Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)"

Átírás

1 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út ) Házirend Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület május 22-én elfogadta:.. Szathmári Tamás sk. nevelőtestület nevében Szalay Lajos sk. alkalmazotti közösség nevében Véleménynyilvánítók:.. Csorba Piroska sk. szülők közössége nevében Tóth Andrea sk. az Intézményi Tanács nevében. Marsalkó Csaba sk. a Diákönkormányzat nevében Az igazgató május -én jóváhagyta: Fehér Dalma Emese sk intézményvezető aláírás Ph A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Érvényes: től visszavonásig Verziószám: 1/2015 Készült: eredeti példány

2 Tartalom BEVEZETÉS... 4 I. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI... 5 A. A tanulói jogviszony keletkezése, a tankötelezettség... 5 B. A tanulói jogviszony megszűnése... 6 C. A tanulói joggyakorlás alapelvei, általános eljárási szabályai... 6 D. A tanulmányi munkával kapcsolatos jogok gyakorlásának módjai, formái:... 7 Tanulói jogviszony és ügyintézés... 7 Foglalkozásokon való részvétel... 9 Szociális jogok és érdekvédelem Gyakorlati képzéssel kapcsolatos jogok Az iskola helyiségeinek eszközeinek használata E. A tanuló kötelességei F. Mulasztások, és igazolásuk rendje: Eljárás az igazolatlanul mulasztó tanulókkal szemben: Késés, és következményei Mulasztásokra vonatkozó további szabályok: G. Tilalmak: II. AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A. Az oktatás rendje B. A gyakorlati oktatás rendje C. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje III. SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGOK A. Térítési díj, illetve tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Térítési díj ellenében igénybevehető szolgáltatások: Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások B. Tankönyvellátás rendje C. Szociális támogatás D. Kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyvellátás E. Kártérítési felelősség IV. A TANULÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK A. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok, intézményi óvó-védő előírások B. Rendkívüli események, katasztrófák elleni védekezés, veszélyelhárítás V. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A. A jutalmazás alapelvei B. A jutalmazás formái: VI. ELJÁRÁS A HÁZIREND ELŐÍRÁSAINAK MEGSÉRTŐIVEL SZEMBEN 29 A. Alapelvek B. Fegyelmező intézkedések: C. A fegyelmi határozat érvényességének feltételei A FELNŐTTOKTATÁSBAN RÉSZTVEVŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK.. 31 I. A FELNŐTTOKTATÁSBAN RÉSZVEVŐ TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A. A tanulói jogviszony keletkezése

3 B. A tanulói jogviszony megszűnése C. A tanulmányi munkával kapcsolatos jogok gyakorlásának módjai, formái:. 32 Tanulói jogviszony és ügyintézés Foglalkozásokon való részvétel Gyakorlati képzéssel kapcsolatos jogok Az iskola helyiségeinek eszközeinek használata D. A felnőttoktatásban résztvevő tanuló kötelességei II. AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A. Az oktatás rendje B. A gyakorlati oktatás rendje C. Vizsgakötelezettségek teljesítése ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

4 BEVEZETÉS A Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola tanulói a maguk választotta intézmény közösségének tagjai lettek. A tanulók osztályba-, csoportba sorolása szakmai szempontok (szakközépiskola, szakiskola, szakképző évfolyamok), illetve a választott idegen nyelv (angol, német) alapján történik. Diákjaink a Főváros valamennyi kerületéből, és közel ötven kilométeres agglomerációs körzetéből kerülnek ki. A házirend az iskolai közösség zökkenőmentes együttéléséhez, zavartalan működéséhez szükséges alapvető szabályokat, az iskolai munkarenddel kapcsolatos ismereteket, előírásokat rögzíti. Szabályozza - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül eső - a tanulói léthez kapcsolódó jogok és kötelezettségek gyakorlásával összefüggő kérdéseket, a joggyakorlás módjait, formáit, eljárási rendjét. Hatálya kiterjed az iskola területére, létesítményeire, az iskolában, illetve az iskola által szervezett valamennyi rendezvényre. A házirend vonatkozik minden iskolahasználóra: tanulókra, szülőkre/gondviselőkre, pedagógusokra és az iskolában dolgozó alkalmazottakra. Ez a házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény érvényben lévő paragrafusai, a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt) a Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, (továbbiakban Szt) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet; (továbbiakban R) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormány rendelet, a kormány rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló évi CCXXXII. törvény 4

5 a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30) Korm.rendelet, az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon üzemeltetett oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 101/2013. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben elõírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 1 I. A tanuló jogai és kötelességei A. A tanulói jogviszony keletkezése, a tankötelezettség 1) A tanuló, magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik és a beíratás napján jön létre. A tanulónak ettől a naptól jár a diákigazolvány, és a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó kedvezmények. 2) A szorgalmi időhöz, illetve a tanítás-oktatás szervezéséhez, rendjéhez kapcsolódó jogok gyakorlása a tanév első napjától illeti meg a tanulót. 3) A felvétel és átvétel rendje, a képzési formák és iskolák közötti átjárhatóság szabályozása a pedagógiai programban található. 4) A nappali rendszerű iskolai oktatásban a tankötelezettség - általában - annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 16. életévét betölt. A tanuló attól az évtől kezdve, amelyben a huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 2 1 Nkt Nkt 60. 5

6 B. A tanulói jogviszony megszűnése 1 A jogviszony megszüntetésének, megszűnésének feltételeit jogszabály tartalmazza. Iskolánk nevelőtestületének határozatával az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti a tanulói jogviszonyát annak a nem tanköteles tanulónak, aki neki felróható okok miatt ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt. Szünetel a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, akinek kérelmére engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, illetve annak, akit jogerős fegyelmi határozattal eltiltottak a tanév folytatásától. 2 C. A tanulói joggyakorlás alapelvei, általános eljárási szabályai3 A tanuló joga, hogy személyiségének, emberi méltóságának (a jó hírnévhez, a magánszféra védelméhez való jog), önrendelkezési és más alkotmányos jogának sérelme, valamint a vele szemben alkalmazott bármely fizikai és lelki erőszak esetén védelmet kérjen és kapjon, tájékoztassák a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, jogai érvényesítési lehetőségeiről, e körben személyesen vagy írásban javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, ezekre érdemi választ kapjon. A jogok gyakorlása kiskorú tanuló esetén (aki 18. életévét nem töltötte be) a tanulói jogviszonyt érintő minden lényeges kérdésben a szülő (gondviselő) írásbeli egyetértő nyilatkozatával történik. A tanuló jogainak érvényesítése érdekében, az őt ért sérelem orvoslására a következő módon járhat el: 1) tájékoztatást kérhet tanáraitól, oktatóitól, osztályfőnökétől, a megoldás érdekében kérheti segítségüket, közbenjárásukat; 2) érdekképviseletért a diákönkormányzathoz fordulhat, annak szervezeti és működési szabályzatában 4 meghatározottak szerint; 1 Nkt.53. ; 2 Nkt Nkt Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) szervezeti és működési szabályzata (DSzMSz) 6

7 3) amennyiben érdeksérelme megnyugtató módon nem nyert megoldást, kérheti, hogy képviseletében a diákönkormányzat - saját eljárásrendje szerint - egyeztetést kezdeményezzen az iskola igazgatójánál; 4) a tanuló az iskolának személyével kapcsolatos sérelmesnek vélt döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen a közléstől - ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - eljárást indíthat. 1 Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok ismertetését a tanuló, a szülő az iskola igazgatójától kérheti. 5) a tanuló, a szülő - jogszabályban meghatározottak szerint - az oktatási jogok miniszteri biztosához fordulhat. 2 D. A tanulmányi munkával kapcsolatos jogok gyakorlásának módjai, formái: Tanulói jogviszony és ügyintézés 1) A tanuló az iskola igazgatójához írásban nyújthat be kérelmet magántanulói jogviszony, a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli teljes felmentés elnyerése érdekében; mentesítésre egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés-, illetve készségtárgyak tanulása alól, kivéve a gyakorlati képzést. A kérelemhez tanulási nehézség esetén a nevelési tanácsadó-, sajátos nevelési igény megállapítása esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét kell csatolni; felmentésért a szabadon választott tanítási órák látogatása alóli, és/vagy másik választható tantárgy felvételéért a tanév befejezését követően legkésőbb június 25-ig; független vizsgabizottság előtti javítóvizsga letétele, egyes tantárgyi osztályzatainak megállapítása érdekében a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig (az első félévben általában december 15-ig, a második félévben pedig végzős tanuló április 1-ig, a többi évfolyam tanulója május 10-ig, javítóvizsgára vonatkozó kérelem esetén a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül). A kérelemben meg kell jelölni, hogy 1 Nkt 38. R Nkt

8 melyik tantárgyból/tantárgyakból kíván ily módon vizsgát tenni; A vizsga térítési díj köteles. ha áthelyezését kéri másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe (tanköteles tanuló kérelméhez csatolni kell a másik iskola hivatalos befogadó nyilatkozatát), vagy ha átvételét kéri másik intézményből; vendégtanulói jogviszony létesítse érdekében a saját iskolájában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés, nyelvtanulás lehetőségeinek bővítése céljából. Kérelmét osztályfőnöke, szaktanára írásbeli véleményének csatolásával - lehetőség szerint a megelőző tanév végén -, de legkésőbb augusztus 25-ig adhatja le; munkaidő kedvezmény biztosítására egyesületi kötelezettségeinek ellátásához (versenyek, edzőtáborozások, közérdekű feladatok végzése). Az egyesület által kezdeményezett kérelem elbírálása a tanuló tanulmányi eredményét, szorgalmát, magatartását értékelő osztályfőnöki vélemény alapján történik; egyházi jogi személy (hitoktató) által vezetett, intézményi keretek között létesítendő fakultatív hit és vallásoktatás biztosítására; 2) osztályfőnökétől, tanáraitól, az iskola vezetőitől szóban, írásban kérhet tájékoztatást a tanulmányai folytatásához szükséges tudnivalókról, jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, az osztályozónaplóba beírt érdemjegyeiről és a személyére vonatkozó bejegyzésekről, nevelői döntésekről; 3) a Tanulmányi irodában az iskolatitkárnál jelentkezhet (I. em. 101.) ügyei intézése érdekében a tanulói fogadóórákon (hétfő: , kedd, csütörtök: , péntek , szerdán az ügyfél fogadás szünetel)) az alábbi esetekben: ha tanulói jogviszonyához fűződő hivatalos iskolai igazolásokat kér, valamint akkor, ha az iskola által nyilvántartott személyes adatainak megtekintését kéri, hogy meggyőződhessen azok tényszerűségéről, tárolásának módjáról, vagy, ha adatai helyesbítését kéri. diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéskor, ha magántanulóként a tanulószoba, az iskolai könyvtár szolgáltatásait, vagy az iskolai étkeztetést igényli, vagy arról tájékoztatást kér; 8

9 diákmunka vállalásához szükséges iskolai engedély kiadásáért az osztályfőnök írásbeli hozzájárulásával; 4) kérheti tanáraitól - szükség szerint osztályfőnöke koordináló segítségét igénybe véve -, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne kelljen írnia, azok időpontját legalább egy héttel korábban megtudja, dolgozatait legkésőbb két héten belül kijavítva, értékelve visszakapja; 5) osztályozó vizsgát tehet, ha arra a nevelőtestület engedélyével rendelkezik, vagy magántanulóként osztályozóvizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsgára írásban kell jelentkezni, az igazgatóhoz benyújtott kérelemben. (január 31-ig, illetve augusztus 15-ig) A kérelemre adott válaszban az igazgató pontosítja a vizsga időpontját. Osztályozó vizsga csak elméleti tárgyakból tehető. A vizsga tematikája az adott tantárgy helyi tantervében megfogalmazott, adott évfolyamra vonatkozó követelmény, melyről az iskola honlapján elhelyezett helyi tantervből értesülhet. Foglalkozásokon való részvétel minden év május 20-ig írásban nyilatkozhat döntéséről az iskola pedagógiai programjában meghatározott szabadon választható kötelező (ötödik érettségi tárgy) és nem kötelező tantárgyak, az emelt szintű érettségire történő felkészítés, illetve, ha erre lehetőség van, az e tantárgyakat tanító pedagógus megválasztásáról. Az erről szóló tájékoztatót és a jelentkezési lapot minden 10. osztályos szakközépiskolai tanuló április 15-ig veheti át osztályfőnökétől. A szabadon választott tantárgy vizsgájára felkészítő csoportból a tanuló csak a 11. évfolyam év végi osztályzatának megszerzése után írásos szülői kérelem alapján léphet ki. A fenti csoportok munkájába később belépő tanuló csak különbözeti, ill. osztályozó vizsga letétele után kapcsolódhat be. Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló is, akit mulasztásai miatt a nevelőtestület kötelezett a vizsgára. korrepetálást kérhet tanáraitól egyéni jelentkezése, szülői igény alapján; kérheti tanulószobai foglalkozáson való részvételét. A szülő osztályfőnökhöz benyújtott írásbeli kérelmére minden tanköteles tanuló számára biztosítjuk a tanulószobai felvételt; 9

10 részt vehet - a meghirdetett feltételek mellett - az iskola által szervezett tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon, tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon; részt vehet a mindennapos testedzés lehetőségeit biztosító sportfoglalkozásokon testnevelő tanáránál jelentkezve, annak útmutatása és az iskolai sportkörök működési rendje szerint bekapcsolódhat az ISK tevékenységébe; a már működő diákkörök (szakkör, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar, művészeti csoport) munkájában, kezdeményezheti azok szervezését, létrehozását az alábbiak szerint: diákkör létrehozásához legalább 15 tanuló írásos nyilatkozata szükséges, amelyben megjelölik a diákkör működési területét, programját, megnevezik választott elnöküket, és a diákkör munkájának segítésére felkért iskolai dolgozót, nagykorú tanulót, csatolják az iskolai diákönkormányzat vezető szervének írásos véleményét, a nyilatkozatot az iskola igazgatójának kell átadniuk, aki a nevelőtestület bevonásával dönt a diákkör működésének engedélyezéséről, a működés tárgyi, anyagi feltételeiről. A diákkör programja, célkitűzései nem lehetnek ellentétesek a pedagógiai programban meghatározott általános nevelési-oktatási célkitűzésekkel, nem sérthetik mások jogainak érvényesülését, A szakközépiskola évfolyamos tanulói 50 órás közösségi szolgálatot látnak el 1 egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi és rendvédelmi szerveknél, óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen. 1 Nkt 6., ill. R

11 Szociális jogok és érdekvédelem 1) osztályfőnökétől, az iskola ifjúságvédelmi felelősétől - a tanulók számára rendszeresített fogadóórán - tájékoztatást kaphat az ifjúságvédelmi gondoskodás, ellátás iskolán belüli és kívüli lehetőségeiről, személyes segítséget, tanácsot kérhet tőlük; 2) indokolt esetben szociális ösztöndíjat, szociális támogatást kérhet (ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tankönyv- és tanszerellátás, az iskolába járás utazási költségeihez való hozzájárulás, az iskola által szervezett programok, kulturális rendezvények tanulókat terhelő költségeinek fedezése). A tanuló írásbeli kérelmét, a mellékelt, hiteles jövedelemigazolással együtt osztályfőnökének adhatja le, aki véleményezés után átadja az ifjúság-védelmi felelősnek. A kérelem elbírálásáról, a támogatás mértékéről az iskola pénzügyi forrásainak függvényében az iskola igazgatója, az ifjúságvédelmi felelős és a diákmozgalmat segítő pedagógus együtt dönt; 3) tanulmányi eredményétől/szociális helyzetétől függően pályázhat a tanév során kiírt, ösztöndíj pályázatokon; 4) igénybe veheti az a kedvezményes diákétkeztetést. 1 az elméleti oktatásban az ötödik óra utáni húszperces szünetben ( ) 2 ; 5) szabadon dönthet arról, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve mely beavatkozások elvégzéséhez adja kiskorú tanuló esetében szülő is beleegyezését. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás keretében történő vizsgálatok (évenkénti fogászati, szemészeti és belgyógyászati) időpontjáról a tanulót (szülőt) az ellenőrző könyvön keresztül legalább egy héttel korábban értesítjük; 6) az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében a házirendben meghatározottak szerint diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a 1 A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon nevelési oktatási intézményben, amely saját tulajdonában működik. 2 Nkt

12 diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra 1. A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, jogosítványai gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről (iskolaújság, iskolarádió stb.), a számára biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. A tanév helyi rendjének meghatározásához az évi rendes diákközgyűlés és a Bánki Nap következő tanévre tervezett időpontját a diákönkormányzat vezetője június 15-ig egyezteti a nevelőtestülettel. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az időpont előzetes egyeztetése után a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. A diákközgyűlés az iskolai diákönkormányzat döntése alapján küldöttközgyűlésként is megszervezhető. Az évi rendes közgyűlésen a diákönkormányzat képviselője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, ill. az iskola vezetőihez. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megkezdése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti; 7) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, ennek fórumai: osztálygyűlés, diákbizottság, diákközgyűlés, iskolagyűlés; 8) tagja lehet iskolán kívüli társadalmi-, ifjúsági-, diákszervezeteknek; Gyakorlati képzéssel kapcsolatos jogok 1) nem foglalkoztatható egészségére ártalmas, veszélyes munkakörben; nem vehető igénybe a képzéssel össze nem függő feladatok ellátására, túlmunkára, 1 Nkt

13 készenlétre, személyére a gyakorlati képzés szervezője köteles felelősségbiztosítást kötni; 2) szakképzési évfolyamon gyakorlati képzés céljából a Szt. alapján a gazdálkodó szervezettel a 16. életévét betöltött tanuló - figyelemmel a hátrányos megkülönböztetés tilalmára - tanulószerződést köthet. Kiskorú tanuló esetén a szerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához a szülő/gyám írásbeli nyilatkozata szükséges, illetve a szülő kérheti az iskola képviselőjének közreműködését a szerződés megkötésében; 3) gyakorlati képzésével összefüggésben számára - a külön jogszabály rendelkezései szerint - juttatásokat és kedvezményeket biztosít a gyakorlati képzés szervezője, úgymint: kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés, díjazás az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára, ha a tanuló tanulószerződés nélkül vesz részt a szakképzésben. Az iskola helyiségeinek eszközeinek használata 1) előzetes engedély alapján igénybe veheti a tanórán kívüli, illetve alkalomszerű közösségi foglalkozások céljára az iskola tantermeit, létesítményeit és kapcsolódó helyiségeit; 2) igénybe veheti pedagógus/nagykorú dolgozó irányítása, felügyelete mellett - az iskolában rendelkezésre álló, és a tanulók által használható eszközöket, az iskola létesítményeit (sportlétesítmények, sporteszközök, könyvtár, laboratórium, számítógép, stb.) a használat helyén kifüggesztett, és az általa megismert, aláírásával tudomásul vett működési rend alapján. E. A tanuló kötelességei A tanuló kötelessége, hogy: 1) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek; 2) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon; életkorához és fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához igazodva, pedagógus felügyelete és szükség szerinti irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa használt eszközöknek a 13

14 rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában; 1 3) ha kérelmére felvették a választott tanórai foglalkozásra, a tanítási év végéig azon részt vegyen (az értékelésre, minősítésre, és a mulasztásra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kötelező tanórai foglalkozásokra); 4) különbözeti vizsga letétele a csoport tanulói által teljesített tananyag követelményeiből, ha kérésére másik választott tantárgy tanulásába kapcsolódik be, vagy átvétele az iskola adott évfolyamára ezt indokolja; 5) részt vegyen a felzárkóztató egyéni foglalkozáson, ha az igazgató mentesítette egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, 6) magántanulói jogviszonya esetén a tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez egyénileg készüljön fel, ehhez tanáraitól, osztályfőnökétől kérjen segítséget, vegye igénybe a felkészüléséhez nyújtott köteles szülői gondoskodást. Szaktanáraival, osztályfőnökével történő egyeztetés alapján osztályozó vizsgát tegyen az iskola éves munka-tervében meghatározott időpontban; 7) haladéktalanul mutassa be testnevelés alóli felmentés iránti kérelmét az iskolaorvosnak, arról tájékoztassa testnevelő tanárát és osztályfőnökét; 8) az előírt felszereléseket mindig hozza magával; 9) ellenőrző könyvét mindig tartsa magánál, érdemjegyeit haladéktalanul írja be, a bejegyzéseket lehetőleg aznap - legkésőbb a hétvégén - szüleivel aláírassa; elveszített ellenőrző könyvét - az előírt térítési díj ellenében azonnal pótolja; 10) tartsa meg a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzés helyi rendjét, az iskola szabályzatainak, házirendjének az előírásait; 11) az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken ünnepi öltözékben jelenjen meg (sötét nadrág és fehér ing); 12) őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit; 13) tartsa tiszteletben az iskola vezetői, tanárai, oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait, kerüljön minden durva, agresszív megnyilvánulást, közönséges beszédet; 1 Nkt 46 14

15 14) tartsa be a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi óvó-védő előírásokat, az előírásokat megszegő társai figyelmét hívja fel a szabályok betartásának fontosságára, balesetét, sérülését haladéktalanul jelentse a foglalkozást vezető személynek, osztályfőnökének; 15) lássa el hetesi feladatait. Ezek: a tanterem szellőztetése, tisztaságának megőrzése és megőriztetése, a tábla letörlése, kréta beszerzése, az óra eleji jelentéstétel (létszám, hiányzók neve, rendkívüli esemény), az óraközi szünetekben figyelmeztesse a házirend előírásainak megszegőit, jelentse az első emeleti tanári szobában (szükség szerint az iskolatitkárnak), ha a tanár becsengetés után 10 perccel még nem érkezett meg; A hetesi teendőket minden héten két tanuló - a csoportbontás névsora szerint következő egy-egy tanuló - látja el; 16) térítse meg a gondatlanságból, ill. szándékosan okozott kárt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, súlyosabb esetben fegyelmi felelősséget is vállaljon; 1 17) ügyeljen a tanterem, az iskola és a munkahely rendjére, tisztaságára, közvetlen környezetét mindig tartsa rendben; 18) szakmai vizsgája sikeres befejezését követően feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt három éven belül jogszabályban meghatározottak szerint a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson. F. Mulasztások, és igazolásuk rendje: 1) A tanuló az oktatási napokról, elméleti vagy gyakorlati foglalkozásokról, ünnepélyekről, iskolai tanulmányi kirándulásokról csak betegség esetén, előzetesen kapott engedéllyel, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt hiányozhat. A mulasztás akkor minősül igazoltnak, ha a tanuló (kiskorú tanuló szülője) hiányzása első napján telefonon értesítette az iskolát a 1 Nkt

16 os telefonszámon, valamint a kiskorú tanuló szülője a hiányzás okát, időtartamát az ellenőrzőbe, a mulasztások igazolása rovatba bejegyezte, az orvosi, vagy más hivatalos igazolást is aláírta. A tanuló legkésőbb a hiányzást követő első osztályfőnöki órán köteles átadni osztályfőnökének a házi orvosi, szakorvosi igazolást, szakképző évfolyamon a gyakorlati képzési napokról való mulasztás esetén a táppénzes igazolást. 2) Igazolt a mulasztás egyesületi vagy más kikérés esetén, a tanuló (kiskorú tanuló szülőjének) kérésére, ha: az osztályfőnök évente legfeljebb három alkalommal, maximum egy-egy napra engedélyt adott a távolmaradásra, feltéve, hogy a tanuló (kiskorú szülője) ezt előzetesen az ellenőrző könyvben kérte; a szakoktató egy tanévben egyszer, maximum egy napra engedélyezte az oktatásról való távolmaradást, Ennél hosszabb idejű távolmaradást csak az iskola igazgatója engedélyezhet. 3) Hatósági eljárás/intézkedés esetén igazolt a mulasztás, ha a tanuló a megjelenésre felszólító iratot a hiányzást megelőzően bemutatja, és/vagy (váratlan intézkedés esetén) a megjelenést hatósági igazolással igazolja. 4) Igazolatlan mulasztás 1 Ha távolmaradását a tanuló (szülő) nem igazolja, vagy nem a házirendben szabályozott módon igazolja, a mulasztás igazolatlan. Eljárás az igazolatlanul mulasztó tanulókkal szemben: Az iskola értesíti a szülőt 1) a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, 2) ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola az illetékes gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 3) Ha a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a tanköteles tényleges 1 R

17 tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és a gyermekjóléti szolgálatot is. 4) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. 5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. 6) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, önálló jövedelemmel nem rendelkező és a szülővel közös háztartásban élő nagykorú tanuló esetén a szülőt is, kiskorú tanuló esetén a szülőt. 1 Késés, és következményei 2 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolni kell. A késések percben nyilvántartott idejét összegezni kell. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késést egy igazolt vagy igazolatlan órának kell minősíteni. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. Mulasztásokra vonatkozó további szabályok: Ha egy tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a szakiskola 9-11., illetve szakközépiskola 9-12 évfolyamán a kétszázötven tanítási órát, vagy a szakképzésben az elméleti és gyakorlati tanítási órák %-át, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át 1 R R 51 17

18 és a mulasztás miatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 1 Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 %-át, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja 2. Kivétel: ha a tanulónak nincs igazolatlan mulasztása és magatartása, szorgalma, teljesítménye alapján a nevelőtestület engedélyezi, hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, az előírt gyakorlati követelmények teljesítése érdekében. G. Tilalmak: Tilos az iskolába, a gyakorlati képzési helyekre behozni, és az iskolán kívüli rendezvényekre hozni minden olyan tárgyat, eszközt, amely veszélyeztetheti mások testi épségét, egészségét, sértheti méltóságát, erkölcsi nézeteit, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével össze nem függő tárgyakat (nagyobb pénzösszeg, ékszer, műszaki cikkek, nagy értéket képviselő taneszközök, szúró-vágó eszközök, stb.), e tárgyak megőrzéséről az iskola nem tud gondoskodni, értük anyagi felelősséget nem vállal. 3 Tilos az iskola egész területén a dohányzás! A tilalom megszegője első alkalommal igazgató intésben részesül, a következő alkalommal fegyelmi eljárás alá vonjuk. Tilos az iskolában az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása, birtoklása, továbbadása; alkoholos, kábítószeres állapotban való 1 R Szt. 39. (3) 3 Nkt

19 megjelenés. Az iskola épületeiben az elektronikus cigaretta használata nem engedélyezett. A tilalom megszegőit fegyelmező intézkedésben részesítjük. Tilos a tanulók számára az iskola területén gépkocsival parkolni! A tanuló saját felelősségére az iskolába, a gyakorlati képzőhelyre behozott mobiltelefon, illetve egyéb elektronikai eszköz a foglalkozás rendjét nem zavarhatja, azokat a tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon kikapcsolt állapotban a táskában kell tartani. Amennyiben a tanuló az órán engedély nélkül használja a mobiltelefonját, illetve az előbb említett eszközt vagy bármilyen más módon zavarja velük az oktatást, az óra menetét, a többi diák tanuláshoz való jogának biztosítása érdekében az órát tartó tanár a tanítási óra végéig elveheti a zavaró elektronikai eszközt, és fegyelmező intézkedésben részesíti a tanulót. Az iskola, az iskolai tanműhely területét oktatási időben elhagyni csak az osztályfőnök, a szaktanár, vagy a szakoktató nyomtatványon kiadott írásbeli távozási engedélyével szabad, amit távozáskor a portán le kell adni. II. Az iskola munkarendjére vonatkozó szabályok A tanév rendjéről szóló oktatási miniszteri rendelet alapján a nevelőtestület munkatervében határozza meg a tanév helyi rendjét. A. Az oktatás rendje 1) A tanulók számára az intézmény reggel 6 30 tól áll rendelkezésre, a korán érkezők számára - igény szerint - tanulószobai ügyeletet biztosítunk. Az iskola pedagógusai, más dolgozói felügyeletével, irányításával oktatási napokon és az oktatás nélküli munkanapokon általában óráig tartózkodhatnak tanulók az intézményben. Ettől eltérő időben csak előzetes igazgatói engedéllyel tartózkodhat tanuló az intézményben, vagy tartható foglalkozás. 2) Az intézményben az oktatás a szorgalmi időszakban általában hétfőtől péntekig, délelőtti és délutáni munkarendben, a pedagógiai programban rögzített óratervek és tantervek alapján, az órarendben meghatározott tanítási órák, foglalkozások rendje szerint folyik. Az elméleti oktatás egyes osztályok számára az órarend szerint nulladik órák beiktatásával is szervezhető. 3) Az iskolában a ki-, illetve belépéskor elektronikus beléptető rendszer működik. Az iskola diákjai, pedagógusai, dolgozói beléptetőkártyát kapnak. Az iskola 19

20 tanulói a beléptetőkártya leolvasásával léphetnek be, ill. ki, melyet a biztonsági szolgálat ellenőriz. Beléptetőkártya hiánya esetén egy félévben maximum három alkalommal a tanulónak más, azonosító fényképes igazolványt kell felmutatnia. Ebben az esetben a tanulmányi irodában iskolalátogatási igazolást kell kérnie, amit távozáskor le kell adnia a portán. A beléptetőkártya elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetni, melynek összege minden tanév szeptember 01-jén kerül megállapításra. Ha három alkalommal nem tudja felmutatni a beléptetőkártyáját, akkor a következő büntetési fokozatokat kapja, (de legalább osztályfőnöki intőt), a következő alkalommal a meglévőknél magasabb büntetési fokozatban részesül. 4) A tanulóknak legkésőbb tíz perccel a tanítás megkezdése előtt kell meg- érkezniük az iskolába, kivételt képeznek azok a tanulók, akik a bejárás közlekedési nehézségei miatt ez alól az ellenőrző könyvbe bejegyzett felmentéssel rendelkeznek. Az első tanítási órára érkező diákok az iskola aulájában gyülekeznek, a figyelmeztető csengetés után vonulhatnak tantermükbe. 5) Csengetési rend; tanítási órák közötti szünetek rendje (ideje): Délelőtt: Délután: 0. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra Röviditett csengetési rend esetében az első óra kezdete 8 00, minden óra 30 perces, a szünetek 10 percesek. 6) A tanítási óra kezdetén és végén a tanárt, valamint a tanterembe belépő felnőttet érkezéskor és távozáskor a tanulók felállással köszöntik. 7) Ha a tanuló a testnevelési órára előírt felszerelést (sötét színű tornanadrág, fehér póló vagy atlétatrikó, sportcipő) nem hozza magával, az órán aktívan nem vehet részt, e mulasztását a testnevelőtanár bejegyzi az osztálynaplóba. 20

21 8) Az iskolai életre vonatkozó hírek, információk a pedagógusok közvetítésével, hirdetmények, körözvények útján, és a diákönkormányzat (diákmédia) közreműködésével jutnak el a tanulóifjúsághoz. 9) A tanulók a tanítás megkezdése előtt/után, továbbá az óraközi szünetekben az iskolai büfében élelmiszert vásárolhatnak, ez azonban nem lehet indoka az óráról való késésnek. Az óraközi szünetekben csak elméleti oktatásban résztvevő tanulók vásárolhatnak, tanműhelyes tanulók a számukra biztosított étkezési szünetekben vehetik igénybe a büfé szolgáltatásait. 10) A szülők és az iskola közötti írásbeli értesítés, tájékoztatás, kérelem, igazolás az ellenőrző könyvön keresztül történik. A szülők a pedagógusokat a tanév munkatervében meghatározott, az ellenőrző könyvben jelzett, vagy előzetesen egyeztetett időpontban kereshetik fel. 11) Az elektronikus naplóhoz (e-napló) való hozzáférés módjáról az osztályfőnök nyújt tájékoztatást. Az e-napló az iskola honlapjáról érhető el. B. A gyakorlati oktatás rendje 1 1) A gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben 7 és 20 óra között szervezhető, vagy gazdálkodó szervezet által fenntartott gyakorlóhelyen történik. A gazdálkodó szervezeteknél az adott munkarendhez kell alkalmazkodni a napi képzési időre vonatkozó előírások figyelembe vételével, miszerint: a képzés 6 és 22 óra között szervezhető, 60 perces órákkal, a képzés napi időtartama a nyolc órát, fiatalkorú tanulónál a hét órát nem haladhatja meg, két egymást követő gyakorlati képzési nap között a tanulót legalább tizenhat óra pihenőidő illeti meg. 2) Az iskolai tanműhelyi gyakorlati oktatás folyamatosan, hatvan perces órákkal történik, 4 órás vagy azt meghaladó idejű foglalkozás esetén egyszeri 20 perces munkaszünettel. Amennyiben a foglalkozás nyolc óra tartamú, úgy a tanuló részére - munkaidőn kívül - harmincperces ebédidőt kell biztosítani. Az elméletigényes gyakorlati foglalkozási órák 45 perc tartamúak. 3) Az iskolai tanműhelyi öltözők 6 30 tól vannak nyitva. A tanulók egyéni órarendjük alapján kötelesek a szakmai gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt 15 perccel megérkezni, munkaruhába átöltözni. Az öltözőben csak az 1 Bővebb szabályozás a Műhelyrendben 21

22 ügyeletes szakoktató jelenlétében tartózkodhatnak. A tanulók a képzőhelyekre - csoportonként -, oktatóik vezetésével vonulnak el a foglalkozás kezdetekor. 4) A tanuló csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A tanulót a gyakorlati képzési feladattal és a gyakorlóhely sajátosságaival összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 5) A gyakorlati foglalkozáson, a köztes vizsgán, a szakmunkásvizsgán a munkaruha, az előírt egyéni védőeszközök használata, a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartása kötelező. 6) A tanuló a gyakorlati oktatás során munkanaplót köteles vezetni, abban rögzíteni az elvégzett feladatok leírását, az oktatói utasításokat. C. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje Valamennyi diák köteles az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályokat betartani, a berendezési és felszerelési tárgyak állapotát megóvni. 1) A diákok csak a házirendben előírt szabályok megtartása mellett és pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak a tanári szobában, a szertárakban, a tornateremben, a sportpályán, a kondi-teremben, a műhelyekben, laboratóriumokban, az informatika szaktantermekben, 1 a könyvtárban 2 az intézményi orvosi rendelőbe a diákok csak az iskolaorvos és a védőnő hívására léphetnek be, ott csak jelenlétükben tartózkodhatnak. 2) Az iskola igazgatója a helyi érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetek (diákönkormányzat, szülői szervezet) munkájának végzéséhez szükséges helyiséget és a berendezéseket, eszközöket (bútor, telefon, irodaszerek stb.) térítés-mentesen biztosítja. 3) Intézményi helyiségek használatának átengedéséről az igazgató a nevelőtestület, a DÖK és a szülői közösség véleményének meghallgatásával dönt. 1 A számítógépterem működési szabályzata 2 Könyvtári szabályzat, 22

23 III. Szociális jogosultságok A. Térítési díj, illetve tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Térítési díj ellenében igénybevehető szolgáltatások: A 229/2012. (VIII. 28) Korm. rend ában (amely a térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatokat tartalmazza) fel nem sorolt, egyéb foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a tanulószoba. A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 2. alkalommal történő megismétlésekor minden, egyébként térítésmentesen biztosított közfeladatok. Független vizsga. Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája. A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése. Tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. 23

24 A térítési díj és a tandíj összegét a 229/2012. (VIII. 28) Korm. rend ában megfogalmazottak alapján állapítjuk meg. A tandíj mértékét a tanulmányi eredmény alapján olyan mértékben kell csökkenteni, hogy az ösztönözzön a közepesnél jobb tanulmányi eredmény elérésére A fizetendő tandíj összegét félévente kell megállapítani a fizetésre kötelezett tanuló adott félévben elért tanulmányi átlaga alapján. A tanulmányi átlag alapján számított tandíjat kérelemre, egyéni elbírálás alapján, szociális helyzettől függő mértékben csökkenteni lehet. A tandíj 50 %-át a tanulók kötelesek befizetni az iskola pénztárába vagy a bankszámlájára az első félév végéig, a fennmaradó összeg másik felét pedig a tárgyi év május 30-ig (a második tanévben legkésőbb az írásbeli vizsga előtt egy héttel) kell rendezni, illetve kiegyenlíteni. A tandíj visszatérítésére lehetőség nincs. Az iskola tanulói által előállított termék, dolog, alkotás felett a tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat. A tanuló által készített alkotásokat az iskola jutalmazásra is felhasználhatja. 1 B. Tankönyvellátás rendje 2 Az iskola írásban értesíti, illetve az iskola honlapján tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás folyamatáról (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről) és nyilvánosságra hozza az alapvető dokumentumokat. Azok a tanulók, akik nem jogosultak normatív kedvezményre, de szociális helyzetük alapján rászorulók, az alábbi kedvezményeket kérelmezhetik az intézmény igazgatójától: a tankönyveket az iskolai könyvtárból szeretné kikölcsönözni. A tankönyvtámogatásra az igény bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, de csak akkor, ha az iskola betartja a tájékoztatási szabályokat. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be (iskolaváltás) az iskola a tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt. 1 Házirend IV. fejezet A pontja 2 Tankönyvellátási szabályzat 24

25 A tankönyvellátással kapcsolatos határidős feladatokat az iskola éves munkatervében rögzítjük, és az iskola honlapján tesszük közzé. C. Szociális támogatás 1) A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, az iskola igazgatója az ifjúságvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt. 2) A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló: - akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, - akit az egyik szülő egyedül nevel, - akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50 %-át. 3) Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok szociális segélyben részesülhetnek, amennyiben a gazdálkodó szervezet az iskolának ilyen célra keretet biztosít. D. Kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyvellátás 50%-os térítési díjú kedvezményes étkezés 1 és ingyenes tankönyvellátás 2 igénylésére jogosult a tartósan beteg (szakorvos igazolja), három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja bérjegyzékkel, számlakivonattal, postai igazoló szelvénnyel), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja) tanuló. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult a fentieken túl a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló (a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján megállapított sajátos nevelési igény), évi XXXI. törvény /2004. OM rendelet

26 nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló (a megállapított családi pótlék igazolja). Az igazolást új tanulók estén beiratkozáskor legkésőbb az első tanítási napon a többi tanuló esetén a tanév rendjében meghatározott időpontig kell benyújtani az osztályfőnöknél. E. Kártérítési felelősség 1 Ha a tanuló az intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okozott, az igazgató vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról a tanulót (kiskorú tanuló szülőjét) haladéktalanul tájékoztatja, egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének ötven százalékát, b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított öthavi összegét. Eredménytelen eljárás esetén az igazgatója a tanuló, illetve a szülő ellen pert indíthat, akinek a Magyarország Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia. A tanulószerződést kötött tanuló által a képzés szervezőjének, ill. a szervezet által tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A tankönyvkölcsönzéssel biztosított tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles 1 Nkt. 59. R

27 az iskolának megtéríteni. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. A térítés mértéke a mindenkor hivatalos tankönyv-jegyzék szerinti beszerzési ár. Indokolt esetben - egyéni elbírálás alapján- az iskola igazgatója mérsékelheti, illetve elengedheti az okozott kár megtérítését. A fenti általános szabályok vonatkoznak a tartós használatba vett tankönyvek, segédkönyvek elveszítése, megrongálása során jelentkező kártérítésre is. IV. A tanulói balesetek megelőzésével összefüggő szabályok A. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok, intézményi óvó-védő előírások 1) A balesetek megelőzése érdekében az iskola minden tanulójának ismernie kell a baleset- és tűzvédelmi előírásokat; az erről szóló oktatás tudomásul vételét aláírásával kell igazolnia. A tanuló köteles az egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, frissíteni ismereteit egész évben a jól látható helyen kifüggesztett szabályzatok alapján. 2) Balesetveszély esetén - még akkor is, ha a baleset nem következett be - vagy baleset bekövetkezésekor minden tanulónak kötelessége szólni az éppen jelen-lévő felnőttnek, pedagógusnak. 3) A gyakorlati képzőhelyeken, laboratóriumokban a munka- és balesetvédelmi oktatást minden évben, illetve új munkafeladat, új képzőhely esetén meg kell ismételni, tudomásul vételét a tanuló aláírásával igazolja. A kiemelten balesetveszélyes feladatokat fokozott figyelemmel kell végrehajtani. 4) Az iskolai tanműhelyben, laboratóriumokban jól látható helyen kell kifüggeszteni, melyek azok az eszközök, gépek: amelyek tanulók által egyáltalán nem használhatók, amelyek tanulók által csak pedagógus felügyelete mellett használhatók. Az óvó-védő rendszabályok, balesetvédelmi előírások hatálya kiterjed az intézményen kívül szervezett rendezvények és tanulmányi kirándulások körére is. B. Rendkívüli események, katasztrófák elleni védekezés, veszélyelhárítás Az intézményi tűzvédelmi szabályzat előírásainak és a benne meghatározott menekülési útvonal ismeretében a tanulóknak rendezett körülmények között kell el 27

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje

A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje A Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola Házirendje 1. Bevezetés Minden közösség igényel szabályokat, amelyek a közösség tagjainak cselekedeteit, egymáshoz való viszonyát, kapcsolataik rendjét

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy

Házirend 2013. Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola. Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 2013. Házirend VIK Középiskola Házirend Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és Szakiskola Jóváhagyta a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy VIK Középiskola 1078 Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND

M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND M I O K S z e g e d i S z a k k ö z é p i s k o l a OM azonosító: 201183 HÁZIREND Hatályos: 2015. december 1-től Kedves Diákunk! Örömmel és szeretettel köszöntünk a MIOK Szegedi Szakközépiskolában! A házirend

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet

HÁZIREND. Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros. A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet HÁZIREND Közgazdasági Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Dunaújváros A 2013. március 27-i módosításokkal kiegészített, egységes szerkezet Dunaújváros, 2013. március 27. Szemenyei István igazgató

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat)

HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) Angol - Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakképző Iskola és Gimnázium HÁZIREND (és Vizsgaszabályzat) 2012 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. JOGI STÁTUSZ,

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása

Az iskolai közélet megújítása SZKB_212_09 Az iskolai közélet megújítása szkb_212_diak_book.indb 99 2007. 09. 10. 9:54:20 szkb_212_diak_book.indb 100 2007. 09. 10. 9:54:20 tanulói az iskolai közélet megújítása 12. évfolyam 101 D1 Részletek

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E. Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta:

H Á Z I R E N D J E. Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta: A Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola H Á Z I R E N D J E Elfogadta: a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium és Szakképző Iskola nevelőtestülete. Jóváhagyta: Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. tagintézmény vezető

HÁZIREND. tagintézmény vezető PÁPAI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM REGULY ANTAL SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA és KOLLÉGIUMA ZIRC HÁZIREND 2015 Készítette: Varga Lajos tagintézmény vezető Tartalomjegyzék I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu HÁZIREND 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TARTALOM 1. Bevezető... 5 1.2. A Házirend célja... 5 1.3. A Házirend hatálya... 5 1.4.

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2014.

H Á Z I R E N D 2014. H Á Z I R E N D 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető... 4 1. A dokumentum jogszabályi alapjai... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. Adatok az intézményről... 4 II. Tanulói jogok és kötelességek... 5 1.

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló

I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló I. A GYERMEK, TANULÓ TÁVOLMARADÁSÁNAK, MULASZTÁSÁNAK, KÉSÉSÉNEK IGAZOLÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK 1. A foglalkozásokon való részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező, valamint a választott

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben