I. A házirend célja és feladata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. A házirend célja és feladata"

Átírás

1 HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető rendelkezések III. A tanulói jogok érvényesítése IV. A tanulói kötelezettségek teljesítése V. Általános szabályok VI. Mulasztások igazolása VII. A hetes kötelességei VIII. Tanórán kívüli foglalkozások IX. Az iskola munkarendje X. Jutalmazások XI. Hivatalos ügyek intézési rendje XII. Záró rendelkezések Tanulói illemkódex Mellékletek

2 I. A házirend célja és feladata Az iskola házirendje állapítja meg a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó szabályokat, a térítési díj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezéseket, továbbá a tanulók által készített termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályait, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvét, az elosztás rendjét, a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendjét, a tanulók jutalmazásának elveit és formáit, a fegyelmező intézkedések formáit, és alkalmazásának elveit, elektronikus napló használata esetén a szülő részéről történő hozzáférés módját, az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejét, az osztályozó vizsgára jelentkezés módját és határidejét, a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamát, a csengetési rendet, az iskolai, tanulói munkarendet, a tanórai és egyéb, tanórán kívüli foglalkozások rendjét, a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdéseket, az iskola helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei, és az iskolához tartozó területek használatának rendjét, az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartást. EMMI rendelet 5. (1), (2)

3 II. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek a Szigetszentmártoni Általános Iskola és Könyvtár telephelyén, valamennyi szervezeti egységében. 2. Hatályos az iskola teljes területén, illetve a szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli rendezvényeken, ha a rendezvényen való részvétel az iskola szervezésében történik. 3. A házirend a hatályba lépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstől annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 4. A házirend alapját képezik az ide vonatkozó egyéb jogszabályokban lefektetett előírások (elsősorban a Nemzeti Köznevelési Törvény és a működésről szóló végrehajtási rendelet) 5. A házirendet az intézmény igazgatója készíti, a nevelőtestület fogadja el, a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményezési jogának gyakorlása után. A házirendet minden tanév szeptember 30-ig a nevelőtestület és a diákönkormányzat áttekinti, és szükség esetén módosítását kezdeményezi. 6. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák. III. A tanulói jogok érvényesítése A gyermekek, tanulók jogait átfogóan a Nemzeti Köznevelési Törvény 46. tartalmazza. A tanuló joga, hogy 1. hogy tankötelezettségének az általa választott iskolában tegyen eleget. Beiskolázáskor, illetve iskolaváltáskor a férőhely függvényében elsősorban az aktuálisan jóváhagyott körzethatárokon belül lakók nyernek felvételt. Körzeten kívüli tanulók szüleinek írásban kérvényt kell benyújtaniuk, közülük előnyt élveznek azok, akiknek testvére már ide jár, akiknek szülei itt tanultak, amennyiben a sajátos helyzetet a jelentkezéssel egyidejűleg igazolják. Az iskolába történő felvételről és átvételről a tankötelezettség és a tanulói jogviszony keletkezésének szabályozása szerint kell eljárni. (Köznevelési törvény 45., 97. (1), , 20/2012. EMMI rendelet ) 2. személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák és védelemben részesüljön fizikai és lelki erőszakkal szemben. Problémás ügyeivel segítségért forduljon osztályfőnökéhez, a diákönkormányzathoz, az iskola igazgatójához és írásos panaszára 30 napon belül érdemi választ kapjon. 3. az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson minden őt érintő kérdésről, tájékoztatást kapjon személyével illetve tanulmányaival kapcsolatban. 4. hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet az iskola tanórán kívüli foglalkozás keretében biztosít. Ilyen irányú igényét a hitoktatónál szeptember 30-ig jelzi. A gondolat-, lelkiismereti és vallásszabadság joga nem sértheti másoknak ezt a jogát. 5. levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkező levelét osztályfőnökén keresztül bontatlanul kapja meg.

4 6. választó és választható legyen a diákérdekeket képviselő szervezetben, melynek segítségével személyesen vagy képviselője útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, szervezze közéletét a diákönkormányzat keretein belül, véleményezzen, javaslatot tegyen, kezdeményezzen az iskolai élet kérdéseiben. 7. hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák az ezzel kapcsolatos eljárásokról. Minden jog csak úgy gyakorolható, ha az nem korlátozza az iskola többi tanulójának a tanuláshoz való jogát. 8. iskolánk biztosítja minden tanulónk részére, a német nemzetiségi nyelvoktatást, amennyiben ezt a szülő beiratkozáskor írásban igényli. Negyedik osztálytól lehetősége legyen esetleg a képességének inkább megfelelő idegen nyelvi oktatásra, a csoportok közötti átjárást- a szaktanár javaslata alapján- az igazgató engedélyezi, szintén a szülő írásbeli kérelme alapján. Joga, hogy válasszon a nem kötelező foglalkozások közül. 9. biztosítjuk, hogy tanulóink személyes adottságuknak megfelelően különleges gondozásban, fejlesztő felkészítésben vehessenek részt, a tanulmányi munkájához a tanórán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, szakköri foglalkozás, napközibe, tanfolyamokra, versenyekre, pályázatokra jelentkezés). Tanév elején lehet választani a szakkörök kínálatából, melyen a jelentkezés után az adott tanév végéig részt kell venni. 10. felügyelet mellett használja az iskola létesítményeit, berendezéseit a házirend és az SZMSZ vonatkozó rendelkezései szerint. Az iskola könyvtárának, kémia szertárának, számítástechnika szaktantermének, tornatermének használata külön szabályozott. (Mellékletekben) 11. szociális támogatást kapjon, étkezési kedvezmény, tankönyvtámogatás, illetve kirándulási hozzájárulás, versenyek nevezési díja. 12. A tanulók által készített termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai: Minden olyan termék, dolog, alkotás az intézmény tulajdonába kerül, amelyet a tanulók állítottak elő, és amelyhez az anyagi és egyéb feltételeket az iskola biztosította. Amennyiben az alkalomszerűen, egyedileg elkészített dolog értékesítéséből, hasznosításából bevétel származik, akkor a tanulót díjazás illeti meg, melynek mértékéről a tanuló és a 14. életévét be nem töltött tanuló esetén- a szülő egyetértésével az iskola állapodik meg. Köznevelési törvény 46. (9), (10), (11) bekezdése 13. kiemelkedő tanulmányi munkájáért, közösségi tevékenységéért dicséretben, jutalomban részesüljön, javaslatot tegyen társai magatartásának, szorgalmának elbírálására, társai jutalmazására, kitüntetésére. A jutalom fajtái: szaktanári dicséret napközis nevelői dicséret osztályfőnöki dicséret igazgatói dicséret nevelőtestületi dicséret (tanév végén) Iskolák közötti és községi versenyen 1., 2., 3. helyezést elért tanulók osztályfőnöki dicséretben, a szervezett, magasabb szintű vetélkedőn az első hat helyezést elért tanulók igazgatói dicséretben, illetve oklevél, esetleg plusz könyvjutalomban részesülnek. Ezek kiosztása a rendezvények után iskolai keretek között, illetve év végén a tanévzáró ünnepségen történik.

5 14. az intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, napirendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki, rendszeres egészségügyi vizsgálatot és szolgáltatást kapjon (iskolaorvos, védőnői szolgálat, iskolapszichológus). A nevelők által tapasztalt, tudomásukra jutott, illetve a szülők, tanulók által jelzett testi és lelki erőszakkal szemben az iskola vezetősége, nevelői azonnal fellépnek. 15. állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, az iskolában gyógypedagógus, valamint a pedagógiai szakszolgálat segítségét igénybe vegye. 16. adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. Osztályfőnökétől felvilágosítást kérjen és kapjon érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről. 17. időben -(egy héttel előbb)- értesüljön a témazáró dolgozat témájáról, idejéről. Egy napon két témazáró dolgozatnál több nem íratható. A témazáró dolgozat egy nagy fejezet tartalmáról szól. Dolgozatnak minősül a minimum három óra anyagából íratott számonkérés. Egy napon összesen három dolgozat íratható. Az írásbeli felelet, (röpdolgozat) maximum 15 perc alatt történik, mely korlátozás nélkül íratható. A tanuló joga, hogy dolgozatának, témazáró dolgozatának eredményét 10 tanítási napon belül értékelve megismerje. 18. kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Kérheti átvételét másik, azonos vagy más típusú oktatási-nevelési intézménybe. IV. A tanulói kötelezettségek teljesítése A gyermekek, tanulók kötelességeit átfogóan a Nemzeti Köznevelési Törvény tartalmazza. A tanuló kötelessége, hogy 1. tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, legjobb tudása szerint felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, hiányzás esetén elmaradt feladatait pótolja, felszereléseit hiánytalanul, rendben, tisztán tartsa, a foglalkozásokon aktívan, rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással részt vegyen. Betegség vagy egyéb alapos ok miatt a felkészülés, házi feladat. esetleges elmaradását az óra elején kell jelenteni az órát tartó nevelőnek. 2. megtartsa az iskolai tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek rendjét, az iskola szabályzatainak előírásait. Megőrizze, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. 3. tiszteletben tartsa az iskola vezetőinek, tanárainak, alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait, biztosítsa a tanuláshoz szükséges külső feltételeket, (csend, rend, fegyelem). 4. elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, balesetelhárítási és tűzvédelmi szabályokat, melyeket minden tanév első osztályfőnöki illetve szakóráján pedagógusa ismertet. Óvja saját és társai testi épségét, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait

6 vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi ha megsérült. 5. Minden tanuló köteles az ellenőrző könyvét / tájékoztató füzetét / naponta elhozni az iskolába, s abba a kapott érdemjegyeket az órán bejegyezni. Az érdemjegyet legkésőbb egy héten belül, az egyéb beírásokat 2 napon belül kell aláíratni. Az osztályfőnök havonta ellenőrzi a beírt érdemjegyeket a tájékoztató füzetben. Az esetleges tanulói beírás hiányát pótolja. 6. részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon. Fogászati kezelés alól csak a szülő írásbeli kérelmére mentesülhet. 7. azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat veszélyeztető helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történő fenyegetést) vagy balesetet észlel. V. Általános szabályok 1. Tilos minden ékszer és testékszer, óra viselése a testnevelés órákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol munkavédelmi szempontból balesetveszélyes. Testékszer viselése az iskolában tilos, a fiúk számára fülbevaló sem engedélyezett. Haj-, köröm- és arcfestés a mi közösségünkben nem megengedett! 2. A tanuló felügyelet mellett látogathatja az iskola valamennyi létesítményét és használhatja azok berendezéseit, eszközeit. Testnevelés órán az öltözőbe, a tornaterembe csak a testnevelők engedélyével léphet be. A tornateremben tornacipő viselése - az iskolai rendezvények - kivételével kötelező. A sportpályákon pedagógus felügyelete nélkül tartózkodni tilos. A szünetekben zárt szaktantermekben tanuló csak a pedagógus jelenlétében tartózkodhat. Az elektronikai berendezéseket tanuló önállóan nem kapcsolhatja be és nem használhatja. Az elektronikus készülékek csak tanári engedéllyel és felügyelet alatt működtethetők. 3. Az iskola területének engedély nélküli elhagyása tilos. Engedélyt az osztályfőnök vagy a szülő adhat. 4. Az étkezési térítési díjakat az előre közölt időpontokban csekken kell befizetni, majd a befizetést igazolni a napközis nevelőnél a csekk bemutatásával. Hiányzás esetén délelőtt 10 óráig lehet az étkezést személyesen vagy telefonon lemondani, mely a bejelentést követő naptól érvényes. Az ingyenesen étkezőknek is le kell mondani az ebédet! A lemondott étkezést a következő hónapban túlfizetésként számoljuk el. Az étkezési kedvezmény iránti igényt a megfelelő, érvényes dokumentumokkal igazolni, kedvezményes étkezés csak ezután igényelhető. 5. Tankönyvtámogatásban az előre bejelentett jogosultság és igazolások, valamint a tankönyvvásárlás időpontjában érvényes igazolások alapján a jogszabályban foglaltak szerint lehet részesülni, vagy könyvtári tankönyvkészletet használni. 6. A tanulók a kabátot és a váltócipőt a kijelölt folyosói szekrényben, vagy az osztály számára meghatározott szakaszon helyezik el. A lakattal ellátott szekrényeket zárva kell tartani.

7 7. Az iskolába kerékpárral érkezők a járművet az udvaron tároló rácsban helyezhetik el. A járművek megrongálása súlyos fegyelmi vétség. Az iskola egész területén tilos kerékpározni, a járműveket tolva lehet elhagyni az intézmény területét. 8. A tanuló az iskolában talált tárgyakat a tanári szobában köteles leadni. A ruhaneműket fél évig tároljuk a folyosói ládában, ahol szabadon megtekinthetők. A gazdátlan ruhákat karitatív célokra felajánljuk. 9. Az iskola által szervezett rendezvényeken (az iskolában illetve iskolán kívül is) tilos a dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás, fegyelmezetlen viselkedés. Az iskolai ünnepségeken a lányok fehér blúzban és sötét szoknyában, a fiúk fehér ingben és sötét hosszú nadrágban kötelesek megjelenni. 10. A tájékoztató füzetet, ellenőrzőt a tanuló köteles minden nap magánál tartani, ha elveszett, azonnal pótolni a tájékoztat szülői kérésre első alkalommal 290, második alkalommal 500 Ft megfizetésével. Az iskola bejegyzéseit a szülővel haladéktalanul alá kell íratni. A 4-8. osztályos tanulók a tantárgyi jegyeiket önállóan vezetik be az ellenőrzőbe, melyet a szaktanár kézjegyével lát el, és az osztályfőnök havonta egyeztet a naplóval. Ha a tanuló hanyagul, hiányosan vezeti az ellenőrzőt, büntetésben részesül. 11. A mobiltelefon az oktatáshoz nem szükséges eszköz, így érte az iskola felelősséget nem vállal. A mobiltelefon órákon és a szünetekben némára állítva vagy kikapcsolt állapotban lehet, hang- és képfelvétel készítése szigorúan tilos. A tanuló sérelme, rosszulléte, problémája esetén köteles pedagógusától segítséget kérni, aki szükség esetén értesíti a szülőket. A tanuló ilyen esetekben önállóan hívást nem kezdeményezhet. Testnevelés órákon lehetőség van a szertárban történő elhelyezésre, de az iskola felelősséget csak a tanári szobában leadott értéktárgyakért vállal. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló tanulmányai folytatásával összefüggésbe nem hozható tárgyakban bekövetkező károkért. Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl. játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre pedagógus külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 12. A tanuló eldöntheti, hogy értéktárgyát elhelyezi az iskola tanári szobájában. Tilos behozni 175/2003. (X.28.) Korm. rendeletben szabályozott különösen veszélyes tárgyakat. 13. Tanórákon, foglalkozásokon enni, inni, rágógumizni nem szabad. Napraforgózás, szemetelés az iskola egész területén tilos. Amennyiben a tanuló e házirendben foglaltakat megszegi, fegyelmező intézkedésben, súlyos kötelességszegés esetén fegyelmi büntetésben részesül. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben el lehet térni. A büntetések fajtái: szaktanári/napközis nevelői figyelmeztetés osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás

8 14. A fokozatosság elvét nem kell megtartani abban az esetben, ha kirívóan súlyos kötelezettség-szegés történik, vagy egyébként a fegyelmi eljárás megindításának is helye lenne. Súlyos kötelességszegésnek minősülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; megfélemlítés az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskola nevelői és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése; ezen túl mindazon cselekmények, melyek a büntető törvénykönyv alapján bűncselekménynek minősülnek. 15. A fegyelmi intézkedéseket az ellenőrzőbe és az osztálynaplóba dátummal és aláírással ellátva az osztályfőnök írja be. 16. A Köznevelési törvény 58. (3) (14) bekezdései szabályozzák a tanulók fegyelmi és kártérítési felelősségét. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető. A kártérítés pontos mértékét a körülmények figyelembe vételével az iskola igazgatója határozza meg. 17. A fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárás A nevelőtestület, a szülői munkaközösség és az iskolai diákönkormányzat kezdeményezésére biztosítjuk, hogy közösen működtessék a fegyelmi eljárást megelőző egyeztető eljárást, melynek célja - a kötelességszegéshez vezető események értékelés, feldolgozása - a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás, a sérelem orvoslása Az egyeztető eljárás elindítása akkor lehetséges, ha az érintett kiskorúak (sértett és kötelességszegő) szülője azt az értesítéstől számított 5 tanítási napon belül írásban kérik, azzal egyetértenek. A fegyelmi eljárást kell folytatni, ha egyeztető eljárást nem kértek, vagy ha 15 napon belül nem vezet eredményre az egyeztetés. Megállapodás megszületése esetén a sértett és a kötelességszegő (szülője) közösen kezdeményezheti az eljárás felfüggesztését, legfeljebb három hónapra. A felfüggesztés ideje alatt a sértett (szülője) kezdeményezheti az eljárás folytatását, annak hiányában megszűnik az eljárás. A sérelem orvoslására kötött írásbeli megállapodásban foglaltakat a kötelességszegő osztályközösségében, iskolagyűlésen, a nevelőtestületben nyilvánosságra lehet hozni.

9 VI. Mulasztások igazolása 1. A szülő (gondviselő) a tanév folyamán összesen három napot igazolhat, amit a tájékoztató füzetbe, ellenőrzőbe kell bejegyeznie. A további hiányzásokat orvosi vagy egyéb hivatalos igazolással kell igazolni. 2. A hiányzás első napján a szülő értesítse (személyesen vagy telefonon) az iskolát, különös figyelemmel az étkezés lemondására. A tanuló az iskolába jövet az első napon köteles bemutatni az igazolást, de legkésőbb az első osztályfőnöki órán. Az igazolás bemutatásának elmaradása esetén a mulasztott órák igazolatlan óráknak minősülnek, függetlenül attól, hogy a tanuló később az igazolást bemutatja. 3. A mulasztás igazolható, ha: - a tanuló - a szülő írásbeli kérelmére - előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra - a tanuló beteg volt és azt megfelelően igazolta - a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni 4. Szorgalmi időben három napnál hosszabb időre illetve külföldi útra évente egy alkalommal csak igazgatói engedéllyel távozhatnak a tanulók, a szülő írásos kérelmére. Hivatalos kikérővel az alkalmak száma nem korlátozott. 5. Ha az iskola két tanítási napon nem tud a gyermek hiányzásának okáról, felszólítást küld a szülőnek, majd feljelentést tesz a hatóságoknál. 6. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelő a késés tényét, a késés idejét az osztálynaplóba bejegyzi. A késés is igazolt ill. igazolatlan lehet, aszerint, hogy a fentiek szerint igazolta-e a szülő vagy nem. Több késés esetén a késések idejét össze kell, adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történő hiányzásnak minősül. A későn érkező tanuló az óráról nem zárható ki, de az órát nem zavarhatja! 7. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás igazolatlanságán felül is fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. A tanuló által önként vállalt órákról, szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 7. Nem számít hiányzásnak, ha iskolai ügy, pl. verseny, orvosi vizsgálat stb. miatt marad távol a tanuló. 8. Amennyiben a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan hiányzása eléri a 250 órát vagy egy adott tárgyból a tanítási órák 30%-át meghaladja, a tanuló nem osztályozható, tanulmányait évismétléssel vagy a nevelőtestület engedélye alapján osztályozó vizsga letételével folytathatja. Az osztályozó vizsga letételének időpontja az első félév vége, illetve a tanév szorgalmi idejének vége. (az osztályozó vizsgák rendje a Mellékletben található) 10. Az 1. igazolatlan óra után a szülőt, a 10., 30., 50. óra után a hatóságokat (gyermekvédelemi szakszolgálat, jegyző) köteles értesíteni az iskola.

10 VII. A hetes kötelességei 1. A hetesek (2 fő) kiválasztása az osztályon belül névsor szerint történik. A tanuló hiányzása esetén automatikusan a névsorban következő diák látja el a feladatot. Megbízatásuk hétfőn reggel kezdődik és pénteken a tanítási órák végeztével fejeződik be. 2. A hetes a tanóra kezdete előtt gondoskodik a tanári asztal, a tábla tisztaságáról, krétáról, a terem szellőztetéséről, a tanterem rendjéről és tisztaságáról, szükség esetén az óra előkészítésében segítséget nyújt. Távozáskor ellenőrzi a terem rendjét, az utolsó óra után leoltja a villanyt, bezárja az ablakokat. 3. Az óra kezdetéig felügyeli a rendet, elején a hetes jelenti az osztály létszámát és a hiányzók személyét, esetleges rendellenességeket. Ha az órát tartó tanár becsengetés után 5 perccel nem jelenik meg, azt a hetesnek jelentenie kell a nevelői szobában. 4. A balesetet vagy a baleseti veszélyforrást illetve a károkozást azonnal jelenti az ügyeletes tanárnak vagy a legközelebb tartózkodó felnőttnek. 5. Gondoskodik a saját tantermükben a heti (kétszeri) viráglocsolásról. VIII. Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások 1. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások kivételével önkéntes, de a jelentkezést követően a részvétel év végéig kötelező. 2. A tanítási óra ideje 45 perc. A délutáni szakkörök, foglalkozások időtartama a tevékenység jellegétől függően összefüggően 90 perc is lehet. 3. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok, jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon, sajátos nevelési igényük alapján szervezett foglalkozásokon kötelező. Ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. 4. Délutáni foglalkozásról betegség kivételével- szülői kérelemre és csak a foglalkozást vezető nevelő engedélyével lehet távol maradni. Szülői kérelem hiányában, kivételes esetben az iskola vezetősége engedélyezheti a távolmaradást. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. 5. A korrepetálásokra, fejlesztő foglalkozásokra kötelezett tanulókat a tanítók, szaktanárok illetve szakvélemények jelölik ki, a távolmaradás igazolatlan mulasztásnak számít. A tanórán kívüli foglalkozásokról ismételten igazolatlanul mulasztó tanuló az igazgató engedélyével a foglalkozásról kizárható. 6. A mindennapos testnevelés törvényes megszervezése érdekében a versenyszerűen sportolók benyújtják egyesületi igazolásukat, amely mentesíti őket hetente 2 foglalkozás látogatása alól.

11 IX. Az iskola munkarendje 1. Az iskola éves munkatervét az oktatási miniszter által megállapított tanév rendjében meghatározottak alapján a tantestület készíti el. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni. Az éves munkatervről az osztályfőnökök az első osztályfőnöki órákon, majd a tanévben folyamatosan tájékoztatják a tanulókat. 2. Az iskola épületeiben az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. Szülők, kísérők, idegenek az igazgató engedélye nélkül nem mehetnek a folyosókra és a tantermekbe. A szülők gyermekeiket csak az előtérig kísérhetik, és csak ott várhatják őket. 3. Az oktatás-nevelés az intézmény Pedagógiai Programjában lefektetett helyi tanterv alapján az éves munkatervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend szerint történik, pedagógus vezetésével a kijelölt tantermekben. 4. A szülők gyerekeiket csak az előcsarnokig kísérhetik. Az iskola udvarára a szülőknek, idegeneknek autóval behajtani tilos. 5. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel hét órától óráig van nyitva. A tornaterem, könyvtár és művészeti iskola külön rend szerint üzemel. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére biztosítja. 6. Iskolánkban a tanítás 8:00-kor kezdődik. Az esetleges tanulói késések okát és idejét a naplóba az órát tartó nevelőnek be kell jegyeznie. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.00 órától lehet megérkezniük, 8:00 óráig az osztálytermekben készülnek elő óráikra. A hetesek 8:00-tól ig a szünetekben látják el feladataikat, az ügyeletes tanárok útmutatásait követve. 7. Az első óra kezdete előtt 15 perccel minden tanuló köteles az iskolába beérkezni. Az igazgató kivételes esetben engedélyezheti a tanulónak a órától eltérő érkezését. Ilyen esetben a tanuló köteles az előtérben várakozni. 8. Azoknak a tanulóknak, akiknek nincs első órájuk, re kell az iskolába érkezniük. Ők az első óráról való kicsengetésig kötelesek az előtérben várakozni. Kivételes esetben az igazgató engedélyezheti korábban érkezését a tanulónak. 9. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az épület helyiségeit csak az intézményvezető által engedélyezett, szervezett programok kapcsán lehet használni. 10. Tanévközi tanítási szünetekben szülői igény alapján ügyeletet biztosítunk. 11. Óraközi szünetekben kivéve az első szünetet a felsős tanulóknak az udvaron ill. a folyosón, alsós tanulóknak az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idő esetén az ügyeletes nevelők utasítása alapján a tanulók a folyosón maradhatnak. Szünetekben. az összekötő folyosón csak az ügyét intéző tanuló tartózkodhat Asztaliteniszezni a kiírt beosztás szerint lehet. 12. A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben kulturáltan étkezhetnek. Az étkezés befejezése után a szokásos renddel folytatják a szünetet. 13. A szünet végét jelző csöngetéskor - jó idő esetén - az alsós osztályoknak az udvaron sorakozniuk kell, majd az ügyeletes nevelő utasítása szerint az osztálytermekbe kell

12 vonulniuk. A felsős osztályok szünetről a lehető legrövidebb idő alatt önállóan mennek tantermeikbe. 14. A tanuló tanítási idő, napközi, tanulószobai foglalkozás, foglalkozás közti szünetek alatt csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelmére igazgatói vagy igazgatóhelyettesi engedéllyel hagyhatja el az iskola területét. Rendkívüli esetben szülői kérés hiányában az iskolából való távozásra csak az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt. 15. Csengetési rend: perc szünet perc szünet perc szünet perc szünet perc szünet perc szünet perc szünet Rendkívüli esetben igazgatói utasításra rövidített órákkal dolgozunk (30 perces órák, 5 perces szünetek, 15 perces nagyszünet). 16. Az alsó tagozatos osztályok között ebédelnek, a napközis ebédeltetési beosztás sorrendjében, a felsősök ebédeltetése az órarendtől és csoportbeosztásuktól függően óráig tart. A tanulók csak osztálytanítójuk vagy a napközis nevelő felügyeletével ebédelhetnek, az ebédlői házirend betartásával. Az ételkiosztásra egyszerre csak egy csoport várakozhat. 17. A tanítási órák illetve az ebéd végeztével köteles hazaindulni az, akinek nincs hivatalos iskolai elfoglaltsága. 18. Az iskola könyvtárát a kifüggesztett nyitvatartási rend szerint lehet használni. A kikölcsönzött könyveket a tanulók két hét múlva kötelesek visszahozni, vagy a kölcsönzést meghosszabbítani a könyvtár működési szabályzatában foglaltak szerint. 19. Az alsós tanulók szülei ig kötelesek elvinni gyermeküket az iskolából óráig felügyeletet tudunk biztosítani. A tanulót csak a törvényes gondviselőnek illetve az általa írásban megbízott személynek adjuk át. Alsós tanulót egyedül csak a szülő kérelmére engedünk haza. A gyermek köteles távozását jelezni a napközis nevelőnek. A hazamenetelre váró gyerekek az előtérben tartózkodhatnak. 20. Valamennyi tanulóról a tanév elején a szülő az ellenőrző könyvben nyilatkozik, hogy gyermeke egyedül vagy szülői kísérettel megy haza. 21. A felsős napközisek kor, a foglalkozás végeztével az iskola területét elhagyják. Szülőre várakozó tanuló csak az előtérben tartózkodhat.

13 X. Jutalmazások Kiemelkedő tevékenységért az iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. Egyéni jutalmazások A jutalmazások formái: osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján, vagy egyszeri közösségi munkáért; szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, kutató-, vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, szertárosi, stb. munkáért; Igazgatói dicséret: tanulmányi városi (1-3.), megyei, országos versenyen elért 1-6. helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. tantestületi dicséret: a tantestület szavazata alapján tanév végén adható. A jutalmak formái: könyvjutalom tárgyjutalom oklevél szóbeli vagy írásbeli dicséret Az osztályfőnök javaslata alapján a tantestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: kiemelkedő tanulmányi eredmény példamutató szorgalom hiányzásmentes tanév versenyeken, pályázatokon való eredményes részvétel az iskola érdekében végzett tevékenység kiemelkedő sporttevékenység Osztályközösségek jutalmazásai Kiemelkedő közösségi munkáért csoportos jutalom adható, melyet a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a diákegyesület vagy közvetlenül az igazgató kezdeményezhet. XI. Hivatalos ügyek intézésének rendje 1. A tanulók, / rendkívüli eseteket kivéve / minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. 3. A tanulók a szokásos napi ügyek intézését, hivatalos ügyeiket hétfőtől péntekig a délelőtti órákban, szünetekben, illetve délután 17 óráig a tanítás befejezése után intézhetik a tanári szobában, valamint az igazgatói irodában. 4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben az osztályfőnök keresi fel az ügyintézőket.

14 XII. Záró rendelkezések 1. A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére diákönkormányzat működik. A DÖK tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. Működését, feladatit, jogkörét a hatályos jogszabályok és a DÖK szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. Az osztályokat a választott diáktanács-tagok képviselik a havonta megtartott diákönkormányzati-üléseken. Az évi rendes diákközgyűlésen minden érdeklődő tanuló részt vehet. 2. Gyermekvédelmi, családon belüli problémákkal az osztályfőnökön keresztül vagy közvetlenül a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőshöz lehet fordulni. 3. A tanulókkal minden tanév első osztályfőnöki óráján az osztályfőnök ismerteti az aktuálisan érvényes házirendet. 4. A tanév megkezdését követő négy héten belül a nevelőtestület felülvizsgálja a házirend aktualitását, és javaslatot tesz az esetleges módosításokra. A diákönkormányzat a tanév első gyűlésén vitatja meg, és állítja össze esetleges módosító javaslatait. 5. A tantestület a tanév végi értekezleten értékeli a házirendben foglaltak megvalósulását. 6. A házirenddel kapcsolatban diákok részére további felvilágosítást a diákönkormányzatot segítő pedagógus és az osztályfőnök ad. 7. Jelen házirend a fenntartó általi jóváhagyással lép hatályba és visszavonásig érvényes. Módosítást kezdeményezhet a tanulók, pedagógusok, dolgozók vagy szülők nagyobb csoportja írásban, az igazgatóhoz vagy a diákönkormányzathoz benyújtott javaslatával. Az így benyújtott javaslatra 30 napon belül választ kap. 8. A tanulók nagyobb közösségének a tanulók 30%-át kell tekinteni. Legalább ennyi tanulót érintő döntésekhez ki kell kérni a DÖK véleményét is. 9. Az intézményi elfogadott házirend az iskola nyilvános alapdokumentuma. A házirend egy-egy példányát a diákönkormányzatnak és a szülői munkaközösségnek át kell adni, az iskola könyvtárában, a nevelői szobában, a titkárságon ki kell függeszteni, az iskola honlapján közzé tenni, hogy azt bárki szabadon megtekinthesse. A házirend egy példányát beiratkozáskor a tanulónak a szülőn keresztül át kell adni. 10. Jelen házirend kihirdetéséről az intézmény vezetője, a jóváhagyást követő tíz munkanapon belül az osztályfőnökökön keresztül gondoskodik. Szigetszentmárton, november 27.

15 Záradék A Köznevelési törvény alapján a házirendet: az iskola igazgatója készíti el, 69. (1) d) a nevelőtestület fogadja el, 25. (4) és 70. (2) g) a házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a szülői munkaközösség és a diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol, 25. (4) a házirend azon rendelkezéseinek érvénybe lépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. (fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.) 25. (4) A házirend nyilvános. 25. (4) Jelen házirend hatálybalépésének ideje a kihirdetést követő munkanap, egyben hatályát veszti az iskola előző házirendje. Az intézmény házirendjének betartása az iskola minden tanulójának alapvető kötelességes. A házirendet az iskola tantestülete fogadta el a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség egyetértésével, hatályba lépésének időpontja A házirendet a nevelőtestület én egyhangúlag elfogadta. Fokiné Fehér Edit igazgató Steer Mónika a nevelőtestület nevében.... SZMK képviselője a diákönkormányzat képviselője

16 Szigetszentmártoni Általános Iskola Szigetszentmárton, Duna utca 4./b Illemkódex tanulóiknak..hogy Te is jól érezd magad! 1. Légy büszke arra, hogy iskolánk tanulója lehetsz, és bárhol is jársz, tanulmányi versenyeken, városi rendezvényeken az iskolán kívül is helyes viselkedéseddel öregbítsd az intézmény hírnevét! 2. Viselkedésed, hozzáállásod legyen példamutató a kisebbek számára is. 3. Felnőttekkel, iskolánk valamennyi dolgozójával szemben légy udvarias, tisztelettudó, köszöntsd őket napszaknak megfelelően, tartsd be az alapvető és kommunikációs- és illemszabályokat! 4. Ismerd meg iskolánk múltját, ápold hagyományait! Jó ötleteidet, kezdeményezéseidet oszd meg tanáraiddal, társaiddal! 5. Tanulótársaid személyiségi jogait tartsd tiszteletben, légy figyelmes, segítőkész, megértő társ! 6. Óvd saját és mások testi és lelki épségét! 7. Ne feledd, hogy az iskola munkahely, ezért mértéktartóan kövesd a divatot, kerüld a szélsőségeket, a feltűnő, kihívó viselkedést. Haj-, köröm- és arcfestés, testékszer, fiúknál a fülbevaló a mi közösségünkben nem megengedett. 8. Párkapcsolatodban is kulturált légy. Érzelmi megnyilvánulásaid nem tartoznak másokra. 9. Az iskola közvetlen környékén, a buszmegállókban, a közlekedési eszközökön fokozottan ügyelj jó magaviseletedre, társaid, tanáraid jó híréhez való jogát ne sértsd! 10. Az iskola egész közösségével együttműködve tégy azért, hogy napjaink kellemes légkörben, jókedvben, biztonságban teljenek! 11. Őrizd meg az intézmény értékeit, környezetének rendjét, eszközeinek, felszerelésének épségét, s rongálás helyett munkáddal, ötleteiddel segítsd elő második otthonunk még szebbé tételét! Bánt valami? Fáj valami? Kérdezz, vagy javasolj! Van olyan gondod, panaszod, problémád, amelynek megoldása vagy orvoslása fontos Neked? Érdeklődj, gondolkodj, szólj!

17 Az osztályozó vizsgák rendje 1.sz. Melléklet Osztályozó vizsgát abban az intézményben tehetsz, amellyel tanulói jogviszonyban állsz. Osztályozó vizsgát kell tenned félévkor és/vagy év végén az osztályzat megállapításához, ha felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, engedélyt kaptál arra, hogy egy vagy több tárgy tanulmányi követelményének egy tanévben, vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyél eleget, ha igazolatlan mulasztásod mértéke a harminc órát meghaladja, ha a tanévben az összes igazolt és igazolatlan mulasztásod meghaladja a 250 órát, ha hiányzásod egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei (Az osztályozó vizsga tantárgyainak megnevezése:) évfolyamonkénti követelményeit az adott szaktanárok határozzák meg a helyi tanterv követelményei alapján félévkor és év végén. Ha önhibádon kívül nem tudsz megjelenni az osztályozó vizsga időpontjában, akkor egyszeri alkalommal pótló vizsgát tehetsz. EMMI rendelet 64. (6) Ha a tanévet lezáró osztályozó vizsga eredménye elégtelen, vagy nem jelentél meg a vizsgán, akkor javítóvizsgát tehetsz. EMMI rendelet 64. (7) A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje Az osztályozó vizsgát az adott tanévben kell megszervezni. EMMI rendelet 64. (3) Osztályozó vizsga esetén a vizsgát megelőző három hónapon belül kell a vizsgaidőszakot kijelölni azzal, hogy az iskola a tanév során osztályozó vizsgát bármikor szervezhet. EMMI rendelet 65. (1) Osztályozó vizsgát csak a nevelőtestület engedélyével tehetsz. Az osztályozó vizsga engedélyezésére és megtagadására az EMMI rendelet ide vonatkozó bekezdéseit kell alkalmazni. EMMI rendelet 51. (6), (7), (8). Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A jelentkezés menete: Az osztályfőnök írásban értesíti a szülőket arról, hogy milyen tantárgyakból kell a tanulónak osztályozó vizsgát tennie. A vizsgára a szülők írásbeli kérelmet nyújthatnak be 8 napon belül a nevelőtestület részére. A vizsgák időpontjáról a vizsgára történő jelentkezéskor írásban tájékoztatást kapnak a tanuló és szülei. EMMI rendelet 65. (1)

18 A számítástechnika szaktanterem használata és rendje 2.sz. Melléklet Az informatika mindennapi életünk szerves részévé vált, megnőtt az információ társadalmi szerepe, és felértékelődött az információszerzés képessége. A tanórákon elsajátíthatod a különböző informatikai eszközök használatát, az írásos dokumentumok gépi megvalósítását (pl.: szövegszerkesztés), adatbázisok, adattáblák alkalmazását. Ehhez sok fegyelmezett gyakorlásra, koncentrációra van szükség. A tanulás során használt eszközök igen nagy anyagi értéket képviselnek, ezért az informatika órákon az alább felsorolt teremhasználati szabályokat mindig be kell tartani. A szaktanterembe csak tanári engedéllyel léphetsz be. A szünetekben a termet köteles vagy elhagyni. A terembe a taneszközökön (tankönyv, füzet, tolltartó, ellenőrző, mágneslemezek) kívül mást nem hozhatsz be! A terembe ételt, italt bevinni, ott elfogyasztani szigorúan tilos! A számítógépeket csak rendeltetésszerűen használhatod. A berendezések belsejébe nyúlnod tilos! Az elektromos hálózatba semmit sem csatlakoztathatsz! A meghibásodásokat, vagy rongálásokat azonnal jelentsd. Az általad okozott kárt a Köznevelési törvény alapján - szüleid kötelesek megtéríteni. Vigyázz az eszközökre és a berendezési tárgyakra is! Ha valamelyik szaktanár a terem üzembe helyezésekor bármilyen rendellenes működést vagy meghibásodást észlel, akkor ezt köteles jelezni a rendszergazdának! A termet elhagyni rendben, a számítógépeket és perifériáikat megfelelő sorrendben kikapcsolva lehet. A használt lemezeket, könyveket, billentyűzetvédőket, egereket, és a géptakarókat tedd a helyére! A merevlemezre külön engedély nélkül semmit sem lehet felvinni, törölni. A munkáidat a tanár által megjelölt helyre kell mentened. A számítógép és az operációs rendszer semmilyen beállítását nem változtathatod meg. A terem ajtaját használaton kívül minden esetben zárva kell tartani. Mások adatait, munkáit elolvasnod, módosítanod, letörölnöd tilos! Az Internetet csak engedéllyel használhatod. Közérdeket, közerkölcsöt sértő, gyűlöletkeltésre alkalmas tartalmú oldalakat nem látogathatsz, és nem tehetsz közzé. A tanár (vagy helyettesítő tanár) felelős a terem rendjéért, a teremben található berendezések, eszközök épségéért. E terem igen nagy anyagi értéket képvisel, ezért az ott dolgozók külön felelősséggel tartoznak, a biztonságos működtetésért és a berendezések épségének megőrzéséért. A számítástechnika termet délutánonként is használjuk. Ezeken a foglalkozásokon is köteles a tanfolyam/foglalkozás vezetője gondoskodni a fenti teremrend betartásáról! Ezekben az esetekben is a tanfolyam vagy szakkör vezetőjét ugyanolyan felelősség terheli, mint a délelőtt itt tanító szaktanárt.

19 3.sz. Melléklet A kémia szertár használatára vonatkozó külön előírások: A vegyszereket az erre kijelölt, zárható szekrényben kell tárolni. A mérgeket elkülönítve, külön méregszekrényben kell tárolni. A szennyezett üvegedényeket használat után el kell mosogatni, majd a tálcákra tisztán kell visszarakni. A tálcákon csak feliratozott edényekben szabad lezárt vegyszereket hagyni. A megmaradt savakat, lúgokat, egyéb vegyszereket meg kell semmisíteni. A szertárba tanulók csak szaktanári felügyelettel mehetnek be. Törött üvegedényekkel nem szabad dolgozni. Tanítás után a vegyszerszekrényeket be kell zárni. A tűzveszélyes anyagokból csak az előírt mennyiséget lehet tárolni, az előírt tárolási feltételek betartása mellett. A szertár ajtaját mindig zárva kell tartani.

20 4.sz. Melléklet A tornaterem és az öltözők használati rendje A testnevelés órák és sportfoglalkozások célja, hogy felkészítsen a nehézségek elviselésére, (akaraterő, kitartás fejlesztése, stb.), a jó kapcsolattartás megteremtésére, segít a mindennapok fáradalmainak aktív pihenésében! Fejleszti az alapvető fizikai készségeket, az erőt, gyorsaságot, állóképességet, ügyességet, hogy ezáltal edzett, jó testalkatú, egészséges felnőtt váljék belőled. A testnevelés és sportfoglalkozások során fokozott a balesetveszély, fontos a tanári utasítások pontos követése és az alábbiak betartása. Az öltözőkbe és a tornaterembe, csak az előző osztály távozása után mehetsz be, tanári felügyelettel. Az öltözői tárgyak épségéért az éppen ott öltöző osztály felel, a sérülést vagy rongálást azonnal jelentsd tanárodnak! Amíg a szaktanár megérkezik, az öltözőben kell várakoznod csöndben és fegyelmezetten. a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipő, edzőcipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük. A tornateremben tornacipő használata kötelező! A tornaórán kötelező öltözékről a tanév elején, szülők részére az osztályfőnök, tanulók részére a testnevelő tanárok adnak felvilágosítást. Az öltözőkben személyes dolgaidat rendben kell hagynod, az óra után az öltözőben vagy a tornateremben hagyott felszereléseidért az iskola felelősséget nem vállal. Élelmiszert bevinni és fogyasztani a tornateremben és az öltözőkben csak külön engedéllyel lehetséges, rágógumi egyáltalán nem vihető be! A tornatermi villanykacsolókhoz, konnektorokhoz ne nyúlj, azokat a szaktanárok kezelik. Minden helyiségben és a sportudvaron is ügyelj a tisztaságra! Engedély nélkül a tornaeszközök használata tilos és balesetveszélyes! A tornateremből engedély nélkül semmilyen eszközt nem vihetsz ki! A szertárba csak szaktanáraid engedélyével léphetsz be! A torna- és sportszereket mindig rendeltetésszerűen használd, vigyázz azok épségére, az okozott kárt köteles vagy megtéríteni! A tornatetemből foglalkozások alatt csak tanári engedéllyel távozhatsz! Balesetvédelmi okokból a testnevelésórákon és sportfoglalkozásokon tilos testékszer, lógó fülbevaló, gyűrű, nyaklánc, karkötő, egyéb ékszer és karóra viselete! A tornaterembe csak a testnevelés órához szükséges felszerelést, eszközt viheted be magaddal. Ha felmentett vagy, tanítási órán akkor is együtt kell lenned osztályoddal, az órát tartó pedagógus felügyelete alatt. A sport- és játszóudvart csak az iskola nyitvatartási idejében, és csak nevelői felügyelettel lehet használni. Tanítás nélküli napokon csak igazgatói engedéllyel lehet ott tartózkodni. Tanítási órák után csak az a tanuló tartózkodhat az iskola területén, aki ebédel, ill. tanítás után legfeljebb 30 perccel kezdődő foglalkozása van. A délutáni foglalkozásokra a foglalkozások kezdete előtt csak 5 perccel lehet korábban érkezni.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013.

Aparhanti Általános Iskola OM: 036300. 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. Aparhanti Általános Iskola OM: 036300 7186 Aparhant, Rákóczi u.4. Házirend 2013. 2 I. Bevezető rendelkezések 1. Jelen Házirend közös rendelkezései érvényesek az Aparhanti Általános Iskola teljes területén,

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben