ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5."

Átírás

1 Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

2 Tartalom I. Bevezetés II. A tanulók jogai III. A tanulók kötelességei IV. A szülők jogai V. A szülők kötelességei VI. Az iskola munkarendje VII. A tanórai és napközis foglalkozások rendje VIII. A tanórán kívüli foglalkozások rendje IX. A tanulók jutalmazásának elvei és formái X. A tanulók büntetésének elvei és formái XI. A tanulók távolmaradásának rendje XII. Óvó-, védő intézkedések XIII. Az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatának rendje XIV. A tanulók által az iskolába behozott dolgok megőrzése XV. A tanulók nagyobb közössége XVI. A házirend ismertetése XVII. További rendelkezések XVIII. A tájékoztatás, megismertetés rendje, nyilvánosságra hozatal XIX. A házirend felülvizsgálatának és módosításának rendje XX. Legitimációs záradék 2

3 I. Bevezető Házirendünk jogszabályi háttere a többszörösen módosított évi LXXIX. törvény (törvény a közoktatásról), a szintén többszörösen módosított 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési oktatási intézmények működéséről. Az iskolai élet mindennapi kérdéseinek egy részét jogszabályi keretek között- a házirend szabályozza. A házirendben foglaltak megtartása ugyanúgy kötelező mindenkire nézve, mint a jogszabály. Súlyos megsértése esetén, iskolai fegyelmi eljárás indítható és fegyelmi büntetés szabható ki. A fegyelmi eljárás során született döntés ellen a szülő, illetve a tanuló jogorvoslattal élhet. Házirendünk területi hatálya kiterjed a Petőfi Sándor Általános Iskola (2600 Vác, Deákvári főtér 5.), valamint a Móra Ferenc Általános Iskola (2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13.) mint nevelési-oktatási intézményben folyó iskolai életre-, az intézménybe érkezéstől, az onnan való távozásig, valamint az intézmény területén kívüli az intézmény által szervezett rendezvényekre. (például kirándulás, tábor, stb.) Házirendünk személyi hatálya kiterjed a tanulóinkra, szüleikre és az iskola valamennyi dolgozójára. II. A tanulók jogai Minden tanulónak joga, hogy - biztonságos, egészséges környezetben nevelkedjék - iskolai tanulmányi rendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki - személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák - személyiségi jogait ( személyiségének szabad kibontakoztatásának joga önrendelkezési joga cselekvési szabadságát családi élethez, magánélethez való jogát) tiszteletben tartsák. 3

4 Azonban e jogának gyakorlása nem korlátozhat másokat ugyanezen jogaik érvényesítésében. Nem veszélyeztetheti saját illetve társai, az intézmény alkalmazottainak egészségét testi épségét. Nem veszélyeztetheti a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek fenntartását. - védelmet kapjon a fizikai és lelki erőszakkal szemben. - képességeinek, adottságainak, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. - nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. - a tanítás során az iskola az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse. - hit és vallásoktatásban vegyen részt. - ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön. - napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön. - válasszon a választható foglalkozások közül. - igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket. - rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. - kezdeményezze diákkörök létrehozását. - az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről. - tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. - javaslatot tegyen és érdemi választ kapjon. - jogai megsértése esetén eljárást indítson. - képviselője útján a jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. - kérje átvételét másik oktatási intézménybe. III. A tanulók kötelességei: Minden tanulónak kötelessége, hogy: részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 4

5 tanulmányi kötelezettségének rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően eleget tegyen. óvja az iskola létesítményét, felszereléseit. betartsa az iskolához tartozó különböző területek használati rendjét. pedagógus felügyelete, irányítása mellett közreműködjön saját környezetének (pad, osztályterem, stb.) és az általa alkalmazott taneszközök rendben tartásában. óvja saját és társai testi épségét. azonnal jelentse a pedagógusnak, ha saját magát vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, balesetet észlel. a szükséges felszerelést elhozza, és felkészüljön a tanítási órákra. óvja az oktatás során rábízott eszközöket. tiszteletben tartsa tanára, tanulótársai és az iskola alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. IV. A szülők jogai - a szülőt megilleti a szabad iskolaválasztás joga - a szülő joga nem állami illetve nem önkormányzati intézményt választani a gyermeke számára - joga igényelni, hogy az iskola pedagógiai programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse. - A szülő joga, hogy a polgármester segítségét kérje, hogy gyermeke különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait. - Megismerje a nevelési- oktatási intézmény pedagógia programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást kapjon, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - Írásbeli javaslatát az intézmény vezetője megvizsgálja és legkésőbb harminc napon belül érdemi választ kapjon. 5

6 - Az intézmény által meghatározott feltételek mellett kérje, hogy gyermeke a nem kötelező foglalkozásokat igénybe vehesse, illetve ilyen foglalkozások megszervezését kezdeményezze - Az intézményvezető hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon - Kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását, választó és választható legyen - Kezdeményezze iskolaszék létrehozását - Személyesen vagy képviselő útján, részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. V. A szülő kötelessége, hogy - gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről - biztosítsa gyermeke részére tankötelezettségének képzési kötelezettségen teljesítését - figyelemmel kísérje gyermeke tanulmányi előmenetelét, gondoskodjon arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, és megadjon ehhez minden elvárható segítséget - rendszeres kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal - elősegítse gyermekének közösségbe történő beilleszkedését, a közösségi éle magatartási szabályainak elsajátítását - megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak védelmében - tiszteletben tartsa az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát VI. Az iskola munkarendje A tanév rendjét az Oktatási Minisztérium határozza meg, ennek módosítása a tantestület határozata alapján és a fenntartó önkormányzat jóváhagyásával lehetséges. Ismertetése minden év első szülői értekezletén történik. 6

7 VII. A tanórai és a napközis foglalkozások rendje Az iskola munkanapokon 7.00 órától óráig tart nyitva. A tanítás reggel 8.00 órakor kezdődik. A tanulóknak 7.45-ig kell megérkezni az iskolába. A 7.45 utáni érkezés késésnek minősül. Az iskola igény esetén 6.30-tól biztosítja a tanulóknak a tanítási órák előtti felügyeletet. A kabátot, váltócipőt és a testnevelési felszerelést a kijelölt szekrényekbe, illetve fogasokra kell elhelyezni. Csengetési rend - Petőfi Sándor Általános Iskola 8:00 8:45 1. tanítási óra 9:00 9:45 2. tanítási óra 10:00 10:45 3. tanítási óra 11:00 11:45 4. tanítási óra 12:00 12:45 5. tanítási óra Csengetési- és napirend Móra Ferenc Általános Iskola: Készülődés a tanításra Játékos egészségfejlesztő testmozgás tanítási óra Reggeli tanítási óra Nagyszünet (jó idő esetén az udvaron töltik el a tanulók) tanítási óra Óraközi szünet tanítási óra Ötperces szünet tanítási óra Játékos egészségfejlesztő testmozgás Ebéd Játékos egészségfejlesztő testmozgás délután 7

8 Hittan, szakköri elfoglaltságok, napközis foglalkozás, játék Egyéni tanulás Játékos egészségfejlesztő testmozgás délután Egyéni tanulás Uzsonna, a terem rendezése, sorakozó A tanítás eredményessége érdekében a tanulók kötelessége, hogy: az órákra időben, a szükséges eszközökkel képességeihez mérten, felkészülten, érkezzenek meg. A hetes kötelessége a hiányzó tanulók jelentése, óra végén a tábla letörlése és az ablakok nyitása. Ebédelés előtt a táskát az erre kijelölt helyen hagyhatja a tanuló. Egyéb helyeken az iskola rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében táskát nem szabad hagyni. Tanítási órák után a napközis nevelő látja el a tanulók felügyeletét. A délelőtti és a délutáni tanulási idő alatt, a gyermekek zavartalan munkája érdekében, a szülők nem zavarhatják meg a tanulmányi munkát. A délutáni felügyelet óráig tart. A napközibe, tanulószobára való jelentkezés módja: Év elején írásban. Évközben a napközibe/tanulószobára beiratkozni, illetve azt lemondani csak hónap elején lehetséges. Aki a napközibe, illetve tanulószobára nem iratkozott be, azért ebéd után felügyeletet és felelősséget nem vállalunk.. Az étkezés lemondása legkésőbb aznap reggel 7.30-ig telefonon vagy az iskolában személyesen lehetséges. A törvényi előírások figyelembe vételével 50%-os kedvezményben részesülnek a mindenkori étkezési térítési díjból. azok, akik rendszeres nevelési támogatásban részesülnek, 8

9 azok, akik családjukban három, vagy több kiskorú gyermeket nevelnek, és nem részesülnek rendszeres nevelési támogatásban. A szülő a kedvezményre való jogosultságát jelzi az iskolában a napközis nevelőnél A térítési díj mértékét a fenntartó határozza meg. Az étkezési díjakat adott hónapra kell fizetni Az igazolt hiányzások miatti különbözetet az iskola utólag korrigálja a következő hónapra Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő visszatérítésre nem tarthat igényt. VIII. A tanórán kívüli foglalkozások rendje: A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. Bármely iskolán kívüli rendezvényen viselkedésében a tanuló köteles az iskola házirendjéhez igazodni, illetve szervezett programon a kísérő pedagógus által megkövetelt szabályokhoz igazodni. Intézményünkben az évente megtartott, tanulók számára kötelező rendezvények és ünnepségek: - Október 6. Az aradi vértanúk napja - Október 23. Megemlékezés az 1956-os eseményekről - Március 15. Megemlékezés az 1848-as forradalomról - Karácsony - Anyák napja - Ballagás - Évnyitó-, illetve évzáró ünnepség Ünnepélyek alakalmával a tanuló ruhája: Sötétkék alj, nadrág, fehér blúz. 9

10 Az intézmény biztosítja a helyet a tanulók fakultatív hit- és vallásoktatásához. Az oktatót az adott egyházközség látja el megbízólevéllel. A foglalkozások időpontját egyeztetjük. IX. A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséh az iskola jutalomban részesíti. Az iskolai jutalmazás formái: a./ Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szaktanári dicséret - napközis nevelői dicséret - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret - nevelőtestületi dicséret b./ Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végzett tanulók a tanév végén: - tantárgyi teljesítményéért, - példamutató magatartásáért, - kiemelkedő szorgalmáért, - példamutató magatartásáért és szorgalmáért dicséretben részesíthetők. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell vezetni. c./ Az egyes tanévek végén, valamint a 8 éven át kitűnő eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt vehetnek át. 10

11 d./ Az iskolai szintű versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók osztályfőnöki dicséretben részesülnek. e./ Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. f./ A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A felsorolt dicséretek, jutalmak adására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (napközis nevelő, osztályfőnök, igazgató) dönt. A dicséretet írásba kell foglalni és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. X. A tanulók büntetésének elvei és formái Azt a tanulót, aki - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy - a házirend előírásai megszegi, vagy - igazolatlanul mulaszt, vagy - bármely módon árt az iskola jó hírnevének büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái: - szaktanári figyelmeztetés; - napközis nevelői figyelmeztetés; - osztályfőnöki figyelmeztetés; - osztályfőnöki intés; - osztályfőnöki megrovás; - igazgatói figyelmeztetés; - igazgatói intés; - igazgatói megrovás; - tantestületi figyelmeztetés; - tantestületi intés; - tantestületi megrovás. - fegyelmi eljárás 11

12 XI. A tanulók késéséről és hiányzásáról szóló rendelkezések A tanuló köteles részt venni a tanítási órákon és a választott tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az iskola hivatalos rendezvényein. Hiányzások: A betegségből adódó hiányzásról orvosi igazolást kell hozni. Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének első napján de legkésőbb öt napon belül bemutatni. Egy tanévben három tanítási napot a szülő is igazolhat, ezt a tájékoztató füzetbe illetve az ellenőrző kell bejegyezni. Előre látható hiányzásokra (kirándulás, családi program) előzetes engedélyt kell kérni. Az engedélyezés az osztályfőnök és az igazgató hatásköre. Betegség esetén, a megbetegedés napján reggel a szülő telefonon vagy más módon értesítse az iskolát. Amennyiben az osztályfőnök igazolatlan mulasztást észlel, köteles értesíteni a szülőt. Amennyiben a szülő nem tudja érdemben igazolni a távolmaradást, igazolatlan mulasztásnak minősül. Többszöri igazolatlan távollét esetén, az osztályfőnök értesíti a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst, aki felveszi a kapcsolatot a családsegítővel, valamint értesíti a jegyzőt. A tanulók felmentését a testnevelés óra alól a szülő is kérheti, amit a tájékoztató füzetbe kell bejegyezni. Két hétnél hosszabb felmentés a szakorvos javaslata alapján fogadható el. A felmentett tanuló köteles jelen lenni az osztálya testnevelési óráján. Késések: Ha a tanuló a tanóra foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik és ezt igazolnia kell. Ha a késések ideje eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. 12

13 A késések csak indokolt esetben igazolhatóak. XII. Óvó-, védő intézkedések A tanítás ideje alatt az iskolaépületet a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el. Indokolt esetben az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni Tilos a dohányzás, szeszes ital és egyéb ártalmas szerek behozatala és fogyasztása. Az intézmény alkalmazottai csak a kijelölt, gyermekektől elkülönített helyen dohányozhatnak. Az intézménybe a tanulói jogviszonyból származó jogok és kötelességek teljesítéséhez nem szükséges dolgok behozatala tilos! (játékok, láncok, gyűrűk, balesetveszélyes ékszerek, egyéb értékes tárgyak stb.) Mobiltelefont tanulóinknak az intézmény területén szorgalmi időben működtetni tilos! Ezen dolgok megrongálódásáért, esetleges eltűnéséért az iskola felelősséget nem vállal. A tanuló az osztályteremben köteles saját, illetve társai testi épségére vigyázni, ezért tilos: - a teremben szaladgálni - az ablakon kihajolni, illetve ki- és bemászni - az ablakon át bármilyen tárgyat kidobni - az audiovizuális eszközökhöz engedély nélkül nyúlni A tanulókat a tanév első napján az osztályfőnökök, ill. a napközis nevelők munka- és balesetvédelmi, tűzvédelmi és bombariadó oktatásban részesítik, amelynek rögzítése a naplókban történik. Munka- és balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat a munkakezdés előtt: - Technika foglalkozást tartó nevelő - Számítástechnika szakkört tartó nevelő - Testnevelést és sportfoglalkozást tartó nevelő 13

14 - Kirándulások előtt a kirándulást szervező személy Az ismeretek elsajátításáról a tanulóknak feltett ellenőrző kérdésekkel meg kell győződni. Az intézmény valamennyi alkalmazottjának kötelessége a munka során: - a munkavédelmi és balesetvédelmi feladatok betartása - a munkavégzéssel kapcsolatos eszközök biztonságos tárolása, a veszélyt jelentő rendellenesség elvárható módon történő megszüntetése és a felelős vezető tájékoztatása Az iskolai kisebb sérülések ellátására folyamatosan feltöltött egészségügyi dobozt biztosítunk, mely a tanári szobában található. Az esetlegesen mégis bekövetkező baleset esetén a pedagógus teendőinek sorrendisége Elsősegélynyújtás, sérült ellátása. Orvoshoz szállítás, illetve mentő értesítése (szükség szerint) a pedagógus által. Szülő értesítése. Jegyzőkönyv felvétele 1. A tanuló- és gyermekbaleseteket az előírt nyomtatványon nyilván kell tartani. 2. A három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanuló- és gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni. Ennek során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat. Ezekről a balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy példányát a kivizsgálás befejezésekor, de legkésőbb a tárgyhót követő hónap nyolcadik napjáig meg kell küldeni a fenntartónak, valamint át kell adni a szülőnek. A jegyzőkönyv egy példányát a kiállító nevelési-oktatási intézmény őrzi meg. 14

15 3. Ha a sérült állapota, vagy a baleset jellege miatt a vizsgálatot az adatszolgáltatás idejére nem lehet befejezni, akkor azt a jegyzőkönyvben meg kell indokolni. 4. A súlyos balesetet telefonon vagy személyesen azonnal be kell jelenteni a rendelkezésre álló adatok közlésével az intézmény fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. 5. Súlyos az a tanuló- és gyermekbaleset, amely: a./ a sérült halálát (halálos az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), b./ valamely érzékszerv (érzékelő-képesség) elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását, c./ orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, d./ súlyos csonkulást (hüvelykujj, vagy kéz, láb, két vagy több ujja nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), e./ a beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. A tanulók körében a rendszeres egészségügyi felügyeletet a község háziorvosa, illetve a védőnő gyakorolja. Ezek formái: - orvosi rendelőben történő vizsgálat - védőnő által az iskolában tartott tisztasági vizsgálatok - évente egy alkalommal fogorvosi szűrés A vizsgálatok helyéről és idejéről a szülőket értesítjük. A vizsgálatokon való részvétel nem kötelező. Amennyiben a szülő nem kívánja, hogy gyermeke a vizsgálaton részt vegyen, írásban jelzi a gyermek osztályfőnökénél. 15

16 Az intézmény egészségvédelmi szabályai Az iskola működése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani! Az iskolában megbetegedett, lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie A pedagógus addig is gondoskodik a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges orvosi ellátásáról. Gyógyszert az iskolában a gyermeknek nem adhatunk be (kivétel: orvosi igazolás esetén, szülői engedély alapján). Fertőző betegség esetén kérjük, értesítse az iskolát, hogy fokozott figyelmet fordíthassunk a fertőtlenítésre XIII. Az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használatának rendje Az intézmény védelme, a tisztaság fenntartása mind a felnőttek, mind pedig a tanulók kötelessége. Ha bárki akarva vagy akaratlanul kárt okoz, kötelessége az osztályfőnöknek, a napközis csoportvezetőnek vagy az intézmény vezetőjének jelenteni, és az okozott kárt megtéríteni vagy pótolni. Osztálytermek A tanulók a tanév során a tantermek állagát megóvják, berendezéseit rendeltetésszerűen használják. A tanulóknak tilos a terem teljes felszerelését firkálni, vagy más módon beszennyezni, rajtuk ugrálni, vagy azokat rongálni. Az ebből eredő károkat a tanuló, vagy a szülő köteles helyreállítani, vagy megtéríteni. A tanulók személyes tárgyaikért, azok rendjéért maguk felelősek. 16

17 Az utolsó tanítási óra végével a tanulóknak padjaikat tisztán kell átadni, a széket fel kell tenniük. Tanórán kívül iskolai felszereléshez nyúlni engedély nélkül tilos! (tábla, kréta stb.) Tornaterem Csak a foglalkozást vezető nevelő engedélyével és annak felügyeletével lehet tartózkodni és azt rendeltetésszerűen használni. A foglalkozásokon tiszta és kifejezetten erre a célra szolgáló sportöltözékben kell részt venni. A felmentett tanulóknak is kötelező a váltócipő. Felmentést csak igen indokolt esetben, írásos szülői, illetve orvosi kérésre adunk. A teremben lévő eszközöket csak a nevelő utasítására lehet használni. Az egyéb iskolához tartozó helyiségek használata Az iskolába kerékpárral érkező tanulók kerékpárjaikat az erre a célra kijelölt helyen tarthatják. Az iskola e járművekért felelősséget nem vállal. A számítástechnika terem használatára vonatkozó szabályokat minden tanév elején az első tanítási órán az ott tanító pedagógus ismerteti. Az ebéd utáni napközis szabadfoglalkozás időtartama alatt a gyerekek a napközis nevelő felügyelete alatt tartózkodhatnak a játszóudvaron. Az iskola nem tud felelősséget vállalni a nem napközis, ez idő alatt otthonról visszajáró gyerekekért. XIV. A tanulók által az iskolába behozott dolgok megőrzése: 1. Nagyobb összegű pénzt, ékszert ne hozzanak a gyerekek az iskolába, mert ezek eltűnése esetén az iskola felelősséget nem tud vállalni. 17

18 2. A gyermekek által az iskolába behozott játékok esetleges eltűnéséért vagy megrongálódásáért szintén nem vállalunk felelősséget. XV. A tanulók nagyobb közössége A véleményezési jog gyakorlása szempontjából: tanulók nagyobb közösségének tekintjük az összlétszámunk 55 % -át XVI. A házirend ismertetése: A házirendet minden osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján, majd a II. félév első osztályfőnöki óráján ismerteti a tanulókkal. Az első évfolyam esetében a tudomásulvétel tényét a szülők, míg a többi évfolyamokon a tanulók írják alá. A házirend egy példánya az iskola könyvtárában bármikor megtekinthető. A házirend rövidített változata minden osztályteremben kifüggesztendő. Az első évfolyamon a szülők ezt a rövidített változatot írásban megkapják. A házirendről tájékoztatás kérhető az iskola vezetőjétől illetve pedagógusaitól előzetes időpont egyeztetés után. A házirend módosításának szabályai: A házirend módosítását kezdeményezheti a diák, a szülő, a pedagógus. Ha a módosító indítvány megérkezik, akkor annak elfogadásához be kell szerezni a szülői munkaközösség és az önkormányzat egyetértését. A törvény szerint a diák vagy szülő írásbeli javaslatára a nevelőtestület 30 napon belül köteles érdemi választ adni. 18

19 XVII. További rendelkezések A házirend hatályba lépése: A szülői közösség egyetértésével, és a nevelőtestület elfogadásával, a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az intézmény eredményes és hatékony működéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok tartalmazzák. XVIII. A tájékoztatás, megismertetés rendje, nyilvánosságra hozatal A házirend rendelkezéseiről a szülőket, tanulókat képviselőik útján, a szervezett kapcsolattartási keretek között szülői értekezlet, iskolagyűlés, osztályfőnöki órák - az igazgató vagy megbízottja tájékoztatja legalább évente egy alkalommal. Az intézmény vezetője vagy kijelölt helyettese a dolgozók számára tantestületi, alkalmazotti értekezleten ismerteti. a szabályzat előírásait. Az iskola külső partnerei számára a dokumentum nyomtatott formában való hozzáférhetőségét a hatályba lépés napjától - az intézmény(ek) hivatalos óráiban és előzetes időpont egyeztetés után biztosítjuk az alábbiak szerint: Az iskola fenntartójánál (Polgármesteri Hivatal, Vác, Március 15. tér 11.) Az iskola könyvtárában (2600 Vác, Deákvári főtér 5.) Az iskola igazgatójánál A dokumentum elektronikus verziója az iskola internetes honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhető. A házirend előírásairól, valamint az intézményi működés egyéb dokumentumairól szóbeli vagy írásbeli kérelemre további tájékoztatást kérhetnek az érdeklődők az iskola igazgatójától és/vagy igazgatóhelyetteseitől a vezetői fogadóórákon vagy más, előzetesen egyeztetett időpontban. 19

20 XIX. A házirend felülvizsgálatának és módosításának rendje A házirend és az intézmény alapvető szakmai-stratégiai dokumentumainak felülvizsgálatáról, a jogszabályi változásokból adódó korrekciójáról az intézmény vezetője a munkatársak bevonásával évente szeptember 1-jéig gondoskodik. A házirend módosítását a Fenntartó, a Nevelőtestület, az iskola igazgatója, a diákönkormányzat és szülői közösség iskolai vezetősége kezdeményezheti képviselői útján az intézmény vezetőjéhez intézett kéréssel és módosító javaslattal. A módosítás során véleményezési, egyetértési jogot gyakorol a diákönkormányzat és a szülői szervezet. A módosított házirendet az igazgató előterjesztése után a Nevelőtestület fogadja el és átruházott hatáskörben - a fenntartó önkormányzat Művelődési és Oktatási Bizottsága hagyja jóvá. A hatályba lépésről a dokumentumban kell rendelkezni. XX. Legitimációs záradék A házirendet a Szülői Közösség február 2-án tartott ülésén véleményezte és egyetértésével elfogadásra javasolta. Szülői Szervezet képviselője Vác, február 2. 20

21 A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirendet a szülői közösség szeptember 11. napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. az iskolai szülői szervezet vezetője A Püspökszilágyi Móra Ferenc Általános Iskola házirendjét Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselőtestülete év hó napján tartott ülésén jóváhagyta. polgármester 21

22 A házirendet a Diákönkormányzat február 2-án tartott ülésén véleményezte és egyetértésével elfogadásra javasolta. DÖK vezetője Vác, február 2. A házirendet az intézmény Nevelőtestülete február 2-án tartott ülésén véleményezte és elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják igazgatóhelyettes.. igazgatóhelyettes Ph. igazgató Vác, február 2. A házirendet Vác Város Képviselőtestületének Művelődési és Oktatási Bizottsága hó.napján tartott ülésén,. számú határozatával jóváhagyta. Ph. Bizottság Elnöke Vác, hó.. nap 22

23 Jegyzőkönyv Készült február 2-án a váci Petőfi Sándor Általános Iskola nevelőtestületi értekezletén. Jelen vannak: Csánki Sándor intézményvezető Hetényiné Zagyi Eszter felsős igazgatóhelyettes Nagy Angéla alsós igazgatóhelyettes A Petőfi Sándor Általános Iskola tantestülete Az intézményvezető ismertette a jelenlévőkkel az előzetesen véleményezésre átadott és módosított házirendet. A jelenlévők a módosítást egyhangúan elfogadták. Vác, február 2. 23

24 Jegyzőkönyv Készült szeptember 15-én Püspökszilágyon a Móra Ferenc Általános Iskola nevelőtestületi értekezletén. Az értekezlet témája: A módosított házirend elfogadása. Jelen vannak: Madaras Andrea Püsökné Sebestyén Erika Rottenhoffer Ferencné Kiss Róbertné korábbi intézményvezető tanító napközis nevelő tanító Az intézményvezető ismertette a jelenlévőkkel az előzetesen véleményezésre átadott és módosított házirendet. A jelenlévők a módosítást egyhangúan elfogadták. Püspökszilágy, szeptember 15. A fenti jegyzőkönyveket, módosításokat án helyben ellenőriztem: Csánki Sándor intézményvezető Vác,

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje Módosítva: Budaörs, 2009. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai II. A Házirend hatálya, kihirdetése III. A Házirend jogi alapja IV. Diák érdekképviselet

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva 1/6 NB I NŐK KELET KÉZILABDA 2011-2012 2011.07.14. Sorsz.

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva 1/6 NB I NŐK KELET KÉZILABDA 2011-2012 2011.07.14. Sorsz. Sorsz. 1/6 NB I NŐK KELET KÉZILABDA 2011-2012 2011.07.14 CSAPAT 1. Kecskeméti NKSE 2. Inárcs-Örkény KC 3. ÉTV Érdi VSE II 4. Eszterházy KFSC-Globosys 5. Nyíradonyi VVTK 6. Szeged KKSE 7. Csorvási SK 8.

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14. Sorsz.

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14. Sorsz. Sorsz. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14 CSAPAT 1. Győri Audi ETO KC 2. FTC Rail Cargo Hungaria 3. Érd 4. Dunaújvárosi KKA 5. Ipress Center Vác 6. Fehérvár KC 7. DVSC-TVP 8. Mosonmagyaróvári

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

3. Fehérvár KC Mosonmagyaróvári KC SE 4. Dunaújvárosi KKAMTK 5. FTC Rail Cargo Hungaria DVSC 6. Ipress Center VácBékéscsabai ENKSE

3. Fehérvár KC Mosonmagyaróvári KC SE 4. Dunaújvárosi KKAMTK 5. FTC Rail Cargo Hungaria DVSC 6. Ipress Center VácBékéscsabai ENKSE Sorsz. 1/6 NB I NŐK 2015-2016 évi ALAPSZAKASZ 2015.07.14 CSAPAT 1. Érd 2. Siófok KC Galérius Fürdő 3. Fehérvár KC 4. Dunaújvárosi KKA 5. FTC Rail Cargo Hungaria 6. DVSC 7. MTK 8. Mosonmagyaróvári KC SE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő

Szent István Egyetem Gödöllő Szent István Egyetem Gödöllő A SZENT ISTVÁN EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5/B. melléklete A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJE Gödöllő, 2006. augusztus 1.

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT

KÉRELEM. az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához NYILATKOZAT KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő kérem rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeke(i)m óvodáztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról

Összefoglaló a 2010. alapszolgáltatási szakmai napokról Közép-Magyarországi Regionális Szociális Módszertani Intézmény 1033 Budapest, Miklós u. 32. tel: 06-1-388-8920 e-mail: modszertaniintezmeny[kukac] maltai.hu web: www.maltai.hu/kmomodszertan Tartalom 1.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314)

HÁZIREND. Istenkúti Waldorf Óvoda. 2014-2015-ös nevelési év. Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) HÁZIREND Istenkúti Waldorf Óvoda 2014-2015-ös nevelési év Az intézmény neve: A telephely neve: Mandulafa Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (OM 201314) Istenkúti Waldorf Óvoda

Részletesebben

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY I. 1 hónap Éves kamat Fix 4,0% EBKM 4,13% 2013.07.29-től visszavonásig Lakossági fizetési számla mellett leköthető betét. Az akciós kamat az első kamatperiódusra érvényes. A betét

Részletesebben

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE

ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE ÚJKERTI MANÓFALVA ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 201903 Ikt. sz.: 22/2015 2015 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy intézményünket választották! Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY I. Éves kamat Fix 5,25% EBKM 5,32% II. Éves kamat Fix 4,25% EBKM 4,32% - III. Éves kamat Fix 5,0% EBKM 5,05% IV. 1 Éves kamat Jegybanki alapkamat + 1% (változó kamatozás) EBKM 5,72%

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

1. oldal. 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 2011. december 1.-31. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1. 07.30-09.00 Bp. X. ker. Albertirsai út csütörtök 07.30-09.00 Bp. III. ker. Árpád fejedelem útja 07.30-09.00

Részletesebben

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje

Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje Az Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirendje OROSHÁZA, 2013 ÓVODAI HÁZIREND 1. Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje.. 2. A nevelési év rendje 3. Az óvoda nyitva tartása. 4. A gyermekek

Részletesebben

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT BÁTONYTERENYEI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA

ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA ALDI MINIPOLISZ PROMÓCIÓ SZABÁLYZATA Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. (Székhely: 2051 Biatorbágy, Mészárosok útja 2.) (a továbbiakban: Megbízó) MiniPolisz Promóció néven Promóciót indít (a továbbiakban:

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata Kandó Kálmán Szakközépiskola Emelt szintű érettségire készítés szabályzata 2009. Kandó Kálmán Szakközépiskola Az emelt szintű érettségire való felkészítésről 1. Jogszabályi alapok I. Az emelt szintű érettségire

Részletesebben

A felvétel és az átvétel közös szabályai

A felvétel és az átvétel közös szabályai Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 11/2010. (III. 22.) rendelete az az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés módjáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Tanuló- és Gyermekbaleset kezelésének szabályzata

Tanuló- és Gyermekbaleset kezelésének szabályzata 13.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Tanuló- és Gyermekbaleset kezelésének szabályzata OM azonosító: 031202 TANULÓ- ÉS GYERMEKBALESET KEZELÉSI SZABÁLYZAT Készült a

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Oktatási intézmények vezetőinek megbízása Készítette: Nagy Péter humánszolgáltatási igazgató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél.

AZ ÓVODA HÁZIRENDJE. 4. A szülő adatait (cím, telefonszám, stb.), annak változásait köteles bejelenteni az óvoda vezetőjénél. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda hivatalos adatai: Az óvoda neve Az óvoda címe CSANÁD-OVI 2030 Érd, Csanád u. 7. : (23) 361-091 1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje. 1. Az óvodába a gyermekek előjegyzésre/beiratkozásra

Részletesebben

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai

A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai 2.sz.melléklet A Kertvárosi Általános Iskolai Könyvtár használatának szabályai A könyvtár használata és szolgáltatásai A könyvtár legfőbb feladata, hogy a kölcsönzési időben lehetővé tegye a gyűjteménye

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata

A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata A Pannon Egyetem Georgikon Kar Kari Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati Szabályzata Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár Szervezeti és Működési Rendjének 7. számú melléklete Keszthely Hatályba lépés ideje:

Részletesebben

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Budapesti kerékpáros balesetek elemzése 2006 2009 Kertesy Géza vezető tervező, ügyvezető A baleseti adatok változása az elmúlt 10 évben A kerékpáros balesetek számának

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 13. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Könyvtárhasználati és Szolgáltatási Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 13. 1 Színház- és Filmművészeti

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 5/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. március 4 én megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. március 4 én megtartott ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március

Részletesebben

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770

Jászkiséri Városi Óvoda. 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D. OM azonosító: 035770 Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu H Á Z I R E N D OM azonosító: 035770 Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-10/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 9-én (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11/1998. (III.26.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez

95 íjdáh. Tárgy: Hozzájárulás a XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata által kötendő bérleti szerződéshez 95 íjdáh BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. május 14. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr. Köles Zsuzsanna vagyonhasznosítási és jogi referens

Részletesebben

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE

MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE MASZORET AVOT CSALÁDI NAPKÖZI ÉS BÖLCSŐDE HÁZIRENDJE 1 Az ellátott gyermekek köre 1/1, A Maszoret Avot Családi Napközi 0-14 éves, a Bölcsőde 20 hetes -3 éves korú, családban élő gyermeket fogad be a szülővel,

Részletesebben

B e t e g t á j é k o z t a t ó a Fizio- és Mozgásterápiás Osztályon igénybe vehető kezelésekről és azok rendjéről. Tisztelt Betegeink!

B e t e g t á j é k o z t a t ó a Fizio- és Mozgásterápiás Osztályon igénybe vehető kezelésekről és azok rendjéről. Tisztelt Betegeink! B e t e g t á j é k o z t a t ó a Fizio- és Mozgásterápiás Osztályon igénybe vehető kezelésekről és azok rendjéről Tisztelt Betegeink! Tájékoztatónkkal szeretnénk segíteni Önöket, hogy az osztály működéséről,

Részletesebben

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.

Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail. Körösladányi ÁMK Bölcsődéje 5516 KÖRÖSLADÁNY, ARANY JÁNOS U. 7. Tel/Fax: 66-474-061 Mobil: 06 30/ 4476530 Email: bolcsikorosladany@gmail.com BÖLCSŐDEI HÁZIREND Körösladány, 2013. szeptember 01. 1. Bölcsőde

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013. Készítette: Balogh Bálintné

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013. Készítette: Balogh Bálintné Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013 Készítette: Balogh Bálintné Tartalomjegyzék 1. Óvodai felvétel, átvétel másik intézményből

Részletesebben

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND

PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND PILLANGÓ ÓVODA HÁZIREND 2014. HÁZIREND Az óvoda neve: Pillangó Óvoda Székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár Szent István király út 7. Fenntartója: Népmese- ház Nonprofit Kft. Az intézmény felügyeleti szerve:győr-

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. június 12. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 130/2013. (VI.12.) önkormányzati határozat 131/2013.

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. november 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre.

BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Készült a 2011. november 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVL KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2011. november 16. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Javaslat idegenforgalmi adó bevezetésének átengedéséről a Fővárosi

Részletesebben

HÁZIREND. VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013.

HÁZIREND. VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013. HÁZIREND VILLÁNYI KIKERICS ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA Kindergarten Kikerics Willand 2013. HÁZIREND Villányi Kikerics Óvoda és Főzőkonyha Kindergarten Kikerics Willand 7773 Villány, Rákóczi u. 19. Intézmény OM

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárrétudvari Közös Önkormányzati Hivatal /Kossuth u. 72./ hivatali helyiségében 2014. január 13-án, Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének nyilvános

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületei Szám: 989-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 17 órától

Részletesebben

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1..

6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL. A rendelet hatálya 1.. 6/1996. /IV.30./ sz. önk.rendelet az EBTARTÁSRÓL A rendelet hatálya 1.. Ez a rendelet Város1 Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira, továbbá az ebek felügyeletével megbízott más

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK HU 2011.8.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 222/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 842/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE 2011. augusztus 19. a közbeszerzési hirdetmények közzétételére

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben