A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje"

Átírás

1 A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét rögzítik. Nagyobb létszámú közösségekben, ahol a közösség tagjai szükségszerűen sokféle helyről, környezetből érkeznek, célszerű, sőt szükségszerű a szabályok kialakítása és írásbeli rögzítése. Az ilyen írott szabályok a csoport tagjai közötti lehetséges ütközések elkerülését és a gördülékeny együttműködést szolgálják. Az iskolai élet mindennapi kérdéseinek egy részét jogszabályi keretek között a házirend szabályozza, így e szabály az iskola tanulói és pedagógusai számára zsinórmérték, egyúttal a törvény előírásainak megfelelő házirend az iskola törvényes működésének egyik feltétele is. A házirend elkészítésére a jogszabályok adnak felhatalmazást. A Házirend előírásai a tanulóközösség minden tagjára, valamint a pedagógusokra, az iskola más alkalmazottjaira és a szülőkre is vonatkoznak, azok betartásáért az iskola valamennyi érintettje fegyelmi felelősséggel tartozik. A Házirend előírásai az iskola épületére (1149 Budapest, Egressy út 36.), az intézmény területén kívüli külső gyakorlati képzőhelyekre, valamint az iskolai rendezvényekre terjed ki. Iskolánk Házirendjének célja, hogy olyan szemléletre és magatartásformára neveljen, amelyben a demokrácia a jogok és kötelességek egymásba simuló harmóniája. 2. A házirend megalkotása a következő törvények és rendeletek vonatkozó pontjai alapján történt: a./ b./ c./ d./ e./ f./ g./ h./ évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 20/2012. EMMI rendelet a nevelési és oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról XXXI. évi törvény a Gyermekek védelméről és Gyámügyi igazgatásról - és módosításai 110 / (VI. 4.) kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 16 / ( II. 28. ) EMMI rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata és az intézmény Pedagógiai Programja évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről, valamint a évi XXVI. törvény 3. A tanulók kötelességei és jogai 3.1 A tanulók kötelességei A tanulók a beiratkozással az iskolával tanulói jogviszonyt létesítenek, mely alapján minden tanulónak kötelessége, hogy ismerje és tartsa be a Házirendben foglaltakat, rendszeresen és pontosan járjon iskolába, részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, a tanítási órákon az osztálynapló ülésrendje szerint üljön, rendszeres és fegyelmezett munkával, képességeinek megfelelően tegyen eleget tanulmányi kötelezettségeinek,

2 az ellenőrzőjét minden nap magával hozza, a kapott érdemjegyeket írja, vagy írassa be, a bejegyzéseket, ill. a félévi értesítőt a szülővel írassa alá, az egyes évfolyamok teljesítéséről szóló bizonyítványt tanévkezdéskor az osztályfőnöknek leadja, az iskola létesítményei, felszerelései állagát megóvja, a tanítási nap végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után, működjön közre a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, a tantermek, a tanműhely, a könyvtár, a sportlétesítmények, a számítástechnikai szaktantermek használati rendjét megismerje, megtartsa, a munkavédelmi, baleset megelőzési és tűzrendészeti előírásokat maga és társai érdekében tartsa be, tiszteletet és megbecsülést tanúsítson az iskola minden dolgozójával és társaival szemben, segítse elő a nevelési-oktatási intézmény feladatainak teljesítését, és őrizze jó hagyományait amennyiben rongálást tapasztal, azt haladéktalanul jelentse az órát tartó tanárnak, vagy az ügyeletes tanárnak, vezetőnek, ha tanulótársai testi épségét veszélyeztető eseményt, viselkedést tapasztal, azt haladéktalanul jelentse az órát tartó tanárnak, vagy az ügyeletes tanárnak, vezetőnek, ellenőrzőjét a tanítási nap végén írassa alá az utolsó órát tartó tanárral.(szakiskolai tanulók, valamint évfolyamos szakközépiskolai tanulók) 3.2 A tanulók jogai A tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A tanulónak joga, hogy választhasson- érdeklődésének megfelelően - a választható tantárgyak, foglalkozások közül; részt vehessen diákkörök munkájában és kezdeményezze azok létrehozását; tagja lehessen sport- és más szakköröknek; látogathassa az iskola létesítményeit (könyvtárt, számítógépes termet, tornaterem, sportudvar, stb.), használhassa azokat az eszközöket, amelyek felkészülését előmozdítják; kérhesse átvételét másik oktatási intézménybe; az iskolán belül más iskolatípusba, osztályba, (fiatalkorú tanuló esetében szülői, gondviselői kezdeményezésre) választó és választható legyen diákképviseletekbe; hozzájuthasson a jogai gyakorlásához szükséges értesülésekhez, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, személyét és tanulmányait, valamint az iskola életét érintő kérdésekről; problémáival és sérelmeivel osztályfőnökéhez vagy az igazgatóhoz, vagy helyetteséhez, vagy az ifjúságvédelmi felelőshöz fordulhasson, illetve a diákönkormányzathoz érdekképviseletért; jogos sérelmeit orvosolják; családja anyagi helyzetétől függően, kérelmére, indokolt esetben szociális támogatásban részesülhessen. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti tanulótársai, az iskola dolgozói és a közösség jogait Tanulói jogok gyakorlása A tanulói jogok gyakorlásának kezdete A beírással tanulói jogviszonyba kerültek a következő jogaikat az első tanév megkezdésének napjától gyakorolhatják: igénybe veheti az iskola eszközeit, létesítményeit, választó és választható az iskola diákönkormányzatába Diákkörök létrehozásának rendje Iskolai diákkört az iskola tanulói hozhatnak létre. Az iskolai diákkörök tagja lehet az iskola valamennyi tanulója. Diákkört alakíthatnak az iskola tanulói a következő feltételek megléte esetén: a diákkörnek legalább 15 tagja van, a tagok írásban rögzítik:

3 tervezett tevékenységüket, összejöveteleik gyakoriságát, tervezett helyét, a tanári felügyelet segítés biztosítását, a diákkör működési szabályait, a felvételt, ill. a tagok kötelességeit Választható és kötelező tantárgyak, foglalkozások A fakultációs órákat és az egyéb foglalkozásokat az iskola a tavaszi szünetig bezárólag hirdeti meg a következő tanévre. Az újonnan belépő osztályok tájékoztatása a beiratkozáskor történik. A fakultációra történő jelentkezéshez, illetve a kilépéshez szülői hozzájárulás szükséges, amit az ellenőrzőn keresztül adhat meg a szülő. A fakultációra belépni tanévkezdéskor, kilépni pedig csak a tanév végén lehet. A fakultációs órák és az egyéb foglalkozások látogatására, a mulasztások igazolására a kötelező foglalkozásokra előírtak érvényesek A tanulók nagyobb közösségének meghatározása az iskolai diákönkormányzat kötelező véleményezési jogának gyakorlásához Tanulók nagyobb közösségének tekinthető az iskola mindenkori tanulólétszámának 30%-a, tehát a tanulók legalább 30%-át érintő ügyekben kell kikérni a diákönkormányzat véleményét. A Szülői Közösség a tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az iskola vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület ülésein A tanulók és a szülők rendszeres tájékoztatásának módjai és formái A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az időszerű tudnivalókról - az iskola igazgatója: - a diákönkormányzat ülésein kéthavonta, - az aulában elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan, - az osztályfőnökök az osztályfőnöki órán folyamatosan tájékoztatják. A szülőket az iskola egészének életéről, az iskola munkatervéről, az időszerű tudnivalókról - az iskola igazgatója: - a Szülői Közösség ülésein minden félév elején, - az aulában elhelyezett hirdetőtáblán folyamatosan, - az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják Jogorvoslati jog gyakorlása Amennyiben az iskola tanulója úgy értékeli, hogy őt jogsérelem érte (emberi, tanulási jogai érvényesülése vonatkozásában), iskolai jogorvoslatot kérhet a következő módon: osztályfőnökéhez, ifjúságvédelmi felelőshöz, igazgatóhelyetteshez, igazgatóhoz fordulhat panaszával, a diákönkormányzat négyhetenkénti ülésén a diákönkormányzathoz fordulhat panaszával Véleménynyilvánítási jog gyakorlása Az iskola portáján elhelyezett gyűjtőládába minden tanuló névvel vagy a nélkül bedobhatja az iskola életével, a tanulók helyzetével kapcsolatos véleményét, észrevételét, javaslatát (az emberi méltóság tiszteletben tartásával). A gyűjtőládába került véleményeket a diákönkormányzat soron következő ülésén vitatják meg, döntenek a szükséges intézkedésekről. A tanulók kéréseit, javaslatait, véleményét a Diákönkormányzat írásban, sürgősség esetén szóban továbbítja az iskola vezetője felé Sajátos helyzetű tanuló Sajátos helyzetűnek tekintjük a következő tanulókat, jelentkezőket:

4 állami nevelt, gyámnál, nevelőszülőnél elhelyezett tanuló, asztalos, kárpitos család gyermeke, szülő, testvér az iskola tanulója volt A sajátos helyzetű tanulót az iskola felvételi szabályzata előnyben részesíti azonos pontszám elérése esetén. 4. Az iskola mindennapi élete 4.1 Az iskola munkarendje A tanév A tanév kezdetét és végét a tanévet megelőzően kiadott Tanév rendje Miniszteri Rendelet, ill. az iskola éves Feladat ellátási terve határozza meg. A tanév során három hosszabb tanítási szünet van, továbbá szünetel a tanítás a nemzeti és egyházi ünnepeken. Az adott tanév éves feladat ellátási tervét, ami tartalmazza a tanévkezdés és zárás, a tanítási szünetek és tanítás nélküli munkanapok rendjét, a tanév első hetében ismerik meg az iskola tanulói. Tanítási hét A tanítási hét öt munkanapból áll. Az egyes osztályok heti időbeosztását az iskolai órarend határozza meg. Tanítási nap, tanórák, foglalkozások A tanítási nap az elméleti oktatáson 7.15-kor, ill kor kezdődik, a tanműhelyben 7.00-kor, ill kor. A tanítási órák közötti szünetek 5 percesek, a 3. óra utáni szünet 15 perc, a műszakváltási szünet 10 perc. A tanulók a tanterem előtt sorakozva, csendben várják a tanár megérkezését. A késve érkezőket az osztálynaplóba bejegyzi az első órát tartó tanár. A hetesek feladata, hogy a hiányzókat számon tartsák, a tanóra megkezdésekor jelentsék azt a tanárnak, gondoskodjanak a terem szellőztetéséről, a tábla tisztántartásáról, krétáról, szivacsról. A tanteremfelelős feladata, hogy figyelemmel kísérje a használt terem állapotát beleértve a berendezési tárgyakat is, és a rongálódást, rongálást haladéktalanul jelezze a foglalkozás előtt a tanárnak. A tanulókat az utolsó órát tartó tanár, iskolai tanműhelyből a szakoktató kikíséri az épület bejárati ajtajáig. A tanítási idő alatt az iskolát csak osztályfőnöki, ügyeletes vezetői vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel szabad elhagyni, amit az ellenőrzőbe be kell íratni és a portán be kell mutatni. A tanműhely, a tornaterem, a könyvtár rendjét külön szabályzat tartalmazza, amelyeket maradéktalanul be kell tartani a fokozott balesetveszély miatt. 4.2 Hiányzás, mulasztás A tanítási napokról, tanórákról, a gyakorlati foglalkozásról való hiányzást igazolni kell. Betegség esetén az iskolába történő visszatérés napján, de legfeljebb három munkanapon belül be kell mutatni az osztályfőnöknek az orvosi, vagy - évente három nap erejéig - szülői igazolást. Az orvosi igazolást a szülővel alá kell íratni. A különleges ok / hatósági ügy, családi esemény, speciális orvosi vizsgálat / miatti távollétet engedély kérése céljából előre jelezni kell az osztályfőnöknek. Az utólagos igazolás nem fogadható el, csak abban az esetben, ha a mulasztás oka előre nem látható esemény volt (baleset, stb.). Váratlan távollét vagy betegség esetén a szülőknek telefonon, vagy más módon értesíteni kell az iskolát, az osztályfőnököt a tanuló mulasztásáról. (A portán - az erre rendszeresített füzetbe bejegyzik az értesítést, ua. a portás felkapcsolja a tanáriba a telefont). Igazolás elmulasztása vagy késedelmes igazolás esetén a hiányzás igazolatlannak minősül, mivel megakadályozhatja az osztályfőnök törvényben előírt kötelezettségét a szülő, ill. a lakóhely szerinti gyámhivatal vezetőjének időbeni értesítése vonatkozásában. Ha a tanköteles tanuló 1 órát mulaszt igazolatlanul, az osztályfőnök hivatalos levélben értesíti a szülőt. Ismételt igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök levélben értesíti a szülőt, valamint a Gyermekjóléti Szolgálatot. A tízedik igazolatlan óra után az osztályfőnök levélben értesíti a szülőt, valamint a gyermek lakóhelye szerinti gyámhivatal vezetőjét. A Gyermekjóléti Szolgálat, ill. a gyámhivatal vezetője felé a levelet a nyilvántartás küldi el, amelyhez az osztályfőnök írásban megadja a tanuló adatait, gondviselője nevét, címét, továbbá részletezve azt, hogy melyik napon hány órát mulasztott a tanuló, valamint a megtett intézkedéseket (dátummal, iktatószámmal), mindezt dátumozza és aláírja.

5 Nem tanköteles tanuló esetében 5 igazolatlan óra után hivatalos levélben értesíti az osztályfőnök a szülőt, egyben tájékoztatja az igazolatlan mulasztás jogkövetkezményeiről. Ismételt igazolatlan mulasztás esetén az osztályfőnök ismételten hivatalos levélben értesíti a szülőt, és tájékoztatja a jogkövetkezményekről. Amennyiben a nem tanköteles tanuló igazolatlan óráinak száma eléri a húsz órát, az osztályfőnök fegyelmi eljárást kezdeményez, ha az igazolatlanul mulasztott órák száma eléri a harminc órát, a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, és erről az iskola határozatban értesíti. Az a tanuló, akinek egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 250 tanítási órát, illetve szakképző évfolyamon az elméleti tanítási órák 20%-át, továbbá egy tantárgyból a tanítási órák 30%-át és a tanuló teljesítménye érdemjeggyel nem értékelhető az a tanítási év végén nem osztályozható. A nevelőtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet, vagy tanulmányait az évfolyam megismétlésével folytathatja. A nevelőtestület megtagadhatja az osztályozóvizsga letételét, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. A szakképző évfolyamokon évet ismételni köteles az a tanuló, akinek igazolt és igazolatlan mulasztása a gyakorlati képzési idő 20%-át meghaladja. Minden rendszeres iskolán kívüli foglalkozáson / pl. sport, zene, / való részvételhez, illetve az iskolai időbeosztást érintő rendkívüli tevékenységhez / pl. sportverseny, edzőtábor, szereplés, / előzetes osztályfőnöki és igazgatói engedély szükséges. Az engedély elbírálásakor figyelembe kell venni a tanuló tanulmányi eredményét, magatartását, szorgalmát, hiányzásainak mértékét annak érdekében, hogy a tanuló a tantervi és törvényi előírásoknak megfelelően tudja teljesíteni az iskolai követelményeket. 4.3 Késések értékelése A tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon az 4.1 pontban meghatározott időben, pontosan kell megjelenni. Az a tanuló, aki az óra (foglalkozás) megkezdése után érkezik, késik, amit lehetőség szerint igazolni kell, de igazolás hiányában igazolatlannak kell tekinteni A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. A késő tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 4.4 Távolmaradások engedélyezése iskolai elfoglaltság alól Távolmaradás engedélyezés más elfoglaltság miatt Bármely tanórán kívüli tevékenység csak úgy folytatható, ha nem ütközik a kötelező iskolai elfoglaltságokkal (tanítási óra, fakultációs óra, iskolai rendezvény stb.) és nem akadályozza az iskolai munkát a tanulmányi követelmények teljesítését. Iskolai elfoglaltság alóli felmentést a szülő kérésére, vagy kikérőre egy tanévben legfeljebb 3 napig az osztályfőnök adhat, hosszabb távollétet az iskola igazgatója engedélyezhet. A távolmaradás engedélyét a tanuló tanulmányi eredménye és magatartása figyelembe vételével adhatja meg az igazgató, vagy az osztályfőnök. Amennyiben a tanulót a külső munkaadó az elméleti oktatás napjain esetenként foglalkoztatni szeretné, az előre, az igazgatóhoz írt kérvénnyel kezdeményezheti. Engedélyezés esetén az osztályfőnök bejegyzi azt az ellenőrzőbe Távolmaradás engedélyezése közlekedési nehézségek miatt Azon vidéki tanulók esetében, akiknek aránytalanul korán kellene elindulnia, hogy pontosan beérjen a tanítás kezdetére 10 perces késésig, a szülő írásos kérésére az osztályfőnök engedélyezheti a rendszeres késést. Abban az esetben, ha ennél nagyobb késésről lenne szó, akkor azt az igazgató engedélyezheti. Ez értelemszerűen érvényes akkor is, ha a tanuló a tanítás vége előtt szeretne távozni. Az engedélyt mindkét esetben az osztályfőnök írja be a tanuló ellenőrzőjébe! 4.5 Iskolai helyiségek használata Az iskola valamennyi helyiségében ügyelni kell a falak, a padló és a berendezési tárgyak épségére, tisztaságára. Ha valaki kárt okoz vagy észlel, azonnal be kell jelenteni az osztályfőnöknek, ügyeletes igazgatóhelyettesnek, szaktanárnak, szakoktatónak. A tantermekben okozott, tisztázatlan eredetű károkért az érintett közösség/ek tartozik/nak felelősséggel. Az osztályok, csoportok csak a tanterembeosztásban kijelölt (terem ajtón kifüggesztve) helyen tartózkodhatnak. Ettől csak indokolt esetben az ügyeletes vezető tájékoztatásával lehet eltérni.

6 A tantermekben a tanulók tanári felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak. A tantermekből a szünetekben ki kell jönni, a tantermeket a tanár bezárja, a tantermet a következő órát tartó tanár nyitja ki. Az érettségi utáni képzésben résztvevők, valamint a felnőttoktatás nappali tagozat osztályai a szünetekben a tantermekben maradhatnak. A tanítási órák alatt az alsó ablaksort zárva kall tartani. A könyvtár és az olvasóterem az ajtóra kifüggesztett nyitvatartási rend szerinti időben és a könyvtárhasználat szabályainak figyelembe vételével mindenkinek rendelkezésére áll. Az elvesztett könyvekért a szabályzat szerinti térítési díjat kell fizetni. Az iskolaorvosi rendelés a rendelési időben, valamint baleset, sérülés vagy hirtelen rosszullét esetén vehető igénybe. Az iskolaorvos által előírt vizsgálatokat a megadott határidőre a tanulónak el kell végeztetni és a vizsgálati eredményt az iskolaorvosnak be kell mutatni. A stúdióban csak az iskolarádiót működtető tanulók tartózkodhatnak előzetes igazgatói engedély alapján. Az iskolai Diákönkormányzat 4 hetenként a könyvtárban ülésezik. Az iskola közösségi helyiségeiben büfében, aulákban, udvaron legyünk tekintettel az ott tartózkodó felnőttekre, tanulótársakra, hangoskodással, agresszív magatartással ne zavarjuk egymást. A lépcsőkön fokozottan ügyeljünk magunk és mások testi épségére! A mosdókat és WC-ket rendeltetésszerűen kell használni, és fokozottan törekedni kell a tisztaságra, valamint arra, hogy egymást ne zavarjuk. A tornatermet, a konditermet és a sportudvart a tanulók tanórán kívül a tömegsport foglalkozásokon, ill. a DSE foglalkozásain használhatják testnevelő tanár felügyeletével. 4.6 Taneszközök, értéktárgyak Saját felszerelés A jó munkavégzés alapkövetelménye a hiánytalan felszerelés. Ennek értelmében mindenki köteles a tanórai munkájához szükséges könyveket, eszközöket rendben magánál tartani. Mindenkinek gondot kell fordítani arra, hogy könyvei, füzetei, taneszközei rendezettek, tiszták legyenek, mindegyikre írjuk rá nevünket! A tanuló állandó iskolai felszereléséhez tartozik a diákigazolvány és az ellenőrző, amit minden nap köteles az elméleti és gyakorlati oktatásra magával hozni. Az ellenőrzőbe az érdemjegyeket, a tanárok és szülők közötti üzenetváltásokat valamint a hiányzásokat be kell jegyezni és a szülőkkel aláíratni. A szakközépiskolások és valamennyi szakképző évfolyamos tanuló ellenőrzőjét az utolsó órát tartó tanár a megfelelő napnál aláírja. Ugyancsak naponta aláírja az ellenőrzőket a szakoktató, ezzel igazolva, hogy a gyakorlati foglalkozáson a tanuló részt vett. Fegyelmező intézkedések abban az esetben, ha a tanulónál nincs ellenőrző: első esetben bejegyzés a naplóba, a második esetben of. figyelmeztetés az ellenőrzőbe, további esetekben a következő fegyelmező fokozat az ellenőrzőbe Iskolai felszerelés Iskolai taneszközökre, felszerelésekre vonatkozó felelősség szabályai: A tanuló kötelessége a rábízott, ill. az oktatás során használt eszközök óvása, rendeltetésszerű használata. Amennyiben a tanítás (oktatás) megkezdésekor, ill. a tanóra megkezdésekor a tanuló az általa használt berendezési tárgyakat, eszközöket szokástól eltérő, esetleg megrongált/lódott állapotban találja, vagy használat közben az adott eszköz meghibásodik, azt haladéktalanul jelezze tanárának, aki megkísérli tisztázni a kár keletkezésének módját, elkövetőjét, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Ha a tanuló a közösen használt helyiségekben olyan meghibásodást észlel, ami veszélyes lehet rá vagy tanulótársaira, azt azonnal jelezze a legközelebb elérhető tanárnak, aki haladéktalanul megteszi a veszély elhárítását célzó intézkedést (sérült kapcsoló, kábel, törött repedt üveg, sérült csempe, vakolat, ). 4.7 Egészségvédelmi, baleset megelőzési védő, óvó előírások A tanulókat minden tanév első tanítási napján oktatásban részesíti az osztályfőnök annak érdekében, hogy a tanuló figyelmét felhívjuk a napi munka során adódó veszélyhelyzetekre, ill az egészségüket károsító tevékenységek kerülésére. Az oktatáson hallottak megértését, betartását a tanulók aláírásukkal igazolják

7 Tilos az oktatáshoz nem szükséges tárgyakat (nagyobb pénzösszeg, veszélyes eszközök, pl. kés, petárda, gyufa, öngyújtó ) az iskolába hozni. Az iskolába engedély nélkül hozott veszélyes tárgyakat a tanár elveszi és csak a szülőnek adja vissza. Az iskolai felszereléshez nem tartozó tárgyak eltűnése, megrongálódása esetén a felelősség a tanulót terheli, aki a tiltott tárgyat az iskolába hozta. 4.8 Mobiltelefonok és egyéb, a tanórát zavaró eszközök használata A tanulók mobiltelefonjaikat, különféle lejátszóikat az iskolába behozhatják, de azért az iskola semmiféle felelősséget nem vállal. A mobiltelefonokat a tanítási órán illetve a gyakorlati foglalkozáson ki kell kapcsolni. A klf. lejátszók tanítási órán nem használhatók, a táskában kell azokat tartani! Ha a tanuló mobiltelefonja tanítási órán, vagy gyakorlaton megszólal, lejátszót hallgat, az eszközt a tanárának át kell adnia a tanóra végéig, továbbá a soron következő fegyelmező fokozatban részesül. Ha a tanuló többszöri figyelmeztetés után is zavarja a tanítást, a tanár a hetessel az osztályba kéreti az ügyeletes vezetőt, aki megteszi a szükséges intézkedést. 4.9 A megjelenés általános szabályai Az iskola tanulói tiszta, rendezett külsővel jelenjenek meg az iskolában. Ne viseljenek olyan ruhadarabokat, ékszereket" / lánc, fülbevaló, orrkarika és egyebek /, amelyek testi épségüket veszélyeztethetik. Meleg időben sem megengedett az atlétatrikó, vagy az un. camping-nadrág, de utcai viseletre készült rövidnadrág hordható. Az iskola épületében nem megengedett a fejfedő viselése. Az ünnepségeken, vizsgákon elvárt az alkalomnak megfelelő viselet. Önkényuralmi jelképek viselése tilos! 4.10 Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Az iskolai közösségek tagjainak tetteiben és szóbeli megnyilatkozásaiban érvényre kell jutni a tiszteletnek, egymás megbecsülésének és a mértéktartásnak. Teljes osztály vagy tanulócsoport felállással köszönti a tanterembe lépő vagy onnan távozó tanárokat és vendégeket. A tanórákon a figyelem és a másik ember tanár vagy diák munkájának megbecsülése az eredményes munka feltétele. Az órai munkában való folyamatos részvétel kötelező, az eredményes tanulásnak ez az első, elengedhetetlen szakasza. Szünetekben a folyosókon, lépcsőkön való közlekedéskor mindenki vigyázzon mások és saját testi épségére. A lapos tetőre, ill. hullámpala tetőre ki- vagy felmászni szigorúan tilos! Mindenki törekedjen arra, hogy másokat vagy saját magát ne veszélyeztesse, és erre társait is figyelmeztesse. A tisztelet és mértéktartás kötelezettsége vonatkozik a tanulók egymás közötti viselkedésére is. Elfogadhatatlan a tettleges durvaság éppúgy, mint annak szóbeli formája, az alantas és trágár beszéd, azaz minden olyan megnyilatkozás, amely a közösség tagjait zavarja, megbotránkoztatja vagy sérti, kárt okoz a társak, esetleg az egész közösség testi vagy lelki egészségének. Az iskolai ünnepélyeken való részvétel külső megjelenésben és viselkedésben is legyen az alkalomhoz méltó. A Himnusz és a Szózat meghallgatásakor, éneklésekor hagyományosan a vigyázz-állás elvárt. Az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken, az iskola által szervezett iskolán kívüli programokon mindazok a viselkedési szabályok érvényesek, betartandók, amelyek az iskolában elvártak Súlyos jogellenességek Kiemelkedően veszélyes és súlyos jogellenességeknek minősül az iskolában az agresszió, a verekedés, bántalmazás, megalázás, az emberi méltóság megsértése, zsarolás, fenyegetés, a tűzvédelmi, balesetvédelmi szabályok szándékos megsértése. Mások egészségének veszélyeztetése miatt súlyos jogellenességnek minősül a zárt közösségi térben dohányzás, kábítószer fogyasztás, ill. terjesztés valamint alkohol fogyasztása. Az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli programok, foglalkozások alkalmával a tanulók, valamint a pedagógusok számára tilos:

8 - a dohányzás, - a szeszes italfogyasztás, - kábító és bódító szerek fogyasztása és tartása, valamint - az alkohol és kábító vagy bódító szer által befolyásolt állapotban való megjelenés, tartózkodás. A dohányzás az iskola egész területén, valamint az iskola 5 méteres körzetében tilos! Amennyiben a tanuló az iskola területén dohányzik, a következő fegyelmező intézkedéseket kapja: elő alkalommal igazgatóhelyettesi intés, második alkalommal igazgatói intés, következő alkalommal az iskola bejelentést tesz az ÁNTSZ-nél, aki pénzbírságot szabhat ki. (1999 évi XLII. Tr. 7. (4) bek.) A súlyos jogellenes viselkedés fegyelmi eljárást von maga után Az osztályozó vizsgák tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Az osztályozó vizsgák követelményei tantárgyanként, féléves bontásban az iskola honlapján ( ) találhatók A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje és a vizsgára jelentkezés szabályai A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: - a mulasztásai miatt nem osztályozható tanulóknak az első félévi osztályozó értekezletet követő három héten belül, ill. a tanév végi osztályozó értekezletet követő három héten belül kerül lebonyolításra, - a tanórai foglalkozásokról felmentett tanulók esetében ( pl.: magántanuló) az első félév, ill. a szorgalmi időszak végét megelőző két héten belül kerülnek lebonyolításra az osztályozó vizsgák. A vizsgára jelentkezés módját az iskola Tanulmányok alatti vizsgaszabályzata tartalmazza. 5. A tanulók egyéni ügyei, tevékenységei 5.1 Hivatalos ügyintézés A tanulók hivatalos ügyeiket (igazolások, kérelem benyújtások stb.) az iskola nyilvántartójában intézhetik a kifüggesztett félfogadási rend szerint. Kollégiumi elhelyezési kérelem esetén a tanulókat a nyilvántartó iskolalátogatási igazolással látja el, illetve irányítja tovább az iskolához legközelebb eső diákotthonba. A nyári szünetben szerdai napokon 8-12 óráig van ügyelet, amikor a tanulók, vagy szüleik egyéni ügyeiket intézhetik az iskolában. A diákigazolvánnyal kapcsolatos teendőket a diákigazolvánnyal foglalkozó ügyintéző végzi a kifüggesztett félfogadási rend szerint. Közvetlenül az iskola igazgatójához címzett kérelmeket a titkárságon kell leadni. Az ifjúságvédelmi felelős a nyilvántartóban - a kifüggesztett félfogadási időben (sürgős esetben, a munkaidőben) - áll a tanulók és a szülők rendelkezésére. Befizetéseket (ellenőrző, diákigazolvány ) az iskola gazdasági ügyintézőjénél történik, a kifüggesztett félfogadási időben. Az iskolában iskolaorvos áll a tanulók rendelkezésére a kifüggesztett rendelési időben. Iskolán belüli áthelyezést párhuzamos osztályba, illetve más iskolatípus párhuzamos osztályába, az osztályfőnök javaslatával és az iskola igazgatójához írt szülői kérvénnyel lehet kezdeményezni a tanév végén, kivételes esetben félévkor. Tanulóviszony megszüntetését írásban kérheti a szülő (nagykorú esetén a tanuló) az iskola igazgatójától. Tanköteles tanuló a szülői kérvényen kívül a befogadó iskola nyilatkozatát is köteles mellékelni kérvényéhez. Engedélyezés után a tanuló leszerelését a nyilvántartóból kapott nyomtatvány útmutatása alapján végzi, a szükséges aláírások beszerzése után a nyilvántartóban leadja a nyomtatványt, ugyanitt megkapja a záradékolt bizonyítványát.

9 5.2 Hivatalos ügyintézés Indokolt esetben a tanuló, illetve szülőjének kérelmére, az ifjúságvédelmi felelős javaslatára, egyéni elbírálás alapján szociális támogatás ítélhető meg. (étkezési hozzájárulás, osztálykirándulás támogatása, kedvezményes belépés iskolai rendezvényre stb Tankönyv ellátás Az iskolai tankönyvellátás rendjét (normatív és további támogatásokat ), külön szabályzat rögzíti, amely az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzatának része. 5.4 A használatra kapott tankönyvek megvásárlása, kártérítése a./ A normatív kedvezményre jogosult tanulók a használatra kapott tankönyveket a tanulmányi idő végén megvásárolhatják: 1/9. szakiskolai évfolyam könyveit a 3/11. évfolyam végén 50%-os áron, szakiskolai évfolyam könyveit a 10. évfolyam végén 50%-os áron, szakközépiskolai évfolyam könyveit a 12. évfolyam végén 50%-os áron, 1/11-2/12. szakiskolai évfolyam szakmai könyveit a 2/12. évfolyam végén 50%-os áron. b./ c./ A használatra kapott tankönyvek elvesztése, szándékos megrongálása esetén a tankönyv teljes vételárát kell a tanulónak megtéríteni. A használatra kapott tankönyvek természetes elhasználódásából adódó értékcsökkenést nem kell a tanulónak megtéríteni. 5.5 Térítési díj, tandíj a./ b./ Térítési díj fizetési kötelezettség Szakközépiskolában a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában, a szakképzési évfolyamokon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor a tanévet megelőző féléves beszámoló adatai alapján számított egy tanulóra jutó folyó kiadások összegének jogszabályban meghatározott százaléka. Nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban a második szakképzésre való felkészüléskor a tanévet megelőző féléves beszámoló adatai alapján számított egy tanulóra jutó folyó kiadások összegének jogszabályban meghatározott százaléka. Tandíj fizetési kötelezettség Szakközépiskolában a 11. évfolyamtól kezdődően, továbbá szakközépiskolában, szakiskolában, a szakképzési évfolyamokon tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlésekor a tanévet megelőző féléves beszámoló adatai alapján számított egy tanulóra jutó folyó kiadások összegének jogszabályban meghatározott százaléka. A térítési díj és a tandíj a tanulmányi eredménytől függően csökkenthető, ezt az igazgatóhoz írt kérvénnyel lehet kezdeményezni. A térítési díj és a tandíj díj pontos összegéről a tanév első napjáig minden érintett tanuló tájékoztatást kap. A beiratkozás alkalmával a megelőző tanév térítési és tandíj összegeiről tájékoztatjuk az érintett tanulókat. 5.6 A tanulók által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó szabályok Az iskola tanulója - kérésére - az anyagköltség megfizetése után megkaphatja azt a készterméket, amelyet az iskola tanműhelyében ellenőrző -, illetve vizsgamunkaképpen az iskola által biztosított eszköz, anyag, energia felhasználásával készített. 6. A tanulók jutalmazásának elvei és formái a./ Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi, kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, eredményes kulturális tevékenységet folytat,

10 kimagasló sportteljesítményt ér el, szakmai, vagy közismereti versenyen kimagasló eredményt ér el, jól szervezi és irányítja a közösségi életet, tartósan, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez. b./ Az írásos dicséretek formái: szaktanári, szakoktatói dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatóhelyettesi dicséret, igazgatói dicséret. Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók igazgatói és általános nevelőtestületi dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. A dicséretes tanulók könyvjutalomban részesülhetnek. 7. A tanulók fegyelmezésének elvei és formái Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat enyhébb formában megszegi, - igazolatlanul mulaszt, tanulóhoz nem méltó magatartást tanúsít, társait gátolja az ismeretszerzésben- fegyelmi intézkedésben részesítendő. A fegyelmező intézkedéseket a tanuló ellenőrző könyvén kívül az osztálynaplóba is be kell írni. a./ Az írásos fegyelmi intézkedések - a szaktanári vagy osztályfőnöki szóbeli figyelmeztetésen túlmenően - a következők lehetnek: szaktanári, szakoktatói figyelmeztetés, 1-1 alkalommal szaktanári, szakoktatói intés, 1-1 alkalommal osztályfőnöki figyelmeztetés, 1 alkalommal osztályfőnöki intés, 1 alkalommal igazgatóhelyettesi figyelmeztetés 1 alkalommal igazgatóhelyettesi intés, 1 alkalommal igazgatói intés. 1 alkalommal Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: Fegyelmező intézkedés szóbeli figyelmeztetés, írásbeli figyelmeztetés: szaktanári, szakoktatói figyelmeztetés (legfeljebb 1-1 alkalommal) ha a tanuló valamely szakórán felkészületlensége vagy felszerelésének hiányossága miatt nem tud az órán együttműködni a tanárral, vagy zavarja a szaktanár és osztálytársai munkáját. Odaítéléséről a szaktanár dönt. szaktanári, szakoktatói intés osztályfőnöki figyelmeztetés (legfeljebb 1 alkalommal) odaítéléséről az osztályfőnök dönt a fegyelmi vétségek (magatartási vétség, közösségi munka megtagadása, 5 ellenőrző könyv hiány, 3 késés stb.) alapján, de adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát osztályfőnöki intés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot igazgatóhelyettesi figyelmeztetés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot igazgatóhelyettesi intés legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot igazgatói intő legfeljebb 1 alkalommal adható egyszeri vétségért, figyelembe véve annak nagyságát és várható hatását, vagy ha a tanuló sorozatos kisebb fegyelemsértésekkel elérte a fokozatot. Fegyelmi eljárás és büntetések

11 Kettő, ugyanattól a tanártól származó szaktanári figyelmeztetés után a következő fokozat a szaktanári intő. Egy szaktanári figyelmeztetés után második alkalommal szaktanári intő jár, akkor is, ha más szaktanár óráján történt az újabb vétség. E fokozatok betartásáért a szaktanárok felelősek, a naplóban lévő korábbi bejegyzéseket kell figyelembe venniük. A további, tanórán előforduló vétségekért már a következő fokozat az osztályfőnöki intő, igazgatóhelyettesi figyelmeztetés, igazgatóhelyettesi intés, és igazgatói intés adható. Az írásbeli fegyelmi intézkedést az ellenőrzőn keresztül a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a Fegyelmi Bizottság jogosult. b./ A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, eltiltás a tanév folytatásától, (nem tanköteles tanuló esetében) kizárás az iskolából (nem tanköteles tanuló esetében). 7.1 A fegyelmi eljárást megelőző egyeztetési eljárás szabályai A fegyelmi eljárást megindítását egyeztető eljárás előzheti meg, ha azzal a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő, valamint a kötelességszegő, kiskorú esetén a szülő egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a kötelességszegő tanuló, ha a kötelességszegő kiskorú, a szülő figyelmét fel kell hívni az egyeztető eljárás igénybevételének lehetőségére. A tanuló, kiskorú esetén a szülő az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztető eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztető eljárás lefolytatását nem kérik, továbbá ha a bejelentés iskolába történő megérkezésétől számított tizenöt napon belül az egyeztető eljárás nem vezet eredményre. Ha a kötelességszegő és a sértett az egyeztetési eljárásban megállapodott a sérelem orvoslásában, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást a sérelem orvoslásához szükséges időre, de legfeljebb három hónapra fel kell függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a sértett, kiskorú sértett esetén a szülő nem kérte a fegyelmi eljárás lefolytatását, a fegyelmi eljárást meg kell szűntetni. 8. A tanuló kártérítési felelőssége A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz, a szakképzési törvény 69., és 70. értelmében kárt okoz - a kár értékének megállapítása után - a kárt meg kell téríteni. Az intézmény az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. 9. Az iskola és a szülői ház kapcsolata, a szülő jogai és kötelességei a./ A szülő joga különösen, hogy: megismerje iskolánk nevelési, ill. pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról, ezek a dokumentumok a könyvtárban a nyitvatartási időben megtekinthetők, gyermeke fejlődéséről - magatartásáról, tanulmányi eredményeiről - rendszeres, érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, írásbeli javaslatát, ill. kérvényét az igazgató, a nevelőtestület, a szülői közösség megvizsgálja és arra 30 napon belül választ kapjon, kérheti gyermeke részvételét a fakultatív foglalkozásokon, ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezheti.

12 b./ A szülő kötelessége különösen, hogy: biztosítsa gyermeke tankötelezettségének teljesítését, megtegyen minden tőle telhetőt gyermeke fejlődéséért és rendszeresen tartson kapcsolatot az iskolával, elősegítse gyermeke beilleszkedését az iskola közösségébe, erősítse benne a fenti közösség magatartás szabályait. 10. Idegenek tartózkodása az iskolában Idegenek, vendégek, külső személyek iskolánkba történő belépését, az épület elhagyását külön rendelet szabályozza. A házirend szabályai értelemszerűen vonatkoznak az iskola területén tartózkodó vendégekre, külső személyekre. 11. Záró rendelkezések A Házirend egy példányát minden tanuló, ill. szülője beiratkozáskor megkapja. Ez értelemszerűen alkalmazandó az év közben beiratkozó tanulókra. A Házirend 1-1 példánya az I. és II. emeleti hirdetőtáblán állandóan hozzáférhető. A továbbiakban a Házirendet az osztályfőnök a tanulókkal a tanév első osztályfőnöki óráján, a szülőkkel pedig az első szülői értekezleten is ismerteti, mind a tanulók, mind a szülők, a tudomásulvételt aláírásukkal igazolják. A Házirend, valamint az iskola Feladat ellátási terve megtalálható az iskola honlapján a címen.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu HÁZIREND 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TARTALOM 1. Bevezető... 5 1.2. A Házirend célja... 5 1.3. A Házirend hatálya... 5 1.4.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanulói számára

a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanulói számára H Á Z I R E N D a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanulói számára Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. A KEMPELEN FARKAS GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE I. Bevezető (1223 Budapest, Közgazdász u. 9-11. OM azonosító: 035257) A Kempelen Farkas Gimnázium ötödik osztályába azok a tanulók nyerhetnek felvételt, akik elvégezték

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Házirend Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Házirend 2. oldal Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 Általános rendelkezések... 5 A tanulók közösségei... 5 Az iskola munkarendje... 5 Tanítási

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben