Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola"

Átírás

1 Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/ ; 87/ Fax: 87/ Honlap: 1

2 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások a) Ha a tanuló a tanítási óráról, tanórán kívüli foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére engedélyt kapott a távolmaradásra, a tanuló beteg volt és erről orvosi igazolása van a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. ismételt igazolatlan mulasztás: - jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé b) A tanuló egy tanóráról a pedagógus, egy tanítási napról az osztályfőnök, egynél több tanítási napról az igazgató engedélyével maradhat távol. c) A tanuló betegség miatti távolmaradását szülői vagy orvosi igazolással igazolja. Az orvosi igazolást, ha nem az ellenőrzőben van, a szülőnek alá kell írnia. d) A szülő egy tanévben legfeljebb 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanulót a szülő kérésére az osztályfőnök vagy az igazgató a tanítás befejezése előtt elengedheti az iskolából. e) A hiányzásról szóló szülői igazolást - a távolmaradás okának megjelölésével - a tanuló ellenőrző könyvébe kell beírni. f) A szülőnek betegség vagy más rendkívüli ok miatt történő hiányzás első napján értesítenie kell a tanuló osztályfőnökét. g) A tanulóknak a szülői vagy orvosi igazolást az osztályfőnöknek, kollégiumi nevelőnek kell bemutatni kettő napon belül, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. h) A mulasztás miatti tanulmányi elmaradást a tanulónak pótolnia kell a pedagógus által megszabott határidőn belül. i) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások kezdetére nem érkezik meg, kivéve, ha erre előzetesen az illetékes pedagógustól engedélyt kapott, illetve a késést alapos ok (közlekedési nehézség) idézte elő, akkor azt igazolnia kell. j) Az orvosi vizsgálaton való részvétel miatti késést orvosi igazolással, egyéb ok miatti késést a szülő az ok megjelölésével igazolja. k) Igazolatlan mulasztás nem tanköteles tanulónál 10. óra után: jelzés a járási hivatal felé és a szülő 1. értesítése újabb igazolatlan mulasztás: szülő 2. értesítése, kiskorú tanuló esetén jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé 31. órától: A tanulói jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik. l) Igazolatlan mulasztás tanköteles tanulónál 1 óra: a szülő 1. értesítése újabb igazolatlan mulasztás: jelzés a gyermekjóléti szolgálat felé, a szülő értesítése 10. óra: jelzés a járási hivatal gyámhatósága felé és a gyermekjóléti szolgálat felé, a szülő értesítése 30. óra: jelzés a járási hivatal, mint általános szabálysértési hatóság f elé és a gyermekjóléti szolgálat felé, a szülő értesítése 50. óra: jelzés a járási hivatalnak /iskoláztatási támogatás megvonása/, a szülő értesítése m) Az alapfokú művészetoktatásban megszűnik a tanulói jogviszonya annak a növendéknek, aki az iskolában egy tanítási éven belül, igazolatlanul 10 tanítási óránál többet mulaszt amelybe valamennyi felvett tantárgy beleértendő feltéve, hogy az iskola tanulóit kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. n) Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a tanítási órák egyharmadát meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítás év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. 2

3 A hiányzást és a kését a zeneiskolai tájékoztató füzetben a szülőnek igazolnia kell. o) Ha reggel a kapu bezárása (8.00 óra) után érkezik a tanuló, a harmadik alkalom után a szülőt az osztályfőnök írásban értesíti. p) Ha a tanuló a tanítási óráról késik, a késés időtartamát az órát tartó pedagógus a digitális naplóban rögzíti. A késéseket össze kell adni, és negyvenöt percenként egy igazolt, illetve igazolatlan mulasztott tanóraként kell nyilvántartani. q) A késő tanuló az óráról nem zárható ki. 2. A térítési díjra, tandíjbefizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 2.1. A kollégiumi és étkezési térítési díjak a) Tanulóinknak lehetőségük van a menzai szolgáltatások igénybevételére. Igénylésüket a szülő nagykorú diák esetén a tanuló aláírásával ellátva adhatja le az iskola titkárságán. b) A kollégiumi és étkezési térítési díjakat havonta, minden hónap 15-ig kell befizetni az általa megjelölt helyen és időben. Az élelmezési normát a működtető önkormányzat határozza meg. c) A menzai étkeztetés a tanév első tanítási napjától a tanév utolsó tanítási napjáig biztosított. A menzai szolgáltatást igénybe vevő tanulók a mindenkori nyersanyagnormát kötelesek téríteni. Amennyiben valaki a térítési díj fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a számla kézhezvételét követő 15 munkanapon belül, az intézmény hivatalos levélben szólítja fel törvényes képviselőjét az elmaradt díj kifizetésére. Amennyiben a térítési díj fizetésére ekkor sem történik meg, az étkezést nem veheti igénybe. d) Az igénybe nem vett, de befizetett térítési díjat az iskola túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, ha a tanuló távollétét legalább 1 nappal előre bejelentették Az alapfokú művészetoktatást igénybevevők térítési- és tandíj befizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések a) A térítési díjat, tandíjat, illetve a hangszerkölcsönzési díjat a Térítési-, Tandíj és Hangszerkölcsönzési Szabályzat /továbbiakban: Szabályzat/ rögzíti. b) A befizetést átutalással (postai utalvánnyal), a kiállított számla alapján lehet teljesíteni. c) A térítési díj, illetve tandíj összegének meghatározása a mindenkor érvényben levő törvényi előírásoknak megfelelően történik. d) A térítési, és tandíj alapösszegét és a kedvezményeket a Szabályzat alapján határozzuk meg. e) A szociálisan rászoruló tanulók térítési- és tandíjmérséklésben részesülhetnek, amennyiben az írásos kérelmet és a szükséges dokumentációt határidőre benyújtották. A határidő elmulasztása jogvesztő. f) A térítési díj és a tandíjkedvezmény iránti kérelmek engedélyezését minden tanévben újra kell kérni az erre megfelelő nyomtatványon. A kérelmeket minden félév szeptember és január 20-ig kell benyújtani. g) Teljes fizetési mentességet az a tanuló kap, aki érvényes, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül és a határozat másolatát határidőre leadta. h) A tanév közben a megszüntetett jogviszony nem vonja maga után a befizetett térítési, illetve a tandíj visszatérítésének lehetőségét. i) A Térítési-, Tandíj és Hangszerkölcsönzési Szabályzat a zeneiskola hirdetőtábláján olvasható. j) A Szabályzatban meghatározott díjak befizetésének időpontja I félévi díj: minden tanév október hó 31. II. félévi díj: minden tanév március hó A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai a) A tanulók által elkészített dolgok, eltérő megállapodás hiányában (pl. rajz, irodalmi alkotás, technikai újítás stb.) tulajdonjoga az intézményé addig, amíg az intézmény azt nem értékesíti. Az intézményből távozó tanulók (utolsó évfolyam végén, az év közben távozó tanulók esetében a 3

4 távozáskor- az osztálynaplóban rögzítve, aláírásukkal igazolva) önkéntes alapon lemondhatnak az intézményben általuk készített dolgok tulajdonjogáról. b) Ha az intézmény pályázatot hirdetett, s annak eredményeként jutott az elkészített dolgokhoz, akkor a pályázati adatlap kitöltésével együtt nyilatkozatot is aláír a tanuló, hogy lemond a pályamunka tulajdonjogáról. A tanulót nem éri sérelem, mert a pályázaton jutalmazási keretben honorálják munkáját. c) A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. A díjazás mértéke a bevétel 50%-a. 4. A szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje 4.1. A kedvezményezettek köre A kedvezményezettek köréről a szülői szervezet, a diákönkormányzat és a nevelőtestület 1-1 tagjából álló bizottság véleményének kikérésével az igazgató dönt Térítési- illetve tandíjmentesség Térítési- illetve tandíjmentesség illeti a tanulót, ha a lakóhely szerint illetékes önkormányzat a tanuló részére gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, Teljes fizetési mentességet kap az a tanuló, aki érvényes, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül A támogatások igénylésének módja A támogatás az intézmény által kiadott igénylőlap kitöltésével és beadásával lehetséges. A kérelmek beadási határideje minden tanév szeptember 15, és január 15. A kérelmek csak az igénylőlapon feltüntetett jövedelmeket igazoló igazolásokkal együtt fogadhatók el Tandíjmentesség és önkormányzati határozat A tandíjmentességhez az igénylőlap mellé csatolni kell a gyermekvédelmi kedvezményről szóló önkormányzati határozatot A kérelem elbírálásának módja A kérelmek beadásának határideje után egy héttel az intézmény igazgatója dönt a kedvezmények mértékéről. Az intézményvezető az igazgatói döntésről a kérelmező tanulót, illetve gondviselőjét írásban tájékoztatja Szociális ösztöndíj A gimnáziumi tanulmányok első évében rászoruló tanulóink szociális ösztöndíjban részesülhetnek. Az ösztöndíj-lehetőségről a diákok szülőjét írásban értesíti az iskola. A beadott pályázatokról bizottság dönt. A döntés eredményéről minden pályázatot benyújtót tájékoztat az iskola A család anyagi helyzetétől függő támogatások kérelmezésének rendje a) A rászoruló tanuló kedvezményes vagy ingyenes étkezésben, kedvezményes vagy ingyenes tankönyv- és tanszerellátásban részesülhet, illetve a kollégiumi, és a térítési-díjfizetés kötelezettség alól mentesülhet, valamint térítési díj mérséklésében részesülhet. b) A jogszabály alapján járó, normatív kedvezmények és támogatások igénybevételéhez a szülő (gondviselő) írásbeli nyilatkozata és a jogosultság igazolása szükséges. c) Az ingyenes tankönyvellátás, illetve a nem alanyi jogon járó iskolai tankönyvtámogatás iránti igény - a következő tanévre - minden tanév január 10-ig, beiratkozó évfolyam esetében a beiratkozás időpontjáig a jogszabályban meghatározott igénylőlapon jelenthető be, és ezzel egyidejűleg a jogosultságot igazoló iratokat be kell mutatni. Az ingyenes tankönyvellátást igénylő diákok szüleit az iskola a digitális napló és az iskolai honlap révén értesíti a normatív tankönyvellátási igény benyújtásának határidejéről. A határidő elmulasztása esetén a tanuló a jogszabályokban meghatározott esetek kivételével az ingyenes tankönyvellátásból kizárható. 4

5 d) Az ingyenes tankönyvellátásra való jogosultsághoz a jogszabályban előírt okiratokat legkésőbb a tankönyvosztáskor le kell adni. A nem alanyi jogon járó iskolai tankönyvtámogatáshoz a szülők jövedelemigazolása szükséges. A határidő elmulasztása jogvesztő. e) Az iskola a tartós használatra készült tankönyvet tankönyvkölcsönzés útján adja a normatív kedvezményre jogosult birtokába a tanulói jogviszonyának fennállása alatt addig az időpontig, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján a felkészítés folyik, illetve az adott tantárgyból vizsgát lehet vagy kell tenni. A tanuló a használatába tankönyvkölcsönzéssel adott tankönyvet a könyvtár SzMSz-ében leírt módon megvásárolhatja. f) A nem alanyi jogon járó szociális támogatásokra való jogosultságról és a támogatás mértékéről az intézmény igazgatója dönt. g) A zeneiskola növendékei a tanulói jogviszonyuk idején kottát, szakirodalmat és hangszereket kölcsönözhetnek. Az eszközökért anyagi felelősséggel tartoznak. Elvesztés vagy rongálás esetén a kártérítés mértékét az igazgató határozza meg. 5. A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája 5.1. Kérdés érdemi válasz rendje A tanuló joga, hogy kérdést intézzen az intézmény vezetőihez, pedagógusaihoz az iskola működéséről, személyét és tanulmányait érintő kérdésekről. A kérdés mind szóban, mind írásban előterjeszthető. Az érdemi választ a jogszabályban meghatározott határidőig meg kell adni A tanuló tájékoztatása tanulmányait és személyét érintő kérdésekről a) Az osztályfőnök, a kollégiumi nevelő a tanév elején a tanulókat, a szülőket tájékoztatja a tanulói jogokról és kötelességekről, a jogorvoslati eljárásokról, a házirendről, a mulasztások igazolásának rendjéről, a mulasztások következményeiről, a magatartás és a szorgalom értékelésének tartalmi és formai követelményeiről, az iskola pedagógiai programjának és munkatervének, szervezeti és működési szabályzatának a tanulókat érintő kérdéseiről. b) A pedagógus folyamatosan tájékoztatja a tanulót az írásbeli dolgozat tartalmi és formai követelményeiről. Az írásbeli témazáró dolgozat időpontját a számonkérés előtt legalább egy héttel előbb közli a tanulóval. c) A tanuló joga, hogy a kijavított írásbeli dolgozatokat 15 tanítási napon belül (indokolt esetben a határidő módosítható) megtekintheti, továbbá, hogy tájékoztatást kapjon a dolgozat értékelésének módjáról, a kijavított dolgozatról, a dolgozat érdemjegyekkel történő értékeléséről. A tanuló a kijavított dolgozatba betekinthet, a javításról és a dolgozat minősítéséről tájékoztatást kérhet. d) Amennyiben a kijavított dolgozatok átadására a fenti határidőn belül (a pedagógusnak felróható okból) nem kerül sor, a tanulók egyenként dönthetnek abban a kérdésben, hogy kérik-e dolgozatuk érvénytelenítését. e) A tanulók osztályzatait, igazolt és igazolatlan mulasztásait, késéseit, továbbá dicséreteit és elmarasztalásait a pedagógusok a digitális naplóban rögzítik. A szülők és a diákok számára az iskola jogosultságot ad az előbbiekben felsorolt adatok megtekintéséhez, amelyhez jelszavas védelmet biztosít. A tanulók osztályfőnöküktől kapják meg az egyéni jelszót. A szülői jelszót személyesen a szülő veheti át az intézményben az osztályfőnöktől. Indokolt esetben a jelszót a gimnáziumi igazgatóhelyettes adja ki a szülőnek. f) A köznevelési törvény és végrehajtási rendeletei részletesen tartalmazzák a diákok egyéni és kollektív jogait. Az iskola pedagógiai programja, SzMSz-e és házirendje az iskola honlapján bármely érdeklődő rendelkezésére áll. A pedagógiai programról tájékoztatást munkaidőben az iskola vezetőitől lehet kérni Érdeksérelem és igazgatóhoz intézett panasz Ha a tanulót véleménynyilvánítása miatt jog - vagy érdeksérelem éri, illetve a tájékoztatáshoz való joga sérül, akkor az igazgatóhoz panasszal fordulhat. 5

6 6. A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei a) Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki a tőle elvárhatónál jobb teljesítményt ér el, eredményes kulturális tevékenységet folytat, kimagasló sportteljesítményt ért el, a közösségi életben tartósan jó munkát végez. b) A kiemelkedő eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban részesítjük Írásos dicséretek formái Iskolánkban elismerésként a következő írásos dicséreteket adjuk: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói és nevelőtestületi dicséret. Azok a tanulók, akiknek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye (tanulmányi, sport kulturális versenyek győztese, az iskoláért végzett kiemelkedő társadalmi munka részese, stb.) jutalmát a ballagási vagy a tanévzáró ünnepélyen az iskolaközösség előtt nyilvánosan veszi át Fegyelmező intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben részesül. A fegyelmező intézkedések a következők lehetnek: szaktanári figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, osztályfőnöki rovó, igazgatói figyelmeztetés, intés, nevelőtestületi figyelmeztetés. A fegyelmező intézkedésekről a szülőket a digitális napló révén tájékoztatja az iskola Fegyelmi büntetés Ha a tanuló a kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesül. 7. A tanuló magatartásának kritériumai Példás az a tanuló, aki életkori sajátosságainak megfelelően aktívan részt vesz az osztály, az iskola életében, véleményével kezdeményező szerepet tölt be, vállalásait teljesíti, a házirendet igyekszik pontosan betartani, tanórákon és azokon kívüli foglalkozásokon, tanórai szünetekben fegyelmezett, legfeljebb egy szaktanári írásbeli figyelmeztetője van. Jó az a tanuló, aki az osztály és az iskola által adott feladatokra önként ritkán vállalkozik, de vállalásait fegyelmezetten teljesíti, véleménynyilvánítása esetleges, tanórákon és tanórák közti szünetekben fegyelmezett, a házirendet igyekszik betartani, legfeljebb egy írásbeli osztályfőnöki figyelmeztetése van. Változó az a tanuló, aki az osztály és az iskola életében adódó feladatokból ritkán vállal, tanórákon és a tanórák közti szünetekben fegyelmezetlen, viselkedésével gyakran okoz problémát társainak, nevelőinek, a házirendben foglaltakat többször megsérti, legsúlyosabb fegyelmező intézkedés vele szemben az igazgatói figyelmeztetés. Rossz az a tanuló, aki az osztály és az iskola rendjét, a házirendben leírtakat többször megsérti, 6

7 a rossz tetteiben egyértelmű, a figyelmeztetéseket nem veszi komolyan, durva hangnemével és viselkedésével társai rosszallását is kivívja, rontja az iskola hírnevét A tanuló szorgalmának kritériumai Példás annak a tanulónak a szorgalma, aki a tanulmányi munkában kitartó, a képesség szerinti legjobb eredményre törekszik, munkája pontos, megbízható, precíz, törekszik a hibátlan munkavégzésre, többletfeladatokat vállal, feladatait önállóan és megbízhatóan végzi el, érdeklődése sokirányú, egyes tantárgyakban a tananyagon felül is produkál, ismeretanyaga a tanórán kívülire is kiterjed. Jó a tanuló szorgalma, ha figyel az órákon, a házi feladatait elvégzi, az órákra képességeihez mérten lelkiismeretesen készül, az órán megfelelően dolgozik, ösztönző hatásokra rendszeresen dolgozik, és ellenőrzi munkáját, önmagát, általában felkészül, de különösebb érdeklődést nem mutat, az órai aktivitása, a munkához való viszonya a tőle elvárható szintű, érdeklődése megmarad az iskolai tananyag keretein belül. Változó annak a tanulónak a szorgalma, akinek munkavégzése ingadozó, hanyag és jó munkák váltogatják egymást, önállótlan, csak utasításra kezd a munkához, nem ellenőrzi önmagát, munkája változékony, gyakran dolgozik képességszintje alatt, szétszórtság jellemzi, ritkán figyel valamire. Hanyag a tanuló szorgalma, ha fegyelmezetlenül dolgozik, megbízhatatlan, pontatlan, munkáját nem végzi el, képességeihez, a körülményeihez képest csak vonakodva és keveset tesz, gyakran mulasztja el kötelességeit, munkafegyelme rossz, érdektelenség, teljes közömbösség jellemzi. Megnevezése: Szaktanári figyelmeztetés (írásbeli) Osztályfőnöki figyelmeztetés (szóbeli) Osztályfőnöki figyelmeztetés (írásbeli) Osztályfőnöki intés (írásbeli) Osztályfőnöki megrovás (írásbeli) 7 Miért? A tantárgyi követelmények nem teljesítése és az órákon előforduló fegyelmezetlenség miatt A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, a házirend enyhébb megsértése miatt 3 írásbeli szaktanári figyelmeztetés után. + 3 ellenőrző hiány A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése, a házirend enyhébb megsértése A tanuló magatartásbeli kötelezettsége és a házirend súlyosabb megsértése A tanuló tanulmányi és magatartásbeli kötelezettsége

8 Igazgatói figyelmeztetés (szóbeli, írásbeli) Igazgatói intés (írásbeli) Nevelőtestületi intés és a házirend többszöri megsértése Az iskolai házirend gyakori megsértése, szándékos, kisebb értékű károkozás, fegyelmezetlenség valamint az iskola épületen belüli dohányzás miatt Az iskolai házirend súlyos megsértése, szándékos károkozás, súlyos fegyelmezetlenség miatt A fentiek bármelyik következő előfordulása esetén, vagy a nevelőtestület döntése alapján Mulasztott órák száma: a tanuló első igazolatlanul mulasztott órája után Fegyelmező intézkedés: osztályfőnöki figyelmeztetés (írásbeli) 2-9 óra igazolatlan mulasztás esetén a tanuló 5. igazolatlanul mulasztott órája után osztályfőnöki megrovás a tanuló 10. igazolatlanul mulasztott órája után igazgatói figyelmeztetés (írásbeli) 20 óra igazolatlan mulasztás esetén igazgatói figyelmeztetés (írásbeli) 50 óra igazolatlan mulasztás esetén igazgatói figyelmeztetés (írásbeli) 8. Osztályozó vizsgák Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeire, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett idejére, a vizsgára jelentkezés módjára és határidejére vonatkozó szabályok a következők: Az iskola osztályozóvizsgát szervez a végzősöknek az érettségi vizsgaidőszakot megelőzően minden tanév április hónapjában, nem végzősöknek június első hetében. Az osztályozó vizsgára jelentkezést az igazgatóhelyettesnek kell benyújtani április 5-ig, illetve május 5-ig. A fentiektől eltérni egyéni kérelem alapján az igazgató döntése szerint lehet. Az osztályozó vizsga követelményeit házirendünk melléklete tartalmazza. 9. Tanórák és óraközi szünetek időtartama, csengetési rend, munkarend A tanítási órák, foglalkozások közötti szünetekre, a főétkezésre biztosított hosszabb szünet időtartamára, a csengetési rendre, az iskolai, kollégiumi tanulói munkarendjére, a tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumi foglalkozások rendjére vonatkozó szabályok a következők: 9.1. Az iskola munkarendje a) Az intézmény épületei szorgalmi időben 7 órától 20 óráig tartanak nyitva a diákok számára. Az épületekbe idegenek, szülők portán történő bejelentkezéssel léphetnek be. Csengetési rend 1. óra óra óra óra óra óra

9 7. óra Az iskolában a menzai étkezést 12,30-tól 14, 30-ig lehet igénybe venni. b) A diákoknak a becsengetés előtt 10 perccel (7.50) meg kell érkezniük, a kaput 8.00-kor bezárják, a késő diákok nevét a portás feljegyzi. c) Az iskolába belépni és onnan távozni csak a kijelölt kapun lehet. Az utolsó tanítási óra végéig a diákok csak írásbeli engedéllyel, ún. kilépővel hagyhatják el az épületet. Kilépőt az ellenőrzőbe előre beírt szülői kérésre vagy osztályfőnöki döntés alapján kaphat a tanuló. Indokolt esetben kilépőt adhatnak még: az osztályfőnök helyettese, az igazgató vagy távollétében a megbízott helyettes. Aki engedély nélkül távozik az iskolából, tanóráról, annak mulasztása utólag nem igazolható. d) Az állandó vagy alkalmi lyukasóra miatt ráérő tanulóknak ha ez nem első óra - az iskolában kell maradniuk. e) Az óraközi szünetekben az ügyeletes nevelői utasítás szerint a tanulók a folyosón vagy az udvaron tartózkodnak, kivéve a nagyszünetet, amikor az ebédlőben tízóraizhatnak. A tantermeket tanár nyitja, és az óra után zárja. Becsengetéstől kicsengetésig a tanuló csak a tanórának megfelelő helyen tartózkodhat. f) A tantermet elhagyni a tanóra alatt csak különösen indokolt esetben lehet a szaktanár engedélyével (pl.: rosszullét) g) A diákok rendkívüli ügyeik intézése érdekében a pedagógusokat a szünetekben, vagy a tanítási órák után kereshetik föl. h) A szülők az iskola által kijelölt fogadóórákon, sürgős esetben pedig időpont-egyeztetés után a megbeszélt időpontban kereshetik föl az iskola tanárait. i) Tanulóink kötelessége, hogy pedagógus felügyelete mellett részt vegyenek az iskolai közösségi élet szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásában. Ilyen feladatnak minősül a saját környezetének és a foglalkozási helyeknek a rendben tartása, foglalkozások, rendezvények, tanítási órák előkészítése. j) Tanulóink számára az intézmény szervezeti és működési szabályzatában a tanulókra vonatkozó előírások, valamint az iskola létesítményeinek (számítógépterem, tornaterem, könyvtár, stb.) használati rendjét szabályozó utasítások betartása kötelező. k) Nem hozhatók be az iskolába olyan eszközök, melyekkel a tanulók saját, egymás, valamint az iskola dolgozóinak testi épségét veszélyeztetik, balesetet okozhatnak. l) Ha a tanuló nagyobb összegű készpénzt hoz magával, akkor azt az iskolatitkári irodában lezárt és aláírt borítékban leadhatja, az intézmény felelősséggel, páncélszekrényben őrzi a tanítási nap végéig. m) Az iskola 5 méteres körzetében tilos a dohányzás A tanórák rendje a) A tanuló nem folytathat a tanítási órán olyan tevékenységet, amely a tanulás folyamatát akadályozza, az órát tartó tanár munkáját zavarja. A tanítási órákon a diákok számára az iskolai munkát zavaró eszközök használata tilos, fegyelmező intézkedést von maga után. A hetes tanulók feladatai azonnal jelentik az ügyeletes pedagógusnak a rendbontást, a károkozást, a balesetet, illetve, ha bármilyen veszélyt észlelnek, minden tanóra elején a pedagógusnak jelentik a jelenlévők létszámát és a hiányzókat, ha az órát tartó nevelő a becsengetés után 10 perccel nem érkezik meg, jelentik a nevelői szobában, b) Ezeken kívül a szaktanárok óráik időtartamára saját belátásuk szerint bíznak meg tanulókat a hetesi feladatok elvégzésével, az e feladat ellátásával megbízottak számára a hetesi feladatok ellátása kötelező. A pedagógus az óra megkezdése után érkező tanuló késését bejegyzi az osztálynaplóba. c) A tanítási óra zavartalansága biztosítása érdekében a pedagógust és a tanulót tanóráról kihívni, az órát más módon zavarni csak indokolt esetben szabad! 9

10 d) A tanulók a tanítási órákon a tanuláshoz szükséges, a részükre előírt felszereléssel kötelesek részt venni. A tanuló a tanítási órákra köteles tanfelszerelését, füzeteit, könyveit előkészíteni, képességeinek megfelelően figyelmesen részt venni a tanórai munkában. e) A testnevelés órán és sportköri foglalkozásokon elvárt sportfelszerelés: rövidnadrág, póló, váltózokni és tornacipő, illetve tréningruha. f) A tanuló a tanórán olyan magatartást köteles tanúsítani, amely mások tanuláshoz való jogát nem korlátozza. g) Az iskolai érdemjegyek, tájékoztatások, közlések céljára rendszeresített ellenőrző könyvet a tanuló köteles naponta magával hozni. A tanuló köteles a nevelői bejegyzéseket 3 napon belül otthon szüleivel aláíratni. Az ellenőrző könyv elvesztését a tanulónak jelentenie kell az osztályfőnöknek. Ismételt elvesztése fegyelmi vétségnek minősül, osztályfőnöki figyelmeztetés jár érte. A megrongálódott ellenőrzőt a tanuló köteles leadni osztályfőnökének, mielőtt új ellenőrzőt kap. h) Minden tanév elején tűz-, baleset- és munkavédelmi tájékoztatót tartunk, amelynek során felhívjuk a tanulók figyelmét a veszélyforrások kiküszöbölésére. Ennek megtörténtét a tanulók aláírásukkal igazolják. A tanulók kötelesek betartani az egyes szaktantermekre vonatkozóan meghatározott, ott közzétett működési szabályokat, a baleset- és munkavédelmi tájékoztatóban meghatározott biztonsági szabályokat. i) A tanulói baleseteket azonnal be kell jelenteni a munkavédelmi felelősnek. A bombariadó és egyéb rendkívüli események esetén érvényes szabályokat az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza, ezt az osztályfőnökök ismertetik a diákokkal a szükséges mértékben. j) A tanuló, ha saját magát, társait, vagy másokat, veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, ha megsérült, haladéktalanul jelenti a felügyeletét ellátó pedagógusnak és az iskola vezetőinek A kollégium munkarendje a) Hétfőtől csütörtökig ébresztő tisztálkodás, szobarend reggeli, indulás az iskolába kimenő, egyéni vagy szervezett szabadidős foglalkozások, szabadidő felkészülés a tanulásra első tanóra szünet második tanóra vacsora, szünet harmadik tanóra egyéni beszélgetés, szabadidős foglalkozás, esti teendők tisztálkodás, takarodó takarodó, villanyoltás b) Pénteken, illetőleg a hét utolsó tanítási napján kimenő, rendrakás, hazautazás Vasárnap, illetőleg a hét első tanítási napját megelőző nap visszaérkezés, kimenő, esti teendők 9.4. A kollégiumi tanulók kollégiumon kívüli tartózkodására vonatkozó szabályok a) Tanítási időben csak rendkívüli esetben, az osztályfőnök és a kollégiumvezető vagy az ügyeletes nevelő engedélyével lehet elhagyni a kollégiumot, illetve a várost. A kollégium engedély nélküli elhagyása fegyelmi eljárást von maga után. 10

11 b) A kollégista tanulóktól elvárjuk, hogy tanítási időben, a kimenő idején is középiskolás diákhoz méltó magatartást tanúsítson. Ezen időszakban nem tartózkodhat olyan szórakozóhelyen, ahol alkoholfogyasztásra van lehetőség, illetőleg ahol testi épségét veszély fenyegeti. c) Amennyiben a kollégista tanuló tanítási időben, a kimenője alatt olyan szituációt észlel, melyben saját vagy társai veszélynek vannak kitéve, azonnal értesítenie kell (személyesen vagy telefonon) az ügyeletes nevelőtanárt. d) A kollégiumból való hazautazás megtiltásának kötelező esetei a következők : Indokolt esetben a kollégium nevelőtestülete és az intézmény igazgatója megtilthatja a hazautazást. Ilyen esemény lehet például természeti katasztrófa, időjárás okozta közlekedési probléma (hóvihar) vagy iskolai kötelező rendezvény. A hazautazás megtiltásáról a szülőt értesíteni kell Az alapfokú művészetoktatás munkarendje a) Az alapfokú művészetoktatásban a tanítás hétfőtől-péntekig 8-20, szombat 8-15 óráig tarthat. b) A tanuló a tanítási órákon időben és felkészülten, a tanórákhoz szükséges felszereléssel kell megjelenni. c) A tanteremben, a próbateremben és a hangversenyteremben a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak. d) A növendék hibájából elmaradt órát a tanár nem köteles pótolni. e) A tanórákon a szülő csak az órát tartó tanár beleegyezésével, szükség esetén igazgatói engedéllyel tartózkodhat. f) Az alapfokú művészetoktatási intézményegységben a tanítás az egyéni és csoportos órák beosztása szerint történik. A tanítás folyamatos, külön óraközi szünetek csak a csoportos órák között épülnek be az órarendbe. g) A zeneórák közötti várakozás idejében a növendékek a folyosón, jó időben az udvaron tartózkodhatnak. h) A zeneórák után a növendékek elhagyják az iskola épületét az intézmény nem vállal felelősséget értük. i) A zeneórák fogalma: hangszeres óra, korrepetálás, kötelező zongoraóra, szolfézs óra, zenekari, kóruspróba, kamaraóra, egyéb választható tárgy órarend szerinti beosztásban Diákkörök rendje a) Az iskola, a kollégium tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. b) A diákkör tagja lehet önkéntes jelentkezés alapján minden tanuló. A felvétel az iskolaévre szól. c) A tanulók közös tevékenységük megszervezésére szeptember 20-ig kezdeményezhetik diákkör létrehozását az iskola igazgatójánál. d) A diákkörök október 1-től május 31-ig, legfeljebb átlagosan heti két órában működnek. e) A diákkörök tevékenységüket pedagógus irányításával végzik. f) A diákkör vezetője és a tagság javaslata alapján a diákönkormányzat egyetértésével az igazgató kizárja a diákkörből a tanulót, ha fegyelmezetlenségével a munkát akadályozza, illetve, ha tanulmányi eredménye tanév közben jelentősen romlik Tanulmányi kirándulások rendje a) A tanulmányi séta, kirándulás a tanuló részére csak akkor kötelező, ha a részvétel költségeit nem kell megtérítenie. Költségkihatással járó tanulmányi kiránduláson a tanuló a szülő előzetes írásbeli hozzájárulásával vehet részt. 11

12 b) A tanulók a kirándulás előtt, a baleset megelőzése érdekében oktatásban részesülnek. A tanulókkal ismertetni kell a közlekedési szabályokat, és ismételten fel kell hívni a figyelmüket azok megtartására. c) A tanuló a kiránduláson fegyelmezett magatartást tanúsít, a közlekedési eszközök, a kirándulás helyszíneinek rendjét és tisztaságát megtartja, tartózkodik a figyelemfelkeltő, hangoskodó magatartástól, valamint egészségkárosító anyagok fogyasztásától. A tanulmányi kirándulás időtartamára a Házirend vonatkozó szabályai érvényesek Közösségi szolgálattal kapcsolatos eljárási rend a) Minden tanév szeptemberében a tanulók írásban tájékoztatást kapnak a közösségi szolgálat teljesítésével kapcsolatos aktuális szabályozásról, illetve a közösségi szolgálattal kapcsolatos információkat tartalmazó faliújságon is megtekinthetik. b) A közösségi szolgálat alatt a balesetvédelmi rendszabályokat, illetve a házirend vonatkozó szabályait be kell tartani. 10. A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések a) Az igazgató minden tanév május 5-ig közzéteszi, és a szülőkhöz írásban eljuttatja a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyek közül a tanuló köteles választani. b) Ha a tanulót - kérelmére - felvették a választott tanítási órára, a tanítási év végéig, illetve, ha a tanítási év vége előtt befejeződik, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt venni. Erről a tényről - a választott tanítási órára történő jelentkezés előtt - a tanulót és a kiskorú tanuló szülőjét írásban tájékoztatni kell. c) A választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A szülőnek, továbbá ha a tanuló a tizennegyedik életévét betöltötte, a tanulónak írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. d) A tanuló minden tanév május 20-ig a szülő egyetértő aláírásával jelentkezési lapon adhatja le döntését a kötelezően választott tanórai foglalkozásról. e) A tanuló az igazgatóhoz benyújtott írásbeli kérelemmel minden év május 30-ig kérheti választása módosítását. A tanulót döntésében a szakmai munkaközösségek segítik. f) A tanulónak a következő tanítási évben kötelező részt venni a választott tanítási órán. g) A zenei tanulmányok során a Pedagógiai programban és a Helyi tantervben leírtak szerint, a főtárgy mellett kötelezően választható tantárgyakat kell, és választható tantárgyakat lehet tanulni. h) Főtárgyi, kötelező tárgyi oktatásban részesülő tanulók választható tárgyként második hangszert tanulhatnak térítési díj fizetése mellett, ha a finanszírozást a fenntartó biztosítja. 11. Helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök és az intézményhez tartozó területek használati rendje Az iskola és a kollégium helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az iskolához, kollégiumhoz tartozó területek használatának rendje a következő: Az létesítmények nyitvatartási idejéről a) Az iskola eszközeit, létesítményeit és helyiségeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt lehet használni. b) Nyitva tartás idején túli eszköz-, létesítmény - és helyiséghasználatot a leltárilag felelős pedagógus (alkalmazott) előzetes hozzájárulásával az igazgató engedélyezi. Az iskola eszközeit, létesítményeit és helyiségeit csak rendeltetésüknek megfelelően lehet használni. A helyiségek eltérő rendeltetésű használatát az igazgató engedélyezi. Az előadótermekben, a szaktantermekben, laboratóriumokban, szertárakban, a tornateremben, a tanulók csak a 12

13 pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak és az eszközöket, felszereléseket, műszereket csak a pedagógus személyes irányításával használhatják. c) A tanulók az általuk használt eszközöket kötelesek rendben tartani, az okozott kárért a jogszabályok előírásai szerint anyagilag felelősek A számítástechnikai terem és berendezések használatának szabályai A szabályokat az első tanítási órán a szaktanár ismerteti a tanulókkal, azok betartása kötelező. A terem használatának rendje a tanteremben hozzáférhető helyen van kifüggesztve A könyvtár használatának szabályai a) A könyvtárhasználó köteles az általa kölcsönzött könyvet a kölcsönzés idejekor átvett állapotban visszahozni. A könyvekbe jegyzetelni, azokat aláhúzni, lapokat kitépni, összegyűrni tilos! b) A könyvtári dokumentumokba írni, rajzolni, azt összefirkálni, lapot belőle kitépni tilos. c) A könyvtárba élelmet bevinni és ott étkezni TILOS. d) Az állományban meglévő, de kikölcsönzött könyvet indokolt esetben, kérésre elő lehet jegyeztetni. e) A könyvtári házirendet, a könyvtárban kifüggesztve kell elhelyezni A kollégiumi helyiségek használatának szabályai A közös helyiségekben elvárt viselkedés: A kollégista a beköltözéskor tételes szoba-leltárt vesz át, amely alapján a kiköltözéskor a kollégiumvezető ellenőrzi a szobában található tárgyakat. Hiány vagy rongálás esetén a kollégista tanuló kötelezhető a kártérítésre. A kollégista óvja és védje a kollégium felszereléseit, berendezéseit, épületeit, (az okozott kárt a tanulók egyénileg, illetve közösen megtérítik) felszereléseit a számára kijelölt szekrényben tarthatja, ágya, szekrénye, asztala rendjéért mindenki személyileg felelős, a talált tárgyakat adja át az ügyeletes nevelőnek, a tanuláshoz szükséges felszereléseit magával viszi az iskolába, óraközi szünetekben nem jöhet érte vissza a kollégiumba, fokozott gonddal vigyázzon az épület tisztaságára, takarékoskodjon az energiával, vízzel. A hálószobák rendjét a szobafelelős biztosítja. A kedvezményben részesülő tanulók a tanulószoba rendjét nem zavarhatják, tanulási helyüket, környezetüket rendben tartják. a) A tanuló kötelessége, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja a kollégium létesítményeit, felszereléseit. b) A kollégiumi sporteszközöket a nevelői szobában, vagy a társalgóban lehet kikölcsönözni. c) A kikölcsönzött tárgyakért a kollégista felelősséggel tartozik, s azok meghibásodását köteles azonnal jelenteni a nevelőtanárnak. d) A tanuló értékeit, pénzét a zárható szekrényében tartja. e) Nagyobb összegű készpénzt, értékesebb ékszereket, mobiltelefont, kisteljesítményű zenei hanghordozókat a kollégium területére hozhat, de ezekért a kollégium felelősséget nem vállal. Különleges, indokolt esetben a számítógép behozatalához igazgatói engedély szükséges. 12. Rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Az iskola, kollégium által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán, kollégiumon kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás a következő: Részvétel megemlékezéseken a) A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az intézményi rendezvényeken, ünnepségeken és megemlékezéseken. b) Az ünnepélyeken az ünnepi-viselet kötelező. Lányoknak: matrózblúz, fekete szoknya vagy szövetnadrág, fekete cipő 13

14 Fiúknak: fehér ing, fekete szövetnadrág vagy öltöny, nyakkendő, fekete (alkalmi) cipő c) A zeneiskolai ünnepségeken, hangversenyeken, zenei versenyeken, fesztiválokon alkalomhoz illő ruhát viseljenek és mindenütt kulturált magatartást tanúsítsanak. d) A tanulók rendezvényeken, ünnepségeken az alkalomhoz illő, méltóságteljes magatartást tanúsítanak. e) A tanulók pedagógus irányítása mellett közreműködnek a rendezvények, ünnepségek és megemlékezések előkészítésében. Különösen kötelességük a rendezvényért felelős pedagógus kérésére a műsor előkészítésében közreműködni, a próbákon részt venni, azokra és az ünnepségre legjobb tudásuk szerint felkészülni Dohányzás és tiltott szerek használatáról Tanulóinknak az iskolában és az iskolán kívül tartott iskolai rendezvényeken tilos a dohányzás, a szeszesital és az egészségre káros egyéb szerek fogyasztása. Az iskolába és az azon kívül tartott iskolai rendezvényekre olyan tanuló, aki az iskolában, iskolai rendezvényen szolgálatot teljesítő személy megítélése szerint egészségre ártalmas szerek (alkohol, drog, stb.) hatása alatt áll, nem léphet be. Ha távolléte mulasztásnak számít, a távollétet igazolatlannak tekintjük. 13. Szakkörök létrehozásának és választásának rendje a) Az iskola igazgatója minden tanév szeptember 5-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a szakkörökről, amelyek közül a tanulók választhatnak. A tájékoztató tartalmazza a szakkör tartalmi leírását, heti óraszámát, a szakkör vezetőjének nevét, s amennyiben költségtérítést kell fizetni, a térítési díj mértékét. b) A tanulónak a szülő egyetértő aláírásával írásban kell bejelenteni, hogy jelentkezni kíván a szakkörre, s szeptember 20-ig adhatja le a szakkör megválasztásával kapcsolatos döntését. c) A szakkörre való jelentkezés elfogadásáról a szakkör vezetőjének javaslata alapján az igazgató dönt. d) A sportköri csoportot létrejöttnek kell tekinteni, ha arra legalább a sportágnak és tevékenységi formának megfelelő létszámú tanuló jelentkezett A Diákönkormányzat működése és intézkedési jogköre a) A tanulók, a tanulóközösségek és a diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákok osztályonként 2-2 képviselőt delegálhatnak a DÖK-gyűlésre, ők lesznek az osztályok DÖK-képviselői. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. b) A diákönkormányzat feladatainak ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola, kollégium helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem korlátozza az iskola, kollégium működését. Az iskolában, kollégiumban évente legalább egy alkalommal diákközgyűlést kell szervezni a diákönkormányzat működésének és a tanulói jogok érvényesülésének áttekintése céljából. A diákközgyűlés eljárási rendjét a Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rögzíti. c) A diákképviselő és a diákönkormányzat patronáló tanár negyedévente, vagy szükség esetén tájékoztatja az intézmény igazgatóját. d) A zeneiskola diákönkormányzata jogainak gyakorlása során az iskola zeneiskolai igazgatóhelyettesével tart kapcsolatot. Problémáival és kérdéseivel közvetlenül az iskola zeneiskolai igazgatóhelyettesét keresheti meg. 14

15 Tartalomjegyzék 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó előírások A térítési díjra, tandíjbefizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések A kollégiumi és étkezési térítési díjak Az alapfokú művészetoktatást igénybevevők térítési- és tandíj befizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezések A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A kedvezményezettek köre Térítési- illetve tandíjmentesség A támogatások igénylésének módja Tandíjmentesség és önkormányzati határozat A kérelem elbírálásának módja Szociális ösztöndíj A család anyagi helyzetétől függő támogatások kérelmezésének rendje A tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája Kérdés érdemi válasz rendje A tanuló tájékoztatása tanulmányait és személyét érintő kérdésekről Érdeksérelem és igazgatóhoz intézett panasz A tanulók jutalmazásának elvei és formái, a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Írásos dicséretek formái Fegyelmező intézkedések Fegyelmi büntetés A tanuló magatartásának kritériumai A tanuló szorgalmának kritériumai Osztályozó vizsgák Tanórák és óraközi szünetek időtartama, csengetési rend, munkarend Az iskola munkarendje A tanórák rendje A kollégium munkarendje A kollégiumi tanulók kollégiumon kívüli tartózkodására vonatkozó szabályok Az alapfokú művészetoktatás munkarendje Diákkörök rendje Tanulmányi kirándulások rendje Közösségi szolgálattal kapcsolatos eljárási rend A tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések Helyiségek, berendezési tárgyak, eszközök és az intézményhez tartozó területek használati rendje Az létesítmények nyitvatartási idejéről

16 11.2. A számítástechnikai terem és berendezések használatának szabályai A könyvtár használatának szabályai A kollégiumi helyiségek használatának szabályai Rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Részvétel megemlékezéseken Dohányzás és tiltott szerek használatáról Szakkörök létrehozásának és választásának rendje A Diákönkormányzat működése és intézkedési jogköre

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014.

Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Martfűi Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium HÁZIRENDJE 2014. Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2014. augusztus 28-án. A Házirend készítésekor véleményezési jogot gyakorolt a szülői

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu HÁZIREND 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TARTALOM 1. Bevezető... 5 1.2. A Házirend célja... 5 1.3. A Házirend hatálya... 5 1.4.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben