CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND"

Átírás

1 CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, február igazgató

2 HÁZIREND A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok érvényesülése és a tanulói kötelezettségek érdekében az alábbi et adja ki. I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. (1) A szabályozása a Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskolával jogviszonyban állókra terjed ki. (2) A ben foglaltakat az iskola területén és az iskola által szervezett iskolán kívüli programon kell betartani. (3) A ben foglaltak betartásáért felelősek a) az iskola tanulói, b) az iskola pedagógusai és egyéb alkalmazottai, c) az iskolai tanulók szülei. 2. A a jogszabályok alapján meghatározza: (1) a tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályokat és eljárásokat, (2) a tanulói kötelezettségek teljesítésének szabályait, (3) az iskola munkarendjét, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjét, (4) a tanulói jogviszonyból adódó egyéb szabályokat. 3. A tanulói jogviszony (1) a szülők kérésére, az igazgató döntése alapján, a beiratkozás napján jön létre. (2) vagy a szülők kérésére másik iskolába való átvételt követően, vagy a tanulmányi kötelezettségek teljesítésével, az iskola igazgatójának döntése alapján szűnik meg

3 II. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK ÉS ELJÁRÁSOK 4. A tanulók jogait a jogszabályok különösen az évi LXXIX. törvény a közoktatásról határozzák meg. 5. (1) A tanuló vagy a tanuló szülője a tanulói jogviszony létesítésekor írásban kérheti, hogy gyermeke melyik osztályba csoportba kerüljön. (2) A tanulók osztályba csoportba sorolásáról az igazgató vagy az általa megbízott pedagógus(ok) dönt(enek). 6. A tanulók jogai (1) A tanulók elsődleges joga a tanulás, melyhez a szükséges segítséget az iskola által szervezett foglalkozásokon kapják. (2) Az a tanuló, aki tanév végén egy vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a tanév rendjében meghatározott időben javító vizsgát tehet. (3) Az iskolai élet valamely területén kiemelkedő teljesítményt elérő tanuló a ben meghatározottak szerint (7. pont) jutalomban részesülhet. (4) Az iskola tanulói: a) részt vállalhatnak az iskolai diákönkormányzat munkájában, választók és választhatók az iskolai Diákönkormányzatba. b) felvételüket kérhetik emelt óraszámú csoportba, szakkörbe, énekkarba, napközibe, tanulószobai foglalkozásra. c) részt vehetnek osztálykiránduláson, jutalomkiránduláson, tanulmányi- és sportversenyeken, kulturális és sportrendezvényeken, iskolai szervezésű táborokban. d) a kötelező tanítási időn kívül, felnőtt felügyeletével nyitva tartási időben használhatják az iskola könyvtárát, használhatják az iskola udvarát és egyéb helyiségeit. e) indokolt esetben a szülő írásos kérésére felmentésüket kérhetik egyes tantárgyak tanulása vagy egyes tanítási órákon való részvétel alól. (5) A tanulók félévente és tantárgyanként egy alkalommal tanáraiktól javítási lehetőséget kérhetnek. 7. Az iskolai tanulók a tanulói jogviszonnyal, jogaik érvényesítésével kapcsolatos (1) információkat, valamint ezzel kapcsolatosan felmerülő kérdéseikre választ kaphatnak: osztályfőnöküktől, szaktanáraiktól, a Diákönkormányzatot segítő pedagógustól és az iskola igazgatójától. (2) véleményüket és javaslataikat osztályfőnökükön és az osztályok diákönkormányzati képviselőin keresztül közölhetik. (3) érdekeiket az iskolai Diákönkormányzaton keresztül érvényesíthetik. 8. (1) Az iskolai élet valamely területén kiemelkedő teljesítményt (példás magatartás és szorgalom, közösségi tevékenység, tanulmányi eredmény, versenyeken elért eredmény) nyútjó tanulót az iskola vagy az iskola pedagógusa dicséretben vagy jutalomban részesítheti. (2) A jutalmazás szempontjai: a) példamutató magatartás vagy szorgalom, b) folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredmény, sporteredmény, c) az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi munka, d) iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, rendezvényeken, bemutatókon való részvétel,

4 e) Az iskola jó hírnevének növelése. (3) Az iskolai jutalmazás formái: a) dicséretek a tájékoztató füzetben tanév közben: szaktanári dicséret, a szaktanárok (tanítók) döntése alapján napközis nevelői dicséret, a napközis pedagógus(ok) döntése alapján osztályfőnöki dicséret, az osztályfőnök döntése alapján igazgatói dicséret, az igazgató döntése alapján nevelőtestületi dicséret, a nevelőtestület döntése alapján. b) Az iskolai szintű versenyek helyezettjei a Diákönkormányzatot segítő pedagógus döntése alapján oklevelet és könyvjutalmat kaphatnak. c) Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók az igazgató döntése alapján igazgatói dicséretben részesülhetnek. d) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget a pedagógusok vagy a nevelőtestület csoportos dicséretben és jutalomban részesítheti. e) Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók munkájának elismerése az osztályfőnök döntése alapján a tanév végén oklevél és/vagy könyvjutalom osztályozó értekezlet döntése alapján nevelőtestületi dicséret f) A több éven át kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók elismerése a tanév végén a szakmai munkaközösségek vezetőinek véleménye és az igazgató döntése alapján a: legeredményesebb szakiskolai tanulónak Szakiskolai díj legeredményesebb tanulónak Dr. Abonyi Mátyásné Emlékplakett legeredményesebb sportolónak Berkes Ferenc Emlékplakett (4) A felsorolt dicséretek, jutalmak átadására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A jutalmak odaítéléséről az erre jogosult nevelő (szaktanár, napközis nevelő, osztályfőnök, nevelőtestület, igazgató) dönt. (5) A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, illetve az osztálynapló megjegyzés rovatába be kell jegyezni. 9. (1) A tanulók közös tevékenységük megszervezésére a tanév szeptember 15-ig kezdeményezhetik diákkörök létrehozását. A diákkörök létrehozásáról az igazgató dönt. (2) A diákkörök élén pedagógus vezető áll, akit ezzel a feladattal az igazgató bíz meg. (3) A diákkörök tagjai közül egyes feladatok vagy megbízások ellátására képviselőt választhatnak. (4) A diákkörök tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai Diákönkormányzatba. 10. (1) Az iskolai tanulók legmagasabb szintű érdekképviseleti szerve az iskolai Diákönkormányzat. (2) Az iskola a Diákönkormányzat működéséhez szükséges valamennyi feltételt biztosítja. (3) Az iskolai Diákönkormányzat: a) tagjait az egyes osztályok által egy tanévre választott képviselők alkotják. b) tagja lehet a diákkörök képviselője. c) egyes feladatok ellátására saját tagjaiból, vagy az egyes osztályok által delegált tanulókból munkacsoportokat alakíthatnak. d) tevékenységét az igazgató által megbízott pedagógus segíti. e) gyakorolja a jogszabályban előírt jogosítványait. (4) A Diákönkormányzat Diákügyeletet működtet, melynek tevékenységét külön szabályzat tartalmazza

5 11. (1) A tanulók tanévenként legalább egy alkalommal összehívott iskolai diákközgyűlésen kapnak tájékoztatást az iskolai tevékenységekről. (2) A diákközgyűlés időpontját az éves munkaterv tartalmazza. (3) Rendkívüli diákközgyűlés összehívását kezdeményezheti az iskolai Diákönkormányzat, vagy az iskolai tanulók nagyobb közössége is. (4) A diákközgyűlésen az iskola igazgatója vagy az általa megbízott pedagógus tájékoztatja a tanulókat az iskolai élet aktuális kérdéseiről, a tanulók és a diákönkormányzat által felvetett problémákról, a tanulók tanulócsoportok iskola eredményeiről. (5) Az iskolai tanulók nagyobb közössége a mindenkori tanulói létszám legalább 20 százaléka. (6) Az iskola tanulói a tanulók szülei az aktuális programokról és rendezvényekről az iskolai hirdetőtáblán, az iskola honlapján és írásos tájékoztatókban kapnak rendszeres információkat

6 III. A TANULÓI KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSE 12. A tanulók kötelezettségeit jogszabályok különösen az évi LXXIX. törvény a közoktatásról határozzák meg. 13. A tanulók elsőrendű kötelessége az egyéni képességekhez mért tanulás. 14. Az iskola tanulói (1) felelősek saját és társaik testi épségéért. (2) az iskola felszereléseiért és berendezéseiért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak. (3) az iskola épületében észlelt károkozást (rongálást, firkálást) vagy balesetet kötelesek azonnal jelezni az órát tartó vagy ügyeletes pedagógusnak, rendkívüli esetben az iskola igazgatójának. (4) gondatlan vagy szándékos károkozás esetén jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhetők. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. (5) tájékoztató füzetüket minden tanítási órán maguknál tartják, a megszerzett érdemjegyeket azonnal beírják, tanárukkal a tanítási óra végéig, szüleikkel másnapra láttamoztatják. (6) kötelesek tanulótársaik és az iskolai alkalmazottak emberi méltóságát tiszteletben tartani. (7) tanórákon, iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokon és iskolán kívüli programokon kötelesek betartani a pedagógusok útmutatásait. 15. (1) A kötelező és választott tanítási órákról, a tanév elején választott tanórán kívüli foglalkozásokról és a tanév rendjében meghatározott kötelező iskolai szervezésű foglalkozásokról való mulasztást igazolni kell. (2) A tanuló mulasztását az órát tartó pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi, és az osztályfőnök havonta összesíti. (3) Amennyiben a tanuló mulasztása meghaladja a 100 tanítási órát, az iskola írásban értesíti a tanuló szülőjét a további mulasztások várható következményeiről. (4) Az előre tudható pl. családi ok miatti tanévenként 5 tanítási napot a) meg nem haladó mulasztást a szülő előzetes írásos kérésére az osztályfőnök engedélyezi, b) meghaladó mulasztást a szülő előzetes kérésére az osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezi. (5) Előre nem tudható mulasztás esetén a) a szülőnek lehetőség szerint a mulasztás első napján értesítenie kell az iskolát. b) a tanulók mulasztását a szülők a mulasztást követő első tanítási napon a tanulók tájékoztató füzetében írásban igazolják. c) betegség esetén a szülői igazolás mellett és azzal egy időben orvosi igazolás is szükséges. (6) A tanuló mulasztása igazolatlan, ha azt a tanuló a tanuló szülője nem, vagy nem a ben meghatározottak szerint igazolja. (7) Az igazolatlan mulasztások jogszabályban előírtakon túli következményei: a) az első igazolatlan mulasztást követően az osztályfőnök a szülőt írásban értesíti. b) a 11. igazolatlan órát követően az osztályfőnök fegyelmi eljárást kezdeményezhet a tanuló ellen. (8) Testnevelés óra alóli eseti felmentést csak a szaktanár adhat. A testnevelés óra alóli eseti felmentés idején a tanulónak a tanulócsoporttal együtt kell tartózkodnia. 16. (1) Ha a tanuló a) az első tanítási órát megelőzően 5 perccel nem érkezik meg az iskolába, ezt a tájékoztató füzetbe az ügyeletet ellátó pedagógus vagy diákügyeletes bejegyzi. b) becsöngetésre nem érkezik meg a tanórára, ez a tanóráról való késésnek minősül

7 (2) A tanítási óráról való késést és annak időtartamát az órát tartó pedagógus az osztálynaplóban rögzíti, és az osztályfőnök igazolhatja. (3) Az első tanítási óráról való késést a) a bejáró tanuló a késés napján a tömegközlekedési eszközt üzemeltető által kiadott hivatalos irattal igazolhatja. b) a tanuló szülője családi ok miatt tanévenként két alkalommal a tájékoztató füzetben, a késést követő napon írásban igazolhatja. (4) A nap közbeni tanítási óráról való késést a tanuló osztályfőnöke vagy az igazgató a tanítási nap utolsó órája végéig a tanuló indokai alapján igazolhatja. (5) A tanuló késése igazolatlan, ha a) a tanuló a tanuló szülője a késést nem vagy nem a ben meghatározottak szerint igazolja. b) az osztályfőnök vagy az igazgató a tanuló indokait a nap közbeni tanítási órák esetében megalapozatlannak minősíti. (6) Amennyiben a késések idejének összege eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy egy igazolatlan órának minősül. 17. (1) A megsértésének következménye fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi eljárás. (2) Fegyelmező intézkedések: a) Az iskola pedagógusa által adott szóbeli figyelmeztetés. b) Az iskola pedagógusának bejegyzése a magatartás füzetbe, melyet az osztályfőnök a magatartás vagy szorgalom értékelésekor vesz figyelembe. c) Az iskola pedagógusa által adott írásbeli figyelmeztetés vagy intés, melyet a pedagógus a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba ír be. d) Igazgatói írásbeli figyelmeztetés vagy intés, melyet az igazgató a tanuló tájékoztató füzetébe, az osztályfőnök az osztálynaplóba ír be. e) A tanuló eltiltása nem kötelező iskolai szervezésű tanítási programról. (3) A súlyos megsértéséért a tanuló jogszabályok szerint lefolytatott fegyelmi eljárás során az alábbi fegyelmi büntetésekben részesülhet: a) Megrovás b) Szigorú megrovás c) Áthelyezés másik osztályba, másik iskolába d) Nem tanköteles tanuló esetén kizárás. (4) A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. (5) A nevelőtestület a tanulókkal szembeni fegyelmi jogkörét a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint látja el. (6) A fegyelmező intézkedések és fegyelmi büntetések kiszabásánál az iskola a fokozatosság elvét alkalmazza, melytől indokolt esetben és a vétség súlyától függően el lehet térni. 18. (1) A tanulók iskolai és az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken és programokon társaikkal és felnőttekkel szemben tanúsított viselkedését, valamint a közösségben végzett tevékenységet az iskola a tanulók magatartásában értékeli. (2) A magatartás értékelésének fokozatai. A tanuló magatartása: a) Példás, ha a et nem sérti meg, a tanulmányi és közösségi munkában öntevékeny. Segíti társait és tanárait a problémák megoldásában. Tanáraival és társaival tisztelettudó. b) Jó, ha a et betartja, önként nem vállal feladatot, de a rábízottakat pontosan elvégzi. Tanáraival és társaival tisztelettudó. c) Változó, ha a valamely pontját megsérti és az osztályközösség feladataiban rendszertelenül vesz részt. d) Rossz, ha a et súlyosan vagy rendszeresen megsérti, az osztályközösség és iskola feladataiból nem vállal részt. Stílusa sértő, viselkedése durva

8 (3) Az igazolatlan mulasztások a tanulók magatartásának értékelését módosítják. Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma: a) 1-2 óra, a havi magatartás értékelése legfeljebb változó. b) 3-6 óra, a következő félévi magatartás értékelése legfeljebb változó. c) 7-10 óra, a következő félévi magatartás értékelése rossz. 19. (1) A tanulók képességeinek megfelelő tanulmányi munkáját és fejlődését, felkészülését, kötelező felszereléseinek házi feladatainak hiányát az iskola a tanulók szorgalmával értékeli. (2) A szorgalom értékelésének fokozatai. A tanuló szorgalma: a) Példás, ha képességeinek megfelelően teljesít, tanulmányi munkája rendszeres és alapos, órai aktivitása magas színvonalú. b) Jó, ha feladatait pontosan elvégzi, tanulása rendszeres, de órai aktivitása nem mindig kielégítő. c) Változó, ha felkészülése rendszertelen, teljesítménye nincs összhangban képességeivel. d) Hanyag, ha rendszertelen tanulmányi munkája miatt képességeihez mérten gyenge tanulmányi eredményt ér el. 20. (1) A tanulók havi magatartásának és szorgalmának értékeléséről az osztályban tanító pedagógusok véleménye alapján az osztályfőnök dönt. (2) A tanulók félévi és tanév végi magatartásának és szorgalmának értékeléséről az osztályban tanító pedagógusok az osztályozó értekezleten döntenek

9 IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE, A TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 21. A tanítási napok tanórák szünetek napközis foglalkozások étkezés rendje. (1) A fél 8 előtt érkező tanulók az aulában a reggeli ügyeletet igénybe vevő tanulók az ügyeleti teremben várakoznak, és a 07:30-as jelzőcsengetéskor indulnak a tantermekbe. (2) A tanulók az iskolába érkezést követően a tanítás befejezéséig az iskolát csak az osztályfőnök vagy az iskolavezetés írásos engedélyével (kilépőkártya) hagyhatják el. (3) A tanítási órák rendje a) A kötelező tanórák 08:00 órakor kezdődnek, és 45 percesek. b) A tanítási órákon: tilos a tanórai tevékenységhez nem szükséges eszközöket és tárgyakat használni. a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni. (4) Az óraközi szünetek rendje: a) Az első és a harmadik szünet 15 perces, a többi szünet 10 perces. b) Étkezni bármelyik szünetben lehet a tanteremben, vagy az aulában. c) A büfében minden szünetben lehet vásárolni, de csengetéskor a tanteremben kell tartózkodni. d) A harmadik szünetet a tanulók az udvaron tölthetik évfolyamosok tanítójuk kíséretével, évfolyamosok ügyeletes tanári felügyelettel. e) Az óraközi szünetekben a tanulók ügyelnek az épület tisztaságára és berendezési tárgyaira, önmaguk és társaik testi épségére. f) A tanulók tanári felügyelet nélkül a tantermekben lévő eszközöket nem használhatják. g) A tanórák előtti jelzőcsengetéskor a tanulók felkészülnek a közvetkező tanítási órára. (5) A tanítási órák befejezését követően a) a napközis (tanulószobai) tanulók a napközi (tanulószoba) termébe mennek. b) az étkező tanulók az ebédlő előtt lévő fogasokon elhelyezik a táskájukat és kabátjukat, majd tanulói kártyájukkal, az ügyeletes pedagógus felügyeletével megkezdik az étkezést. c) a nem napközis és nem étkező tanulók elhagyják az iskola épületét. (6) A napközis foglalkozások a) 16:00 óráig tartanak b) befejezését követően a délutáni (16:00-17:00 óra közötti) ügyeletet igénybe vevő tanulókat a napközis pedagógusok az ügyeleti terembe kísérik. 22. (1) A hetesek osztályfőnökük megbízása alapján látják el feladataikat, az osztályfőnök a hetesi tevékenység ellátását a magatartás értékelésében veszi figyelembe. (2) A hetesek a) előkészítik a tantermet a tanórára: tábla, kréta, szellőztetés, terem rendje és tisztasága, jelentés. b) becsengetés után 5 perccel jelentik a pedagógus távollétét a tanári szobában. c) a napi utolsó tanóra után felelősek a terem rendjéért: tisztaság, székek felrakása, ablakok bezárása, villany lekapcsolása. 23. (1) A tanulók tanulmányi eredményeinek segítése és a tanulói felügyelet ellátása érdekében az iskola rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. (2) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozások a napi tanítási órák befejezését követően kezdődnek, és a napi nyitva tartási idő végéig tarthatnak. A foglalkozások helyét és idejét az iskola éves órarendje határozza meg. (3) A rendszeres és ingyenes tanórán kívüli foglalkozások a) napközi otthon, tanulószoba

10 b) egyéb tanórán kívüli foglalkozások: szakkörök, énekkar, diáksportkör felzárkóztató és tehetségfejlesztő foglalkozások (4) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola pedagógusai vagy az igazgató által megbízott egyéb személy vezeti. (5) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, tanév elején a szülő írásbeli kérésére történik, és egy tanévre szól. (6) A felzárkóztató foglalkozásokra kötelezett tanulókat képességeik és tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. Részvételük a felzárkóztató foglalkozásokon kötelező. (7) A napközis tanulószobai foglalkozásról való eltávozás csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján történhet a foglalkozást vezető pedagógus engedélyével. (8) A rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást igazolni kell. A foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanulót a foglalkozásokat tartó pedagógus a foglalkozásról kizárhatja. 24. (1) A tanulók fejlődése, a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az iskola nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokat szervezhet. (2) A nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások időpontja tanítás nélküli munkanapon, a tanítási órákat követően és hétvégén lehetséges. (3) Nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozások: a) az osztályfőnökök a tantervi követelmények kiegészítése, a nevelőmunka elősegítése érdekében évente egy alkalommal az iskola éves munkatervében meghatározott időpontban osztályaik számára tanulmányi kirándulást szerveznek. A kirándulás tervezett helyét, idejét az osztályfőnöki munkatervben rögzíteni kell. b) az iskola pedagógusai az igazgató előzetes engedélyével a tanulók számára túrákat, kirándulásokat, táborokat szervezhetnek. c) az iskola a tehetséges tanulók fejlődésének elősegítése érdekében tanulmányi, sport- és kulturális versenyeket, vetélkedőket szervez. A versenyek megszervezéséért, a résztvevő tanulók felkészítéséért a szakmai munkaközösségek, illetve a szaktanárok a felelősek. (4) A nem rendszeres tanórán kívüli foglalkozásokon résztvevő tanulók a foglalkozások költségeit vagy annak egy részét megtérítik. 25. (1) A tanulók az általuk egyes rendkívüli esetekben iskolába bevitt, tanuláshoz nem szükséges értékes tárgyaikat a reggeli tanítás megkezdése előtt a gazdasági irodán adhatják le megőrzésre, és az utolsó tanítási órát követően a gazdasági irodán veszik át. (2) A megőrzésre át nem adott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 26. (1) Az iskolában a tanulóknak a helyhez és alkalomhoz illő öltözékben és módon kell tartózkodniuk. (2) A tanulók(nak) a) váltócipőről az időjárásnak megfelelően gondoskodjanak. b) tanítási időben a kabátokat és váltócipőket az osztályok részére kijelölt zárható öltözőszekrényben vagy fogasokon helyezzék el c) a balesetveszély miatt testékszer fiúknak fülbevaló viselése nem megengedett. d) ékszert testnevelési órán nem, egyéb órákon csak saját felelősségükre viselhetnek

11 27. (1) Az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünnepi öltözetben jelennek meg. (2) A tanulók ünnepi öltözéke: a) Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág (nem farmer) és fehér blúz b) Fiúknak: sötét nadrág (nem farmer) és fehér ing. 28. Az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken és programokon a tanulók számára tilos: (1) minden tűz- és balesetveszélyes tevékenység. (2) a dohányzás és dohányáru bevitele. (3) szeszes ital és kábítószer fogyasztása és bevitele. (4) rágógumi és szemeteléssel járó élelmiszerek (pl. tökmag, szotyola) fogyasztása és bevitele

12 V. A TANULÓI JOGVISZONYBÓL ADÓDÓ EGYÉB SZABÁLYOK 29. A napközis, a tanulószobai és az iskolaotthonos foglalkozásokra való felvétel elvei és eljárása: (1) A napközis tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre, a tanév első hetében írásban, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napköziotthoni elhelyezését. (2) A napközibe, illetve a tanulószobára jelentkező valamennyi tanulót fel kell venni a foglalkozásokra. (3) Iskolaotthonos foglalkozás indítása esetén a jelentkezés és a felvétel szabályait az iskola igazgatója a Diákönkormányzat és iskolai Szülői Szervezet egyetértésével, a nevelőtestület előzetes véleménye alapján egyedileg szabályozza. 30. (1) A tanulók a kötelező tanórai foglalkozásokon túl az iskola pedagógiai programja alapján nem kötelező tanórai foglalkozásokon vehetnek részt. (2) A tanulók harmadik évfolyamtól kérhetik az emelt óraszámú idegen nyelvi csoportban való nyelvtanulást. a) Az iskola a 2. évfolyamon tájékoztatja a tanulókat a tanulók szüleit a tervezett emelt óraszámú csoportok indításáról, annak feltételeiről és körülményeiről. b) A tanulók a tanulók szülei a tájékoztatóban megjelölt határidőig írásban jelentkeznek az emelt óraszámú idegen nyelvi oktatásra. c) A felvételről a tanuló tanulmányi eredményei, magatartása, szorgalma, valamint egy szövegértési és helyesírási teszt eredménye alapján az igazgató által kijelölt bizottság dönt legkésőbb a tavaszi szünet kezdetéig. d) Emelt óraszámú idegen nyelvi csoport minimum 12, megfelelő teljesítményt elérő tanulóval indítható. e) Az emelt óraszámú idegen nyelv tanulásához szükséges tanulmányi eszközök beszerzése a szülő részére többletkiadást jelenthet. f) A 3. évfolyam végétől (tanulással kapcsolatos probléma esetén) vagy a nyelvtanár javaslatára, vagy a szülő kérésére az igazgató döntése alapján a tanuló normál óraszámú csoportba kerülhet. g) Az emelt óraszámú csoportba felvett tanuló számára a foglalkozásokon való részvétel kötelező. (3) A tanulók 6. évfolyamtól kérhetik második idegen nyelv tanulását. a) Az iskola az 5. évfolyamon tájékoztatja a tanulókat a tanulók szüleit a tervezett nyelvi csoportok indításáról, annak feltételeiről és körülményeiről. b) A tanulók a tanulók szülei a tájékoztatóban megjelölt határidőig írásban jelentkeznek a második idegen nyelv tanulására. c) A felvételről a tanuló 4. évfolyam tanév végi és 5. évfolyam félévi eredményei (magyar nyelv, magyar irodalom, matematika, idegen nyelv, magatartás, szorgalom) alapján az igazgató dönt legkésőbb a tavaszi szünet kezdetéig. d) Második idegen nyelvi csoport minimum 15, megfelelő teljesítményt elérő tanulóval indítható. e) A második idegen nyelv tanulásához szükséges tanulmányi eszközök beszerzése a szülő részére többletkiadást jelenthet. f) A nyelvi csoportba felvett tanuló számára a foglalkozásokon való részvétel kötelező. A tanuló felmentésére, osztályozás és értékelés alóli felmentésére a kötelező tantárgyakra vonatkozó jogszabályok érvényesek. 31. Térítési díj és tandíj befizetése, visszafizetése (1) Az iskolában a térítési díj és tandíj ellenében folyó oktatási tevékenységeket (ha van ilyen) tanévenként az iskola munkatervében kell meghatározni

13 (2) Az oktatási törvény előírásai alapján és az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről (ha van ilyen) és az esetleges kedvezményekről, valamint a befizetés és visszatérítés rendjéről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntést megelőzi: a) az iskolai Diákönkormányzat és iskolai Szülői Szervezet egyeztetése. b) a nevelőtestület véleménye. (3) Az étkezési térítési díjakat havonta előre, a tanév rendjében meghatározott napokon személyesen kell befizetni az iskola gazdasági irodáján. (4) A befizetett étkezési térítési díjat a szülő kérésére az iskola az alábbiak szerint téríti vissza: a) a tanuló mulasztása, betegsége esetén a lemondást megelőző nap 09:00 óráig a tanuló szülője személyesen vagy telefonon lemondhatja az iskolatitkárnál a befizetett étkezést. b) az előre lemondott étkezés befizetett díja a következő befizetésnél kerül jóváírásra, vagy a szülő kérésére az iskola a szülőnek készpénzben visszafizeti. 32. A szociális ösztöndíj, támogatás megállapításának és felosztásának elvei. (1) A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről amennyiben erre az iskola jogosult a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után az iskola igazgatója dönt. (2) Az ösztöndíjak és támogatások odaítélésénél előnyt élvez az a tanuló: a) akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, b) akit az egyik szülő egyedül nevel, c) aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, d) akinek magatartási és tanulmányi munkája megfelelő. (3) A döntést megelőzi az iskolai Diákönkormányzat vezetőjének és az iskolai Szülői Szervezet képviselőjének egyetértése. 33. (1) A tanulók egészségének megőrzése és a balesetek megelőzése érdekében a tanulóknak kötelező betartaniuk az iskolai védő, óvó előírásokat. (2) A tanév eleji első osztályfőnöki órán az osztályfőnökök a tanulókat tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesítik. (3) A tanév első fizika, kémia, technika és testnevelés óráján a szaktanárok a tantárgy sajátosságainak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesítik a tanulókat. (4) Az iskolán kívüli programokat megelőzően a kísérő pedagógus a program sajátosságainak megfelelő balesetvédelmi oktatásban részesíti a tanulókat. (5) Tanévenként egy alkalommal tűzriadó keretében megtörténik az iskola kiürítése. (6) A tanulók a) felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a tornateremben, a kémia és számítástechnika termekben, valamint az irodákban és szertárakban. b) nem tartózkodhatnak a műszaki-gazdasági helyiségekben. (7) A tanulók rendszeres iskolaorvosi- és fogászati ellátásban részesülnek. a) az orvosi és fogászati ellátást a jogszabályokban meghatározott és egyéb szakmai szempontok alapján az iskolai egészségügyi szolgálat végzi. b) az iskolákban történő orvosi vizsgálatok és oltások időpontjáról az iskola előzetesen értesíti a tanulók szüleit. (8) A rendkívüli eseményt és balesetet azonnal jelezni kell az ügyeletes pedagógusnak, vagy a tanári szobában. (9) A bombariadó esetén elmaradt tanítási órák pótlásának idejéről a nevelőtestület véleménye alapján az igazgató dönt. (10) A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős neve és elérhetősége a tanulók tájékoztató füzetében található

14 34. (1) A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvéről és az elosztás rendjéről amennyiben ilyenre a fenntartó támogatást biztosít az igazgató egyedileg dönt. (2) A döntést megelőzi az iskolai Diákönkormányzat és iskolai Szülői Szervezet egyetértése. 35. (1) A normatív kedvezményekre jogosultakon túli további tankönyvkedvezményekre vonatkozó igények elbírálásáról amennyiben ilyenre a fenntartó támogatást biztosít az igazgató egyedileg dönt. (2) A döntést megelőzi az iskolai Diákönkormányzat és iskolai Szülői Szervezet egyetértése. 36. (1) A tanulók által előállított termék vagyoni jogának átruházása esetén a tanulót megillető díjazás szabályait az igazgató egyedileg határozza meg. (2) A döntést megelőzi az iskolai Diákönkormányzat és iskolai Szülői Szervezet egyetértése

15 VI. ZÁRADÉK 37. (1) Jelen et az iskolai Diákönkormányzat és Szülői Szervezet egyetértésével a nevelőtestület elfogadta. (2) Jelen : a) a fenntartó jóváhagyó döntését követő tanítási félév első tanítási napján lép életbe és visszavonásig érvényes. b) hatályba lépésével egyidejűleg a korábban érvényes hatályát veszti. (3) Jogszabályok változása esetén a módosításának kezdeményezéséért az iskola igazgatója felelős. (4) A módosítását kezdeményezhetik: a) az iskola igazgatója, b) a pedagógusok, a nevelőtestületnél, c) a tanulók szülei az iskolai Szülői Szervezetnél, d) az iskola tanulói a Diákönkormányzatnál, e) a tanulók nagyobb közössége. 38. (1) A nyilvános szabályzat. (2) A : a) egy példányát az iskola a tanulói jogviszony létesítésekor, valamint érdemi változtatását követően a tanulóknak szülőknek átadja. b) egy-egy példánya az iskola könyvtárában, az iskolai Szülői Szervezet képviselőjénél, a Diákönkormányzat képviselőjénél, az osztályfőnököknél, valamint a tanáriban megtekinthető. c) szabályozását tanévenként az első tanítási napon az osztályfőnökök a tanulókkal ismertetik. d) az iskola honlapján olvasható. ( e) alapján készített kivonat mely az 1. számú melléklet szerinti legfontosabb tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét tartalmazza tudomásul vételét tanévenként a tanuló és szülője a tanuló tájékoztató füzetében aláírásukkal igazolják. 39. A tanulói jogok érvényesítésével és a tanulói kötelezettségek teljesítésével összefüggő szabályokat az intézmény működését szabályozó egyéb nyilvános dokumentumok is meghatározzák: (1) Szervezeti és Működési Szabályzat (2) Pedagógiai Program (3) A Szakiskolai felvétel szabályai és a Szakmai vizsga szabályai

16 VII. MELLÉKLETEK 40. A mellékletei: (1) Kivonat, mely a legfontosabb tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét tartalmazza. (2) Nevelőtestületi határozat a elfogadásáról. (3) Iskolai Szülői Szervezet egyetértő nyilatkozata a elfogadásáról. (4) Iskolai Diákönkormányzat egyetértő nyilatkozata a elfogadásáról. Budapest, február igazgató

17 I. MELLÉKLET A kivonata, mely a legfontosabb tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét tartalmazza. 6. A tanulók jogai (1) A tanulók elsődleges joga a tanulás, melyhez a szükséges segítséget az iskola által szervezett foglalkozásokon kapják. (2) Az a tanuló, aki tanév végén egy vagy két tárgyból elégtelen osztályzatot kapott a tanév rendjében meghatározott időben javító vizsgát tehet. (3) Az iskolai élet valamely területén kiemelkedő teljesítményt elérő tanuló a ben meghatározottak szerint (7. pont) jutalomban részesülhet. (4) Az iskola tanulói: a) részt vállalhatnak az iskolai diákönkormányzat munkájában, választók és választhatók az iskolai Diákönkormányzatba. b) felvételüket kérhetik emelt óraszámú csoportba, szakkörbe, énekkarba, napközibe, tanulószobai foglalkozásra. c) részt vehetnek osztálykiránduláson, jutalomkiránduláson, tanulmányi- és sportversenyeken, kulturális és sportrendezvényeken, iskolai szervezésű táborokban. d) a kötelező tanítási időn kívül, felnőtt felügyeletével nyitva tartási időben használhatják az iskola könyvtárát, használhatják az iskola udvarát és egyéb helyiségeit. e) indokolt esetben a szülő írásos kérésére felmentésüket kérhetik egyes tantárgyak tanulása vagy egyes tanítási órákon való részvétel alól. (5) A tanulók félévente és tantárgyanként egy alkalommal tanáraiktól javítási lehetőséget kérhetnek. 8.(2) A jutalmazás szempontjai: a) példamutató magatartás vagy szorgalom, b) folyamatosan kiemelkedő tanulmányi eredmény, sporteredmény, c) az osztály, illetve az iskola érdekében végzett közösségi munka, d)iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, rendezvényeken, bemutatókon való részvétel, e) Az iskola jó hírnevének növelése. (3) Az iskolai jutalmazás formái: a) dicséretek a tájékoztató füzetben tanév közben: szaktanári dicséret, a szaktanárok (tanítók) döntése alapján napközis nevelői dicséret, a napközis pedagógus(ok) döntése alapján osztályfőnöki dicséret, az osztályfőnök döntése alapján igazgatói dicséret, az igazgató döntése alapján nevelőtestületi dicséret, a nevelőtestület döntése alapján. e)az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő munkát végző tanulók munkájának elismerése az osztályfőnök döntése alapján a tanév végén oklevél és/vagy könyvjutalom osztályozó értekezlet döntése alapján nevelőtestületi dicséret f)a több éven át kiemelkedő teljesítményt elérő tanulók elismerése a tanév végén a szakmai munkaközösségek vezetőinek véleménye és az igazgató döntése alapján a: legeredményesebb szakiskolai tanulónak Szakiskolai díj legeredményesebb tanulónak Dr. Abonyi Mátyásné Emlékplakett legeredményesebb sportolónak Berkes Ferenc Emlékplakett 13. A tanulók elsőrendű kötelessége az egyéni képességekhez mért tanulás

18 14. Az iskola tanulói (1) felelősek saját és társaik testi épségéért. (2) az iskola felszereléseiért és berendezéseiért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak. (3) az iskola épületében észlelt károkozást (rongálást, firkálást) vagy balesetet kötelesek azonnal jelezni az órát tartó vagy ügyeletes pedagógusnak, rendkívüli esetben az iskola igazgatójának. (4) gondatlan vagy szándékos károkozás esetén jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhetők. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. (5) tájékoztató füzetüket minden tanítási órán maguknál tartják, a megszerzett érdemjegyeket azonnal beírják, tanárukkal a tanítási óra végéig, szüleikkel másnapra láttamoztatják. (6) kötelesek tanulótársaik és az iskolai alkalmazottak emberi méltóságát tiszteletben tartani. (7) tanórákon, iskolai szervezésű tanórán kívüli foglalkozásokon és iskolán kívüli programokon kötelesek betartani a pedagógusok útmutatásait. 15. (1) A kötelező és választott tanítási órákról, a tanév elején választott tanórán kívüli foglalkozásokról és a tanév rendjében meghatározott kötelező iskolai szervezésű foglalkozásokról való mulasztást igazolni kell. (2) A tanuló mulasztását az órát tartó pedagógus az osztálynaplóba bejegyzi, és az osztályfőnök havonta összesíti. (3) Amennyiben a tanuló mulasztása meghaladja a 100 tanítási órát, az iskola írásban értesíti a tanuló szülőjét a további mulasztások várható következményeiről. (4) Az előre tudható pl. családi ok miatti tanévenként 5 tanítási napot a) meg nem haladó mulasztást a szülő előzetes írásos kérésére az osztályfőnök engedélyezi, b) meghaladó mulasztást a szülő előzetes kérésére az osztályfőnök javaslatára az igazgató engedélyezi. (5) Előre nem tudható mulasztás esetén a) a szülőnek lehetőség szerint a mulasztás első napján értesítenie kell az iskolát. b) a tanulók mulasztását a szülők a mulasztást követő első tanítási napon a tanulók tájékoztató füzetében írásban igazolják. c) betegség esetén a szülői igazolás mellett és azzal egy időben orvosi igazolás is szükséges. (6) A tanuló mulasztása igazolatlan, ha azt a tanuló a tanuló szülője nem, vagy nem a ben meghatározottak szerint igazolja. 16. (1) Ha a tanuló a) az első tanítási órát megelőzően 5 perccel nem érkezik meg az iskolába, ezt a tájékoztató füzetbe az ügyeletet ellátó pedagógus vagy diákügyeletes bejegyzi. b) becsöngetésre nem érkezik meg a tanórára, ez a tanóráról való késésnek minősül. (3) Az első tanítási óráról való késést a) a bejáró tanuló a késés napján a tömegközlekedési eszközt üzemeltető által kiadott hivatalos irattal igazolhatja. b) a tanuló szülője családi ok miatt tanévenként két alkalommal a tájékoztató füzetben, a késést követő napon írásban igazolhatja. (4) A nap közbeni tanítási óráról való késést a tanuló osztályfőnöke vagy az igazgató a tanítási nap utolsó órája végéig a tanuló indokai alapján igazolhatja. (5) A tanuló késése igazolatlan, ha a) a tanuló a tanuló szülője a késést nem vagy nem a ben meghatározottak szerint igazolja. b) az osztályfőnök vagy az igazgató a tanuló indokait a nap közbeni tanítási órák esetében megalapozatlannak minősíti. (6) Amennyiben a késések idejének összege eléri a 45 percet, a késés egy igazolt vagy egy igazolatlan órának minősül

19 17. (1) A megsértésének következménye fegyelmező intézkedés vagy fegyelmi eljárás. (2) Fegyelmező intézkedések: a) Az iskola pedagógusa által adott szóbeli figyelmeztetés. b) Az iskola pedagógusának bejegyzése a magatartás füzetbe, melyet az osztályfőnök a magatartás vagy szorgalom értékelésekor vesz figyelembe. c) Az iskola pedagógusa által adott írásbeli figyelmeztetés vagy intés, melyet a pedagógus a tanuló tájékoztató füzetébe és az osztálynaplóba ír be. d) Igazgatói írásbeli figyelmeztetés vagy intés, melyet az igazgató a tanuló tájékoztató füzetébe, az osztályfőnök az osztálynaplóba ír be. e) A tanuló eltiltása nem kötelező iskolai szervezésű tanítási programról. (3) A súlyos megsértéséért a tanuló jogszabályok szerint lefolytatott fegyelmi eljárás során az alábbi fegyelmi büntetésekben részesülhet: a) Megrovás b) Szigorú megrovás c) Áthelyezés másik osztályba, másik iskolába d) Nem tanköteles tanuló esetén kizárás. 18. (1) A tanulók iskolai és az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken és programokon társaikkal és felnőttekkel szemben tanúsított viselkedését, valamint a közösségben végzett tevékenységet az iskola a tanulók magatartásában értékeli. (2) A magatartás értékelésének fokozatai. A tanuló magatartása: a) Példás, ha a et nem sérti meg, a tanulmányi és közösségi munkában öntevékeny. Segíti társait és tanárait a problémák megoldásában. Tanáraival és társaival tisztelettudó. b) Jó, ha a et betartja, önként nem vállal feladatot, de a rábízottakat pontosan elvégzi. Tanáraival és társaival tisztelettudó. c) Változó, ha a valamely pontját megsérti és az osztályközösség feladataiban rendszertelenül vesz részt. d) Rossz, ha a et súlyosan vagy rendszeresen megsérti, az osztályközösség és iskola feladataiból nem vállal részt. Stílusa sértő, viselkedése durva. (3) Az igazolatlan mulasztások a tanulók magatartásának értékelését módosítják. Ha a tanuló igazolatlan óráinak száma: a) 1-2 óra, a havi magatartás értékelése legfeljebb változó. b) 3-6 óra, a következő félévi magatartás értékelése legfeljebb változó. c) 7-10 óra, a következő félévi magatartás értékelése rossz. 19. (1) A tanulók képességeinek megfelelő tanulmányi munkáját és fejlődését, felkészülését, kötelező felszereléseinek házi feladatainak hiányát az iskola a tanulók szorgalmával értékeli. (2) A szorgalom értékelésének fokozatai. A tanuló szorgalma: a) Példás, ha képességeinek megfelelően teljesít, tanulmányi munkája rendszeres és alapos, órai aktivitása magas színvonalú. b) Jó, ha feladatait pontosan elvégzi, tanulása rendszeres, de órai aktivitása nem mindig kielégítő. c) Változó, ha felkészülése rendszertelen, teljesítménye nincs összhangban képességeivel. d) Hanyag, ha rendszertelen tanulmányi munkája miatt képességeihez mérten gyenge tanulmányi eredményt ér el. 21. A tanítási napok tanórák szünetek napközis foglalkozások étkezés rendje. (1) A fél 8 előtt érkező tanulók az aulában a reggeli ügyeletet igénybe vevő tanulók az ügyeleti teremben várakoznak, és a 07:30-as jelzőcsengetéskor indulnak a tantermekbe. (2) A tanulók az iskolába érkezést követően a tanítás befejezéséig az iskolát csak az osztályfőnök vagy az iskolavezetés írásos engedélyével (kilépőkártya) hagyhatják el

20 (3) A tanítási órák rendje b) A tanítási órákon: a mobiltelefonokat ki kell kapcsolni. (4) Az óraközi szünetek rendje: b) Étkezni bármelyik szünetben lehet a tanteremben, vagy az aulában. c) A büfében minden szünetben lehet vásárolni, de csengetéskor a tanteremben kell tartózkodni. f) A tanulók tanári felügyelet nélkül a tantermekben lévő eszközöket nem használhatják. (5) A tanítási órák befejezését követően a) a napközis (tanulószobai) tanulók a napközi (tanulószoba) termébe mennek. b) az étkező tanulók az ebédlő előtt lévő fogasokon elhelyezik a táskájukat és kabátjukat, majd tanulói kártyájukkal, az ügyeletes pedagógus felügyeletével megkezdik az étkezést. 22. (2)A hetesek a) előkészítik a tantermet a tanórára: tábla, kréta, szellőztetés, terem rendje és tisztasága, jelentés. b) becsengetés után 5 perccel jelentik a pedagógus távollétét a tanári szobában. c) a napi utolsó tanóra után felelősek a terem rendjéért: tisztaság, székek felrakása, ablakok bezárása, villany lekapcsolása. 25. (1) A tanulók az általuk egyes rendkívüli esetekben iskolába bevitt, tanuláshoz nem szükséges értékes tárgyaikat a reggeli tanítás megkezdése előtt a gazdasági irodán adhatják le megőrzésre, és az utolsó tanítási órát követően a gazdasági irodán veszik át. (2) A megőrzésre át nem adott tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 26. (1) Az iskolában a tanulóknak a helyhez és alkalomhoz illő öltözékben és módon kell tartózkodniuk. (2) A tanulók(nak) a) váltócipőről az időjárásnak megfelelően gondoskodjanak. b) tanítási időben a kabátokat és váltócipőket az osztályok részére kijelölt zárható öltözőszekrényben vagy fogasokon helyezzék el c) a balesetveszély miatt testékszer fiúknak fülbevaló viselése nem megengedett. d) ékszert testnevelési órán nem, egyéb órákon csak saját felelősségükre viselhetnek. 27. (1) Az iskolai ünnepélyeken a tanulók ünnepi öltözetben jelennek meg. (2) A tanulók ünnepi öltözéke: a) Lányoknak: sötét szoknya vagy nadrág (nem farmer) és fehér blúz b) Fiúknak: sötét nadrág (nem farmer) és fehér ing. 28. Az iskolában folyó tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon, az iskola területén, valamint az iskola által szervezett iskolán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken és programokon a tanulók számára tilos: (1) minden tűz- és balesetveszélyes tevékenység. (2) a dohányzás és dohányáru bevitele. (3) szeszes ital és kábítószer fogyasztása és bevitele. (4) rágógumi és szemeteléssel járó élelmiszerek (pl. tökmag, szotyola) fogyasztása és bevitele

21 33. (6)A tanulók a) felügyelet nélkül nem tartózkodhatnak a tornateremben, a kémia és számítástechnika termekben, valamint az irodákban és szertárakban. b) nem tartózkodhatnak a műszaki-gazdasági helyiségekben. (8) A rendkívüli eseményt és balesetet azonnal jelezni kell az ügyeletes pedagógusnak, vagy a tanári szobában. (9) A bombariadó esetén elmaradt tanítási órák pótlásának idejéről a nevelőtestület véleménye alapján az igazgató dönt

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben