A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073"

Átírás

1 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: KLIK szervezeti egységkód:

2 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Bevezetés Általános elvárások A házirend célja A házirend feladata A házirend szabályinak alapja A házirend jogi háttere: A házirend egyéb forrásai A házirend mellékletei (a házirend végén található) A házirend hatálya A házirend elfogadásának szabályai Házirend készítése, elfogadása A házirend felülvizsgálata, módosítása Módosítás A felülvizsgálat ideje Tanulói közösségek meghatározása a véleményezési jog szemszögéből Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók az alábbi közösségekben vehetnek részt: Diákönkormányzat szabályzata TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A tanuló jogai Az iskolával létrejött tanulói jogviszonytól kezdve a tanuló joga hogy: Az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatosan a tanulónak és szülőjének joga van: Egyéb jogok. A tanulónak joga van: Vélemény-nyilvánítás, informálódás joga. A tanulónak joga van: A tanulói jogok iskolai érvényesítése Tanuló egyéni érdeksérelme esetén joga van Egyéb érdeksérelmek. A tanulónak joga van A TANULÓ KÖTELESSÉGE A tanuló kötelessége, hogy: Öltözködés: a tanuló köteles Iskola felszerelése, balesetvédelem: a tanuló köteles AZ ISKOLA MUNKARENDJE Nyitvatartás, tanítási idő, tanóra hossza Ebédelés rendje Hiányzások igazolásának rendje TANULÓI JUTALMAZÁS, DÍCSÉRETEK A jutalmazás tartalma, formái A jutalmazás formái

3 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉS A fegyelmezés tartalma, formái A fegyelmezés formái Fegyelmi büntetés A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE Tanórán kívüli foglalkozások formái A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel, hiányzás AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA Jogok Használat szabályai Szaktermek használati rendje Az iskola helyiségei bérbeadása A TANULÓ SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA Szociális juttatások A kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos eljárások EGYÉB RENDELKEZÉSEK Hivatalos ügyintézés Rendvédelmi szabályok Iskolai ütemterv ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Záró rendelkezések A házirend nyilvánosságra hozatala, közzététele Közzététel helye, formája A Házirend hatályba lépése MELLÉKLETEK Csengetési rend: Könyvtári nyitvatartás: Iskolaorvos rendelési ideje Ebédeltetés rendje... Hiba! A könyvjelző nem létezik. 2

4 A DEBRECENI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1 Bevezetés A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen házirendet a Debreceni Dózsa György Általános Iskola nevelőtestülete és diákönkormányzata javaslatai alapján az intézmény vezetője készítette el, és terjesztette elfogadásra a diákönkormányzat véleményének kikérésével a nevelőtestülete elé. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező Általános elvárások Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját és ápolja annak hagyományait az iskola használói ismerjék meg, és tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat tanulóink fegyelmezett, eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, és tartsák be a kulturált viselkedés szabályait az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára az iskola épületére és vagyonára A házirend célja Iskolánk házirendje helyi jogforrás, melynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő- oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítja. 3

5 1.1.3 A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a megfogalmazása, melyek biztosítják az intézmény törvényes működését a közösen elfogadott szabályok és normák megtartásával, közösségi életének szervezését, pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, oktató nevelő munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák az iskolahasználók, de főként a tanulók egymással való kapcsolatát, azon belső rendszabályait, melyek megtartása biztosítja az egyéni és a kollektív jogok érvényesülését az iskola munkájával összhangban. 1.2 A házirend szabályainak alapja A házirend jogi háttere: a közoktatásról szóló évi Köznevelés törvény 2. (4), 46. (1) c, h 48. (1), (4), 58. (1), 72. (5) a, az oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r.5. (1) a, b, c, d, e, f, g, h, 5. (2) a, b, c, d, e, f, g, 16. (3) (1) e, c, (10), 82. (1), (4), 129. (1), A házirend egyéb forrásai az intézmény korábbi házirendje az intézmény pedagógiai programja SZMSZ 1.3 A házirend mellékletei (a házirend végén található) Eszköz és felszerelések leltára Csengetési rend könyvtár nyitvatartási rendje iskolaorvos rendelési ideje pszichológus órája 4

6 1.4 A házirend hatálya ez a házirend vonatkozik minden iskolahasználóra, az iskolával jogviszonyban álló tanulóra, pedagógusra. A házirend szabályai csak az iskola területére, a tanulók iskolai tevékenységeire, illetve az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra (pl. múzeumlátogatás, színház, kirándulás stb.). vonatkozik. A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskola ellátja az intézménybe járó tanulók felügyeletét. 1.5 A házirend elfogadásának szabályai Házirend készítése, elfogadása A házirend tervezetét a nevelőtestület és a diákönkormányzat javaslatai alapján az iskola intézményvezetője készíti el. a tervezetet a nevelőtestület és a diákönkormányzat megvitatja, az iskola intézményvezetője a fenti vita, vélemények alapján elkészíti a házirend végleges változatát. A végleges változatot a nevelőtestület fogadja el, kiegészítve a DÖK véleményével. A házirendet aláírással hitelesítjük. (intézményvezető, diákönkormányzat képviselője). 1.6 A házirend felülvizsgálata, módosítása Módosítás jogszabályi változás esetén kötelező a házirend módosítása a házirendet akkor is módosítani kell, ha erre a nevelőtestület, diákönkormányzat együttesen igényt tart A felülvizsgálat ideje Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév november30-ig lehet kérni (intézményvezető, nevelőtestület, diákönkormányzat) és ezt követően 30 munkanapon belül be kell fejezni. 5

7 1.7 Tanulói közösségek meghatározása a véleményezési jog szemszögéből Az iskolával jogviszonyban lévő tanulók az alábbi közösségekben vehetnek részt: osztály és napközis csoport diákönkormányzat szakkör sportkör Diákönkormányzat szabályzata diákönkormányzat szervezeti és működési rendjét az iskola SZMSZ-e tartalmazza diákönkormányzatot a tanulók a diákönkormányzatot segítő tanár segítségével hozzák létre, az iskola intézményvezetője támogatásával és engedélyével. 6

8 2 TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A) 2.1 A tanuló jogai Az iskolával létrejött tanulói jogviszonytól kezdve a tanuló joga hogy: képességének, adottságainak megfelelő oktatásban részesüljön, személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára, kulturált formában tájékozódjon tanulmányi előmeneteléről, érdemjegyeiről, tanulmányi munkája értékeléséről, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről (írásban, szóban), kérdéseire legkésőbb 15 napon belül választ kapjon, kérje, adott tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozatot nem írjon, véleményt mondjon az iskola működésével, kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy a vélemény nem sértheti mások emberi méltóságát, javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben (DÖK üléseken), részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, részt vegyen napközi otthonos ellátásban (szülői kérelem alapján), ha azonban a fenti közösségi formák szabályait nem tartja be, megsérti, a közösségi programokról, napköziből kizárható Az iskolai alapdokumentumokkal kapcsolatosan a tanulónak és szülőjének joga van: tájékozódni az iskola pedagógiai programjáról, nevelési tervéről, iskolába történő beiratkozáskor a lehetőségekhez képest választani az iskolában tanított két idegen nyelv közül ha fenntartja a beiratkozási szándékát, akkor aláírásával igazolja a fenti dokumentumok elfogadását joga van megismerni a választható órák, szakkörök listáját és választását aláírásával fogadja el, a döntés egy tanévre szól. A választható tantárgyakról az iskola minden évben március 15-éig tájékoztatót tesz közzé. A tanuló május 20-áig adhatja le a 7

9 tantárgyválasztási szándékát csak a szülő írásos kérelme alapján, minden tanév június hónapjában, igazgatói engedéllyel módosíthatja. Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra, akkor az értékelés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mintha kötelező tanórai foglalkozás lenne Egyéb jogok. A tanulónak joga van: vallása gyakorlásához, de ezzel nem sérthet másokat, nem akadályozhatja az iskolában folyó oktató- nevelő munkát rendszeres egészségügyi ellátásban, felügyeletben részesülni az egészséges életmódhoz, erre vonatkozóan ismereteket kap az osztályfőnöki órákon, a biológia órákon joga van az óra közi szüneteket, jó idő esetén, az iskolaudvaron tölteni előzetes egyeztetés után- szaktanár, osztályfőnök, igazgató- az iskola létesítményeit, felszereléseit használni. Szükség esetén tanári felügyelet mellett (sportpálya, tornaterem) Vélemény-nyilvánítás, informálódás joga. A tanulónak joga van: a szabad vélemény-nyilvánításhoz, kulturált formában, eszközei: faliújság, osztályfőnöki óra, plakát, diákrádió informálódni, az őt érintő, illetve iskolai témákban, eszközei: iskola honlapja, osztályfőnöki óra, faliújság, hirdetmény, plakát vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérni az osztályfőnökétől, tanáraitól ha a feltételeknek megfelel, ingyenes tankönyvellátásban részesülni, illetve jogosultsága mértéke szerint kedvezményes, vagy ingyenes étkezésben részesülni. A jogosultságról az érvényes igazolást a szülő köteles bemutatni legkésőbb a tankönyvosztás napján. 8

10 B) 2.2 A tanulói jogok iskolai érvényesítése Tanuló egyéni érdeksérelme esetén joga van írásbeli panasz benyújtására felülvizsgálat kérése céljából (tényekkel alátámasztott panasz!) 15 munkanapon belül érdemi válaszhoz jogszabálysértés esetén a tanuló törvényes képviselőjének törvényességi kérelmet beadni az igazgatóhoz. Az elbírálás joga a fenntartó hatásköre Egyéb érdeksérelmek. A tanulónak joga van minden egyéb, az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben a diákönkormányzathoz fordulni. Az intézkedés módja, rendje a diákönkormányzat szabályzata szerint történik. 9

11 3 A TANULÓ KÖTELESSÉGE 3.1 A tanuló kötelessége, hogy: tisztelje az iskola vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, tanulótársait úgy éljen jogaival, hogy azzal az iskola közösségének érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogai gyakorlásában szorgalmasan tanuljon, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen részt vegyen a tanítási órákon, és iskolán kívüli foglalkozásokon. Kulturált, udvarias, korának megfelelő viselkedést várunk el ezeken a foglalkozásokon. a tanítási órákon szükséges taneszközöket, felszereléseket, ellenőrző könyvet mindig hozza magával. Más eszközt, ami nem tartozik a tanítási órákhoz, ne hozzon magával. A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet (pl. étkezés), amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. Az iskolában a diákok számára audio-eszközök, és az iskolai munkát zavaró játékok használata tilos. Mobiltelefonját a tanuló csak kikapcsolt állapotban tarthatja magánál a tanítási idő alatt, ha mégis megszólal a mobilja, akkor azt a nevelő elveszi, az iskola páncélszekrényébe bezáratja, és a készülék csak a szülőnek adható vissza. A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a nagyszünetekben, vagy a tanítási órák után kereshetik föl. A tanári szobában tanuló csak a pedagógusok engedélyével tartózkodhat! Az iskola épületét tanulóink sem lyukasórában, sem szünetekben nem hagyhatják el. Rendkívüli esetekben az iskola elhagyása kizárólag az osztályfőnök vagy az igazgatóhelyettesek engedélyével történhet. ha vizsgáznia kell osztályozó vizsga, javító vizsga a vizsga tervezett időpontjáról tájékozódjon (iskola honlapja, osztályfőnök, szaktanár). Osztályfőnökén keresztül intézze a szükséges teendőket: vizsgára jelentkezés, írásban, legalább 10 munkanappal, a vizsga előtt. ha tartósan külföldön van ben, osztályfőnökén keresztül jelentkezzen be a vizsgára ismerje meg a tantárgyi vizsga követelményeit (a továbbhaladás tantárgyankénti követelményei az iskola honlapján elérhető) készüljön fel a számára kijelölt vizsgára legjobb tudása szerint! 10

12 3.1.1 Öltözködés: a tanuló köteles ízléses, ápolt, korának és az évszaknak, valamint az alkalomnak megfelelő ruházatot viselni. az iskolai ünnepély viselete: fehér felső sötét alj, Dózsa-jelvény egyéb iskolai rendezvény viselete: Dózsa-póló. tartózkodni a kozmetikumok túlzott használatától (erős smink, körömlakk, hajfestés) Iskola felszerelése, balesetvédelem: a tanuló köteles az iskola felszerelésére vigyázni, a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni a szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt megtéríteni óvni saját és társai testi épségét betartani a baleset és tűzvédelmi szabályokat betartani a közlekedési szabályokat szólni egy felnőttnek, ha saját, vagy társait veszélyeztető dolgot, balesetet észlel egészségét, biztonságát védő eljárásokat, szabályokat megismerni, elemi elsősegély nyújtási ismereteket elsajátítani tartózkodni a dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától! 11

13 4 AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4.1 Nyitvatartás, tanítási idő, tanóra hossza Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 6 órától 22 óráig tart nyitva. Egyéb esetekben a DIM működési rendjének szabályzata érvényes. A tanítás reggel 7:45 kor kezdődik. A tanulónak legkésőbb 7:35-ig meg kell érkezni az iskolába. A tanítási óra hossza 45 perc. Az iskola csengetési rendje a házirend mellékletében található. A tanuló ügyeletet vehet igénybe, reggel: ig, délután 16-tól 17 óráig. A tanuló a tanítási órákra köteles pontosan érkezni. Ha a tanuló mégis késik, a kését az órát tartó tanár bejegyzi a naplóba. A késéseket az osztályfőnök összesíti, és ha ez eléri a 45 percet, akkor ez egy igazolatlan óra. Erről az osztályfőnök értesíti a szülőt. A késés okát meg kell nevezni. Ha a késés a tanulón kívül álló okból következik be (pl. baleset, sűrű havazás), akkor a késést igazoltnak kell tekinteni (szülő igazolja). A tanuló a szüneteket a folyosón illetve az iskola udvarán tölti a kulturált magatartás szabályait megtartva, az ügyeletes nevelők felügyelete mellett, vigyázva saját, és társai testi épségére. Az első és a második óra után van a tízórai szünet, melynek hossza 15 perc. A többi szünet hossza 10 perc. A tízórai szünetben ha jó az idő - a felsős tanulónak le kell mennie az udvarra. A heteseket minden héten az osztályfőnök jelöli ki. A hetesi feladatok ellátása kötelező. A tanuló a tanítási idő alatt csak a szülő írásbeli (ellenőrző könyvbe beírt) kérésére, az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola területét. A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. Idegen személyek az épületben csak a beléptető rendszerben történő bejelentkezést követően tartózkodhatnak. 4.2 Ebédelés rendje Az alsó és felső tagozat minden tanévben az órarendhez igazodva meghatározott beosztás szerint ebédel. Az ebédeltetés kezdő időpontja 11 óra 30 p. Ha az iskola programja (pl. ünnepség) úgy kívánja, a fenti rendtől értelemszerűen eltérés lehetséges. 12

14 A változást időben közzé kell tenni. 4.3 Hiányzások igazolásának rendje A tanulónak a tanórákról, vagy tanórán kívüli foglalkozásokról történő hiányzását szülői, vagy orvosi igazolással kell igazolni. A szülő egy tanévben legfeljebb 3 napot igazolhat, előre bejelentve, az ellenőrző könyvbe beírva. Utólagos igazolás nem fogadható el. Egyéb távolmaradásra, indokolt esetben, a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. Az engedélyezett távolmaradás alatt mulasztott tananyagot a tanuló köteles pótolni a tanárai által megszabott időn belül. A hiányzás első napján a szülőnek értesíteni kell az osztályfőnököt, illetve ha a gyerek napközis az élelmezésvezetőt is a hiányzásról Betegség esetén a hiányzás igazolását is az ellenőrző könyvbe kell beíratni az orvossal. A hiányzásokról az igazolást a tanuló az osztályfőnökének köteles bemutatni legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. Ha ez nem történik meg, akkor a hiányzást igazolatlannak kell tekinteni. Az igazolt és igazolatlan órákat havonta az osztályfőnök összesíti. A hiányzások mértéke nem haladhatja meg az évi 250 órát. Ha mégis meghaladja, akkor a nevelőtestület dönt - törvény értelmében az évismétlésről, vagy az osztályozó vizsgára bocsájtásról. 13

15 5 TANULÓI JUTALMAZÁS, DICSÉRETEK 5.1 A jutalmazás tartalma, formái Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jól teljesít, vagy önmagához mérten képességei fölött teljesít, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében kiemelkedő közösségi munkát végez, vagy iskolai, iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön eredményesen szerepel, illetve bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. A jutalmazás történhet szóban és írásban a jutalmazás tartalma szerint. 5.2 A jutalmazás formái tanítói, tanári dicséret szaktanári dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret diákönkormányzati dicséret nevelőtestületi dicséret A tanuló kiemelkedő teljesítményét a tanév végén be kell jegyezni a bizonyítványba. Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt az iskola igazgatója a nevelőtestületi dicséret mellett, oklevéllel is jutalmazza. Az a tanuló, aki 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, az évzárón veszi át az iskola plakettjét kiváló munkájáért. 14

16 6 A TANULÓK FEGYELMEZÉSE 6.1 A fegyelmezés tartalma, formái Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirendet megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely más módon árt iskolája jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. A büntetés történhet írásban és szóban. 6.2 A fegyelmezés formái tanári figyelmeztetés szóban/írásban osztályfőnöki figyelmeztetés szóban/írásban osztályfőnöki intés vagy megrovás igazgatói figyelmeztetés nevelőtestületi intés vagy megrovás 6.3 Fegyelmi büntetés Ha a tanuló súlyosan megszegi kötelezettségeit, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. A kiszabható fegyelmi büntetés fokozatai a következők: szigorú megrovás áthelyezés másik osztályba, másik intézménybe. Súlyos, jogellenes cselekmény esetén el kell tekinteni a büntető fokozatoktól, ebben az esetben a büntetésről a nevelőtestület dönt. Súlyos cselekménynek tekintendő: a súlyos agresszivitás, alkohol-, drogfogyasztás, cigarettázás. A fegyelmi eljárás szabályait az iskolai SZMSZ tartalmazza. 15

17 7 A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE 7.1 Tanórán kívüli foglalkozások formái Az iskola a tanórák mellett tanórán kívüli foglalkozásokat szervez 16 óráig. Ezek a következők lehetnek: napközi, szakkörök, tehetséggondozás, énekkar, sportkörök, könyvtár, korrepetálás, tanulmányi kirándulás, múzeumlátogatás, színház-, mozilátogatás, iskolai programok. A könyvtár állománya és olvasótermi szolgáltatásai a könyvtár nyitvatartási idejében rendeltetésszerűen használhatók. Sportlétesítményeink a tanulók rendelkezésére állnak az iskolai munkaterv és órarend szerint. Az egyéni és közösségi igényeket a testnevelő tanárokkal és az érintett szaktanárokkal kell egyeztetni. minden tanórán kívüli program, foglalkozás csak pedagógusi felügyelettel szervezhető, más iskola tanulói nem látogathatják ezeket a programokat. 7.2 A tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel, hiányzás A tanórán kívüli foglalkozásokra írásbeli szülői kérelemmel jelentkeznek a tanulók. Ha a jelentkezést az iskola elfogadta, akkor a foglalkozásokon való részvétel év végéig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról való hiányzást, eltávozást a tanórákra vonatkozó szabályok szerint kell kezelni. 16

18 8 AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA 8.1 Jogok Az iskola minden dolgozójának, tanulójának joga van az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használni. A használat során fokozottan kell vigyázni a rendre, tisztaságra, balesetvédelemre. 8.2 Használat szabályai A szaktermeket, egyéb helyiségeket minden távozás után be kell zárni. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit az utolsó óra, foglalkozás után kulccsal be kell zárni. A bezárt termek kulcsát a tanári szobába kell leadni, egyéb helyiségek kulcsát pedig a portára kell beadni. 8.3 Szaktermek használati rendje Az alábbi szaktermek használatához szaktanár, vagy erre kijelölt személy felügyelete szükséges: tornaterem számítástechnikai terem szertár (kémiai, torna) könyvtár tankonyha biológia terem kémiai előadó ének-rajz terem 8.4 Az iskola helyiségei bérbeadása Az intézmény helyiségei bérbe adhatók a Debreceni Intézményműködtető Központ (DIM) működési rendjének szabályzata alapján, amennyiben az intézményben folyó nevelő-oktató munkát nem zavarja. 17

19 9. TANULÓ SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA 9.1. Szociális juttatások Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő tanuló, ha a feltételeknek megfelel, szociális célú juttatásban részesülhet: ingyenes tankönyv könyvtári kölcsönzés kedvezményes étkezés tanulmányi kirándulás támogatása A jogosultságot a megfelelő szakirányú szervek állapítják meg 9.2. A kölcsönzött könyvekkel kapcsolatos eljárások A tartós tankönyv, illetve a kölcsönzött könyv elvesztése, megrongálása esetén a tanulót, illetve szülőjét kártérítési kötelezettség terheli, amelynek összege a könyv beszerzési ára. A kártérítési kötelezettség a tanuló, illetve szülője írásos kérésére határozatban mérsékelhető. 18

20 10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Hivatalos ügyintézés Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyintézés az iskolatitkári irodában történik Tanítási szünetben a hivatalos ügyintézést az iskola külön ügyeleti rendben szabályozza. A szülők a szünidei ügyeleti rendről az iskola honlapján tájékozódhatnak Rendvédelmi szabályok A tanulók, iskolai dolgozók a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályokat minden tanév elején osztályfőnöki órán, illetve az iskola dolgozóival a tanévnyitó értekezleten ismertetni kell. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozóinak az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető, rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel közölni Iskolai ütemterv Az iskolai rendezvények rendjét és félévre meghatározott pontos időpontját az iskolai ütemterv tartalmazza. Iskolai rendezvények: iskolai ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró, ballagás. Nemzeti ünnepek: október 6., október 23., március 15. Nemzeti összetartozás napja. Helyi hagyományok: Dózsa-nap, karácsonyi hét, farsang, Idősek napja, ötödikes avatás, diák- és sportnapok, tanulmányi, és DÖK kirándulás, nyílt napok, Kihívás Napja 19

21 20

22 11. MELLÉKLETEK Csengetési rend: Az iskolában a csengetési rend a következő: 1. óra 7:45 8:30 2. óra 8:45-9:30 3. óra 9:45 10:30 4. óra 10:40-11:25 5. óra 11:35-12:20 6. óra :15 7. óra 13:30-14:15 8. óra 14:20-15:05 9. óra 15:10-15: Könyvtári nyitvatartás: hétfő: kedd: szerda: csütörtök: péntek: Iskolaorvos rendelési ideje Az iskolaorvos minden héten, kedden: 8-11 óra között rendel A védőnő minden héten, kedden: 8-16 óra között rendel 21

23 11.4. Iskolapszichológus órái: Kedd: Csütörtök: Péntek:

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti.

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti. H Á Z I R E N D I. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 1. A tanuló felvétele és átvétele az iskolába: a) A beiskolázási körzetben lakó minden tanköteles korú gyermek az iskola tanulójának tekintendő.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben