Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése"

Átírás

1 Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. A Házirend elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását, ezért betartása kötelező az iskolaközösség számára. A Házirend - az intézmény tanévenkénti munkatervével együtt - az alábbiakban szabályozza az iskola belső rendjét. 2) Iskolánk diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsa be mindenkor a társadalmi együttélés szabályait, viselkedjen méltóan intézményünk hírnevéhez! A tanuló védje az iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait, óvja a közösség tulajdonát. 2. A tanulói jogok és kötelességek 1) Minden tanuló joga, hogy: -adottságainak, képességeinek és állapotának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, -napközi otthoni (tanulószobai) ellátásban és rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, -személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, -tájékoztatást kapjon az őt érintő kérdésekről és hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, -képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozásában, -az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson, javaslatot tegyen, -családja anyagi helyzetétől függően kérelmére - indokolt esetben - kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön. 2) Minden tanuló kötelessége, hogy: -aktívan vegyen részt a kötelező és választott tanítási órákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon, -fegyelmezett magatartást tanúsítson és rendszeres munkával képességeinek megfelelően eleget tegyen tanulmányi kötelezettségeinek, -tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértse, -tartsa be a házirendet, valamint az intézmény helyiségeinek és berendezéseinek használati rendjét, 1

2 -őrizze meg és az előírásoknak megfelelően kezelje és óvja az intézmény felszerelését, védje a közösség tulajdonát, -óvja saját és társai testi épségét, egészségét és biztonságát, -jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket, - hetes és ügyeletesi feladatait maradéktalanul lássa el. 3. A tanítás rendje 1) Az intézmény nyitva tartása tanítási napokon: 7 órától 20 óráig. A tanítási órák előtt illetve a tanulók foglalkozásai idejében nevelői ügyeletet biztosit az iskola. A tanulónak a tanítás kezdete előtt 15 perccel az iskolában kell lennie. Az osztálytermekbe reggel 7 óra 20 perctől lehet bemenni. 2) A csengetés rendje: a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete 7 óra 45 perc, nulladik óra nem tartható. A tanítási órák időtartama 45 perc. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust, az osztálytermeikben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével lehet belépni! A reggeli becsengetést 7 óra 40 perckor jelzőcsengetés előzi meg. A nevelők ettől az időponttól az osztálytermekben tartózkodnak. A szünetekben - a balesetek megelőzése érdekében - csak a hetesek lehetnek a tantermekben! A szünetekben a tartózkodás helyét (udvar vagy folyosó), az időjárástól függően az ügyeletes nevelő dönti el. A második szünet előtt 5 perccel csengő jelzi hogy a büféfelelős elmehet a korábban megrendelt tízóraiért. A csengetés időrendje: 1 óra: 7 ó 45 p-től 8 ó 30 p-ig 15 perces szünet 2.óra: 8 ó 45 p-től 9 ó 30 p-ig 15 perces szünet 3.óra: 9 ó 45 p-től 10 ó 30 p-ig 15 perces szünet 4.óra: 10 ó 45 p-től 11 ó 30 p-ig 10 perces szünet 5.óra: 11 ó 40 p-től 12 ó 25 p-ig 10 perces szünet 6.óra: 12 ó 35 p-től 13 ó 20 p-ig 3) A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: -előkészítse tájékoztató füzetét és a szükséges tanfelszereléseket, -figyeljen és a képességeinek megfelelően aktívan vegyen részt a tanórák munkájában, teljesítse feladatait, -kézemeléssel jelezze, ha szólni kíván, -az iskolába belépő és távozó felnőttet a napszaknak megfelelően köszöntse, -az osztály ülésrendje szerint egyenes testtartással óvja egészségét és a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után, -egy tanítási napon az osztályközösség csak 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a szaktanár előre jelzi. /A megírt dolgozatot kijavítva meg kell kapnia két héten belül./ 2

3 4) A tanuló személye, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Ünnepélyeken a megjelenés: fehér ing, blúz, sötét nadrág, szoknya, sötét cipő. Testnevelés órán csak az iskola által előírt tornafelszerelésben lehet részt venni. A taneszközön kívüli felszerelés az iskolába nem hozható, ezekért az iskola felelősséget nem vállal. Szükség esetén az iskolába hozott pénzt, személyes értéktárgyat a tanuló megőrzésre leadhatja a titkárságon vagy a gazdasági irodán. Iskolai foglalkozások alatt tilos a mobiltelefonok és személyhívók használata. A tanítás ideje alatt a mobiltelefonoknak kikapcsolt állapotban a táskában kell lenni, elővenni óra alatt nem lehet. Ellenkező esetben a nevelő elveheti és a szülőnek adja vissza. MP3, MP4 Ipod stb. zenelejátszók, melyek az iskolai felszerelésbe nem tartoznak bele, nem hozhatóak az iskolába. 5) A tanuló egészsége védelmében tartsa tisztán és rendben környezetét, ügyeljen a mosdók, mellékhelyiségek tisztaságára is. Tilos az iskolában hivalkodó ékszerek, testékszerek és kozmetikai szerek használata (smink, körömfestés, hajfestés), valamint a dohányzás, a szeszes- és energiaitalok fogyasztása és egyéb egészségkárosító hatású anyagok (kábítószer) használata! Ezek be nem tartása a szokásos fegyelmi szankciókat vonja maga után. Fertőző betegek, a közösség egészségi állapotát veszélyeztető tanulók iskolában nem tartózkodhatnak. Ilyen esetekben az osztályfőnök irányítja a tanulót az iskolaorvoshoz vagy a védőnőhöz a megfelelő intézkedés érdekében. 4. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 1) A tanórán kívüli foglalkozásokra (szakkör, önképzőkör, tanfolyam, stb.) a diákok a tanév elején, a választható órákra a szülő aláírásával az előző tanév május 30-ig jelentkezhetnek. A felvett tanulóknak a foglalkozásokon való részvétel a tanév elejétől (szakköröknél szept. 15-től) kötelező, a mulasztás a tanrendi órákéval azonos megítélésű. A napközis foglalkozás naponta 16 óráig tart. 16 órától 16óra 30percig tanulói felügyeletet biztosít az iskola. 2) A tanítási idő után a diákok csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az intézmény területén. A tanulók a következő tanév napközis foglalkozásaira május 10-ig jelentkezhetnek. A Kt. 53. alapján a szülői igény alapján a felügyeletre szoruló tanuló részére napközit, illetve tanulószobát biztosít az iskola. Ha a tanuló hosszabb ideig tartózkodik az iskola épületében tanári felügyelet nélkül, kötelezhető ebben az időszakban tanulószobai vagy napközis foglalkozáson való részvételre. (ennek esetei: tanuló a szülőre vár, a tanuló délutáni foglalkozásra vár, tanuló buszra vár) Helyhiány esetén azon tanulókat, akiknek a szülő biztosítani tudja a napközbeni felügyeletét és a következő napra történő felkészülését, előjegyezzük a napközis ellátásra. Napközis hely megüresedése esetén számukra is biztosítjuk a napközis ellátást. 3

4 Napközis felvételnél évközben is elsőbbséget élveznek a bejáró tanulók, a sajátos nevelést igénylők, a családsegítő által javasolt tanulók, a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, a csonka családban és a nagycsaládban élők. Az étkezés rendje: a napközisek nevelőjükkel étkeznek, a menzás diákok a pedagógiai asszisztens felügyeletével ebédelhetnek. A tanulók az étterem rendszabályait tartsák be, mert a rendbontóknak az iskola nem biztosítja az étkeztetést. 5. A tanuló távolmaradása és annak igazolása 1) A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórákon kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. A tankötelezettség miatt a tanulóknak betegség miatti hiányzásukról orvosi igazolást kell hozniuk. Betegség miatt illetve egyéb elháríthatatlan ok miatt a tanuló hiányzásáról évenként 3 tanítási napig szülői igazolást az iskolának el kell fogadnia. Igazolást és az indoklást a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást a tanulónak kell pótolnia, szükség esetén nevelői segítséget kérhet. 2) A szülő gyermeke számára előre tudott jelentős családi esemény miatt írásban előzetes távolmaradási kérelmet írhat. Az engedély megadásáról tanévenként 5 napig az osztályfőnök, ezen túl az igazgató dönt a tanuló tanulmányi előmenetele, magatartása, addigi mulasztásai alapján. Az engedélyezett távollét alatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a szaktanárok által megszabott határidőig. Az iskola területe tanítási idő alatt - beleértve az óraközi szüneteket is - csak írásos engedéllyel hagyható el. 3) A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba jegyzi be. Ötszöri késést követően az osztályfőnök tájékoztatja szülőt. A mulasztott órák heti összesítése után a hiányzásokat az osztályfőnök fogadja el. A mulasztás elfogadásáról tájékoztatni kell a szülőt. A mulasztásokat igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra. Igazolatlan az a hiányzás, melynek indoklását az osztályfőnök nem fogadja el. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség. 5 igazolatlan óra esetében az adott hónapban változó, míg magasabb hiányzás rossz (kettes) magatartási jegyet von maga után. Az szülő által aláírt igazolást 5 munkanapon belül kell az osztályfőnöknek bemutatni. A tanuló igazolt, igazolatlan hiányzásáról a tájékoztató füzet útján értesíteni kell a szülőt. 6. A tanulók dicsérete, jutalmazása és fegyelmezése 1) Iskolánk dicséretben részesíti, illetve jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - tanulmányi munkáját kiemelkedően végzi - kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít - eredményes kulturális tevékenységet folytat 4

5 - kimagasló sportteljesítményt ér el - tartósan jól szervezi és irányítja a közösségi életet, vagy kiváló eredménnyel záruló együttes munkát végez. 2) Kiemelkedő tanulói teljesítmény egyéni dicséretet von maga után. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát és a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben kell részesíteni. Az írásos dicséretek formái: - tanítói, tanári, nevelői dicséret - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret - nevelőtestületi dicséret A dicséreteket a tanulói tájékoztatón kívül az osztálynaplóba is be kell jegyezni. Az egész tanévben kiemelkedő teljesítményű tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba is be kell vezetni. Az iskolai szinten is kimagasló teljesítményű tanulók dicséretét a tanévzáró ünnepély nyilvánossága előtt oklevéllel is elismeri az iskola. A dicséretes tanulók könyv és tárgyjutalomban részesülhetnek. 3) Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend előírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái: szaktanári figyelmeztetés; napközis nevelői figyelmeztetés; osztályfőnöki figyelmeztetés; osztályfőnöki intés; osztályfőnöki megrovás; igazgatói figyelmeztetés; igazgatói intés; igazgatói megrovás; tantestületi figyelmeztetés; tantestületi intés; tantestületi megrovás. A fegyelmi intézkedéseket a tanuló tájékoztató füzetén kívül az osztálynaplóba is be kell írni. 4) Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban fegyelmi eljárás lefolytatására és a fegyelmi büntetés kiszabására a nevelőtestület megbízásából a fegyelmi bizottság jogosult. A közoktatási törvény alapján fegyelmi büntetések a következők: - megrovás - szigorú megrovás - meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása 5

6 - áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba 5) A vagyonvédelem miatt a tanulók az előírásoknak megfelelően kezeljék, óvják az iskola eszközeit, bútorait és berendezési tárgyait. A szekrényeket mindig zárva kell tartani! Az iskola eszközeit a tanulók csak nevelői engedéllyel használhatják. Az intézmény a tanulók elveszett tárgyaiért nem vállal felelősséget. Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. A kártérítés mértéke: gondatlan károkozásnál a kötelező legkisebb munkabér egy havi összegének 50 %-át, szándékos károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér öt havi összegét nem haladhatja meg. 7/ Térítési díjak, szociális ellátás Az intézmény a foglalkozásaiért nem kér térítési díjat. A tanórán kívüli foglalkozások megtartásához a szükséges anyag biztosításához anyagköltséget szedhet be az iskola. A tanulók által készített munkák minden esetben a készítő tulajdonát képezik. Térítési díjat az iskolai étkezésért kell fizetni minden hónap 10-éig. A térítési díj befizetése az iskola által biztosított csekken történik. Az iskolai étkezés lemondása előző nap 14 óráig lehetséges. Lemondott étkezés elszámolása a következő hónap elején történik meg. A törvényben meghatározott kedvezmény igénybevétele feletti további igény esetében a tanuló szülei a lakóhelyük szerinti önkormányzathoz fordulhatnak. A tankönyvtámogatás biztosításánál a törvényi előírásokon túl a napköziben és az iskolai könyvtárban kell biztosítani a megfelelő számú tankönyvcsomagot, hogy az iskolát évközben váltók és a másnapra készülők rendelkezésére álljanak a tankönyvek. A tankönyvtámogatás fennmaradó részét az osztályfőnökök a gyermekvédelmi felelős bevonásával osztják fel figyelembe véve a tanulók eredményeit, családi körülményeit, szorgalmát. 7. Az iskola tisztségviselői 1) Az osztályfőnök minden két hétben - alsóban hetente - két tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal. A megbízott tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba. Az óraközi szünetekben az osztálytermek zárva vannak. 2) A hetes kötelességei: - felügyel a házirend osztályteremben való betartására, - jelenti az igazgató-helyettesnek, ha a tanteremben 5 perccel becsengetés 6

7 után nincs pedagógus, - biztosítja a tanítás feltételeit: minden szünetben szellőzteti a tantermet, letörli a táblát, - minden óra elején jelenti a hiányzókat a pedagógusnak, - azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak a tanítás előtt és a szünetekben történő rendbontást, károkozást, - folyamatosan tájékoztatja az osztályfőnököt a hét eseményeiről, - gondoskodik a pedagógussal együtt a tanterem tisztaságáról és rendjéről (szemét összeszedése, székek felhelyezése a padra, tábla tisztítása, ablakok zárása, lámpák leoltása). 3) Az iskolai diákönkormányzat saját szervezeti és működési rendje szerint működik. Joga van a diákságot képviselni minden olyan kérdésben, ami a tanulókat érinti. A diákönkormányzat évente tart diákgyűlést ahol az iskolavezetés képviselője beszámol az iskolai élet elmúlt egy évéről, a diákokat érintő jogok érvényesüléséről, a diákok nagyobb csoportját érintő felvetődött problémákról. A diákok nagyobb csoportján csoporti többséget kell érteni. A diákok az iskolai élettel kapcsolatos véleményüket az iskolavezetés felé a diákönkormányzat szervezetén keresztül, vagy közvetlenül fordulhatnak osztályfőnökükhöz, a diákönkormányzat vezetőjéhez, az iskolavezetéshez. A diákok által felvetett kérdésekre, problémákra két héten belül választ kell, hogy kapjanak. Tanulók tájékoztatásának formái lehetnek: nevelők által, iskolarádió, diákközgyűlés, csoporttájékoztató, hirdetmény, stb. 4) Tilos az iskola épületén belül a balesetek elkerülése érdekében szaladgálni és másokat a közlekedésben akadályozni. Az iskola udvarán szünetekben, délután a napközi ideje alatt is - figyelni kell saját és mások testi épségére. Az udvaron történő szaladgálás baleset lehetőségét rejti. 5) Tűzriadó és más veszély esetén az épületet a pedagógusok irányításával, a felszerelések hátrahagyásával (kivéve osztálynapló) fegyelmezetten kell elhagyni. 6) A tanulók kötelesek a folyosókon, lépcsőházakban haladó felnőtteket udvarias félreállással elengedni és tisztelettel köszönteni. Ha az iskolába külső személy érkezik, udvariasan útba kell igazítani. 7) Az iskolában plakátokat és hirdetményeket kifüggeszteni kizárólag az erre kijelölt helyen, csak előzetes engedélykérés után az igazgató vagy megbízottja láttamozásával szabad. Az iskola területén reklámtevékenységre az iskolavezetés adhat alkalomszerű engedélyt. 8) Tanulók testi épségét veszélyeztető dolgot, eszközt az iskolába hozni tilos! 7

8 9) Az iskola épületében vállalkozásban büfé működik. A büfé nyitva tartása: naponta 7 órától 12 óra 45 percig. Kiszolgálása: alsó tagozat: első tanítási óra után, az első szünetben, felső tagozat: a reggel 7 óra 40 percig az összegyűjtött és leadott rendelést a második szünetjelző - csengetésekor a felelősök vihetik el. 10) A pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó, iskolán kívüli rendezvényeken a Házirend ide vonatkozó viselkedési, magatartási szabályai érvényesek. A tanuló nem fogyaszthat alkoholt, tiltott, egészségkárosító szereket, és nem dohányozhat. Az iskolai házirend betartása valamennyi tanulóra kötelező jellegű. Megsértése, be nem tartása fegyelmi vétséget von maga után. A Házirend elfogadása és jóváhagyása A Házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület fogadja el. Az elfogadást a nevelőtestület képviselői aláírásukkal hitelesítik A Házirend elfogadásakor - jogszabályban meghatározottak szerint - a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. A szülői szervezet képviseletében: A Házirend elfogadásakor - jogszabályban meghatározottak szerint - a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A diákönkormányzat képviseletében: A Házirendet az intézmény fenntartója jóváhagyta

9 Melléklet A napközi házirendje 1. A napközi munkarendje: A napközis ellátás a délelőtti tanítási órák befejezésétől délután 16 óráig tart. 16 órától 16 óra 30-ig összevont ügyeletet biztosítunk a gyerekeknek. Az ügyelet helyét a folyosókon kiírjuk. Fél öt után nem biztosítunk felügyeletet. A buszjáratnál nincs tanári felügyelet! A napközis térítési díjat minden hónap 10-ig a szülőknek be kell fizetniük. Külön kérésre a határidő módosulhat. A csekkszelvényt a napközis nevelőnek be kell mutatni. A gyermek betegségét egy napon belül kell jelenteni az iskolának. Az étkezést lemondani előző nap délig lehet, betegség esetén a lemondás napjára a térítési díjat ki kell fizetni. Minden napközis tanuló üzenő füzetet rendszeresít. A füzet funkciója: Az üzenő füzetben a tanulók napköziben végzett munkáját értékeljük kéthetente, az elsősöket hetente. Ebben jelzi a szülő, hogy milyen különórára jár a gyereke. Különórára a tanulmányi munka megkezdése előtt lehet elmenni. A tanulókat a délutáni foglalkozásokról csak előzetesen írásban lehet elkérni a füzeten keresztül. Az értékeléseket a szülővel alá kell íratni! A tanulmányi munka ig tart. Ez az időszak védett a napköziben, indokolatlan megzavarása kerülendő! A pedagógus felügyelete nélkül nem tartózkodhat tanuló a teremben! 2. A tanulók joga: Jogod van ahhoz, hogy a napközis foglalkozásokon részt vegyél. A napköziben lévő munkaeszközöket használd. Amennyiben a feladataid elvégzésénél problémád adódik, segítséget kérhetsz nevelődtől vagy társaidtól. Különórára járhatsz, de azt előzőleg írásban kell kérni. Ha a tanulmányi munkán nem veszel részt, mert különórára mentél, a másnapi felkészülésedért te, illetve a szüleid a felelősek! A napközis teremben lévő szabadpolcról könyvet, lexikont kérhetsz tanulásod kiegészítéséhez. Észrevételeidet, javaslataidat juttasd el a napközis nevelődhöz. 9

10 3. A tanulók kötelességei: A legfontosabb munkád a tanulás! Tanulj képességeid szerint! A tanulás munkájában nyújts segítséget gyengébb társaidnak! A közösségi munkában aktívan vegyél részt! A napköziben működő felelősi rendszerben részt kell venned! A tisztasági csomag mindig legyen nálad a gyakorló füzetekkel és az olvasókönyveddel együtt! A napközis csoportban lévő felszerelésért, a játékokért felelősséget vállalsz. A szándékosan okozott kárt meg kell térítened! Az eszközök használatánál a játékok alkalmával a baleset elkerülése érdekében nagyon gondos és elővigyázatos legyél! A pedagógiai programban előírt eszközöket év elején be kell hoznod! A közlekedési szabályokat tartsd be! Ha busszal utazol, a buszmegállóban a fel- és a leszállásnál is fegyelmezetten viselkedj! Goromba, durva viselkedést, ocsmány beszédet nem folytathatsz! Az étkezés rendjére, az ebédlő tisztaságára ügyelj! Ha a napköziben háromszor írásbeli figyelmeztetést kapsz, első szankcióként - ha van rá lehetőség - átkerülsz egy másik napközis csoportba, súlyosabb esetben kizárhatunk a napköziből! 4. Felelősrendszer: A felelősöket kéthetente választjuk, első osztályban hetente. A felelősök beszámolója alapján minden tanuló kétheti munkáját értékeljük és az üzenő füzet megfelelő helyén pontozzuk. Az első osztályban hetente nyomdával értékelünk. Napközis munkaközösség 10

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 A házirend célja A diákokkal közösen megalkotott házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3851 INÁNCS RÁKÓCZI ÚT 10. Telefon: 46/456-104 OM azonosító: 029024

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3851 INÁNCS RÁKÓCZI ÚT 10. Telefon: 46/456-104 OM azonosító: 029024 ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3851 INÁNCS RÁKÓCZI ÚT 10. Telefon: 46/456-104 OM azonosító: 029024 H Á Z I R E N D I. A tanulók jogai: A jogok gyakorlásának kezdete a beiratkozás napja. Az első évfolyamra

Részletesebben

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola

Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola Házirend Bethlen Gábor Szakközépiskola 1157 Budapest Árendás köz 8. Telefonszám: 06 1 418 2040, 06 1 418 2829 Fax szám: 06 1 415 0789 Nevelési alapelveink Az iskola tanulóitól elvárjuk, hogy a pedagógiai

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT -

TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - TONK SÁNDOR KÖNYVTÁR - KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT - Elérhetőség: Déva utca 19. sz. RO-400375 Kolozsvár Tel./Fax: +4 0364 401458 http://kv.sapientia.ro/hu/konyvtar-bemutatas Könyvtárosok: Vincze-Jancsi

Részletesebben

Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon.

Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon. Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Házirendje TARTALOM I. Bevezető:... - 3 - II. A tanulók jogai... - 3 - II.1. A tanulói jogviszony

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

Kállay Miklós Általános Iskola K Á L L Ó S E M J É N H Á Z I R E N D 2013.

Kállay Miklós Általános Iskola K Á L L Ó S E M J É N H Á Z I R E N D 2013. Kállay Miklós Általános Iskola K Á L L Ó S E M J É N H Á Z I R E N D 2013. - 1-1. A házirend hatálya és célja 1.) Ez a házirend a Kállay Miklós Általános Iskola tanulóira és valamennyi dolgozójára vonatkozik.

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirend

Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Házirend Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai:... 3 I. A házirend célja:... 4 II. A tanuló jogai:... 4 III. A törvényben megfogalmazottakon túl a tanulónak

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard

FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D. Tard FUNDAMENTUM ISKOLA H Á Z I R E N D Tard Tartalom I. A tanulók jogai II. A tanulók kötelességeit III. Az iskolai munkarend IV. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendje V. Tanítási órák közöttii szünetek

Részletesebben

Tanulói Házirend Rövidített változat

Tanulói Házirend Rövidített változat Tanulói Házirend Rövidített változat Kötelességeink A tanuló kötelessége, hogy tartsa tiszteletben az intézmény vezetőinek, tanárainak alkalmazottainak, valamint tanulótársainak jogait és méltóságát. A

Részletesebben

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009.

A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. A Kardos István Általános és Közgazdasági Szakközépiskola Napközis Házirendje 2009. Az iskolai Házirend kiegészítő dokumentuma. Minden tanuló alapjoga a napközis ellátás. /K.T. 2003.06.23./ 1. A napközi

Részletesebben

Munkavédelem a mentőgyakorlatban

Munkavédelem a mentőgyakorlatban Munkavédelem a mentőgyakorlatban Szabó Péter Mentőápoló Tanfolyam 5. előadás 2011. november 16. Tartalom Miért ez az első előadás? Szabályok A munkafolyamatok biztonsága Gyakorlati alkalmazás Kérdések

Részletesebben

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq

qwertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmq q HÁZIREND 2008. Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye wertzuiopőúasdfghjkléáűíyxcvbnmrt yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertzuiopő

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága A TISZA-PARTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A házirend hatálya A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola alkalmazottainak, valamint az intézménnyel jogviszonyban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015

TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 TÁJÉKOZTATÓ A KÉKMADÁR ÓVODA HÁZIRENDJÉRŐL 2014/2015 Címek telefonszámok: 1152 Budapest, Beller Imre u. 19. Telefon: Óvóda: +36 1 26601 88, Vezető: +36 20 573 9300 Honlap: aktualizálás alatt E-mail: aktualizálás

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A ZUGLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D JE 2015.

A ZUGLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D JE 2015. A ZUGLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D JE 2015. készítette: Dr. Bernyák Adrienn igazgató - 2 - Bevezetés Budapest XII. ker. Zugligeti Általános Iskola (1121 Budapest., Zugligeti út 113.) házirendje

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én 2014. A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendje Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. május 15-én A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta az iskolaszék és a diákönkormányzat. 3700

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola és tagintézménye HÁZIRENDJE

Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola és tagintézménye HÁZIRENDJE Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola és tagintézménye HÁZIRENDJE A házirend célja A házirend iskolánk belső életét szabályozza. Elősegíti iskolánk oktató és nevelő feladatainak ellátását. Betartása

Részletesebben

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6.

5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK... 14 5.1 A jutalmazás tartalma, formái... 14 5.2 A jutalmazás formái... 14 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS... 15 6. Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1 Általános elvárások... 3 1.1.2 A házirend célja... 3 1.1.3 A házirend feladata... 4 1.2 A házirend szabályinak

Részletesebben

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/1. I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvei

Részletesebben

HÁZIREND. az órák közi szüneteket személyes szükségleteinek kielégítésére igénybe vegye

HÁZIREND. az órák közi szüneteket személyes szükségleteinek kielégítésére igénybe vegye HÁZIREND A tanuló joga, hogy: vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák és azt kifejezésre juttathassa feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem

Részletesebben

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA OM:203063 HÁZIREND

SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA OM:203063 HÁZIREND SZOMBATHELYI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM BARABÁS GYÖRGY MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA ÉS SZAKISKOLÁJA OM:203063 HÁZIREND 2015 1 TARTALOMJEGYZÉK I A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 3 I.1 ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK...

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

Házirend. Intézmény neve: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend

Házirend. Intézmény neve: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény neve: Bélapátfalvai Petőfi Sándor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 3346 Bélapátfalva, Apátság út 2. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA NOVAJ HÁZIREND

FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA NOVAJ HÁZIREND FIGEDY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY NOSZVAJ GÁRDONYI GÉZA TAGISKOLÁJA NOVAJ HÁZIREND 199 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉKE BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 Az intézmény

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Jásztelek HORGÁSZREND

Jásztelek HORGÁSZREND HORGÁSZREND a jászteleki kezelésében levő Zagyva-holtágakra Kedves Horgásztárs! Önnel együtt azt szeretnénk, hogy a holtág halállománya gyarapodjon, védelme erősödjön, a környezete tisztább és vonzóbb

Részletesebben

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010.

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. SZEPTEMBER 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 1. A házirend jogi háttere

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENNAI FEKETE LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I. A házirend célja és feladata 1) A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola. HÁZIRENDje

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola. HÁZIRENDje A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola HÁZIRENDje 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend hatálya és nyilvánossága... 3 2. A tanuló távolmaradásának, hiányzásának és késésének igazolása... 3 3.

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK

TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK TÁJÉKOZTATÓ LEENDŐ NEVELŐSZÜLŐKNEK Kedves Leendő Nevelőszülők! A nevelőszülői hivatásról számos hiedelem, kedvező, vagy éppen kimondottan negatív vélemény hallható, olvasható. A közvélemény gyakran fogalmaz

Részletesebben

Az Avasi Gimnázium Házirendje

Az Avasi Gimnázium Házirendje Az Avasi Gimnázium Házirendje Minden tanuló és tanár az iskola teljes jogú polgára, jogaik és kötelességeik vannak. I. Bevezető rendelkezések 1.) A házirend az iskola diákjainak egyik alapdokumentuma.

Részletesebben

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata

A Svetits Katolikus Gimnázium. Diákönkormányzatának Szervezeti és. Működési Szabályzata A Svetits Katolikus Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési 2011 1 Tartalomjegyzék I. Az SZMSZ célja, jogi alapjai...3 II. A diákönkormányzat szerepe, feladatai, jogai...3 1. A diákönkormányzat

Részletesebben

2014. ASajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM 201017 HÁZIRENDJE. Kollárné Móricz Edina 2013.

2014. ASajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM 201017 HÁZIRENDJE. Kollárné Móricz Edina 2013. 2014. ASajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola OM 201017 HÁZIRENDJE Kollárné Móricz Edina 2013. HÁZIREND I. BEVEZETÉS A sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola házirendszabályzatának hatálya

Részletesebben

Házirend. Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 2004.

Házirend. Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 2004. Házirend Készítette: Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi u. 14. 2004. Tartalom 1. A tanuló jogai 2. A tanuló kötelességei 3. Fegyelmi rend 4. Az iskolai élet rendje 5. A tanulók véleménynyilvánításának,

Részletesebben

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola. Házirendje

Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola. Házirendje 1 Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Általános Iskola Házirendje 2 I.Bevezetés A Báró Wesselényi Miklós Alapítványi Iskola teljes körű tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és a pedagógiai program, továbbá

Részletesebben

Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola

Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola Marcalvárosi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakképző Iskola A KOVÁCS MARGIT NÉMET NYELVOKTATÓ NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 030523 Házirendje Felülvizsgálat: 2014.

Részletesebben

A Virányos Általános Iskola Házirendje

A Virányos Általános Iskola Házirendje A Virányos Általános Iskola Házirendje 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. Szülők... 5 II. A tanulók jogai és azok gyakorlása... 5 III. A tanulók kötelességei... 6 IV. A tanulók jutalmazása... 7 Kik részesülnek jutalomban?...7

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. )

A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) I. Általános rész A KÖLCSEY FERENC REFORMÁTUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLA GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ( 4026 Debrecen, Hunyadi u. 17. ) HÁZIRENDJE Iskolánk alapvető feladata a 6-14 éves korosztály oktatása,

Részletesebben

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A kaposvári BARTÓK BÉLA ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 I. BEVEZETŐ Az intézmény neve: Bartók Béla Úti Általános Iskola Az intézmény címe: 7400 Kaposvár, Bartók Béla u. 10. Célja: Iskolánkban mindenki

Részletesebben

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró

Málta. Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Málta Fővárosa: Valletta Államforma: Köztársaság Hivatalos nyelve: máltai, angol Területe: 316 km² Lakossága: 404 039 fő Valutája: euró Az 1964. óra független Málta a Földközi-tengerben található kis szigetcsoport,

Részletesebben

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. Tanulási környezet

FIT-jelentés :: 2013. Telephelyi jelentés. Tanulási környezet FIT-jelentés :: 2013 Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola Csonka János Tagintézménye 6726 Szeged, Temesvári körút 38. 1 A telephely épületének állapota A Telephelyi kérdőív

Részletesebben

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI

HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI HÁZIREND BÖRZSÖNY ÁLTALÁNOS ISKOLA NAGYOROSZI 2012. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola Házirend 2014.

Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola Házirend 2014. Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola Házirend 2014. Bevezetés A házirend területi hatálya: kiterjed a Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola (2310 Szigetszentmiklós,

Részletesebben

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE

A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE 15. melléklet A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családok Átmeneti Otthona HÁZIRENDJE A Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás Tanácsa sz. határozatával

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012.

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Általános rendelkezések: 1. A tanoda neve: 2.Működtető szervezet: Székhelye: 3. A tanoda működési helye: Az ingatlan tulajdonjoga: Sásd város, Felsőegerszeg, Oroszló,

Részletesebben

EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA

EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA EURÓPA 2000 KÖZGAZDASÁGI, IDEGENFORGALMI ÉS INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA IGAZGATÓJÁNAK III/2005 (08. 22) SZÁMÚ UTASÍTÁSA AZ egységes szerkezetbe foglalt HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Dr. Pappné Herr Anna Igazgató

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február

TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010. 2010. február TEHETSÉGGONDOZÁSI PROGRAMTERV A NASZÁLY-GALGA TISZKBEN 2010 2010. február 1 I. A Naszály-Galga TISZK Tehetséggondozó Programjának céljai A Naszály-Galga TISZK tehetséggondozó programjának célja, hogy elősegítse

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete

BÖLCSŐDEI HÁZIREND. 2011. 08.22-én a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu BÖLCSŐDEI HÁZIREND Készítette: Elfogadta: Varga

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola

H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola H Á Z I R E N D 2013 Bekecsi II. Rákóczi Ferenc Informatikai és Matematikai Általános Iskola 3903 Bekecs, Honvéd út 79. Tel: 47-568-000, Fax: 47-368-132 E-mail: bekecsiskola@gmail.com 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIRENDJE. I. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó szabályok

HÁZIRENDJE. I. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó szabályok A Hunyadi János Általános Iskola HÁZIRENDJE I. A tanulók távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó szabályok 1. A tanuló köteles a tanítási órákról és az intézmény által szervezett

Részletesebben

II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK Az iskola házirendje I. BEVEZETŐ 1. A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 25.. /2/ bekezdésének értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot,

az egészségügyi ellátáshoz való jogot, az emberi méltósághoz való jogot, a tájékoztatáshoz való jogot, az önrendelkezéshez való jogot, A BETEGEK JOGAIRÓL 1998. július 1-tõl új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelõ színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KISVÁRDA OM 201587 HÁZIREND

SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KISVÁRDA OM 201587 HÁZIREND SZENT GYÖRGY GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA KISVÁRDA OM 201587 HÁZIREND 2013 I. A HÁZIREND HATÁLYA... 5 II. ÁLTALÁNOS ELVEK... 5 III. A TANULÓ JOGA... 6 IV. A TANULÓ KÖTELESSÉGE... 8 V. A TANULÓK

Részletesebben

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A BUDAPEST III. KERÜLETI KRÚDY GYULA ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. TARTALOM I. Bevezető II III. IV. A tanulók jogai A tanulók kötelezettségei Késés-, mulasztás-, távolmaradás

Részletesebben

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme?

A betegek jogairól. Az egészségügyben hogyan érvényesül az emberi méltóság védelme? A betegek jogairól 1998. július 1-től új törvény védi a betegek jogait. Az egészségügyi törvény célja, hogy a betegek megfelelő színvonalú egészségügyi ellátásban részesüljenek, és gyógykezelésük során

Részletesebben

Házirend. Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont Alsóörs

Házirend. Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont Alsóörs Házirend Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda - Utánpótlásközpont Alsóörs 2012 1 A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával,

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

HÁZIREND. Az intézmény adatai. Neve: Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola. Székhelye: 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1.

HÁZIREND. Az intézmény adatai. Neve: Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola. Székhelye: 2351 Alsónémedi, Iskola u. 1. HÁZIREND mely az Alsónémedi Széchenyi István Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján Az intézmény adatai Neve: Alsónémedi Széchenyi

Részletesebben

A Dobozi Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Dobozi Általános Iskola HÁZIRENDJE A Dobozi Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető rendelkezések 3 A házirend fogalma 3 A házirend hatálya 3 A házirend elfogadása 3 A házirend átadása 3 A házirend tartalma 4 A házirend

Részletesebben

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje 2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje I. Bevezető... 3 II. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 3 III. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND

ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND ETIKETT, WELLNESS HÁZIREND Az ön kikapcsolódása és kényelme a mi elsődleges célunk. Ezért tisztelettel kérjük, hogy a következő szabályokat tartsa be a wellness egész területén: Magánélet A Stáció Wellness

Részletesebben

DRK MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013. Dunavecsei Református Kollégium MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND

DRK MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013. Dunavecsei Református Kollégium MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND Dunavecsei Református Kollégium MEZŐFÖLD GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013 1 BEVEZETÉS A házirend a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulását szolgálja, a rendelkezései e program szellemében értelmezendők.

Részletesebben

4. 2. Foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok. 7. Étkezési, térítési díjak befizetésével kapcsolatos szabályok

4. 2. Foglalkozásokról való távolmaradással kapcsolatos szabályok. 7. Étkezési, térítési díjak befizetésével kapcsolatos szabályok Házirendje 1 2 Tartalom 1. A házirend hatálya 2. A házirend elfogadásának szabályai 3. A tanulók, gyermekek jogai 4. A tanulók kötelességei: 4. 1. A tanulók távolmaradása és igazolása 4. 2. Foglalkozásokról

Részletesebben

HÁZIRENDJE Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Székhely: 5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2.

HÁZIRENDJE Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Székhely: 5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskola Székhely: 5520 Szeghalom, Dózsa György u. 2. A Péter András Gimnázium és Szigeti

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester

Dorog Város Önkormányzata Dorog Bécsi út 71. 2510. Dorog Város Képviselő-testülete Dr. Tittmann János Polgármester Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltató Házi Segítségnyújtás Székhely: 2023 Dunabogdány, Kossuth Lajos út. 2. Tel. 06 70 953 53 43.Telephely: 2500 Esztergom, Bánomi ltp. 35. Tel:

Részletesebben

A Vámbéry Ármin Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Vámbéry Ármin Általános Iskola HÁZIRENDJE A Vámbéry Ármin Általános Iskola HÁZIRENDJE 1 1. RÉSZ 1.. Bevezetés (1) A Tanulói Szabályzat és Házirend célja a 20/2012(VIII.31.) EMMI rendelet 5. előírása alapján a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola

Részletesebben