Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda"

Átírás

1 FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

2 A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA A Festetics Kristóf ÁMK Házirendjét Dötk, Gyűrűs, Kemendollár, Pakod, Pókaszepetk, Vöckönd, Zalaistvánd Község Önkormányzatának Képviselőtestülete...év...hó...napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt: Pókaszepetk, Boda Lászlóné polgármester.. Halek László polgármester.. Dr. Krasznai Ákos polgármester.. Tóth András polgármester.. Koronczi László polgármester.. Petőfi Lászlóné polgármester.. Kiss József polgármester

3 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje FESTETICS KRISTÓF ÁMK PÓKASZEPETKI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Kapus Melinda Tagintézmény-vezető Kovács Árpádné ÁMK igazgató 1

4 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje TARTALOMJEGYZÉK 1. HÁZIRENDDEL KAPCSOL ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Bevezető Általános elvárások A Házirend célja A Házirend feladata A Házirend szabályainak alapjai A Házirend hatálya A Házirend elfogadásának szabálya A Házirend felülvizsgálata, módosítása A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog A Házirend nyilvánosságra hozatala 6 2.TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA A tanulók jogai Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanulók kötelessége 8 3. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Óraközi szünetek Általános működési szabályok Egészségvédelem Balesetvédelem Vagyonvédelem, kártérítés Ellenőrzőkönyv - tájékoztató füzet A hetesek kötelességei Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek A TANULÓ FEGYELMI FELELŐSSÉGE A TANULÓ MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE A TANÓRÁN KÍVÜLI TEKÉKENYSÉGEK RENDJE AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA A NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTELI KÉRELMEK ELBÍRÁSLÁSÁNAK ELVEI TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK EGYÉB RENDELKEZÉSEK ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 20 MELLÉKLETEK 1. sz. Csengetési rend sz. Géptermi rend 24 2

5 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 1.1 Bevezető HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Az iskola egységes Házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. Jelen Házirendet az iskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján a az iskolai egység vezetője igazgatója készíti el, s terjeszti elfogadásra a Szülői Munkaközösség és a diákönkormányzat egyetértésével a nevelőtestület elé. Az aláírásokkal hitelesített Házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 1.2 Általános elvárások Az iskola nevelőtestület fontosnak tartja, - hogy az intézmény valamennyi tanulója ismerje iskolája múltját, s ápolja annak hagyományait. - az iskola használói ismerjék meg, s tartsák be az intézmény Pedagógiai és Művelődési Programjában megfogalmazott célokat, normákat. - tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék iskolánk jó hírnevét, s tartsák be a kultúrált viselkedés szabályait. - az iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára. 1.3 A Házirend célja Iskolánk Házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, a zökkenőmentes nevelő oktató munka elvégzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják 1.4 A Házirend feladata A Házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az iskola - törvényes működését a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával, - közösségi életének szervezését, - Pedagógiai és Művelődési Programjában megfogalmazott célok megvalósítását, - az oktató-nevelő munkájának maradéktalan ellátását, - szabályozzák az iskolahasználók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát, - kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését, (de nem az iskola munkájának rovására.) 3

6 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 1.5 A Házirend szabályainak alapjai A Házirend jogi háttere: - a közoktatásról szóló évi többször módosított LXXIX törvény (továbbiakban Ktv) 4 (7), valamint egyéb vonatkozó paragrafusai - az oktatási intézmény működésére vonatkozó többször módosított 11/1994. (VI.8) MKM rendelet vonatkozó paragrafusai évi LXIV törvénnyel kihirdetett Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabályai A Házirend egyéb forrásai: - az intézmény korábbi Házirendje - az intézmény Pedagógiai és Művelődési Programja - a nevelőtestület oktató-nevelő célkitűzései 1.6 A Házirend hatálya Ez a Házirend vonatkozik minden iskolahasználóra (iskolába járó tanulókra, pedagógusokra, és az iskolai alkalmazottakra) A Házirend előírásai, szabályai csak az iskola területére, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak A Házirend szabályi arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az iskolánk ellátja az intézményünkbe járó gyermekek, tanulók felügyeletét. 1.7 A Házirend elfogadásának szabályai A Házirend tervezetét a nevelők, a diákok, és a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskolai egység vezetője készíti el A Házirend tervezetét megvitatják - a nevelőtestület - a diákönkormányzat - szülői munkaközösség vezetősége Az iskolai egység vezetője a tantestület a diák-önkormányzat, az SZM véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi a diákönkormányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a Házirendet az iskola nevelőtestülete fogadja el Ha az egyetértés jog gyakorlói (SZMK, diákönkormányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a Házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell indokolnia. A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia, s vagy módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. Vitás esetekben 3 fős bizottságot kell létrehozni a kérdések végleges rendezésére. 4

7 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A Házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. (A Házirendet az intézmény nevelőtestülete részéről az intézményegység-vezető az egyetértési jogot gyakorlók részéről pedig az SZMK elnöke, illetve a diákönkormányzat képviselője írja alá.) 1.8 A Házirend felülvizsgálata, módosítása Az érvényben lévő Házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha - jogszabályi változások következnek be, - az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, együttesen igényt tartanak erre Az érvényben lévő Házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév október 1. napjáig javasolhatja (nem kötelező jellegű): - az iskola igazgatója, - a nevelőtestület, - a diákönkormányzat iskolai vezetősége A felülvizsgálat elindítás írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az intézmény igazgatójának A felülvizsgálatot, a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás) s annak eredményét a módosított Házirendben rögzíteni kell. 1.9 A tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából Az iskolában a tanulók a következő tanulási közösségek munkájában vehetnek részt: - diákönkormányzat, - osztály,- és napközis csoport, - szakkör, - iskolai sportkör, - diákkör, - a művészeti iskola tagozatai - a közművelődési egység rendezvényei Diákönkormányzatot és diákkört a tanulók saját maguk is alakíthatnak. Új diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozásáról, az iskolai egység vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell A diákönkormányzat szervezeti és működési rendjét az SZMSZ 7.sz. melléklete tartalmazza. 5

8 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 1.10 A Házirend nyilvánosságra hozatala A Házirendet az elfogadástól számított 15 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az iskolai egység vezetője köteles intézkedni A Házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: - tanári szoba - igazgatóhelyettesi szoba - hirdetőtábla - osztálytermek A Házirendből 1-1 példányt kapnak: - diákönkormányzat vezetője - szülői munkaközösség - minden osztályfőnök A Házirendet minden tanév elején ismertetni kell - a tanulókkal, - illetve szülői értekezleten a szülőkkel 2. TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSA Az iskola tanulói teljes körű cselekvőképességgel rendelkező személyek, akik jognyilatkozatot tehetnek, és ezeket az iskolán belül cselekedeteik, kérelmeik, nyilatkozataik tekintetében érvényesíthetik. Csak a következő esetekben szükséges törvényes képviselőjük hozzájárulása, illetve jóváhagyása: - ha a szülőre fizetési kötelezettség hárul - ha a tanulói jogviszony megszűnik, vagy szünetel, - a tanítási időn kívüli programok alóli mentesítés esetén - ha a tanulmányi idő megrövidül 2.1 A tanuló(k) jogai Az első tanév megkezdésétől a tanuló(k) joga, hogy - adottságainak és képességeinek megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, - személyiségét, emberi méltóságát, családi és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, - kultúrált formában tájékozódjon tanulmányai előmenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkája értékelésével, iskolai élettel összefüggő kérdésekről, - kérdéseire legkésőbb 30 napon belül érdemi választ kapjon, - kérje, hogy azonos tanítási napon egynél több témazáró dolgozat írására ne kerüljön sor, - dolgozatát, a megírást követő maximum. 2 héten belül kiértékelve visszakapja, - véleményt mondjon az iskola működésével, életével, pedagógusok munkájával kapcsolatos kérdésekben, de oly módon, hogy az nem sértheti mások emberi méltóságát, 6

9 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje - javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatosan diákokat érintő kérdésekben, - részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásai, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, - napközi otthonos, vagy tanulószobai ellátásban részesüljön, - 5. osztálytól kezdődően a Pedagógiai és Művelődési Programban meghatározott keretek között válasszon a választható tantárgyakból, - vallásának gyakorlásához, de oly módon, hogy azzal nem akadályozhatja az iskolai oktató nevelőmunkát, valamint mások személyiségét, méltóságát, - kezdeményezze diákönkormányzat, vagy diákkör létrehozását, - választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselőjének, valamint minden egyéb tanulóközösségi tisztségre, - rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön - vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfőnökétől, vagy az iskola igazgatóságától, valamint, hogy ezekre, az ügyekre választ kapjon A beíratás napjától (tanulói jogviszony megkezdésekor) a tanulók joga, hogy (ha a beíratás napja és a tanév megkezdése között hosszabb idő telik el) - információt kapjon az iskola működésével, és a vele foglalkozó pedagógusok munkájával, összefüggő kérdésekkel kapcsolatban, - megismerje az iskola Pedagógiai és Művelődési Programját, a helyi tanterv követelményeit, - részt vegyen az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, - előzetes egyeztetés után (vagy: az iskola igazgatójának engedélye alapján) társaival, vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszerelését, (sportlétesítmények, könyvtár) - egyéni ügyeivel, tanáraihoz, osztályfőnökéhez, az igazgatósághoz forduljon. 2.2 Tanulói jogok érvényesítése az iskolában A tanuló egyéni érdeksérelme esetén írásban panaszt nyújthat be felülvizsgálat kérése céljából. A Felülvizsgálati Kérelemben le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. a.) A panasz kivizsgálására az ÁMK igazgatója jogosult. b.) A panasz érdemi elbírálására, orvoslására, a benyújtástól számított 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni, (mint munkáltató, vagy pedig mint intézményvezető) s arról írásban kell értesíteni a tanulót Jogszabálysértés esetén a tanuló, vagy a törvényes képviselője Törvényességi Kérelmet adhat be az igazgatóhoz, melynek elbírálása az iskolafenntartó hatásköre A tanuló minden egyéb az iskolai élettel kapcsolatos érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz fordulhat, melynek intézkedési módját és rendjét a diák-önkormányzati SZMSZ tartalmazza Az igazgató bűncselekmény gyanúja esetén köteles feljelentést tenni, bárhonnan kap információt az iskola ügyeivel kapcsolatosan. 7

10 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A teljes bizonyossághoz való jog elve alapján a tanuló javára kell dönteni az iskola és a diák közötti jogvita esetén, ha a tényállás nem teljesen megnyugtatóan tisztázható. 2.3 A tanuló(k) kötelessége A tanuló(k) kötelessége, hogy - tartsa tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, dolgozóit, és tanulótársait, - úgy éljen jogaival, hogy azzal mások, és az iskola közösségeinek érdekeit ne sértse, valamint mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, - tanuljon szorgalmasan, és képességeinek megfelelő tanulmányi eredményt érjen el, - figyelmesen, fegyelmezetten és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, tanidőn kívüli foglalkozásokon. - a tanítási órákhoz szükséges taneszközöket, felszerelését, és ellenőrző könyvét, mindig hozza magával, más eszközt az iskolába ne hozzon, - ismerje meg és minden az iskola által szervezett programon tartsa be a Házirend előírásait, - az iskolában és az iskolai rendezvényeken viselkedjen kultúráltan, magatartásával mutasson példát, - az iskolában a megjelenése, öltözködése ápolt és ízléses, életkorának megfelelő legyen, iskolai ünnepélyen viseljen ünneplő ruhát, (lányoknak: fehér blúz és sötét szoknya, a fiúknak: fehér ing és sötét öltöny, vagy sötét hosszúnadrág), - vigyázzon az iskola felszerelésére, berendezéseire azokat előírásszerűen kezelje, az általa okozott kárt térítse meg, - óvja maga és társai egészségét és testi épségét, tartsa meg a közlekedési a balesetvédelmi és tűzrendészeti szabályokat, - észleléskor azonnal jelentse a másokat, veszélyeztető állapotot és a baleseteket - a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon. 3. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskola éves munkarendjét a tantestület határozza meg az iskolavezetés javaslata alapján. A tanítás 8:00 órakor kezdődik. A helybeli diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a szaktantermek előtt, várja fegyelmezetten tanárát. (Bejárók az iskolabusz érkezési idejétől ügyeletbe mennek.) A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. 45 perc igazolatlan késés l igazolatlan órát von maga után Óraközi szünetek Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Szünetekben a tanulók rossz idő esetén, a folyosón (kivétel a szaktantermek, tornaterem), jó idő esetén, az udvaron tartózkodhatnak. Az iskola területét nem hagyhatják el, csak osztályfőnöki engedéllyel. 8

11 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A tornateremben, a szaktantermekben és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók, az iskolai szereket csak tanári engedéllyel használhatják. A folyosókon a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. Tűzriadó! A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban szünetben intézhetik, más esetekben tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-7. tanórában tartandók, de szervezési okokból megengedhető a nulladik óra is. A rendkívüli tárgyak órái általában délutánra kerülnek. A csengetési rend az 1. sz. mellékletben szerepel. Az iskola tanulói étkezését az ebédlő biztosítja Általános működési szabályok A könyvtár kettős funkciót (települési könyvtári ellátás és iskolai könyvtári feladatok) lát el. A települési könyvtári szolgáltatás biztosítását a Deák Ferenc Megyei Könyvtár segíti a szeptemberében megkötött ellátási szerződés alapján. Kölcsönzési és nyitvatartási rendje figyelembe veszi az iskolai igényeket. Pedagógus az óráról csak indokolt esetben hívható ki. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából, (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás okát és pontos idejét. A számítógépes terem sajátos rendje a 2. sz mellékletben szerepel. Étkezések rendje: Az étkezés rendje Az étkezés ideje: Tízórai: Ebéd: Alsó tagozatosok 8:45-8:55 11:35-11:50 Felső tagozatosok 9:40-9:55 12:35-13:30 Étkezni csak kultúráltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell az étterem rendjére és tisztaságára, az étkezés befejezése után az asztalokat tisztán hagyva lehet elhagyni az ebédlőt Egészségvédelem A tanulók részére - egészségi állapotuk ellenőrzésére, felülvizsgálatára az adott tanévre meghatározva iskolaorvosi és védőnői felügyelet biztosított Balesetvédelem Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. 9

12 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A számítástechnikai, könyvtári és a testnevelési foglalkozás megkezdése előtt évente egy alkalommal munkavédelmi oktatásban is részt kell vennie a tanulóknak. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, balesetveszélyes helyzeteket azonnal kötelesek jelezni az iskola valamely felnőtt dolgozójának Vagyonvédelem, kártérítés A tanuló köteles az iskola vagyontárgyainak; az oktatás során rábízott felszerelési tárgyaknak, taneszközöknek, műszereknek állagát megóvni. Gondatlanságból eredő kár esetén a tanuló kártérítésre kötelezett. Egyéb előírások Az iskola területére csak az oktatást szolgáló eszközöket lehet behozni. Indokolatlanul sok pénzt, értéktárgyakat a tanuló csak saját felelősségére hozhat magával. Tanítási órára mobiltelefont a tanóra védelme érdekében csak kikapcsolt állapotban szabad bevinni, s azt az óra alatt nem lehet bekapcsolni. A társadalmi tulajdon megbecsülése és védelme, az egyéni tulajdon tiszteletben tartása minden tanulóra nézve kötelező. A társadalmi vagy egyéb tulajdonban gondatlanságból okozott károkért a tanuló anyagilag, a szándékos károkozás esetén pedig anyagilag (a teljes kár megtérítése mellett) és fegyelmileg felelős. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem működtethetik. A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása Ellenőrző könyv (tájékoztató füzet) Az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti, amennyiben a tanuló bejegyzést hamisít, erről az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt. A tanuló ellenőrzőjét minden tanítási napon köteles magával hozni, a kapott érdemjegyet beírni-beíratni és a szülővel aláíratni. Egyéb bejegyzéseket a legrövidebb időn belül köteles aláíratni, és ezt az osztályfőnöknek bemutatni. A szóbeli, egyéni köszönés a napszakhoz igazodik, míg az osztályteremben a tanárt és az órák látogatóit felállással köszöntik a tanulók. A diákok mindig ügyeljenek saját és társaik testi épségére. Minden veszélyforrást és balesetet jelentsenek. A tantermet az osztály tanulói csak tiszta, tanulásra, tanításra alkalmas állapotban hagyhatják el. A rendhagyó teremberendezést végző osztály köteles a következő csoport számára (az utolsó óra után is) a zavartalan munkavégzést biztosítandó, elvégezni a visszarendezést. Ünnepélyeken a sötét nadrág, ill. szoknya és fehér ing, ill. blúz a megfelelő öltözék. Az iskolai rendezvények, klubdélutánok az előkészítés és rendrakás terhe mellett - az 1-8. évfolyam számára 17.oo óráig tarthatók. 10

13 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 3.7. A hetesek kötelességei: A hetesek megbízatása egy-egy hétre szól, az osztályfőnök kijelölése alapján. A hetesek nevét az osztálynaplóban fel kell tüntetni. A hetesek feladataikat a tanítási idő előtt 10 perccel kezdik meg. A hetesek feladatai az alábbiak: - gondoskodnak a tanterem előkészítéséről a tanórákra (tábla, kréta, stb.) - a szünetben a termet kiszellőztetik, - a szünetben a tanulókat a folyosóra, vagy az udvarra kiküldik, - az óra kezdetén a nevelő megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére, a fegyelmezetlen tanulókat figyelmeztetik, - az órát tartó nevelőnek az óra elején jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzó tanulók nevét - ha az órát tartó nevelő a becsöngetés után öt perccel nem, érkezik meg, jelentik az igazgatóságnak, - óra végén gondoskodnak az osztály rendjéről, tisztaságáról (letörlik a táblát, bezárják az ablakokat, leoltják a villany, összeszedik a szemetet) - ha a hetes hiányzik, helyette a névsorban utána következő tanuló lesz. - a hetesi kötelezettség elmulasztása esetén annak súlyosságától függően- az osztályfőnök dönt a fegyelmi büntetés módjáról. - a hetesek csak tanári kérésre vihetik a naplót osztályterembe, vagy a tanári szobába. A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. 3.8.Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek A gyermek 6 és 18 éves kora között tanköteles. Ez időszak alatt köteles az általa választott tanintézetben (általános iskolában vagy az ötödik évfolyamtól kezdődően gimnáziumban, a kilencedik évfolyamtól kezdődően szakközépiskolában és szakiskolában) oktatásban részt venni. A beiratkozott tanköteles gyermek hiányzására és mulasztására a ll/1994.mkm rendelet ,, valamint a 8/2000. OM. rendelet 20. -a a mérvadó. 1, A tanulónak az igazolást a hiányzás utáni első munkanapon, legkésőbb az azt követő harmadik munkanapon be kell mutatnia az osztályfőnökének, aki a naplóban a hiányzásokat adminisztrálja. 3 napon túli hiányzást csak orvos igazolhat, tanévenként összesen 3 napot a szülő is igazolhat. A szülő írásbeli kérésére az igazgató engedélyezhet hosszabb távollétet is! Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskolaköteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen 11

14 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a tanköteles tanuló egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 2.) Az a tanuló, akinek hiányzása eléri a 250 órát, tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja, kivéve, ha a nevelőtestület hozzájárul, hogy a tanuló osztályozóvizsgát tehessen. Amennyiben a tanuló az óra megkezdése után saját hibájából késve érkezik, késének számít.(a késések ideje összeadható). Előzetes engedélyt az osztályfőnök legfeljebb 3 napra adhat, fontos családi ügy miatt, amelyre a szülő köteles engedélyt kérni. Ennél hosszabb időre az intézményvezetőtől lehet engedélyt kérni A külföldi tartózkodást az intézményvezetőnek kell bejelenteni. A különböző egyesületek kikérőire az intézményvezető engedélyezi a tanulók távollétét a feltétlenül szükséges időtartamra. Alapelv: a méltánylást érdemlő eseteket az iskolának jóindulattal kell kezelni (pl. családi üdülés). Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a) a közoktatási törvény 8. -a (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott iskolai nevelésoktatás általános műveltséget megalapozó szakaszában a kettőszázötven tanítási órát, d) egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Ha a tanuló tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatos felszólítás vagy feljelentés nyomtatványainak kitöltése az osztályfőnök feladata. Az osztályozó vizsga teljesítésének határideje: - félévkor: február 1-l5 - a tanítási év végén: a javítóvizsgák ideje. Ha a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. 4. A TANULÓ FEGYELMI FELELŐSSÉGE Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Fegyelmező intézkedéseket kell foganatosítani azzal a tanulóval szemben, aki: Társai testi épségét veszélyezteti Szándékosan, vagy gondatlanul kárt okoz az intézménynek Társai eszközeit, felszereléseit eltulajdonítja Viselkedésével a tanórán zavart kelt, ezzel nehezíti az oktató-nevelő munkát Társaival, s az intézmény dolgozóival szemben tiszteletlen Tanórán kívüli egyéb foglalkozásokat viselkedésével nehezíti Tanórákról, iskolai foglalkozásokról igazolatlanul távol marad. 12

15 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje Fegyelmezési fokozatok: Szóbeli osztályfőnöki figyelmeztetés Írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetés Szóbeli igazgatói figyelmeztetés Írásbeli igazgatói figyelmeztetés Tantestületi figyelmeztetés Szülő egyidejű berendelése, közös elbeszélgetés Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyától függően el lehet térni. A felsorolt büntetések kiszabására az iskola bármely pedagógusa javaslatot tehet. A büntetés adásáról az erre jogosult nevelő, ill. a nevelőtestület dönt. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni, ill. az osztálynapló megfelelő rovatába be kell jegyezni. A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban előírtak szerint fegyelmi eljárás indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója, vagy a nevelőtestület dönt. Ha a tanuló a Házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelemsértés mértékétől függő intézkedések az alábbiak: - 3 szaktanári figyelmeztetés 1 osztályfőnöki figyelmeztetést, - 2 osztályfőnöki figyelmeztetés 1 igazgatói figyelmeztetést, - 2 igazgatói figyelmeztetés 1 nevelőtestületi figyelmeztetést von maga után. Fegyelmi büntetés: - megrovás, - szigorú megrovás, - áthelyezés másik, azonos típusú iskolába, - kizárás az iskolából Fegyelmező intézkedést általában a szaktanár vagy az osztályfőnök, fegyelmi büntetést az igazgató és/vagy a tantestület hoz a fegyelmi eljárás során. A fegyelmi eljárás során az évi LXXX.törvény 76. -a szerint kell eljárni. Dohányzás büntetése Tanulóink számára a dohányzás tilos! Dohányzás esetén a tanuló fegyelmi büntetése: - első esetben osztályfőnöki intés - második esetben igazgatói írásbeli intés - ismétlődés esetén a tantestület dönthet akár a tanuló eltávolításáról is. A tanuló anyagi felelőssége A tanuló az okozott kárért anyagi felelősséggel tartozik, A tanuló gondatlan, vagy szándékos károkozása esetén a tanuló szülője a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhető 13

16 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje Gondatlan károkozás esetén a tanuló felelőssége korlátozott, míg szándékos esetben a teljes kárt köteles megtéríteni. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára az iskola vezetése dönt, vizsgálat alapján. A vizsgálat tényéről és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az előírásainak megfelelően az iskola pert indít!. A kártérítés pontos mértékét az iskola igazgatója határozza meg. A tanuló bizonyítványát tartozás fejében visszatartani nem szabad. 5. A TANULÓ MUNKÁJÁNAK ELISMERÉSE A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola jutalmazza azt a tanulót, aki eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ér el, a közösségi életben tartósan jó szervező és irányító tevékenységet végez. A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A jutalmazás formái: Az iskolában elismerésként a következő írásos dicséretek adhatók: o szaktanári o osztályfőnöki o igazgatói o nevelőtestületi o egyéb dicséret ( 8. osztály végén 8 év alatt végzett közösségi munkáért ) Igazgatói dicséretben kell részesíteni azt a tanulót, aki az iskolán kívül rendezett megyei tanulmányi versenyen, sportvetélkedőn, kulturális versenyen, művészeti versenyen első-tizedik helyezést ért el. Igazgatói dicsérő oklevelet kap az, aki az év végén kitűnő eredményt ért el. Nevelőtestületi dicséretet kell adományozni annak a végzős tanulónak, aki legalább négy évfolyamon keresztül az iskola tanulója volt, és tanulmányi eredménye kitűnő, illetve jeles volt, illetve kitűnő tanulmányi eredménnyel és a versenyen való szereplésért igazgatói dicsérettel rendelkezik. Az igazgatói dicsérethez, dicsérő oklevélhez és nevelőtestületi dicsérethez, emlékoklevélhez könyvjutalom kapcsolódik. Az iskolai versenyek 1-3. helyezetteit illetve a megyei versenyre bejutottakat osztályfőnöki dicséretben kell részesíteni. 14

17 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a szaktanár (aki az osztályozó értekezleten a tantestület tagjaitól segítséget kérhet) határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától kismértékben eltérő érdemjegyet is meghatározhat a szaktanár. Jelentős egy jegynyi - eltérés esetén a szaktanár köteles döntését részletesen indokolni, amelyet a tantestület egyet nem értés esetén a meglévő tantárgyi jegyek átlagának megfelelő jegyre változtathat. A szaktanár a munkaközösséggel egyetértésben meghatározza és az év elején ismerteti a tanulókkal a teljesítendő minimális tantárgyi követelményeket. Tantárgyi jegyek Az 1-3. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a 4. évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. (hatályba lép szept. l-én az első évfolyamon, ezt követően felmenő rendszerben!) 6. A TANÓRÁN KÍVÜLI TEVÉKENYSÉGEK RENDJE Az iskola a tanórai foglalkozások mellett- igény szerint - tanórán kívüli foglalkozásokat szervez. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközi, tanulószoba, szakkör, önképzőkör, énekkar, sportkör, természetjáró szakkör, tanfolyam, korrepetálás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények, egyéb. Az iskolában a tanítási napokon 1-4. évfolyamokon napközi otthon, 5-8. évfolyamokon tanulószoba működik. A napközi otthonban a tanórai foglalkozások, és napközis foglalkozások egymásra épülése segíti: a halmozottan hátrányos helyzetű a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozást. A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi módszertani feltételei: Figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű, a szociális vagy bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatására. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, - akiknek mindkét szülője dolgozik, - akik állami gondozottak - akik nehéz szociális körülmények között élnek. 15

18 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulók szülői írásos engedéllyel jelentkezhetnek. Ha a tanulót kérelme alapján felvették, akkor az ezeken a foglalkozásokon való részvétel a tanítási év végéig kötelező. A tanórán kívüli foglalkozásokról való eltávozásra, valamint az igazolt és igazolatlan távollétre, a tanórákra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 16

19 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 7. AZ INTÉZMÉNY HELYISÉGEINEK, TERÜLETEINEK HASZNÁLATA Az iskola tanulóinak, dolgozóinak joga, hogy az intézmény valamennyi helyiségét, létesítményét rendeltetésszerűen használja. Az alábbi szaktermek használatához a szaktanár vagy felelős engedélye szükséges: - tornaterem - számítástechnikai terem - nyelvi labor - szertárak - előadóterem Az iskolai tanuló az intézmény létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. A tantermeket és egyéb termeket, helyiségeket mindenki köteles rendeltetésszerűen, balesetmentesen használni, fokozottan ügyelve a rendre, tisztaságra. Az intézmény helyiségei, az igazgató előzetes írásbeli engedélye alapján bérbe adható. A bérleti szerződésben meg kell határozni a rendeltetésszerű használat rendjét és idejét. Az iskola létesítmények hasznosításából származó bevételeket vonatkozó rendeletek alapján lehet felhasználni. 8. A TANULÓK SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGA Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok szociális segélyben részesülhetnek. Szociális segély adható: - étkezési hozzájárulás kifizetésére - rászoruló tanulók kedvezményes tankönyv és tanszer ellátására illetve megvásárlására - rászoruló tanulók kirándulás illetve üdülési költségeihez való hozzájárulásra. A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről a tantestület dönt. A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, - amennyiben erre az iskola jogosult-, az iskola igazgatója és az osztályfőnök véleményének kikérésével dönt. A szociális támogatások odaítélésénél, előnyt élvez az a tanuló - akinek egyik, vagy mindkét szülője munkanélküli, - akinek lakáskörülményei indokolják. 17

20 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 9. A NAPKÖZIS ÉS TANULÓSZOBAI FOGLALKOZÁSOKRA VALÓ FELVÉTEL IRÁNTI KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELVEI A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló alsó tagozatos és HHH-s tanulók részére biztosított a napközi otthonba, illetőleg a tanulószobába való felvétel. Napközi otthoni felvételre minden év május 3. hetében lehet jelentkezni. A felmérést illetve jelentkezéseket az alsós munkaközösség-vezető végzi és összesíti. A vidéki autóbusszal közlekedő tanítványainknak az autóbuszok indulásáig biztosítjuk a tanulószobai felügyeletét. A tanulószobai felvételre a tanév elején lehet jelentkezni. A tanulószoba biztosítása a felső tagozatos HHH-s tanulók számára kötelező! Az osztályfőnök szorgalmazza a tanulószoba év közbeni igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű (elégséges átlagteljesítményű) tanulók esetében, a hosszabb hiányzást követően, valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. A szülő a gyermeke tanulószobai felvételét év közben is kérheti. 10. A TÉRÍTÉSI DÍJAK BEFIZETÉSÉRE, VISSZAFIZETÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK Az oktatási törvény előírásai alapján az intézmény fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak mértékéről és esetleges kedvezményekről tanévenként az intézmény igazgatója dönt. A döntés előtt ki kell kérni a nevelőtestület, a szülői munkaközösség véleményét. Az étkezési térítési díjakat a szülők csekken történő befizetéssel,vagy átutalással egyenlítik ki. Az úszás és egyéb rendezvények térítési díjait a programot szervező nevelő (tanító, tanár) szedi be. A tanulói jogviszony bármely okból történő megszűnése vagy szünetelése esetén a többletbefizetés visszatérítéséről a megszűnést, illetőleg szünetelés kezdetét követő 1 hónapon belül az iskola intézkedik. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követő naptól kezdődősen a következő befizetés alkalmával beszámítja. A lemondást telefonon vagy személyesen, reggel 9 óráig az iskolatitkárral vagy hiányzása esetén a gazdasági ügyintézővel kell közölni. A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg. Az elmaradt térítési díjak befizetésére a gazdasági hivatal a lejáratot követő 30 napon belül írásbeli felszólítást köteles kiküldeni. 18

21 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Hivatalos ügyek intézésének rendje 1. A tanulók, rendkívüli eseteket kivéve, minden kérésükkel az osztályfőnökükhöz fordulhatnak. 2. Az osztályfőnöki hatáskört meghaladó kérdésekben az igazgató dönt, az osztályfőnök véleményét meghallgatva. 3. A havi étkezési szolgáltatásra számla és a hozzátartozó befizetési csekk a hónap 10-ig kiadásra kerül. A befizetési határidőt a számla tartalmazza. A befizetések ellenőrzése havonta történik, a nem fizető felszólítást kap. Kétszeri felszólítás után, az illetékes jegyző és gyermekjóléti szolgálat értesítést kap. 4. Tanítási időben tanulók a titkárságot, a szokásos napi ügyek intézése miatt csak félfogadási időben, szünetekben kereshetik fel. 5. A tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére az iskola külön ügyeleti rend szerint tart nyitva, melyet hivatalosan közzétesz. 6. Az osztály több tanulóját érintő ügyben egyszerre; minden tanulóját érintő ügyben (pl. diákigazolvány érvényesítése) 1 képviselővel - kell a titkárságot felkeresni. A tanulók, iskolai dolgozók a Munkavédelmi, Balesetvédelmi Tűzvédelmi szabályokat a szabályzatokban leírt módon kötelesek érvényesíteni, megtartani. Ezeket a szabályzatokat minden tanév elején osztályfőnöki órán / szülői értekezleten a tanulókkal és a szülőkkel ismertetni kell, illetve az iskolában jól látható helyen ki kell függeszteni. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személye biztonságát fenyegető rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelős vezetővel. Az iskolai rendezvények rendjét az iskolai munkaterv foglalja össze. - Iskolai rendezvénynek minősül: - Iskolai ünnepélyek (tanévnyitó, tanévzáró) - Nemzeti ünnepek - Helyi rendezvények - Diák és sport napok - Iskolai kirándulások - Nyílt napok 19

22 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Házirend.-én lép életbe, s ezzel egyidejűleg a korábbi Házirend szabályai hatályon kívül kerülnek. A Házirend nyilvános, tanári szobában, titkárságon és a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, igény szerint módosításra kerül. Az SZMSZ szerves mellékletét képezi az iskola diákönkormányzat szervezeti és működési szabályzata. Az abban foglaltakat a Házirend szabályainak érvényesítése során kötelező figyelembe venni. 20

23 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék A Házirendet a nevelőtestület június 23-án fogadta el. Kovács Árpádné intézményvezető 21

24 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje A Házirendben foglaltakkal a SZMK 2009.n tartott ülésén értett egyet. A Házirendben foglaltakkal az iskolai diákönkormányzat én tartott ülésén értett egyet. 22

25 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 1. sz melléklet Csengetési rend Normál program: Rövidített program I.: 7:45 - (7:55 jelző) 7:45 - (7:55 jelző) 8:00 - (8:40 jelző): 8:45 8:00 - (8:35 jelző): 8:40 8:55 - (9:35 jelző): 9:40 8:50 - (9,25 jelző): 9:30 9:55 - (10:35 jelző):10:40 9:40 - (10:15 jelző): 10:20 10:50 - (11:30 jelző): 11:35 10:25 - (11:00 jelző):11:05 11:50 - (12:30 jelző): 12:35 11:10 - (11:45 jelző):11:50 12:45 - (13:25 jelző):13:30 13:45 14:30 Rövidített program II.: 7:45 - (7:55 jelző) 8:00 - (8:30 jelző):8:35 8:45 - (9:15 jelző):9:20 9:30 - (10:00 jelző):10:05 10:10 - (10:40 jelző):10:45 10:50 - (11:20 jelző):11:25 23

26 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 2. sz. melléklet Géptermi rend 1. A számítógépteremben és az adatrögzítő helyiségekben a jogosultakon kívül más nem tartózkodhat. Más személyek benntartózkodását az igazgató engedélyezheti. 2. Üzemidőn kívül az ajtókat zárva kell tartani. Idegen személy csak felügyelet mellett tartózkodhat a gépteremben. A gépterem helyiség áramtalanításáért a kijelölt személy a felelős. 3. A gépteremben az esztétikus, higiénikus, folyamatos munkavégzés feltételeit kell megőrizni. A géptermi rend megtartásáért és a biztonságos műszaki üzemeltetésért a kijelölt személy a felelős. 4. A gépterembe ételt, italt bevinni és ott elfogyasztani szigorúan TILOS! 5. A gépteremben tüzet okozó tevékenységet folytatni szigorúan TILOS! 6. A gépterem takarítását csak az arra előzőleg kioktatott személyek végezhetik. 7. A berendezések belsejébe nyúlni TILOS! Bármilyen nem a gépkezeléssel összefüggő beavatkozást csak a gépterem kezelője és a szervizek szakemberei végezhetnek. 8. A számítógépeket csak rendeltetésszerűen lehet használni. 9. Az elektromos hálózatba más nem a rendszerekhez, illetve azok kiszolgálásához tartozó berendezéseket csatlakoztatni nem lehet. 10. A gépteremben elhelyezett jelzőberendezések (klíma, tűz- és betörésjelző) műszaki állapotát folyamatosan figyelni kell az ott dolgozóknak és bármilyen rendellenességet azonnal jelenteni kell a működésükért felelős megbízottaknak. 11. A számítógép javításoknak, illetve bármilyen beavatkozásoknak minden esetben ki kell elégíteni a szükséges műszaki feltételeken kívül a balesetmentes használat, a szakszerűség, a vonatkozó érintésvédelmi szabályok és az esztétikai követelményeket. Nem végezhető olyan javítás, szerelés, átalakítás vagy bármely beavatkozás, amely nem elégíti ki a balesetvédelmi előírásokat. 12. Tilos: A számítógépek hardver és szoftver beállításait módosítani, a telepített operációs rendszer és más alkalmazói program működési paramétereit, jellemzőit megváltoztatni, Mások adatait és munkáit elolvasni, letörölni, módosítani és illetéktelenül adatokhoz hozzáférni, valamint bármilyen módon a jogosultságokat kijátszani, a védelmi rendszert feltörni. 24

27 Festetics Kristóf ÁMK Pókaszepetki Általános Iskolájának Házirendje 13. Bármilyen meghibásodás vagy rendellenes működés esetén azonnal értesíteni kell a szaktanárt. A fenti rendelkezések megsértése esetén az elkövetővel szemben felelősségre vonás kezdeményezhető. 25

28 Festetics Kristóf ÁMK Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola házirendje FESTETICS KRISTÓF ÁMK PAKODI 1-4. ÉVFOLYAMOS TAGISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Ódorné Marton Edit Tagintézmény vezető 1

29 Festetics Kristóf ÁMK Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola házirendje HÁZIREND A tanulók jogai és kötelességei Az Közoktatási törvény a tartalmazza részletesen. 1. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a jogviszonyon alapuló jogait a tanév kezdetétől gyakorolja. 2. Az oktatási törvény 2. számú melléklete foglalkozik a közoktatási intézményben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatokkal kapcsolatos szabályokkal. 3. Az iskola tanulói a tanulók érdekeinek képviseletére és közös tevékenységük megszervezésére diákönkormányzatot hozhatnak létre, melynek tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. 4. A tanulók joga, hogy hozzájussanak a jogaik gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák őket a jogaik gyakorlásához szükséges eljárásokról. Módja minden tanév elején az első osztályfőnöki óra. A tanév során az osztályfőnöki órákon kívül az intézmény vezetője a diákönkormányzat rendszeres megbeszélései alkalmával a képviselők útján tájékoztatja a diákokat az őket érintő kérdésekről; rendkívüli esetben iskolagyűlés összehívásával. 5. A diákönkormányzat gyakorolja véleményezési jogát azokban a kérdésekben. amelyeket a közoktatási törvény javasol számára: a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések meghozatalánál a tanulók helyzetét elemző, értékelő beszámolók elkészítéséhez, elfogadásához a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetéséhez, megszervezéséhez az iskolai sportkör működési rendjének megállapításához a tanórán kívüli tevékenység formáinak meghatározásához a könyvtár, a sportlétesítmények működési rendjének kialakításához 6. A diákönkormányzat véleménynyilvánításának kötelező alanyi minimuma a tanulólétszám 50%-a, vagy egy tanulóközösség teljes létszámának megfelelő tanulói érdekeltség. 7. A tanulók saját maguk alkotják meg diákönkormányzatuk működési rendjét. 8. A diákönkormányzatot segítő személyt a tanulók választják meg. 9. A tanulók jogsérelmük esetén fordulhatnak a diákönkormányzathoz, osztályfőnökhöz, intézményvezetőhöz. Fórumai: osztályfőnöki óra, a diákönkormányzat ülései, diákközgyűlés (évente) Formája: szóban és írásban Az írásbeli panasz az intézményben szokásos eljárási rend szerint 5 munkanapon belül kivizsgálásra kerül. Szóbeli panasz esetén mérlegelés tárgyát képezi az eljárás. Akihez fordultak, mérlegel: vagy saját hatáskörében rendezi a panaszt, vagy az intézményvezetőhöz fordul. 10. A tanulók választhatók-, és választók a diákképviseleti tagságra. 11. A tanulóknak joguk van a diákönkormányzaton keresztül tanévenként egy tanítás nélküli munkanap programjának megszervezésére-, a nevelőtestület véleményének kikérése mellett. 2

30 Festetics Kristóf ÁMK Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola házirendje 12. A tanuló minden őt érintő kérdésben szabadon kinyilváníthatja véleményét, illetve véleményt mondhat az őt tanító pedagógus munkájáról és az intézmény működéséről. A véleménynyilvánítás fórumai: évenkénti partneri igény- és elégedettségmérés, osztályfőnöki óra, DÖK gyűlés, DÖK közgyűlés. 13. A diákok választhatnak a választható tantárgyak, foglalkozások közül. A tanórán kívüli választható foglalkozásokra való jelentkezés határideje május 15.,melyet a szülő és a gyermek az iskola által számára kiküldött jelentkezési lapon tehet meg. A tanórán kívüli foglalkozások formái a következők: napközi, szakkör, sportkör, korrepetálás, könyvtár, tanulmányi kirándulás, múzeum, színház, mozi látogatások, iskolai rendezvények, egyéb. Az iskolában a tanítási napokon1-4. évfolyamokon napközi otthon, működik. A napközi otthonban a tanórai foglalkozások és napközis foglalkozások egymásra épülése segíti: a halmozottan hátrányos helyzetű a sajátos nevelési igényű tanulókkal való foglalkozást. A tanórai és a napközis foglalkozások ötvöződésének tartalmi módszertani feltételei: Figyelmet fordít a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű, a szociális vagy bármely okból lemaradó tanulók felzárkóztatására. Az iskola a napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. Amennyiben a napközis vagy tanulószobai csoportok létszáma meghaladná a közoktatási törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, - akiknek mindkét szülője dolgozik, - akik állami gondozottak - akik nehéz szociális körülmények között élnek. 14. A tanulónak jogában áll ismerni érdemjegyeit, nevelői véleményét tanulmányi munkájáról, magatartásáról, szorgalmáról, illetve joga van megtekinteni a róla készített jellemzést. 15. Egy tanítási napon a tanuló maximum két dolgozatot, témazárót, felmérőt írhat. (Dolgozatnak minősül az olyan számonkérés, mely betölti a 45 perces tanórát.) A pedagógus legalább egy héttel korábban köteles bejelenteni a dolgozatírás időpontját, témaköreit a tanulók számára. A dolgozatokat 10 munkanapon belül ki kell javítani. A szülő joga gyermeke dolgozatába való betekintés. Írásbeli felelet az előző 2-3 óra anyagából történhet. Időtartama percnél nem lehet hosszabb. A témazárók nagyobb súllyal szerepelnek a félévi és év végi jegyek megállapításában. 16. A tanulónak joga van az osztályfőnök és a szaktanár segítségét kérni számára nehezen érthető ismeretanyag feldolgozásához. 17. A diák személyes tulajdonhoz való jogát, családi életének, leveleinek titkosságához való jogát mindenki tiszteletben tartja. 18. A tanuló joga, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. 19. Szociális esélyegyenlőséget szolgáló szabályok: A gyermekvédelmi törvény és az önkormányzat helyi szociális rendelete alapján szabályozott. 20. Tanszerellátás: A közoktatási törvény, a gyermekvédelmi törvény és az önkormányzat költségvetési rendelete alapján szabályozott. 3

31 Festetics Kristóf ÁMK Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola házirendje Védő, óvó biztonsági intézkedések 21. A tanulóknak ismerniük kell, és be kell tartaniuk az iskola balesetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi előírásait. 22. Tűz- vagy egyéb veszély esetén az épületben található riadó terve alapján kell eljárni. 23. A tanuló az épületben csak a szervezett foglalkozások ideje alatt tartózkodhat. 24. Ellenőrző könyvét, felszereléseit a tanuló köteles minden órára magával vinni. A szülő a tanuló ellenőrző könyvét legalább hetente nézze át, írja alá. Az ellenőrző könyv okmánynak minősül, meghamisítása, elvesztése, megrongálása fegyelmi intézkedést von maga után. 25. A tanulók a tanításhoz nem tartozó veszélyes tárgyakat (kés, gyufa, öngyújtó stb.) az iskolába nem hozhatnak. Ha bármelyik tantárgyhoz szükséges ilyen eszköz, reggel, érkezéskor a tanuló a szaktanárnak köteles leadni, hazamenetelkor pedig átveheti. 26. A tanulók öltözködése alkalmazkodik az iskolai munkavégzéshez. 27. A tantermek tisztaságát, a tanulók egészségének megóvását szolgálja a váltócipő kötelező használata. 28. Nem megengedett az iskolában az agresszív, mások személyiségi jogait sértő és testi épségét veszélyeztető magatartás. 29. Ha a tanuló mások testi épségét veszélyezteti, kárt okoz, fegyelmi eljárás indítható ellene. A károkozásért a vonatkozó jogszabályok alapján szülei anyagi kártérítésre kötelezhetők. 30. A tanuló hálózati feszültséggel működő elektromos berendezéseket és veszélyes sérülést okozó mechanikus eszközöket csak az iskola pedagógusa, illetve a felügyeletét ellátó más felnőtt utasítása vagy engedélye alapján használhat. 31. A tanuló haladéktalanul jelentse az ügyeletes pedagógusnak, osztályfőnöknek, az iskola vezetésének, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető tárgyakat, állapotot, tevékenységet illetve balesetet észlelt, továbbá ha megsérült. 32. A tanuló a pedagógus által személyesen rábízott iskolai vagyontárgyakért, szemléltető eszközökért, a napköziben, tanulószobán használt játékokért felelősséggel tartozik. 33. Az iskolai foglalkozásokhoz nem tartozó tárgyakért (pl. ékszer, óra, magnó, mobiltelefon, stb.), készpénzért az iskola nem vállal felelősséget. 34. A tanulók a tanórán nem rágógumizhatnak, ehetnek és ihatnak. 35. A tanulók elemes magnót, walkmant, mobiltelefont csak a szünetekben használhatnak, a közösségi élet szabályainak betartása mellett, másokat nem zavarva vele. 36. Az iskola tanulóinak az iskolában, iskola területén alkoholt, drogot fogyasztani, dohányozni tilos. 37. Az iskolába járványveszélyes vagy fertőzést okozó tárgyat vagy állatot tilos behozni illetve tartani. 38. Az iskolában élő állatok, amennyiben a szokásos kisállattartás normáit meghaladják, csak különleges állatorvosi és egészségügyi írásbeli engedéllyel tarthatók. 39. Az iskola által szervezett és az iskolán kívüli helyszíneken zajló programokon tanulmányi kirándulás, séta, tábor az iskolai szabályok érvényesek. 4

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Az I. István Általános Iskola házirendje

Az I. István Általános Iskola házirendje Az I. István Általános Iskola házirendje A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI Az I. István Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda iskolára vonatkozó házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Felnőttoktatási tagozata HÁZIRENDJE és Vizsgaszabályzata (a mindenkori Házirend melléklete) Érvényes: 2010. április. 21-jétől visszavonásig

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Házirend. Általános Iskola Olasz

Házirend. Általános Iskola Olasz Házirend Általános Iskola Olasz 2013 Tartalomjegyzék 1., A házirend kiterjedése 2., Az iskolai házirend tartalma 3., A térítési díjra vonatkozó rendelkezések 4., A gyermek, a tanuló távolmaradásának engedélyezési

Részletesebben

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1.

OM 034993. Grundschule in Gazdagrét. A Házirend tartalomjegyzéke. Készítette: az iskola nevelőtestülete. Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. OM 034993 GAZDAGRÉT-TÖRÖKUGRATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Grundschule in Gazdagrét 1118 BUDAPEST, Törökugrató u. 15. sz. JE Készítette: az iskola nevelőtestülete Hatályba lépés időpontja: 2012. szeptember 1. A

Részletesebben

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium

HÁZIRENDJE (2014) 1 Bevezető rendelkezések. 2 Jogok és kötelességek. Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium 1 Bevezető rendelkezések Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium HÁZIRENDJE (2014) Ezen házirend: a Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben