5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/ , fax.: 56/ , OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878"

Átírás

1 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/ , fax.: 56/ , OM azonosító: a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: év március hó 01. napján

2 Tartalom I. Bevezető A házirend jogszabályi háttere A házirend feladata A házirend hatálya A házirend nyilvánossága... 3 II. A tanulói jogviszony, tanulói jogok Tanulói jogviszony létesítése Tanulói jogok gyakorlásának módja (tiszteletben tartás joga, sérelmek jelzése, tehetség kibontakoztatása, tanulmányi munka számonkérése, napközi és tanulószoba, gyermekétkeztetés, tanulói adatvédelem) A tanulók és a szülők tájékoztatása (az iskola életéről, a tanuló egyéni fejlődéséről, visszajelzések) A tanulók közösségei (osztályközösség, tanulócsoport, diákönkormányzat, diákkörök) Egyéb tanulói jogok III. Az iskola működési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtása Az iskola működési rendje (nyitva tartás, tanórák, szünetek, rendezvények) A tanulók kötelessége (tanítási órán és azon kívül, ünnepségeken) Távolmaradás (igazolások, igazolatlan hiányzás, késések) A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében (épület- és eszközhasználat, tanulói felelősök) Védő-óvó intézkedések (tűz- és balesetvédelmi oktatás, rendkívüli események, tanítási szünet alatti felelősségteljes viselkedésre felhívás, vészhelyzet észlelése, biztonságra törekvő magatartás, tiltott tárgyak az intézményben, szaktantermek rendje) Az iskolai tevékenységhez nem szükséges dolgok behozatala (engedélyezett és engedély nélküli használat, szülői felelősség, kerékpáros iskolába járás) A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések A nem normatív támogatással biztosított tankönyvek és pedagógus-kézikönyvek igénybevételének rendje IV. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje V. Etikai Kódex VI. A házirend elfogadásának, módosításának szabályai VII. Záró rendelkezések

3 I. Bevezető 1. A házirend jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - 229/2012. (VIII.28.) kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény végrehajtásáról - 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról évi CXXV. törvény a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény módosításáról - 16/2013 (II.28.) EMMI rendelet A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról - 17/2014. (III. 12.) EMMI-rendelet a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről 2. A házirend feladata 2.1. A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 25. (2) és (3) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a ben kell szabályozni. A házirend foglalja össze a tanulói jogok gyakorlásának és kötelezettségek végrehajtásának módját, az iskola által elvárt viselkedés szabályait, iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket A házirend célja, hogy előírásaival biztosítsa az iskola törvényes működését, az intézményi nevelés-oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók közösségi életének megszervezését. 3. A házirend hatálya 3.1. A házirendet be kell tartani a tanulóknak, a tanulók szüleinek és az iskola összes alkalmazottjának, és az iskolában tartózkodó idegennek A házirend előírásai vonatkoznak minden olyan iskolai, iskolán kívüli programokra, melyeken a tanuló az iskola felügyelete alatt áll A tanulók az iskola által szervezett tanórán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend szabályait A hatályba lépésének időpontja a Diákönkormányzat és az SZMK véleményének kikérése után szeptember 15. 2

4 4. A házirend nyilvánossága 4.1. A házirend előírásait minden érintettnek (tanuló, szülő, iskolai alkalmazottak) meg kell ismerni A házirend 1-1 példánya megtalálható - az iskola irattárában, - az iskola könyvtárában, - a nevelői szobában, - az iskola igazgatójánál és igazgatóhelyetteseinél, - az osztályfőnököknél, - a diákönkormányzatot segítő nevelőnél, - a Szülői Munkaközösség elnökénél, - az iskola honlapján A egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. A szülő aláírásával igazolja, hogy a házirend egy példányát átvette Az újonnan elfogadott vagy módosított házirend előírásairól minden osztályfőnöknek részletesen tájékoztatni kell a tanulókat, és a szülőket A házirend tanulókra és szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév első napján ismertetni kell az osztályfőnököknek a tanulókkal, illetve a tanév első szülői értekezletén a szülőkkel. II. A tanulói jogviszony, tanulói jogok 1. Tanulói jogviszony létesítése 1.1 A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 22 -a tanköteles tanulók beíratását március 1- je és április 30. közötti időszakra jelöli ki. Ha az iskola felvételi kötelezettsége teljesítése után további kérelmet is tud teljesíteni a további felvételi sorrend a következő: - halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felvétele - SNI tanulók kérelme - különleges helyzetű tanulók felvétele - sorsolás útján történő felvétel 1.2 A sorsolás eljárásrendje - A sorsolást 3 főből álló bizottság végzi. Tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, DÖK-segítő. 3

5 - A szülők tájékoztatásáért az igazgató a felelős. - A bizottság tagjai vezetőt választanak. A vezető feladata a sorsolás helyét, időpontját kijelölni, a sorsolást levezetni. - A sorsolásra valamennyi jelentkező meghívást kap, a résztvevők személyesen helyezik el az azonosításra alkalmas jelentkezési lapot a szavazóládába. - A sorsolási bizottság elnöke annyi lapot húz ki a szavazóládából, ahány férőhely betöltésre kerül - A sorsolásról jegyzőkönyv készül. 2. Tanulói jogok gyakorlásának módja 2.1. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot ne alkalmazzanak Ha a tanulót a közoktatási törvényben meghatározott jogok gyakorlásában sérelem éri, szaktanárhoz, az osztályfőnökéhez, a diákönkormányzatot segítő felnőtthöz, iskolapszichológushoz, ifjúságvédelmi felelőshöz vagy az iskola igazgatójához fordulhat A tanulónak képességei kibontakoztatásához lehetősége van arra, hogy a tanuló a köznevelési törvényben foglaltaknak megfelelően a szülővel egyetértésben választhat a felajánlott szabadon választható órák közül A különleges bánásmódot igénylő tanuló a törvénynek megfelelően az iskolánkban fejlesztő órákon vegyen részt Az iskolaorvos által gyógytestnevelési kategóriába sorolt tanulók a törvénynek megfelelően gyógytestnevelési órákon vegyenek részt Továbbtanulása érdekében a 8. osztályos tanuló előkészítő foglalkozásokon fejlessze tudását Tartós betegség miatti távolmaradás (3 hét) esetén, kérheti szaktanárainak segítségét a hiányok pótlásához. Minden tanuló joga, hogy 5. évfolyamtól idegen nyelvből csoportbontásban részesüljön; a csoportbontásnál a tárgyi tudás a meghatározó. Ennek megállapításakor a tanuló év közben szerzett érdemjegyeit, és az év végi felmérés eredményét kell figyelembe venni. A csoportba sorolás a szaktanár javaslatára, az igazgató jóváhagyásával történik. 4

6 A csoportváltoztatás - ha változik a tanuló teljesítménye - félévkor, év végén a szaktanár javaslatára, az igazgató engedélyével lehetséges. Az utolsó csoportváltás a 8. évfolyam év eleji felmérése alapján történik. A csoportbontásokról a tanév végén - legkésőbb szeptemberben - a 2. tanítási héten a szaktanár és az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat. 2.4 A tanulók tanulmányi munkájának számonkérése Egy tanítási napon legfeljebb kettő témazáró dolgozat íratható A témazáró időpontjáról legkésőbb az összefoglaló órán kap tájékoztatást a tanuló, figyelembe véve az előre látható dolgozatok számát A diák joga, hogy írásbeli munkáját, annak beszedésétől számított 10 tanítási napon belül kijavítva és értékelve megtekinthesse. Amennyiben ez nem teljesül, az érdemjegy nem írható be, vagy választható A tanulónak a témazáró dolgozatok kivételével az írásbeli feleleteit haza kell vinnie. A szülő joga, hogy a témazáró dolgozatot fogadóórákon megtekinthesse előzetes egyeztetés alapján. A tanulók képességeinek kibontakoztatása céljából az iskola megszervezi azokat a szakköröket, sportköri foglalkozásokat, amelyeken legalább hét tanuló vesz részt. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév elején az intézmény nevelőtestülete dönt. A szakkör vezetését az iskola igazgatójának megbízása alapján olyan felnőtt is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Az iskola egyes szakköreiért térítési díjat is kérhet. A térítési díj összegéről minden év elején az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat és a szülőket. A szülő kérésére az egyház szervezésében, a tanítási órák rendjéhez igazodva minden tanuló részt vehet az iskola nevelő-oktató tevékenységétől függetlenül hit- és vallásoktatásban A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel elveia napközibe tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. A napközibe, illetve a tanulószobára minden jelentkező tanulót fel kell venni. 5

7 Gyermekétkeztetés:A tanulók napi háromszori étkezést vehetnek igénybe (tízórai, ebéd, uzsonna) Az étkezési díj térítése a Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálatának feladata meghatározott szabályzatuk alapján Tanulói adatvédelema tanuló levelezéshez való jogát tiszteletben kell tartani. Névre szóló, és az iskolába érkező postai küldeményeit az iskola titkárságán veheti át felbontatlanul A tanulónak joga, hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje és tárolja. Az iskola által kezelt nyilvános, személyes és különleges adatok kezeléséről az iskola igazgatójától kérhet a tanuló felvilágosítást írásbeli kérés alapján. 3. A tanulók és a szülők tájékoztatása 3.1. A tanulókat az iskola életéről, a Pedagógiai programról, az iskolai munkatervről, az aktuális programokról az iskola igazgatója - a fogadóóráján, - a folyosón elhelyezett faliújságon - az iskolai DÖK vezetőségi ülésein, - diákközgyűlésen - iskolai honlapon tájékoztatja az osztályfőnökök tájékoztatják A tanulók jogainak gyakorlásához szükséges információkat a tanuló - az osztályfőnökétől, - a DÖK felnőtt segítőjétől a diákönkormányzaton keresztül, - a szüleitől (szülői értekezleteket, fogadóórákat követően), - az ifjúságvédelmi felelőstől annak fogadóóráján kaphatja meg A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban, egyénileg, vagy választott képviselőjük útján közölhetik az intézmény vezetőjével, nevelőivel, a szülői szervezettel. Véleményüket az emberi méltóság tiszteletben tartásával mondhatják el az alábbi fórumokon: - DÖK fórumon, - tanítási órán az óravezető pedagógus irányítása alapján. 6

8 3.4. A tanulót és a tanuló szüleit a gyermek fejlődéséről, előmeneteléről, egyéni haladásáról a nevelők szóban és a tájékoztató füzeten keresztül folyamatosan informálják A szülői tájékoztatás szóban: - szülői értekezlet - nevelők fogadó órái - a tanuló értékelésére összehívott megbeszélés Szülői tájékoztatás írásban: - tájékoztató füzetben (1 8. évfolyamon) - esetenként levélben - külön kérésre SuliINFO keretén belül A szülőket az intézmény egészének életéről, a Pedagógiai programról, az éves feladatokról az iskola igazgatója - - a szülői szervezet választmányi ülésén évente két alkalommal (szeptember, február), illetve szükség szerint - - a porta mellett elhelyezett faliújságon keresztül folyamatosan, - - iskolai honlapon keresztül folyamatosan az osztályfőnökök az osztályok szülői értekezletein keresztül tájékoztatják 3.6. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslatukat - szóban vagy - írásban - egyénileg vagy választott képviselő útján közölhetik az iskola igazgatójával, nevelőivel és a szülői szervezettel. 7

9 4. A tanulók közösségei 4.1. A diákönkormányzat kötelező véleményezési jogának érvényesítése szempontjából a tanulók nagyobb közösségének legalább az egy évfolyamra járó tanulók minősülnek Az osztályközösség - az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Élén az osztályfőnök áll. - az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, a közösség munkájának megszervezésére a DÖK SZMSZ szerint választhatnak tisztségviselőket Tanulócsoport: csoportbontások során létrejött azonos évfolyamra járó egy csoportban lévő tanulók tanulócsoportot alkotnak Diákkörök: A tanulók, szülők, nevelők kezdeményezhetik diákkörök, művészeti ismeretterjesztő, művelődési, sport és más körök létrehozását, ha annak célja nem ellentétes az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott alapelvekkel A javaslatot az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig kell beadni A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév elején a tantárgyfelosztás és az éves munkaterv elfogadásakor a nevelőtestület dönt Az iskola a diákkör munkáját helyiség biztosításával segíti, a teremigényt legalább két héttel előre kell jelezni az igazgatóhelyettesnél A diákkör elfogadásának feltétele egy írásban rögzített szabályzat a diákkör munkásságáról, a belépés feltételeiről, szabályrendszeréről, melyet a diákkör létrehozói alkotnak meg és az igazgató fogadja el A diákkör diákönkormányzatként is működhet, a diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatot készít. 8

10 4.5. Iskolai diákönkormányzat A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanórán kívüli szabadidős tevékenységek segítésére, tanulói jogorvoslásra diákönkormányzat működik Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, a diákönkormányzat képviselőjét a tárgyalásra meg kell hívni, és az előterjesztést, valamint a meghívót - ha a jogszabály másként nem rendelkezik - a tárgyalás határnapját legalább tizenöt nappal megelőzően meg kell küldeni a diákönkormányzat részére Az intézmény szabályozásától függetlenül a diákönkormányzatnak az őket érintő minden kérdésre kiterjedő véleményezési és javaslattevő jogköre van A DÖK tevékenységet az osztályokban megválasztott küldöttekből a DÖK vezetőség irányítja. Minden tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diákképviseletben A DÖK tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevelő segíti, és látja el a képviseletet A DÖK-öt megillető javaslattétel, véleményezései és egyetértési jog gyakorlása előtt a DÖK segítő nevelőnek ki kell kérnie a DÖK vezetőség véleményét A diákönkormányzat saját szabályzata alapján működik. A szabályzat elkészítésekor és módosításakor a nevelőtestület az intézményi SZMSZben meghatározott rend szerint nyilvánít véleményt DÖK évenkénti döntése alapján részt vesz az iskolai programok szervezésében, tervezésében, önálló programokat szervezhet A DÖK évenként egy tanítás nélküli munkanap programjáról dönthet, melyről a nevelőtestület az éves munkaterv elfogadásakor nyilvánít véleményt A nevelőtestület a diáktanácson keresztül kéri ki a diákok véleményét Az igazgató a DÖK-kel a DÖK-öt segítő pedagógus segítségével a vezetőségi üléseken, DÖK fórumon és a faliújságon keresztül tartja a kapcsolatot. 9

11 5. Egyéb tanulói jogok Minden tanulónak joga van a Köznevelési Törvényben meghatározott jogok gyakorlására. III. Az iskola működési rendje, a tanulói kötelezettségek végrehajtása 1. Az iskola működési rendje 1.1. Az iskola épületének nyitva tartását az Intézményszolgálat határozza meg A szülő külön kérelmére - melyet az iskola igazgatójának nyújt be - 07:00 órától ügyeletet biztosítunk Tanítás nélküli munkanapokon felügyeletet, illetve az igényeknek, lehetőségeknek megfelelően étkezést biztosítunk A felügyeleti órákon a tanulók a kijelölt helyen tartózkodnak, viselkedésükkel nem zavarhatják a másik teremben tartott órát, felkészülnek a következő órákra A tanulók a tanítás megkezdése előtt ¼ órával érkeznek az iskolába, jó idő esetén az udvaron, rossz időben a kijelölt helyen tartózkodnak, majd az ügyeletes nevelők felügyeletével mennek a tantermekbe A tantermek kulcsa a tanári szobában található, melynek kiadása a bent tartózkodó nevelő által óra között, illetve tól történik. A tanári szobában idegen csak pedagógussal történő megbeszélés céljából tartózkodhat Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje: 1. óra 07:15 07:55 5 perc 2. óra 08:00 08:45 15 perc 3. óra 09:00 09:45 15 perc 4. óra 10:00 10:45 15 perc 5. óra 11:00 11:45 10 perc 6. óra 11:55 12:40 15 perc 7. óra 13:00 13:45 20 perc 8. óra 14:00 14:45 5 perc 9. óra 14:50 15:35 10

12 1.8. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasításai szerint az osztályteremben, a folyosón vagy az udvaron töltik. Itt a tanulók kötelesek olyan magatartást tanúsítani, hogy ne veszélyeztessék saját maguk, társaik és az iskola dolgozói testi épségét, az iskola rendeltetésszerű működését. A 08:45-ös szünetben a felsős, a 09:45-ös szünetben az alsós tanulók tartózkodnak az udvaron A felső tagozatos napközis tanulók az utolsó óra után a kijelölt helyen várják a napközis csoport vezetőjét, a napköziben a tanulási idő 14:30 15:45-ig tart. A tanulók életkori sajátosságaihoz és tanórán kívüli elfoglaltságaihoz igazodva rugalmas tanulási időt is meg lehet állapítani A napköziből a foglalkozások vége előtt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére a napközis nevelő engedélyével távozhat A szülő gyermekét a földszinten a főbejárat és a csapóajtó közötti térben várja, másutt az épületben nem tartózkodhat A tízórai ideje alsó évfolyamokon 08:45 09:00-ig, felső évfolyamokon 09:45-től 10:00-ig osztályfőnöki felügyelet alatt történik. Az iskolai menza keretében a tízórait a tanulók tagozatonként a fenti időpontokban vehetik át Az ebéd időtartama 11:45 14:00 óráig, a miden év szeptemberében kialakított rend szerint történik, rendkívüli esetben az osztályfőnökök értesítenek az ebédelési rendről. Az étkezőben idegen (szülő, hozzátartozó) nem tartózkodhat. Az étkezőbe kabátot, táskát levinni tilos Uzsonna a napközis tanulók részére a tanulási idő után, illetve indokolt esetben más időpontban történik A tanórán kívüli foglalkozások délután 14:00 és 17:00 óra között kerülnek megszervezésre, amennyiben a tanórát ez nem zavarja, korábban is kezdődhet A tanuló a tanítás és a napközis foglalkozások idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, osztályfőnöke vagy szaktanára engedélyével hagyhatja el az iskola épületét A napközis tanuló szülője írásbeli kérelmére egyedül mehet haza az utolsó óra után Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója, helyettesei, vagy osztályfőnöke engedélyezheti. 11

13 1.17 Az intézmény területén a tanítás megkezdése előtt és az utolsó tanítási óra után a tanulók csak valamelyik nevelő felügyeletével tartózkodhatnak. Önállóan nem használhatják az iskola létesítményeit Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 08:00 óra és 16:00 óra között Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézmény igazgatója hozza a szülők, tanulók, nevelők tudomására a szünet megkezdése előtt Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak Az iskola épületében érkező szülők, illetve idegenek belépését a portaszolgálat ellenőrzi és nyilvántartja Az idegenek csak a tanári szoba előtt, a gazdasági irodában, a titkárságon illetve befizetéskor az előre kijelölt helyen tartózkodhatnak. Távozáskor a portán bejelentkeznek A DÖK által szervezett szabadidős rendezvényekre tanuló vendéget hívhat. Ha a tanuló által meghívott vendég megsérti a házirendet, a rendezvényről a tanuló vendégével együtt kitiltható. A meghívott vendég nevét a rendezvény előtt két nappal az osztályfőnöknek le kell adni. 2. A tanulók kötelessége 2.1 A tanuló kötelessége, hogy az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Az iskolában tartózkodás alatt pedagógus engedélye nélkül nem készíthet fotót, hang- és videofelvételt. 2.2 A tanítási órákon, az iskolai foglalkozásokon úgy viselkedni, hogy elősegítse a végzett munka eredményességét a tanítási órákon hiánytalan felszereléssel megjelenni (tájékoztató füzet, szaktárgyi felszerelések), a szóbeli és az írásbeli házi feladatát naprakészen elkészíteni, 12

14 hetes hiányzása esetén visszaérkezésének első napjától számított 1 héten belül köteles a hiányosságokat pótolni, a tájékoztató füzetét kérésre tanárának átadni, a bejegyzéseket, érdemjegyeket 3 napon belül a szülővel, a szülő akadályoztatása miatt az őt gondozó felnőttel aláíratni, gondoskodni az elmaradt jegyek beíratásáról, nevelővel történő aláíratásáról, a tájékoztató füzet hivatalos dokumentum, amennyiben a tájékoztató füzet 1 hétig nem kerül elő, a szülőt erről az osztályfőnök értesíti, az új tájékoztató füzetet a szülő vásárolja meg az iskola titkáránál az Etikai kódexben (a V: fejezete) megfogalmazott viselkedési normákat betartsa, ha a tanuló megsérti a többi tanuló tanuláshoz való jogát az szankciókat von maga után. 2.3 A tanuló kötelessége az iskolai ünnepségeken alkalomhoz illően megjelenni, az osztályfőnök szóbeli közlése alapján. 3. Távolmaradás 3.1. Az iskolai foglalkozásokról való távolmaradást vagy az orvosnak, vagy a tanuló szüleinek kell igazolnia A tanulók a tanóráról, vagy a kötelező tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni A szülő egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napot igazolhat. Ennél hosszabb időre való távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt A betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján a szülőnek értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét A tanulóknak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk három munkanapon belül Egyéb hiányzás esetén köteles a szülő előzetes bejelentést tenni, és az igazgató felé kérelmet benyújtani. Az igazgató hatáskörébe tartozik a kérelem elbírálása. 13

15 3.7. Igazolatlan hiányzás esetén: - első esetben az osztályfőnök értesíti a szülőt, - második esetben tájékoztatja a szülőt az igazolatlan hiányzás következményeiről, - harmadik esetben az ifjúságvédelmi felelős jelez a gyermekjóléti szolgálat felé, - ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a 30 órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot - ha a mulasztás egy tanítási évben eléri az 50 órát az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhatóságot és kormányhivatalt - ha a hiányzás eléri a tantárgyi órák 30%-át, vagy évi 250 órát a nevelőtestület dönt az osztályozó vizsgáról vagy az évismétlésről Késések: - Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell az előzőekben meghatározott szabályok szerint. - Az órákról való késések idejét össze kell adni, a késésből adódó igazolatlan órával az előző pontokban foglaltak szerint kell eljárni. - Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. 4. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében 4.1. A tanuló kötelessége, hogy életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában Az iskola épületét, berendezési tárgyait, felszereléseit, tartós tankönyveit rendeltetésszerűen kell használni. Az iskola helyiségeinek használói felelősek - az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az iskola rendjének, tisztaságának megóvásáért, - a tűz- és baleset megelőzési, valamint a munkavédelmi szabályok megtartásáért, 14

16 - az intézményi SZMSZ-ben, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért Ha valaki kárt okoz, a közoktatási törvény 77. -a szerint kártérítést kell fizetni Minden tanuló feladata, hogy vigyázzon az iskola tisztaságára, ne szemeteljen, az iskola helyiségeiben, udvarán maga után rendet hagyjon Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek Osztályonként 2 hetes, feladataik: - Gondoskodnak a tanterem, szellőztetéséről, előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, szivacs stb.). - A szünetben a tanulókat az időjárás függvényében az ügyeletes tanár útmutatás alapján az udvarra küldik. - Az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, jelentik a szaktanárnak rendellenességeket (órát tartó nevelőnek), aki a szükséges intézkedéseket megteszi. - Az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. - Ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után 5 perccel nem érkezik meg, jelentik az intézmény vezetésének a titkárságon keresztül. - Minden óra után összeszedetik a szemetet az órát tartó nevelő segítségével, a szünetben lekapcsolják a villanyt, ha a teremben elegendő a természetes fény. - Az utolsó óra után rendet hagynak a teremben (szemetet összeszedetik, a villanyt lekapcsolja, az ablakot becsukják, a táblát letörlik) a felnőtt segítségével Tantárgyi felelősök: az egyes tanítási órákon a tanulók önkéntes jelentkezés alapján különféle tantárgyi felelősök segítik a tanórai munka lebonyolítását, az órához szükséges eszközök biztosítását, a felszerelések és házi feladatok ellenőrzését. Ilyen felelős lehet: leckefelelős, szertáros, térképfelelős stb Az egyes tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában a rendezvény megszervezéséért felelős tanulóközösség tagjainak közre kell működnie. 15

17 5. Védő-óvó intézkedések 5.1. A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat a ről, a baleset és tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanuló saját és társai testi épségének védelmében köteles betartani A tájékoztató során szólni kell az iskola közvetlen környékének közlekedési rendjéről, annak veszélyeiről is A rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban közölni kell A tanév végén, a nyári balesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét A tájékoztató megtörténtét és tartalmát dokumentálni kell, a tájékoztatás megtörténtét a diákok aláírásukkal igazolják A tanulónak azonnal jelentenie kell az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, valamilyen rendkívüli esetet vagy balesetet észlel A tanuló az osztályteremben köteles saját, illetve társai testi épségére vigyázni, ezért tilos: - a teremben szaladgálni, - az ablakon kihajolni, illetve ki- és bemászni, - az ablakon át bármilyen tárgyat kidobni, - az audiovizuális eszközökhöz engedély nélkül nyúlni Tűzveszélyes, szúró, vágó, robbanó, sérülést okozó veszélyes tárgyakat az iskolába, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra hozni tilos! 5.4. A szaktárgyi órákra vonatkozó speciális szabályokat a szaktanárok ismertetik Az egyes szaktantermekben érvényes balesetmegelőzési előírásokat belső utasítások és szabályzatok tartalmazzák, amelyeket a tanulókkal a szaktanár a tanév elején köteles megismertetni. Az ismertetésen jelen nem lévő tanulók számára pótlólag kell ismertetni az előírásokat. Az iskola számítógépeit a tanulók csak tanári felügyelet mellett használhatják. 16

18 A pedagógusok a tanítási órákra az általuk készített, használt technikai jellegű eszközöket csak külön engedéllyel vihetik be, az eszköz veszélytelenségének megállapítása az intézményvezető hatásköre, aki szükség esetén szakember által kiadott véleményhez kötheti az eszköz órai használatát. A pedagógusok által készítet nem technikai jellegű pedagógiai eszközök a tanítási órákon korlátozás nélkül használhatók A nevelők a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét, folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a tanulókkal betartatni Külön balesetmegelőzési, munkavédelmi tájékoztatót kell tartani a diákok számára minden olyan esetben, amikor a megszokottól eltérő körülmények között végeznek valamely tevékenységet (pl. osztálykirándulás, munkavégzés, stb.). A tájékoztatást a foglalkozást vezető pedagógus köteles elvégezni és adminisztrálni. Az adminisztráció a gyermek aláírásával az osztályfőnöki dossziéban található A tanulóbalesetek bejelentése tanulóink és a pedagógusok számára kötelező. Az a pedagógus, aki nem jelenti az óráján történt balesetet, mulasztást követ el. A balesetek jegyzőkönyvezését, nyilvántartását és a kormányhivatalnak történő megküldését az igazgató által megbízott munkavédelmi felelős végzi A tanítás ideje alatt az iskolaépületet a tanulók engedély nélkül nem hagyhatják el. Indokolt esetben az osztályfőnök, illetve az igazgató engedélyével lehet igazoltan távozni A pedagógusok és egyéb munkavállalók számára minden tanév elején tűz-, baleset-, munkavédelmi tájékoztatót tart az intézmény munkavédelmi felelőse. A tájékoztató tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az oktatáson való részvételt az munkavállalók aláírásukkal igazolják Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenőrzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenőrzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti időpontját, a szemlék rendjét és az ellenőrzésbe bevont dolgozókat a munkabiztonsági szabályzat tartalmazza. 17

19 6. Az iskolai tevékenységhez nem szükséges dolgok behozatala 6.1. Az iskolai munkához nem tartozó eszközöket csak akkor hozhatnak be a tanulók, ha azt valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanuló köteles leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a tárgyakat az iskola csak a szülőnek adja át Iskolába mobiltelefont csak a szülő írásbeli felelősségvállalásával lehet hozni, annak használatát az intézményvezető engedélyezi. Az iskola területén a tanuló a mobiltelefont köteles kikapcsolni. Amennyiben a telefon zavarja a tanítás rendjét, a nevelő a telefont elveheti, melyet a szülő a titkárságon személyesen átvehet, az iskolai használati engedélyt az intézményvezető felfüggesztheti, visszavonhatja A szaktárgyi felszereléshez közvetlenül nem tartozó eszközöket a tanuló csak szülői felelősségre hozhat az iskolába Az iskolába kerékpárral jönni csak a szülő írásbeli felelősségvállalásával és igazgatói engedéllyel lehetséges. A közlekedési eszközök tárolása csak a kijelölt helyen lehetséges. 7. A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések 7.1. A tanulók jutalmazásának elvei és módjai A tanulók jutalmazásának elvei - Az iskolai házirendben megfogalmazott magatartási, tanulmányi és szorgalmi követelményeknek kiemelkedő teljesítése, - Az iskola hírnevének erősítése, - Közösségi munkában kiemelkedő tevékenység A tanulók jutalmazásának módja: Tanév közben: - szaktanári dicséret - napközis nevelői dicséret - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret - tantestületi dicséret 18

20 Tanév közben a városi, megyei vagy régiós szintű versenyen elért helyezés, illetve országos versenyeken elért dicséretes teljesítmény alapján igazgatói dicséretben részesül a tanuló. A jutalmazottak neve, tevékenysége ismertetésre kerül az iskola honlapján. Tanév végén: - szaktárgyi teljesítményért (sport is) + jelesek (1 négyes) - példamutató magatartásáért - kiemelkedő szorgalmáért - példamutató magatartásért és kiemelkedő szorgalomért vehetnek át oklevelet az osztály közössége előtt, a legkiemelkedőbbek az iskola közössége előtt A nyolc éven át kitűnő eredményt elért tanulók díszoklevelet és jutalomkönyvet vehetnek át az iskola közössége előtt az iskola igazgatójától Iskolán belüli Jó tanuló Jó sportoló cím adása jutalomserleg kíséretében 8. osztályos tanulóknak Iskolán kívüli versenyeken, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók - a városi szintű 1-3. helyezést elérők oklevelet kapnak az osztály közössége előtt, - a megyei szintű 1-3. helyezést elérők oklevelet kapnak az osztály közössége előtt, - az országos szintű helyezést elérők oklevelet kapnak az iskola közössége előtt, A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A tanulók elmarasztalása, fegyelmező intézkedések Elvek: azokat a tanulókat, akik az iskolai házirendet tanórán vagy tanórán kívül, az iskolán belül vagy az iskolán kívül megszegik, vagyis az iskolai közösség normáit sértő magatartást tanúsítanak, fegyelmező intézkedésben kell részesíteni, melyről a szülőt tájékoztatjuk. 19

21 Módok: - szaktanári írásbeli figyelmeztetés, - osztályfőnöki írásbeli figyelmeztetés, intés, rovás, - igazgatói figyelmeztetés, intés, rovás, - tantestületi figyelmeztetés, intés, rovás, Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, a fegyelmi eljárást jogszabály alapján kell lefolytatni Ha a tanuló az iskolának bármilyen módon kárt okoz, ez esetben a Ptk. szerint kell eljárni Azt a tanulót, aki: - tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy - a házirend előírásait megszegi, vagy - igazolatlanul mulaszt, vagy - bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. 8. A nem normatív támogatással biztosított tankönyvek és pedagógus-kézikönyvek igénybevételének rendje 8.1. Az állam által térítésmentesen biztosított tankönyvellátásra jogosult diákok számára a tankönyveket az iskolai könyvtár állományából biztosítjuk A tanulók a szükséges tankönyveket, a pedagógusok a kézikönyveket a pedagógusok által meghatározott időpontban kölcsönözhetik ki a könyvtárból A tankönyvrendelést az igazgató által megbízott tankönyvfelelős készíti el a munkaközösségek véleményének kikérésével 8.4. Az igazgató tájékoztatja a szülőket a megrendelt tankönyvek köréről, kikéri a szülői munkaközösség véleményét a tankönyvrendeléssel kapcsolatosan Az igazgató elektronikus formában megküldi a tankönyvrendelést a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tankerületi igazgatójának és beszerzi a fenntartó írásos egyetértő nyilatkozatát. 20

22 IV. Tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák: - javítóvizsga - különbözeti vizsga - osztályozó vizsga A javítóvizsga letételére augusztus 15-étől augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség. Konkrét időpontját az intézmény éves munkatervében kell meghatározni. A javítóvizsga konkrét időpontjáról az iskola írásban köteles tájékoztatni a tanulót. Különbözeti vizsga kérelemre a tanév folyamán bármikor szervezhető. Az osztályozó-, a különbözeti vizsga a tanév helyi rendjében meghatározott időben kerül megrendezésre. A konkrét időszakot három hónappal korábban kell megállapítani. A tanuló az osztályozó és javító vizsgára szóban vagy írásban jelentkezhet. A vizsgára történő jelentkezéskor az iskola a tanulót a vizsgák konkrét időpontjáról írásban tájékoztatni köteles oly módon, hogy a kézbesítés megtörténte és az átvétel időpontja megállapítható legyen. A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető. Sikertelen osztályozó vizsga után a tanuló már csak javítóvizsgát tehet. A független vizsgabizottság előtt tehető vizsgát a kormányhivatal szervezi. A tanuló a vizsgára való jelentkezési kérelmét az intézménybe kell benyújtani, melyet az iskola köteles mérlegelési jogkör nélkül továbbítani. A jelentkezés lehetséges időpontjai: - Félév vagy a tanítási év végét megelőző harmincadik nap. - Ha az igazolt vagy igazolatlan mulasztások meghaladják a jogszabályban meghatározott mértéket és ez miatt a tanuló teljesítménye érdemjeggyel értékelhető és a nevelőtestület határozata alapján osztályozó vizsgát tehet. Az engedély megadását követő öt napon belül lehet jelentkezni független vizsgabizottság előtt tehető vizsgára. - Ha a tanuló teljesítményét a bizonyítványban elégtelenre értékelték és ezért javítóvizsgát köteles tenni, a bizonyítvány átvételétől 15 napig kérelmezheti a független vizsgabizottság előtti vizsgát. Az osztályozó vizsgák évfolyamonkénti, tantárgyankénti és témakörönkénti felsorolását a helyi tanterv tartalmazza. 21

23 V. Etikai Kódex Iskolánk minden diákjától elvárjuk a) a kulturált viselkedést: - udvariasan köszönjön az iskola valamennyi dolgozójának, az iskolába látogató vendégeknek és diáktársainak, - az iskolába való érkezéskor, távozáskor kulturáltan viselkedjen, társaival rendezetten közlekedjen az épületen belül és kívül, - felnőttekkel és társaiddal szemben kulturáltan, békés hangnemben társalogjon, - nem megengedhető az agresszív viselkedés, verekedés, egymás megalázása, fenyegetése, gúnyolása, provokálása, - tartsa tiszteletben mások személyes tulajdonát, - a tanári asztalon, illetve a szekrényben lévő dolgokat elvenni csak tanári engedélyével szabad, - óvja az iskola bútorait, berendezési tárgyait, falát, lépcsőházát stb., azok épségéért anyagi felelősséggel tartozik, - rágógumit, szotyolát, tökmagot csak az iskola épületén kívül fogyaszthat, - az iskolába behozott mobiltelefont, MP3 lejátszót egyéb műszaki cikket a tanórák alatt köteles kikapcsolni, - az iskolába behozott értéktárgyai épségéért, biztonságáért (műszaki cikk, ékszer stb.) csak övé a felelősség. - minden fórumon elvárjuk az iskola, az iskola dolgozói, az iskola tanulói jó hírnevének megtartását (Internetes közösségi oldalak helytelen használata, pletykák, negatív minősítések, megkülönböztetések mellőzése) b) a kulturált megjelenést: - tisztán és ápoltan jelenjen meg az iskolában, - öltözeted úgy válassza meg, hogy az kulturált, diszkrét legyen, - természetes hajszínét megőrizve, szolid hajviselettel járjon iskolába, - fülbevalója a balesetek elkerülése végett csak kisméretű legyen, - balesetveszélyesség miatt a testékszerek hordását mellőzze, - arca, szeme és körme csak bálok, diszkók alkalmával fesse, - iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő ünneplő ruhát viseljen. Az Etikai kódexben leírtakat a tanítási idő alatt, a délutáni foglalkozásokon és az iskola által szervezett összes programon elvárjuk iskolánk minden tanulójától. 22

24 VI. A házirend elfogadásának, módosításának szabályai 1. A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 2. A házirend tervezetét osztályfőnöki órákon megvitatják a negyedik nyolcadik évfolyamos diákok. Véleményüket, képviselet útján eljuttatják a DÖK vezetőséghez. A vélemények összesítése után a DÖK vezetőség tájékoztatja az iskola igazgatóját. 3. A házirend tervezetet megvitatják a nevelők munkaközösségei és az SZMK tagjai. 4. A tanulók, nevelők, szülők véleményének figyelembevételével az igazgató elkészíti a házirend végleges formáját. 5. A házirend elfogadása előtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat és a szülői szervezet véleményét az elkészített tervvel kapcsolatosan. 6. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a nevelőtestületi értekezleten. 7. A házirend módosítását bármely nevelő, szülő, vagy tanuló javaslatára kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelőtestület, a Szülői Munkaközösség, vagy a diákönkormányzat iskolai vezetősége. 8. A házirendet a nevelőtestület a hatálybalépést követően minden évben felülvizsgálja. VII. Záró rendelkezések 1. A et a nevelőtestület év 03. hó 27. napján tartott értekezletén fogadta el, a Szülői Munkaközösség a év 03. hó 26. napi, a Diákönkormányzat a év 03. hó 26. napi megbeszélésén a ben foglaltakat megtárgyalta, véleményezési jogával élt. 23

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete

A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete A Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 7. számú melléklete Győr 2013 TANULMÁNYI IDŐ ALATTI VIZSGÁK SZABÁLYZATA 1. A vizsgaszabályzat jogi kerete 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD OM AZONOSÍTÓ: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD VIZSGASZABÁLYZAT 2013 Az emberi erőforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A PETŐHÁZI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Sass Andrásné igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Egyetértést gyakorolt: az iskolaszék Elfogadta: a fenntartó Petőháza, 2004. 12. 06. A házirend célja

Részletesebben

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E

Z S Á M B É K I K E R E S Z T E L Ő S Z E N T J Á N O S I S K O L A K Ö P O N T H Á Z I R E N D J E 1 ZSÁMBÉKI KERESZTELŐ SZENT JÁNOS ISKOLAKÖPONT HÁZIRENDJE A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA

H Á Z I R E N D A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4700. Mátészalka, Kazinczy u. 5. Tel./fax: 44-312-103. E-mail: szatmari.szakszolg@businesstel.hu H Á Z I R E

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 8. osztályos diákoknak. a 2014/2015-ös tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. osztályos diákoknak a 2014/2015-ös tanévre Magyar Gyula Kertészeti Szakképző Iskola OM azonosító: 035409 Elérhetőségeink: Cím: 1106 Budapest, Maglódi út 8. Telefon: (06-1) 261

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa

Batthyány Kázmér Gimnázium Szigetszentmiklós Szülők Tanácsa Kissné Hegedűs Éva mb. igazgató részére Batthyány Kázmér Gimnázium Csokonai u. 6-14. Tárgy: házirend véleményezése. Tisztelt Igazgató Asszony! Köszönettel vettük a Batthyány Kázmér Gimnázium új házirendjének

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR

MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR 3. számú melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS KÖZÉPISKOLAI TANÁR Az intézmény neve/címe: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium; Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37. Tanár Név: Születési hely, idő: Anyja neve:

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE

ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola HÁZIRENDJE I. Általános rész 1. Az ABAKUSZ Közgazdasági, Kereskedelmi és Informatikai Szakközépiskola házirendje a 2011. évi CXC. számú,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kedves Kollégák! Az iskolai dokumentumok (SzMSz, házirend, pedagógiai program, továbbképzési program, továbbképzési program, éves munkaterv, tantárgyfelosztás stb.) ellenőrzése során előfordult, hogy a

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján.

Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. Házirend ELFOGADTA A Kossuth Lajos Általános Iskola NEVELŐTESTÜLETE 2009. év április hó 27. napján. HÁZIREND Kossuth Lajos Általános Iskola A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Általános iskola

Különös Közzétételi Lista Általános iskola Különös Közzétételi Lista Általános iskola 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi lehetőségeket: A törvényben előírt életkor, óvodai szakvélemény, az iskolaérettségről

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

23. (1). b) A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma A Povolny Ferenc Szakképző Iskola közzétételi listája a Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján 23. (1). A nevelési-oktatási intézményi közzétételi

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 24. SZÁMÚ MELLÉKLET A RIASZTÓRENDSZER HASZNÁLATA, ÜZEMELTETÉSE SZABÁLYZAT 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS

KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS KÖZNEVELÉSI SZERZŐDÉS - MEGÁLLAPODÁS köznevelési intézmény települési nemzetiségi önkormányzati fenntartásba vételével összefüggő intézményi átadás-átvételről, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó jogok

Részletesebben

Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon.

Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Diákotthon. Csongrádi Kistérségi Általános Iskolák, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Házirendje TARTALOM I. Bevezető:... - 3 - II. A tanulók jogai... - 3 - II.1. A tanulói jogviszony

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

Szerb Antal Gimnázium

Szerb Antal Gimnázium Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Budapest, Batthyány Ilona u. 12. Tel.: 4001-814; Fax.: 401-0549 E-mail: szag@szag.hu; OM: 035249 A Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium Felvételi Szabályzata

Részletesebben

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz!

Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Jó emberként lépj be, jobb emberként távozz! Tisztelt Szülők, kedves Nyolcadikos és Negyedikes Tanulók! Mindenki számára elismerhető és elfogadható tény az, hogy a jövő sok tekintetben függ gyermekeink,

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2015/2016-os tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

Részletesebben

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján)

Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) Tudnivalók a kétszintű érettségivel kapcsolatban (a 100/1997.(VI.13.) Korm.rend. alapján) 1. Az érettségi vizsga anyaga: az általános és vizsgakövetelményekben leírtak szerint 2. Érettségi vizsga közép-

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend

Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje. Iskolai házirend Farkas Edit Római Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium házirendje Iskolai házirend Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete: A házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a szülői munkaközösség

Részletesebben

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium

Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium A tanulók felvételének, átvételének helyi szabályai, a tanulmányok alatti vizsgák követelményei, rendje 2014 Tartalomjegyzék 1. Az általános iskolai

Részletesebben

Általános információk az óvodáról

Általános információk az óvodáról SZMSZ 1.sz. Melléklet HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyerekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket s megőrizze testi épségüket. Mindezek megvalósításához

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741

A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium (9028 Győr, Régi Veszprémi út. 1-3.) OM azonosító: 030741 vizsgaszabályzata A Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága

A házirend hatálya. A házirend nyilvánossága 1 A házirend hatálya 1. A házirend előírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. A házirend előírásai azokra az iskolai

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE

A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE A CSERKESZŐLŐI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJE TARTALOM A házirend célja és feladata...2 A házirend hatálya...2 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI TERÜLETEI...2 2. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...2

Részletesebben

TANULÓI HÁZIREND 2013. KOPINT-DATORG Szakközépiskola

TANULÓI HÁZIREND 2013. KOPINT-DATORG Szakközépiskola 1 TANULÓI HÁZIREND 2013. 2 A K O P I N T - D A T O R G G A Z D A S Á G F E J L E S Z T É S I S Z A K K Ö Z É P I S K O L A I S K O L A H Á Z I R E N D J E, mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE I.A házirend célja A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását

Részletesebben

HÁZIREND. Cibakházi Damjanich János Általános Iskola. Székhely: 5462 Cibakháza Czibak Imre tér 40. 2013. március

HÁZIREND. Cibakházi Damjanich János Általános Iskola. Székhely: 5462 Cibakháza Czibak Imre tér 40. 2013. március HÁZIREND Cibakházi Damjanich János Általános Iskola Székhely: 5462 Cibakháza Czibak Imre tér 40. 2013. március Tartalomjegyzék Bevezető.3 A házirend jogszabályi háttere 3 A házirend feladata..3 A házirend

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305

Házirend HÁZIREND. NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 HÁZIREND NYÁR ÓVODA 1042 Budapest, Nyár utca 14. OM azonosító: 034305 1 Házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról 2. Jogszabályi háttér 3. Az óvodai felvétel 4. Az óvodai elhelyezés megszüntetésének

Részletesebben

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót!

Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! Tisztelt Vendégeink, Tisztelt Cégek! Kérjük, olvassák el figyelmesen az alábbi tájékozatót! A szállóra való bejelentkezés történhet telefonon, e- mailben vagy személyesen. Bejelentkezni csak érvényes személyi

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre Hajnal-Lenkey-Jázmin Utcai Általános Művelődési Központ 5600 Békéscsaba, Lenkey u.12. Tel.: 66/645-686, 66/324-462 email: lenkeyovi@t-online.hu Intézményi közzétételi lista a 2014-2015-ös nevelési évre

Részletesebben

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012.

Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012. Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 2700 Cegléd, Kossuth Ferenc u. 18. OM azonosító: 032632 HÁZIREND 2012. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. BEVEZETÉS... 3 1.1.

Részletesebben

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu

Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu Szent Miklós Katolikus Általános Iskola és Óvoda 6768 Baks, Rózsa u. 1. Tel.: 62/269-387 E-mail: ovodabaks@invitel.hu BEVEZETÉS Az óvodai házirendet az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület

Részletesebben

TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369

TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369 TEMESVÁRI PELBÁRT FERENCES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2500 Esztergom, Bottyán János utca 10. Telefon: +36 (33) 631-554 Fax: +36 (33) 631-369 Honlap: frankaegom.hu E-mail: franka@frankaegom.hu OM azonosító:

Részletesebben

HÁZIREND. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj

HÁZIREND. Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj HÁZIREND Tatay Sándor Közös Fenntartású Általános Iskola, Badacsonytomaj A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével

Részletesebben

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 1 Tartalom 1. A tanulók jogai:... 3 2. A tanulók kötelességei:... 3 3. A tanulók értékelése... 4 4. Az iskola munkarendje... 5 5. Tanulói felelősök...

Részletesebben

1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya

1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Német Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola és tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Eck Imre Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend valamennyi iskolapolgár (pedagógus, tanuló) számára szabályozza az együttműködés formáit. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket,

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 7623 Pécs, Szabadság u. 23. Tel.: 06-72/516-118; 06-72/522-889 Honlap: www.euszki.hu e-mail: info@euszki.hu E SÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Jelen munkahelyi esélyegyenlőségi

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT 2013. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok Nkt. 4. (15) közösségi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bázisintézményi házirendjének jóváhagyása Előadó

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE

PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE PITYPANG ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A Pitypang Óvoda Házirendje A Házirend az óvodai gyermekközösség érdekeinek szem előtt tartásával a csoportok mindennapi életritmusának szervezését, az intézmény belső életének,

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

GEMMA Fejlesztő Nevelés oktatást Végző Iskola HÁZIREND. Szeged 2014.

GEMMA Fejlesztő Nevelés oktatást Végző Iskola HÁZIREND. Szeged 2014. GEMMA Fejlesztő Nevelés oktatást Végző Iskola HÁZIREND Szeged 2014. 1 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1.1. A Házirend hatálya 1.2. A házirend nyilvánossága 1.3. A házirend célja és feladata 1.4.

Részletesebben

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje

2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje 2014. A Berzsenyi Dániel Gimnázium Házirendje I. Bevezető... 3 II. A munkarenddel kapcsolatos szabályok... 3 III. A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével kapcsolatos szabályok... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015. (IV.1) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZOCIÁLIS- ÉS EGYÉB FELNŐTT ÉTKEZTETÉS, VALAMINT GYERMEKÉTKEZTETÉS TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL Nagyharsány Község Önkormányzatának

Részletesebben

OM azonosító: 200951

OM azonosító: 200951 Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola 6440 Jánoshalma, Béke tér 11. E-mail: hunyadi.kir@gmail.com Honlap: www.hunyadi.janoshalma.hu Tel.: 06-77/501-180 Fax:06-77/501-180 FELVÉTELI

Részletesebben

A Példa Családi Napközi Házirendje

A Példa Családi Napközi Házirendje Családi Napközi Nonprofit Kft. Példa Családi Napközi, 4324 Csanafalu, Napközi utca 4. Tel.: 063454332 e-mail: peldacsana@peldacsana.hu A Példa Családi Napközi Házirendje Budapest, 2013 A napközi adatai

Részletesebben

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Szakmai szolgáltatások az új szaktanácsadói rendszer felépítése Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 19. és 61. A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról,

Részletesebben

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ I. ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Együttműködési megállapodás 1.sz.melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött az I. István Szakképző Iskola nevelőtestülete

Részletesebben

Házirend Erőss Lajos Református Általános Iskola

Házirend Erőss Lajos Református Általános Iskola Házirend Erőss Lajos Református Általános Iskola OM azonosító: 201470 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. : 54-610-895 Fax: 54-451-332 E-mail: erossisk@gmail.com Web: erossreformatusiskola.eoldal.hu HÁZIREND

Részletesebben

2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. / Fax: 29/370-039 E-mail: iskolatitkar@tolnay-inarcs.hu OM azonosító: 032482. Az inárcsi

2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. / Fax: 29/370-039 E-mail: iskolatitkar@tolnay-inarcs.hu OM azonosító: 032482. Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. / Fax: 29/370-039 E-mail: iskolatitkar@tolnay-inarcs.hu OM azonosító: 032482 Az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola HÁZIRENDJE 2014 Tolnay

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA

KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Iktató szám: I. - /2013 HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA MELINDA UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata A Vörösmarty Mihály Gimnázium Vizsgaszabályzata Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és az alapműveltségi vizsgáról

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fő u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE

A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE A Gödöllői Református Líceum Gimnázium HÁZIRENDJE 1 Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A tanulók lelki- és testi egészségének megőrzését szolgáló szabályok...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. december 20-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde házirendjének jóváhagyása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben