HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola"

Átírás

1 HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden dolgozójának, tanulójának, a tanulók szüleinek, gondviselőinek joga és kötelessége. Ezen házirend: a Nemzeti Köznevelési évi CXC. törvény a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült. A tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése A közoktatási intézmény tanulói közé felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A köznevelési törvény részletesen szabályozza az iskolai jogviszony létrejöttét és megszűnésének lehetőségeit, módjait. 1. A tanuló jogai és kötelességei Minden tanulónak joga és egyben kötelessége képességeihez mérten legjobban tanulni az iskolában, tanárai segítségét igénybe venni, az iskola infrastruktúráját használni. E jogok és kötelességek gyakorlásában azonban másokat nem korlátozhat. Nem veszélyeztetheti saját maga és mások testi épségét, illetve nem hátráltathatja a tanulási feltételek megteremtését és fenntartását. Általános szabályok Az intézményben belépve Békesség szóval köszöntjük egymást. 1. Mindenkinek törekednie kell a tiszteletteljes, szellemi, erkölcsi és tanulmányi előrehaladásra ösztönző légkör kialakítására. A tanuló az iskolában korrekt baráti és munkakapcsolatokat alakít ki. Megilleti őt a tiszta és egyenes beszéd mind diáktársai, mind tanárai részéről. Az illetlen, trágár, durva beszéd és megnyilvánulás a társas kapcsolatokban megengedhetetlen. A tanulók egymással, valamint az iskola tanáraival és technikai alkalmazottakkal való kapcsolatukban a tisztelet és méltánylás alapján nyilvánulnak meg, udvariasan viselkednek a tanórákon és azon kívül is; a köszöntésben, megszólításban is. 2. A tanulók és az alkalmazottak ruházatának, megjelenésének az erkölcsi követelményeknek és a tisztességes öltözködés szabályainak kell megfelelni. Ügyelni kell arra, hogy az öltözködés senkit se zavarjon meg. Az extrém öltözék, tetoválás, kiegészítők, kirívó smink és frizura viselete az iskolában nem megengedett. Az iskolai ünnepélyeken az alkalomhoz illő, ünnepi öltözetben kell megjelenni az iskola tanulóinak és pedagógusainak. 3. Az iskola tisztaságára (tantermek, Xclass-termek, folyosók, mellékhelyiségek), felszereléseinek (nyílászárók, iskolapadok, sporteszközök stb.), használati eszközeinek (digitális táblák, írásvetítők, számítógépek, multimédiás eszközök stb.) épségére 1

2 minden tanulónak vigyáznia kell. Közreműködhet környezetének és az általa használt eszközök rendben tartásában, tisztántartásában. (tanári felügyelet mellett.????) 4. A tanuló által szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt a tanulók szülei a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kötelesek megtéríteni a hatályos jogszabályok által előírtak szerint. A kártérítés mértékéről a gazdasági vezető javaslatára a tantestület dönt vizsgálat alapján. A vizsgálatról és a döntésről a tanulót és szüleit értesíteni kell, és fel kell szólítani a kár megtérítésére. A kártérítés elmaradása esetén az előírásnak megfelelően az iskola pert indíthat. 5. Minden tanulónak a tanév megkezdésekor baleset- és tűzvédelmi oktatáson kell részt vennie. Az oktatásra az első osztályfőnöki órán, illetve szakórákon kerül sor az iskola baleset- és munkavédelmi felelősének, valamint a szaktanárának irányításával. 6. Minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti a menekülési irányokat tanítványaival. Tűz esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A tanulótól elvárt magatartás és viselkedés 1. A tanítási órán biztosítani kell a tanulmányi munkához szükséges fegyelmet és alkotó légkört. A tanárt és a tanulókat az óráról kihívni nem szabad. Ez alól rendkívüli esetben az igazgató vagy az igazgatóhelyettes kivételt tehetnek. 2. A tanuló köteles a tanuláshoz szükséges taneszközöket magánál tartani. Az adott évben az oktatáshoz szükséges taneszközök igényéről az iskola tájékoztatja a szülőket az előző tanév végén Az iskolába behozott, a tanításhoz szükséges eszközökön kívüli személyes tárgyakért, pénzért az iskola nem vállal felelősséget. 3. Az iskolába unaloműző játékokat, saját maga és mások testi épségét, egészségét veszélyeztető (ütő-, szúró-, vágó-, robbanóeszközöket, alkoholtartalmú italokat, energiaitalt, dohánytermékeket, kábítószereket), az erkölcsi értékeket sértő tárgyakat, zenei és nyomtatott kiadványokat behozni tilos. 4. A tanulónak a mobiltelefonját a tanítási idő (napközi is) alatt ki kell kapcsolnia. Engedély nélküli mobilhasználat esetén a tanár az iskolában tartózkodás idejére elveheti a telefont, ismételt szabályszegéskor a pedagógus a telefont csak a szülőnek adja vissza. 5. Az elektronikus eszközöket csak tanári engedéllyel és tanulmányi célokra használhatják a diákok tanulási időszakban. 6. Az iskolában az internet a tanulmányi munkát segítő információforrás. A tanuló csak a tanár által engedélyezett weboldalakat látogathatja, amennyiben ettől eltér tehát engedély nélkül játszik, programokat telepít, illetéktelenül más egyéni felhasználói nevét és jelszavát használja, a gépet tönkreteszi, tiltott tartalmú oldalakat, fájlcserélő (torrent-) oldalakat látogat két hétre kizárja magát az internethasználat lehetőségéből. A tanuló a saját hálózati háttértárolói területén csak a tanuláshoz, illetve munkához szükséges állományait tárolhatja, játékprogramokat, egyéb anyagokat nem. A hálózati háttértárolókat a szaktanár és a rendszergazda ellenőrzi. 7. A tornaterembe a testnevelő tanár engedélyével, kizárólag tiszta tornacipőben szabad belépni. A testnevelésóra megkezdése előtt a csoport a tanár által meghatározott helyen tartózkodik. A tornatermet és a tornaszereket csak tanári felügyelet mellett szabad használni. A testnevelésóra ideje alatt az öltözők zárva vannak. 2

3 8. A tantermeket/szaktantermeket (labor, számítástechnika terem, technikaterem, nyelvi termek, tornatermek, tornaszertár) a tanár nyitja az óra elején, zárja az óra végén. A teremkulcsot a teremben órát tartó tanár veheti fel. 9. A tanulók az iskola könyvtárát a nyitva tartás szerint látogathatják. A könyvtár a tanulás, a felkészülés és az olvasás helye. 10. Az óraközi szünetek a regenerálódást és a következő órára való felkészülést szolgálják. E cél érdekében a tanórák pontos befejezését a tanárok biztosítják. A diákok az óraközi szünetekben is törekednek a fegyelmezett, kulturált viselkedésre. A lépcsőn és a folyosókon úgy közlekednek, hogy nem veszélyeztetik saját és társaik testi épségét. 11. Felső tagozaton szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Szünetekben a tanulók a tantermekben nem, csak az udvaron vagy a folyosókon tartózkodhatnak, kivétel a harmadik szünet, amikor kötelesek az udvarra kimenni, ha az időjárás megengedi. Alsó tagozaton az első szünet tízórai szünet. A második, harmadik szünetben minden gyerek köteles az iskolaudvaron tartózkodni, amennyiben az időjárás megengedi, illetve az ügyeletes nevelő másként nem dönt. Tanórán kívüli és választható foglakozások 1. A tanulóknak lehetőségük van tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételre. Az iskolaotthonra, napközire, választható tantárgyakra és etnikai foglalkozásokra vonatkozó nyilatkozatokat az előző tanév májusáig kell benyújtani. 2. Tanulóink szakköri foglalkozásokon is részt vehetnek. A beiratkozást követően a tanév végéig a tanuló számára kötelező ezek látogatása. 3. A tanév során logopédiai, illetve tanulási nehézségek feltérképezésével kapcsolatos felmérések zajlanak. A vizsgálatok elvégzésének, és a későbbi fejlesztésnek a feltétele a szülő írásbeli beleegyezése. Az iskola a fejlesztéseket a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően végzi. 4. A fejlesztő és tanórán kívüli foglalkozásokra is a tanítási órákra vonatkozó rendelkezések érvényesek. 5. Tanórán-, iskolán kívüli foglalkozásokon is be kell tartani a házi rend szabályait. Munkarend 1. Az iskola reggel 7 óra 30 perctől 17 óra 00 percig tart nyitva. Ez idő alatt a tanulók csak tanári felügyelettel tartózkodhatnak az iskola területén. 2. A tanítás befejezése előtt a tanuló csak a szülő írásbeli kérésére indokolt esetben - hagyhatja el az iskola épületét, erre rendkívüli esetben az osztályfőnök vagy az igazgató adhat engedélyt. 3. Egy tanítási óra becsengetéstől kicsengetésig tart az alábbi csengetési rend szerint: Csengetési rend Rövidített órák 1. 8:00-8: :00-8: :00-9: :50-9: :55-10: :35-10: :55-11: :20-10: :50-12: :05-11: :40-13: :45-12: :30-14: :25-13:00 3

4 8. 14:20-15: :05-13: :15-16: :45-14:20 4. Minden diák a tanítás kezdete előtt 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába! 5. A foglalkozásokról a meghatározott tanulási idő után lehet a gyermekeket elvinni. 6. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a pénztárban vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik, tanáraikat a tanári szobából kihívathatják. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettesét azonnal is megkereshetik. 7. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben fogadhatnak a tanulók. Tájékoztatás 1. Az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás legfőbb eszköze az tájékoztató füzet/ellenőrző, ami okmány. Bejegyzéseit csak a tanár javíthatja, helyesbítheti. Elvesztését a tanuló azonnal jelentse az osztályfőnöknek, aki az elvesztés körülményeit felülvizsgálja, gondoskodik új tájékoztató füzet beszerzéséről, melynek árát a tanuló megtéríteni köteles. A tájékoztató füzet elvesztése büntetést von maga után. 2. Az iskolában tanító pedagógusok kötelesek a szülőket és a tanulókat tájékoztatni a tanulók érdemjegyeiről, a tanulókat, illetve a szülőket érintő információkról, iskolai rendezvényekről, programokról. Az érdemjegyekről a tájékoztatás a tájékoztató füzeten keresztül történik. Ezeket az 1-4. évfolyamon a pedagógus jegyzi be, míg az 5-8 évfolyamokon a tanuló köteles rendszeresen beírni, s azt szüleivel aláíratni. A pedagógus és az osztályfőnök ellenőrzi az érdemjegyek bejegyzését, illetve szülők általi láttamozását. 3. A szülő a tanuló iskola által nyilvántartott adatainak változásáról az iskolát két héten belül köteles értesíteni. Diákönkormányzat 1. A tanulók számára lehetőség van diákönkormányzat működtetésére, amibe 4. évfolyamtól osztályonként két képviselőt küldhetnek a tanulók. A diákönkormányzat munkáját az igazgatóság által javasolt tanár segíti. 2. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) megválasztása tanévenként a diákközgyűlésen történik. 3. A nagyobb tanulóközösségeket érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. A tanulók nagyobb közösségének számít a tanulólétszám 25 %-a. 4. Kötelező a véleményezés kikérése az iskola kisebb tanulócsoportját (pl. osztály) érintő, de a többi tanulócsoport számára példaértékű kérdésekben, intézkedésekben. 5. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. Mulasztások 1. Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell. Az igazolatlan késés büntetést von maga után. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról. 2. Ha a tanuló nem jön iskolába, a szülő a távolmaradás első napján köteles értesíteni az osztályfőnököt vagy a titkárságot a hiányzás okáról és várható időtartamáról. 4

5 3. Három napot meghaladó hiányzást orvosi igazolással, vagy hivatalos elfoglaltságot tanúsító okirattal lehet igazolni. Három napnál rövidebb hiányzást a szülő is igazolhat. A szülő által igazolt napok száma egy tanévben összesen három lehet. 4. Más esetben a tanításról előzetes igazgatói engedély alapján maradhat el a tanuló. Igazgatói engedélyt a szülő kérhet, a kérelmet legalább három nappal a hiányzás előtt írásban az osztályfőnök értesítése mellett kell eljuttatni az igazgatói titkárságra. 5. A tanuló az igazolást lehetőleg a hiányzás utáni napon hozza magával. Ha a tanuló a mulasztást követő egy héten belül nem igazolja távolmaradását, mulasztott órái igazolatlanok. Ebben az esetben a jogszabály alapján az iskola köteles: A tanuló első igazolatlan órájáról a szülőt értesíteni 10 igazolatlan óra után a szülőt felszólítani, a jegyzőt és a gyámhatóságot értesíteni, 30 igazolatlan óráról a családsegítő szolgálatot tájékoztatni, 50 igazolatlan óra esetén a jegyzőnél feljelentést tenni. 6. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kettőszázötven tanítási órát vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 7. A félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie akkor is, ha felmentették a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól. Jutalmazás, büntetés 1. Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez képest kiemelkedően végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, illetve hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Ennek formái: szaktanári dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, tantestületi dicséret. 2. Az a tanuló, akinek intézményi szinten kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. 3. A házirend megsértése fegyelmező intézkedést von maga után. Ennek formái: szaktanári, osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés, intő vagy rovó, amit a tanuló tájékoztató füzetébe kell beírni. Súlyos esetben az iskola fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 4. Iskolánkban pontozásos rendszer is segíti a tanulók jutalmazását és büntetését. Jutalompont a következő esetekben adható: közösségi munka, verseny, szereplés, dekorálás, gyűjtőmunka, békéltetés, takarítás, hulladékgyűjtés, ünneplőruha viselése, rongálás helyreállítása, kártérítés megfizetése, szülői együttműködés, tájékoztató füzet vezetése, környezettudatos magatartás, illetve bármilyen egyéb jó cselekedet esetén. 5

6 Büntetőpont jár: saját és más testi épségének veszélyeztetése, felbujtás, zsarolás, fenyegetés, rongálás, lopás, hamisítás, együttműködés hiánya, kártérítés elmaradása, szerencsejáték, mások méltóságának megsértése, trágárság, dohányzás, köpködés, késés, engedély nélküli iskolaelhagyás, szülői együttműködés hiánya és egyéb egyedi esetekben. Fegyelmi eljárás 1. A fegyelmi eljárást a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 5. számú melléklete alapján folytatjuk le. 2. Az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítjuk, hogy az iskolában az iskolai szülői szervezet és a diákönkormányzat közösen működtesse a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárást, melynek célja a kötelességszegéshez vezető események feldolgozása, értékelése, illetve az értékelés alapján a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása, a sérelem orvoslása. 3. A lefolytatás lehetőségének feltétele, hogy azzal a szülő egyetértsen. 4. Az egyeztető eljárás rendje: kötelességszegő értesítése a fegyelmi eljárás elindításáról, és az egyeztetési eljárás lehetőségének igénybe vételéről, 5 napon belül kiskorú szülője írásban kérheti az eljárás lefolytatását, ha ez eljárás tíz napon belül nem vezet eredményre, a fegyelmi eljárást le kell folytatni, ha a sértett és a kötelességszegő 15 napon belül megegyeznek, a fegyelmi eljárást a megállapított időre, de legfeljebb 3 hónapra fel kell függeszteni, ha ez idő alatt a sértett nem kéri a fegyelmi eljárás folytatását, azt meg kell szüntetni. 5. A megállapodást írásban rögzítjük, szükség esetén az osztály vagy az iskola nyilvánossága előtt megvitatható. Térítési díj 1. Az étkezési díjat a gazdasági ügyintéző által megállapított és a szülők, tanulók számára a hirdetési táblán jelölt időpontban előre kell befizetni. 2. Az előre befizetett, de a hiányzás miatt fel nem használt térítési díjat a következő hónapban beszámítjuk. 3. Indokolt esetben a tanulók szülei kedvezményes vagy ingyenes étkezési lehetőséget, esetleg halasztást kérhetnek gyermekeik részére az iskola élelmezési ügyekkel foglalkozó dolgozójának tájékoztatása alapján a gazdasági irodában. 4. Betegséget, távolmaradást és a gyermek várható visszaérkezését személyesen vagy telefonon lehet bejelenteni reggel 8:30 óráig a gazdasági irodában. Nyilvánosság 1. A házirend egy példányát a szülőknek beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása esetén átadjuk. A dokumentum megtekinthető az iskola honlapján. 2. A tanév elején sor kerül a házirend ismertetésére a gyerekek részére az év eleji osztályfőnöki órák egyikén. 6

7 3. Jelen házirendet az intézmény nevelőtestülete i ülésén fogadta el, elfogadása napjától hatályos. A nevelőtestület nevében: Farkasné Karres Éva igazgató Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék A Házirendet a nevelőtestület én elfogadta. A Házirend életbelépésének időpontja: Farkasné Karres Éva igazgató A szülői szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat képviselőivel tartott megbeszélésen a Házirend ismertetésre került. Az érintettek véleményezési jogukkal élve a dokumentumban megfogalmazottakkal egyetértettek. Szülői szervezet képviselője diákönkormányzat-vezető diákönkormányzatot segítő tanár 7

8 Tartalomjegyzék Érvénybeléptetı rendelkezések... 4 A házirend hatálya... 5 A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módja,továbbá az intézményegység, által elvárt viselkedés szabályai... 7 A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának módja:... 7 A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje:... 7 A tanulókat és közösségeiket megillető jogok... 9 A tanuló kötelességei, kötelezettségei: Az intézményegységben általánosan elvárt viselkedési, magatartási szabályok: Az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben függetlenül az oktatás munkarendjétől ingyenes(tandíjmentes) Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások A befizetés rendje: A visszatérítés A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai: A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái: A tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formája: f) a fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásuk elvei(a kártérítés szabályai) A fegyelmező intézkedések formái(a fokozatosság elvét is figyelembe véve): A fegyelmező intézkedések alkalmazásának elvei: A kártérítés szabályai: (1) g) elektronikus napló használata esetén a szülı részérıl történı hozzáférés módja (1) h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A tanulmányok alatti vizsgák Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei: A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje: Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje A tanulmányok alatti vizsgák általános eljárási szabályai: (2) a) a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a fıétkezésre biztosított hosszabb szünet idıtartama, a csengetési rend A tanulói munkarendre vonatkozó általános érvényű szabályok: A tanulói munkarend tanévenként a tanév helyi rendjében is szabályozásra kerül A tanulói heti munkarend A tanulói napi munkarend A tanulói tanórai munkarend A tanulók tanórák közötti szünetének rendje Hétvégi házi feladat szabályai, az iskolai dolgozatok szabályai A házi feladat szabályai: Az iskolai dolgozatok szabályai: (2) c) a tanórai és egyéb foglalkozások rendje Az intézményegység tanórán kívüli (egyéb) foglalkozásai:

9 (A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjas szakirányban tanulóknak adott esetben kötelező) FELZÁRKÓZTATÓ foglalkozások SNI-s tanulóknak szervezett KIEGÉSZÍTŐ (rehabilitációs, fejlesztő egyedi tanulási terv szerint megvalósítandó) egyéb foglalkozások Az egyéni felkészülés (2) d) a tanulók tantárgyválasztásával, annak módosításával kapcsolatos eljárási kérdések (1) e) a kollégiumi lakhatás ideje alatt a kollégiumon kívüli tartózkodás során elvárt tanulói magatartás (2 )f) az intézményegység helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az intézményegységhez, tartozó területek használatának rendje AZ ÉPÜLET használatának általános sazbályai: A tanulóra vonatkozó védő-óvó előírások, szabályok Balesetvédelem Vagyonvédelem Az intézményegységi ügyeleti rend szabályozása: Az intézményegység helyiségei, berendezési tárgyai használatának rendje: A TANTERMEK A SZAKTANTERMEK KÖZLEKEDŐK, FOLYOSÓK, ELŐTEREK használata MOSDÓK, WC-K használata TANÁRI/ISKOLA TITKÁRI ÜGYVITELI ÉS IRODA használata Az intézményegység eszközei használatának rendje: Az intézményegységhez, tartozó területek használatának rendje (2) g) az intézményegység által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó intézményegységen kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás Záró rendelkezések

10 INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Óvoda és Szakképzı Iskola OM: (székhelye: 3534 Miskolc, Téglagyár u. 3.) Szakképzési intézményegysége, telephelye (a továbbiakban intézmény vagy intézmény(egység), címe: 3530 Miskolc, Petıfi S. u. 11.) N Y I T O T T A J T Ó B A P T I S T A SZAKKÉPZŐ I S K O L A OM: Miskolc, Petıfi Sándor utca 11.sz. T E L E P H E L Y E Hatálya kiterjed az intézményegység minden tanulójára és dolgozójára, munkatársára. Készítette: az intézményegység intézmény(egység)vezetıje Fızı Sándor Jóváhagyta: Farkasné Karess Éva intézményvezetı Bódis Sámuel fenntartó 3

11 Érvénybeléptető rendelkezések Házirendet a diákönkormányzat véleményének kikérésével - az intézmény nevelıtestülete, alkalmazotti közössége szeptember 01-én elfogadta.. Nevelıtestület részérıl Az érvénybeléptetésével a fenntartó nevében egyetértek. Miskolc, szeptember 01. Fenntartó részérıl 4

12 A házirend hatálya Az intézményegység házirendje állapítja meg a törvényben, továbbá a jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az intézményegység, a Szakképző intézményegység (a továbbiakban: intézményegység), által elvárt viselkedés szabályait. Jelen szabályozás az intézményegység érvényes alapító okiratában és érvényes működési engedélyében szereplő jogosítványok aktuális megvalósítása figyelembe vételével készült. Tekintettel van az intézményegységben működő alapvető képzési rendszere: kizárólag szakképző évfolyamokkal szakiskolai és szakközépiskolai feladat ellátás (valamint felnőttoktatás) és munkarendre (nappali-esti). Arra, hogy a tanulók meghatározó módon nagykorúak. Jelen házirend előírásait az alkalmazóknak tanköteles és/vagy kiskorú tanuló esetében a rájuk vonatkozó speciális az intézményegységnek a szülőkkel, gondviselőkkel való együttműködési kötelezettségét előíró és szabályozó jogszabályi előírások figyelembevételével, betartásával kell megvalósítaniuk függetlenül attól, hogy az e dokumentumban esetenként külön leírásra került-e! A házirend szükség szerinti felülvizsgálatának megvalósításáért az intézményegység vezetője felelős. A felülvizsgáltra lehetőség szerint, de legkésőbb a következő tanév indításáig sort kell kerítenie. A szabályzatkötelező kiegészítései: a tandíj mértékét, a térítések összegét, a befizetésükre, visszafizetésükre vonatkozó rendelkezéseket, a fenntartó által adható kedvezményeket - beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is - meghatározó fenntartói dokumentum, az intézményegység-vezető ehhez kapcsolódó írásos tájékoztatói, mint csatolmányok, a házirend (1) h pontja az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei megnevezésű részéhez kapcsolódó függelék. A házirendet a nevelőtestület fogadja el. 5

13 Az azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. Módosítására az intézményegység vezetője felé tett írásos dokumentumban intézményegység tanulói, dolgozói és munkatársai közül bárki tehet javaslatot. Jelen házirend hatálya minden intézményegység használóra - az intézményegység minden tanulójára, az intézményegységben ügyeit intézőre, szülőre, gondviselőre, az intézményegység dolgozójára, munkatársára és a helyiségeket, létesítményeket az intézményegység szolgáltatásait igénybevevőkre - kiterjed, megszegése fegyelmi következményekkel, kártérítési kötelezettséggel jár. A meghatározó intézményegység használókra érvényes hatályosságának tartama: A tanulóra érvényes a tanulói jogviszonyának teljes idejére. Az intézményegység dolgozóira, munkatársaira érvényes munka és/vagy megbízási jogviszonyuk időtartamára. Az intézményegység helyiségeit, létesítményeit, szolgáltatásait igénybevevőkre az igénybevételük időtartamára, annak természete szerinti mértékben. A bármilyen ügyintézés vagy más tevékenység végzése okán bent tartózkodókra bent tartózkodásuk idejére és annak okához igazodóan. A házirend nyilvános.(teljes terjedelmében megtalálható az intézményegység titkárságon, általános érvényességű kivonata pedig az egyes létesítmény részekben kifüggesztve.) Az érvényben levő házirend egy példányát tanévkezdéskor az intézményegység minden tanulója és valamennyi pedagógusa megkapja, tartalmát az első osztályfőnöki órán az osztályközösségekben megbeszélik, s az abban foglaltak megértését és tudomásul vételét aláírásukkal igazolják. 6

14 A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módja, továbbá az intézményegység, által elvárt viselkedés szabályai. A jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának módja: A tanulónak az intézményegységgel tanulói jogviszonyban kell állnia. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje: Az intézményegység tanulói közé - tanulói jogviszony létesítésével - felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. Az intézményegységbe történő jelentkezés a tanulni szándékozó részéről az év bármelyik időszakában lehetséges, azzal hogy az új osztályok indítása a tanév rendjéhez igazodik (szeptember). Az intézményegység nem tart felvételi vizsgát. A felvétel és az átvétel jelentkezés/kérelem alapján történik, melyekről az intézmény(egység)vezetője a következők alapján dönt. 1. A jelentkező/kérelmező részéről helyesen és teljes körűen kitöltött (az első szakképesítés meglétéről, az intézményegység tanulói jogviszony létesítésére vonatkozó alapvető feltételrendszerének megismeréséről, annak elfogadásáról szóló jognyilatkozatát is tartalmazó), aláírt jelentkezési/kérelme. 2. A jelentkező/kérelmezőnek az adott szakképesítés szakmai és vizsga követelményeiben előírtaknak való megfelelése: A szükséges előképzettség, iskolai végzettség (a 8. vagy 10. osztály elvégzése, az érettségi) meglétének eredeti vagy azzal azonos értékű okmány bemutatásával történő igazolása, az Alkalmas minősítést tartalmazó szakmai, (foglalkozás egészségügyi szakorvos részéről történő) egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat eredményének az eredeti dokumentum beadásával történő igazolása. 3. Nagykorúság, a tankötelezettség teljesítése 4. Adott szakirányok esetében a tanuló(elő)szerződés megléte. 5. A regisztrációs és ügyintézési alapdíj megfizetése. 6. Az engedélyezett intézményegységi férőhelyek száma. 7

15 Amennyiben a jelentkező/kérelmezők száma meghaladja az engedélyezett intézményegységi férőhelyek (a felvehető tanulók) számát, akkor a további szempontokat vesz figyelembe: 7. A tanulmányi eredmény. 8. az eddigi tanulmányok során tanúsított iskolába járási fegyelmezettség (hiányzások, ebből is az igazolatlan hiányzások száma) Amennyiben a jelentkező/érdeklődő nem rendelkezik a szükséges előképzettség feltételeivel, azok hiányában a felvételéről, átvételéről írásba foglalt határozatban előírt, adott határidőre teljesített eredményes különbözeti vizsgával kerülhet felvételre, átvételre. Ha a jelentkező/érdeklődő a fenti szempontok 1-5 pontjainak megfelel és van férőhely az általa megjelölt szakirányon és az intézményegység vezetője még is elutasítja felvételét, átvételét, írásos kérelmére az intézmény(egység)vezető köteles indoklást, a jogorvoslat lehetőségét is tartalmazó írásos határozatba foglaltan kiadni az érdeklődő/kérelmezőnek a döntését. A felvétel, átvétel elutasításának legfontosabb indokai lehetnek: a szükséges előképzettség hiánya, egészségügyi alkalmatlanság, pályaalkalmassági hiányok, életkor (be nem töltött 16. életév, kiskorúság, tankötelezettség, általános és/vagy középiskolai gyenge tanulmányi eredmény (év ismétlés és/vagy bukások nagy száma), az eddigi iskolai tanulmányok során tanúsított iskolába járási fegyelmezetlenség (sok a hiányzások, ebből is az igazolatlan hiányzások száma), adott szakirányok esetében a tanulószerződés hiánya, férőhely hiánya. A felvételről szóló értesítés írásban történik. Osztályba, csoportba sorolás szempontja a tanuló által választott szakterület és szakmacsoport, illetve konkrét szakmai érdeklődés, e mellett a létszámokat meghatározó előírások és a szükséges és ésszerű csoportösszevonások, csoportbontások. Az osztályközösségek tanulói a tanórák (foglalkozások) túlnyomó többségét az órarend szerint közösen, egyes órákat csoportban látogatják. A tanulói jogviszony a beiratkozással, annak napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait ettől az időponttól gyakorolhatja. A tanulói jogviszony megszűnése 8

16 Tanulmányok befejezésével a jogszabályi előírások szerint. Az intézményegység a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Fegyelmi tárgyalás határozata alapján, a tanuló fegyelmi büntetése is lehet az intézményegységből való kizárás. (Fegyelmi határozat érvénybe lépése esetén a tankötelezett tanuló esetében a szülő és a tanuló köteles 15 munkanap alatt másik iskolát keresni és a leszámolást befejezni.) A nem tanköteles tanuló tanulói jogviszonya megszűnik, ha a tanuló 30 óránál többet mulaszt igazolatlanul egy tanítási évben, és a szülő értesítése az igazolatlan mulasztásról legalább 2 alkalommal megtörtént. Megszűnik a felnőttoktatásban résztvevő tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban 20 tanóránál többet mulasztott igazolatlanul. Ha a tanulót fegyelmi határozata alapján áthelyezik másik iskolába, akkor a fellebbezési határidő lejárta után 8 napon belül köteles leszámolni. Ha a tanköteles tanuló más iskolából fogadónyilatkozatot hoz, akkor a szülő írásbeli kérelme alapján az intézményegység-vezető engedélyezi a tanuló áthelyezését. A tanulónak leszámolását 8 napon belül meg kell tenni! Ha határidőre nem számol le a tanuló, fegyelmi úton kell megszüntetni tanulói jogviszonyát. Nagykorú tanulónak az intézményegység vezetője felé írásban benyújtott kérelme alapján. A tanulókat és közösségeiket megillető jogok A tanulókat megillető jogokat a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. A tanuló, a kiskorú tanuló szülőjének írásbeli nyilatkozatát be kell szerezni minden olyan intézményegységi döntéshez, amelyből a tanulóra, kiskorú tanuló esetén a szülőre fizetési kötelezettség hárul, a kiskorú tanuló esetén a tanulói jogviszony, keletkezésével, megszűnésével, a tanulói jogviszony szünetelésével, a tanórai foglalkozáson való részvétel alóli felmentéssel, az egyes tantárgyak alóli mentesítéssel és a tanulmányi idő rövidítésével kapcsolatos ügyekben. 9

17 Az intézményegység tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. A diákkörök döntési jogkört gyakorolnak a nevelőtestület véleménye meghallgatásával saját közösségi életük tervezésében, szervezésében, valamint tisztségviselőik megválasztásában, és jogosultak képviseltetni magukat a diákönkormányzatban. A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményegység-vezető bíz meg. A tanuló kötelességei, kötelezettségei: A tanuló köteles: képességei szerint tanulni, a tanítási órán és a foglalkozásokon felkészülten, pontosan, a szükséges felszereléssel (legalább toll/ceruza, füzet) tanuló társai, a tanítás zavarása nélkül jelen lenni, tudásáról számot adni, az általa vállalt vagy rábízott feladatokat teljesíteni Az egyes feladatokra a tanuló önként is jelentkezhet (pl.: szertáros, térképfelelős stb). vagy szükség esetén kijelölhető (pl.: hetes, diákügyeletes), tiszteletet és megbecsülést tanúsítani nevelői, tanárai, az intézményegység dolgozói és tanulótársai iránt az oktatás során használt, a rábízott eszközöket megőrizni az előírásoknak megfelelően használni és karbantartani, megóvni az intézményegység létesítményeit és felszerelését. az általa használt helyiségek rendjét helyreállítani, az intézményegység jó hírnevét megőrizni és fejleszteni. felkérésre részt venni, az intézményegységi tanórai és egyéb (pl.: ünnepélyek, versenyek, rendezvények, szakkörök stb.) foglalkozások előkészítésében, lebonyolításában és utána az eredeti állapot helyreállításában, 10

18 a tanításon kívüli rendezvényeken és foglalkozásokon (pontosan és az estlegesen előírt vagy kért öltözetben). bejelenteni az iskolán kívüli közösségi, egyesületi tevékenységét az osztályfőnöknek. Annak foglalkozásain és rendezvényein amennyiben az ütközik a kötelező tanórai vagy egyéb intézményegységi kötelezettsége teljesítésével - tanulmányi eredményétől és magatartásától függően osztályfőnöki engedéllyel vehet részt. A tanulmányi kötelezettségen túli tanulói kötelezettségek végrehajtásának módja: Különösen a házirend következőkben felsorolt pontjai részletezik a tanulói kötelezettségek végrehajtásának módját az intézményegységben: Az intézményegységben általánosan elvárt viselkedési, magatartási szabályok: 1a) a tanuló távolmaradásának, mulasztásának, (hiányzásának) késésének igazolására vonatkozó előírások 1b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 1c) a szociális ösztöndíj, a szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei, a nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elvei, az elosztás rendje 1d) a tanulók véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái 1e) a tanulók jutalmazásának elvei és formái 1f) a fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásuk elvei(a kártérítés szabályai) 1h) az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje, az osztályozó vizsgára jelentkezés módja és határideje. 2b) az intézményegységi tanulói munkarend (2 )f) az intézményegység helyiségei, berendezési tárgyai, eszközei és az intézményegységhez, tartozó területek használatának rendje 11

19 Az intézményegységben általánosan elvárt viselkedési, magatartási szabályok: Az intézményegység részéről általánosan elvárt, hogy az intézményegységben bármilyen jogcímen tartózkodók legfőbb képen a tanulók és a tanárok, az intézményegységi dolgozók, munkatársak: a rájuk érvényes előírásoknak megfelelően pontosan, a feladataik (kiemelten a tanulás, a tanítás) elvégzésére képes állapotban jelenjenek meg és végezzék dolgukat, személyes higiénéjüket és ruházatukat a tisztaság, rendezettség a kulturáltság (szélsőségektől való mentesség) jellemezze, a napszaknak megfelelően és a BÉKESSÉG üdvözlő szóval köszöntsék egymást, magázó formában kezdjék a szóbeli érintkezést, majd megtartva egymás iránt az alapvető tiszteletet kölcsönös egyetértéssel váltsanak a tegező formára, legyenek figyelmesek, udvariasak, segítő készségűek egymás irányába, tartózkodjanak az illetlen, trágár bántó kifejezések használatától, az indulatos, hangos, durva, sértő viselkedés módtól és főleg a személyek közötti és a tárgyakra, a berendezésre irányuló fizikai erőszaktól, erőszakoskodástól, ne veszélyeztessék se saját, se mások egészségét, testi épségét, tulajdonát, minden veszélyforrást, balesetet, káreseményt jelentsenek, törekedjenek a rájuk vonatkozó szabályok megismerésére, elsajátítására és betartására, az intézményegység részéről kiadott vagy az intézményegység közreműködésével, az intézményegység használattal összefüggésben átadott hivatalos okmányokat (bizonyítvány, értesítő/ellenőrző, diákigazolvány, igazolások stb.) megőrzését, rendeltetésszerű állapotban tartását, használatát személyes odafigyelés és gondoskodás jellemezze. Elvesztésüket az osztályfőnöknek, illetve más, a pótlásról gondoskodni tudó intézményegységi munkatársnak, illetékesnek jelentsék, saját érdekeik érvényesítésénél, jogaik gyakorlásánál ügyeik intézésénél, feladataik végrehajtásánál legyenek mértéktartó figyelemmel társaik és közösségeik, az intézményegység érdekeire és jogaira is. Azok érvényesülését, érvényesíthetőségét legalább is ne akadályozzák, gátolják. az oktató-nevelő munkához kötődő értékben elfogadható tárgyakon, taneszközökön túl lehetőleg más értéktárgyakat (pl. értékes ékszereket,) ne hozzanak, 12

20 a saját akaratukból behozott, saját tulajdonukat képező, vagy használatukba adott, nem intézményegységi értékek biztonságáról teljes felelősség vállalásuk mellet, önállóan vagy az intézményegység arra illetékes személyének bevonásával gondoskodjanak, a mobiltelefonjaikat tanítási órákon, intézményegységi rendezvényeken kikapcsolt állapotban tartsák, csak az indokolt kapcsolattartásuk, illetve hivatalos ügyintézésük, munkájuk végett a tantermeken kívül, lehetőleg másokat nem zavarva diszkréten használják. Mindezek megvalósítása, megvalósíthatósága miatt az intézményegységben, annak területén(esetenként azon kívül vagy attól meghatározott távolságban) és rendezvényén intézményegység-vezetői engedély nélkül - TILOS, súlyos fegyelmi vétséget jelent, illetve kártérítési felelőséggel járhat: életkortól és az intézményegységben tartózkodás jogcímétől függetlenül a dohányzás, ütő, szúró, vágóeszköz, fegyver, fegyvernek minősülő, vagy látszó tárgy, ill. gázspray, önvédelmi fegyver behozatala, még akkor is, ha annak viselésére, használatára rendőrségi engedély van. házi-, vagy más kedvenc állat behozatala, benntartása, a népegészségügyi termékadóról szóló törvény hatálya alá tartozó a szervezetre káros élvezeti cikkek, különösen alkohol- és dohánytermék, az elektromos cigaretta, továbbá tudat módosulást okozó szerek, drogok, kábítószerek behozatala, árusítása, fogyasztása vagy ezek imitálása, mindenféle szerencsejáték (kártya, fogadás, stb.) játék, szórakoztató eszköz, öngyújtó, gyufa, erkölcstelen kiadványok, behozatala, a lépcsőn, padlón, az udvari burkolaton, földön, ablakpárkányon, radiátoron ülni, a padokra, székekre feküdni, azokra a lábukat, cipővel vagy a nélkül feltenni, a falakhoz különösen lábbal, cipővel támaszkodni, ezeken bármilyen módon nyomokat hagyni, a padokat, a székeket, más berendezési tárgyakat eszközöket, a falakat összefirkálni, az ajtókat csapkodni, az ablakokon keresztül vagy az intézményegység épület közvetlen (5 méteren belüli) környezetében a járókelőket zaklatni, valamint különböző tárgyakat ki vagy eldobálni, szemetelni, 13

21 az intézményegységben tartózkodó tanulót - a tanuló törvényes képviselőjének tudta nélkül - rendőrségi, gyámügyi vagy egyéb hivatalos kihallgatásnak, meghallgatásnak alávetni, az intézményegységből kikérni, mobiltelefon, bármilyen kép- és hangrögzítő, lejátszó eszköz (fényképezőgép, kamera, discman, MP3 lejátszó stb.) tanítási órákon, szakmai gyakorlatokon, vizsgákon olyan oktatási, ügyviteli helyen, ahol az elhelyezett eszközök működését zavarhatja a tanári, ügyintézői engedélye nélküli bekapcsolása, bekapcsolt állapotban tartása, használata, az intézményegység részéről kiadott vagy az intézményegység közreműködésével, az intézményegység használattal összefüggésben átadott hivatalos okmányok (bizonyítvány, értesítő/ellenőrző, diákigazolvány, igazolások stb.) átjavítása szándékos megrongálása, másokra történő jogtalan átruházása, elvesztésük osztályfőnöknek történő kötelező jelentésének elmulasztása. (1) a) A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, (hiányzásának) késésének igazolására vonatkozó előírások Valamennyi tanulónak a beiratkozásával vállalt legalapvetőbb kötelezettsége, hogy a tanítási órákon részt vesz. Amennyiben a tanuló a kötelező intézményegységi foglalkozásról távol marad, mulasztását (hiányzását) igazolnia kell. A tanuló előzetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az intézményegységtól. A hiányzás kezdő napján a tanuló köteles bejelenteni a mulasztás okát az osztályfőnöknek. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére előzetesen engedélyt kapott a távolmaradásra, beteg volt és ezt igazolja, hatósági intézkedés, állampolgári kötelezettségeinek teljesítése vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott a kötelező foglalkozásokon részt venni. Családi okok miatt nagykorú tanuló esetén a tanuló saját maga tanévenként legfeljebb öt, tanítási napról történő távolmaradást igazolhat. 14

22 A szaktanár saját órájáról adhat távolmaradási engedélyt. A hiányzás miatti tanulmányi elmaradást pótolni kell. Az intézményegység képviseletében illetve a külső intézmények kérésére történő távolmaradás esetén a tanuló távolmaradását az intézményegység nem tekinti hiányzásnak. Minden egyéb hiányzás csak hivatalos okmánnyal igazolható (orvosi igazolás, idézés, kikérő, közlekedési vállalat igazolása, stb.). A hiányzást követő első tanítási napon, de legfeljebb az utolsó hiányzási naptól számított négy napon belül a tanuló minden előzetes felszólítás nélkül köteles az igazolásokat osztályfőnökének (az osztályfőnök távolléte esetén az intézményegység titkárnak) bemutatni, leadni. A négy napon túl érkező igazolásokat az osztályfőnök nem köteles elfogadni. Megszűnik tanulói jogviszonya annak a tanköteles tanulónak, aki 10 és annak a tankötelezettségét már teljesített tanulónak, aki 20 tanítási óránál igazolatlanul többet mulaszt. (hiányzik). Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az intézményegység a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az intézményegység intézmény(egység)vezetője haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén 30 óra. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen 1 adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint 50%-áról - akár igazoltan, akár igazolatlanul - távolmaradt, félévkor és év végén osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. 15

23 Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Tanulók kötelesek a tanítás megkezdése előtt legalább 10 perccel az intézményegységbe megérkezni. A tanórai foglalkozás kezdetére meg nem érkezett tanuló késik. A késését a mulasztásának (hiányzásának) igazolására megadott módon kell igazolnia. A késések idejét össze kell adni. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás időtartamát, a késés egy igazolt vagy igazolatlan órának minősül. Az elkéső tanuló köteles a tanórai foglalkozás lehető leg kisebb mértékű megzavarására törekedve bekapcsolódni az adott tanóra menetébe. (1) b) a térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések, továbbá a tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Az itt meghatározott szabályok alapján az intézmény (egység) vezetője dönt a tandíj mértékéről, az adható kedvezményekről és a befizetés módjáról. Az állam által költségvetési hozzájárulásban részesített iskolai rendszerű szakképzésben függetlenül az oktatás munkarendjétől ingyenes(tandíjmentes) - a tanuló részére az első szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben 5 tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben 3 tanéven keresztül, valamint egy szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel hosszabb ideig, a tanuló részére az iskolai rendszerű szakképzésben az első komplex szakmai vizsga és első alkalommal a javító- és pótló vizsga. (A volt tanuló részére első alkalommal a tanulói jogviszony megszűnése után is a javító- és pótló vizsga.) 16

24 minden esetben ingyenes az iskolai rendszerű szakképzésben való részvétel a halmozottan hátrányos helyzetű és az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló kivételével a sajátos nevelési igényű tanuló részére. az enyhe értelmi fogyatékos és az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló részére a második szakképesítés megszerzéséig. A kormányhivatal méltányosságból, a hátrányos helyzetű tanuló kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja kérelmére, valamint tartós betegség vagy egyéb, méltányolható körülmény esetén a tanuló kiskorú tanuló esetén szülője, gyámja kérelmére és a szakképző iskola javaslatára engedélyezheti a fenti időtartam(5, ill. 3 tanév) legfeljebb két tanévvel történő meghosszabbítását. Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások a jogszabályokban meg nem határozott az Iskola részéről nem kötelezően előírt - egyéb foglalkozások,.a térítési díj mértéke a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának tizenöt húsz százaléka. a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlése. A térítési díj mértéke a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának öt húsz százaléka a tizennyolc éven aluli tanulóknál, egyébként a húsz negyven százaléka. a független vizsga. A térítési díj mértéke tantárgyanként nem lehet magasabb, mint az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 3,75%-a. a tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. A térítési díj mértéke a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló, szakképzésért felelős miniszter által kiadott rendeletben meghatározott vizsgadíj és vizsgáztatási díj együttes összege egy tanulóra jutó hányadának mértékével azonos. Tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások a tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a második vagy további szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. 17

25 középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése, a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, A nem magyar állampolgároknak tandíjat kell fizetni az intézményegységi szolgáltatások igénybevételéért. A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A számítás elvégzéséért és a díjak tanévre vonatkozó mértékéről, az adható kedvezményekről és a befizetés módjáról, a tanulók kiskorú tanuló esetében a szülő, gondviselő - erről szóló tájékoztatójának elkészítéséért az intézmény (egység) vezető felel. A tanulók személyenkénti tájékoztatása a díj fizetési kötelezettség tanulónkénti előírása majd a meghatározottak szerinti beszedése, az osztályfőnökök és a gazdasági/pénzügyi ügyintéző közreműködésével, az iskolatitkár feladta és felelőssége. A kihirdetés módja: írásos tájékoztató, amelyet az intézményegység tanulói osztályfőnököktől kapnak meg, az átvételt egy erről szóló összesítő lapon az aláírásukkal igazolják. az intézményegységgel tanulói jogviszonyt létesíteni kívánó új tanulók, a jelentkezésük során az intézményegység-titkártól kapják meg. az intézményegység intézmény(egység)vezetője jelen szabályzat csatolmányaként dokumentál. Az induló, első képzési évfolyamon tanulmányaikat megkezdőkre vonatkozó kihirdetésre kerülő díjakat az intézményegység legalább 25 fős tanulói létszámmal induló osztályokra vonatkozóan állapítja meg. Amennyiben ettől eltérő (kisebb) létszámmal indítja az adott osztályt, abban az esetben fenntartja azt a jogot, hogy a térítési díjat arányosan változtathassa (növelhesse). Erről a jelentkezett tanulót beiratkozása, illetve az arról szóló döntése előtt, írásos formában tájékoztatja. A második vagy további évfolyamoknál ugyanezek az általános szabályok érvényesek azzal az eltéréssel, hogy a befejezett évfolyam/tanév végén a tanulóknak a következő időszakra adott tájékoztatóban megadott díjakra vonatkozóan kell érteni. 18

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató

H Á Z I R E N D. Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató H Á Z I R E N D Hajdúsámson, 2015. február 11. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 I. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő rendelkezések A házirend intézményünk egyik alapdokumentuma. Rögzíti

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje

A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje XX. Kerületi Kossuth Lajos Gimnázium 1204 Budapest, Ady Endre u. 142. Tel/fax.: 283 1270 E-mail: kossuth@klgbp.hu Internet: www.klgbp.hu A Kossuth Lajos Gimnázium Házirendje 2 E házirendet a köznevelésre

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Gimnázium

Vörösmarty Mihály Gimnázium Vörösmarty Mihály Gimnázium HÁZIREND 2006/2007-es tanév A nevelőtestület elfogadta: 2006. november 27.... a nevelőtestület részéről... az SZV részéről... a DÖK részéről... az iskolavezetés részéről 1 TARTALOM

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

II. módosításokkal egységes szerkezetben

II. módosításokkal egységes szerkezetben Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu HÁZIREND II. módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék Tartalom

Tartalomjegyzék Tartalom Tartalomjegyzék Tartalom 1. Házirend fogalma... 4 2. A házirend hatálya... 4 3. Tanulók véleménynyilvánítási joga, a házirend elfogadása... 4 4. A házirend nyilvános... 5 5. A gyermekek, a tanulók kötelességei...

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu HÁZIREND 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu TARTALOM 1. Bevezető... 5 1.2. A Házirend célja... 5 1.3. A Házirend hatálya... 5 1.4.

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA dolgozni csak pontosan, szépen SZÁRCSA ÁLTALÁNOS ISKOLA JE 2015. 2 BEVEZETŐ... 3 I. AZ ISKOLAI MUNKARENDDEL, AZ ISKOLAI FOGLALKOZÁSOK RENDJÉVEL, AZ ISKOLA HELYISÉGEINEK, ESZKÖZEINEK HASZNÁLATÁVAL, A TANULÓBALESETEK

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény,

Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, Kinizsi Pál Gimnázium és Szakközépiskola partnerközpontú intézmény, amely sikeresen kiépítette a COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program I. Intézményi modelljét ABONY HÁZIREND Jóváhagyta:

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIRENDJE. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola Házirendje 2015 TISZAALPÁRI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályba lépés időpontja: 2015.december 4. Tartalom 1. Bevezetés... 4 1.1. A házirend

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 1/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT HÁZIREND MÓDOSÍTÁSÁRÓL Papp András Igazgató

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8

1.3 A tanuló távolmaradásának, mulasztásának és késésének igazolására vonatkozó előírások... 8 BUDAPEST XXII. KERÜLETI NÁDASDY KÁLMÁN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. Tartalom 1 Az Általános Iskolai tagintézmény házirendje... 5 1.1.1 A tanulói jogok gyakorlásának módja...

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2015. szeptember 1. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE

A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 1 A Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola HÁZIRENDJE 2013 Bácsalmási Hunyadi János Gimnázium és Szakiskola (Székhely: 6430 Bácsalmás, Szent János u. 5.) 1 2 Tartalom A házirend célja, hatálya

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA VILÁG VIRÁGA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Módosításokkal kiegészített egységes szerkezetben 2013 Tartalom Intézményi adatok... 3 Az iskola telephelyei (és a telephelyen működő művészeti ágak, tanszakok)...

Részletesebben

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300

Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 Ikt.sz.: 643-1/2013. Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7. OM: 029300 HÁZIREND Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest, Nádor utca 32. 1. Általános

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE

A KTKT Általános Iskola és Középiskola HÁZIRENDJE A KTKT Általános Iskola és Középiskola BORÓKA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE 2010. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND

NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND NEPOMUKI SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 200422 HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 3 2. AZ ISKOLA MUNKARENDJE 4 2.1. A tanítási nap rendje 4 2.2. A tanórák rendje

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben