HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató"

Átírás

1 A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1.

2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai házirend Bevezető Általános elvárások A Házirend célja A Házirend feladata A Házirend szabályainak alapjai A Házirend hatálya Az Intézmény adatai A Házirend elfogadásának szabályai A Házirend felülvizsgálata, módosítása A tanulók közösségeinek meghatározása A Házirend nyilvánosságra hozatala Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása A tanuló(k) jogai Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló(k) kötelességei Általános rendelkezések Egészségvédelem Balesetvédelem Vagyonvédelem, kártérítés Hivatalos ügyek intézésének rendje Az iskola munkarendje Mulasztások, távolmaradások Késés Hiányzás A tanulói jutalmazások, dicséretek A tanuló munkájának elismerése Tanulmányi munka Jutalmazás A tanulók fegyelmi felelőssége A tanórán kívüli tevékenységek rendje Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata A tanulók szociális jogosultsága Egyéb rendelkezések Az óvodai házirend A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok A térítési díjak befizetése: Az óvoda munkarendje Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók Záró rendelkezések Mellékletek Az iskolai és községi könyvtár rendje Géptermi rend A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok Együttműködési megállapodás A diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

3 1. Az iskolai házirend 1.1 Bevezető A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród egységes Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen Házirendet a Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az intézmény igazgatója készítette el, s terjesztette elfogadásra a szülői közösség és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az aláírásokkal hitelesített Házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójának és dolgozójának kötelező. 1.2 Általános elvárások Az iskola nevelőtestülete fontosnak tartja, hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját, s ápolja annak hagyományait. az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai Programjában megfogalmazott célokat, normákat. tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait. az iskolai élet valamennyi területén mindenki vigyázzon a maga és a mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. 1.3 A Házirend célja Iskolánk Házirendje helyi jogforrás, melynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amelyek az intézmény törvényes működését, azökkenőmentes nevelő-oktató munka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják 1.4 A Házirend feladata A Házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, közösségi életének szervezését, pedagógia programjában megfogalmazott célok megvalósítását, oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát, 3

4 kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését, (de nem az iskola munkájának rovására.) 1.5 A Házirend szabályainak alapjai A Házirend jogi alapjai: - a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; - a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; - továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A Házirend egyéb forrásai: az intézmény korábbi Házirendje, az intézmény Pedagógiai programja 1.6 A Házirend hatálya Ez a Házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (tanulóra, pedagógusokra, és iskolai alkalmazottakra) A Házirend előírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak A Házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét. 1.7 Az Intézmény adatai Az intézmény neve: Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród Címe (székhely int.): 8895 Pusztamagyaród Fő út 16. Telefon: 93/ Az intézmény típusa: kistérségi fenntartású intézmény többcélú intézmény: közös igazgatású közoktatási intézmény 4

5 Intézményegységek: - Székhelyintézmény: o Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Pusztamagyaród Fő út Tagintézmények (levelezési, rövid cím) o Arany János Tagiskola Bánokszentgyörgy Kossuth út 8. o Tagóvoda Pusztamagyaród Kossuth út 2. o Tagóvoda Bánokszentgyörgy Kossuth út 49. Pusztamagyaród Az intézmény fenntartója: Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Társulás 5

6 1.8 A Házirend elfogadásának szabályai 1. A Házirend tervezetét a nevelők, a diákok és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. 2. A Házirend tervezetét megvitatják - a nevelőtestület - az iskolai tanulóközösségek (osztályok illetve azok képviselői) - a szülői közösség képviselői 3. Véleményüket, javaslatukat küldötteik útján juttatják el az iskola igazgatójához, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. 4. Az iskola igazgatója a nevelőtestület, a diákönkormányzat véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi a diákönkormányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a Házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el. 5. Ha az egyetértési jog gyakorlói (szülői közösség, diákönkormányzat) közül bármelyik nem ért egyet a Házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell indokolnia. 6. A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia, s vagy módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. 7. A Házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. 8. A Házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 1.9 A Házirend felülvizsgálata, módosítása 1. Az érvényben lévő Házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha - jogszabályi változások következnek be, - az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat együttesen igényt tartanak erre. 2. Az érvényben lévő Házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév szeptember 30-ig javasolhatja (nem kötelező jellegű): - az iskola igazgatója, - a nevelőtestület, - a szülői közösség, - a diákönkormányzat (iskolai) vezetősége. 3. A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az intézmény igazgatójának (igazgatóhelyettesének) 6

7 4. A felülvizsgálatot a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás), s annak eredményét a módosított Házirendben rögzíteni kell A tanulók közösségeinek meghatározása véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából 1. Az iskolában a tanulók a következő tanulási közösségek munkájában vehetnek részt: - diákönkormányzat, - osztály- és napközis-, tanulószobai csoport, - szakkör, sportkör, 2. A diákönkormányzat szervezeti és működési rendjét e szabályzat melléklete tartalmazza. 3. Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének - a tanulók 40 %-a, illetve - a tanulóközösségek 50 %-a minősül A Házirend nyilvánosságra hozatala 1. A Házirendet az elfogadástól számított 10 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézmény igazgatója köteles intézkedni. A Házerendet az iskolai honlapokon is nyilvánosságra kell hozni. Honlapok címe: Pusztamagyaród: Bánokszentgyörgy: 2. A Házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: - Igazgatói, óvodavezetői szoba - tanári szoba - hirdetőtábla iskola, óvoda: faliújság 3. A Házirendből 1-1 példányt kapnak: - a diákönkormányzat vezetője - a diákönkormányzatot segítő felnőtt személy - a szülői közösség - a tanulók, szülők beíratáskor, vagy érdemi változtatás esetén 4. A Házirendet minden tanév elején ismertetni kell: - osztályfőnöki óra keretében a tanulókkal, - illetve szülői értekezleten a szülőkkel. 7

8 2. Tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1. Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 2. Az iskola Diákönkormányzatának (DÖK) megválasztása tanévenként a Diákközgyűlésen történik. 3. Az iskolaközösségek az életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. - A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 50 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. - Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztálynyi, 15 fő) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. - Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. 4. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. - Diákkör létrehozását minimum 10 fő tanuló kezdeményezheti. - Az iskolában csak tantárgyi, kulturális, sport, szakmai diákkörök alakíthatók. - A diákkört csak pedagógus irányíthatja, vezetheti. - A diákkör létrehozása esetén az iskola biztosítja a működésének feltételeit. 2.1 A tanuló(k) jogai A tanuló(k) joga, hogy 1. adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, 2. személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, 3. kulturált formában tájékozódjon a tanulmányi előmenetelével, az érdemjegyeivel, a tanulmányi munkája értékelésével, az iskolai élettel összefüggő kérdésekről, 4. kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon, 5. kérje, hogy azonos tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor, a témazáró idejét legalább egy héttel a megírás előtt megtudja. 6. témazáró dolgozatát 1 héten, dolgozat jellegű fogalmazását 2 héten belül kiértékelve visszakapja, 7. véleményt mondjon az iskola működésével, életével, a pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az ne sértse mások emberi méltóságát, 8. javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan a diákokat érintő kérdésekben, 8

9 9. részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, 10. napközi-otthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön, 11. a pedagógiai programban meghatározott keretekközött válasszon a választható tantárgyakból, 12. vallását gyakorolja, de oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató-nevelő munkát, valamint mások személyiségét, méltóságát, 13. kezdeményezze diákönkormányzat vagy diákkör létrehozását, 14. választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre, 15. rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön 16. saját iskolai életével összefüggő kiadások mérsékléséhez szociális segélyt, támogatást kapjon, ha ezt családi helyzete indokolttá teszi, 17. vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől vagy az iskola igazgatóságától, valamint, hogy az ezekkel kapcsolatos kérdéseire választ kapjon, 18. előzetes egyeztetés után (vagy: az iskola igazgatójának engedélye alapján)társaival vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, (sportlétesítmények, könyvtár, ) 2.2 Tanulói jogok érvényesítése az iskolában 1. A tanuló egyéni érdeksérelme esetén (kiskorú esetén a törvényes képviselője) panaszt nyújthat be írásban, felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. - A panasz kivizsgálására e célra létrehozott pártatlan bizottság jogosult. (osztályfőnök, igazgató, diák, SzK-képviselő) - A panasz érdemi elbírálása, orvoslása érdekében az igazgató (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető) a benyújtástól számított 30 napon belül köteles intézkedni s arról írásban kell értesítenie a tanulót. 2. Jogszabálysértés esetén a tanuló vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre 3. A tanuló minden egyéb - az iskolai élettel kapcsolatos - érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézési módját és rendjét a diákönkormányzati SZMSZ tartalmazza. 4. Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan. 5. A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 9

10 2.3 A tanuló(k) kötelességei A tanuló(k) kötelessége, hogy 1. ismerje meg és minden - az iskola által szervezett- programon tartsa be a Házirend előírásait, 2. tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit és tanulótársait, 3. úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, 4. tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el, 5. figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon. 6. a tanítási órákhoz szükséges taneszközeit, felszerelését, és tájékoztató füzetét, mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon, Tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl: játék, rádió, magnó, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz) nem szabad behozni az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt nem ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal. 7. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt bekapcsolni tilos. 8. az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kultúráltan, magatartásával mutasson példát, 9. az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát, (lányoknak:fehér blúz és sötét szoknya vagy nadrág, a fiúknak: fehér ing és sötét öltöny vagy sötét hosszúnadrág), 10. vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire, azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg, 11. óvja a maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési, a balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat, 12. észleléskor azonnal jelentse a másokat veszélyeztető állapotot és a baleseteket 13. a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzás, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztása TILOS! 14. Tilos az iskolában és környékén mindenfajta szerencsejáték űzése és árusítása. 15. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert és fegyvernek minősülő eszközt. 10

11 3. Általános rendelkezések 3.1 Egészségvédelem 1. A tanulók részére - egészségi állapotuk napi ellenőrzésére, felülvizsgálatára - az adott tanévre meghatározva hetente egy alkalommal iskolaorvosi és védőnői rendelés van. 3.2 Balesetvédelem 1. Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelemi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének irányításával. 2. Az informatikai, a testnevelés, a technika, a kémia tantárgyak 1. tanítási óráján évente munkavédelmi oktatásban is részt kell venni a tanulóknak. 3. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának. 3.3 Vagyonvédelem, kártérítés 1. A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. 2. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. 3.4 Hivatalos ügyek intézésének rendje 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. 3. Tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt, csak félfogadási időben kereshetik fel. 4. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre kell a titkárságot felkeresni. 11

12 4. Az iskola munkarendje 1. Az iskola épülete tanítási időben hétfőtől péntekig 7 órától 16 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az iskola igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az iskola igazgatója adhat engedélyt. 3. A tanulók tanítás előtti beérkezése, teendője: Pusztamagyaród es kezdés esetén ra érkeznek; : csendes tanulás zajlik ös kezdés estén re érkeznek a tanulók. Bánokszentgyörgy: es kezdéskor: ra érkeznek a tanulók. 3. A tanítás előtti gyülekezés helye: osztályterem illetve folyosó ügyelet biztosított. 4. A szülők a gyermekeiket csak az iskola bejáratáig kísérhetik, valamint a tanítás végén is csak ott várhatják őket. Idegenek csak hivatalos ügyben tartózkodhatnak az iskola területén. Első osztályosok esetén az első 2 hónapban a szülők a tanterembe kísérhetik gyermeküket. 4. Az iskola csengetési rendje: PUSZTAMAGYARÓD 1. óra óráig 5 perc szünet 2. óra óráig 15 perc szünet tízórai szünet 3. óra óráig 5 perc szünet 4. óra óráig 10 perc szünet 5. óra óráig 15 perc szünet : jelzőcsengetés 6. óra óráig BÁNOKSZENTGYÖRGY 1. óra óráig 15 perc szünet alsósok tízóraiznak 2. óra óráig 10 perc szünet felsősök tízóraiznak 3. óra óráig 10 perc szünet 4. óra óráig 10 perc szünet 5. óra óráig 10 perc szünet 6. óra óráig 6. A tanítási órák ideje: 45 perc 12

13 7. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelők utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon vagy az udvaron töltik a kulturált magatartás szabályait megtartva, ügyelve saját és társaik testi épségére. 8. A tanítási óra kezdetén a tanulóknak az osztályterembe kell menniük, és ott fegyelmezetten kell várniuk a tanárt. 9. Az óra megkezdése után érkező tanuló késését az osztálynaplóba a tanár köteles bejegyezni. Ha a tanuló 3 alkalommal 10 perccel indokolatlanul később érkezik, egy igazolatlan órával büntethető. 10. Becsengetés után a tanítási óra a hetes jelentésével kezdődik A tanítási óra kezdetén és végén a tanulók a tanárt vagy az órát látogató személyt felállással köszöntik. 11. A tanítási óra kezdődhet rövid énekléssel. 12. A tanuló köteles tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni, tanórán figyelni, képességeinek megfelelően aktívan részt venni a tanórai munkában, ha szólni kíván, kézfelemeléssel jelezni. 12. Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített tájékoztató füzetet a tanuló köteles naponta magával hozni. A tanuló köteles a nevelői bejegyzéseket s egyéb közléseket lehetőleg naponta, de legkésőbb az adott hét végéig otthon szüleivel aláíratni, illetve a kért határidőket betartani. A tájékoztató füzet beírásainak ellenőrzése az osztályfőnök illetve a szülő feladata (személyiségi jogokat minden érintettnek tiszteletben kell tartani!) Ha a tájékoztató füzet havi 5 alkalommal hiányzik, a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetést kap. Ha a félév során a tájékoztató füzet hiányzásával kapcsolatos bejegyzés száma eléri a 8-at (és nem kapott a tanuló még figyelmeztetést), akkor is ezt az eljárást kell követni. A dokumentálás a naplóban, az iskola által szerkesztett adatlapon történik (naponta csak egyszer történhet bejegyzés egy tanulóra). 13. Egy tanítási napon az osztályközösség max. 2 témazáró dolgozatot írhat, melynek időpontját a tanár köteles legalább egy héttel korábban bejelenteni a tanulóknak. Egyéb esetben egyeztetni szükséges. 14. A tanuló a tanítási órák idején csak a szülő írásbeli (tájékoztató füzetbe beírt) kérésére az osztályfőnöke vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el az iskola épületét. Rendkívüli esetben - szülői kérés hiányában - az iskola elhagyását csak az iskola igazgatója engedélyezheti. 16. Tűz esetén riasztásra a folyosókon kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. 13

14 17. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik. 18. Az iskolai könyvtárra vonatkozó szabályok Az iskolai könyvtár minden tanuló rendelkezésére áll, a kölcsönzési időpontokat és feltételeket első osztályos korukban megismerhetik a diákok. Az iskolai könyvtár kölcsönzési és nyitvatartási rendje a 2. számú mellékletben szerepel. (A nyitvatartási rendet a könyvtáros javaslata alapján az igazgató határozza meg tanévenként!) Az a tanuló, aki az iskolai könyvtárból kölcsönözött könyvet elveszíti, megrongálja, vagy határidőre nem viszi vissza a könyvtárba, kártérítést, illetve késedelmi díjat fizet. 19. Étkezések rendje Tízórai: a csengetési rend szerint - osztályteremben ill. ebédlőben Ebédelés ideje: az órarendi beosztástól függően, , illetve 14 óráig Bánokszentgyörgyön. Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az ebédlő rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán kell hagyni. Uzsonna: ; ebédlő - Pusztamagyaród. A beosztás szervezése az igazgatóhelyettes feladata. 20. Az iskolában az alábbi tanulói felelősök működnek: hetesek, tanulói ügyeletesek. a.) A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól az osztályfőnök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A kinevezés rendje: névsor szerint, heti váltásban 2 tanuló. Hiányzás esetén a következő helyettesít. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 25 perccel kezdik meg. b.) A hetesek feladatai az alábbiak gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, hőmérséklet, párologtatás, stb.), a szünetben a termet kiszellőztetik, a szünetben a tanulókat a folyosóra vagy az udvarra kiküldik, az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig a helyükön maradva felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem érkezik meg, jelzik a nevelőnek, vagy az igazgatóhelyettesnek óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villanyt, összeszedik, ill. összeszedetik a szemetet, a tanítás végén felrakatják társaikkal a padokra a székeket, stb.) A felsős tanulók a tanítás előtt és az óraközi szünetekben tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyelet beosztását az igazgatóhelyettes ill. DÖK vezető 14

15 végzi. A tanulói ügyeletesek segítik a kijelölt területükön az ügyeletes nevelők munkáját, ügyelnek a rendre. 5. Mulasztások, távolmaradások 5.1 Késés 1. A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti az órára. 2. A későn érkező tanulót későnek, a késés időtartamának megjelölésével írja be a tanár. 45 perc késedelmi idő esetén írható be egy igazolatlan óra. 3. A késő tanuló az órát nem zavarhatja (de be kell mennie). 4. A bejárók esetén a közlekedési okok miatti késés igazolható. 5. Napközben csak az iskolai kötelességteljesítés vagy egészségügyi ok miatti késés igazolható! 5.2 Hiányzás A tanulónak a tanóráról vagy tanórán kívüli foglalkozásról történő hiányzását szülői vagy orvosi igazolással kell igazolni. 1. A szülő egy tanévben legfeljebb három tanítási napot igazolhat. Ennél hoszszabb időre történő távolmaradásra a szülő írásbeli kérése alapján az iskola igazgatója adhat engedélyt. A hiányzásról szóló szülői igazolást a tanuló tájékoztató füzetébe kell beírni. 2. A szülőnek a betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét a hiányzás okáról és várható időtartamáról.. 3. Ha a tanuló három napon keresztül hiányzik (mulasztott az oktatásról), és annak okáról az iskola tájékoztatást nem kap, az osztályfőnöknek a szülőt (tanulót) levélben értesítenie kell. 4. A tanulóknak a szülői vagy az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatniuk, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. 5. Ha iskolai ügy miatt hiányzik a tanuló, igazoltnak kell tekinteni a távollétet. 6. A távollét miatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a tanár(ok) által megszabott határidőn belül. 7. A tanuló által vállalt szakköri foglalkozásokról, tanulószobáról való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. 8. Az igazolatlan mulasztásról az iskola értesíti a tanulót, illetve szülőjét és kéri az igazolás bemutatását. Ha az iskola értesítése eredménytelen marad, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a gyermek szülőjét. 15

16 9. Ha az igazolatlan mulasztás 30 óra felett van, tanköteles korú tanuló esetében fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, nem tanköteles korú tanuló esetében a tanulói jogviszony automatikusan megszűnik (11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet). 10. Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás igazolatlanságán felül is fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után. 11. Az órákról való indokolatlan késés fegyelmi vétség. Háromszori késés 10 perces - egy igazolatlan órának minősül. A rendszeresen késő tanuló szüleit az osztályfőnök írásban értesíti. 12. Az igazolatlan hiányzás fegyelmi vétség, ezért büntetést von maga után, tehát a magatartásjegynek is tükröznie kell: - 3 óra esetén osztályfőnöki figyelmeztetés a magatartás jegy max.: 4 lehet - 8 óra esetén osztályfőnöki intés a magatartás jegy max.: 3 lehet - 12 óra esetén igazgatói intés a magatartás jegy max.: 2 lehet - 20 óra esetén nevelőtestületi megrovás a magatartás jegy max.: 2 lehet. 13. Ha a nem tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát (egy tárgy esetén az ötöt) az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni. 14. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlanul hiányzik, az osztályfőnök ajánlott levélben köteles a szülőt értesíteni. 15. Ha a tanköteles korú tanuló igazolatlan hiányzása eléri a tíz órát, az iskola igazgatója köteles a lakóhely szerint illetékes jegyzőt értesíteni. 16. Ha az igazolatlan órák száma eléri a harmincat, a tanulót törölni kell az iskola tanulóinak sorából, kivéve a tanköteles korúakat. 17. Ha a tárgyak egyikéből a tanuló hiányzása eléri a félévi óraszám 30 %-át, a szaktanár javaslatára a nevelőtestület a további tanulmányok feltételeként osztályozó vizsgát írhat elő. 18. Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, az nem osztályozható. A nevelőtestület azonban mérlegelve az összes körülményt dönthet úgy, hogy a tanulónak engedélyezi osztályozó vizsga letételét. 16

17 6. A tanulói jutalmazások, dicséretek 6.1 A tanuló munkájának elismerése Tanulmányi munka 1. A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. (Pedagógiai Programban leírás) 2. Az első-harmadik évfolyamon - félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor - szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. 3. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a nevelőtestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. 4. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. 5. A szaktanár - a munkaközösséggel egyetértésben - meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. 6.2 Jutalmazás 1. Tanuló jutalmazása Azt a tanulót, aki példamutató magatartást tanúsít, vagy képességeihez mérten folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztálya, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagyiskolai, illetve iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesíti. 2. A jutalmazás módja: írásbeli, szóbeli A tanuló kiemelkedő teljesítményét a záradékolásnak megfelelően kell adminisztrálni (B, Tl, N). Az iskolai szinten elismert, kiemelkedő teljesítményt az igazgatói és nevelőtestületi dicséret mellett oklevéllel és könyvvel/könyvutalvánnyal ismeri el az intézmény. 17

18 3. Az iskolai jutalmazás formái: - tanítói, tanári dicséret, - szaktanári dicséret, - osztályfőnöki dicséret, - igazgatóhelyettesi dicséret, - igazgatói dicséret, - nevelőtestületi dicséret. 4. Osztályközösségek jutalmazásai - Automatikusan jár/járhat jutalom szabadnap (= nem tanórai keretű, tartalmú nap) (időpontját az osztályfőnök és az osztályban tanító tanárok egyeztetik, tartalmát a jutalmazottak határozzák meg) annak az osztálynak, amely teljesíti az alábbi feltételek egyikét: bukásmentes félév, ha egyúttal a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel), kevés hiányzás, ha a félévben a tanítási napok harmadánál kevesebb napon van hiányzó, és a hiányzás átlagosan nem haladja meg a heti óraszámot (az igazolatlan hiányzás az átlagban ötszörös szorzóval szerepel), legjobb tanulmányi teljesítmény, - A nevelőtestület mindkét fenti esetben eltekint egy-egy hosszan beteg tanuló hiányzásának (min 150 óra hiányzás) beszámításától. 18

19 7. A tanulók fegyelmi felelőssége 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelességeit folyamatosan nem teljesíti, a tanulói Házirend előírásait megszegi vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben kell részesíteni. 2. Az iskolai büntetések formái: tanári figyelmeztetés szóban, tanári figyelmeztetés írásban, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés vagy megrovás, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés, megrovás, nevelőtestületi figyelmeztetés, nevelőtestületi intés vagy megrovás. 3. Ha a tanuló kötelességét súlyosan megszegi, vele szemben fegyelmi eljárás indítható. 4. A kiszabható fegyelmi büntetések fokozatai: szigorú megrovás, kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, áthelyezés más osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korú diák esetén), kizárás az iskolából (nem tanköteles korú diák esetén) 5. Súlyos, jogellenes tevékenység esetén el kell tekinteni a fegyelmi fokozatok betartásától, s a nem tanköteles tanulót azonnal ki kell zárni az iskolából vagy a büntetésről a nevelőtestület dönt. Ezek az esetek a következők lehetnek: súlyos agresszivitás mással szemben, alkohol-, drog fogyasztása, társadalomellenes, közösségellenes cselekedetek 6. A fegyelmi büntetést az iskola igazgatója ismerteti a tanulókkal és a diákönkormányzattal. 19

20 7. A fegyelmi büntetést kiszabó határozat ellen a tanuló fellebbezéssel élhet, melynek során írásban kérelmet nyújthat be az iskola fenntartójához egyéni érdeksérelemre, illetve törvényességi kifogásokra alapozva. 8. A tanuló iskolai tanulmányai folytatása során okozott- gondatlan vagy szándékos - károkozása esetén a Ptk. szabályai szerint kártérítésre kötelezhető. A kártérítés mértékét a károkozás körülményeinek kivizsgálása alapján az iskola igazgatója határozza meg. 8. A tanórán kívüli tevékenységek rendje 1. Az iskola a tanórai foglakozások mellett - igény szerint - tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. 2. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők lehetnek: napközi, tanulószoba, szakkör, énekkar, sportkör, tanfolyam, felzárkóztatás, könyvtár, kirándulás, múzeum-, színház-, mozi látogatások, művészeti tevékenység/képzés, iskolai rendezvények, 3. Minden a 2. pontban részletezett iskolai rendezvény, foglalkozás csak pedagógusi részvétellel szervezhető és bonyolítható. 4. A tanórán kívüli foglakozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek. 5. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor ezeken a foglakozásokon a részvétel a tanítási év végéig kötelező. 6. A tanórán kívüli foglalkozások délután, általában 13 óra és 16 óra között kerülnek megszervezésre, melyeken a részvétel kötelező. 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 8. Tanítási idő után a tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak az iskola területén. 9. Az intézmény helyiségeinek, területeinek használata 1. Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. 2. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár vagy felelős engedélye szükséges: tornaszoba informatika terem szertárak könyvtár Az iskolai tanulói az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 20

21 4. Az iskola gyerekek által használt területére gépkocsival csak nagyon indokolt esetben szabad behajtani, a gyerekek az iskola területét a tanítás ideje alatt nem léphetik át (bolt, posta, utca, járda, megközelítése csak nagyon indokolt esetben, engedély esetén lehetséges) 5. A tantermeket és az egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. 6. Vagyonvédelmi okokból az iskola helyiségeit, tantermeit lehetőség szerint-kulcscsal be kell zárni, ha az osztálytermet a tanulók elhagyják (testnevelés, könyvtári, informatika órák, ). 7. A szaktermeket és egyéb helyiségeket minden eltávozás után be kell zárni. 8. A bezárt termek kulcsát a tanáriban kell elhelyezni. 9. Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adható. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. 10. Az iskola sportlétesítményei csak akkor adhatók bérbe, ha az nem gátolja az iskola sportkör működését. 10. A tanulók szociális jogosultsága 1. Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok szociális támogatásban részesülhetnek (étkezési támogatás, tankönyvellátási támogatás ), a központi szabályozás alapján. 21

22 11. Egyéb rendelkezések 1. Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Az iskolaorvosi szolgálat a tanulócsoportok ellenőrzését, szűrését, ellátását a központi szabályzat alapján végzi. A fogorvosi szűrések, ellátások folyamatosan, a fogorvos beosztása szerint történnek (jelenleg: Bánokszentgyörgy: hétfő; Pusztamagyaród: kedd) 2. Tanítási időben a tanulói hivatalos ügyek intézése az iskolatitkárnál történik 7 óra és 15 óra között. 3. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. A szülők és a tanulók az ügyeleti rendről a tanévi tájékoztatókon, írásbeli úton, ill. hangos hirdetés útján szerezhetnek tudomást. 3. A tanulók, az iskolai dolgozók a munkavédelmi balesetvédelmi, tűzvédelmi szabályokat az iskolai SZMSZ mellékletében szereplő szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán / szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni. 4. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. 5. Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. iskolai rendezvénynek minősül: iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró) nemzeti ünnepek helyi rendezvények diák- és sportnapok iskolai kirándulások nyílt napok 22

23 12. Az óvodai házirend A közös igazgatású (iskola-óvoda) intézményben az eltérő munkarend, szabályok miatt célszerű külön megfogalmazni a helyi szabályozó tartalmakat. A vonatkozó jogszabályok miatt az alábbi ÓVODA-i házirend csak az egyedi jellemzőket tartalmazza. Az előző fejezet közös, általános részei ( ,. fejezet) az intézmény egészére értendők (A tanuló = gyermek, osztályfőnök meghatározásánál óvónő, vezető óvónő értelemszerű használatával) A távolmaradás igazolására vonatkozó szabályok. A gyermek távolmaradását a szülőnek kell bejelenteni. A nevelési év alatt Egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben az óvodavezető engedélyezheti Három napon túli hiányzás után orvosi igazolással látogathatja újra az óvodát a gyermek A térítési díjak befizetése: A befizetés minden hónap 15-én történik a megbízott személynél (iskolatitkár/élelmezésvezető). A térítési díjat a gyermektől nem lehet elküldeni, a szülő köteles személyesen befizetni. Ellenkező esetben a pénzért az óvoda nem vállal felelősséget. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap 9 óráig személyesen vagy írásban. A lejelentés 24 óra múlva lép életbe, s a következő befizetéskor írható jóvá. A teljes hét lejelentésére előző hét péntekén van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt Az óvoda munkarendje A nevelési év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Az óvoda a nyári időszakban is működik, a szülői igényekhez igazodva, a gyermeklétszám függvényében ügyeletet tart. A nyári leállás: 2 hét, melyről a szülők két hónappal előbb írásban értesítést kapnak. Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel. 23

24 12.4 Az óvoda működésével kapcsolatos általános tudnivalók Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése és a házirend betartása. Bánokszentgyörgy: Az óvoda nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig óráig. Pusztamagyaród: Az óvoda nyitvatartási ideje hétfőtől péntekig 8-16 óráig. Ügyelet reggel ig. A munkarendben bekövetkezett változásokat időben kell közölni a szülőkkel. A gyermekek az óvodába csak szülő (törv. képviselő) érkezhetnek, távozhatnak. Az a szülő, aki gyermekét nem kíséri be az óvodába, vagy gyermeke egyedül mehet haza, köteles erről írásos nyilatkozatot adni a csoportos óvónőnek. Az óvoda nyári zárása 2 hétig tart, melyről a szülőket 2 hónappal előbb kell tájékoztatni. Az óvodavezető és az óvónők fogadónapját a faliújságra kifüggesztjük. A gyermek viselkedéséről, személyiségéről csak a gyermek óvónője adhat tájékoztatást. Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik. A jelentkezés módját, határidejét időben közöljük. A felvételről az óvoda vezetője dönt. A szülő köteles a tájékoztatóban megjelölt napon gyermeke térítési díját - hiányzás esetén is - befizetni. Beteg gyermek az óvodát nem látogathatja. Gyógyulás után csak orvosi igazolással hozható! Gyógyszert a szülő az óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak abban az esetben, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, erről tájékoztatni kell az óvodavezetőt és a csoportos óvónőt. Az óvodában hagyott, illetve hozott tárgyakért nem vállaljuk a felelősséget (arany, ezüst ékszerek, játékok) valamint az ékszerek által okozott balesetekért. Minden gyermeknek kötelező az óvodában a váltócipő használata. (Ez nem lehet papucs) Az óvoda helyiségeit más célra csak a vezetők engedélyével szabad használni. Az óvoda foglalkoztatási termeibe az óvodavezető engedélye nélkül nem léphet be idegen. Az óvodai foglalkozást senki sem zavarhatja. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők, vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. (kivéve: az óvoda által szervezett vásár alkalmával). A szülők gyümölcsöt, születésnapi édességet, közös elfogyasztás céljából az óvodába nem küldhetnek (biztonsági okok miatt)! A csoportszobában a szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, nyílt nap, ünnepélyek) A gyermeket az öltözőben kell átadni az óvónőnek vagy dajkának. 24

25 13. Záró rendelkezések A Házirend nyilvános, a Könyvtárban, a tanári szobában, a tantermekben, óvodai étkezőben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék A Házirendet a nevelőtestület augusztus 4-én elfogadta. A Házirend életbelépésének időpontja: szeptember 1. Kozma Andrea Igazgató A szülői közösség képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Szülői közösségek: - Pusztamagyaródi Iskolai SZK - Pusztamagyaródi Óvodai SZK - Bánokszentgyörgyi Iskolai SZK - Bánokszentgyörgyi Óvodai SZK Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek augusztus 4-én Szülői Közösségek képviselője augusztus -án az iskolai diákönkormányzatok képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. DÖK segítő pedagógusok Záradék: A házirendet a fenntartó... szám alatt jóváhagyta.... aláírás 25

26 14. Mellékletek 14.1 Az iskolai és községi könyvtár rendje A községi és iskolai könyvtár használata ingyenes. A könyvtárból könyvet a könyvtárostól kell kölcsönözni. A kölcsönzött könyvet egy hónap időtartamra kapják az olvasók. A kölcsönzési időt kérésre meg lehet hosszabbítani. Az elveszített vagy megrongált könyv árát az olvasónak napi áron kell megtérítenie. A könyvtár állományából a kézikönyvek, folyóiratok, nagy értékű könyvek csak helyben használhatók. A könyvtári foglalkozásokat, könyvtárban tartandó tanítási órákat a tervszerű és zökkenőmentes munka érdekében érdemes egyeztetni a könyvtárossal. A könyvtárhasználati foglalkozásokat a könyvtáros, míg a könyvtárban tartott szakórákat, napközis foglalkozásokat a tanítók, szaktanárok és napközis nevelők vezetik. A foglalkozások előkészítésében igény szerint közreműködik a könyvtáros is. Tanítási órán a szaktanár felel a könyvtár rendeltetésszerű használatáért. A könyvtár használóitól kulturált magatartást kérünk. A könyvtárban állományvédelmi okokból a dohányzás és nyílt láng használata tilos! 26

27 2. számú melléklet 14.2 Géptermi rend 1. Az informatikateremben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását a rendszergazda, illetve az igazgatóengedélyezheti. 2. Tanítási időn kívül az ajtót zárva kell tartani! Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős (rendszergazda, igazgató, iskolatitkár). 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a rendszergazda (informatikatanár) a felelős személy a felelős. 4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személy végezheti. 7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen, nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a rendszergazda és a szervizek szakemberei végezhetnek. 8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 9. Az elektromos hálózatba más - nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó - berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 10. A gépteremben elhelyezett eszközök, elektromos rendszer műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell az igazgatóhelyettesnek. 11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 12. Tilos: a számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, 27

28 mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani, és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni! 13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető. 28

29 3. számú melléklet 14.3 A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok 1. Az igazgató minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. 2. A tájékoztatónak tartalmazza: hogy a tantárgyat előreláthatóan melyik pedagógus fogja oktatni. 3. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni a szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat véleményét. 4. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy megválasztásával kapcsolatos döntését. 5. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban tájékoztatni kell. 6. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja. 29

30 14.4 Együttműködési megállapodás 4.számú melléklet Együttműködési megállapodás mely létrejött a Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród nevelőtestülete és az iskola tanulóinak diákönkormányzata között. A megállapodást megkötő diákönkormányzat az 1-8. évfolyamos osztályok tanulóközösségeit képviseli. A megállapodást megkötő diákönkormányzat az iskola tanulóit képviseli. A megállapodást kötő diákönkormányzathoz az előző pont szerint az iskola tanulóinak több mint 50%-a tartozik, ezért jogosult az iskola valamennyi tanulójának képviseletére. A megállapodást megkötő felek megegyeznek abban, hogy a tanulók nagyobb közösségének (melynél a tanulókat érintő döntés előtt a diákönkormányzat véleményét ki kell kérni) a diákönkormányzathoz tartozó tanulók 50.%-át vagy legalább a tanulóközösségek 25%-át tekintik. A diákönkormányzat helyiségei - Az iskola a berendezési tárgyakkal együtt a diákönkormányzat használatára engedi át az iskola helyiségeit, termeit - Az iskola gondoskodik a diákönkormányzat rendelkezésére bocsátott helyiségek és berendezési tárgyak karbantartásáról, takarításáról, fűtéséről, világításáról. - A diákönkormányzat előzetes bejelentés alapján térítésmentesen használhatja az iskola valamennyi helyiségét, berendezését, ha ezzel az iskolai nevelést és oktatást nem akadályozza. Az iskola saját költségvetéséből minden gazdasági évben Ft összeget biztosít a diákönkormányzatok működéséhez. A diákönkormányzat képviseletére, az iskolavezetéssel, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásra a diákönkormányzat munkáját segítő tanár jogosult. Akadályoztatása esetén helyettesítéséről az iskola vezetősége gondoskodik. Az iskola igazgatósága és nevelőtestülete köteles a magasabb jogszabályokban meghatározott módon és kérdésekben a diákönkormányzat jogkör - gyakorlásait biztosítani. A megállapodást megkötő felek megegyeznek abban, hogy az egymáshoz intézett kérdések, tájékoztatások, javaslatok, előterjesztések szóban és írásban is érvényesek. 30

31 Bármelyik fél kérésére azonban az adott kérdést, tájékoztatást, javaslatot, előterjesztést és az azzal kapcsolatban született választ, intézkedést írásba kell foglalni. A megállapodást megkötő felek az iskola és a diákönkormányzat vezetőinek kapcsolattartásának kérdésköreiben az alábbiak szerint egyeznek meg: a kapcsolattartásért a diákönkormányzat részéről a diákönkormányzat segítő tanár, az igazgatóság, illetve nevelőtestület vagyis az iskola részéről az igazgató a felelős; a diákönkormányzat képviselője jogosult részt venni tanácskozási és szavazati joggal az iskola vezetőségének ülésein; az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola igazgatója tanévenként 2 alkalommal szóban tájékoztatja a diákönkormányzat vezetőségét; az iskola életével kapcsolatos kérdésekről, az aktuális feladatokról a tanulóközösségek tanár vezetői (osztályfőnökök) kötelesek folyamatosan tájékoztatni a tanulókat. a diákok jogainak érvényesítése esetleges orvoslása az alábbi fórumokon történik: diákparlament (tanévente egyszer), panaszfórum, diákjogi szószóló Ezen együttműködési megállapodás hatálybalépése után az iskola szervezeti és működési szabályzatának elválaszthatatlan részévé válik, és annak 4. számú mellékletét képezi. Az együttműködési megállapodás módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. A módosítás kezdeményezése után 15 nappal a megállapodást kötő felek képviselői kötelesek tárgyalást kezdeni az új megállapodásról. Ezen megállapodás a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület döntése alapján az iskola fenntartójának jóváhagyása után lép életbe. Kelt:... A megállapodást megkötő felek nevében: az iskola igazgatója a diákönkormányzat képviselője 31

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Az I. István Általános Iskola házirendje

Az I. István Általános Iskola házirendje Az I. István Általános Iskola házirendje A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI Az I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskolára vonatkozó házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Szakközépiskolai Házirendje

Szakközépiskolai Házirendje Budapest XIV. Kerületi Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. Szakközépiskolai Házirendje 2012. 1 Preambulum Szent István Király Zeneművészeti

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Házirend Kivonat. Bevezető

Házirend Kivonat. Bevezető Házirend Kivonat Bevezető A közoktatásról szóló törvény 40. (7.) bekezdésének előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni. A házirend előírásai az

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola

HÁZIREND. Szent Pál Marista Általános Iskola Szent Pál Marista Általános Iskola 5300 Karcag, Zádor út 3. 59/503-085 59/503-085 +3630/901-4655 szentpalkarcag@szentpalkarcag.hu www.szentpalkarcag.hu OM: 201341 Iktatószám:../2010. Tárgy: HÁZIREND 1.

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben