Tótkomlós, augusztus 30.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tótkomlós, 2013. augusztus 30."

Átírás

1 JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND TANÉV Tótkomlós, augusztus 30. 1

2 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai Jogszabályi háttér A munkarenddel kapcsolatos szabályok Az iskolába érkezés A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai Az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok Felmentések Szociális kedvezmények, támogatások, ösztöndíjak elvei, elbírálásának rendje A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje Az iskolai térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettségről Jogszabályi háttér Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások A térítési díj összege A térítési díj csökkentésének szabályai Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások A tandíj csökkentésének szabályai A tanuló szociális helyzete alapján történő csökkentés A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megállapításának eljárásrendje A tanuló kötelességei A tanuló jogai Érdemjegy, osztályzat, vizsga Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei A tanórák és szünetek rendje Jutalmazások A fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei A fegyelmi intézkedések fokozatai és formái Hiányzások Zárórendelkezések Nyilatkozat Nyilatkozat Hatálybalépés Mellékletek A. melléklet: Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei B. melléklet: Az iskolai tankönyvellátás megszervezésével kapcsolatos feladatok

3 Működési körét az érvényes jogi keretek szabályozzák, de egyéni arculatából adódóan a belső szabályzatok szolgálják az intézmény demokratikus rendjét a kötelességek és jogok együttesében. A speciális szabályozáson túl a jogi keretet az érvényes jogszabályok és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Pedagógiai Programja adja. 1. A házirend fogalma, célja: A házirend állapítja meg a nevelési-oktatási intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel kapcsolatos rendelkezéseket, a köznevelési törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait. Megfelelő arányban jeleníti meg a kötelességeket és a jogokat az elvárhatóság és elfogadhatóság összefüggésében. A házirend nem vonhatja el, és nem csorbíthatja a tanuló alkotmányosan és egyezményekben biztosított jogait; nem tehet nemzeti, etnikai, világnézeti, politikai, nemek szerinti vagy egyéb megkülönböztetést. (18/1994. III. 31. Alkotmány Bíróság határozata) A házirendet az iskola vezetőjének előterjesztésére a nevelőtestület fogadja el. A Szülői Közösség és az iskolai Diákönkormányzat véleményezési jogot gyakorol. Az intézményvezető kérésére írásban adnak választ döntésükről. (Ktv. 84. (6) bekezdés) Az előkészítésben javaslattevő jogosítványaik vannak. Érvényessé fenntartói jóváhagyással válik, a jóváhagyást követő munkanaptól. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai: Felülvizsgálat indulhat valamelyik, a szabályzat elfogadásában érdekelt fél kezdeményezésére, jogszabály vagy intézményi belső szabály előírására. A felülvizsgálat előírásának célja, hogy a házirend összhangban legyen a jogszabályi környezettel. 3

4 A házirend módosítását bárki kezdeményezheti (diák, szülő, pedagógus), és ez a jog megilleti a Szülői Közösséget és a Diákönkormányzatot is. Az írásban tett javaslatra a nevelőtestület köteles 30 napon belül érdemi választ adni. A módosító indítvány elfogadása az új házirend elfogadásának rendje szerint történik. 3. A házirend jogi háttere: a közoktatásról (Ktv.) szóló többször módosított évi LXXIX. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és az ezt módosító 30/2004. (X. 28.) OM rendelet, a 16/1998 (IV. 8.) MKM rendelet, a 32/2008 (XI. 24.) OKM rendelet, a évi LXI. törvény, a évi CXC. törvény, a 20/2012 EMMI rendelet, a évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről, a tárgy évi költségvetési törvény, a Jankó János Általános iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata, továbbá Pedagógiai Programja határozza meg a szabályozási kötelezettséget. 4. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályait, eljárási rendjét Pedagógiai Programunk, valamint a felvételi vizsgaszabályzatunk részletesen tartalmazza. A tanulói jogviszony megszűnésének szabályait, eljárási rendjét a Köznevelési törvény és a 20/2012 EMMI rendelet határozza meg. 5. A munkarenddel kapcsolatos szabályok: A munkarenddel kapcsolatos szabályok a helyi tanterv (kerettanterv módosítása) alapján meghatározott óraszámú képzések, tagozatok szerint adottak. (8 évfolyamos általános, 4 évfolyamos gimnáziumi képzés) a 20/2012 EMMI rendelet szerint, valamint a bejáró tanulókhoz igazodva határoztuk meg a napi és heti munkarendet, és az óraközi szünetek rendjét. 4

5 5.1 Iskolába érkezés: A tanuló az első órája előtt 15 perccel érkezzen az iskolába. / kivéve a nulladik órára érkezők / A tanulók kor tanári engedéllyel mehetnek be a tanterembe és től 8 óráig a tanulók kicsomagolnak és felkészülnek az első órára, nem hagyják el a tantermet csak rendkívüli esetben /5-12. osztályok/ A tanítás 45 perces órákban folyik, kor kezdődik a 0. órával és kor ér véget a 8. órával. Az egyes osztályok órarendje szerint a kezdés és a befejezés időpontja változó. Az 1-7. évfolyamosok lehetőség szerint az 1. órával kezdik napi munkájukat. Rendezvények vagy rendkívüli események lebonyolítása érdekében az iskolavezetés rövidített órákat, /napot/ illetve szüneteket rendelhet el. 5.2 A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szempontjai: A tanév rendjéről szóló évente kiadott EMMI rendelet alapján az intézmény éves munkaterve határozza meg az érettségi vizsgák zavartalan lebonyolításának biztosításával a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának rendjét, az esetleges szombati tanítási napokat. 5.3 Az intézmény létesítményeivel, használatával kapcsolatos szabályok: A szaktantermek, egyéb létesítmények és berendezések használatának rendjét a baleset- és tűzvédelmi szabályzattal együtt minden tanév elején az osztályfőnökök ismertetnek a tanulókkal az osztályfőnöki órákon. A szabályzatokban foglaltak tudomásulvételét a tanulók aláírásukkal igazolják. A Régi épület főbejáratát a diákok nem használhatják. Az Új épület második emeletét a diákok csak a hátsó lépcsőn közelíthetik meg, a tanári előtt tartósan nem tartózkodhatnak. 5

6 5.4 Felmentések: Tantárgyi részleges, illetve teljes felmentések eljárási szabályai, a kérelem elbírálásának rendje: A tanév során a jogszabályok előírásai szerint történik a tájékoztatás. A döntést a beadott kérvények alapján egyéni elbírálás alapján hozza meg az iskolavezetés, illetve a nevelőtestület. Idegen nyelvből csak akkor kaphat felmentést a tanuló az órák alól, ha osztályozó vizsgákkal teljesítette a középiskolai követelményeket, és legalább középszintű előrehozott érettségi vizsgát vagy középfokú C nyelvvizsgát tett. A testnevelés tantárgy mentességi fokozatait a hivatalos /sport/orvosi vizsgálat határozza meg. A felmentésről szóló igazolást a testnevelő tanárok őrzik. A sajátos nevelési igényű tanulók felmentése, teljesítményének értékelése a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága, a Csongrád Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, a Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési Tanácsadó által kiadott szakértői vélemény alapján történik. A szakértői vizsgálatot a szülő, esetleg a pedagógus javaslatára az iskola és a szülő együttesen kérheti a Nevelési Tanácsadó közreműködésével. A tanulók az intézményünk és a Békés Megyei Gyógypedagógiai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény között létrejött együttműködési megállapodás alapján szervezett fejlesztő foglakozásokon vesznek részt. Ennek alapján kérhetik a számonkérés, a vizsgák lebonyolítása során a felkészülési idő meghosszabbítását, vagy más a Közoktatási törvény és az érettségi vizsgaszabályzat által engedélyezett egyéb feltétel biztosítását. 6. Szociális kedvezmények, támogatások, ösztöndíjak elvei, elbírálásának rendje: A tanulók az adható kedvezményeket, támogatásokat egyéni elbírálás alapján kapják a megjelölt határidőig beadott kérvények és a szükséges igazolások benyújtását követően. A pontos feltételeket a mindenkori jogszabályok határozzák meg (pl.: az étkeztetésben és a tankönyvtámogatásban a tárgyévi költségvetési törvény, illetve a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény). A határidő elmulasztása, illetve az igazoló iratok hiánya jogvesztést eredményez. 6

7 Az érvényben lévő jogszabályokról az iskolavezetés tájékoztatja a tanulókat, a szülőket, gondviselőket, és az igénylőlapot az írásos tájékoztatóval együtt időben mindenkinek átadja. 7. A rendszeres egészségügyi ellátás formái, rendje: Az évfolyam esetében a kijelölt gyermekorvosi rendelő látja el a rendszeres szűrés és egészségügyi ellenőrzés feladatát. Az évfolyam esetében a kijelölt fogszakorvosi rendelő látja el a rendszeres szűrés és ellenőrzés feladatát is. 8. Az iskolai térítési díj- és tandíjfizetési kötelezettségről 8.1. Jogszabályi háttér: A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 8.2. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások: a) a pedagógiai programban meghatározott nevelés és oktatáson kívüli egyéb foglalkozások b) a nem tanköteles tanulónak tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalmával történő megismétlésekor c) a független vizsga d) vendégtanulói viszony e) az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy az érettségi jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító és pótló vizsgája 8.3. A térítési díj összege: tanévenként, a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának 20 %-a az a, pontban meghatározott esetben, 20 %-a a b, pontban meghatározott esetben, a független vizsga díja tantárgyanként az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75 %-a. 20 %-a a d, pontban meghatározott esetben, 7

8 8.4 A térítési díj csökkentésének szabályai Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető. A térítési díj mértéke az a, esetben a szakmai feladatra a tanévkezdéskor számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának - 15 %-a 4,5 tanulmányi átlag felett - 17 %-a 4,0-4,5 tanulmányi átlagig 8.5. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások a középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, úgymint: táborozás, osztálykirándulás, a helyi tanterv által meghatározott órákon túli órák a helyi tanterv által meghatározott foglalkozásokon túli foglalkozások szabadidős programok A tandíj mértéke tanévenként a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányada. 8.6 A tandíj csökkentésének szabályai A tanuló tanulmányi eredményétől függő csökkentés: Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulótól térítési díj nem szedhető. A tandíj mértéke a - helyi tanterv által meghatározott órákon és foglalkozásokon túli esetben csökken: 4,5 tanulmányi átlag felett 50 %-kal, 4,0-4,5 tanulmányi átlagig 25 %-kal. 8

9 8.7. A tanuló szociális helyzete alapján történő csökkentés: A tandíj 25 %-át el kell engedni abban az esetben, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem 1 nem éri el a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj 75 %-át; 50 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb öregségi nyugdíj 50 %-át; 75 %-át el kell engedni, ha a tanuló családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el a mindenkori kötelező legkisebb öregségi nyugdíj 25 %-át. A szociális kedvezményre való jogosultságot a kérelem benyújtásakor igazolni kell A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megállapításának eljárásrendje A térítési díj és tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét évente május 31-ig kell igényfelmérés alapján megállapítani (Az első évfolyamosok esetében szeptember 15-ig). A fizetendő díjról (a tanuló tanulmányi eredményével és szociális helyzetének figyelembevételével) a szülőt/törvényes képviselőt tanévkezdésig írásban értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza a fizetés módját, idejét, a fizetés elmulasztásának következményeit és a jogorvoslati lehetősége. A tan-, illetve térítési díjat évente két egyenlő részletben kell befizetni október 31-ig, illetve március 15-ig. Ettől eltérő fizetési módot (határidő módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet. 1 Jövedelem: a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben jövedelemként meghatározott vagyoni érték (bevétel) munkavállalói járadékkal, személyi jövedelemadóval egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal, valamint a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló elismert költségekkel csökkentett része, függetlenül attól, hogy adómentesnek vagy adókötelesnek minősül. 9

10 9. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 1. A tanuló törekszik az iskola múltjának, jelképeinek megismerésére, a hagyományok ápolására, hírnevének öregbítésére. 2. Az iskolai rendezvényeken alkalomhoz illő magatartást tanúsít. Az iskolán kívül is az intézményhez méltó módon, kulturáltan és felelősséggel viselkedik. 3. A tanuló, a tanár és a szülő kölcsönösen köteles az iskolai és iskolán kívüli magatartásával az egymásnak kijáró tiszteletet megadni, emberi méltóságukat és jogaikat tiszteletben tartani. A tanárt a tanulóknak minden esetben illendően kell köszönteni. 4. A tanuló megjelenését ápoltság, tiszta ruházat, a feltűnőség kerülése jellemzi. Az általános iskolások az iskolában smink nélkül jelenjenek meg. Ízléstelen és balesetveszélyes testékszerek viselése tilos. Iskolai ünnepélyeken, rendezvényeken az iskolai egyenruhát viseli: lányok részére fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág, alkalomhoz illő cipő, fiúk részére sötét szövetnadrág, fehér ing, /nyakkendő/ sötét, alkalomhoz illő cipő. Az öltözködés mindig legyen mértéktartó, ízléses. A tanuló viselkedésével és öltözködésével is adja meg a tiszteletet tanítóinak, tanárainak és társainak. Sportfelszerelés: fehér póló, rövidnadrág, tréningalsó, tiszta tornacipő / sportcipő /. 5. A tanuló a sportfoglalkozásokon és tanulmányi versenyeken, kulturális rendezvényeken lehetőség szerint részt vesz, ha a szaktanár kiválasztja, mint tehetséges diákot, és ott a tőle telhető legjobb tudása szerint teljesít. Ezzel is az iskola hírnevét öregbíti. 6. Iskolánk minden tanulójának elsőrendű kötelessége: Tegyen eleget rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően- tanulmányi kötelezettségeinek. Az iskolai munkában legjobb tudását nyújtani, minden foglalkozásra magával hozni a szükséges felszerelést, valamint ellenőrző könyvét, s abba érdemjegyeit beírni, majd tanáraival azt aláíratni. A tanuló (a közösség) az általa elvállalt feladatok a meghatározott határidőn belüli végrehajtásáért felelősséggel tartozik, kötelessége, hogy az osztályfőnöke vagy szaktanárai által meghatározottak szerint és felügyeletével közreműködjön saját környezete, az általa használt eszközök rendben tartásában. Jogos elvárás: minden tanuló tartsa tisztán azt az asztalt, padot, széket, amelyen részt vesz a tanítási órákon). 10

11 7. A tanuló munkája a tanulás, kötelessége, hogy iskolai és otthoni, szóbeli és írásbeli feladatait legjobb tudásának megfelelően végezze. Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása. a hétvégi házi feladatok mennyisége nem haladhatja meg a hétköznapokon feladott mennyiségeket a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak írásbeli házi feladatot. 8. Az iskola értékeire, állagára való odafigyelés, a testi épség, az egyéni tulajdon megóvása. A kötelességeket szabályozó (Ktv. 12..) új előírás a tanulót kötelezi, hogy életkorához, iskolai elfoglaltságához igazodva a pedagógus felügyelete, irányítása mellett közreműködjön saját környezetének, az általa alkalmazott eszközöknek a rendben tartásában, a rendezvények előkészítésében. 9. A tanulónak becsengetéskor felkészülten, rendben a tanterem/szaktanterem/ előtt kell tartózkodnia. / oszt. / A jelzőcsengő azt jelzi, hogy el kell indulni a tanteremhez, az épületet elhagyni és / vagy / vásárolni a büfében nem lehet ezután. 10. Az óra megkezdése utáni érkezés késésnek minősül. A tanárok ezt az osztálynaplóba bejegyzik. A késések, mulasztások igazoltatása az osztályfőnök joga és kötelessége. 11. A tanuló órarendi lyukasóra, illetve tantárgyi órák alóli felmentésből adódó lyukasóra esetén csak szülői beleegyezéssel és igazgatói engedéllyel hagyhatja el az iskolát. A szülő az év elején egész évre szóló engedélyt kérhet ezekre az esetekre az ellenőrző könyv utolsó oldalára bejegyezve. Tanítási idő alatt a diák csak indokolt esetben hagyhatja el az iskolát. A 14 éven felüli diákok csak engedéllyel (kilépő), melyet az osztályfőnök vagy a szaktanár ír alá, amit kilépéskor a diák a portán bemutat és lead. A 14 év alatti diákok csak intézményvezetői engedéllyel, szülői igazolással vagy orvosi igazolással hagyhatják el az iskolát tanítási idő alatt. Ellenkező esetben a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti az igazolatlanul távol lévő tanulót. Az engedély nélküli iskolaelhagyás első esetben osztályfőnöki figyelmeztetést, a következőkben fegyelmi intézkedést von maga után. 12. Diákügyelet: az iskola rendjének biztosítására a tanulók évfolyamonkénti beosztásban ügyeletet teljesítenek. Az első a 12. évfolyam, majd havonta váltják egymást az alsóbb évfolyamok a 9. évfolyamig. 11

12 Az ügyeletesek kötelesek a feladataikat maradéktalanul ellátni. Feladatuk: a tanulók mozgatása óraközi szünetekben /7 30 -tól ig/ a fegyelmezetlen tanulók figyelmeztetése, ha az ügyeletes fellépése hatástalan, segítséget kér az ügyeletes tanártól; az ügyeletes tanár segítése, látogatók, szülők eligazítása, kísérése. Naponta két tanuló segíti az ügyeletes tanár munkáját. 13. A testnevelési óra teljesítése alól orvosi igazolás vagy az ellenőrzőbe írt szülői kérelem adhat mentességet. Az orvosi igazolás egyben javaslatot tehet a könnyített, illetve gyógytestnevelésre. (Az osztályfőnök az osztálynapló jegyzetrovatában feltünteti.) A szülői igazolások eseti jellegűek lehetnek. A felszerelés hiányából adódó felmentéseket minden hónap utolsó hetében a kijelölt tömegsportnapon pótolni kell a felmentések óraszámának megfelelő mennyiségben. 14. Iskolán kívüli sport- és egyéb tevékenységeit, eredményeit a tanuló jelzi osztályfőnökének. A hetesek feladata a tanterem szellőztetése, a tábla letörlése, kréta és szivacs biztosítása, a tanulók számbavétele, az osztályterem tisztaságának és állagának felügyelete, a tanteremnél becsöngetés előtt figyelmezteti a rendetlenkedőket és jelenti az ügyeletes pedagógusnak. Ha 10 perccel becsengetés után nem megy tanár az órára, jelenti az igazgatóhelyettesnek. Az óra végeztével a szaktanárral együtt ellenőrzik az osztályterem rendjét, padok tisztaságát. 15. A tanuló tudomásul veszi, hogy az általa okozott kárért felelősséggel tartozik, részt vállal ügyeletesként és iskolatagként is az értékek megóvásában. Károkozás észlelésekor kötelessége szaktanárának vagy az iskola vezetésének erről beszámolni. 16. Tűz- és bombariadó esetén a folyosókon található Tűzriadó terv szabályoz. A tanuló köteles az érvényes tűz- és balesetvédelmi előírásokat betartani. Az esetleges balesetet azonnal jelenti a szaktanárának, az osztályfőnökének vagy az iskolavezetés valamelyik tagjának. 17. Az ellenőrző hivatalos okmány. A tanuló az ellenőrző könyvet, tájékoztató füzetet mindig magánál tartja, érdemjegyeit beírja, és a bejegyzésekkel együtt szüleivel aláíratja. Ha ennek a kötelességének nem tesz eleget, vagy félévente 3 alkalommal hiányzik az ellenőrzője, az osztályfőnök a Büntetések részben leírtak alapján jár el. Az ellenőrző elvesztését jelenteni kell, és a diáknak meg kell vásárolnia. Hamis adatok bejegyzése okirat-hamisításnak minősül, fegyelmi eljárást von maga után. Bármilyen javítást csak a szaktanár vagy az osztályfőnök tehet igazoló aláírással. 18. Az iskolai rendezvényeken a tanuló köteles megjelenni. 12

13 19. A szalagavató ünnepségeken a szalagtűzés a 11. évfolyamosok joga és kötelessége. Ettől eltérni csak igazgatói engedéllyel lehet. A 11. és 12. évfolyam osztályfőnökei elkészítik a végleges tűzési rendet. 20. Az iskola munkahely. Az iskolába a tanuló csak a tanuláshoz szükséges eszközöket hozhatja. Az esetlegesen behozott nagyobb értékről köteles osztályfőnökének bejelentést tenni, annak biztonságáról az iskolában töltött idő alatt gondoskodni. Testnevelés órákon és más gyakorlati tevékenység közben az ékszerek használata balesetvédelmi okok miatt tilos! Testnevelés órán a nagyobb értékeket pl. karóra, gyűrű, nyaklánc stb. kötelesek a tanulók összegyűjtve biztonságba helyezni a testnevelő tanárnál, az óra után pedig gondoskodnak a leadott dolgok visszaadásáról. A feltételeket nem teljesítő tanulók értékeiért az intézmény nem vállal felelősséget! 21. Testnevelés óra után a tanulók az udvaron töltik az óraközi szünetet. 22. Mobiltelefont vagy bármilyen hang- és képhordozó eszközt az iskolában a foglalkozások alatt a táskában kikapcsolva kell tartani. Aki ezeket az eszközöket mégis használja, attól a szaktanár elveheti és leghamarabb a tanítás végén kapja vissza. Kép- és hangfelvételt csak az érintettek engedélyével lehet készíteni személyekről, órákról, hivatalos megbeszélésekről. A telefon nem helyettesíti tanórákon a számológépet. A telefonkészülékért nem vállalunk felelősséget! 23. Az iskolába tilos hozni és fogyasztani magvakat és rágógumit! 24. Az iskolában és az iskola által szervezett foglalkozásokon, rendezvényeken, kirándulásokon TILOS A DOHÁNYZÁS, a szeszes italok és kábító hatású szerek fogyasztása és birtoklása. Az iskola területén mindenféle szerencsejáték tilos. A délutáni szervezett iskolai foglalkozásra 15 perccel korábban érkezhet a tanuló. 25. A dolgozatok hivatalos okiratnak tekintendők, ezért nem tartalmazhatnak magánjellegű megjegyzést, oda nem illő ábrát, rajzot. 26. Az iskolai könyvtár igénybevételének szabályai: Beiratkozás, nyitva tartás rendje a könyvtár bejáratánál, tantermekben, faliújságon kifüggesztve található. 27. A tanulók csak azokat a helyiségeket és eszközöket vehetik igénybe, amelyek a tanulók felkészítéséhez állnak rendelkezésre, illetve amelyekre engedélyt kapnak. 13

14 10. A TANULÓ JOGAI: 1. A házirend és az SZMSZ is tartalmazza a Köznevelési törvénynek megfelelően a tanulói jogokat. 2. A diákönkormányzat, illetve a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős munkája biztosítja az érdekérvényesítést. 3. A tanulók nagyobb közösségei az osztályközösségek, a tanulók nagyobb csoportja az iskolai diákönkormányzat. A tanulók nagyobb közösségét érintő kérdésekben az osztályok diákönkormányzata, a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben az iskolai diákönkormányzat jogosult eljárni. 4. A tanulónak joga van a szükséges információkhoz hozzájutni. A diákönkormányzat az iskola igazgatójával egyeztetve évenként igény szerint diákparlamentet hívhat össze. Minden diák választó és választható képviselőnek. A diákmozgalmat segítő pedagógus és az iskolai diákönkormányzat diákvezetője meghívottként részt vesz az iskolai üléseken. 5. Az iskolai diákélet osztályszintű szervezői az osztályfőnökök és a választott osztálymegbízottak. A diákságot érintő érdemi információkról mind az osztályfőnököknek, mind a diákvezetőknek osztályfőnöki órán vagy más módon tájékoztatniuk kell a közösséget. 6. Intézményünkben a diákság a következő módokon informálódhat: az első tanítási napon az osztályfőnökök ismertetik a Házirendet, az iskola honlapjáról, az iskolai faliújságjáról az iskolai könyvtárban továbbtanulási hírekről, kulturális eseményekről az iskolai faliújságokról (hirdetmény elhelyezése csak a faliújság-felelős, a diákönkormányzatot segítő pedagógus vagy az iskola vezetésének a hozzájárulásával történhet). iskolarádió iskolaújság 7. A tanuló joga, hogy napközi-otthonos, tanulószobai ellátásban részesüljön. A kérelem benyújtásának időpontja: június 10. módja: írásban, az iskola által biztosított űrlapon, jelölve az étkezések és felügyelet igényeit. 14

15 A felvétellel kapcsolatos döntés szempontjai, ha az igények meghaladják a lehetőségeket: gyámhatóság kezdeményezése rendszeres gyermekvédelmi támogatás, mindkét szülő dolgozik A napközis foglalkozások időtartama: a tanítás befejezésététől óra illetve percig tart (csoportonként változó). Igény szerint felügyeletet biztosítunk összevontan a napköziseknek 17 óráig. A napközis foglalkozásról mulasztás igazolása: csak a napközis foglalkozásról mulasztókat eseti szülői kikérés alapján. Rendszeres mulasztás egyéb tanórán kívüli elfoglaltság miatt szülői igazolással. 8. A tanuló joga, hogy magántanuló legyen, továbbá kérje felmentését foglalkozások alól./ a Knt. szabályozza / 9. Érdeklődésüknek megfelelően a kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe, diákkörökbe, felkészítőkre járhatnak, kérhetik felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások indítását, és mindezek szervezését kezdeményezhetik. A távolmaradás igazolatlan hiányzásnak minősül. A kétszintű érettségi esetén a tanulók minden tanévben május 20-ig név szerinti jelentkezésekkel leadják igényeiket - az iskola által biztosított űrlapon közép- vagy emelt szintű felkészítést kívánja választani. A jelentkezések függvényében módosítás kérhető minden év szeptember 15-éig. A tanulók és szüleik szükség esetén év közben is kérhetnek korrepetálást. 10. A diákönkormányzat javaslatot tehet díjak, támogatások odaítélésére (az iskolai díjak, alapítvány alapító okirata alapján). 11. A tanulók az iskola könyvtárát kölcsönzés és helyben olvasás céljára vehetik igénybe. Használhatják az iskola elektronikus információhordozó berendezéseivel felszerelt termeket: a könyvtárat. A használat rendjéről a tanulókat a szaktanárok tájékoztatják. 12. Az iskolai sportlétesítményeket és sportfelszereléseket a testnevelő tanárok engedélyével és felügyeletével használhatják. 13. Rendezvényeiket jogukban áll az iskolában megtartani, a rendezvény időpontját az iskolai rendezvénytervben rögzítik. 14. Az iskolai munkatervben nem szereplő rendezvények nem iskolai rendezvények, így ezekért az adott szervező közösségek felelnek. Ezzel kapcsolatos kérelmük egyedi elbírálás alá kerül, ha ezt beterjesztik az intézmény vezetőjéhez. A rendezvényeket a diákok tanáraikkal közösen rendezik, és közösen vesznek részt azokon. 15

16 15. A tanulók joga, hogy az osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről (pl. késés, mulasztás) folyamatosan értesüljenek, és minden személyüket érintő feljegyzésről joguk van információt kapni. Az osztályfőnökök a naplóba beírt jegyeket, bejegyzéseket legalább havonta egyeztetik a tanuló ellenőrzőjébe beírtakkal. 16. Joguk, hogy dolgozataikat legkésőbb 2 hét elteltével értékelve visszakapják, igény esetén a feladatokat a szaktanárral részletesen megbeszélhetik. 17. Joguk, hogy egy napon kettőnél több témazáró és felmérő dolgozatot ne írassanak velük tanáraik. A témazáró és a felmérő dolgozatok időpontját előre tudniuk kell. 18. Joguk, hogy ismerjék a tantárgyi követelményrendszert, az értékelési elveket. 19. Joga, - jogszabályokban meghatározottak szerint független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról. Ezt írásban adhatja be az igazgatónak /december 1.- április 20./. 20. A tanuló kérheti átvételét másik azonos vagy más típusú iskolába /írásban/. 21. A tanulók a tanulmányi versenyekre való felkészüléshez az alábbi kedvezményeket kaphatják: iskolai és városi versenyek esetében a verseny napján az utolsó két tanítási óra alóli mentesség, területi (Orosházi tankerület) és megyei szintű versenyekre: a verseny napján 3 tanítási óra alóli mentesség, vagy ha az időpont úgy kívánja, teljes tanítási nap, országos versenyekre: a versenyek előtti teljes tanítási nap alóli mentesség, nyelvvizsgára: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára egy-egy felkészülési nap jár előrehozott érettségi vizsga: mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgára egy-egy felkészülési nap jár 22. Ha a tanuló hiányzása összefügg az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazottakkal, a tanuló iskolai kötelezettségének tesz eleget, ezért mulasztása regisztrálásra kerül, de nem kell számszerűsíteni. 23. A tanulói joggyakorlás nem korlátozhat másokat abban, hogy joguk érvényesüljön, nem veszélyeztetheti saját és társai, az alkalmazottak egészségét és testi épségét, nem veszélyeztetheti a művelődéshez való jog érvényesüléséhez szükséges feltételek fenntartását. a levelezés szabadsága nem érvényesülhet tanórai keretek között. 16

17 24. Kerékpárral csak az járhat iskolába, akinek a szülei ezért felelősséget vállalnak. A kerékpárokat mindig a kijelölt tárolókban lezárva kell elhelyezni. Az esetleges rongálásokért felelősséget nem tudunk vállalni! 11. ÉRDEMJEGY, OSZTÁLYZAT, VIZSGA: 1. A tanuló érdemjegyét a tanórai foglalkozásokon, a gyakorlati foglalkozásokon végzett szóbeli és írásbeli munka, illetve a gyakorlati tevékenység figyelembevételével kell megállapítani, az adott tantárgy követelményrendszere alapján. 2. Ha az adott tantárgy oktatása félévkor fejeződik be, az osztályzatot a tanuló év végi bizonyítványában fel kell tüntetni. Ha a tanuló egy vagy több tantárgyból a több évfolyamra megállapított tantervi követelményeket egy tanévben teljesíti, osztályzatait évfolyamonként kell megállapítani, és azokat a tanuló törzslapjára rá kell vezetni. A törzslap alapján az osztályzatot az évfolyam elvégzéséről kiállított év végi bizonyítványban fel kell tüntetni. 3. A különbözeti és beszámoltató vizsgák, osztályozó vizsgák letételére tanévenként legalább két vizsgaidőszakot kell kijelölni (félévente 1-1). Az osztályozó vizsga letételéhez egy hónappal a vizsga előtt kérvényt kell benyújtani az iskola igazgatójához. 4. A javítóvizsga letételére augusztus közötti időszakban kerül sor. Az iskola a vizsgaidőpontjáról kiértesíti a tanulókat, szülőket Az osztályozóvizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: A részletes követelményeket az A melléklet tartalmazza. 17

18 12. A TANÓRÁK ÉS SZÜNETEK RENDJE: Az óraközi szünetekben a tanulók az udvaron tartózkodnak, rossz idő esetén a folyosón, az aulában, téli időszakban az ügyeletes tanár döntése alapján az udvaron vagy az aulában. Az első-negyedik évfolyamon minden olyan délelőtti tanítási időszakban, amelyben nincs testnevelési óra, az osztályfőnök tanító legalább 30 perces játékos, egészségfejlesztő testmozgást tart tanítványainak. Órák Mettől meddig Szünet Szünet időtartama perc perc perc perc perc perc EBÉDSZÜNET perc JUTALMAZÁSOK: A tanulói közösségek vagy az egyes tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi és egyéb munkájában elért jó eredmények jutalmazhatók. A kiemelkedő közös erőfeszítéseket vagy a példamutatóan egységes helytállást jutalomban lehet részesíteni Év közben: szóbeli dicséret osztályfőnöki: az osztályfőnök saját döntése vagy pedagógustársai javaslata alapján a tanulót példaként állítja tanulótársai elé, és a dicséretet írásban a szülőknek is tudomására hozza/ igazgatói dicséret /a DÖK, az osztályfőnök vagy a pedagógusok javaslatára a kötelességen túlmenő, osztálya vagy az iskola hírnevét növelő teljesítményéért 18

19 az igazgató a tanulót dicséretben részesítheti, és erről a szülőket írásban értesíti,/ nevelőtestületi dicséret /a huzamosabb ideig tartó példamutató kötelességteljesítés, a kiváló tanulmányi eredmény félévkor és tanév végén, az egyéb kimagasló eredmény a tanév bármely szakaszában jutalmazható szaktanári dicséret: azok a tanulók, akik valamely tantárgyból kiemelkedő eredményt értek el, a szaktanár döntése alapján a szaktárgynak megfelelő elismerésben, dicséretben részesíthetők. Bizonyítványba kerülő: tantárgyi dicséret nevelőtestületi dicséret Egyéb jutalmazási formák: oklevél (kiemelkedő tanulmányi és sporteredményért, közösségi munkáért) jutalomkönyv vagy könyvutalvány (kiemelkedő tanulmányi és sporteredményért, közösségi munkáért) iskolai és alapítványi díjak (Tudatos Jankós díj) 14. A FEGYELMEZŐ INTÉZKEDÉSEK FORMÁI, ALKALMAZÁSÁNAK ELVEI A házirendben foglaltak megsértése fegyelmező, illetve fegyelmi intézkedést vonhat maga után. Azt a tanulót, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeinek nem tesz eleget, illetőleg az iskolai házirendet megszegi, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben kell részesíteni. A tanórai fegyelemsértő magatartást a szaktanárok a magatartásfüzetbe jegyzik. A fegyelmező intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétkesség súlyosságára tekintettel el lehet térni. A tanulóval szemben a következő fegyelmező intézkedések hozhatók: szaktanári figyelmeztetés a megfelelő szorgalom vagy felszerelés hiánya, házi feladat többszöri hiánya, valamint tanítási órákon, foglalkozásokon előforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, osztályfőnöki a tanuló halmozottan jelentkező tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt, magatartásfüzet beírásai alapján ötösével ugrik egy fokozatot. 19

20 írásbeli figyelmeztetés (osztályfőnöki vagy szaktanári / nevelői) írásbeli intés írásbeli megrovás igazgatói intézkedések: jelentősebb igazolatlan mulasztás vagy súlyosabb fegyelmezetlenség igazgatói figyelmeztetés igazgatói intés igazgatói megrovás igazgatói szigorú megrovás nevelőtestületi figyelmeztetés nevelőtestületi intés Az osztályfőnöki, illetve igazgatói intést írásban kell megfogalmazni, azt a szülővel láttamoztatni kell, valamint az osztályfőnök a naplóba bejegyzi. Az igazgatói intést az egész tanulói közösség tudomására kell hozni. Ha a tanuló kötelezettségeit vétkesen és súlyosan megszegi, eljárás alapján, írásbeli határozattal, fegyelmi büntetésben részesíthető A fegyelmi intézkedés fokozatai és formái: megrovás szigorú megrovás meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása a tanulói kártérítés megfizetésre való kötelezése áthelyezés másik osztályba vagy iskolába eltiltás a tanév folytatásától (nem tanköteles korúak esetén) kizárás az iskolából (nem tanköteles korúak esetén) A fegyelmi büntetéseket az igazgató ismerteti a tanulóifjúsággal és a Szülői Közösséggel Hiányzások (20/2012 EMMI rendelet): 1. A késés a tanítási óra folyamatának megzavarását jelenti, ezért a tanár a Büntetések rész szerinti fegyelmezési fokozatokat alkalmazza. 3 késés jelent egy újabb fokozatot. 2. A tanuló hiányzásának első napján szülei értesítik az iskolát. Mulasztását az iskolába érkezése utáni első tanítási napon, legkésőbb az iskolába érkezése utáni első osztályfőnöki órán igazolja. Igazolást csak az ellenőrző könyvben fogadunk el 3. Rendkívüli esetben a tanuló számára a szülő személyesen vagy telefonon az ellenőrzőbe tett bejegyzéssel párosítva kérhet engedélyt tanévenként 3 alkalommal 20

21 az osztályfőnöktől, háromnál több napra az iskola igazgatójától az iskolából való távolmaradásra. A családi okból történő távolmaradás azonban nem veszélyeztetheti a tanuló tanulmányi munkáját és az iskola által szervezett rendezvények lebonyolítását. (pl. tanévnyitó, tanévzáró, szalagavató, ballagás, esetleges szombati munkanap). Utólagos szülői igazolás elfogadását az osztályfőnök indokolt esetben mérlegelheti igazolatlan óra után a tanuló osztályfőnöki figyelmeztetésben, 5 igazolatlan óra után osztályfőnöki intésben, 10 igazolatlan óra után igazgatói figyelmeztetésben, 15 igazolatlan óra után igazgatói intésben, 20 igazolatlan óra után nevelőtestületi figyelmeztetésben, 25 igazolatlan óra után nevelőtestületi intésben, 30 igazolatlan óra után a kizárás (ha nem tanköteles korú) részesül. A kizárás feltétele, hogy az iskola a szülőt legalább két alkalommal írásban figyelmeztesse az igazolatlan mulasztásra és annak következményeire. 5. A 250 órát meghaladó mulasztás a nevelőtestület döntését vonja maga után a tanuló osztályozhatóságáról, tanulmányi előmeneteléről (20/2012 EMMI rendelet). 21

22 15. Záró rendelkezések A házirend betartása kötelező érvényű az intézmény minden tanulójára, és pedagógusára Nyilatkozat A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Szülői Közösségének képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elkészítéséhez és elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk, annak módosítási javaslatával egyetértünk. Tótkomlós, augusztus 30. Szegedi Erika a Szülői Közösség Elnöke 15.2 Nyilatkozat A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata képviseletében és felhatalmazása alapján aláírásommal tanúsítom, hogy a házirend elfogadásához előírt véleményezési jogunkat gyakoroltuk. A Diákönkormányzat a házirend módosítását március 18-i ülésén megtárgyalta, a házirend módosítási javaslatát elfogadta. Tótkomlós, augusztus 30. Baliga Zita a Diákönkormányzat vezetője 22

23 16. Hatálybalépés A Jankó János Általános Iskola és Gimnázium házirendjének módosítását az intézményvezető előterjesztése után a nevelőtestület március 18-án elfogadta a Szülői Közösség és a Diákönkormányzat véleményezési jogának gyakorlása mellett. Ezen szabályzat a fenntartó a Klebelsberg Intézményfenntaró Központ Orosházi Tankerülete jóváhagyásával, lép érvénybe és határozatlan időre szól. Ezzel egyidejűleg érvényen kívül kerül az előző házirend. Tótkomlós, Tótkomlós, augusztus 30. Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna igazgató P.h. Szűts Gézáné tankerületi igazgató P.h. 23

24 A / MELLÉKLET Minimum követelmények 1. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése A hangok tiszta ejtése, helyes artikuláció, megfelelő hangerő. Hangok időtartamának helyes érzékeltetése. Tudjon udvariasan köszönni, bemutatkozni, megszólítani felnőtteket, gyerekeket. Tudjon kérni, megköszönni, nevelői minta alapján. Legyen képes képről mondatot mondani. Legyen képes az olvasottakról 2-3 mondatban beszámolni kérdések alapján. Az olvasás jelrendszerének megtanítása Biztos betűismeret a kis és nagy nyomtatott betűk körében. Tudjon szavakat, szókapcsolatokat megfelelő ütemben szóképesen, pontosan olvasni; nehézség esetén visszalépni a szótagoló olvasásra. Legyen képes előzetesen megtárgyalt 3-4 mondatos szöveget hangosan olvasni. Legyen képes a mondat végét érzékeltetni hanglejtéssel. Az írás jelrendszerének megtanítása Váljon szokásává a helyes eszközhasználat. Tájékozódjon biztosan a vonalrendszerben. Tudja a kis betűket felismerhetően, szabályosan, illetve a szabályoshoz közelítően alakítani és kapcsolni. Tudja írásmunkáit esztétikusan, gazdaságosan elrendezni füzetében. Törekedjen a tiszta, rendezett írásra. A helyesírás alapozása a mondat, szó, szótag, hang- és betűsor tapasztalati úton történő megismertetésével. A tanulási képesség fejlesztése Ismerje és tudja a könyvtárban szokásos viselkedési, kölcsönzési szabályokat. Tudjon bánni a könyvekkel rendeltetésszerűen. Törekedjen a tanító utasításainak megfelelően dolgozni. 24

25 Kooperatív munka során igyekezzen alkalmazkodni társaihoz és a szabályokhoz. Társadalmi ismeretek Ismerje szűkebb és tágabb családtagjait és azok kapcsolatát. Tánc és dráma Vegyen részt a közös játékokban, olvasmányok dramatizálásában. Memoriter Tudjon 1-2 közmondást, találós kérdést. Tudjon 2-3 verset. Matematika Számfogalom Ismert halmaz elemeinek összehasonlítása, szétválogatása adott szempont szerint. Tárgyak megszámlálása és leszámlálása 20-ig egyesével, kettesével, mennyiségek megmérése, kimérése. Számok írása, olvasása, helyes használata. A kétjegyű szám bontása 10-nek és egy egyjegyű számnak az összegére. Számok, mennyiségek nagyság szerinti összehasonlítása, sorba rendezése növekvő, illetve csökkenő sorrendben. A sorszám fogalmának ismerete, helyes használata, írása, olvasása. Számszomszédok megállapítása. Adott számok helyének megkeresése egyesével beosztott számegyenesen. Páros, páratlan, egyjegyű, kétjegyű szám fogalmának ismerete, helyes használata. Konkrét számok, számhalmazok tulajdonságairól megfogalmazott állítások igazságának eldöntése. Tevékenységről, rajzról, egyszerű szövegről tanult összefüggések megfigyelése, leolvasása, megfogalmazása matematikai jelekkel (esetleg tanítói segítő kérdések alapján). Műveletfogalom és műveletvégzés Az összeadás és a kivonás különböző értelmezéseinek alkalmazása a 20-as számkörben. Összeadás és kivonás írása rajzról. A számegyenesen való lépegetés, mint összeadás, illetve kivonás. Összeadás és kivonás 10 és 20 között (a 10-es számkörben begyakoroltak analógiájára). Gyakorlottság két szám összegének és különbségének meghatározásában a tíz átlépésével is. 25

26 Számok bontása két szám összegére, számok összeg- és különbségalakjainak felsorolása. Kétjegyű számok bontása két szám összegére, az egyik tag 10. Legegyszerűbb szöveges feladatok nem önálló olvasás alapján történő értelmezése, megoldása tárgyi tevékenységgel, rajzzal, műveletekkel (esetleg tanítói rávezető kérdések alapján). Összefüggések, függvények Számok, mennyiségek közti ismert kapcsolatok megjelenítése nyíljelöléssel, sorba rendezéssel, matematikai jelekkel. Sorozatok Periodikus sorozatok képzése. Ugyanazzal a számmal növekvő vagy csökkenő sorozatok folytatása a 20-as számkörben, adott szabály alapján. Mennyiségek, mérések Hosszúság és űrtartalom összehasonlítása, megmérése és kimérése választott mértékegységgel, az eredmény megfogalmazása a tanult kifejezésekkel. Tájékozódás, helymeghatározás A térbeli tájékozódást szolgáló legfontosabb kifejezések megértése, helyes használata, helymeghatározás a tanult kifejezésekkel. Alakzatok előállításának vizsgálata Alakzatok közül a háromszög, a négyszög, az ötszög és a kör felismerése, kiválasztása. 26

27 Környezetismeret tájékozódjon jól saját testén, tudja az irányokat helyesen használni a gyakorlatban, ismerje iskolája nevét és pontos címét, helyiségeit, rendeltetésszerű használatát, tudja iskolájában útbaigazítani az idegeneket, tudja elmondani saját lakcímét, ismerje a napszakokat, a hét napjait, a hónapok és az évszakok elnevezéseit és egymást követő sorrendjét, tudjon beszámolni a napi időjárásról, a tanult időjáráselemek használatával szóban, és rajzban, konkrét esetekben tudja az élőt az élettelentől megkülönböztetni, tudja megnevezni az emberi test főbb részeit, ismerje fel a megfigyelt lágy- és fás szárú virágos növény fő részeit. Témakörök Erste Kontakte Tiere und Gegenstände Haustiere, Mein Lieblingstier Ich und meine Familie Essen und trinken Német nyelv Kommunikációs szándék, nyelvi kifejezőeszközök Kapcsolatteremtés: köszönés, bemutatkozás Német nevek, német nyelvű országok, egyes városok megnevezése Wer bist du? Wie heißt du? Wie geht s? Was machst du? ABC Der Elefant, das Krokodil, das Domino, die Metro,... A magyarhoz hasonló hangzású szavak: der, die, das; ein, eine, ein megfigyelése Das ist... Ist das..? Wie heißt..? Was macht...? Wie ist...? Családtagok megnevezése, mein(e), dein(e ), Das ist... Das sind... Magyarhoz hasonló hangzású ételek és italok, szituációs játékok, Möchtest du...? Ja. Nein. Bitte. Danke. Hallott szöveg értése A tanuló ismert nyelvi eszközökkel kifejezett kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol. 27

28 Beszédértés Megérti a tanult témákhoz kapcsolódó ismerős szavakat, fordulatokat. Beszédkészség Képes egyszerű kérdéseket feltenni és azokra válaszolni. Olvasásértés (Tanév végén) Felismeri és megérti az ismerős szavakat, igen egyszerű mondatokat. Ének Tudjon a tanuló ritmusmotívumot folyamatosan olvasva hangoztatni; Ismerje a tanuló szó-mi-lá dallamhangok nevét, kézjelét és viszonyított helyét a vonalrendszeren. Ismerje fel a tanuló hallás után a gyermek-, női és férfi énekhangot; az énekkar és a zenekar hangzását; a zongora, furulya hangját. Technika Tudjon példákat a természetes és a mesterséges környezetből. Képlékeny anyagból egyszerű formák alakítása. Anyagok megfigyelése, külső, belső tulajdonságainak segítségével való alakíthatóságára. A célnak megfelelő munkaeszköz használata. Tudjon papírt alakítani az eddig tanult módokon. Ismerje fel és nevezze meg a környezetében előforduló anyagfajtákat. Legyen képes a legegyszerűbb eszközök és szerszámok helyes és balesetmentes használatára. Tudjon síkban minta és egyéni elképzelés alapján építeni. Legyen képes az úttesten biztonságosan átkelni irányítással és anélkül. Tudja a szülei foglalkozását. Vegyen részt házimunkában. Ismerje az alapvető egészségügyi követelményeket, és azokat alkalmazza is a mindennapi életben. Ismerje a lakás berendezési tárgyait és azok rendeltetésszerű használatát. Ismerje a célszerű takarékosság néhány szabályát. 28

29 Rajz és vizuális kultúra Ismerje az évfolyam számára előírt eszközöket, és tudja azokat rendeltetésszerűen használni. Ismerkedjen meg a természet és az ember alkotta jelekkel. Tudjon viszonyítani (kisebb-nagyobb). Ismerje fel a főszíneket, a fehéret és a feketét. Tudjon vonal, folt és színképzéssel alkotást létrehozni. Legyen képes egyszerű tárgyak létrehozására. Fejlődjön esztétikai érzéke. Tudjon közös beszélgetésekbe bekapcsolódni, egy-egy látványra rácsodálkozni. Tudja, mi a pont, egyenes, görbe, kör. Rendgyakorlatok Gimnasztika Testnevelés Hajtsák végre a vezényszónak megfelelő alakzatot. Gimnasztikai gyakorlatok végzése bemutatott vagy a pedagógus által elmondott utasítások alapján. Járások és futások Változó feltételeknek megfelelően tudja szabályozni járását, futását. Tudjon 6-8 percig futni megállás nélkül. Tudjon futni iram- és irányváltoztatással, tárgykerüléssel stb. Tudjon 30 m-t maximális sebességgel lefutni. Szökdelések és ugrások Dobások Helyből és nekifutással történő ugrások összerendezett végrehajtása. Ugrókötél gyakorlatok 30 mp-ig folyamatosan. A tevékenység céljának megfelelően használja a labdát, próbálja a technikát minél pontosabban gyakorolni. Ismerje a használt szerek nevét. Célbedobás zsámolyra, karikába. Távolba dobás kislabdával. Támasz-, függés- és egyensúlygyakorlatok Legyen képes különböző játékos és egyszerű egyensúlygyakorlatok elvégzésére változó körülményekkel. A testtömeg megtartása függésben és támaszban. Tudja bemutatni az órán tanult támasz és egyensúly gyakorlatokat önállóan. 29

30 Labdás gyakorlatok Labdajátékok. Tudja a labdát gurítani, vezetni, feldobni, elkapni, a tanult átadási módokkal a társnak átadni. Küzdő feladatok és játékok Kulturált, sportszerű test-test elleni küzdelem elfogadása és végrehajtása. Foglalkozások a szabadban Speciális szabadtéri játékok, sorversenyek, évszaktól függően. (Ugróiskolák, fogócskák, labdázás.) Rendszeres mozgásos tevékenységek a szabadban. Úszás Az uszoda és a természetes vizek ismerete. Vízbiztonság. 30

31 2. évfolyam Magyar nyelv és irodalom Beszédkészség, szóbeli szövegek alkotása és megértése Értse meg és kövesse az egyszerű közléseket és utasításokat. Bizonyítsa szokás szintjén a mindennapi kulturált viselkedés normáinak ismeretét. Olvasástechnika Legyen képes előzetesen megtárgyalt, begyakorolt 6-8 mondatos szöveget lassú folyamatossággal szöveghűen felolvasni. Érzékeltesse helyes hanglejtéssel a kijelentő és kérdő mondatot. Olvasás, írott szöveg megértése, irodalom Íráskép Legyen képes a hangosan vagy némán olvasott 6-8 mondatos szöveg értelmezésére. Legyen képes bizonyítani a szövegértést feladatok szóbeli és írásbeli megoldásával /(szereplők, helyszín, események megnevezése). Legyen képes füzetét rendezetten vezetni. Tudja alakítani és kapcsolni az írott kis- és nagybetűket. Tudja alakítani, és kapcsolni a kis és nagy betűket. Írjon lendületesen, a szabályoshoz közelítő betűalakítással, kapcsolással. Ismeretek az anyanyelvről, helyesírás Tapasztalati úton belátható egyszerű anyanyelvi szabályszerűségek megfigyeltetése. Tudatosodó nyelvhasználat. A tanulási képesség fejlesztése Tudja értelmezni az illusztrált szövegekben a szöveg és a kép kapcsolatát. Ismerje a könyvtárhasználat alapvető szabályait /könyvek jellemző adatai/. Tudjon tájékozódni a gyermeklexikonban. Aktívan vegyen részt a páros, csoportos helyzetekben, feladatmegoldásokban. Társadalmi ismeretek A mindennapi életvitellel /vásárlás, közlekedés/ összefüggő magatartási minták megfigyelése helyzetgyakorlatokban. Ismerje közvetlen környezetének vezetőit. Tánc és dráma Vegyen részt a közös /érzékelő, utánzó, memóriafejlesztő, gyermek/ játékokban, 31

32 alkalmazkodjon a szabályokhoz. Memoriter Tudjon 3-5 találós kérdést, közmondást vagy gyermekjátékot. Tudjon 4-5 verset. Javaslat a szókészlet szavaira haj, majom, éjjel, ajtó, hajnal, fej, ujj, új, bagoly, sompolyog, lyuk, golyó, milyen, melyik, tavaly, osztály, meggy, mondta, reggel, azonban, rögtön, kettő, eső, pettyes, ősszel, tavasszal Számfogalom Matematika A 100-as számkörben adott számok, mennyiségek megfigyelése, összehasonlítása, rendszerezése, szétválogatása, rendezése többféleképpen, adott szempontok szerint. Ezzel kapcsolatosan igaz állítások megfogalmazása, illetve állítások igazságának eldöntése. Halmazok összehasonlítása. Biztos számfogalom a 100-as számkörben. Elemek meg- és leszámlálása egyesével, kettesével, tízesével 100-ig. Az egyjegyű és kétjegyű szám fogalma, a kétjegyű számok bontása tízesek és egyesek összegére. A számok írása, olvasása 100-ig, nagyság szerinti összehasonlításuk, felsorolásuk növekvő, illetve csökkenő sorrendben. Az =, <, > jelek helyes használata. Számok helyének megtalálása az egyesével beosztott számegyenesen. Az egyes, illetve a tízes számszomszédok megállapítása. Számok közti kapcsolatok. Számok néhány tulajdonságának ismerete. A páros és a páratlan számok fogalma, felismerése. A sorszám fogalmának ismerete, írása, olvasása, helyes használata. Műveletfogalom és műveletvégzés A négy alapművelet fogalma és biztos elvégzése a 100-as számkörben. Az összeadás és kivonás különféle értelmezései kép, tevékenység, szöveg stb. alapján, elvégzése a 100-as számkörben. Az összeadás és a kivonás megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel. Az összeadás és a kivonás kapcsolatának ismerete. A szorzás értelmezése, a szorzótáblák ismerete és alkalmazása, következtetés egyről többre. A szorzat megjelenítése számegyenesen való lépegetéssel, illetve téglalapos elrendezéssel. Az osztás értelmezése a tanult szorzótáblákhoz kapcsolódóan az osztás, mint a szorzás fordított művelete, mint bennfoglalás, mint részekre osztás. Az osztás alkalmazása, következtetés többről egyre. Összefüggések, kapcsolatok, szövegértelmezés és szövegkészítés Egy művelettel leírható egyszerű szöveges feladat értelmezése, megoldása. Lejegyzés (ábrázolás). Terv, műveletek kijelölése. Számolás. Ellenőrzés. Válasz 32

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Bakonyoszlop HÁZIREND

Bakonyoszlop HÁZIREND Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1.

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013.

Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. Szent Mór Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium OM: 027264 HÁZIREND 2013. 1 1. A házirend szabályainak alapja: 1.1 A 2011. évi CXC. törvény a Nemzeti Köznevelésről 2012. szeptember

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben