szünetekben kiszellőztetik a tantermet. Letisztítják a táblát, gondoskodnak krétáról A heteseket az osztályfőnökök jelölik ki. A hetesek kijelölése névsor szerint történik. Ha mindkét hetes beteg, akkor a névsorban következő két ember a hetes. Csoportbontás esetén a csoportnévsor alapján történik a kijelölés. Amennyiben a hetesek nem megfelelően látják el feladatukat, azt az osztályfőnök a magatartás minősítésekor figyelembe veszi Öltözködés, megjelenés Iskolánk közössége azt szeretné, ha a tanárok, diákok, iskolai dolgozók és vendégeink megjelenésükben szélsőségektől mentes, közösséget nem sértő, kulturált, követésre méltó emberek lennének. A hétköznapi megjelenés, öltözék és annak részei feleljenek meg az alábbiaknak: Nem lehet feltűnően elhanyagolt Nem kelt félelmet. Nem buzdít agresszióra Nem trágár, nem közönséges. Nem kelt politikai, etnikai, egyéb társadalmi csoporttal kapcsolatos feszültséget. Nem buzdít alkohol, cigaretta, drog stb. egészségre ártalmas élvezeti cikkek fogyasztására, de ne is gúnyolja ezek fogyasztóit. Nem kihívóan szexuális jellegű. Nem lehet az egészségre ártalmas vagy egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható módon nem zavarhatja az iskola rendjét Piercinget, műkörmöt, testékszereket balesetvédelmi okok miatt a gyakorlati foglalkozásokon és testnevelés órákon saját felelősségére viselhet. Az iskola életében sem tanítási időben, sem iskolai rendezvényen nem sérthet meg másokat iskolába nem illő megjelenésével. Az iskolai ünnepek alkalmával a tanulók ünnepi öltözéke fehér ing/blúz, és sötét nadrág/szoknya. Ezt a tanulók az iskolában tartózkodás ideje alatt viseljék, ne csak az ünnepélyek idejére. Az ünnepi öltözékhez ne sportcipő tartozzék! Aki csak az ünnepély idejére veszi fel az ünneplő öltözéket, az megtiszteli ugyan az ünnepélyt, de nem az Ünnepet! A csókolózás és ölelkezés történjen olyan helyen, ahol nem zavarja a többieket. Nem kell feltétlenül kihívóan viselkedni. Nem tartozik a nagyközönségre Az iskolai életen túl is felelős az intézmény dolgozója, tanára, tanulója a Jó hírünk megőrzéséért. Tudásunkkal, életvitelünkkel, erkölcs értékeinkkel tegyünk hozzá ahhoz a múlthoz, amit elődeink létrehoztak intézményünkben. 10

11 5. Az iskola munkarendje: 5.1. Az első tanítási óra 7.50-kor kezdődik, a hetedik óra kor fejeződik be. A tanítási órák rendje: Rövidített csengetési rend 1. óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ óra ~ A tanítási órák időtartama 45 perc, rendkívül indokolt esetben az igazgató rövidített órákat rendelhet el. Az óraközi szünetek időtartama 10 perc. Tanítási idő alatt a tanuló az intézmény területét csak engedéllyel hagyhatja el. Az órarendben előírt első foglalkozás előtt, legkésőbb 10 perccel kell az iskolába megérkeznie. Ebédelni órától ig lehet a Korányi Frigyes Gimnázium ebédlőjében. Azok a tanulók, akiknek nyolcadik órája is van, tanárukkal való megegyezés alapján ebédelhetnek meg A tanulók adminisztrációs ügyeikkel munkanapokon és óra között fordulhatnak az intézmény titkárságához Az intézmény egész területén mind nyílt, mind zárt térben tilos a dohányzás! Az iskolai rendezvényeken (disco, kirándulás, színház-, mozi látogatás stb.), szeszesital és bármilyen más, egészségre káros bódító szer fogyasztása tilos! Ezen szerek hatása alatt tilos az intézményt és rendezvényeit látogatni, valamint tilos ezeknek a szereknek az intézménybe való behozása, birtoklása. A felsorolt szerek használata mások egészségét és biztonságát súlyosan veszélyezteti, ezért ennek a szabálynak már az első alkalommal megszegése is szigorú fegyelmi eljárást von maga után. A szerencsejáték nem megengedett tevékenység az iskolában. Pénzért vagy bármilyen tétért folyó szerencsejáték behozatala és terjesztése tilos. 6. Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások 6.1. A nevelési, illetőleg a pedagógiai programhoz, a helyi tantervhez (alaptevékenységhez) nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás A tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, továbbá a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a közoktatási törvény 114. (1) bekezdés b)-c) pontjában meghatározottak Tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett alapműveltségi vizsga, érettségi vizsga és szakmai vizsga - beleértve a javító- és pótló vizsgát is -, továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga A térítési díj és tandíj befizetésére vonatkozó szabályok A közoktatási törvény ában szabályozott tandíjfizetési kötelezettség rendezése félévenként történik. Időpontja: külön meghatározva. A tandíj visszatérítésére lehetőség nincs. 11

12 7. A tankönyvek rendelésének rendje: A tanulói létszám alapján, a tankönyvfelelős megrendeli a tankönyveket. A tankönyvellátás további szabályai a szervezeti és működési szabályzat mellékletében találhatók. 8. A tanuló által előállított vagyoni jogok A nevelési-oktatási intézmény és a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a tanuló jogutódjaként az iskola, kollégium szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából, kollégiumi tagsági viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz, kollégiumi tagsági viszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola, kollégium a vagyoni jogokat másra ruházza át. Kt 12. (2.) bek. 9. Kirándulás, diákrendezvények Az osztályok tanulmányi kirándulást szervezhetnek előre egyeztetett időpontban. Az osztálykirándulás iskola időben akkor szervezhető, ha az osztály tanulóinak legalább 80 %-a azon részt vesz, kivétel tanulmányi kirándulás. Hiányzás esetén a Házirend pontjai szerint kell eljárni. A Házirendet a kiránduláson és a rendezvényeken is be kell tartani. Klubdélután rendezését az osztályfőnökkel történt előzetes egyeztetés alapján a vezető engedélyezi 10. Fegyelmező intézkedések és alkalmazásuk A tanítási órát figyelmeztetés ellenére is zavaró diákot azt aki diáktársait akadályozza a tanuláshoz való joguk érvényesítésében a szaktanár az ügyeletes vezetőhöz küldheti és fegyelmező intézkedést kezdeményezhet A tanórákról való rendszeres indokolatlan késésért a tanulóval szemben általános intézkedésként fegyelmező intézkedés kezdeményezhető Tanítási idő alatt a tanulók csak engedéllyel hagyhatják el az intézmények területét. A tanuló érdekében rendészeti okból is megvonható az intézmény elhagyása és a hazautazás (katasztrófa, rendkívüli helyzet). Az intézmény elhagyását a vezető, annak helyettese, valamint az osztályfőnök engedélyezheti. Csoportos és időszakos engedély kiadását az osztályfőnök készíti el, valamely vezető ellen jegyzi, majd a portán kerül elhelyezésre A tanuló köteles diákigazolványát magánál tartani és szükség esetén azzal tanulói jogviszonyát igazolni Bármilyen szülői, iskolai dokumentum, aláírás hamisítása esetén az osztályfőnök köteles a tanulóval szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: Fegyelmező intézkedés: - Szaktanár szóbeli figyelmeztetés, - Szaktanári írásbeli figyelmeztetés: 12

13 - Osztályfőnöki figyelmeztetés: (3 alkalommal) odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek (pl.: magatartási vétség, ellenőrző könyv hiány, felszereléshiány) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát. Javaslatot tehet rá az osztályban tanító szaktanár is. - Osztályfőnöki intő: 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot Fegyelmi büntetések: a. igazgatói megrovás; b. igazgatói szigorú megrovás; c. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása; d. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába; e. eltiltás az adott tanév folytatásától; f. kizárás az iskolából. Knt bek Tanköteles tanulóval szemben az e) f) pontban meghatározott büntetés nem alkalmazható. A d) pontban szabályozott fegyelmi büntetés akkor alkalmazható, ha a tanuló átvételéről a másik iskola igazgatójával az iskola igazgatója megállapodott A fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmező intézkedések, formái és annak alkalmazásának elvei a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 76., valamint a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján kerülnek lefolytatásra intézményünkben. A hivatkozott rendelet 5. melléklete szabja meg az eljárási szabályokat. 11. A jutalmazás elvei és formái: A jutalmazás elvei: házi, területi, országos tanulmányi versenyen történő részvétel, eredményes szereplés; kiemelkedő művészeti és sport tevékenység; kiemelkedő tanulmányi eredmény; az iskola hírnevét öregbítő cselekvés, magatartás; tisztelettudó, példamutató magatartás, szorgalom, közösségi munka; pályázatokon való részvétel, projektmunka. Személyre szóló legyen, ösztönző legyen, fokozatokat tartalmazzon, mérhető eredményeken alapuljon, s nyilvánosságot kapjon. Nevelőtestületi dicséret: - városi vagy annál magasabb szintű kulturális, sport vagy tanulmányi versenyen elért kimagasló eredmény (1-3. helyezés) - annak a tanulónak vagy tanuló csoportnak, akik városi vagy magasabb szinten meghirdetett pályázatokon sikeresen szerepelnek - Jó tanuló, jó sportoló címet elért tanulónak - iskolai versenyeken elért első helyezésért - kimagasló tanulmányi eredményért, kötelességteljesítésért. Igazgatói dicséret: - városi vagy annál magasabb szintű kulturális, sport vagy tanulmányi versenyen elért teljesítmény, amely lelkiismeretes felkészülésen alapszik - iskolai rendezvényeken való aktív részvétel - iskolai versenyeken elért jó teljesítmény (1-4. helyezett) Osztályfőnöki dicséret: 13

14 - az osztályközösségért végzett munka - társak segítése a felzárkóztatásban, pótlásban - iskolai versenyeken való teljesítményért Szaktanári dicséret: Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola szaktárgyi többletmunka - szaktárgyi versenyeredmény - szaktárgyi vizsgaeredmény Szóbeli dicséretek: amikor aktuális a szaktárgyi órán, osztályfőnöki órán, szülői értekezleten, fogadóórán, osztályozó értekezleteken. E mellett alkalmazzuk a tárgyi jutalmazást, és az alapítványi jutalmazást is. Az iskola élet- és munkarendjének megsértése a felelős személyektől a jog eszközeinek, az iskola fegyelmi szabályzatának alkalmazását kívánja meg. A Házirend bármely pontjának megsértése fegyelmi intézkedést von maga után. A házirend elfogadásával lép hatályba és határozatlan időtartammal. Felülvizsgálatára és módosítására, ha jogszabály mást nem ír elő tanévenként egy-egy alkalommal van lehetőség, az igazgató, az iskolai vezetés, a nevelőtestület, szülői szervezet vagy az iskolai diákbizottság kezdeményezésére. Nagykálló, március

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje

KISKUN. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirendje A KISKUN Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. A házirend célja Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása,

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA, VÁC. 2004-ben elfogadott HÁZIRENDJE

A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA, VÁC. 2004-ben elfogadott HÁZIRENDJE A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA, VÁC 2004-ben elfogadott HÁZIRENDJE 2600 Vác, Kossuth tér 3. A PIKÉTHY TIBOR ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE JOGSZABÁLYI HÁTTÉR Mely alapszik 1. az

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata HÁZIRENDJE és Vizsgaszabályzata (a mindenkori Házirend melléklete) Érvényes: 2010. április. 21-jétől visszavonásig

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben