HÁZIRENDJE Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola"

Átírás

1 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola Csorna 1

2 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések A Házirend célja és feladata A Házirend hatálya A Házirend nyilvánossága Az intézmény adatai A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai Tanulói jogviszony keletkezése Tanulói jogviszony megszűnése, megszűntetése Tanulói jogok gyakorlása és kötelességek teljesítése A tanulók jogai A tanulók kötelességek teljesítése A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok A testnevelési órákra, edzésekre (sportfoglalkozásokra) életvitel, természetismereti, számítástechnika tanórákra vonatkozó külön szabályok A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak felszerelésének védelme érdekében szükséges rendelkezések A tanulók közösségei Óvodai csoport osztályközösség Az iskolai diákönkormányzat A tanulók, szülők tájékoztatása Az iskola működésének rendje Hivatalos ügyek intézése A diákélet mindennapi kérdései A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében A tanulók mulasztásának igazolása Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába Tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok Tanulók jutalmazásával és fegyelmezésével kapcsolatos intézkedések A tanulók jutalmazásának elvei és formái

3 10.2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei A Házirend elfogadásának szabályai

4 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend célja és feladata a) A Házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. b) A Házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a tanulók iskolai közösségi életének megszervezését. Jogszerűség alapja: évi XXXIII. tv. A közalkalmazottak jogállásáról, - 138/1992. (X.8) Korm. rendelet A közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben, évi I. törvény a munka törvénykönyvéről - A Évi CXC számú Nemzeti köznevelésről szóló törvény - 229/2012. (VIII.28) Kormányrendelet A Nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról - 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről évi CLXXXVII Törvény a szakképzésről - A többször módosított 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjéről, és a felvételi eljárás szabályairól. 4

5 - 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelete a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről - a módosított 20/2007.(V.21.) SZMM rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről - a 150/2012.(VII.6.) Kormányrendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 13. A középfokú iskolába történő jelentkezés rendje és a felvételi eljárás szabályai 1.2. A Házirend hatálya a) A házirend szabályai mint a törvény kötelező felhatalmazásán alapuló intézményi jogi normák kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, gyermekre, szülőkre, pedagógusokra és más alkalmazottakra, az óvoda, általános iskola, speciális szakiskola, és pedagógiai szakszolgálat ellátásait, az iskola helyiségeit igénybe vevőkre, valamint kísérőikre. Betartása és betartatása az intézmény által ellátott minden gyermeknek jog és kötelessége. b) A Házirend előírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási időben, illetve tanítási időn kívül szervezett programokra is vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján az iskola szervez, és amelyeken az iskola pedagógusai ellátják a tanulók kíséretét és felügyeletét. c) A tanulók az iskola által szervezett iskolán kívüli rendezvényeken is kötelesek betartani a házirend előírásait. d) Az alkalmazáskor figyelembe kell venni, hogy ez a dokumentum a Szervezeti és Működési Szabályzattal, Pedagógiai Programmal együttesen rögzíti az iskolai élet szabályrendszerét. 5

6 1.3. A Házirend nyilvánossága a) A Házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak, stb.) meg kell ismernie. b) A Házirend egy-egy példánya megtekinthető az iskola irattárában az iskola nevelői szobájában az iskola igazgatójánál az intézmény portáján az iskolai szülői szervezet vezetőjénél c) A Házirendet a közoktatási törvény előírásainak megfelelően az óvodába, az iskolába történő beiratkozáskor a szülőkkel meg kell ismertetni. d) Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatnia kell: a tanulókat osztályfőnöki órán; a szülőket szülői értekezleten. e) A Házirend rendelkezéseinek a tanulókra és a szülőkre vonatkozó szabályait minden tanév elején az osztályfőnöknek meg kell beszélniük: a tanulókkal osztályfőnöki órán a szülőkkel szülői értekezleten. f) A Házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az iskola igazgatójától, igazgatóhelyettesétől, valamint az osztályfőnöktől a fogadóórán vagy- ettől- előre egyeztetett időpontban. 6

7 1.4. Az intézmény adatai: Az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásával, nevelésével és szakképzésével foglalkozik. Az intézmény Csornán 2 épületben működik, ellátja a térség rászoruló tanulóit. A Pedagógiai Szakszolgálat az általános iskolai oktatás az intézmény székhelyén, az Erzsébet királyné u. 64.-ben történik. A szakképzés az intézmény telephelyén, az Arany J. u. 19.-ben történik. A gyakorlati oktatás a lakástextil készítő, textiltermék-összeállító és parkgondozó szakképzésben résztvevő tanulók gyakorlati oktatásának kivételével külső gyakorlati helyeken történik. Az intézmény közösségei: - óvodai csoport az általános iskola tanulói - a szakképzésben résztvevő diákok tanulói alkotják. 2. A óvodai, tanulói jogviszony keletkezésének szabályai 2.1. Óvodai, tanulói jogviszony keletkezése Tanulóinak a Győr- Moson- Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhely Intézményében működő Szakértői Bizottság javaslata és érvényes határozata alapján iskolázzuk be Csorna város és vonzáskörzetéből. Az Intézmény kijelölésre szintén a Megyei Szakértői Bizottság jogosult. Működési területe: Győr-Moson-Sopron Megye. Szülői kérésre mérlegelés alapján más megyéből is fogadunk tanulókat. A tanulói jogviszony a beiratkozás napján jön létre A óvodai, tanuló jogviszony megszűnése, megszűntetése A óvodai, tanulói jogviszony megszűnik: ha a gyermeket, tanulót egy másik óvoda, iskola átvette, az átvétel napján. a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján Eredményes szakmai vizsga letétele után 7

8 Szülői kérésre, amennyiben tanköteles kort betöltötte A tanulói jogviszony megszűntetése: A tanulói jogviszony megszűntethető amennyiben súlyosan vét a Házirend szabályai ellen Intézkedések legmagasabb fokozata ellenére viselkedésében változás nem tapasztalható Amennyiben a tanuló a tanköteles kort túllépte, súlyos vétségek esetén fegyelmi eljárás nélkül is megszüntethető. 3. A tanulói jogok gyakorlása és kötelességek teljesítése A Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 45. A tankötelezettségről A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei A gyermek, a tanuló kötelességének teljesítése 3.1. Tanulók jogai Iskolánk minden tanulójának joga, hogy: biztonságos és egészséges környezetben tanuljon az óraközi szünetekben pihenjen tanórán kívül is sportolhasson térítés ellenében étkezést vegyen igénybe, szülője az önkormányzattól térítési díjkedvezményt kérjen képességeinek, érdeklődésének és adottságainak megfelelő tanórán kívüli foglalkozáson, versenyeken vegyen részt. A gyermek, illetve a tanuló személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erőszakkal szemben. A gyermek és a tanuló nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. 8

9 Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten tovább tanuljon, illetve alapfokú művészetoktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében; Személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakoztatásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az iskola tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a művelődéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a szülő és pedagógus támogatásával a Pedagógiai Szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért. Napköziotthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön; Engedéllyel és tanári felügyelettel igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit (számítástechnikai központ, sport- és szabadidőlétesítmények stb.) Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az iskolában ifjúsági védőnői szolgálat működik. Az iskolaorvos és a védőnő fogadóideje, elérhetősége az iskola ajtaján, illetve az iskolai faliújságon megtekinthető. A tanulónak joga van részleges, vagy teljes felmentést kérni az adott tárgy értékelésében, sérülésspecifikusságát igazgatói, orvosi, vagy szakértői diagnózis alapján, az adott tárgyból. Valamint joga és kötelessége a differenciált foglalkozásokon való részvétel. A tanulónak vagy képviselőnek joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. Részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport- és más köröknek ha törvény másképp nem rendelkezik-, az iskolán kívüli társadalmi szervezeteknek. Az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat, joga van kérdést intézni az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, az intézmény szülői 9

10 szervezeteihez, s arra legkésőbb a megkereséstől számított harminc napon belül érdemi választ kapjon. Vallási, világnézeti vagy más meggyőződését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza a társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. Jogai megsértése esetén eljárást indítson képviselője útján. Személyesen vagy képviselői útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Indokolt esetben magántanuló legyen, továbbá, hogy kérje a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli felmentését. Intézményünk minden esetben bekéri az illetékes Családsegítő Intézmények hozzájárulását, javaslatát a magántanulói jogviszony létesítéséhez. Súlyos betegség esetén az intézmény vezetője saját hatáskörében dönt. Kérje az átvételét másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe. A tanulót megilleti az a jog, hogy különbözeti vizsga vagy évfolyamismétlés nélkül folytathassa tanulmányait akkor is, ha az állandó lakóhelyén nem működik olyan iskola, amelyikben a tankötelezettség végéig biztosított az iskolai nevelés és oktatás. A szakképzésben részt vevő tanuló a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint jogosult juttatásokra és kedvezményekre. A juttatásokat és kedvezményeket a gyakorlati képzés szervezője köteles biztosítani. A szakképzésben részt vevő tanuló javára az, aki a gyakorlati képzést szervezi, köteles felelősségbiztosítást kötni. Félévente két alkalommal a tantárgyat oktató szaktanárnak az otthoni felkészülésben történő akadályozottságát jelenteni. A szülő írásos engedélyezése alapján az iskola és otthona között kerékpárral közlekedni. Az írásbeli beszámoltatás formájaként, naponta kettőnél több beszámolót ne kelljen megírnia. Képviselője írásbeli kérelmére független vizsgabizottság előtt adjon számot tudásáról. Választó és választható legyen a diákönkormányzatba. Érdekképviseletért, jogorvoslatért önállóan, ill. képviselője útján a diákönkormányzathoz forduljon. 10

11 Az intézményben felszerelésre került liftet tanári, asszisztensi, ill. gyermekfelügyelői felügyelettel használja. Részesülhetnek a jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a szociális és társadalmi juttatásokban Ennek érdekében társadalmi és egyéb ügyek kezdeményezésében az intézmény Gyermek- és Ifjúságvédelmi felelősét hivatali idejében felkeresheti. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős személy nevét és elérhetőségét, az osztályfőnök a tanév első osztályfőnöki óráján közli, a fogadóideje az iskolai faliújságon megtalálható A tanulói kötelességek teljesítése az egyes tanítási órákra, szakkörökre szükséges felszerelési tárgyakat mindig hiánytalanul magával hozni. Az ellenőrzőt, tájékoztató füzetet minden nap köteles a tanuló magával hozni az intézménybe. az írásbeli számonkéréseken jelen lenni, a dolgozatokat megírni, a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfelelni. a tanórákon jelen lenni, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolni. Köteles azokon a tanórákon kívüli foglalkozásokon is megjelenni, amelyekre előzetesen jelentkezett és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. a házirend előírásait és a létesítményekre vonatkozó rendszabályokat betartani. védeni a személyi és közösségi tulajdont. E kötelességét akkor teljesíti, ha lopás vagy rongálás esetén e tényt jelzi az iskola valamelyik dolgozójának. az általános emberi együttélési szabályokat betartani. Többek között nem önbíráskodhat, tisztelnie kell tanárai és társai emberi méltóságát. az intézmény vezetőinek, tanárainak utasításait teljesíteni. óvni saját és társai testi épségét, egészségét. részt venni az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolni. az udvaron, az épületben, az osztálytermekben talált tárgyakat a portán leadni. az iskolai ünnepélyeken az alkalomnak megfelelő öltözékben megjelenni. (lehetőség szerint fehér blúz, illetve ing, sötét alj, illetve nadrág). 11

12 az egyes tanórán kívüli rendezvények előkészítésében, lebonyolításában, lezárásában, a tanulóközösség tagjaként közreműködni a pedagógus utasítása szerint. Úgy éljen jogaival, hogy ne sértse a közösség érdekeit, és mást se akadályozzon jogai gyakorlásában. Tanuljon szorgalmasan, képességeinek megfelelő tanulmányi szintet érjen el, figyelemmel és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon folyó munkában. Rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással képességeinek megfelelően vegyen részt a szakmai gyakorlaton. Vegyen részt tevékenyen a tanulmányi munka javításában az iskolai rend és fegyelem megszilárdításában, a társadalmi tulajdon védelmében. Közérdekű munkában, közéleti, közösségi tevékenység során adja képessége legjavát. Az iskolában és iskolán kívül tanúsítson kultúrált magatartást, védje, segítse a kisebbeket, egyéni magatartásával mutasson példát. Az öltözéke legyen tiszta, ízléses és ne sértse az iskolai illemszabályokat! Köteles az iskolában ápoltan megjelenni. Az iskola ünnepségeiről csak indokolt esetben hiányozhat. Részt vegyen az általa választott foglalkozásokon egy tanéven keresztül. Az iskola vezetői, tanárai, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Megtartsa az iskolai, szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. Az átvett könyveket kötelessége tanulmányai befejezését követően az utolsó napon visszaadni az intézménynek elfogadható állapotban. A tanulók egymás magántulajdonának a tiszteletben tartása. Károkozás esetén a magántulajdonba tett szándékos károkozás mely bizonyított, megtérítése a károsult tanuló felé A tanulók egészségének, testi épségének megőrzését szolgáló szabályok Tanuló kötelessége betartani a tanóra rendjét, mert társai tanuláshoz való jogát sérti Ha a tanuló bármilyen rendkívüli eseményt észlel, például baleset történik, haladéktalanul szólnia kell a leggyorsabban elérhető pedagógusnak. 12

13 A tanév első tanítási napján az osztályfőnök tájékoztatja a tanulókat azokról a balesetés tűzvédelmi szabályokról, melyeket a tanulóknak saját és társai testi épségének védelmében kötelessége megtartani. Az épületben úgy kell viselkedni és közlekedni, hogy a tanuló ne veszélyeztesse saját, társai és a felnőttek testi épségét. Verekedés, birkózás, egymás testi épségét veszélyeztető játék tilos. A tanulók tűzveszélyes, tüzet okozó anyagot (gyufa, petárda, öngyújtó stb.) sérülést okozó, veszélyes tárgyakat (kés, stb.) az iskolába, illetve az iskola által szervezett iskolán kívüli programokra nem vihetnek. A tanulók az udvaron kavicsot, követ, hógolyót, homokot nem dobálhatnak. Az épület ablakain bármilyen tárgyat kidobni, az ablakokon kikiabálni tilos. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak az informatika-, technika-, testnevelés órákra, ezeket a szaktanárok ismertetik a tanulókkal az első tanórán. Sajátos baleset- és tűzvédelmi szabályok vonatkoznak a gyakorlati órákra, ezeket a gyakorlati oktatók ismertetik a tanulókkal az első gyakorlati órán. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét: sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt, továbbá amennyiben állapota lehetővé teszi azt ha megsérült. A fiatal szervezetére különösen káros a dohányzás, a szeszesital és kábítószer. A narkotikumok fogyasztása az iskolában és iskolai rendezvényeken TILOS! Az iskola területén és 200 m es körzetében a dohányzás TILOS! Megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit. A fiatal szervezetére különösen káros a dohányzás, a szeszesital és a kábítószer. A narkotikumok fogyasztása az iskolában, iskolai rendezvényeken TILOS! Az iskola területén és 200 m-t meghaladó távolságban a dohányzás TILOS! Megismerje az épület kiürítési tervét és részt vegyen annak évenkénti gyakorlásában. Balesetvédelmi és a tűzrendészeti szabályokat saját és társai érdekében köteles megtartani. 13

14 3.4. A testnevelési órákra, edzésekre (sportfoglalkozásokra) életvitel, természetismereti, informatika tanórákra vonatkozó külön szabályok a tanuló a tornateremben csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, a sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipő, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítő) kell viselniük, a sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót, és percinget. Nem fogyaszthatnak rágógumit. tartsa be a taneszközök balesetmentes használatára vonatkozó előírásokat, informatika és életvitel órán eszközt a tanulók csak tanári felügyelettel használhatnak. Rágógumi fogyasztása, folyékony anyag (ital) fogyasztása az informatika teremben tilos! 3.5. A gyakorlati oktatásra vonatkozó külön szabályok a tanuló a gyakorlati műhelyben/helyen csak pedagógus, illetve gyakorlati oktató felügyeletével tartózkodhat. Az anyag és eszköz raktárban a tanuló kizárólag a gyakorlati oktató felügyelete mellett tartózkodhat. a gyakorlati órákon a tanulók nem viselhetnek karórát, karkötőt, gyűrűt, nyakláncot, lógó fülbevalót és percinget. Nem fogyaszthatnak rágógumit a tanuló tartsa be a gyakorlati munkához szükséges eszközök balesetmentes használatára vonatkozó előírásokat. Tartsa be a speciális munka és tűzvédelmi előírásokat. A tanuló köteles a gyakorlati műhely/terület tisztaságára ügyelni, rendet tartani a gyakorlati oktató útmutatása alapján. A gyakorlati műhelybe táskát, csomagot bevinni nem lehet. A gyakorlati műhelyben étkezni, üdítőt, italt bevinni TILOS! Étkezni a gyakorlati oktató által meghatározott időben és helyen lehet. A tanuló a gyakorlati oktatás befejeztével köteles a munkájához szükséges eszközöket a gyakorlati oktatójának hiánytalanul átadni. 14

15 Mobiltelefon átadása a gyakorlati oktatónak az óra megkezdése előtt kikapcsolt állapotban kötelező, melyet a gyakorlati foglalkozás befejezése után a tulajdonosa visszakap A tanulók értékeinek biztonságos megőrzése, az épület berendezési tárgyainak felszerelésének védelme érdekében szükséges rendelkezések A tanuló kötelessége, hogy az épület berendezési tárgyait, felszereléseit, eszközeit rendeltetésszerűen használja. Ha kárt okoz, szüleinek a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény szerint kártérítést kell fizetniük, vagy a károkozás előtti állapotot visszaállítaniuk. Személyes holmijára legjobban a tanuló tud vigyázni, ezért: a testnevelésóra, a délutáni sportfoglalkozások előtt, amikor mindenki átöltözött tilos értéket (pénzt, órát, ékszert stb.) az öltözőben hagyni. Értékeit a testnevelés órát tartó tanár a szertárba zárja el, melyet a tanítási óra végén, átöltözés után visszaad. A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszereléseken túl más dolgokat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) csak a szülő engedélyével és saját felelősségére hozhatnak magukkal. (mp3, mp4, CD lejátszó, stb.) Tanítási órán a mobiltelefont, az iskolai munkához nem tartozó eszközöket, a tanóra védelme érdekében, a tanuló nem használhatja. A tanuló mobiltelefonját reggel az első tanóra megkezdése előtt az arra kijelölt pedagógusnak, pedagógiai asszisztensnek kikapcsolt, vagy lehalkított állapotban átadja megőrzésre, melyet a tanórák befejezése után a tulajdonosa visszakap. Indokolt esetben a nap folyamán felnőtt felügyeletével, az óra közötti szünetben használhatja, majd ez után ismét visszaadja az arra kijelölt kijelölt pedagógusnak, pedagógiai asszisztensnek. A tanuló köteles az udvar, az épület, a tanterem tisztaságára ügyelni, a hulladékot a hulladékgyűjtőbe tenni. A padban, a polcon rendet tartani a tanító, az osztályfőnök útmutatása szerint. 15

16 4. A tanulók közösségei Nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény értelmében 4.1. Óvodai csoport, osztályközösség Óvodai csoport 3-7 éves gyermekek közössége, ahol gyógypedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógus vezető az osztályfőnök áll. A gyermekcsoportban lévő egyes tanulók állapotától függően gyógypedagógiai asszisztens, ill. gyermekfelügyelő segíti a pedagógus munkáját Az iskolai diákönkormányzat A diákönkormányzat a tanulók érdekképviseleti és érdekvédelmi szerve. A vélemény nyilvánításának színtere. Az intézmény tanulói sajátos nevelési igényűek, akiknek a diákönkormányzati tevékenységét az intézmény vezetője által megbízott pedagógus segíti, és felügyeli. A DÖK az intézmény létesítményeit előzetes bejelentés alapján veheti igénybe. A DÖK iskolarádiót működtethet, és az iskola médiaeszközeit igénybe veheti. 5. A tanulók és a szülők tájékoztatása a) A tanulókat az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális tudnivalókról az iskola intézményvezetője a bejáratnál és a folyosókon lévő hirdetőtáblán valamint eseti hirdetésekben folyamatosan tájékoztatja. az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan tájékoztatnak szóban, írásban. 16

17 a napközis nevelők a napközis foglalkozásokon folyamatosan tájékoztatnak szóban, írásban. b) A tanulók és óvodás gyermekek szüleit fejlődésükről, egyéni haladásáról a nevelők folyamatosan szóban és a tájékoztató füzetben, ellenőrző könyvben írásban tájékoztatják. Intézményünkben az osztályfőnökök, óvodai csoportvezető és szaktanárok havonta egy alkalommal fogadóórát tartanak, melynek időpontja a porta melletti hirdetőtáblán kerül kifüggesztésre. c) A tanulók kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, útján közölhetik az iskola vezetőivel, nevelőivel. d) A szülőket az iskola egészének életéről, az iskolai munkatervről, az aktuális feladatokról az iskola intézményvezetője - a szülői szervezet munkaközösség választmányi ülésein - a bejáratnál elhelyezett hirdetőtáblán keresztül folyamatosan tájékoztatja. az osztályfőnökök, óvodai csoportvezető és a napközis nevelők - az osztályok szülői értekezletén tájékoztatják e) A szülőket a nevelők a tanulók egyéni haladásáról az alábbi módon tájékoztatják: szóban - a szülői értekezleteken, - fogadó órákon, - alkalmanként előre megbeszélt időpontban írásban a tájékoztató füzetben (ellenőrző könyvben), valamint az első évfolyamon a félévi és a tanév végi értékelő lapokon. f) A szülői értekezlet és a fogadóórák időpontjait tanévenként az iskolai munkaterv tartalmazza. g) A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselők, tisztségviselőik útján közölhetik az iskola igazgatóságával, nevelőivel. h) A magántanulók félévi és év végi osztályozó vizsga időpontjáról levélben történik a tájékoztatás. 17

18 i) A szülők és diákok tájékoztatása a szakmai vizsgák időpontjáról a szakmai vizsgára való jelentkezés előtt megtörténik. A második félévben tartandó szülői értekezlet alkalmával szóbeli tájékoztatás során már elhangzik a vizsgák tervezett időpontja. 6. Az intézmény működési rendje Csengetés rendje 1. óra jelző csengetés 8.40 kicsengetés 2. óra jelző csengetés 9.30 kicsengetés TÍZÓRAI SZÜNET 3. óra jelző csengetés kicsengetés (száraz, jó időben kivinni a gyerekeket az udvarra) 4. óra jelző csengetés kicsengetés 5. óra jelző csengetés kicsengetés tól EBÉDELÉS I. csoport 6. óra jelző csengetés kicsengetés től EBÉDELÉS II. csoport 7. óra jelző csengetés kicsengetés 18

19 Óvodára vonatkozó szabályok: A nevelési-oktatási év szeptember 1-től a következő év augusztus 31-ig tart. Óvodában a fejlesztési év időtartama a tanév rendjéhez igazodik. Az intézmény hétfőtől-péntekig tartó 5 napos munkarenddel folyamatosan működik. Az óvodás gyermekeket 7 és 8 óra között a csoport vezetője vagy gyógypedagógiai asszisztens fogadja, 8 órától ig a felügyeletről és fejlesztésről gyógypedagógusóvónő gondoskodik a gyógypedagógiai asszisztenssel együtt, óráig a gyermekeket gyógypedagógiai asszisztens felügyeli. A foglalkozások folyamatosan egyéni, kiscsoportos és csoportos formában váltakozva egyénre szabott fejlesztése terv alapján óráig tartanak. Az ebédeltetés ig tart. A gyermekek számára pihenő idő van óra között. Az uzsonnáztatás, szabad játék, hazautazás 16 óra között. Amennyiben a szülő nem érkezik időben gyermekéért, a gyermek felügyeletét ellátó személy gondoskodik a szülő értesítéséről (pl. telefonon) vagy a szülő 1 órán túli késése és eredménytelen keresése esetén értesíti a Gyermekjóléti Szolgálatot. A szülők kötelessége, hogy a gyermeket tisztán, gondozottan hozzák az intézménybe. A gyermekek váltó ruhájukat, cipőjüket, a kijelölt helyen tartják Az intézményben váltócipő használata kötelező. Az óvodában megbetegedő gyermekeket az értesítéstől számított legrövidebb időn belül a szülőnek kötelessége hazavinni, A gyermeket betegség után csak orvosi igazolással fogadunk. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermeket nem fogadunk és gyógyszert nem adagolunk (kivétel, a már előzőekben említett, az állandó gyógyszeres kezelést igénylő betegség). A fertőző megbetegedéseket a szülők kötelesek az intézményvezetőnek jelenteni. Gyermeket csak a szülője, vagy a szülő által megbízott, az intézményben írásban bejelentett felnőtt viheti el. A várakozás ideje alatt nem zavarhatják a Pedagógiai Szakszolgálat, az Intézmény egyéb helyiségeiben folyó munkát. A szülő/gondviselő adataiban történt változást a lehető legrövidebb időn belül be kell jelenteni. 19

20 Iskolára vonatkozó szabályok: A tanulóknak 7 óra 45 percre kell megjelenniük az iskolában. Mindkét épületben az aulában gyülekeznek. A vidékről bejáró tanulók a busz beérkezéstől számított 10 percen belül kötelesek megjelenni az iskolában. A speciális szakiskola épületében a portaszolgálatot 9/E és a 9. szakképző évfolyamos tanulók látják el. A későn érkező tanulók nevét a portán elhelyezett füzetbe írják be. A tantermekbe csak felügyelettel lehet felmenni! A tanulók az óraközi szüneteket az időjárástól függően a teremben vagy a szabadban töltik. A magántanuló csak a kijelölt időpontban tartózkodhat az iskolában. A tízóraikat a 2. órát követő szünetben fogyasztják el. Ebédelés két csoportban történik I. csoport: tól II. csoport: től gyermekfelügyelők, asszisztensek és napközis nevelők felügyeletével. Az utolsó tanítási órát követően a hazainduló tanulókat az órát tartó tanár a portánál bocsátja el. Az esetleges önkényes tanulói távozás esetén a hiányzást észlelő köteles az intézmény vezetőjének vagy helyettesének jelenteni. Tanítási órák után az iskolába maradó tanulókat a csoportvezető pedagógusok veszik át. (Napközi, sportkör, szabadidős foglalkozások stb.) Hazautazások kíséretének rendje: A foglalkozások végeztével tól 16 óráig, folyamatosan, 3 csoportban, a gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők kíséretével, a munkaköri leírásukban meghatározottak szerint. A maradó gyermekeket a napközis nevelő, valamint gyógypedagógiai asszisztens felügyeli és foglalkoztatja a szülő érkezéséig. A gyermekek egészségének megőrzése érdekében a higiénés szabályok és szokásrend elsajátítását nevelői és védőnői közreműködéssel biztosítjuk. (Étkezés előtti kézmosás, szellőztetés, szabad levegő, WC használat, stb.) A napközben megbetegedett gyermeket a pedagógus értesítése után a szülő köteles a a lehető leghamarabb elvinni az iskolából. 20

21 Gyermeket csak a szülője, vagy a szülő által megbízott, az intézményben írásban bejelentett felnőtt viheti el. A várakozás ideje alatt nem zavarhatják a Pedagógiai Szakszolgálat, az Intézmény egyéb helyiségeiben folyó munkát. Balesetvédelmi tájékoztatást a tanulók a tanév kezdetekor osztályfőnökeiktől kapnak. A szaktárgyi órák baleset és tűzvédelmi szabályainak betartásáért az órát tartó tanár felel. (Lásd Tűz és balesetvédelmi szabályzat) Óraközi szünetekben, egyéb szabadidőben a felnőttek által biztosított tanuló felügyelet működik, heti ügyeleti beosztás szerint. Késve érkező tanulók a portán kötelesek jelenteni nevüket és osztályukat. Az iskola liftjeinek, felszerelésének, berendezéseinek, eszközeinek megóvása, gondozása valamennyi tanulónak nem csak érdeke, hanem kötelessége is. Az a tanuló, aki a felszerelésekben kárt okoz, vagy károkozást észlel, azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek! Szándékos rongálás esetén jegyzőkönyv készül. A kár nagyságától függően kártérítési eljárást kezdeményezünk. A tanulók felsőruházatukat, utcai cipőiket kötelesek a ruhatári szekrényben a számukra kijelölt helyen rendben elhelyezni. Más tulajdonát elvinni nem szabad. Amennyiben az eltulajdonítást a tanuló észleli, azonnal jelzi az osztályfőnöknek, vagy szaktanárnak. Tanítási szünetekben az intézmény vezetése ügyeletet tart az Erzsébet királyné u. 64 szám alatt, mely ügyeleti rendről plakáton tájékoztat mindkét tanügyi épület főbejáratával szemben lévő ablakfelületen, és az intézményegységek kapuján. A tanítás nélküli munkanapok falhasználásáról az osztályfőnökök írásban tájékoztatják a szülőket. Az intézményi rendezvényekről, ünnepekről, a szülői értekezleten, illetve az osztályfőnökök írásos tájékoztatója alapján értesül a szülő. 21

22 7. Hivatalos ügyek intézése Az intézményvezető, az intézményvezető helyettesek hivatali munkaidejükben 8 16 óráig előzetes időpont egyeztetés esetén fogadnak. Az osztályfőnökök és szaktanárok havi 1 alkalommal az általuk a porta melletti faliújságon megtalálható időpontban fogadóórát tartanak. Gazdasági ügyintéző: Hétfő, szerda óra között, kedd, csütörtök óra között Iskolatitkár: naponta óra között. 8. A diákélet mindennapi kérdései 8.1. A tanulók feladatai saját környezetük rendben tartásában, a tanítási órák, az iskolai rendezvények előkészítésében a) Az iskola épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Ettől eltérő használat esetén előzetesen kérni kell az iskola igazgatójának engedélyét. Az iskola helyiségeinek használói felelősek: az iskola tulajdonának megóvásáért, védelméért, az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért, az iskola szervezeti és működési szabályzatában, valamint a házirendben megfogalmazott előírások betartásáért. b) Minden tanuló feladata, hogy az iskola rendjére, tisztaságára vigyázzon, ne szemeteljen, tanórán ne egyen, erre társait is figyelmeztesse, maga és társai után az iskola udvarán és helyiségeiben rendet hagyjon. 22

23 8.2. A tanulók mulasztásának igazolása A tanulók hiányzásukat szülői igazolással (tanévenként 3 nap) vagy 3 napot meghaladó mulasztás esetén orvosi igazolással bizonyítják. Ezt az igazolást az osztályfőnöknek mutatják be, az osztályfőnök által meghatározott időben, de legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán. A szülők a mulasztást a hiányzás első napján jelentsék be az osztályfőnöknek. Családi vagy hivatalos ügyben távolmaradási engedélyt az ellenőrző könyvbe beírt szülői kérés alapján az osztályfőnöktől, 3 napnál hosszabb távolmaradás esetén az intézményvezetőtől kell kérni. Ha a tanuló nem az iskola által szervezett versenyen vesz részt, akkora gyermeke távolléte nem minősül mulasztásnak. Az iskola épületének indokolt elhagyását, tanítási idő alatt, az órát tartó, vagy felügyeletet ellátó pedagógus engedélyezheti. (Szülői kérés, betegség, hivatalos kikérő). Ha a távolmaradásról a tanuló nem hoz igazolást, a mulasztás igazolatlan. Első igazolatlan mulasztásról az iskola igazgatója értesíti a tanuló szüleit, és felhívja figyelmüket a rendszeres iskolába járás kötelezettségére. Az 1. írásbeli felszólítás után az osztályfőnök jelenti a gyermekvédelmi felelősnek. Ha a tanuló mulasztása egy tanítási évben meghaladja a 250 tanórát vagy egyes tantárgyakból a tantárgy óraszámának 30 %-át, akkor osztályzatot a magasabb jogszabályoknak megfelelően csak a nevelőtestület által engedélyezett osztályozó vizsgán kaphat. A Szakképzésről szóló törvény értelmében gyakorlati oktatásról az éves óraszám 20%-ában igazoltan, vagy igazolatlanul hiányzik, a tanuló évfolyamot ismételni köteles 23

24 Mulasztásokat követő eljárások o Az osztályfőnök írásban értesíti a szülőt, továbbá a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst a tanuló első igazolatlan mulasztásakor és további 5 óránként. o Amennyiben a tanuló mulasztásainak száma eléri a 10 igazolatlan órát a gyermek és ifjúságvédelmi felelős értesíti az illetékes jegyzőt és a Gyermekjóléti Szakszolgálatot o 10 igazolatlan hiányzás után az illetékes Kormányhivatal Járási Hivatala teszi meg a törvényi lépéseket. o ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanévben eléri a 30 órát, értesíti az Általános Szabálysértési Hatóságot illetve Gyermekjóléti Szolgálatot o ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az 50 órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes Gyámhatóságot és Kormányhivatalt Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába A tanulók az iskolába csak a tanuláshoz szükséges eszközöket, felszereléseket hozzák magukkal. Amennyiben más dolgokat nagyobb értékű tárgyakat (mobiltelefon, ékszer, kerékpár, készpénz, stb.) behoznak az intézmény ezekért felelősséget nem vállal. Mobiltelefon használatára vonatkozó szabályok: A tanuló köteles mobiltelefonját a tanítási óra kezdetekor lenémított vagy kikapcsolt állapotban felszólítás nélkül a tanári asztalra helyezni. Tanítási óra alatt semmilyen elektronikai eszközt, készüléket nem használhat. Amennyiben a fenti szabályt a tanuló megszegi a fegyelmező intézkedések lépnek érvénybe. Kerékpárral a tanulók a szülők engedélyével járhatnak iskolába. A kerékpárokat az erre kijelölt helyen és módon, az iskola udvarán kell tárolni. 24

25 9. Tanórán kívüli foglalkozások 1. Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Napközi otthon, tanulószoba. A közoktatási törvény előírásainak megfelelően, - ha a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az elsőnegyedik évfolyamon napközi otthon működik, felső tagozaton tanulószoba. Diákétkeztetés. A napköziotthoni foglalkozásra felvett tanulók, ill. a szülők igényei szerint a gyermek napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülhetnek. Napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola külön ebédet (menzát) biztosít. Az étkezési szolgáltatást nyújtó cég által megállapított térítési díjat az iskola gazdasági irodájában, előzetesen jelzett időpontban kell befizetni. Előre tudott távollét esetén az étkezési igényt a hiányzást megelőző nap de. 9 óráig lehet lejelenteni az intézményben. Ha a lejelentés nem történt meg a gyermeket megillető adag éthordóban elvihető. A lefőzött adag költsége a családot terheli. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója lehet. Foglalkozásai, a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését valamint az eltérő tantervű iskolák sportrendezvényeire való felkészítést. Vetélkedők, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a szaktárgyi, sport, művészeti rendezvények vetélkedők, melyeket iskolánkban évente rendszeresen szervezünk. Tanulóinkat az iskolán kívüli megyei és országos rendezvényeken való részvételre is felkészítjük. Kirándulások. Az iskola nevelői a nevelő és oktató munka elősegítése céljából az osztályok számára évente kirándulást szervezhetnek (általános iskola 1 napos, speciális szakiskola 2 napos lehet). A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a tanulók legalább egyik szülőjének írásos beleegyezésével szedett pénzből fedezzük. Szabadidős foglalkozások. A hét meghatározott napjain szabadidős foglalkozásokon vehetnek részt a tanulók (pl.: kézműves foglalkozás). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, az esetlegesen felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 25

26 A felsorolt tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői csatlakozó órában illetve óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre írásban értesíteni kell A napköziotthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. A felvétel kérelmét tanévenként előre minden év májusában illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell kérni. A szülő tanév elején és végén is kérheti gyermeke napköziotthoni elhelyezését. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével az órarendekhez igazodva kezdődnek és délután 16 óráig tartanak. A napközi- és a tanulószobai foglalkozás ideje alatt tanulók önállóan, vagy szülői kísérettel lehetőség szerint a tanulási idő zavarása nélkül legkorábban 15 óra után mehetnek haza. rendkívüli esetben, korábbi időpontban a szülő előzetes írásos, illetve telefonos kérése alapján a foglalkozást tartó pedagógus engedi el a gyermeket. A foglalkozásokról való hiányzást szülőknek igazolniuk kell. A tanuló a foglalkozásokról csak a szülő személyes vagy az írásos kérelme alapján távozhat el. Rendkívüli esetben a tanuló eltávozására felnőtt kíséretével az intézményvezető vagy helyettesei adhatnak engedélyt. A gyógypedagógiai asszisztensek és gyermekfelügyelők segítenek a házi feladatok ellenőrzésében valamint a tanulókat érintő szabadidős tevékenységek szervezésében és lebonyolításában. 10. A tanulók jutalmazásával és fegyelmezésével kapcsolatos szabályok A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók magatartásában, szorgalmában, tanulmányi, sport és kulturális munkájában elért jó eredményeket értékeljük és jutalmazzuk. A tanuló munkájának elismerése: 26

27 - Tanulmányi jegyek szeptember 1.-től első osztálytól 4. osztály félévig fokozatos bevezetéssel szöveges értékelés. (Lásd Pedagógiai Program) - Tanulmányi jegyek 4. osztály év végétől Speciális Szakiskola befejezéséig 1 5-ig terjedő érdemjeggyel történik. - Magatartás jegyek, Szorgalom jegyek elbírálása- a Pedagógiai Program alapján. A jutalmazás elvei o Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató magatartást tanúsít, ill. hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola dicséretben részesíti, ill. jutalmazza. o Az iskola ezen túlmenően jutalmazza azt a tanulót, aki tanulmányai során kitűnő bizonyítványt szerzett, kiemelkedő versenyeredményeivel tűnt ki a tanév során, kimagasló sportteljesítményt ér el, eredményes művészeti, kulturális tevékenységet folytat, a közösségi életben tartósan részt vesz. Jutalmazás formái: - Szaktanári dicséret: tantárgyi szintű, kimagasló teljesítményekért. - Osztályfőnöki dicséret: osztályközösségben végzett kiemelkedő tevékenységért. - Igazgatói dicséret: megyei és országos versenyeken való eredményes részvételért, valamint huzamosabb időn át nyújtott kiemelkedő iskolában végzett munkáért. - Tanév végén a legkiválóbb tanulóinkat tárgyjutalomban és oklevélben részesítjük. Tárgyjutalmak fedezetéhez a Szülői Munkaközösség valamint a Kikelet Szülői Civil Egyesület is hozzájárulhat. 27

28 10.2. A tanulókkal szembeni fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az a tanuló a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, a házirend előírásait sérti, fegyelmező intézkedésben vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmező intézkedés és fegyelmi büntetés nevelési eszköz alkalmazásakor mérlegelni kell a tanuló életkori sajátosságait, diagnózisát és a terhére rótt kötelezettség szegés súlyát. A fegyelmező intézkedés és a fegyelmi büntetés nem lehet megtorló vagy megalázó. Testi fenyítést alkalmazni TILOS! Fegyelmező intézkedések: - Szaktanári figyelmeztetés tanórán elkövetett vétségért. - Osztályfőnöki figyelmeztetés 2 szaktanári figyelmeztetés, illetve súlyosabb osztályközösségi szinten elkövetett vétségért. - Igazgatói figyelmeztetés folyamatos szaktanári és osztályfőnöki figyelmeztetések ellenére bekövetkezett további vétségekért. - A Házirend és a szabályok ellen súlyosan vétők esetében a fokozatok átléphetők. Fegyelmi büntetés: A fegyelmi eljárást a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint folytatjuk le. Fegyelmi büntetésben részesül a tanuló, ha kötelességeit vétkesen és súlyosan szegi meg, vagy enyhébb fegyelmi vétségei sorozatosan megismétlődnek. Súlyos kötelességszegésnek minősül: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása az egészségre ártalmas szerek, (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása a szándékos károkozás az iskolatársak, a nevelők és alkalmazottak emberi méltóságának megsértése Fegyelmi büntetés kiszabása fegyelmi eljárás során lehetséges. A fegyelmi eljárás lefolytatásának szabályait a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 58. tartalmazza. A fegyelmi büntetést a fegyelmi bizottság hozza. 28

29 A fegyelmi büntetés lehet: o Megrovás o Szigorú megrovás o Áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, illetve iskolába (ha van fogadó intézmény) A fegyelmi intézkedéseket, és büntetéseket az adott tanévben a magatartás értékelésénél figyelembe kell venni. A fegyelmi intézkedéseket és büntetéseket a szaktanár és az osztályfőnök köteles a naplóban, a tájékoztató füzetben is rögzíteni valamint hivatalos levél formájában. A fegyelmező intézkedések és büntetések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytől indokolt esetben a vétség súlyosságától függően el lehet térni. 11. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai 1. A Házirend tervezetét a nevelők, a szülők javaslatainak figyelembevételével az iskola intézményvezetője készíti el. 2. A Házirend tervezetét megvitatja a Nevelőközösség, és véleményét eljuttatja az intézmény vezetőjéhez. 3. A Házirend tervezetéről az intézmény vezetője beszerzi az iskolai Szülői Munkaközösség véleményét. 4. Az intézmény vezetője a nevelők, a szülők, véleményének figyelembevételével elkészíti a Házirend végleges tervezetét. A Házirend elfogadása előtt az intézmény vezetője beszerzi a Szülői Munkaközösség véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. 5. A Házirendet a Szülői Munkaközösség véleményezi és a nevelőtestület, jóváhagyásával lép hatályba. 6. Az érvényben levő Házirend módosítását bármely nevelő, szülő javaslatára, ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola intézményvezetője, a nevelőtestület és a szülői munkaközösség. 7. A Házirend módosítását az első-ötödik pontban leírt módon kell végrehajtani. 29

30 30

31 31

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31.

NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE. OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE. Napkor, 2015. augusztus 31. NAPKORI JÓSIKA MIKLÓS ÁLTALÁNOS ISKOLA NAPKORER JÓSIKA MIKLÓS GRUNDSCHULE OM azonosító: 033579 HÁZIRENDJE Napkor, 2015. augusztus 31. Készítette: Tudlik Ferenc igazgató Házirend mely a Napkori Jósika Miklós

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014

EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu KLIK 091014 Egri Lenkey János Általános Iskola HÁZIREND OM Azonosító: 031451 2014.

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A KISKUNMAJSAI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2014 2 Az intézmény tanköteles korú gyermekeinek jogaira, kötelezettségeire, ellátására, a szülőkkel

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A SZENT LŐRINC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Bevezető A házirend a tanulóra, a pedagógusra, az intézmény más alkalmazottjára és a szülőre terjed ki, aki a gyermek törvényes képviselőjeként gyakorol

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.

KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail. KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 035861 5300 Karcag, Kálvin út. 2. : 59/400-577 Fax: 59/400-577 E-mail: refi@freemail.hu HÁZIREND amely a KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben