5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/ , fax.: 56/ , OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878"

Átírás

1 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/ , fax.: 56/ , OM azonosító: a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: év március hó 01. napján

2 Tartalom I. Bevezető A házirend jogszabályi háttere A házirend feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága... 3 II. A tanulói jogviszony, tanulói jogok Tanulói jogviszony létesítése Tanulói jogok gyakorlásának módja (tiszteletben tartás joga, sérelmek jelzése, tehetség kibontakoztatása, tanulmányi munka számonkérése, napközi és tanulószoba, gyermekétkeztetés, tanulói adatvédelem) A tanulók és a szülők tájékoztatása (az iskola életéről, a tanuló egyéni fejlődéséről, visszajelzések) A tanulók közösségei (osztályközösség, tanulócsoport, diákönkormányzat, diákkörök) Egyéb tanulói jogok III. Az iskola működési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtása Az iskola működési rendje (nyitva tartás, tanórák, szünetek, rendezvények) A tanulók kötelessége (tanítási órán és azon kívül, ünnepségeken) Távolmaradás (igazolások, igazolatlan hiányzás, késések) A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében (épület- és eszközhasználat, tanulói felelősök) Védő-óvó intézkedések (tűz- és balesetvédelmi oktatás, rendkívüli események, tanítási szünet alatti felelősségteljes viselkedésre felhívás, vészhelyzet észlelése, biztonságra törekvő magatartás, tiltott tárgyak az intézményben, szaktantermek rendje) Az iskolai tevékenységhez nem szükséges dolgok behozatala (engedélyezett és engedély nélküli használat, szülői felelősség, kerékpáros iskolába járás) A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések A nem normatív támogatással biztosított tankönyvek és pedagógus-kézikönyvek igénybevételének rendje IV. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje V. Etikai Kódex VI. A házirend elfogadásának, módosításának szabályai VII. Záró rendelkezések

3 I. Bevezető 1. A házirend jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról - 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról - 17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2. A házirend feladata 2.1. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 25. (2) és (3) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a ben kell szabályozni. A házirend foglalja össze a tanulói jogok gyakorlásának és kötelezettségek végrehajtásának módját, az iskola által elvárt viselkedés szabályait, iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket A házirend célja, hogy előírásaival biztosítsa az iskola törvényes működését, az intézményi nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók közösségi életének megszervezését. 3. A házirend hatálya 3.1. A házirendet be kell tartani a tanulóknak, a tanulók szüleinek és az iskola összes alkalmazottjának, és az iskolában tartózkodó idegennek A házirend előírásai vonatkoznak minden olyan iskolai, iskolán kívüli programokra, melyeken a tanuló az iskola felügyelete alatt áll A tanulók az iskola által szervezett tanórán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend szabályait A hatályba lépésének időpontja a Diákönkormányzat és az SZMK véleményének kikérése után szeptember 15. 2

4 4. A házirend nyilvánossága 4.1. A házirend előírásait minden érintettnek (tanuló, szülő, iskolai alkalmazottak) meg kell ismerni A házirend 1-1 példánya megtalálható - az iskola irattárában, - az iskola könyvtárában, - a nevelői szobában, - az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, - az osztályfőnököknél, - a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, - a Szülői Munkaközösség elnökénél, - az iskola honlapján A egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. A szülő aláírásával igazolja, hogy a házirend egy példányát átvette Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek részletesen tájékoztatni kell a tanulókat, és a szülőket A házirend tanulókra és szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév első napján ismertetni kell az osztályfőnököknek a tanulókkal, illetve a tanév első szülői értekezletén a szülőkkel. II. A tanulói jogviszony, tanulói jogok 1. Tanulói jogviszony létesítése 1.1 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22 -a tanköteles tanulók beíratását március 1- je és április 30. közötti időszakra jelöli ki. Ha az iskola felvételi kötelezettsége teljesítése után további kérelmet is tud teljesíteni a további felvételi sorrend a következő: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele - SNI tanulók kérelme - különleges helyzetű tanulók felvétele - sorsolás útján történő felvétel 1.2 A sorsolás eljárásrendje - A sorsolást 3 főből álló bizottság végzi. Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, DÖK-segítő. 3

5 - A szülők tájékoztatásáért az igazgató a felelős. - A bizottság tagjai vezetőt választanak. A vezető feladata a sorsolás helyét, időpontját kijelölni, a sorsolást levezetni. - A sorsolásra valamennyi jelentkező meghívást kap, a résztvevők személyesen helyezik el az azonosításra alkalmas jelentkezési lapot a szavazóládába. - A sorsolási bizottság elnöke annyi lapot húz ki a szavazóládából, ahány férőhely betöltésre kerül - A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 2. Tanulói jogok gyakorlásának módja 2.1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot ne alkalmazzanak Ha a tanulót a közoktatási törvényben meghatározott jogok gyakorlásában sérelem éri, szaktanárhoz, az osztályfőnökéhez, a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, iskolapszichológushoz, ifjúságvédelmi felelőshöz vagy az iskola igazgatójához fordulhat A tanulónak képességei kibontakoztatásához lehetősége van arra, hogy a tanuló a köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően a szülővel egyetértésben választhat a felajánlott szabadon választható órák közül A különleges bánásmódot igénylő tanuló a törvénynek megfelelően az iskolánkban fejlesztő órákon vegyen részt Az iskolaorvos által gyógytestnevelési kategóriába sorolt tanulók a törvénynek megfelelően gyógytestnevelési órákon vegyenek részt Továbbtanulása érdekében a 8. osztályos tanuló előkészítő foglalkozásokon fejlessze tudását Tartós betegség miatti távolmaradás (3 hét) esetén, kérheti szaktanárainak segítségét a hiányok pótlásához. Minden tanuló joga, hogy 5. évfolyamtól idegen nyelvből csoportbontásban részesüljön; a csoportbontásnál a tárgyi tudás a meghatározó. Ennek megállapításakor a tanuló év közben szerzett érdemjegyeit, és az év végi felmérés eredményét kell figyelembe venni. A csoportba sorolás a szaktanár javaslatára, az igazgató jóváhagyásával történik. 4

6 A csoportváltoztatás - ha változik a tanuló teljesítménye - félévkor, év végén a szaktanár javaslatára, az igazgató engedélyével lehetséges. Az utolsó csoportváltás a 8. évfolyam év eleji felmérése alapján történik. A csoportbontásokról a tanév végén - legkésőbb szeptemberben - a 2. tanítási héten a szaktanár és az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat. 2.4 A tanulók tanulmányi munkájának számonkérése Egy tanítási napon legfeljebb kettő témazáró dolgozat íratható A témazáró időpontjáról legkésőbb az összefoglaló órán kap tájékoztatást a tanuló, figyelembe véve az előre látható dolgozatok számát A diák joga, hogy írásbeli munkáját, annak beszedésétől számított 10 tanítási napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Amennyiben ez nem teljesül, az érdemjegy nem írható be, vagy választható A tanulónak a témazáró dolgozatok kivételével az írásbeli feleleteit haza kell vinnie. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekinthesse előzetes egyeztetés alapján. A tanulók képességeinek kibontakoztatása céljából az iskola megszervezi azokat a szakköröket, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább hét tanuló vesz részt. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az intézmény nevelőtestülete dönt. A szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Az iskola egyes szakköreiért térítési díjat is kérhet. A térítési díj összegéről minden év elején az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat és a szülőket. A szülő kérésére az egyház szervezésében, a tanítási órák rendjéhez igazodva minden tanuló részt vehet az iskola nevelő-oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatásban A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elveia napközibe tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. A napközibe, illetve a tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni. 5

7 Gyermekétkeztetés:A tanulók napi háromszori étkezést vehetnek igénybe (tízórai, ebéd, uzsonna) Az étkezési díj térítése a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának feladata meghatározott szabályzatuk alapján Tanulói adatvédelema tanuló levelezéshez való jogát tiszteletben kell tartani. Névre szóló, és az iskolába érkező postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át felbontatlanul A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje és tárolja. Az iskola által kezelt nyilvános, személyes és különleges adatok kezeléséről az iskola igazgatójától kérhet a tanuló felvilágosítást írásbeli kérés alapján. 3. A tanulók és a szülők tájékoztatása 3.1. A tanulókat az iskola életéről, a Pedagógiai programról, az iskolai munkatervről, az aktuális programokról az iskola igazgatója - a fogadóóráján, - a folyosón elhelyezett faliújságon - az iskolai DÖK vezetőségi ülésein, - diákközgyűlésen - iskolai honlapon tájékoztatja az osztályfőnökök tájékoztatják A tanulók jogainak gyakorlásához szükséges információkat a tanuló - az osztályfőnökétől, - a DÖK felnőtt segítőjétől a diákönkormányzaton keresztül, - a szüleitől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), - az ifjúságvédelmi felelőstől annak fogadóóráján kaphatja meg A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, vagy választott képviselőjük útján közölhetik az intézmény vezetőjével, nevelőivel, a szülői szervezettel. Véleményüket az emberi méltóság tiszteletben tartásával mondhatják el az alábbi fórumokon: - DÖK fórumon, - tanítási órán az óravezető pedagógus irányítása alapján. 6

8 3.4. A tanulót és a tanuló szüleit a gyermek fejlődéséről, előmeneteléről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a tájékoztató füzeten keresztül folyamatosan informálják A szülői tájékoztatás szóban: - szülői értekezlet - nevelők fogadó órái - a tanuló értékelésére összehívott megbeszélés Szülői tájékoztatás írásban: - tájékoztató füzetben (1 8. évfolyamon) - esetenként levélben - külön kérésre SuliINFO keretén belül A szülőket az intézmény egészének életéről, a Pedagógiai programról, az éves feladatokról az iskola igazgatója - - a szülői szervezet választmányi ülésén évente két alkalommal (szeptember, február), illetve szükség szerint - - a porta mellett elhelyezett faliújságon keresztül folyamatosan, - - iskolai honlapon keresztül folyamatosan az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein keresztül tájékoztatják 3.6. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslatukat - szóban vagy - írásban - egyénileg vagy választott képviselő útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel és a szülői szervezettel. 7

9 4. A tanulók közösségei 4.1. A diákönkormányzat kötelező véleményezési jogának érvényesítése szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek Az osztályközösség - az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Élén az osztályfőnök áll. - az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, a közösség munkájának megszervezésére a DÖK SZMSZ szerint választhatnak tisztségviselőket Tanulócsoport: csoportbontások során létrejött azonos évfolyamra járó egy csoportban lévő tanulók tanulócsoportot alkotnak Diákkörök: A tanulók, szülők, nevelők kezdeményezhetik diákkörök, művészeti ismeretterjesztő, művelődési, sport és más körök létrehozását, ha annak célja nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel A javaslatot az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig kell beadni A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a tantárgyfelosztás és az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két héttel előre kell jelezni az igazgatóhelyettesnél A diákkör elfogadásának feltétele egy írásban rögzített szabályzat a diákkör munkásságáról, a belépés feltételeiről, szabályrendszeréről, melyet a diákkör létrehozói alkotnak meg és az igazgató fogadja el A diákkör diákönkormányzatként is működhet, a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatot készít. 8

10 4.5. Iskolai diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek segítésére, tanulói jogorvoslásra diákönkormányzat működik Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére Az intézmény szabályozásától függetlenül a diákönkormányzatnak az őket érintő minden kérdésre kiterjedő véleményezési és javaslattevő jogköre van A DÖK tevékenységet az osztályokban megválasztott küldöttekből a DÖK vezetőség irányítja. Minden tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletben A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti, és látja el a képviseletet A DÖK-öt megillető javaslattétel, véleményezései és egyetértési jog gyakorlása előtt a DÖK segítő nevelőnek ki kell kérnie a DÖK vezetőség véleményét A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor és módosításakor a nevelőtestület az intézményi SZMSZben meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt DÖK évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet A DÖK évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönthet, melyről a nevelőtestület az éves munkaterv elfogadásakor nyilvánít véleményt A nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákok véleményét Az igazgató a DÖK-kel a DÖK-öt segítő pedagógus segítségével a vezetőségi üléseken, DÖK fórumon és a faliújságon keresztül tartja a kapcsolatot. 9

11 5. Egyéb tanulói jogok Minden tanulónak joga van a Köznevelési Törvényben meghatározott jogok gyakorlására. III. Az iskola működési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtása 1. Az iskola működési rendje 1.1. Az iskola épületének nyitva tartását az Intézményszolgálat határozza meg A szülő külön kérelmére - melyet az iskola igazgatójának nyújt be - 07:00 órától ügyeletet biztosítunk Tanítás nélküli munkanapokon felügyeletet, illetve az igényeknek, lehetőségeknek megfelelően étkezést biztosítunk A felügyeleti órákon a tanulók a kijelölt helyen tartózkodnak, viselkedésükkel nem zavarhatják a másik teremben tartott órát, felkészülnek a következő órákra A tanulók a tanítás megkezdése előtt ¼ órával érkeznek az iskolába, jó idő esetén az udvaron, rossz időben a kijelölt helyen tartózkodnak, majd az ügyeletes nevelők felügyeletével mennek a tantermekbe A tantermek kulcsa a tanári szobában található, melynek kiadása a bent tartózkodó nevelő által óra között, illetve tól történik. A tanári szobában idegen csak pedagógussal történő megbeszélés céljából tartózkodhat Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 1. óra 07:15 07:55 5 perc 2. óra 08:00 08:45 15 perc 3. óra 09:00 09:45 15 perc 4. óra 10:00 10:45 15 perc 5. óra 11:00 11:45 10 perc 6. óra 11:55 12:40 15 perc 7. óra 13:00 13:45 20 perc 8. óra 14:00 14:45 5 perc 9. óra 14:50 15:35 10

12 1.8. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasításai szerint az osztályteremben, a folyosón vagy az udvaron töltik. Itt a tanulók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, hogy ne veszélyeztessék saját maguk, társaik és az iskola dolgozói testi épségét, az iskola rendeltetésszerű működését. A 08:45-ös szünetben a felsős, a 09:45-ös szünetben az alsós tanulók tartózkodnak az udvaron A felső tagozatos napközis tanulók az utolsó óra után a kijelölt helyen várják a napközis csoport vezetőjét, a napköziben a tanulási idő 14:30 15:45-ig tart. A tanulók életkori sajátosságaihoz és tanórán kívüli elfoglaltságaihoz igazodva rugalmas tanulási időt is meg lehet állapítani A napköziből a foglalkozások vége előtt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére a napközis nevelő engedélyével távozhat A szülő gyermekét a földszinten a főbejárat és a csapóajtó közötti térben várja, másutt az épületben nem tartózkodhat A tízórai ideje alsó évfolyamokon 08:45 09:00-ig, felső évfolyamokon 09:45-től 10:00-ig osztályfőnöki felügyelet alatt történik. Az iskolai menza keretében a tízórait a tanulók tagozatonként a fenti időpontokban vehetik át Az ebéd időtartama 11:45 14:00 óráig, a miden év szeptemberében kialakított rend szerint történik, rendkívüli esetben az osztályfőnökök értesítenek az ebédelési rendről. Az étkezőben idegen (szülő, hozzátartozó) nem tartózkodhat. Az étkezőbe kabátot, táskát levinni tilos Uzsonna a napközis tanulók részére a tanulási idő után, illetve indokolt esetben más időpontban történik A tanórán kívüli foglalkozások délután 14:00 és 17:00 óra között kerülnek megszervezésre, amennyiben a tanórát ez nem zavarja, korábban is kezdődhet A tanuló a tanítás és a napközis foglalkozások idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnöke vagy szaktanára engedélyével hagyhatja el az iskola épületét A napközis tanuló szülője írásbeli kérelmére egyedül mehet haza az utolsó óra után Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója, helyettesei, vagy osztályfőnöke engedélyezheti. 11

13 1.17 Az intézmény területén a tanítás megkezdése előtt és az utolsó tanítási óra után a tanulók csak valamelyik nevelő felügyeletével tartózkodhatnak. Önállóan nem használhatják az iskola létesítményeit Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 08:00 óra és 16:00 óra között Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény igazgatója hozza a szülők, tanulók, nevelők tudomására a szünet megkezdése előtt Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak Az iskola épületében érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és nyilvántartja Az idegenek csak a tanári szoba előtt, a gazdasági irodában, a titkárságon illetve befizetéskor az előre kijelölt helyen tartózkodhatnak. Távozáskor a portán bejelentkeznek A DÖK által szervezett szabadidős rendezvényekre tanuló vendéget hívhat. Ha a tanuló által meghívott vendég megsérti a házirendet, a rendezvényről a tanuló vendégével együtt kitiltható. A meghívott vendég nevét a rendezvény előtt két nappal az osztályfőnöknek le kell adni. 2. A tanulók kötelessége 2.1 A tanuló kötelessége, hogy az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Az iskolában tartózkodás alatt pedagógus engedélye nélkül nem készíthet fotót, hang- és videofelvételt. 2.2 A tanítási órákon, az iskolai foglalkozásokon úgy viselkedni, hogy elősegítse a végzett munka eredményességét a tanítási órákon hiánytalan felszereléssel megjelenni (tájékoztató füzet, szaktárgyi felszerelések), a szóbeli és az írásbeli házi feladatát naprakészen elkészíteni, 12

14 hetes hiányzása esetén visszaérkezésének első napjától számított 1 héten belül köteles a hiányosságokat pótolni, a tájékoztató füzetét kérésre tanárának átadni, a bejegyzéseket, érdemjegyeket 3 napon belül a szülővel, a szülő akadályoztatása miatt az őt gondozó felnőttel aláíratni, gondoskodni az elmaradt jegyek beíratásáról, nevelővel történő aláíratásáról, a tájékoztató füzet hivatalos dokumentum, amennyiben a tájékoztató füzet 1 hétig nem kerül elő, a szülőt erről az osztályfőnök értesíti, az új tájékoztató füzetet a szülő vásárolja meg az iskola titkáránál az Etikai kódexben (a V: fejezete) megfogalmazott viselkedési normákat betartsa, ha a tanuló megsérti a többi tanuló tanuláshoz való jogát az szankciókat von maga után. 2.3 A tanuló kötelessége az iskolai ünnepségeken alkalomhoz illően megjelenni, az osztályfőnök szóbeli közlése alapján. 3. Távolmaradás 3.1. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást vagy az orvosnak, vagy a tanuló szüleinek kell igazolnia A tanulók a tanóráról, vagy a kötelező tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni A szülő egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre való távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt A betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján a szülőnek értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét A tanulóknak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk három munkanapon belül Egyéb hiányzás esetén köteles a szülő előzetes bejelentést tenni, és az igazgató felé kérelmet benyújtani. Az igazgató hatáskörébe tartozik a kérelem elbírálása. 13

15 3.7. Igazolatlan hiányzás esetén: - első esetben az osztályfőnök értesíti a szülőt, - második esetben tájékoztatja a szülőt az igazolatlan hiányzás következményeiről, - harmadik esetben az ifjúságvédelmi felelős jelez a gyermekjóléti szolgálat felé, - ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot - ha a mulasztás egy tanítási évben eléri az 50 órát az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt - ha a hiányzás eléri a tantárgyi órák 30%-át, vagy évi 250 órát a nevelőtestület dönt az osztályozó vizsgáról vagy az évismétlésről Késések: - Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell az előzőekben meghatározott szabályok szerint. - Az órákról való késések idejét össze kell adni, a késésből adódó igazolatlan órával az előző pontokban foglaltak szerint kell eljárni. - Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 4.1. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában Az iskola épületét, berendezési tárgyait, felszereléseit, tartós tankönyveit rendeltetésszerűen kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek - az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért, - a tűz- és baleset megelőzési, valamint a munkavédelmi szabályok megtartásáért, 14

16 - az intézményi SZMSZ-ben, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért Ha valaki kárt okoz, a közoktatási törvény 77. -a szerint kártérítést kell fizetni Minden tanuló feladata, hogy vigyázzon az iskola tisztaságára, ne szemeteljen, az iskola helyiségeiben, udvarán maga után rendet hagyjon Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek Osztályonként 2 hetes, feladataik: - Gondoskodnak a tanterem, szellőztetéséről, előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, szivacs stb.). - A szünetben a tanulókat az időjárás függvényében az ügyeletes tanár útmutatás alapján az udvarra küldik. - Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, jelentik a szaktanárnak rendellenességeket (órát tartó nevelőnek), aki a szükséges intézkedéseket megteszi. - Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. - Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg, jelentik az intézmény vezetésének a titkárságon keresztül. - Minden óra után összeszedetik a szemetet az órát tartó nevelő segítségével, a szünetben lekapcsolják a villanyt, ha a teremben elegendő a természetes fény. - Az utolsó óra után rendet hagynak a teremben (szemetet összeszedetik, a villanyt lekapcsolja, az ablakot becsukják, a táblát letörlik) a felnőtt segítségével Tantárgyi felelősök: az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezés alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, az órához szükséges eszközök biztosítását, a felszerelések és házi feladatok ellenőrzését. Ilyen felelős lehet: leckefelelős, szertáros, térképfelelős stb Az egyes tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működnie. 15

17 5. Védő-óvó intézkedések 5.1. A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat a ről, a baleset és tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanuló saját és társai testi épségének védelmében köteles betartani A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is A rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban közölni kell A tanév végén, a nyári balesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják A tanulónak azonnal jelentenie kell az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, valamilyen rendkívüli esetet vagy balesetet észlel A tanuló az osztályteremben köteles saját, illetve társai testi épségére vigyázni, ezért tilos: - a teremben szaladgálni, - az ablakon kihajolni, illetve ki- és bemászni, - az ablakon át bármilyen tárgyat kidobni, - az audiovizuális eszközökhöz engedély nélkül nyúlni Tűzveszélyes, szúró, vágó, robbanó, sérülést okozó veszélyes tárgyakat az iskolába, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra hozni tilos! 5.4. A szaktárgyi órákra vonatkozó speciális szabályokat a szaktanárok ismertetik Az egyes szaktantermekben érvényes balesetmegelőzési előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 16

18 A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni Külön balesetmegelőzési, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. Az adminisztráció a gyermek aláírásával az osztályfőnöki dossziéban található A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi A tanítás ideje alatt az iskolaépületet a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el. Indokolt esetben az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza. 17

19 6. Az iskolai tevékenységhez nem szükséges dolgok behozatala 6.1. Az iskolai munkához nem tartozó eszközöket csak akkor hozhatnak be a tanulók, ha azt valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanuló köteles leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a tárgyakat az iskola csak a szülőnek adja át Iskolába mobiltelefont csak a szülő írásbeli felelősségvállalásával lehet hozni, annak használatát az intézményvezető engedélyezi. Az iskola területén a tanuló a mobiltelefont köteles kikapcsolni. Amennyiben a telefon zavarja a tanítás rendjét, a nevelő a telefont elveheti, melyet a szülő a titkárságon személyesen átvehet, az iskolai használati engedélyt az intézményvezető felfüggesztheti, visszavonhatja A szaktárgyi felszereléshez közvetlenül nem tartozó eszközöket a tanuló csak szülői felelősségre hozhat az iskolába Az iskolába kerékpárral jönni csak a szülő írásbeli felelősségvállalásával és igazgatói engedéllyel lehetséges. A közlekedési eszközök tárolása csak a kijelölt helyen lehetséges. 7. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések 7.1. A tanulók jutalmazásának elvei és módjai A tanulók jutalmazásának elvei - Az iskolai házirendben megfogalmazott magatartási, tanulmányi és szorgalmi követelményeknek kiemelkedő teljesítése, - Az iskola hírnevének erősítése, - Közösségi munkában kiemelkedő tevékenység A tanulók jutalmazásának módja: Tanév közben: - szaktanári dicséret - napközis nevelői dicséret - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret - tantestületi dicséret 18

20 Tanév közben a városi, megyei vagy régiós szintű versenyen elért helyezés, illetve országos versenyeken elért dicséretes teljesítmény alapján igazgatói dicséretben részesül a tanuló. A jutalmazottak neve, tevékenysége ismertetésre kerül az iskola honlapján. Tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért (sport is) + jelesek (1 négyes) - példamutató magatartásáért - kiemelkedő szorgalmáért - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért vehetnek át oklevelet az osztály közössége előtt, a legkiemelkedőbbek az iskola közössége előtt A nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók díszoklevelet és jutalomkönyvet vehetnek át az iskola közössége előtt az iskola igazgatójától Iskolán belüli Jó tanuló Jó sportoló cím adása jutalomserleg kíséretében 8. osztályos tanulóknak Iskolán kívüli versenyeken, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók - a városi szintű 1-3. helyezést elérők oklevelet kapnak az osztály közössége előtt, - a megyei szintű 1-3. helyezést elérők oklevelet kapnak az osztály közössége előtt, - az országos szintű helyezést elérők oklevelet kapnak az iskola közössége előtt, A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A tanulók elmarasztalása, fegyelmező intézkedések Elvek: azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy az iskolán kívül megszegik, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni, melyről a szülőt tájékoztatjuk. 19

21 Módok: - szaktanári írásbeli figyelmeztetés, - osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, intés, rovás, - igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, - tantestületi figyelmeztetés, intés, rovás, Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárást jogszabály alapján kell lefolytatni Ha a tanuló az iskolának bármilyen módon kárt okoz, ez esetben a Ptk. szerint kell eljárni Azt a tanulót, aki: - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy - a házirend előírásait megszegi, vagy - igazolatlanul mulaszt, vagy - bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 8. A nem normatív támogatással biztosított tankönyvek és pedagógus-kézikönyvek igénybevételének rendje 8.1. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk A tanulók a szükséges tankönyveket, a pedagógusok a kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból A tankönyvrendelést az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el a munkaközösségek véleményének kikérésével 8.4. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, kikéri a szülői munkaközösség véleményét a tankönyvrendeléssel kapcsolatosan Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójának és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 20

22 IV. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: - javítóvizsga - különbözeti vizsga - osztályozó vizsga A javítóvizsga letételére augusztus 15-étől augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség. Konkrét időpontját az intézmény éves munkatervében kell meghatározni. A javítóvizsga konkrét időpontjáról az iskola írásban köteles tájékoztatni a tanulót. Különbözeti vizsga kérelemre a tanév folyamán bármikor szervezhető. Az osztályozó-, a különbözeti vizsga a tanév helyi rendjében meghatározott időben kerül megrendezésre. A konkrét időszakot három hónappal korábban kell megállapítani. A tanuló az osztályozó és javító vizsgára szóban vagy írásban jelentkezhet. A vizsgára történő jelentkezéskor az iskola a tanulót a vizsgák konkrét időpontjáról írásban tájékoztatni köteles oly módon, hogy a kézbesítés megtörténte és az átvétel időpontja megállapítható legyen. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető. Sikertelen osztályozó vizsga után a tanuló már csak javítóvizsgát tehet. A független vizsgabizottság előtt tehető vizsgát a kormányhivatal szervezi. A tanuló a vizsgára való jelentkezési kérelmét az intézménybe kell benyújtani, melyet az iskola köteles mérlegelési jogkör nélkül továbbítani. A jelentkezés lehetséges időpontjai: - Félév vagy a tanítási év végét megelőző harmincadik nap. - Ha az igazolt vagy igazolatlan mulasztások meghaladják a jogszabályban meghatározott mértéket és ez miatt a tanuló teljesítménye érdemjeggyel értékelhető és a nevelőtestület határozata alapján osztályozó vizsgát tehet. Az engedély megadását követő öt napon belül lehet jelentkezni független vizsgabizottság előtt tehető vizsgára. - Ha a tanuló teljesítményét a bizonyítványban elégtelenre értékelték és ezért javítóvizsgát köteles tenni, a bizonyítvány átvételétől 15 napig kérelmezheti a független vizsgabizottság előtti vizsgát. Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti, tantárgyankénti és témakörönkénti felsorolását a helyi tanterv tartalmazza. 21

23 V. Etikai Kódex Iskolánk minden diákjától elvárjuk a) a kulturált viselkedést: - udvariasan köszönjön az iskola valamennyi dolgozójának, az iskolába látogató vendégeknek és diáktársainak, - az iskolába való érkezéskor, távozáskor kulturáltan viselkedjen, társaival rendezetten közlekedjen az épületen belül és kívül, - felnőttekkel és társaiddal szemben kulturáltan, békés hangnemben társalogjon, - nem megengedhető az agresszív viselkedés, verekedés, egymás megalázása, fenyegetése, gúnyolása, provokálása, - tartsa tiszteletben mások személyes tulajdonát, - a tanári asztalon, illetve a szekrényben lévő dolgokat elvenni csak tanári engedélyével szabad, - óvja az iskola bútorait, berendezési tárgyait, falát, lépcsőházát stb., azok épségéért anyagi felelősséggel tartozik, - rágógumit, szotyolát, tökmagot csak az iskola épületén kívül fogyaszthat, - az iskolába behozott mobiltelefont, MP3 lejátszót egyéb műszaki cikket a tanórák alatt köteles kikapcsolni, - az iskolába behozott értéktárgyai épségéért, biztonságáért (műszaki cikk, ékszer stb.) csak övé a felelősség. - minden fórumon elvárjuk az iskola, az iskola dolgozói, az iskola tanulói jó hírnevének megtartását (Internetes közösségi oldalak helytelen használata, pletykák, negatív minősítések, megkülönböztetések mellőzése) b) a kulturált megjelenést: - tisztán és ápoltan jelenjen meg az iskolában, - öltözeted úgy válassza meg, hogy az kulturált, diszkrét legyen, - természetes hajszínét megőrizve, szolid hajviselettel járjon iskolába, - fülbevalója a balesetek elkerülése végett csak kisméretű legyen, - balesetveszélyesség miatt a testékszerek hordását mellőzze, - arca, szeme és körme csak bálok, diszkók alkalmával fesse, - iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ünneplő ruhát viseljen. Az Etikai kódexben leírtakat a tanítási idő alatt, a délutáni foglalkozásokon és az iskola által szervezett összes programon elvárjuk iskolánk minden tanulójától. 22

24 VI. A házirend elfogadásának, módosításának szabályai 1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 2. A házirend tervezetét osztályfőnöki órákon megvitatják a negyedik nyolcadik évfolyamos diákok. Véleményüket, képviselet útján eljuttatják a DÖK vezetőséghez. A vélemények összesítése után a DÖK vezetőség tájékoztatja az iskola igazgatóját. 3. A házirend tervezetet megvitatják a nevelők munkaközösségei és az SZMK tagjai. 4. A tanulók, nevelők, szülők véleményének figyelembevételével az igazgató elkészíti a házirend végleges formáját. 5. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét az elkészített tervvel kapcsolatosan. 6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten. 7. A házirend módosítását bármely nevelő, szülő, vagy tanuló javaslatára kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, vagy a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 8. A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően minden évben felülvizsgálja. VII. Záró rendelkezések 1. A et a nevelőtestület év 03. hó 27. napján tartott értekezletén fogadta el, a Szülői Munkaközösség a év 03. hó 26. napi, a Diákönkormányzat a év 03. hó 26. napi megbeszélésén a ben foglaltakat megtárgyalta, véleményezési jogával élt. 23

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata

Általános rendelkezések. A házirend célja és feladata Általános rendelkezések A házirend célja és feladata A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A köznevelésről

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben