Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013."

Átírás

1 Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend

2 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere: - A évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről - A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatósról szóló évi XXXI. törvény - az intézmény Pedagógiai Programja valamint Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény székhelye: Zalakaros, Liget u. 28. A házirend célja: A házirend biztosítja az intézményi közösség életének demokratikus szervezetét a közösség tagjainak joggyakorlását, és megszabja kötelességeit. A házirend szabályozási köre: a) Területi hatálya: kiterjed az intézmény területére (Zalakaros, Liget u. 28. ), valamint az intézmény területén kívül akkor, ha az iskola iskolán kívüli programot szervez. b) Személyi hatálya: kiterjed a tanulókra, pedagógusokra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőkre (akik a tanulók törvényes képviselői), valamint az intézményben tartózkodókra. A házirend az intézmény önálló belső szabályozása, melynek betartása az intézménnyel jogviszonyban állókra és az intézmény területén tartózkodókra kötelező. A zeneiskola - sajátos házirendbe tartozó szabályait az 1. számú melléklet tartalmazza. A könyvtár - sajátos házirendbe tartozó szabályait a 2. számú melléklet tartalmazza. A helyiséghasználati szabályokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A tanuló fegyelmi és kártérítési felelősségét a 4. számú melléklet tartalmazza. Az intézmény adatai Neve: Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Zalakaros, Liget u. 28. Fenntartó és működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1. A jogszabályok által előírt szabályozások A tanulók javaslataikkal részt vehetnek: Az iskola házirendjének összeállításában A jutalmazási és fegyelmezési szabályok kidolgozásában, mértékének meghatározásában. A magatartás és szorgalom érdemjegy megállapításában. Bizonyos pedagógiai tervek; osztályok, napközis csoportok foglalkozási tervei, Móranapok, kirándulások terveinek összeállításában; továbbá tanulmányi versenyek, közhasznú társadalmi munkák, szakkörök stb. szervezésében, megvalósításában. Az iskolai közösség életének bármely kérdésében, javaslatukkal, problémájukkal a diákönkormányzati szervekhez, nevelőtestülethez és az igazgatóhoz fordulnak. 2

3 2.1. A tanulói jogokkal kapcsolatos szabályok: A tanulónak joga: képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeit figyelembe véve továbbtanuljon, továbbá alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében, a nevelési és a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, nemzetiségi hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, részére az állami iskola egész pedagógiai programjában és tevékenységében a nevelésoktatás során a tájékoztatás nyújtása és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék, személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát a nevelési-oktatási intézmény tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat ugyanezen jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, valamint a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását, állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, és életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért, az oktatási jogok biztosához forduljon. joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének halasztására vagy a részletekben való fizetésre. Az elsőtől a nyolcadik évfolyamig az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre. (Felmenő rendszerben a 2013/14. tanévtől) Joga, hogy válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül, igénybe vegye az iskolába rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit és az iskolai könyvtári szolgáltatást, rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön, hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek, az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az iskola működéséről, továbbá tájékoztatást kapjon személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, valamint e körben javaslatot tegyen, továbbá kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az intézményi tanácshoz, a diákönkormányzathoz, és arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül az intézményi tanácstól a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon, 3

4 vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzetiségi önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását, jogszabályban meghatározottak szerint vendégtanulói jogviszonyt létesítsen, jogai megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson, továbbá igénybe vegye a nyilvánosságot, személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, kérje a foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését, kérelmére jogszabályban meghatározott eljárás szerint független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, kérje az átvételét másik nevelési-oktatási intézménybe, választó és választható legyen a diákképviseletbe, a diákönkormányzathoz fordulhasson érdekképviseletért, továbbá e törvényben meghatározottak szerint kérje az őt ért sérelem orvoslását, kérelmére, indokolt esetben szociális ösztöndíjban, szociális támogatásban részesüljön, amennyiben ilyen jellegű támogatásra a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll. A tanuló jogainak gyakorlása során nem sértheti társai és a közösség jogait. A gyermek, a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi és lelki fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A nevelési-oktatási intézmény, valamint a tanuló közötti eltérő megállapodás hiányában a nevelési-oktatási intézmény szerzi meg a tulajdonjogát minden olyan, a birtokába került dolognak, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából viszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, feltéve, hogy az annak elkészítéséhez szükséges anyagi és egyéb feltételeket a nevelési-oktatási intézmény biztosította. A tanulót az SZMSZ-ben meghatározott mértékű díjazás illeti meg, ha a nevelési-oktatási intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az előállított dolog a Ptk. szerinti szellemi alkotás, e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történő átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 2.2 A tanuló kötelességei: részt vegyen a kötelező és a választott, továbbá általános iskolában a tizenhat óráig tartó egyéb foglalkozásokon és szakmai gyakorlatokon, eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, életkorához és fejlettségéhez, továbbá iskolai és kollégiumi elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett a házirendben meghatározottak szerint közreműködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények előkészítésében, lezárásában, megtartsa az iskolai tanórai és egyéb foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait, óvja saját és társai testi épségét, egészségét, a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát 4

5 védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt, megőrizze, továbbá az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit, az iskola vezetői, pedagógusai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tiszteletet tanúsítson irántuk, segítse rászoruló tanulótársait, megtartsa az iskolai SZMSZ-ben, továbbá a házirendben foglaltakat. A hetes feladata a tanterem szellőztetése, tábla letörlése, a kréta ellenőrzése, pótlása, a tanulók számbavétele. A szünetben a hetes köteles a villanyt lekapcsolni. A hetes a tanterem rendjéért, a benne lévő felszerelésekért, az ügyeletes a folyosóért, külsőbelső udvarért, a WC-ért, az auláért tartozik felelősséggel. A hetes az óra végén a táblát letörli, ellenőrzi a padok és a terem tisztaságát. tanulói ügyeletet az osztályos tanulók látnak el. Mindig viselik az ügyeletes kitűzőket. Az ügyeletes tanulók kötelessége, hogy ügyeljenek a rendre az osztályokon kívül ( aula, folyosó, külső-belső udvar, ebédlő, WC ) és a házirend szabályainak betartására. Az osztályokból az ügyeletesek kijelölése, a munkájuk értékelése az osztályfőnökök feladata. az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az ellenőrző könyv, amely okmány. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló az ellenőrző könyvét mindig magával hozza az iskolába, a bejegyzéseket rendszeresen aláíratja szüleivel, gondozójával. Mulasztások igazolása is történhet ezen keresztül. Rendkívüli esetekben a szülők személyesen vagy ellenőrző útján kérhetnek engedélyt számukra tanévente egyszer három napra ( vagy összesen három napra ) az osztályfőnöktől. Több napra az iskola igazgatójától engedélyt kérhetnek az iskolából való távolmaradásra Munkarend Nyitva tartás Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7 15 órától délután óráig tart nyitva. Előzetes egyeztetés alapján foglalkozások megtartásához ettől eltérő időpontban, illetve szombaton és vasárnap is nyitva tartható. Az iskola reggel 7 15 órától fogadja az érkező tanulókat. A bejáró tanulók az autóbuszok menetrendjéhez kötött időpontban és az iskola nyitva tartásához igazodva érkezhetnek, a többieknek ig az kell iskolába érkezniük. A nevelői ügyelet kor, a tanulói ügyelet pedig tól indul. A tanítás kezdete: 8 10 óra. A tanítási órák 45 percesek. A tanítási órák idejét a tantárgyfelosztás és az órarend tartalmazza. Csengetés rendje: Jelzőcsengetések ideje: 7 55 ;

6 Óraközi szünetek: Az első, második, negyedik, ötödik és a hatodik szünet 10 perces. A harmadik szünet 15 perces. A tanulók tízóraijukat az ebédlőben, tanári felügyelet mellett fogyaszthatják el. A szünetekben az időjárástól függően a folyosón, az aulában vagy a belső udvaron lehet tartózkodni, megtartva a kultúrált viselkedés szabályait. A 3. szünetben kötelező a szabad levegőn tartózkodni. A szünetekben minden tanuló elhagyja a tantermet, a nevelő bezárja az ajtót. A rendre az ügyeletes nevelő és az ügyeletes tanulók vigyáznak. Ebéd: Az ebédeltetési rend szerint történik a tanítást követően: től óráig. Délutáni foglalkozások: óráig tartanak. A foglalkozások alól felmentést, a szülő írásbeli, indoklással ellátott kérelme alapján az igazgató adhat. A kérelmek benyújtási határideje: szeptember 20. Felügyelet: A szülő gyermeke számára további felügyeletet kérhet írásban óra között. A tanév rendjét a miniszter tanév rendjéről szóló rendelete alapján készített éves munkaterv tartalmazza. Választható tanórákra a tanulók a szülő aláírásával május hónapban jelentkeznek. Szeptember hónaptól a választott tantárgy a tanuló számára a következő tanévben kötelező. Szünetek: a téli, tavaszi, nyári szünet a miniszter tanév rendjéről szóló rendelete szerint adható ki. Nemzeti ünnepek: március 15. október 23. Megemlékezést tartunk: október 6-án, február 25-én, április 16-án, június 4-én. Nevelői ügyelet: ig. Tanítás után azok a tanulók, akik igazgatói engedéllyel rendelkeznek a délutáni foglalkozásokról való távolmaradásra kötelesek hazamenni. A szakkörre, délutáni tanórára váró tanulók kötelesek a napközis csoportban megvárni a foglalkozás kezdetét. A tanulók az órák után tisztán, rendben hagyják el az osztályt. A teremben a csoportváltásért az előző órát tartó nevelő a felelős. A tanítás befejezésekor a tanuló a széket felteszi a padra, a szemetet felszedi és kiszedi a padból, a tanteremből fegyelmezetten távozik. Az öltözőszekrények rendjéért az azt használó diákok a felelősek. Az osztályfőnök, illetve igazgató megbízottja jogosult a szekrényrend, illetve a rendeltetésszerű használat ellenőrzésére. A szándékosan okozott kárt az öltözőszekrényekben az elkövető köteles megtéríteni. Kerékpárral járókra vonatkozó előírások: kerékpárt csak a kijelölt helyen, lezárva lehet tárolni. Elveszett kerékpárért az iskola felelősséget nem vállal. Autóbusszal járókra vonatkozó előírások: busszal szülői engedéllyel és felelősségvállalással utazhatnak a tanulók A tanulók mulasztásának igazolása A szülő előzetes írásbeli kérése alapján a tanuló: - az osztályfőnök engedélyével 3 napig terjedően (egy tanév alatt összesen 3 nap) - az igazgató engedélyével 3 napot meghaladóan mulaszthat. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolától (betegség, súlyos akadályoztatás esetén). A beteg tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az iskolát. Ha a pedagógus megítélése szerint a tanuló beteg, a lehető legrövidebb időn belül értesíti 6

7 a tanuló szüleit. Azt, hogy a tanuló ismét egészséges és részt vehet a foglalkozásokon orvosnak kell igazolnia. Az orvosi igazolást a tájékoztató füzetbe kell kérni. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének első napján köteles mulasztását igazolni. Mulasztás esetén az igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos teendők ellátása az osztályfőnök feladata. a) Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén a szülőt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell. b) A tanuló ismételt igazolatlan mulasztása esetén az iskola (osztályfőnök és a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős) igénybe véve a gyermekjóléti szolgálat közreműködését megkeresi a tanuló szülőjét. c) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a 10 órát az iskola igazgatója értesíti a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat, az iskola haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. d) Ha a tanuló igazolatlan mulasztása eléri a 30 órát az iskola a mulasztásról értesíti az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének értesítésében. Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerit illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. e) A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy tanórai hiányzás. A hiányzó óra minősítését az osztályfőnök állapítja meg / igazolt vagy igazolatlan óra /. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolnia kell. Az eljárás megegyezik a tanórai mulasztás során leírtakkal. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a kétszázötven órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát és emiatt a tanuló teljesítménye évközben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie, ha: - felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, - hiányzás mértéke miatt nem osztályozható, és a nevelőtestület - az osztályfőnök és a szaktanár javaslata alapján - úgy dönt, hogy osztályozó vizsgát tehet. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - félévkor: február 1-15-ig. - a tanítási év végén: a javítóvizsgák idején (augusztus utolsó hete). Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit az 5. számú melléklet tartalmazza Helyiség-és területhasználat szabályai 7

8 Az iskola épületében az iskola dolgozóin és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyeket intézők tartózkodhatnak; illetve azok, akik erre az igazgatótól engedélyt kaptak (pl. helyiségbérlet esetén). Az iskola épületébe érkező szülők, illetve idegenek belépését kaputelefonon keresztül ellenőrzik. A gyermeküket kísérő szülők az iskola előtt (tanóra zavartalan biztosítása érdekében) várhatják meg gyermeküket. A főkapu nyitva tartási ideje: ig; ig; ig. Az iskola berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az iskola tanítási szüneteiben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza. Helyiséghasználati szabályokat a Házirend 3. számú melléklete tartalmazza. 1. Nyelvi labor 2. Tornaterem 3. Kézműves terem 4. Számítástechnika terem 5. Zenetermek 6. Napközis terem 7. Tankonyha 2.6.Ügyeleti rend: Az iskolában 7 15 órától és az óraközi szünetek idején tanári ügyelet működik. Az ügyeletes nevelő a rábízott épületben vagy épületrészben a házirend alapján a tanulók magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrzi. Az iskolában egyidejűleg két fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. Az egyes ügyeletes nevelők felelősségi területe az alábbi épületekre, épületrészekre terjed ki: iskola épülete - emelet - földszint - belső udvar / játszótér - a tornaterem, öltözők rendjéért a testnevelés órát tartó nevelő a felelős. Tanulói ügyeleti rend: - A tanulói ügyelet: tól ig tart. - Napi megbeszélés az ügyeletes nevelőkkel: kor, illetve kor. - Az ügyelet havi bontással történik. Az ügyeletes tanulókat az osztályfőnök (előzetes megbeszélés alapján) jelöli ki. - Ügyeletes jelzés használata kötelező. - Az ügyeletes tanulók létszáma: 9 fő 2 fő a kapuban ügyel 1 fő aula, étkező 2 fő alsó folyosó, tornatermi folyosó 2 fő fent a folyosókon és a zsibongóban 1 fő a belső udvaron ügyel 1 fő gyümölcsárusító állvány - Feladatuk: Kapuügyeletes: idegenek udvarias fogadása és útbaigazítása. Emeleti ügyeletes: zsibongó, WC-k, folyosók felügyelete. 8

9 Földszinti ügyeletes: 1 fő aula, ebédlő,1 fő folyosó felügyelete + WC + tornatermi folyosó. Belső udvaron lévő ügyeletes: belső udvar felügyelete. Gyümölcsárusító állvány ügyeletese: helyes használat ellenőrzése - Rendbontás esetén az ügyeletes kötelessége figyelmeztetni a tanulókat. Amennyiben nem tudja megoldani a problémát, az ügyeletes nevelőhöz fordul. - Munkájuk értékelése: az osztály előtt: hetente ( az osztályfőnök irányításával ) az iskola előtt: havonta, minden hónap első hetében kiemelkedő ügyeletesi munka a magatartás jegybe számít be. - Munkáját mindenki lelkiismeretesen, felelősséggel köteles végezni. Az intézmény épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény helyiségeinek használói felelősek: - az intézmény tulajdonának megóvásáért, védelméért, - az intézmény rendjéért, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz-és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, - az intézmény szervezeti és működési szabályzatában, valamint a tanulói házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól csak az iskola igazgatója adhat felmentést Óvó, védő intézkedések szabályozása A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az intézmény székhelye szerinti település önkormányzata megállapodást köt az iskolaorvossal. A megállapodásnak biztosítani kell, hogy - az iskolaorvos elvégzi a kötelező szűrővizsgálatokat (tanévenként meghatározott időben, az egészségügyi előírások szerint) - a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzése, szűrése az alábbi területeken megtörténik: a) fogászat: évente egy alkalommal b) a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai - tisztasági szűrővizsgálatát évente több alkalommal. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosítanak. Gyermekbalesetek megelőzése Az intézmény minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadják, valamint ha észlelik, hogy a tanuló balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegyék. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: a) Mindenkinek be kell tartani az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit b) Minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. c) Az osztályfőnöknek az osztályfőnöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, az egyes 9

10 veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformákat. Az osztályfőnököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: A tanév megkezdésekor az első osztályfőnöki órán ismertetni kell: - az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, - a balesetvédelmi előírásokat, - a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat), - a menekülés rendjét, - a tanulók kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban, - tanulmányi kirándulások, túrák előtt, - közhasznú munkavégzés megkezdése előtt. A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. Az iskola dolgozóinak feladatai a tanulóbalesetek esetén a) A tanulók felügyeletét ellátó nevelőknek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: - a sérült tanulót elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia, - a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie, - minden tanulóbalesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie. b) A balesetet szenvedett tanulót elsősegélygyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az iskolai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat munkavédelmi szabályzat írja le. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők Az iskola működésében rendkívüli eseménynek kell minősíteni minden olyan előre nem látható eseményt, amely a nevelő-és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minősül különösen: - a természeti katasztrófa ( pl. villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz ) - a tűz, a robbanással történő fenyegetés Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelős vezetők: - igazgató - igazgatóhelyettes 10

11 - az igazgató és helyettese távolléte esetén az igazgató által megbízott vezető, szükség esetén bárki, aki az intézmény dolgozója A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületből való kivezetéséért és a kijelölt helyen való gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógusok a felelősök Diákkörök szabályozása Az iskola tanulói közös tevékenységük megszervezésére diákköröket hozhatnak létre. Döntési jogkört gyakorolnak saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, tisztségviselőik megválasztásában. A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A munkájukat a tanulók által felkért nagykorú személy segíti, aki a diákönkormányzat megbízása alapján eljárhat a diákönkormányzat képviseletében is. TAGJAI LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZHETI DÖNTÉSI JOGKÖRE VAN EGYETÉRTÉSI JOGOT GYAKOROL DIÁKÖNKORMÁNYZAT tanulók - tanulók - tanulóközösségek - diákkörök - A diákközgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni - A diákönkormányzatok szövetségekbe tömörülhetnek - saját működésében - anyagi eszközök felhasználásában - 1 tanítás nélküli munkanap programjában - tájékoztatási rendszer kialakításában - házirend - SZMSZ - szociális juttatások - pénzeszközök felhasználásának elfogadásakor JAVASALTTEVŐ JOGA VAN a nevelési-oktatási intézmény működési rendjével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdéssel kapcsolatban A DÖK joga egy fővel képviseltetni a diákságot az intézményi tanácsban Az iskola nagyobb tanulóközösségei A "tanulók nagyobb közösségén" értjük a tanulói létszám 51%-át. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú értekezleteken való részvételüket. 11

12 A diákönkormányzat dönt saját működéséről, anyagi eszközök felhasználásáról, tanítás nélküli munkanap programjáról, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról ( iskolaújság, iskolarádió ). A diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzatát a választó tanulóközösség fogadja el, a nevelőtestület hagyja jóvá. ( DÖK, SZMSZ ) Véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola működését. Évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni. A diákönkormányzatok jogosultak szövetséget létesíteni, illetve ilyenhez csatlakozni. Egyetértési jogot gyakorol: - szervezeti és működési szabályzat elfogadásakor, módosításakor - szociális juttatások elosztási elveinek gyakorlásakor - pénzeszközök felhasználásakor Egyetértési jogot gyakorol a házirend elfogadásakor, módosításakor. Az intézményben a tanulók számára az alábbi tanórán kívüli rendszeres foglalkozások működnek: a) klubok b) szakkörök c) énekkar d) ISK e) felzárkóztató fejlesztő foglalkozások f) tehetségfejlesztő foglalkozások g) néptánc. Az egyéb tanórán kívüli foglalkozásokra vonatkozó szabályok: a) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezésénél a tanulói, szülői, nevelői igényeket a lehetőségek szerint figyelembe kell venni. b) A tanórán kívüli foglalkozások megszervezését ( a foglalkozások megnevezését, heti óraszámát, a vezető nevét, működésének időtartamát ) minden tanév elején az iskola tantárgyfelosztásában rögzíteni kell. c) A tanórán kívüli foglalkozásokra, (szakkör, klubok, néptánc, énekkar ) való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató és fejlesztő foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra történő jelentkezés tanév elején történik és egy tanévre szól. d) A felzárkóztató és fejlesztő foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki, részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. e) A tanórán kívüli foglalkozások vezetőit az igazgató bízza meg. Tanórán kívüli foglalkozást vezethet az is, aki nem az iskola pedagógusa, de a végzett munkához rendelkezik a törvényben előírt képzettséggel. f) Az iskola nevelői, illetve a tanulók szülei az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, hangverseny-és színházlátogatásokat, táborokat szervezhetnek. g) Az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez, illetve e versenyekre nevezik a tanulókat. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok, tanítók a felelősek. 12

13 Iskolai Sportkör ISK - ISK-nek minden tanuló tagja. Az iskola mindennapi testedzés lehetőségét: a tanóra, az ISK és a napközi keretében biztosítja a tanulóknak. Sportversenyekre való felkészítést a tanítók és a szaktanár az iskolai sportkör keretében végzik. - A Gránit Sportegyesület utánpótlás nevelést végez - tenisz, asztalitenisz, torna, sakk, labdarúgás - sportágakban. A tanulók más sportegyesületben is sportolhatnak. Ezen időszakban a gyermek felügyeletéért a szülő a felelős. Tehetséggondozás A tanulók önképzésének, egyéni tanulásának segítésére az iskolában iskolai könyvtár működik. Az iskolai könyvtár működésének szabályait a könyvtár szervezeti és működési szabályzata valamint a könyvtárhasználati rend részletesen tartalmazza. Fakultatív hitoktatás Az iskolában a területileg illetékes bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. Az iskola a foglalkozásokhoz tantermet biztosít az intézmény órarendjéhez igazodva. A tanulók hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végezheti. Az iskolában katolikus és református hitoktatás folyik. 3. A diákélet mindennapi kérdései 3.1. Értékelési hagyományaink Év végi jutalmazás, a tanulmányi, magatartási, közösségi munka elismerése Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: - példamutató magatartást és szorgalmat tanúsít - folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el - az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez - iskolai és iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon eredményesen vesz részt - bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez: a tantestület elismerésben részesítheti. Az iskolai jutalmazás, elismerés formái a./ A tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: - szóbeli dicséret - szaktanári dicséret - napközis nevelői dicséret - osztályfőnöki dicséret - igazgatói dicséret b./ Év végi elismerések: szaktárgyi kitűnő - szaktárgyi kiváló teljesítményért: szaktárgyi kitűnő (minden jegye 5 + versenyen való részvétel) 13

14 oklevél és könyvjutalom - 1. példamutató magatartás, szorgalom, kitűnő tanulmányi eredmény - 2. példamutató szorgalom és kitűnő tanulmányi eredmény - 3. példamutató magatartás, szorgalom és jeles ( 4,7 felett) tanulmányi eredmény - 4. csak oklevél: jeles tanulmányi eredmény, jó magatartás dicséretek - 1. igazgatói dicséret: kiemelkedő teljesítményért vagy versenyeken több alkalommal elért megyei 1-3. helyezés nevelőtestületi dicséret: kiemelkedő teljesítményért vagy országos tanulmányi és sport versenyen elért helyezés. oklevél és pénzjutalom (8. osztályos tanuló kaphatja) - Iskolaközösségért díj: DÖK ítéli oda kiváló közösségi munkáért - Alapítványi díj: kiváló tanulmányi eredményért és közösségi munkáért, melyet a nevelőtestület javaslata alapján a Zalakarosi Iskoláért Alapítvány kuratóriuma ítél oda. - Kiváló tanuló díj: az Önkormányzat díja:- kiváló tanulmányi eredményért és közösségi munkáért a nevelőtestület javaslata alapján a Zalakaros Város Képviselőtestülete adományoz. oklevél és könyvjutalom - A jó tanuló, jó sportoló díjat az a 4,5 tanulmányi átlagot elért tanuló kaphatja, aki városkörnyéki 1. vagy megyei 1-3. helyezést ért el valamely sportágban. Aki ezt 3 alkalommal teljesíti, neve felkerül az iskola-kupára. - Csak oklevél: (osztályban) közösségi munkáért Aranykönyv A megyei helyezést illetve országos helyezést elért tanulók; valamint a nevelőtestületi dicséretet, iskolaközösségi-, alapítványi- Önkormányzati díjat kapott tanulók beírják nevüket az aranykönyvbe A tanuló fegyelmi felelőssége: Ha a tanuló a házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A házirend megszegésének számít, különösen az, ha a következő szabályokat nem tartja be: Behozatal: 1. tanításhoz nem tartozó felszerelést nem szabad az iskolába behozni, kivéve, ha erre a nevelő külön engedélyt ad. Ha a tanszerein kívül más tárgyat is behoz az iskolába, az elvételre kerül, s csak a szülő veheti át 2. magával hozhat taneszközt, és amit még a tanár kér tőle aznapi órára 3. hozhat az iskolába, mobiltelefont, de azt az itt tartózkodása alatt nem használhatja (a telefon kikapcsolt állapotban kell tartani) 4. ékszerért, karóráért, márkás dolgokért, elveszett pénzért az iskola nem vállal felelősséget 5. az ékszer használata egyes tanórákon balesetveszélyt jelent (testnevelés, technika ) ezért ezeken az órákon használata nem megengedett. 14

15 Tanórai, tanórán kívüli foglalkozásokon való viselkedés: A délutáni zavartalan tanórák védelmében az iskola épületén belül a szabadidőben is fokozott figyelmet kell fordítani a csend megőrzésére. Amennyiben magatartásával zavarja az órát, szaktanári figyelmeztetés adható. Szünet: a hetes és az ügyeletes jelenti a rendbontókat, a rendbontásért osztályfőnöki figyelmeztetés adható. Étkezés: - az iskolában étkezni csak az ebédlőben lehet - ebédelési rend szerint étkezik mindenki, a ha más időpontban kell ebédelnie a napközis csoport vezetőjétől kér engedélyt - ha ezt megsértik: osztályfőnöki figyelmeztetés adható. Teremhasználati rend: be nem tartása esetén szaktanári, vagy osztályfőnöki figyelmeztetés adható. Kár okozása az iskolának: kártérítés mellett szándékosság miatt - osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetés adható. Délutáni elfoglaltság: - ha a tanulónak délutáni elfoglaltsága van, a házirendben leírtak alapján kell az iskolában tartózkodnia - ha a tanuló felmentést kapott a délutáni foglalkozásokról ebéd után el kell hagynia az iskola területét. - ha nincs délutáni elfoglaltsága és nem megy haza, vagy délutáni szakkör után nem megy haza: osztályfőnöki vagy igazgatói figyelmeztetés adható. Ünnepélyek: - iskolai ünnepélyeken a részvétel mindenkinek kötelező, indokolt esetben szülői kérelem esetén engedélyezhető a távolmaradás - ha nem vesz részt az ünnepélyen írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés adható. Távozás: A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke hazajutásáról. Kivétel az autóbusszal járók, akik az ügyeletes nevelő felügyelete mellett várják az indítást, vagy a nevelő kíséretével indulnak az autóbusz megállóba. Térítési díj: a) Étkeztetés: - A szülő gyermeke étkeztetéséért térítési díjat fizet. A térítési díj mértéke a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján kerül meghatározásra. A szülő kötelessége, hogy a kijelölt napon gyermeke térítési díját, - hiányzás esetén is - befizesse / Menetét a szeptemberi szülői értekezleten ismertetjük /. - Az étkezés lemondása telefonon, / 93/ ; +36/30/ / ebédrendelés módosító lapon, illetve személyesen történik, - naponta 8 30 óráig. - A bejelentés elmulasztása esetén nincs mód a visszafizetésre. - A térítési díj befizetésének módja: (A szülő év elején tett nyilatkozata alapján) - személyesen: 15

16 Minden hónap második hetében a Zrínyi utca 2. szám alatt található gazdasági irodában. - Átutalással a kiküldött számla alapján - A térítési díjakat minden hónapban előre kell személyesen a pénztárosnál befizetni. Indokolt esetben a befizetési határidőtől az igazgató engedélye alapján el lehet térni. - Az előre befizetett térítési díjak visszafizetéséről a gazdasági vezető gondoskodik, ha: a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik. - Az étkezési díjakat havonta előre kell befizetni. - Az gazdasági iroda az igénybe vett étkezésekre előre befizetett díjat - túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, vagy ha ez nem lehetséges - a szülő részére postai úton visszajuttatja. b) Zeneiskolai térítési és tandíjfizetés: A zeneiskolai térítési díjak fizetésének rendjét a fenntartó Klebelsberg Intézményfenntartó Központ határozza meg. A Köznevelésről szóló évi CXC. törvény 83. (2) c pontja és a 229/2012. Kormányrendelet 35. (1) (3) alapján. 4. A házirenddel kapcsolatos szabályok A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat házirendi előírásokat, amit a pedagógusnak és más iskolai dolgozónak is alkalmazniuk kell. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek feldolgoztatni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal foglalkoznak. A házirend megtalálható: nevelőtestületi szobában, igazgatói irodában, könyvtárban, Diákönkormányzat képviselőjénél, osztálytermekben és az intézmény honlapján. A beiratkozó tanulók - szüleik-, a beiratkozáskor ismerik meg a Házirendet. Záró rendelkezések 16

17 1. melléklet: ZENEISKOLAI HÁZIREND KÖTELEZETTSÉGEK "Minden embernek tisztában kell lennie kötelességeivel, hogy jogait gyakorolhassa." Zeneiskolássá az válik, aki felvételt nyert vagy az adott évre beiratkozott és a zeneiskolával szembeni anyagi kötelezettségeit (térítési díj, több óra esetén tandíj, hozzájárulás) teljesíti. A beiratkozott növendékek számára a zeneiskolai foglalkozások kötelezőek. Nagyon komoly, indokolt esetben a kiiratkozási szándékot írásban, az iskola vezetőjének kell benyújtani. A tanórák kezdetére pontosan kell megérkezni! Az óráról való indokolatlan késés a foglalkozás megrövidülését jelenti. A későn érkező tanulót a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. Szolfézs, kamara, zenekar óra esetén 45 perc, hangszeres óra esetén 30 perc késedelmi idő esetén írható be egy tanórai hiányzás. A hiányzó óra minősítését (igazolt, igazolatlan) a szaktanár állapítja meg. Az órák megkezdéséig a szaktanár intézkedésének megfelelően vagy a szaktanteremben vagy a tanterem előtti folyosón kell csendben várakozni! A hiányzásokat, azok okát az óra megkezdése előtt a szaktanárnak vagy az iskolavezetésének be kell jelenteni, a hiányzást követő első foglalkozáson az ellenőrzőbe hivatalosan igazolni (szülő egy féléven belül 3 nap hiányzást igazolhat, azon felül csak orvosi igazolás fogadható el). Rendkívüli esetben a szülők személyesen vagy ellenőrzőbe írva kérhetnek engedélyt gyermekük számára évente 3 napra a szaktanártól, annál több napra az igazgatótól. Ha a tanuló hiányzása eléri az adott tárgy félévi óraszámának 30%-át, és emiatt teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanév végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A magas szintű hangszertudás elengedhetetlen velejárója a rendszeres, céltudatos otthoni gyakorlás, amelyet minden növendéknek kötelessége megtenni. Kötelessége továbbá első osztálytól évente egy, a szaktanár, vagy igazgató kérésére több alkalommal hangversenyen fellépni. Kötelessége a szaktanárnak jelenteni az iskolán kívüli szerepléseket. A növendékek éppúgy ügyelnek a tantermek tisztaságára, mint általános iskolás társaik. A kölcsönzött hangszereket és kottákat, könyveket a kiadott állapotnak megfelelően kell visszaadni. A növendék az iskola hangszertárát, kottáit a szaktanár javaslatára, az idevonatkozó kölcsönzési rendnek megfelelően veheti igénybe. A hangszerekre, kottákra, zeneiskolai eszközökre fokozottan vigyáznak, és erre társaikat is figyelmeztetik. Ha rongálást tapasztalnak, azonnal szólnak a tanárnak. Az okozott kárt megtérítik. A kölcsönzött hangszerért anyagi felelősséggel tartoznak. A baleset- tűz-, és vagyonvédelmi előírásokat kötelesek a növendékek megtartani, a balesetet a szaktanárnak, vagy az igazgatónak azonnal jelenteni. Vigyáznak maguk és társaik testi épségére és tulajdonára. A hangversenyeken, vizsgákon, zenei rendezvényeken alkalomnak megfelelő öltözékben jelennek meg a növendékek. Megtartják a kulturált viselkedés szabályait. JOGOK A beiratkozás és térítési díj befizetése után joga van látogatni a számára szervezett foglalkozásokat. A növendéknek joga, hogy a naplóba bekerülő érdemjegyekről folyamatosan értesüljön. A növendékeknek joguk van problémáikkal a szaktanárokat, illetve az igazgatót, a szülői munkaközösséget, az iskolaszéket személyesen felkeresni és problémáikra választ kapni. Az intézménybe elhozhatja a növendék az oktatással, neveléssel kapcsolatos eszközöket (kazetta, lemez, CD, DVD, kotta, könyv ). A Pedagógiai Programmal kapcsolatos felvilágosítást az igazgatótól vagy az intézményegység vezetőtől kaphat az előre megbeszélt időpontban. A növendékeknek joguk van a diákönkormányzat munkájában részt venni a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában leírtak szerint. 17

18 2. számú melléklet KÖNYVTÁRHASZNÁLATI REND A könyvtár kettős funkciójú: iskolai és közművelődési. Feladata az intézményben folyó oktató-nevelő és tanulmányi munka segítése, a tanulók olvasásra és könyvtárhasználatra nevelése, a lakosság igényeinek kielégítése. Az önművelést és tájékoztatást szolgáló tevékenységével az általános és szakmai műveltség növelése. Általános gyűjtőkörű könyvtár, amely ezt a gyűjtőkört az ellátandók számára és összetételére nézve realizálja. A könyvtárat nyitva tartási idejében minden beiratkozott olvasó ( felnőtt és gyermek egyaránt ) használhatja, aki beiratkozásával kötelezettséget vállal, hogy a könyvtárhasználat szabályait, - mely a kölcsönzőtér bejáratánál található - betartja. A beiratkozás az iskola tanulóinak dolgozóinak a 16 év alattiaknak és a 70 éve felettieknek díjtalan, egy naptári évre szól, s minden évben megújítandó. A beiratkozni szándékozónak ki kell töltenie a "belépési nyilatkozatot", amelyen a következő személyi adatait kell közölnie és igazolnia: neve, anyja neve, születési helye és ideje, személyi igazolványának száma. A könyvtár a személyi adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint gondoskodik. A beiratkozott olvasó kötelezettséget vállal a könyvtár használati szabályzatának betartására. A 16 év alatti személyeknek egy jótálló kezességvállalása szükséges. Beiratkozáskor az olvasó sorszámmal ellátott olvasójegyet kap, amelyre a kölcsönzések alkalmával a kölcsönzött kötetek darabszámát és a lejárati időt írja rá a könyvtáros. Az olvasójegy másra át nem ruházható. A könyvtár szolgáltatásait csak az a személy veheti igénybe, akinek a nevére az olvasójegyet kiállították. Alapszolgáltatások: - könyvtárlátogatás - a kijelölt gyűjteményrészek helyben használata - állományfeltáró eszközök használata - információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól. Beiratkozás nélkül használható a hírlapolvasó. A kölcsönző asztalnál le kell adni az olvasójegyet: ez a szolgáltatásokat alkalomszerűen igénybe vevő látogatókra nem vonatkozik. Beiratkozott olvasók által igénybe vehető szolgáltatások: - helyben használt - dokumentumkölcsönzés - könyvtári kölcsönzés - számítógép használat az internet és számítógép használat szabályainak betartása kötelező! A könyvtárban tartott rendezvények, kiállítások idejére a könyvtár vezetése a kölcsönzési vagy olvasótermi forgalmat korlátozhatja. Erről időben és megfelelő módon értesíti az olvasó- közönséget. Hasonlóan jár el az ünnepi nyitva tartás, munkanapok áthelyezése esetében is. A könyvtár állományát, szolgáltatásait csak rendeltetésszerűen szabad használni, a kárt okozók, botrányos viselkedésűek, az internetet, számítógépet nem megfelelően használók az okozott kárt kötelesek megtéríteni, illetve a könyvtár használatától időlegesen vagy véglegesen eltilthatók. 18

19 3. számú mellékletek 1. Nyelvi labor TEREMHASZNÁLATI RENDEK 2. Tornaterem 3. Kézműves terem 4. Számítástechnika terem 5. Zenetermek 6. Napközis terem 7. Tankonyha Nyelvi labor használati rendje 1. A nyelvi laborban csak az oda beosztott tanár jelenlétében szabad tartózkodni. 2. A tanulók órakezdés előtt az első emeleten, a biológia terem folyosóján sorakoznak és tanári kísérettel vonulnak a nyelvi laborba. 3. Fülhallgatót használni csak a tanár engedélyével szabad. 4. Bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell. 5. A teremben csendben és kulturáltan kell viselkedni. 6. A terem rendjéért a mindenkori jelenlévő tanár a felelős. 7. A tanulók a 2. emeleten csak tanár jelenlétében tartózkodhatnak. Levonulás sorakozás után csak tanári kísérettel. 8. A tanulók a táskájukat vigyék, magukkal vagy tegyék az öltözőszekrénybe. 19

20 A tornaterem és kiszolgáló helyiségei használatának rendje 1. A tornateremben és szertárban foglalkozás vezető felügyelete nélkül nem tartózkodhatsz! 2. Az eszközöket, felszereléseket, csak utasításra használd! 3. A rendért, tisztaságért együtt felelünk, ezért a felelősök ellenőrzik az érintett helyiségeket, majd az öltözőkben elhelyezett lapon megtehetik észrevételeiket. 4. Hogy mozgáskényszered levezesd, öltözés után a foglalkozás vezetőjének érkezéséig az aulában tartózkodj! 5. Értékeidet a kijelölt személyen keresztül foglalkozás vezetőnek átadhatod, különben felelősséget nem vállalunk érte. 6. A hibás sportszereket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal jelezd! 7. Erőddel ne az ajtón, padon fogason próbálkozz, a teremben találhatsz rá más módot is. 8. Mi nem használunk hajtógázas dezodort, ellenben nem vetjük meg a szappant és a vizet. 9. Nálunk menő tiszta tornacipővel lépni a terembe, így te sem csúszol el csel közben. 10. Intelligens ajtóink vigyáznak ránk, és nem csapnak zajt ha finoman betesszük őket. 11. Többségünk még nem hallássérült és nem törünk ilyen babérokra. 12. Mi szeretjük a magyar nyelvet helyesen használni, ha pipa vagy mondd inkább, hogy subridom! 13. Baleset esetén a tanuló haladéktalanul jelentkezzen tanáránál! A rendetlenség nem érdem, csak állapot! 20

21 Kézműves terem használati rendje 1. A kézműves teremben csak a vizuális kultúrát oktató nevelő vagy megbízott felnőtt jelenlétében szabad alkotni, illetve tartózkodni. Kivételes esetben a Tölgyfa-kör vezetőjének engedélyével szabad tartózkodni a teremben. 2. A kerámiaégető kemencét csak felnőtt ( a Tölgyfa-kör vezetője, rajztanár illetve egy megbízott ember ) kapcsolhatja be, illetve ki. 3. Az égetésekről naplót kell vezetni. 4. A teremben lévő anyagok, festékek csak engedéllyel használhatók. 5. Bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell. 6. Munka közben egymást segítjük, és nem zavarjuk. 7. Távozás előtt mindenki rendet teremt az asztalán. 8. A szakkör tulajdonában lévő eszközökért, tárgyakért felelősséggel tartozunk. Tudatos rongálás esetén köteles a kárt megtéríteni mindenki. 9. A terem rendjéért a mindenkor jelenlévő felnőtt és tanulók közösen felelősek. 21

22 Számítástechnika terem haszálati rendje 1. A számítástechnikai teremben csak az oda beosztott tanár jelenlétében szabad tartózkodni. 2. A tanulók órakezdés előtt a biológia terem előtt sorakoznak, és a 2. emeleti számítástechnika terembe csak tanár kíséretében mehetnek. 3. Számítógépet elindítani csak tanár engedélyével szabad. 4. Bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell. 5. Gép meghibásodása esetén csak a rendszergazda bonthatja meg a gépet. 6. A teremben otthonról hozott lemezt, adathordozót nem használható a vírusfertőzés kiszűrése miatt. 7. A teremben csendben és kulturáltan kell viselkedni. 8. Távozás előtt mindig kapcsoljuk ki a gépeket. 9. A számítástechnika terembe mágneses erőteret gerjesztő gépet, vagy természetes mágnest behozni szigorúan TILOS! 10. A terembe a tanuló csak felszerelését hozhatja be. 11. Ételt, italt a számítástechnika terembe hozni tilos! 12. A tanóra végén a tanulók a terem előtt sorakoznak és tanár kíséretében hagyják el a 2. emeletet. 13. A terem rendjéért a mindenkori jelen lévő tanár a felelős 22

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása

Az iskolai közélet megújítása SZKB_212_09 Az iskolai közélet megújítása szkb_212_diak_book.indb 99 2007. 09. 10. 9:54:20 szkb_212_diak_book.indb 100 2007. 09. 10. 9:54:20 tanulói az iskolai közélet megújítása 12. évfolyam 101 D1 Részletek

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend 2012. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 Alapadatok:... 5 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A Házirend személyi hatálya:... 6 1.2 A Házirend területi hatálya:...

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015.

HÁZIREND. István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015. HÁZIREND István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015. T AR T AL OMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 6 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 6 A HÁZIREND BETARTÁSA... 6 A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Házirend. Pedagógiai Program

Házirend. Pedagógiai Program Házirend Pedagógiai Program 2016 Tartalomjegyzék I. A házirenddel kapcsolatos alapelvek 3 1.1. A Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola házirendjének célja 3 1.2. A házirend hatálya 3 1.3. A házirend

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Preambulum A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak és pedagógusainak munkáját, iskolához

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SAVIO SZENT DOMONKOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIREND ISKOLA 2013 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Tisztelt Szülők!... 5 Kedves Diákunk!... 5 1. BEVEZETŐ... 6 Általános tudnivalók... 6

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben