Bakonyoszlop HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bakonyoszlop HÁZIREND"

Átírás

1 Bakonyoszlop Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon HÁZIREND Az biztosítja a város fennmaradását, ha valamennyi polgára egy akaratom van (Démoszthenész) 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u november 16. Tel./Fax: 88/ cím:

2 Házirendünk tartalmazza: Házirendünk tartalmazza...2 Bevezetés...4 Jogszabályi háttér...4 I. EGYÜTTÉLÉSÜNK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBAN 5 1. Diákjaink jogai: Jogorvoslati jog gyakorlása Véleménynyilvánítási jog gyakorlása Tanítás nélküli munkanapok Egyéb jogok: A tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás FÓRUMAI, rendszere: Diákjaink kötelessége: Egészségvédelem, baleset-megelőzési, munkavédelmi, védő- óvó előírások: Taneszközökért és felszereltségekért felelősség szabályai a rábízás rendje: Késések értékelése Egyéb kötelességek: Súlyos jogellenességek: Iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és közöttük tartandó szünetek rendje: Iskolai munkarend: Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje A tornaterem használata: Az öltözők, szertárak, konditerem használata: A számítástechnika terem használata: A könyvtár használata: A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai A tanuló munkájának elismerése Tanulmányi jegyek: Magatartás jegyek: Szorgalmi jegyek: Jutalmazások: Fegyelmi rend: Kapcsolat a szülőkkel: A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok

3 II. EGYÜTTÉLÉSÜNK SZABÁLYAI A GYERMEKOTTHONBAN, LAKÁSOTTHONBAN Jogok és kötelességek Jogod van arra, hogy: Kötelességed, hogy: A napirendből adódó feladatok Magatartás, viselkedési formák, társas kapcsolatok alakításának szabályai Kapcsolattartás Egyéb általános normák Jutalmazás-büntetés szabályzata A gyermekotthon növendékei részére az alábbi jutalmazás biztosítható: A Házirend megsértése miatti hátrányok, elmarasztalások: Egyéb III. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK A Házirend módisításának szabályai A Házirend nyilvánosságra hozatala: Záró rendelkezések: A Házirend hatályba lépése A Házirend felülvizsgálata MELLÉKLET Jegyzőköny - 3 -

4 Bevezetés: A Házirend közösségünk minden tagjának mozgását, cselekedeteit egymáshoz való viszonyát, kapcsolatai rendjét rögzíti. Arra hivatott, hogy elősegítse közösségi életünk fejlődését, együttes munkánk célkitűzéseit. Házunk rendjének elsődleges célja, hogy keretet biztosítson nektek és nekünk a tudásban, és a műveltségünkben való gazdagodásban. Pontjait nem azért érdemes megtartani, mert a szerződésszegés büntetéssel jár, hanem azért, mert a közösen végzett munka eredményessége mindnyájunk számára fontos. Ha elhisszük, hogy minden jog meghatározása kötelességek meghatározását is jelenti, illetve minden kötelezettség meghatározása valaki(k)-nek a jogát biztosítja akkor bizton számíthatunk az eredményességben. Saját lehetőségeinket kötelességünk ismerni. Személyi hatálya kiterjed a tanulóra, pedagógusra, az intézmény alkalmazottjaira és a szülőre, mindazokra akik az intézmény bármely egységéhez tartoznak, vagy itt tartózkodnak. Jogszabályi háttér: Az iskolai Házirenddel kapcsolatos legfontosabb rendelkezéseket tartalmazó jogszabályok a következők: - A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény /a továbbiakban: Ktv./, amely megadja a felhatalmazást az intézményeknek a belső szabály megalkotására, és tartalmazza a tartalmával és elfogadásával kapcsolatos szabályokat. - A 11/1994. MKM rendelet /a továbbiakban: rendelet/ kiegészíti a Ktv. rendelkezéseit. - A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény. - A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. - A tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet. - A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többször módosított - 8/2000. (V. 24.) OM rendelet. - A Házirend elfogadásával kapcsolatos határidők számításával összefüggő szabályokat a többször módosított államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló évi IV. törvény állapítja meg. - Továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának, Pedagógiai Programjának, Szakmai Programjának és Minőségirányítási Programjának rendelkezései alapján készült. - A Házirendben külön nem ismertetett esetekben a mindenkori jogszabályok az érvényesek

5 I. EGYÜTTÉLÉSÜNK SZABÁLYAI AZ ISKOLÁBAN 1. Diákjaink jogai: - A diákok joga, hogy személyiségüket, emberi méltóságukat és a törvény adta jogaikat mindenki tiszteletben tartsa, legyen biztosítva védelmük, fizikai és lelki erőszak bármilyen formája ellen. - A diákok joga, hozzájutni jogai gyakorlásához, szükséges információkhoz, és tájékoztatást kapni a jogaik gyakorlásához szükséges eljárásokhoz, javaslataikkal részt venni az iskola Házirendjének összeállításában. - A diákkörök létrehozásának rendje a tanulók közös tevékenységének megszervezésére: iskola tanulói minimum 10 %-a hozhat létre diákkört, kivétel a szakköröknél a diákkörök használhatják az iskola helyiségeit és felszerelését a teremhasználatra vonatkozó feltételekkel (lásd Kötelességek ), amennyiben nem akadályozzák az iskolai foglalkozásokat a diákönkormányzat (DÖK) munkájában delegáltak részt vehetnek megfigyelői joggal. - Egyes tanulói jogok gyakorlásának időpontja: a tanulói jogokat a beiratkozás napjától gyakorolhatja a tanuló - A tanulók nagyobb közösségének, csoportjának meghatározása az iskolai, diákönkormányzat véleményező jogának gyakorlásához. A tanulók nagyobb csoportja: alsó tagozat, felső tagozat, speciális szakiskola. A diákönkormányzatnak a tanulók minimum 50 %-át érintő tevékenységéhez véleménynyilvánító joga van. Döntési joga van saját működéséről, közösségi életük tervezésében. Egyetértési joga van a Házirend elfogadásakor, illetve módosításakor valamint a tanulók minimum 50 %-át érintő kérdésekben Jogorvoslati jog gyakorlása - A tanulók joga problémás ügyeikkel a szaktanáraikat, osztályfőnökeiket, az iskola igazgatóhelyettesét, az igazgatót felkeresni.(a sorrend betartása nem kötelező, de célszerű). - A tanulóknak joguk van a problémáik megoldásában osztályfőnökük és szaktanáraik segítségén túl az iskola, ifjúságvédelmi-, diákönkormányzatot segítő tanárának, az iskolapszichológusnak segítségét kérni, és igénybe venni

6 1.3. Véleménynyilvánítási jog gyakorlása - Kérdéseket intézhetnek, javaslatokkal fordulhatnak az iskolavezetéshez, tanáraikhoz, a személyükkel, vagy tanulmányaikkal kapcsolatos területeken, és ezekre joguk van 15 napon belül érdemi választ kapni. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthatnak tanáraik munkájáról, az iskola működéséről. Mindezt megtehetik az évenkénti diákközgyűlésen vagy indokolt esetben bármikor, az osztályok megválasztott diákképviselőin keresztül. - Véleménynyilvánítási jog gyakorlásának egyéb fórumai: osztályközösség, DÖK, információs láda, otthongyűlés. - Döntési jog gyakorlása a DÖK szervezeti, működési szabályzatában - Egyetértési jog a Házirend módosításában és a DÖK nagyobb közösségét érintő dolgokban Tanítás nélküli munkanapok Tanévenként egy tanítási nap tanítás nélküli munkanap programjáról a DÖK dönt, a nevelőtestület jóváhagyásával. A program a Gyermeknap keretében szervezhető. A tantestület segíti a lebonyolítást és ellátja a felügyeletet Egyéb jogok: - Speciális helyzetéből adódóan megfelelő színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan vegyen részt. A speciális helyzet abból adódik, hogy a szakértői véleményben SNI ként szerepel, illetve a gyermekotthon, vagy a lakásotthon lakója. - A speciális szakiskolába való felvétel során az igazgató az iskolai felvételi eljárás befejezését követően elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket. Ebbe a jelentkező neve mellé beírja a felvétellel kapcsolatos döntését. A felvételi rangsorban elfoglalt helye szerinti sorszámot is rögzíti. Előnyben részesíti a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót, a speciális helyzetű tanulót, és a körjegyzőséghez (Bakonyoszlop Bakonyszentkirály Csesznek) tartozó tanulókat. Létszámtól függően a távolabb lakó speciális helyzetű növendékeket is fogadja. - Igénybe vegye az iskola létesítményeit a tanórákon és a tanórán kívül is, pedagógus felügyelettel és betartva az adott helyiség használatának rendjét; - a napközis tanulószobai foglalkoztatást igénybe vegye, - az intézmény nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményekben (korrepetálás, versenyekre való felkészítés, sportkör, könyvtár, kedvezményes étkezés) részesüljön a pedagógiai program és a hatályos jogszabályok alapján, - egyéni szükségleteinek figyelembe vételével jogszabályoknak megfelelően - igénybe vegye az iskola által szervezett különböző fejlesztő foglalkozásokat: egyéni fejlesztés, gyógytestnevelés, logopédia. - rendszeres egészségügyi felügyeletben részesüljön, melyet az iskola az iskolaorvosi ellátás segítségével biztosít, - személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, - 6 -

7 - érdemjegyeiről, a tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, ezek beírását a tanuló ellenőrzőjébe az osztályfőnök havi rendszerességgel ellenőrzi, - kérésére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról, - vallási és világnézeti meggyőződésének megfelelően, igény esetén, hit és vallásoktatásban részesüljön; - részt vegyen tanulmányi versenyeken; az országos döntőbe jutott versenyző a verseny előtt 3 napot egyéni felkészülésre fordíthasson, - csak heti 2 témazáró dolgozatot írjon, melyet a tanár legalább egy héttel előre jelez, - kiértékelt írásbeli munkáját lehetőleg tíz tanítási napon belül kézhez kapja; újabb dolgozatot csak az előző kiértékelése után írjon az adott tantárgyból, - szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a nevelőtestület, az iskolavezetés segítségét kérheti, - véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben és az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, s ezekre érdemi választ kapjon; ennek helye az évenként megrendezett diákparlament, indokolt esetekben a Diákönkormányzat megbeszélései, - választó és választható legyen a diákközösség bármely szintjén, - kezdeményezze diákszerveződések (iskolaújság, klubok, diákkörök, önképzőkörök stb.) létrehozását, és ezek munkájában részt vegyen, - kiérdemelt kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, - egyéni, közösségi problémái megoldásához kérje tanárai, osztályfőnöke, a gyermekés ifjúságvédelmi felelős, az iskolaorvos, iskolapszichológus illetve az iskolavezetés segítségét, - a jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelően tankönyvvásárlási támogatásban részesülhessen - az iskolai könyvtárból egy tanévre tankönyvet kölcsönözzön, a tanév végén azt visszaadja. A több tanéven keresztül használható tankönyv kikölcsönözhető több évre is. - fennmaradó szabadidejében iskolán kívüli foglalkozásokra járhasson (kulturális, tömegsport, sportverseny) - kérhesse átvételét más iskolába 1.6. A tanulói jogok megismeréséhez és e jogok gyakorlásához szükséges információhoz jutás FÓRUMAI,rendszere: - A szülők szülői értekezleten illetve a pedagógusok fogadóóráin megismerkedhetnek a Házirenddel. A tanulók és a szülők beiratkozáskor kézbe kapják a Házirendet. Egyéb esetekben a Házirend megtalálható az osztályfőnököknél, az intézményvezetésnél, a folyosón és a DÖK-nél, könyvtárban. - Diákközgyűlés: Évente egy alkalommal a DÖK szervezésében minden tanuló meghívásával. Az időpont megválasztása a DÖK joga. Ezen a fórumon kezdeményezhető a Házirend felülvizsgálata, módosítása is

8 A Házirend módosítását bárki kezdeményezheti, (diák, szülő, pedagógus, DÖK). 2. Diákjaink kötelessége: - A diákok kötelessége, hogy jogaikkal élve ne sértsék a közösség érdekeit, és mást se akadályozzanak jogai gyakorlásával. - A diákok kötelessége, hogy tanulótársaik az iskola vezetői, tanárai és alkalmazottai emberi méltóságát és jogait tiszteletbe tartsák. Kötelességük továbbá tanulótársaik az iskola vezetői, tanárai és alkalmazottai magántulajdonának óvása és tiszteletben tartása. - Ismerjék meg és tartsák be a Házirendben foglaltakat Egészségvédelem, baleset-megelőzési, munkavédelmi, védő- óvó előírások: - Tiltott tárgyak: mp3,mp4 lejátszó, mobiltelefon, petárda, lézer, szotyola, rágó. Ezekkel az órát nem zavarhatja. (A hozott mobiltelefont csak kikapcsolva a táskában lehet tartani, számolásra sem használható). - Veszélyes tárgyak: vágó- és szúróeszközök nem hozhatók az iskolába. - Számítástechnika terem: A tanulóknak az elektromos hálózathoz és tartozékaihoz tilos hozzányúlni. - Testnevelés óra: Nyaklánc, fülbevaló, gyűrű, és egyéb ékszerek viselete a testnevelés órán tilos és balesetveszélyes. - Gyakorlati órák: A szerszámokat csak tanári felügyelettel használhatják a tanulók szerszámokat és egyéb eszközöket a tárolóból csak a felelős tanulók vehetnek ki és rakhatnak vissza. Munkaruha használata kötelező. - Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat a tűzvédelmi oktatás keretén belül minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti a tanulókkal. - Amennyiben a tanulók bármiféle sérülés, baleset éri, köteles jelentenie a foglalkozást vezető nevelőnek Taneszközökért és felszereltségekért felelősség szabályai a rábízás rendje: - Az iskola épülete és felszerelése mindannyiunk közvagyona, sőt a következő tanulónemzedéké is. Az iskolai környezetet a rend és a tisztaság teheti otthonossá. Épp ezért a tanulók kötelessége, hogy gondosan ügyeljenek az épülete tisztaságára és épségére, minden hulladékot szemétgyűjtőbe dobjanak, óvják a falakat, a tantermek berendezések, a tantermek és mellékhelyiségek tisztaságát és épségét. - Az iskola felszereléséért, a közvagyon megóvásáért a tanulók és az osztályközösségek egyaránt anyagilag is felelősek. Az okozott kárt azonnal jelentsék az igazgatóhelyettesi irodába. - Ha a tankönyv a diáknak felróható ok miatt elvész vagy megrongálódik, a tanuló köteles az árát az iskolának megtéríteni

9 - A tisztaság és rend ellen elkövetett súlyos hanyagság és vétség fegyelmi büntetéssel jár. A fegyelmezetlenségből vagy gondatlanságból okozott kárt az iskola részben, vagy egészben megtérítteti az elkövetővel, megfelelve a Közoktatási Törvény 77..(1,2 ) bekezdésének. (Bizonyítottan általa okozott kár megtérítése, amennyiben nem rendeltetésszerűen használta az eszközöket) 2.3. Késések értékelése - A diákok a tanítási órákra pontosan érkezzenek, becsengetéskor a tanteremben, illetve a tanterem előtt tartózkodjanak..az óra megkezdése után érkező tanuló késését a tanár, az osztálynaplóba bejegyzi. Az óra megkezdése után legalább 15 percet késő tanuló, igazolatlan órával büntethető. - Előrelátható indokolt hiányzás esetén a diákok szüleinek előzetesen engedélyt kell kérniük a távolmaradásra. Az előrelátható hiányzásra az osztályfőnök adhat engedélyt évente összesen 3 napra, az ellenőrző könyvbe bejegyzett szülői kérés alapján. Ennél hosszabb idejű hiányzás esetén csak az igazgató adhat, külön írásos szülői kérésre, legalább 1 nappal az esedékességet megilletően. Távol maradni csak az engedély megszerzését követően szabad. Az engedélyezett távollétet utólag nem kell igazolni. - Mindenféle iskolai hiányzásról, illetve kötelező iskolai rendezvényről távolmaradás, hiányzásnak számít, amit igazolni kell. - Betegség, vagy egyéb előre nem látható hiányzás esetén a hiányzás első napján a bejáró tanulók szülei értesítsék az iskolát a titkárságon keresztül, a gyermekotthoni tanulók esetében az éjszakai felügyeletet ellátó felnőtt értesíti az osztályfőnököt. Betegség miatti hiányzást az ellenőrző könyvben az orvos által aláírva kell igazolni. - Egyéb ok miatti hiányzás esetén utólagosan a szülők, csoportnevelők egy tanévben legfeljebb 3 alkalommal, összesen 3 napot igazolhatnak. A diákok kötelessége, hogy a mulasztást az iskolába érkezésüket követően első osztályfőnöki órán, de legkésőbb 5 tanítási napon belül igazolnak. - Az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző szabálysértési eljárást indíthat azon szülő, illetve gondviselő ellen, akinek gyermeke a jogszabályban meghatározott mértékűnél (10 tanítási óra) többet igazolatlanul mulaszt. 30 tanítási óránál több igazolatlan hiányzás nem tanköteles korú tanuló esetén a tanulói jogviszony megszűnését vonja maga után (feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább kettő alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan hiányzás következményeire). Az igazolás érvényessége a rajta szereplő dátumig, vagy az első tanítási órán történő megjelenésig szól. - A tanköteles tanulónak az egy óra igazolatlan után a nem tanköteles tanulónak 10 óra igazolatlan után értesíti az osztályfőnök a szülőt. A tanuló ha igazolt és igazolatlan hiányzásainak összege eléri a 250 órát, vagy ha egy adott tantárgyból egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a tanítási órák 30%-át, és emiatt a tanuló teljesítménye tanév közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, akkor a tanév végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. (Félévkor is hasonló az eljárásrend.) - 9 -

10 - Ha a tanulót kérelmére felvették a nem kötelező tanórai foglalkozásra (szakkör, sportkör), akkor a tanév végéig köteles azon részt venni. - Az iskola igazgatója tanév közben indokolt esetben és csak a szülő, gyám írásban beadott és a szaktanár által is véleményezett és aláírt írásbeli kérelmére felmentést adhat bármelyik tanórai foglalkozáson való további részvétel alól Egyéb kötelességek: - betartsák az iskolai Házirendet, az intézmény szabályzatainak rendelkezéseit, - tartsák tiszteletben az intézmény vezetőit, pedagógusait, alkalmazottait, valamint tanulótársait és emberi méltóságukat, jogaikat ne sértsék, - részt vegyenek a tanórákon, a kötelező foglalkozásokon és az előkészítő szakmai gyakorlaton, - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással eleget tegyenek - képességeiknek megfelelően - tanulmányi kötelezettségüknek, - érdemjegyeiket a pedagógus segítségével naprakészen vezessék ellenőrzőjükben és azt a tanítási órákon maguknál tartsák, - biztosítsák a tanuláshoz szükséges külső feltételeket: csend, rend, fegyelem, - a tanuláshoz szükséges felszerelést (pl. tornaruha) magukkal hozzák, - segítsék intézményünk feladatainak teljesítését, hagyományainak ápolását és továbbfejlesztését, - az iskolában tiszta, ápolt öltözékben jelenjenek meg, - az iskolai ünnepélyeken, vizsgákon ünnepélyes, az alkalomhoz illő, egységes jellegű ruhában jelenjenek meg. Ünnepi öltözetünk: fehér blúz vagy ing és sötét szoknya vagy nadrág, a ruházathoz illő cipő. 3. Súlyos jogellenességek: Dohányzás (18 év alattiak) alkoholfogyasztás, illetve terjesztés, kábítószer fogyasztás terjesztés, gyógyszer-, mérgező anyag fogyasztás terjesztés, és az agresszív magatartás, (másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakkal megalázása). Minden esetben a szülőket, gyámot, csoportnevelőt tájékoztatni kell. Az iskola területén történt minden súlyosan jogellenes cselekmény következménye: első esetben igazgatói figyelmeztetést, többszöri előfordulás esetén igazgatói intést kell adni. 4. Iskolai munkarend, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások és közöttük tartandó szünetek rendje: 4.1. Iskolai munkarend: Csengetési rend: 1. óra 8: 00-8: óra 8: 50-9: óra 9: 50-10: óra 10: 50-11: óra 11: 45-12: óra 12: 35-13:

11 - a tanuló a tanítás kezdete előtt 10 perccel korábban érkezzen meg az iskolába, foglalja el helyét a tanteremben vagy a tantermek előtt, várja fegyelmezetten tanórát, - a tanterembe váltócipővel léphet be, - a tantermekben csak az illetékes tanár jelenlétében ill. engedélyével tartózkodhat., - a folyosókon, aulában kerülje a lármázást és minden olyan tevékenységet, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. Az iskolával jogviszonyban nem állók részére a belépés rendjét az SZMSZ tartalmazza. A tanítási órát a szülők, iskolai vendégek, diákok, nevelők nem zavarhatják. A tanulók kötelesek rendben elhagyni az osztálytermet a foglalkozások végén Óraközi szünetek: - Az óraközi szünethez a tanulónak joga van, az órát vezető tanárnak ezt biztosítania kell. - Az első óra utáni szünetben, az ebédlőben reggelizhetnek a bejáró tanulók. - A harmadik óra utáni szünetben tízóraiznak a diákok, a tízórai elosztásáért a pedagógus felel. - Az óraközi szünetekben a tanulók az iskola előtti udvaron rossz idő esetén - a folyosón, a tantermekben, tartózkodhatnak. - Az iskola területét nem hagyhatják el, csak igazgatói, igazgatóhelyettesi, vagy osztályfőnöki engedéllyel. - Az óraközi szünetek alatt az osztályban tanító tanár felel a tanulók felügyeletért, az iskola pedagógiai asszisztensei segítenek a felügyelet ellátásában A hetes feladatai: - Biztosítják a tanítás tárgyi feltételeit (tiszta tábla, kréta, szellőztetés) a tiszta, kulturált környezetet. - Felügyelik az osztályt az osztályterem előtt a tanár megérkezéséig. - A tanóra elején jelentik a hiányzók nevét, az esetleges gondokat, rendellenességeket. - Az óra után az osztályt csak rendet rakva hagyhatják el. - Távozáskor leoltják a világítást. Utolsó tanóra esetén ellenőrzik, a rendet az osztályteremben. - Az utolsó óra után bezárják az ablakot. - Ha a hetes hiányzik, helyettese a névsorban utána következő tanuló. - A hetesi kötelezettség elmulasztása esetén, annak súlyosságától függően, az osztályfőnök dönt a büntetés módjáról. - A heteseket munkájuk teljesítésében mindenki köteles segíteni. Az előkészítő szakmai gyakorlat idejét, a tanítási órákkal megegyező módon, az órarend tartalmazza. Az előkészítő szakmai gyakorlat alatt a tanulóra a Házirend rendelkezései érvényesek. Amennyiben a szakmai gyakorlat iskolán kívül történik, a foglalkozásra a képzési hely szabályai és a Házirend iskolán kívüli rendezvényekre vonatkozó rendelkezései érvényesek

12 A tanórán kívüli foglalkozások általában délutánra kerülnek. A foglalkozások idejét és helyét a foglalkozást vezető tanárok az órarend figyelembevételével határozzák meg. A napközi foglalkozások befejeztével, az ott dolgozó kollégák kikísérik a bejáró tanulókat a menetjárat szerinti buszhoz. A rendezvényeken résztvevő tanulókért és a programokért a szervezők a felelősek. A tanítás nélküli munkanapokon szervezett rendezvényekről való távolmaradást a tanítási napok rendje szerint kell igazolni. Az iskolán kívül szervezett bármely iskolai rendezvényen a tanulókra az iskolai magatartási, balesetvédelmi szabályok érvényesek. Iskolán kívüli programokon a csoportot csak a felügyelő pedagógus engedélyével hagyhatja el a tanuló. 5. Az iskolának és az iskola területéhez tartozó helyiségek használatának a rendje 5.1. A tornaterem használata: - A testnevelési órákon a tanulók vigyázzanak önmaguk és társaik testi épségére, tartsák be a szabályokat és tanári utasításokat betartani. - A testnevelés órákon az utcai ruházat helyett sportfelszerelésben (trikó, nadrág, szükség esetén melegítő, tiszta torna- vagy edzőcipő)- jelenhetnek meg a tanulók. Ezt a testnevelő tanárok ellenőrzik és bírálják el. - Balesetvédelmi okból ékszert nem viselhetnek a tanulók. Az ékszereket az óra megkezdése előtt a testnevelő zárható helyre teszi el és óra után adja vissza a tanulónak. - Szintén balesetvédelmi okokból a tanulók hosszú hajukat kötelesek összefogni. - A tornateremben tanári felügyelet nélkül nem lehet tartózkodni. A testnevelési órákra becsöngetéskor a tornaterem ajtaja előtt, vagy az udvar kijárata előtt kötelesek gyülekezni a tanulók Az öltözők, szertárak, konditerem használata: - Az öltözőkben higiéniai okokból az étkezés tilos. - A szertárból csak a tanár vagy a felelősök vihetik ki a szereket. - Az óra végén feladatuk helyretenni azokat. - A testnevelésóra, sportfoglalkozás után a tornatermet és az öltözőket tisztán, rendben kell hagyni, mely az óravezető tanár, szervező szakember felelőssége A számítástechnika terem használata: A számítógépterem reggel 8-órától délután 16 óráig tart nyitva. Az iskola tanulói tanár jelenlétében használhatják órarend szerint. - A teremben étkezni tilos

13 - A gépeket rendeltetésszerűen kell használni - A tanuló csak a számára kijelölt gépen dolgozhat. - A számítógépet a használónak abban az állapotban kell átadni, ahogyan átvette, nem telepíthető új program, nem törölhető vagy változtatható meglévő. - Probléma esetén a tanárnak, rendszergazdának kell szólni A könyvtár használata: - A könyvtár használata ingyenes. - A kölcsönözhetőség körét a könyvtáros határozza meg. - A könyvtári könyv elveszítésekor, megrongálódásakor a kölcsönző köteles másik példányt hozni. - A könyvtári tartozásokat rendezni kell (a többi tudnivaló a könyvtárban, annak működési szabályzatában megtalálható). 6. A térítési díjra és tandíjra vonatkozó szabályok 6.1. Térítési díj ellenében igénybe vehető ellátások A Kt. előírásai alapján az iskola fenntartója által megállapított szabályok szerint az oktatással összefüggő térítési díjak és tandíjak mértékéről és az esetleges kedvezményekről tanévenként az iskola igazgatója dönt. A döntés előtt ki kell kérnie a nevelőtestület és a szülői szervezet véleményét. Az étkezésért az érvényes Főv. Kgy. rendeletben meghatározottak szerinti térítési díjat kell fizetni A térítési díj befizetésére vonatkozó szabályok - A Kt ában meghatározott térítési díjak befizetésének időpontja: havi szolgáltatások esetén a tárgyhónapot megelőző három munkanap. - Az igénybe nem vett, de előre befizetett szolgáltatási díjat az iskola túlfizetésként a következő hónapra elszámolja, ha ez nem lehetséges, akkor visszajuttatja A szociális támogatások megállapításának és felosztásának elvei - A tanulók részére biztosított szociális ösztöndíjak, illetve támogatások odaítéléséről - amennyiben erre az iskola jogosult - az iskola igazgatója - a gyermekvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után - dönt. - A szociális támogatások odaítélésénél, - amennyiben erre az iskola jogosult - előnyt élvez az a tanuló: akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, akit az egyik szülő egyedül nevel, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 50 %-át, ha a magatartása és tanulmányi munkája megfelelő. - A tankönyv vásárlásához biztosított állami támogatás szétosztásának módjáról és mértékéről évente a nevelőtestület dönt a törvényi előírások szerint. Minden

14 esetben, a jogszabályban szabályozott ingyenes tankönyvigények elsőbbséget élveznek, mivel mindegyik tanulónk állami gondozott, vagy/illetve sajátos nevelési igényű, így jogosult az ingyenes tankönyv ellátásra. - A bejáró tanulók napközis és tanulószobai foglakozásokon vehetnek részt, amennyiben ezt az igényét a szülő vagy gondviselő írásban az intézmény vezetőjének benyújtja. Az iskola minden tanulója jogosult az ellátásra. 7. A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai - A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor. - A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott termék vagyoni vagy tulajdoni jogát másra ruházza át. - Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelemre - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni. - Az 1. és 2. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője, gyámja egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 8. A tanuló munkájának elismerése A diákok munkájának legfontosabb mérőeszköze az osztályozási rendszer. A félévi osztályzás az első félévben, míg az év végi a teljes tanévben végzett munkát tükrözi. A félévi és az év végi érdemjegyeket a tantárgyat tanító tanár határozza meg. Indokolt esetben az évközi érdemjegyek számtani átlagától eltérő érdemjegyet is meghatározhat a pedagógus Tanulmányi jegyek: 5 jeles a tanuló a helyi tanterv ismereteit és követelményeit is kiválóan elsajátította, és segítség nélkül tudja alkalmazni 4 jó a tanuló a helyi tanterv ismereteit és követelményeit is elsajátította, és kis segítséggel tudja alkalmazni 3 közepes a tanuló a helyi tanterv ismereteit és követelményeit is elsajátította, és segítséggel tudja alkalmazni 2 elégséges tanuló a helyi tanterv ismereteinek és követelményeinek a lényegét

15 1 elégtelen elsajátította, és jelentős segítséggel tudja alkalmazni a tanuló a helyi tanterv ismereteit és követelményeit sem sajátította el, vagy segítséggel is nehezen tudja alkalmazni 8.2. Magatartás jegyek: 5 példás fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait példamutatóan látja el 4 jó lényeges fegyelmi vétsége nem volt, tanulmányi és közösségi feladatait jól ellátja 3 változó enyhébb fegyelmi büntetésben részesült, vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak figyelmeztetés hatására látja el 2 rossz súlyosabb fegyelmi büntetésben részesült, és/vagy tanulmányi és közösségi feladatait csak rendszeres figyelmeztetés hatására látja el 8.3. Szorgalmi jegyek: legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, és segíti társait 5 példás is tanulásukban, vagy legalább három tárgyból javít eredményén legjobb tudása szerint tesz eleget tanulmányi kötelességeinek, vagy javít 4 jó eredményén 3 változó tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (max. 1 bukás) tanulmányi munkája ingadozó színvonalú (1 vagy több bukás vagy 2 hanyag tanulmányi eredménye messze elmarad a képességei alapján tőle elvárhatótól) 8.4. Jutalmazások: Kiemelkedő tevékenységért iskolánk tanulói, közösségei és csoportjai jutalmazásokban részesülhetnek. A végzett kiemelkedő munka általában tanévenként kerül jutalmazásra. A jutalmazások formái: - osztályfőnöki dicséret: odaítéléséről az osztályfőnök dönt, adható több dicséret alapján vagy egyszeri közösségi munkáért; - szaktanári dicséret: odaítélését a szaktanár határozza meg. Adható az adott tantárgyban elért versenyeredményekért, önálló- vagy sorozatos gyűjtőmunkáért és folyamatos kiemelkedő tanulmányi munkáért, szakköri, stb. munkáért; - igazgatói dicséret: tanulmányi városi, megyei, országos versenyen helyezetteknek, valamint minden más esetben, amikor a tanuló kiemelkedő teljesítmény nyújt. - nevelőtestületi dicséret: a nevelőtestület szavazata alapján, tanév végén adható. A jutalmak formái: - könyvjutalom, - tárgyjutalom, - oklevél,

16 Az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt a fenti jutalmak odaítéléséről az alábbi érdemekért: - kiemelkedő tanulmányi eredmény - példamutató magatartás, szorgalom - versenyeken való eredményes részvétel - az iskola érdekében végzett tevékenység - kiemelkedő sporttevékenység 8.5. Fegyelmi rend: Az a tanuló, aki a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan, vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben részesíthető, ami lehet a fegyelmezetlenség mértékétől függően: - a szaktanár vagy az osztályfőnök belátása szerint egyéni vagy csoportos beszélgetés, esetleg a szülők bevonásával is, - szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés, a kötelességek vétkes vagy súlyos megszegése fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetést vonhat maga után: 1. megrovás 2. szigorú megrovás 3. meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetve megvonása, 4. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, 5. eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától. 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet: Az évfolyam megismétlésével folytathatja tanulmányait az a tanuló is, akit fegyelmi büntetésként az adott iskolában eltiltottak a tanév folytatásától. 6. kizárás az iskolából. Tanköteles tanulóval szemben az 5. és 6. pont nem alkalmazható. A felsoroltaktól eltérő fegyelmi büntetésnek nincs jogalapja. Jogellenes károkozás estén a Ktv a a mérvadó. Nem szorgalmi időszakban az iskola által szervezett programokon elkövetett vétség esetén a diákkal tanúk előtt közölni kell, hogy a tanév elkezdése után fegyelmi eljárás indul ellene. A fegyelmi eljárás lefolytatását megelőzően egyeztető eljárást kezdeményezhet a diákönkormányzat, az iskolai szülői szervezet. Ennek célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, lehetőség szerint megállapodás létrehozása a kötelességszegő és a sértett között. Erre akkor van lehetőség, ha azzal a sértett (kiskorú esetén szülő vagy gyám), valamint a kötelességszegő (kiskorú esetén szülő vagy gyám) egyetért. Az egyeztető eljárás igénybe vételének lehetőségére fel kell hívni a figyelmet és azt 5 tanítási napon belül kérhetik. Ha ezt nem igénylik, vagy ha ez nem vezetett eredményre, a fegyelmi eljárást kell folytatni 10 munkanapon belül. Ha az egyeztetési eljárás eredményes volt, közös kezdeményezésükre a fegyelmi eljárást maximum 3 hónapra fel kell függeszteni. Ha ezalatt sem kérték a fegyelmi eljárás folytatását, azt meg kell szűntetni. Az egyeztető eljárás megállapításait meg lehet vitatni az osztályközösségben, illetve a Házirendben meghatározott nagyobb közösségben. 9. Kapcsolat a szülőkkel: Találkozás a szülőkkel:

17 - A beiratkozáskor a Házirend átadása, az iskolával szembeni kérések felmérése. - Iskoláztatás idején szülői értekezleteken, családlátogatásokon. - Nevelői testületi értekezleteken, ami a diákjoggal, kötelezettséggel kapcsolatos. - Személyes találkozások fogadóórák alkalmával. - Nyílt napok. - Iskolai rendezvényeken ünnepélyeken, szülői fórumokon, pályaválasztási napokon, iskolai nyílt napokon. Tanulóinkra csak a szülő bevonásával, a jó tanár - szülő kapcsolattal, a szülő megegyezésével lehet hatni. A szülőknek is bizonyítanunk kell, hogy mi próbálunk a gyermekével jót tenni. A szülői szervezetnek: - Döntési joga van saját működési rendjéről, munkatervéről. - Egyetértési joga van a tankönyvjegyzékben nem szereplő tankönyvek, segédkönyvek tankönyvrendelésbe felvételéről. - Véleményezési joga van az iskolai költségvetés meghozása és módosítása előtt: az iskola bezárásáról, átszervezéséről az iskolai tanév helyi rendjének tantestületi elfogadásakor tankönyvvásárlási támogatás előtt 10. A tantárgyválasztásra vonatkozó szabályok Az igazgató közzé teszi minden év április 15-ig a szabadon választható tantárgyak, foglalkozások listáját, amelyekből a tanulók választhatnak. A tájékoztató tartalmazza azt is, hogy előreláthatóan melyik pedagógus mit fog oktatni. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az iskolaszék (annak hiányában a szülői szervezet) és az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tanuló május 20-ig adhatja le a választással kapcsolatos döntését írásban. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tanulót e jogáról írásban tájékoztatni kell. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja

18 II. EGYÜTTÉLÉSÜNK SZABÁLYAI A GYERMEKOTTHONBAN, LAKÁSOTTHONBAN 1. Jogok és kötelességek 1.1. Jogod van arra, hogy: - jogaidat és kötelességeidet megismerd, jogaid érvényesítésének lehetőségeiről tájékoztatást kapj, szabadon kinyilvánítsd véleményedet, személyedet és vagyonodat érintő kérdésekben meghallgassanak, korodnak, fejlettségednek, egészségi állapotodnak megfelelő választ kapj, - érdekeid érvényesítése érdekében a gyermekönkormányzat tagjait szabadon választhatod, - a téged érintő ügyekben a gyermekönkormányzatná1, az intézmény igazgatójánál, törvényes képviselődnél, az érdekképviseleti fórumnál, gyermekjogi képviselőnél panaszt tegyél, - alapvető jogaid megsértése esetén az illetékes gyámhivatalnál eljárást kezdeményezz, - állandóságot, érzelmi biztonságot nyújtó teljes körű ellátásban, gondoskodásban, nevelésben, oktatásban részesülj, - lelki egészséged megóvása érdekében személyes, bizalmas problémáiddal nevelőidhez, az otthon pszichológusához fordulj, hiszen a házban dolgozó felnőtteket köti a titoktartási kötelezettség - napi ötszöri, megfelelő, egészséges táplálkozásban részesülj, - részt vegyél felzárkóztató, tehetségfejlesztő programokon és érdeklődésednek megfelelő szabadidős foglalkozásokon, a szabadidő hasznos eltöltéséhez igénybe vedd az otthon sporteszközeit, könyvtárát /használatuk rendjét megtalálod a lakásotthon hirdetőtábláján/, játékait, a környéken elérhető lehetőségeket, - szabadon gyakorolhasd hitedet, vallásodat, hit- és vallásoktatásban részt vegyél. - kulturált formában véleményt nyilváníts a nevelésről, oktatásról, ellátásról; téged érintő kérdésekben meghallgassanak, tájékoztassanak, - kezdeményezd gondozási helyed megváltoztatását, testvéreiddel való elhelyezésedet, - kezdeményezd családi környezetbe való visszatérésedet, - támogatást kapj törvényes képviselődtől a családi környezetbe való visszatéréshez, - ápold személyes kapcsolataidat, ám tudnod kell, hogy amennyiben ez hátrányosan befolyásolja fejlődésedet, ez a jog megvonható, szüneteltethető, - személyes tárgyaidat használd, és azok védelmet élvezzenek, - utógondozásban részesülj, - egészséges életmódot élj, és hogy emberségesen bánjanak veled, - megfelelő egészségügyi ellátást kapj, - védelmet élvezz minden fejlődésedre ártalmas környezeti és társadalmi hatás, valamint az egészségedre káros szerek ellen,

19 - emberi méltóságodat tiszteletben tartsák, megvédjenek a fizikai, szexuális vagy lelki erőszaktól, - a TV-ben, rádióban, újságokban, a korodnak megfelelő, ismereteidet bővítő műsorokhoz hozzáférj, megvédjünk az olyan káros hatásokkal szemben, mint a gyűlöletkeltés, az erőszak és a pornográfia, - a zsebpénzedet felhasználd, - valamilyen képzési formában tanulj, vagy a tankötelezettség megszűnése után munkát vállalj Kötelességed, hogy: - rendszeresen iskolába járj, részt vegyél az ott folyó munkában, képességeidhez mérten tanulj, vagy tankötelezettséged megszűnése után munkát vállalj, - önmagadról gondoskodj életkorodnak, fejlettségednek megfelelően, - tisztán és rendben tartsd önmagadat és környezetedet, - tartózkodj az egészségedet, személyiségedet károsító életmód gyakorlásától és az egészségedet károsító szerek használatától (dohányzás, alkohol, - drog, játékgépek) - betartsd az intézmény Házirendjét! A Házirend meghatározza a napirendet és az abból adódó feladatokat a magatartási, viselkedési formákat és a társas kapcsolatok alakításának szabályait a kapcsolattartást egyéb általános normákat a jutalmazás és büntetés szabályzatát NAPIREND 6: 00 7: 50 Ébresztő Reggeli készülődés, ágyazás, rendrakás Reggeli Megérkezés az iskolába 7: 50 12: 30 13: 20 Iskolai tevékenység 14: 30 12: 30 13: 30 Ebéd 13: 30 15: 30 Tanulószoba, szakkörök, szabadidős tevékenység 15: 30 16: 00 Uzsonna 16: 00 18: 00 Háztartási munka, szabad program 18: 00 19: 00 Vacsora, mosogatás, rendrakás 19: 00 21: 00 Esti készülődés, esti foglalkozások /játék, TV, mese,stb./ 21: 00 Lámpaoltás, kapuzárás

20 HÉTVÉGEKEN 8: 00 9:30 Ébresztő, reggeli teendők egyéni igény szerint 9: 00 12: 00 Nagytakarítás /szombatonként/ A kijelölt házimunka elvégzése, majd szabadidő 12: 00-13: 00 Ebéd 13: 00 18: 00 Tervezett szabadidős tevékenység 18: 00-18: 30 Vacsora 18: 30 22: 00 Esti felkészülés, szabad program 22: 00 Lámpaoltás A napirendben meghatározott pontoktól a nevelő által előzetesen elkészített heti programterv szerint el lehet térni, (színház, mozi, szombati kirándulás) illetve ha a lakásotthonban élők tanulmányaik, munkaideje más beosztást igényel. Ilyenkor a lakásotthon vezetőjével egyeztetett személyes napirend kialakítására kerül sor. 2. A napirendből adódó feladatok - A napirend betartása a gyermekek és felnőttek számára egyaránt kötelező, ettől eltérni csak az igazgató, a gyermekotthon vezető igazgatóhelyettes, illetve a lakásotthonok szakmai vezetőjének engedélyével lehet. - Ha felkeltél, környezetedet tedd rendbe! - Rosszullét, betegség esetén szólj a lakásotthonban lévő ügyeletes felnőttnek, aki értesíti erről az ápolónőt, a csoportvezető nevelőt. Az ápolónő feladata az osztályfőnökök értesítése. - Betegséged ideje alatt az otthont csak orvosi vizsgálat céljára hagyhatod el. - Iskolaidőben a betegszobán kell tartózkodnod, az ápolónő felügyeletével. A betegszobában csak a betegek tartózkodhatnak. - Önkéntesen vállalt, tanórán kívüli feladataidnak tegyél mindig eleget! - Igyekezz a napirend szerinti étkezési időt betartani! Amennyiben saját hibádból adódóan elkésel, tudomásul kell venned, hogy az ételek többsége romlandó és nem tárolható év alatt nevelőtanárod a gyámoddal egyeztetve egyéni elbírálás alapján engedhet el bármilyen lakásotthonon kívüli rendezvényre, programra. 18 év fölött köteles vagy tájékoztatni nevelődet hollétedről, elérhetőségedről. - Esti hazaérkezésedkor ne zavard társaid nyugalmát! - Kapuzárás után az otthont nem hagyhatod el, csak rendkívüli esetben, és felnőtt kísérettel! - A lakásotthonon belüli munkabeosztást tartsd be! Életkorodnak, tudásodnak megfelelően vegyél részt a lakásotthoni teendőkben, és végezd el a rád bízott feladatokat!

21 3. Magatartás, viselkedési formák, társas kapcsolatok alakításának szabályai - Saját egészséged érdekében 18 év alatt nem dohányozhatsz! - Alkoholt, kábító hatású szereket, drogot az otthonba nem hozhatsz, nem is fogyaszthatsz! - Barátoddal, barátnőddel való kapcsolatod magánügy, viselkedésetekkel társaid jó erkölcsi ízlését ne zavard! - Tanulás és pihenés közben ne zavard társaidat! - Családoddal való telefonos kapcsolattartásodat a családgondozó szervezi szerdai napokon, a saját irodájában lévő telefonon. Az időpontot és a helyszínt minden esetben tartsd be! - Ha tudomásodra jut, hogy társad veszélybe került, azonnal értesíts felnőttet! - A felnőttekkel és társaiddal viselkedj udvariasan! - Tudomásul kell venned, hogy az otthon a felnőttek munkahelye, és viselkedéseddel nem sértheted emberi méltóságukat, és nem zavarhatod munkájukat! - A gyermek- és lakásotthonon kívül szervezett bármely rendezvényen a növendékekre a gyermek- és lakásotthoni magatartási, balesetvédelmi szabályok érvényesek. Az intézményen kívüli programokon a csoportot csak a nevelő vagy a felügyelő engedélyével hagyhatja el a növendék. 4. Kapcsolattartás - Szüleiddel, vérszerinti rokonaiddal az illetékes gyámhivatal határozata alapján tarthatsz kapcsolatot. Látogatót az erre kijelölt helyen /kapcsolattartó szoba/ fogadhatsz. Ettől eltérni csak az igazgató engedélyével lehet. - Ügyelj arra, hogy hozzátartozóid látogatásuk közben ne zavarják társaid tevékenységét, nyugalmát! El kell fogadnotok a lakásotthonban tartózkodó felnőtt, nevelő ezzel kapcsolatos irányítását! - Vendégeidet iskolai időszakban 16-tól 18 óráig, iskolai szünetben és hétvégén a lakásottban dolgozó felnőtt engedélyével fogadhatod. - A látogatások ideje: hétvégeken szombat és vasárnapi (ünnepnapi) napokon délelőtt 9 órától 18 óráig. A hálótermekben látogató nem tartózkodhat. A látogatás időtartama alatt csak a gyermekotthon vezető igazgatóhelyettes, illetve a lakásotthonok szakmai vezetője előzetes engedélyével hagyhatod el az otthont. - Az általad fogadott kiskorú látogató magatartásáért te felelsz. - A mindenkori szolgálatos felnőtt intézkedni köteles a mások nyugalmát, a biztonságot, a környezetet vagy közerkölcsöt sértő magatartást tanúsító látogatóval szemben, hogy e látogató a gyermekotthon területét hagyja el. - Az otthonon kívüli kapcsolattartáskor köteles vagy a nevelőd által kitöltött, és a gyermekotthoni igazgatóhelyettes által aláírt kimenő papírt magadnál tartani és visszahozni. - A gyámhivatal által engedélyezett kapcsolattartás útiköltségét az intézmény fizeti. Ezért jegyeidet őrizd meg, kérés nélkül számolj el megérkezéskor a pénzzel, menetjeggyel! - Egyéb, magánügyeddel kapcsolatos eltávozás útiköltségét zsebpénzedből kell

22 fizetned! - A gyámhivatal által szabályozott kapcsolattartás szerint hétvégére illetve szünidőre hazautazhatsz családodhoz. A hazautazáshoz az intézmény vezetője minden esetben kísérőt köteles biztosítani. A hazautazás rendje: - Az intézmény gépkocsija az utazás napján átszállítja a gyermekeket Dudarra. Onnan menetrend szerinti autóbuszjárattal utaznak Budapestre a Népliget autóbusz pályaudvarig. Ott 19,00 órakor a szülők átveszik a gyermekeket. Ha a szülő nem jelentkezik, a kísérő köteles visszahozni a gyermeket Bakonyoszlopra. - A visszautazás szintén kísérővel történik. A kísérő a visszautazás napján 16: 00 órakor átveszi a gyermekeket Budapest Népliget autóbusz pályaudvaron a szülőktől, és menetrend szerinti autóbusszal Dudarig utaznak. Onnan az intézmény gépkocsija szállítja vissza a gyermekeket Bakonyoszlopra. - A hosszabb időtartamú szünidőkről a gyermekotthon vezető igazgatóhelyettes köteles a szülőket előre írásban értesíteni. A szülő pedig nyilatkozatot tesz arról, hogy a szünidő időtartamára teljes felelősséget vállal gyermekéért. A gyermek csak akkor utazhat haza a szünidőre, ha a szülők ezt a nyilatkozatot eljuttatják az intézmény részére. - Azon szülők számára, akiknek a gyámhivatal az intézmény területére korlátozta a kapcsolattartást, a gyermekotthon biztosítja, hogy a budapesti átmeneti otthonban (TEGYESZ Budapest, Alföldi u ) találkozhassanak gyermekeikkel, amennyiben ezt a gyámhivatal engedélyezi. 5. Egyéb általános normák - Zsebpénzedet oszd be ésszerűen! Fogadd el nevelőd tanácsait, segítségét! - A személyes tulajdont képező tárgyak sem egymás között, sem kívülállóknak nem adhatók el, nem kölcsönözhetők. - Társad személyes tárgyait csak az ő engedélyével, és a lakásotthonban dolgozó felnőttel megbeszélve használhatod. - Lehetőséged van arra, hogy értékeidet, pénzedet nevelődnek lezárt borítékban megőrzésre átadd, amit mind a ketten aláírtok. - Tegyél javaslatot életrendünk alakítására, szobád berendezésére, lakásod díszítésére! Ötleteidet, véleményedet, javaslataidat a családgondozónál elhelyezett információs ládába teheted. - Óvd a gyermekotthon és a lakásotthon berendezéseit, az udvar növényeit! A szándékosan okozott károkért minden növendék anyagi felelősséggel tartozik. - Tartsd be a társadalmilag elfogadott magatartási normákat, erkölcsi és illemszabályokat mind az otthonban, mind azon kívül! - Beszélj mindenkivel udvariasan, tisztelettudóan, kerüld a durva szavak használatát! - Társadat bántalmazni, akarata ellen való cselekvésre kényszeríteni nem lehet! - Társaid szobájába engedély nélkül ne lépj! - Lakásotthonon belül tarthatsz díszhalakat akváriumban, de ennek gondozása a te feladatod. Az udvaron az igazgató külön engedélyével csak olyan állatot tarthatsz,

23 melynek tartási feltételeit saját erődből tudod biztosítani. - Focizásra, nagyobb teret igénylő játékokra a tornatermet a kijelölt időben és a sportpályát használhatod. - A balesetek elkerülése érdekében minden tárgyat rendeltetésének megfelelően használj! - A medencénél tartózkodni csak felnőtt jelenlétében lehet. - Az emeleti ablakokon sem kihajolni, sem kimászni nem szabad! - Ne csak saját, hanem társaid testi épségére is ügyelj! Tudnod kell! - A Házirendet folyamatosan betartó gyermeket, fiatalt lehetőségeink szerint jutalmazzuk. - A Házirend rendszeres vagy súlyos megsértése büntetést von maga után. Ezek a büntetések nem sérthetik jogaidat, módjáról és mértékéről a nevelőtanár az intézményvezetéssel egyeztetve dönt. - Szőkésben lévő gyermeket a szökés tartamára nem illeti zsebpénz. 6. Jutalmazás-büntetés szabályzata 6.1. A gyermekotthon növendékei részére az alábbi jutalmazás biztosítható: - szóbeli vagy írásbeli dicséret - tárgyjutalom - pénzjutalom - az előző félév tanulmányi eredménye és magatartása alapján zsebpénz összegének emelése - belföldi jutalomüdülés - külföldi jutalomüdülés - a gyermekotthonon kívüli szervezett szakköri foglakozás látogatásának engedélyezése, a térítési díj átvállalása 6.2. A Házirend megsértése miatti hátrányok, elmarasztalások: a) szóbeli figyelmeztetés b) írásbeli figyelmeztetés c) nem kötelezően adott pénzbeli juttatás megvonása d) kedvezményekből kizárás többek között emelt zsebpénz csökkentése, külföldi vagy belföldi utazásból kizárás, külső szakkör látogatásának korlátozása vagy tilalma e) a 18 év alattiak esetében a hétköznapi kimenő, illetve hétvégi eltávozás megvonása f) fiatal felnőttek esetében meghatározott időre kizárás kezdeményezése (gondozás megmarad, vagy megszűnik) g) végleges kizárás és kitiltás érdekében áthelyezési intézkedés kezdeményezése h) időleges vagy végleges kizárás látogatási tilalommal vagy ennek mellőzésével (csak nagykorúaknál)

24 A figyelmeztetés kivételével valamennyi joghátrány végrehajtása meghatározott időre szól és meghatározott időre felfüggeszthető. Az a)-d) pont alatt megjelölt joghátrányok kiszabására a növendék meghallgatását követően a csoportvezető nevelő jogosult. Az intézkedés hatályához szükséges az igazgató ellenjegyzése. Az e)-g) pont alatt megjelölt joghátrányok alkalmazására az igazgató jogosult. A növendék az igazgató által alkalmazott joghátrányok vonatkozásában panasszal fordulhat az Érdekképviseleti Fórumhoz a döntés kézhezvételét követő 3 napon belül. A határidőben előterjesztett panasz esetén a joghátrány a panasz elbírálásig nem hajtható végre Egyéb Térfigyelő kamerák működése A gyermekotthon, az iskola, a gazdasági irodák főbejáratánál és hátsó kijáratánál az üzemeltetett riasztórendszer kiegészítéseként térfigyelő kamerák működnek. A térfigyelő kamerák elhelyezésének célja: - a portaszolgálat munkájának helyettesítése, - az épület biztonságának hatékonyabbá tétele. A térfigyelő kamerák által készített felvételek minősége nem alkalmas személyek azonosítására, így azok nem minősülnek személyes adatkezelésnek. A felvételek biztonságtechnikai okokból rögzítésre kerülnek, majd automatikusan felülíródnak. A felvételeket nem archiváljuk. A felvételek megtekintésére kizárólag az intézmény vezetője által felhatalmazott személyek jogosultak. A felvételek harmadik személy számára nem férhetők hozzá, de bűncselekmény feltételezése esetén a hatóságok kérésére kiadhatóak

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S

H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S Bíborka Alapfokú Művészeti Iskola és Szakiskola OM 201 036 H Á Z I R E N D J E M Ó D O S Í T Á S 2 0 1 3 I. Bevezető A házirend fogalmazza meg a működőképesség feltételeit annak érdekében, hogy a tanulók

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom

Nagykállói Budai Nagy Antal Szakközépiskola 2013. Tartalom HÁZIREND Tartalom 1. A házirend az iskola alkotmánya.... 3 2. A tanuló jogai... 3 3. A felvételi eljárással kapcsolatosan a sajátos helyzet meghatározása és az előnyben részesítés... 6 4. A tanuló kötelességei...

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3.

HÁZIREND. Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2013 HÁZIREND Soproni Idegenforgalmi, Kereskedelmi, Vendéglátó Szakképző Iskola és Kollégium 9400 Sopron, Ferenczy János u. 1-3. 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Iskolánk

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A Csornai Általános és Művészeti Iskola

A Csornai Általános és Művészeti Iskola A Csornai Általános és Művészeti Iskola H Á Z I R E N D J E Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A házirend... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend elfogadásának szabályai... 4 A házirend nyilvánosságra hozatala...

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság út 16-20. 3. sz. melléklet HÁZIREND RÉSZEI AZ ISKOLA HÁZIRENDJE A TANMŰHELYEK HÁZIRENDJE A KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE Hatályba

Részletesebben

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK P E T Ő F I S Á N D O R G I M N Á Z I U M HÁZIREND KÉSZÍTETTE: ENDRŐDI GÁBOR IGAZGATÓ, 2010. 02. 26. JÓVÁHAGYVA: A 29. OLDALON TARTALOM AZ INTÉZMÉNY ADATAI 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A HÁZIREND HATÁLYA

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

OM azonosító: 029695

OM azonosító: 029695 OM azonosító: 029695 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend nyilvánossága... 6 III. Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 7 IV. Jogok és kötelességek... 8 IV.1. A tanulók jogai... 8 IV.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

Házirend. Petritelepi Általános Iskola

Házirend. Petritelepi Általános Iskola Petritelepi Általános Iskola Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. A tanulók jogai... 3 II.1. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje... 3 II.2. A tanulói jogok gyakorlásának módjai...

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben