MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE"

Átírás

1 MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: HÁZIRENDJE Készült: május 15. Hatályba lépés időpontja: szeptember 1. Következő felülvizsgálat: május 15., illetve jogszabályváltozások, esetleges szervezeti átalakulások miatt szükségessé váló időpontokban és mértékben Szervezeti egység kód: Cím: 9024 Győr, Örkény István u cím: Telefon: 96/ Honlap: A házirendet az iskolai diákönkormányzat véleményezési jogkörében megismerte, és azzal egyetértett. A nevelőtestület a dokumentumot megtárgyalta és elfogadta. Kovácsné Krusevits Bernadett igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja 3. oldal 2. Jogháttere 4. oldal 3. Jogok, kötelességek 4. oldal 3.1. A tanulók jogai 4. oldal 3.2. Tanulói jogok gyakorlásának, a tanulók véleménynyilvánításának módja 5. oldal 3.3. A tanulók kötelességei 5. oldal 4. Tanulói munkarend 4.1. Tanítás rendje 6. oldal Nyitva tartás és gyülekezés 6. oldal Csengetési rend 6. oldal Tanítási órák rendje 7. oldal A választható tantárgyak, egyéb foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 7. oldal Tanulók megjelenése, felszerelése 8. oldal 4.2. Tanórán kívüli, egyéb foglalkozások, tevékenységek rendje Tanórán kívüli foglalkozások formái 8. oldal Jelentkezés és részvétel rendje, munkarend 10. oldal A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok 10. oldal Az étkezés, valamint az étkezési térítési díjak befizetési rendje 11. oldal 4.3.A tisztségviselő tanulók feladatai A hetesek és feladataik 11. oldal Portások kötelességei 12. oldal 5. Hiányzások és az igazolás rendje 5.1. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek 12. oldal 5.2. Intézkedések igazolatlan mulasztás esetén 12. oldal 5.3. A tanulói késések kezelési rendje 13. oldal 6. A tanulói teljesítmények értékelése 6.1. Magatartás és szorgalom értékelése 13. oldal 6.2. Iskolai elvárások, a dicséret, jutalmazás elvei 14. oldal 6.3. A dicséret formái 14. oldal 6.4. Kitüntetések, egyéb elismerések 15. oldal 6.5. A tanulókkal szembeni fegyelmező, fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásuk 15. oldal 6.6. Fegyelmi büntetések 16. oldal 7. Az osztályozó vizsga követelményei, szabályozása, a tanulmányok alatti egyéb vizsgák eljárásrendje 7.1. Osztályozó vizsga 16.oldal 7.2. Különbözeti vizsga 17.oldal 7.3. Javítóvizsga 17.oldal 2

3 7.4. Pótlóvizsga 17.oldal 7.5. Vizsgaforma, vizsgarészek 17.oldal 7.6. Vizsgaidőszakok 18.oldal 7.7. A tanulmányok alatti vizsgák rendje 18.oldal 7.8. A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai 18.oldal 7.9. A vizsgák értékelése 19.oldal 8. A tanulók és a szülők tájékoztatása 8.1. A tanulók tájékoztatása 19. oldal 8.2. A szülők tájékoztatása 19. oldal 8.3. Tájékoztató füzet, ellenőrző könyv, elektronikus napló, mint a tájékoztatás kiemelt eszközei 20.oldal 8.4.Az elektronikus naplóhoz a szülő részéről történő hozzáférés módja 20.oldal 9. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, valamint az intézményhez tartozó területek használatának rendje 9.1. Általános használati rend 20. oldal Az iskolaépületben tartózkodás rendje 20. oldal Szaktantermek használati rendje 21. oldal Technika szaktanterem használati rendje 21. oldal Tornaterem, tornaszoba használati rendje 21. oldal Az udvar használati rendje 21. oldal 9.2. A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok 21. oldal 10. Tárgyakra vonatkozó eljárások 22. oldal 11. Egyéb rendszabályok Témazáró dolgozatok 23. oldal Bombariadó, egyéb rendkívüli esemény 23. oldal A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 23. oldal Térítési díj fizetési kötelezettsége 23. oldal Tanulók által előállított dolgok, alkotások 23. oldal Egyéb szociális támogatás 23. oldal 12. Vagyonvédelmi és kártérítési felelősség 23. oldal 1. A házirend célja A tanulói házirendet az igazgató előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: az oktató és nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Elősegíti az intézmény pedagógiai programjának megvalósítását, szabályozza a belső rendet, ezért követése 3

4 kötelező az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. Iskolánk minden diákja kulturált, udvarias és segítőkész magatartással tartsa be mindenkor: a társadalmi együttélés szabályait, viselkedjen méltóan az iskola jó hírnevéhez, védje az iskola becsületét, gazdagítsa hagyományait, óvja saját és társai épségét és a közösség tulajdonát! 2. Jogháttere Ezen házirend: a köznevelésről szóló többször módosított évi. CXC. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. 3. Jogok, kötelességek 3.1. Minden tanuló joga, hogy: Részesüljön: - az adottságainak, a képességeinek, az érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban, - egészségvédelemben, baleset és munkavédelemben, - érdemi tájékoztatásban (önmagáról szóló tanári bejegyzésekről, érdemjegyekről) és érdekvédelemben, Védjék, tiszteletben tartsák: - emberi méltóságát, jogait, azok gyakorlását, - világnézeti meggyőződését, - nemzeti, etnikai önazonosságát. Igénybe vegye: - a napközi otthoni, tanulószobai ellátást, - az egészségügyi, étkezési szolgáltatást, - az iskola létesítményeit, - a diákjuttatásokat, kedvezményeket, biztosítást, - problémái megoldásához tanárai, osztályfőnöke és az iskolavezetés segítségét. Részt vegyen: - a diákkörök munkájában, a választható foglalkozásokon, - az érdekeit érintő döntések meghozatalában, - a diákönkormányzat munkájában, - tanulmányi versenyen, vetélkedőkön Kérelmezze gondviselője által: - a tanórai foglalkozások alóli felmentését, mentesítését, - más intézménybe való átvételét, - tudásának független vizsgabizottság általi értékelését. 4

5 Véleményt nyilvánítson mások emberi méltóságát tisztelve, ismerje és gyakorolhassa jogait. Kijavított dolgozatait 2 héten belül visszakapja A tanulói jogok gyakorlásának, a tanulók véleménynyilvánításának módja Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, az iskola diákönkormányzatától, illetve az iskola vezetőjétől kérhet intézkedést. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása kétévenként a Diákközgyűlésen történik. A diákönkormányzat saját rendje szerint működik, joga van a diákságot képviselni minden tanulókat érintő kérdésben. Az iskolai működéssel kapcsolatban a diákok javaslatokat juttathatnak el az igazgatóhoz a diákönkormányzati képviselők közvetítésével. Az iskolai diákönkormányzat véleményét ki kell kérni a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál. A tanulók nagyobb közösségén az érintett területtől függően osztályt, tagozatot, iskolai tanulóközösséget kell érteni. Az iskolai közösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A házirendben meghatározott tanulóközösség tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően kezdeményezhetik diákkörök indítását. Diákkör létrehozását minimum 20 fő tanuló kezdeményezheti. Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja működésének feltételeit Minden tanuló kötelessége, hogy: Teljesítse tanulmányi kötelezettségét rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően. Tiszteletben tartsa mások emberi méltóságát és jogait. Aktívan és pontosan vegyen részt a szükséges felszereléssel: - a kötelező és a választott foglalkozásokon, - az iskola ünnepélyein és közösségi rendezvényeken, - a tanulmányi kirándulásokon. Megtartsa: - a házirendet, az iskolai szabályokat, - a tanórák (foglalkozások) rendjét, - az egészségvédő és a biztonságvédő ismereteket, - az eszközök, berendezések használati szabályait. Óvja saját és társai: - testi épségét, egészségét és biztonságát. Életkorához igazodóan közreműködjön pedagógusi irányítással: - a közösségi élet feladatainak ellátásában, - környezete rendezetten tartásában, - a használt eszközök, helyszínek karbantartásában, Haladéktalanul jelentse a pedagógusnak a veszélyes állapotot, tevékenységet, balesetet. 5

6 Magatartásával, önfegyelmével járuljon hozzá a tanuláshoz szükséges külső feltételek megteremtéséhez: csend, rend, fegyelem. Külső megjelenése alkalmazkodjon az életkori sajátosságokhoz és az időjáráshoz. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken azok jellegétől, típusától, a résztvevők létszámától és összetételétől függően az iskolai SZMSZ és ezen házirend előírásainak megfelelő magatartást tanúsítson. Az iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken azok jellegének megfelelő öltözékben kell megjelennie. Viselkedésével, magatartásával a rendezvényeken részt vevők és a közvélemény előtt öregbítenie kell az iskola jó hírnevét. Hozza magával a tanórához és a tanórán kívüli foglalkozásokhoz szükséges felszereléseket, tanszereket. 4. Tanulói munkarend 4.1. A tanítás rendje Nyitva tartás és gyülekezés Az iskola nyitva tartása tanítási napokon: 6.00 órától óráig. Tanítás előtti gyülekezési idő a reggeli ügyeletre járó tanulók kivételével: 7.30 óráig, hely: aula A kijelölt reggeli ügyeleti tanteremben nevelői felügyelettel várakozhatnak azok a tanulók, akiknek szülei korai munkakezdéssel dolgoznak. A tanulóknak a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel az órarend szerinti tanteremben (szaktanterem esetén előtte a pavilonban) kell lennie. Az osztálytermekbe reggel 7.30 órától lehet bemenni. A szülők a tanulókat az auláig kísérhetik, illetve a tanítást követően rossz idő esetén - ott várhatják meg Csengetési rend A csengetés rendje a tanítási órák és az óraközi szünetek időtartamát határozza meg. A tanítás kezdete: 8.00 óra. A tanítási órák időtartama: általában 45 perc. A csengetés időrendje: 1. tanóra: 8.00 órától 8.45 óráig utána 10 perc szünet 2. tanóra: 8.55 órától 9.40 óráig utána 15 perc tízórai szünet 3. tanóra: 9.55 órától óráig utána 15 perc udvari szünet 4. tanóra: órától óráig utána 10 perc szünet 5. tanóra: órától óráig utána 5 perc szünet 6. tanóra: órától óráig a főétkezésre biztosított hosszú szünet 7. tanóra: órától óráig Az udvari szünetben az intézmény belső udvarát alapvetően az alsó tagozatosok, míg az épület előtti, bekerített díszteret a felső tagozat tanulói használják. Ettől eltérni a nevelők kezdeményezésére, kizárólag az iskolavezetés döntése értelmében lehet. Becsengetés után a tanulók fegyelmezetten várják a pedagógust az osztálytermekben, illetve az órarend szerint kijelölt szaktantermek előtt. A szaktantermekbe csak a szaktanár engedélyével és kizárólag szaktantárgyi felszereléssel lehet belépni! 6

7 Kicsengetés után az óraközi szünetekben az ügyeletes tanár és a hetesek utasításainak megfelelően kell a következő órára előkészülni Tanítási órák rendje A tanítási órákon minden tanuló feladata, hogy: előkészítse tájékoztató füzetét vagy ellenőrzőjét, és a szükséges tanfelszereléseit, figyeljen és teljesítse feladatait - képességeinek megfelelően, kézemeléssel jelezze szólási szándékát, és a pedagógus felszólítására feleljen, a tanterembe lépő - távozó felnőttet néma felállással üdvözölje, az ülésrend szerint egyenes testtartással óvja egészségét, a tanítás végén tisztaságot és rendet hagyjon maga után A választható tantárgyak, egyéb foglalkozások, továbbá ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai A szabadon választható tantárgyi órák és választásuk szabályai Iskolánkban e területen két tantárgy illetve tantárgycsoport jöhet szóba. Az első osztályba történő beíratás során a két tanítási nyelvű programot választó szülő az e program helyi tantervében (óratervében) szereplő tanítási órákat választja. A pedagógiai program megismerésével és a programot választó döntésével a szülő elfogadja a Nat által meghatározottnál magasabb óraszámot, és az iskola által megjelölt, szabadon választható tantárgyakat. A második évfolyamtól kezdve minden tanév május 20-áig írásban jelentheti be, hogy az addig két tanítási nyelvű oktatásban részt vevő gyermekét nem ebben a programban kívánja tovább taníttatni. Ez esetben az iskola a köznevelési törvény által meghatározott tanulólétszámok figyelembe vételével dönt más tanterv szerint tanuló osztályba történő áthelyezéséről. Amennyiben a szülő gyermekét a következő tanévtől két tanítási nyelvű osztályba kívánja járatni, erről szintén folyó tanév május 20-áig írásban értesíti az iskola igazgatóját. Ebben az esetben az iskola különbözeti vizsga eredményének alapján eldönti, hogy a tanuló képessége, tudása alapján besorolható-e a két tanítási nyelvű osztály adott évfolyamára. A szabadon választható órakeret terhére az órakeretben is szerepeltetett módon a nem két tanítási nyelvű osztályok hetedik és nyolcadik osztályok tanulói választhatnak a tekintetben, hogy az óraterv szerinti idegen nyelvet a kötelező három óra helyett heti négy órában tanulják. A köznevelési törvény kimondja, hogy állami általános iskolában vagy erkölcstan óra, vagy egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan óra választható tanóra keretében. Ennek alapján az iskola a leendő első osztályosok beíratásakor tájékoztatja a szülőket a következő tanévben a hit- és erkölcstan tantárgy oktatásáról (egyházi jogi személyek jogszabály által nyilvánosságra hozható adatainak közlése, tájékoztató dokumentumaik átadása a szülőknek, a jelenlévő egyházi képviselők személyes tájékoztatási lehetőségének biztosítása). A szülő beiratkozáskor nyilatkozik arról, hogy gyermeke erkölcstan órán, vagy egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán kíván-e részt venni. A további évfolyamokon (2-8. évfolyam) az erkölcstan és a hit-és erkölcstan tantárgyi oktatásának választhatósága felmenő rendszerben, a 2013/2014-es tanévtől az 5. évfolyamon kerül bevezetésre, az iskola által biztosított szülői nyilatkozatok kitöltésével. 7

8 Az intézmény minden év május 20-áig a szülők jelentkezése alapján felméri, hányan kívánják módosítani az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választásukat és újraszervezi a csoportokat. Az iskola ebben az esetben is a szülő tudomására hozza az egyházi jogi személyek jogszabály által meghatározott, nyilvánosságra hozható adatait, elősegítve a szülő választását. A választható egyéb foglalkozások és választásuk szabályai Az egyéb foglalkozások megválasztásának joga kiskorú gyermekek esetében is a szülőt (gondviselőt) illeti meg. Az iskola igazgatója ezért az adott év tavaszán hozzáférhetővé teszi minden érintett szülőnek az ezzel kapcsolatos tájékoztatót, ami a pedagógiai program alapján tervezett, szabadon választható foglalkozásokat illetve az azokat várhatóan tartó pedagógusok, szakvezetők nevét tartalmazza. Ezt követően az iskola felméri a tanulók gondviselőinek igényeit (hány tanuló, mely évfolyamon, milyen egyéb foglalkozáson kíván részt venni). A szülői igényeknek az iskolai munkaerő-gazdálkodással, a készülő tantárgyfelosztással, a köznevelési törvényben meghatározott óraszámokkal, az előírt tanulócsoport- létszámokkal történő összevetése után kerülnek kialakításra a következő tanév során indítandó foglalkozások és óraszámaik, erről a szülőket a tanév eleji összevont szülői értekezleten tájékoztatjuk. Az elfogadott és elindított foglalkozásokon a részvétel a tanév végéig kötelező Tanulók megjelenése, felszerelése A tanuló megjelenése, felszerelése legyen iskolába illő, tiszta és gondozott. Az ünnepélyeken és helyi, belső teljesítményméréseken az ünnepi ruha viselése kötelező! Testnevelési órákon csak az előírt tornafelszerelésében lehet részt venni. Az épületben az egészség és a tisztaság érdekében váltócipő használata az alsóbb évfolyamokon ajánlott! Az iskola a tanuló "munkahelye", azért a diák megjelenése legyen mértéktartó! Tartózkodjon ékszerek, kihívó ruházat viselésétől Tanórán kívüli, egyéb foglalkozások, tevékenységek rendje Tanórán kívüli foglalkozások formái Az iskola a tanulók számára - a tanórai foglalkozások mellett - az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Napközi otthon, tanulószoba. A szülők igényeinek függvényében tanítási napokon a délutáni időszakban óráig az első-negyedik évfolyamon napközi otthon, az ötödik-nyolcadik évfolyamon tanulószoba működik. A tanítási szünetekben a munkanapokon összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó és tanulószobás tanulók számára - igény esetén - az iskola ebédet (menzát) biztosít. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. 8

9 Marcalvárosi Főigazgatóság Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Győr Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével véglegesen minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. Szakkör vezetését - az iskola igazgatójának megbízása alapján - olyan pedagógus is elláthatja, aki nem az iskola dolgozója. Versenyek, vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti, stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy vagy több alkalommal kirándulást szerveznek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Erdei iskola. A nevelési és a tantervi követelmények teljesítését segítik a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett, több napon keresztül tartó erdei iskolai foglalkozások, melyeken főleg egy-egy tantárgyi téma feldolgozása történik. A tanulók részvétele az erdei iskolai foglalkozásokon önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egy-egy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segítik a különféle közművelődési intézményekben, illetve művészeti előadásokon tett csoportos látogatások. A tanulók részvétele ezeken a foglalkozásokon - ha az tanítási időn kívül esik és költségekkel jár - önkéntes. A felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Szabadidős foglalkozások. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat felkészíteni azzal, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház- és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények, stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján az iskola igazgatójával történt előzetes megbeszélés után lehetőség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl.: sportlétesítmények, számítógépek, stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. Önköltséges tanfolyamok. A tanulók érdeklődési körének megfelelően szervezzük. Hit- és vallásoktatás. Az iskolában az erkölcstan és a hit-és erkölcstan tantárgyi oktatásának a korábbiakban szabályozott, felmenő rendszerben történő bevezetéséig a területileg illetékes, bejegyzett egyházak - az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül - hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. 9

10 Jelentkezés és részvétel rendje, munkarend A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket értesíteni kell. A szakkörök, énekkarok, differenciált képességfejlesztő foglalkozások, iskolai sportfoglalkozások munkarendje, a szünetek rendje: A fenti tanórán kívüli foglalkozások az intézmény éves munkatervében meghatározott munkarend szerinti időkeretben szerveződnek. Az első délutáni foglalkozás kezdési időpontja 13 óra 45 perc (az ebédelés megkönnyítésére), ezután a foglalkozások 45 percesek. Dupla óra esetén (2X45 perc) szünetet nem tartunk. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével - önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat, a szülő írásbeli kérelmére. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. Az iskolai könyvtár a tanulók számára a tanítási napokon tart nyitva. A könyvtár szolgáltatásait csak az iskolai könyvtárba beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás minden tanév elején egyénileg történik, és egy tanévre szól A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. A napközi otthonba tanévenként előre minden év szeptemberében, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. A tanulószobai foglalkozásra a tanév elején lehet jelentkezni. Indokolt esetben a tanuló tanulószobai felvétele tanév közben is lehetséges. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná az előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók: akiknek mindkét szülője dolgozik, akik átmeneti vagy tartós nevelésbe vettek, akik nehéz szociális körülmények között élnek. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével - a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődnek és délután általában óráig tartanak. A napköziben a foglalkozások a Nkt. által meghatározottan 60 percesek, a tanórák órarendjéhez igazodnak. A tanulási időt megelőzően levegőztetés, szakfoglalkozások és ebédeltetés zajlanak, a napközi otthoni foglalkozási tervek szerint. A tanulás idősávja: tól óráig. Amennyiben a tanuló a tanulási idősávban más foglalkozáson vesz részt (pl. edzés, egyéni különóra, stb.), vagy 10

11 egyéni haladási üteme miatt nem végezte el, nem fejezte be aznapi házi feladatait, a tanulást, felkészülést otthon kell folytatnia. Szülői igény esetén a napköziben a tanulók számára és óra között az iskola felügyeletet biztosít (összevont napközi ügyelet). A tanulószobai foglalkozás a délelőtti tanítási órák végeztével - a tanulószobára járó tanulók órarendjéhez igazodva - kezdődik és délután óráig tart. A tanulószobán így általában 13-tól 16 óráig történik a felkészülés perces tanulás után perces pihenés következik. A napközis és a tanulószobai foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. A tanuló a napközis vagy a tanulószobai foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - a tanuló eltávozására az igazgató vagy igazgatóhelyettes engedélyt adhat. Abban az esetben, ha a tanulónak rendszeres tanórán kívüli elfoglaltsága van, erre a napköziből és a tanulószobáról eltávozhat Az étkezés, valamint az étkezési térítési díjak befizetési rendje A napközisek nevelőjükkel étkeznek, a csak ebédelő diákok az étterem időbeosztása szerint ebédelhetnek az ebédjegy felmutatása után. A tanulók kötelesek az étterem rendjét és a civilizált étkezés szabályait betartani! Ellenkező esetben a rendbontó magatartás fegyelmező vagy fegyelmi intézkedést von maga után. Az iskola minden tanév elején az éves naptári rendben közli az étkezési befizetések időpontjait a szülők, tanulók részére. Az étkezés díját a megjelölt napokon a pénztári nyitvatartás idejében kell befizetni. Ettől eltérő befizetési lehetőségre csak rendkívül indokolt esetben (pl. új tanuló érkezése) van lehetőség. A 2013/2014-es tanévtől lehetőség nyílik az átutalással történő (inkasszós) befizetésre is. Betegség vagy egyéb váratlan körülmény miatt az étkezés lemondása telefonon vagy személyesen történhet, az étkezést megelőző napon 10 óráig a pénztárban. A lemondott étkezések díjának visszafizetése a lemondás napját követő 2. befizetési alkalommal történik meg A tisztségviselő tanulók feladatai A hetesek és feladataik A hetesek az iskola tisztségviselői, akik a házirend biztosítása érdekében felelősségteljes szolgálatot látnak el hetenkénti beosztásban, a kijelölt területeken. Munkájuk zavarása, utasításaik megszegése súlyos magatartási vétségnek minősül. Az osztályfőnök minden héten 2-2 tanulót bíz meg a hetesi feladatokkal. A megbízott tanulók nevét bejegyzi az osztálynaplóba. A hetes kötelességei Az osztály két hetese munkamegosztásban dolgozik. Feladataik: felügyelnek a házirend osztálytermi betartására, biztosítják a tanítás feltételeit: - minden szünetben kiszellőztetik a tantermet, - napsütés esetén lekapcsolják a tanterem világító berendezéseit, - letörlik a táblát, gondoskodnak krétákról, 11

12 - jelentik a tanórák elején a hiányzókat a pedagógusnak, egyikük jelzi az igazgatóhelyettesnek, ha a tanterembe 5 perccel a becsengetés után sem érkezett pedagógus, jelentik az ügyeletes tanárnak a szünetekben a rendbontást, folyamatosan tájékoztatják az osztályfőnököt a hét eseményeiről, gondoskodnak a tanterem tisztaságáról, rendjéről: - a tanulókkal összeszedetik a szemetet, - a székeket felhelyeztetik a padra, - a táblákat letörlik, az ablakokat bezárják, a virágokat öntözik, - távozáskor a lámpákat leoltják, a tantermet bezárják, - a teremkulcsot leadják a portásnak. végrehajtják az osztályfőnök utasításait Portások kötelességei Portás az a tanuló lehet, akinek a magatartása és szorgalma a beosztást megelőző tanulmányi félév végén példás vagy jó. Köteles 7.30 órára az iskolába érkezni és14.00 óráig itt tartózkodni. Ruházata a hétköznapinál ünnepélyesebb kell, hogy legyen. Kötelessége a felnőtt portás és a tanárok utasításait végrehajtani. Az iskolába érkező vendégekkel udvariasan viselkedik. Csak az engedéllyel rendelkezőket engedheti be, tanulótársait a tanítási órák alatt engedély nélkül nem engedheti ki. Köteles pótolni azokat az anyagrészeket, amelyekről aznap lemaradt. 5. Hiányzások és az igazolás rendje 5.1. Mulasztások igazolása, távolmaradási, távozási engedélyek Ha a tanuló a kötelező foglalkozásról távol marad, akkor mulasztását igazolnia kell. Családi vagy hivatalos távolmaradási engedélyt 3 napig az osztályfőnök, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az igazgató adhat. A mulasztás igazolásának elfogadására az osztályfőnök és a szaktanár jogosult. A mulasztás igazolható: a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra. a tanuló beteg volt és azt érvényes orvosi igazolással (orvos aláírása, bélyegzője, azonosító száma) igazolta, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Az igazolást a tanulók legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán adják le. A szülő nagyon indokolt esetben egy tanévben összesen három napot - nem alkalmat - igazolhat. Hosszabb hiányzást csak orvos dokumentálhat, mely igazolást a szülőnek is alá kell írnia Intézkedések igazolatlan mulasztás esetén Amennyiben a tanuló iskolába járási kötelezettségének nem tesz eleget, és igazolatlanul mulaszt: - 10 tanítási órát nem meghaladó igazolatlan mulasztás esetén a szülők erről hivatalos értesítést kapnak (a Gyermekjóléti Központ egyidejű tájékoztatásával). 12

13 - 10 órát elérő igazolatlan hiányzás esetén az intézmény vezetője értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot és a Kormányhivatalt óra igazolatlan mulasztás esetén a Gyermekjóléti Szolgálat ismételt iskolai tájékoztatást követően közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. - Ötven óra igazolatlan mulasztás esetén az igazgató értesíti a fenntartó önkormányzat jegyzőjét és a Kormányhivatalt, a mulasztás együtt járhat az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével. Ha az igazolt és/vagy igazolatlan órák száma egy tanévben meghaladja a kétszázötvenet, a tanuló továbbra is köteles a tanítási órákra járni. Ha a tanítási év végén nem osztályozható, osztályozó vizsgát köteles tenni, amennyiben ezt a nevelőtestület engedélyezi. A nevelőtestület az osztályozó vizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha az igazolatlan mulasztások száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, félévkor osztályozó vizsgát kell tennie. Ugyanez a szabályozás érvényes, ha a tanuló egy adott tantárgyból a tanév során a tanítási órák 30 %-át mulasztja (igazolt és igazolatlan órák összesen) A tanulói késések kezelési rendje Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, ezt igazolnia kell. A késés igazolására az iskolának a mulasztás igazolására meghatározott eljárást kell alkalmaznia. Késés esetén az órát tartó pedagógus beírja a napló mulasztási részébe a késett percek számát (pl.: K/10). Igazolatlan késések esetén a késett percek összeadódnak, és amennyiben a 45 percet elérik, igazolatlan órának minősülnek. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 6. A tanulói teljesítmények értékelése 6.1. Magatartás és szorgalom értékelése MAGATARTÁS: PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ ROSSZ 1. A házirend követelményeit betartja, és társait is erre ösztönzi 2. Órai munkája, viselkedése kifogástalan 3. A feladatok vállalásában kezdeményező, vagy a kezdeményezők mellé áll Betartja a házirendet Órai munkája, viselkedése jó, de nem kifogástalan Feladatmegoldása jó, de nem kifogástalan Részben tartja be a házirendet Órai munkája, viselkedése néha zavarja a munkát A feladatok vállalásában közömbös, nem lehet a munkába bevonni Nem tartja be a házirendet Zavarja társai és tanárai munkáját Teljesen érdektelen, felszólításra sem dolgozik 13

14 4. Társaihoz való viszonya segítőkész, udvarias, kultúrált 5. A Közösségre gyakorolt hatása pozitív, előremutató 6. Viselkedése, hangneme, fegyelmezettsége tanórán és tanórán kívül kifogástalan 7. Felszerelése mindig hiánytalan Társaihoz segítőkész, udvarias Szívesen részt vesz a közösség életében, de nem alakítja Viselkedése, fegyelmezettsége megfelelő tanórán és tanórán kívül Felszerelése hiánytalan Társaival szemben nem mindig kultúrált, segítőkész Vét a közösség ellen Viselkedése esetenként udvariatlan, durva Felszerelése gyakran hiányos Társaira gyakorolt hatása negatív Szemben áll a közösséggel, szándékosan árt Viselkedése, hangneme durva, goromba Felszerelése gyakran hiányos SZORGALOM PÉLDÁS JÓ VÁLTOZÓ HANYAG 1. Tanulmányi munkájában kiváló 2. Önállóság jellemzi munkáját 3. A kötelezőn túl többletfeladatokat vállal (gyűjt, kutat) 4. Önellenőrzése rendszeres A tantárgyi követelményeket megbízhatóan teljesíti Ösztönzésre végzi el munkáját Csak a kötelező feladatokat végzi el 6.2. Iskolai elvárások, a dicséret, jutalmazás elvei A követelmények teljesítésében ingadozó Önállótlan Ritkán vállalkozik feladatok elvégzésére Tanulmányi munkájában megbízhatatlan Nem végzi el a munkáját Érdektelen Rendszertelen Ritkán végzi el Egyáltalán nem végzi el A nevelőtestület az európai kultúra társadalmi szabályaihoz igazoldó magatartást vár el a tanulói jogviszonyban álló diákoktól, - az életkori fejlettségüknek megfelelő módon. Az elvárt viselkedési normáknak kell megfelelni az intézményen belül, valamint azon kívül is a közterületeken és nem zártkörű rendezvényeken! Iskolánk dicséretben részesíti, jutalmazza azt a tanulót, aki képességeihez mérten: tanulmányait kiemelkedően végzi, kitartóan szorgalmas, példamutató közösségi magatartást tanúsít, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, jól szervezi és irányítja a közösségi életet, tartós vagy kiváló eredményű közösségi munkát végez, egyéb módon hozzájárul az iskola jó hírnevéhez A dicséret formái A jutalmazást, a kiemelkedő teljesítmény elismerését elengedhetetlen nevelési - ösztönzési eszköznek kell tekinteni. Mindenkinek - aki feladatot ad - jutalmazási lehetősége is van. Jutalmazhat, illetve jutalomra javaslatot tehet: - tanulóközösség, diákönkormányzat - szaktanár, munkaközösség - az osztályfőnök - a tagozati közösség 14

15 - az igazgatóhelyettes - az igazgató - a nevelőtestület. Jutalom adható egyénnek és gyermekcsoportnak: - kiemelkedő, egyszeri, vagy tartósan fejlődő teljesítményért - kiemelkedően példás magatartásért - közösségért végzett munkáért. Az írásbeli elismerés formái a) Szaktanári, osztályfőnöki dicséret b) Igazgatói dicséret c) Nevelőtestületi dicséret 6.4. Kitüntetések, egyéb elismerések a) Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete ARANY PONT és ARANY ÖTÖS kitüntető jelvényt adományozhat a következő feltételek mellett: - Egy tanéven belül 100 piros pont elérése esetén az 1. három félévben ARANY PONT jelvényt. Egy tanéven belül 100 ötös tantárgyi osztályzat elérése esetén a 2. évfolyam félévétől ARANY ÖTÖS jelvényt - A tanév során a fenti feltételek teljesülése esetén a kitüntető jelvény adományozása több alkalommal is megismételhető. - Átadása ünnepélyes keretek között, általában az iskola vezetői által, vagy az évfolyamgyűléseken történik. - A kitüntető jelvények mellé az ezekre jogosult tanulók igazgatói dicséretben részesülnek. b) Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete az iskola névadása tiszteletére 1990-ben Arany Emléklapot és Arany Emlékplakettet alapított a nyolc év alatt legjobban teljesítő végzős tanulóinknak. Odaítélésükről a nevelőtestület dönt. A diákönkormányzatnak véleményezési joga van. c) Arany Oklevél - a kitűnő tanulók részére. d) Emléktárgy - a kézilabdás osztályok kiemelkedő sportteljesítményt nyújtó (végzős) tanulóinak e) A DÖK által adományozható díj a közösségi munkában kiváló végzős diáknak A tanulókkal szembeni fegyelmező, fegyelmi intézkedések formái és alkalmazásuk 15

16 A fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések alkalmazásánál figyelembe vesszük a tanuló eddigi magatartását, valamint azt, hogy tettében milyen arányú volt a szándékosság, illetve gondatlanság. Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit, valamint a házirend szabályait szándékosan vagy gondatlanul megszegi, a kötelességszegés súlyától függően fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesül. Fegyelmező intézkedések, iskolai büntetések a) Szóbeli figyelmeztetés b) Írásbeli figyelmeztetés Írásbeli figyelmeztetésben részesíthetik a tanulót: - az iskola tanárai, tanítói, a gyermek osztályfőnöke - az iskola igazgatóhelyettesei, tagozatvezetője - az iskola igazgatója - az iskola tantestülete. Osztályfőnöki írásbeli intés Igazgatói írásbeli intés A tanulók nem ünnepélyes alkalmakhoz kötődő elismerése és a tanulóval kapcsolatos fegyelmező intézkedések nyilvánosságra kerülhetnek az évfolyamgyűléseken Fegyelmi büntetések Az a tanuló, aki kötelességeit szándékosan és súlyosan megszegi - fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal - fegyelmi büntetésben részesítendő. Iskolánkban a fegyelmi eljárás lefolytatására a Fegyelmi Bizottság jogosult. A fegyelmi büntetések a következők: megrovás, szigorú megrovás, kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása, áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába. A tanulókkal szembeni fegyelmi eljárás részletes szabályait az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. 7. Az osztályozó vizsga követelményei, szabályozása, a tanulmányok alatti egyéb vizsgák eljárásrendje 7.1. Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló - akinek éves hiányzása a jogszabályban előírt mértéket (250 óra) meghaladja, teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, és a tantestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen; - akinek hiányzása egy adott tárgyból a tantárgy óraszámának 30%-át meghaladta, és érdemjegyei nem teszik lehetővé az osztályozást; - aki vendégtanuló; - aki rendszeres iskolába járás alól felmentett; - aki tanulmányi kötelezettségeit magántanulóként teljesíti; 16

17 - akinek tanulói jogviszonya a szülő (gondviselő) írásbeli kérelmére szünetel, és más intézményben folytatott tanulmányairól elfogadható dokumentumokat nem nyújt be Különbözeti vizsgát tesz az a tanuló - aki tanulói jogviszony átvétellel való létesítéséhez más iskolatípusból kéri felvételét; - aki eltérő tanterv szerinti tanulmányokat folytatott, és azonos vagy magasabb évfolyamra jelentkezik; - aki tanulmányait valamely tantárgyból a már működő emelt szintű csoportban kívánja folytatni Javítóvizsgát tesz az a tanuló - aki tanév végén elégtelen osztályzatot kapott (legfeljebb három tantárgyból); - aki az osztályozó vizsgáról számára felróható okból távol maradt, vagy a vizsgáról engedély nélkül eltávozott Pótlóvizsgát tesz az a tanuló - aki számára fel nem róható ok miatt nem tudott vizsgát tenni Vizsgaforma, vizsgarészek Tantárgy Évfolyam Szóbeli Írásbeli Gyakorlati Magyar nyelv és 1-4 irodalom X X Magyar nyelv 5-8 X Irodalom 5-8 X X Matematika 1-8 X Történelem 5-8 X Erkölcstan 1-8 X Környezetismeret 1-4 X Természetismeret 5-6 X Természettudományos 5-8 gyakorlatok X Biológia 7-8 X Fizika 7-8 X Kémia 7-8 X Földrajz 7-8 X Ének-zene 1-8 X X Hon- és népismeret 5-6 X Vizuális kultúra 1-8 X X Informatika 4-8 X X Technika 1-7 X X Testnevelés 1-8 X Idegen nyelv 1-8 X X Célnyelvi civilizáció 5-8 X X Vallás, etika 7 X Mozgókép- és 8 médiaismeret X 17

18 Egészségtan 6, 8 X A vizsga tantárgyanként az X-szel megjelölt módon teljesíthető Vizsgaidőszakok: - javítóvizsga: augusztus 15. augusztus 31. között - osztályozó vizsga: a tanulmányi félévek lezárását követő két héten belül, illetve adott tanéven belül a javítóvizsgával megegyező időpontban. Az igazgató indokolt esetben engedélyezheti, hogy a tanuló a fentiektől eltérő időpontban tegyen vizsgát. A javítóvizsga időpontja, helye a bejárat melletti hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül, a többi vizsgatípus esetén a szülő (gondviselő) írásos tájékoztatót kap A tanulmányok alatti vizsgák rendje A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgára jelentkezést követően a vizsgát szervező igazgatóhelyettestől, vagy a szaktanártól. Az írásbeli vizsgák rendje: Egy napon összesen legfeljebb három szóbeli/írásbeli vizsga szervezhető. Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázók számára az írásbeli feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló időt legfeljebb harminc perccel meg kell növelni. Lehetővé kell tenni számukra, hogy az iskolai tanulmányok során alkalmazott segédeszközt használják. Írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tehet, vagy a szóbeli vizsgát írásban teheti le a tanuló, ha szakértői vélemény ezt javasolja, vagy sajátos helyzete, adottságai ezt indokolják. A szóbeli vizsgák rendje A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására 30 perc gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát maximum percben önállóan fejti ki. Ha a vizsgázónak engedélyezték, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tegyen, és a vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészekből áll, két témakört kell kifejtenie. A felkészüléshez és a tétel kifejtéséhez rendelkezésre álló időt témakörönként kell számítani. Egy napon összesen legfeljebb három szóbeli/írásbeli vizsga szervezhető. A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vizsgázó számára harminc perc gondolkodási időt legfeljebb tíz perccel meg kell növelni, A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik. A gyakorlati vizsgák rendje A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról. 18

19 7.8. A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak. A tanulmányok alatti vizsgák nem nyilvánosak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni, az alkalomhoz illő öltözékben. Javító vizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni az osztályfőnöknek. A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg. Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke jegyzőkönyv felvétele mellett az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti A vizsgák értékelése A szóbeli és a gyakorlati vizsga értékelése egyetlen érdemjeggyel történik, amelyet a kérdező tanár javaslatára a vizsgabizottság állapít meg. Abban az esetben, ha egy tantárgyból szóbeli és írásbeli vizsgát is tesz a tanuló, ezek külön osztályzatának átlagából kell számítani a végső eredményt. A vizsgák eredményének kihirdetése Ha a tanuló az összes vizsgáját egy napon teszi le, az eredmény kihirdetése a vizsganapon történik. Amennyiben a vizsga időtartama több nap, az eredményhirdetésre az utolsó vizsganapon kerül sor. 8. A tanulók és a szülők tájékoztatása 8.1. A tanulók tájékoztatása: A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról Az iskola igazgatója és a diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus - az iskolai diákönkormányzat vezetőségi ülésén legalább kéthavonta, - a diákközgyűlésen tanévenként legalább egy alkalommal, - az aulában elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja; Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatják. A tanulót és a tanuló szüleit a tanuló fejlődéséről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (ellenőrző könyvön), valamint az e-naplón keresztül írásban tájékoztatják. A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel A szülők tájékoztatása: A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról - az iskola igazgatója - a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésén minden félév elején, - az osztályfőnökök, az osztályok szülői értekezletein tájékoztatják. A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: 19

20 szóban: a családlátogatásokon, a szülői értekezleteken, a nevelők fogadóóráin, a nyílt tanítási napokon, a tanuló értékelésére összehívott megbeszéléseken, írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), az első évfolyamon a félévi és a tanév végi, a 2. évfolyamon a félévi értékelő lapokon és az e-napló útján. Az iskola vezetése minden tanév elején a tanév helyi rendjéről szóló naptárt mely tartalmazza a szülői értekezletek, fogadóórák, ünnepélyek, befizetések rendjét, nyílt napok, stb., időpontjait kiosztja minden tanulónak. Az SzM a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. A tanulók nagyobb csoportján az érintett területtől függően osztályt, évfolyamot, iskolai tanulóközösséget kell érteni. A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola vezetésével, nevelőivel. 8.3.Tájékoztató füzet, ellenőrző könyv, elektronikus napló, mint a tájékoztatás kiemelt eszközei Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze a tájékoztató füzet, ellenőrző könyv. Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni, és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. A szülő az érdemjegyekről az E-naplóból az interneten is tájékozódhat Az elektronikus naplóhoz a szülő részéről történő hozzáférés módja Az elektronikus naplóhoz a szülők (gondviselők) regisztráció után férhetnek hozzá. A regisztráció során olyan alapadatokat kér a rendszer, amivel egyértelműen azonosítható a gyermek-szülő (gondviselő) kapcsolat (pl. gyermek oktatási azonosítója, amit az iskolán kívül csak a szülő ismerhet), valamint felhasználónevet és jelszót állít be. A regisztráció után az iskola rendszergazdája - az adatok ellenőrzését követően - engedélyezi a szülő (gondviselő) hozzáférését a saját gyermekével kapcsolatos információkhoz. Az elektronikus naplóba a regisztráció során megadott felhasználónév és jelszó megadásával lehet belépni. 9. Az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, valamint az intézményhez tartozó területek használatának rendje 9.1. Általános használati rend A tanulók az iskolában (tanítási időben és utána is) csak pedagógusi felügyelettel tartózkodhatnak! Az intézmény belső és külső terei csak a házirend betartásával vehetők igénybe! Az iskola területe tanítási idő alatt csak írásos vezetői, vagy osztályfőnöki engedéllyel hagyható el, a portás regisztrálása mellett! 20

21 A munka és balesetvédelmi előírásokat mindenki köteles megismerni és betartani, saját és társai egészsége, épsége érdekében! Az intézmény területén tilos a dohányzás! Szaktantermek használati rendje: A szaktantermekbe a tanulók csak a terembeosztásban feltüntetett időben, és kizárólag a szaktanárok jelenlétében léphetnek be! A termekben gépeket, felszerelési eszközöket, kísérleti anyagokat kizárólag a tanár utasításai szerint és felügyelete mellett használhatnak a tanulók A technika szaktantermekben folyó foglalkozásokra az aulában gyülekező tanulókat az órát tartó tanár kíséri A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; a sportfoglalkozásokon a tanulóknak - az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük; a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót. A délutáni sportfoglalkozásokra érkező tanulók csak edzőjük, szakvezetőjük kíséretében léphetnek be az iskola épületébe, illetve hagyhatják el azt Az udvar használati rendje: Az udvar az időjárás függvényében a tanulók szabad levegőn való tartózkodásának, mozgásának lehetőségét kínálja. Igénybe vehető a tanulóknak a 3. óra utáni szünetben. A napközis csoportok az iskola belső udvarát a napközi otthoni munkarend szerint használhatják. A tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az udvaron. Az udvari játszótér a délutáni idősávban a napközis csoportok által beosztási rend alapján használható. Nem lehet: - a növényzet közé bemenni, azt tönkretenni, - az épület falait, az udvar bútorzatait, eszközeit rongálni. Az épületen belül nem lehet: labdázni a sport célokra használt helyiségek kivételével, másokat a közlekedésben akadályozni, testi épségét veszélyeztetni, a diáktársakat rendbontással zavarni, hangoskodni A szülők, akik gyermekeikéért érkeznek az iskolába, jó idő esetén a bejárat előtti dísztéren várják a tanulókat. Az osztálytermekbe, a pavilonokba a szülők, hozzátartozók nem mehetnek fel. 14 óráig rendkívüli esetben a gyermekportással juttathatnak el üzenetet a pedagógusnak, vagy gyermeküknek. A tanév első két hetében (a beszoktatás időszakában) az első osztályosok szülei felkísérhetik gyermekeiket az osztályterembe, vagy távozáskor felmehetnek értük A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok - A tanuló kötelessége, hogy: óvja saját és társai testi épségét, egészségét; elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és a biztonságát védő ismereteket; betartsa és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfőnökétől, illetve a nevelőitől hallott, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat; 21

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg

HÁZIREND. Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg 2013 Zrínyi Miklós Gimnázium Zalaegerszeg Rákóczi u. 30. OM azonosító:037 632 Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 1. Az iskola munkarendje... 2 2. A tanulók jogai... 5 3.

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény

A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény A Tapolcai Általános Iskola HÁZIRENDJE Kivonat Batsányi János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Sportiskolai Tagintézmény Készült: 2009. augusztus 15. Hatályba lépett: 2009. szeptember 1. Következő felülvizsgálat

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben