Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015."

Átírás

1 Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015.

2 Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A tanuló jogai A tanuló kötelességei Az iskola nagyobb tanulóközösségei Magántanulói, vendégtanulói jogviszony... 7 IV. A SZÜLŐK JOGAI, KÖTELESSÉGEI Szülők jogai: A szülők kötelessége:... 8 V. A PEDAGÓGUS JOGAI, KÖTELESSÉGE A pedagógusok jogai: A pedagógusok kötelességei:... 8 VI. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 9 VII. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 9 Jogorvoslat módja tanulói jogsérelem esetén VIII. A TANULÓK, SZÜLŐK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI A tanuló véleménynyilvánítási joga A szülő véleménynyilvánítási joga A rendszeres tájékoztatás rendje és formái Vallási, nemzetiségi, etnikai jogok gyakorlása,erkölcstan/ hit- és erkölcstanoktatás IX. AZ ISKOLA MUNKARENDJE a) Tanítási órák b) Óraközi szünetek c) Egyéb foglalkozások Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés A napközi otthonra vonatkozó szabályok d) Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába d) Szakkörök, sportkörök

3 e) Iskolai rendezvények f)a hetes és az ügyeletes kötelességei g)tanórán kívüli foglalkozások, a tantárgyválasztással, annak módosításával összefüggő eljárási kérdések h) Eszközök, létesítmények igénybe vétele i) Az iskola helyiségeinek használati rendje Tornaterem használata Az informatikaterem és a nyelvi labor használati szabályzata Tantermek, fejlesztő termek használati szabályzata Udvar használati rendje: A folyosó használati szabályzata j) Egészségügyi felügyelet, vizsgálat megvalósulása X. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA XI. FEGYELMEZŐ ÉS JUTALMAZÓ ELJÁRÁSOK A fegyelmi intézkedés fokozatai és formái: Jutalmazások rendje: XII. VIZSGÁK ÉS FELMENTÉSEK Osztályozó, és javító vizsgák szabályai Felmentések tantárgyak alól XIII. TANKÖNYVRENDELÉS, KEDVEZMÉNYEK, TÉRÍTÉSI DÍJ Szülők tájékoztatása a következő évi tankönyvekről, taneszközökről A tanulók által igénybe vehető kedvezmények, és az igénybevétel feltételei Térítési díjak XIV. AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI I ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE: XV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK Záró rendelkezések

4 I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI Az intézmény neve: VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM azonosító: Nyilvántartási szám: Az intézmény székhelye: 3351 Verpelét, Ifjúság út 34. Az intézményfenntartó szerve, címe: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1054 Budapest Nádor utca 32. Az intézmény működtetőjének neve és címe: Verpelét Város Önkormányzata 3351 Verpelét, Kossuth út 73. Az intézmény alaptevékenysége: Alapfokú oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyamon) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évfolyamon) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása Iskolai intézményi étkeztetés Általános iskolai napközi otthonos nevelés Évfolyamok száma: 8 évfolyam. Angol-magyar kéttannyelvű oktatás Zeneművészeti oktatás II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az intézmény belső életét szabályozza. Hatályos az intézmény teljes területén, illetve az iskola által szervezett rendezvényeken. 2. A házirend érvényes a gyerekekre, a pedagógusokra és az intézmény dolgozóira egyaránt, valamint az intézményben tartózkodó szülőkre, látogatókra és a rendezvényeken megjelenő személyekre. 3. A házirend a hatályba lépés napjától, visszavonásig érvényes. 4

5 4. Az intézmény gyermekeire, dolgozóira a házirenden kívül vonatkozik minden olyan belső szabályzat, ami rájuk egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk a szervezeti és működési szabályzat, valamint a pedagógiai program. 5. Az intézmény házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki, tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, a munkarenddel, a foglalkozásokkal, az iskola helyiségei és az intézményhez tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 6. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. 7. A házirendet az alkalmazotti közösségi értekezlet fogadja el a diákság, a szülői képviseletek és a Kisebbségi Önkormányzat egyetértési jogának gyakorlása után. 8. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye. III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betarttatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A házirend szabályai - mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belső jogi normák - kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsősorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi előírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is be kell tartani. Az osztályfőnökök minden tanév első osztályfőnöki óráin kötelesek értelmezni tanítványaikkal a Házirend szövegét, és megismertetni azokkal a szabályokkal, amelyek a tanulói jogokkal és kötelességekkel foglalkoznak. 1. A tanuló jogai 1. Tanulói jogok gyakorlásának, időpontjának kezdete: a beiratkozást követő első tanítási nap. A tanuló joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 3. A tanuló joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak. 4. A tanuló joga, hogy választó és választható legyen a diák érdekeket képviselő szervezetbe (diákönkormányzat). 5. A tanulót nem érheti hátrány, vallási-, etnikai-, lelkiismereti meggyőződése, ezekkel kapcsolatos véleménye, kifejtett nézete miatt. 6. A tanulónak joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz mások viselkedése magatartása miatt őt hátrány ne érje. 5

6 7. A tanulónak joga, hogy a tanulmányi munkához a tanítási órán kívül is segítséget kapjon (korrepetálás, egyéni foglalkozás, egyéni fejlesztés). 8. A tanulónak joga, hogy részt vegyen az iskola kulturális- és sportéletében, iskolai tanulmányi versenyeken, pályázatokon. 9. A tanulónak joga, hogy részt vegyen tanórán kívüli foglalkozásokon. 10. A tanulónak joga, hogy hit- és vallásoktatásban részt vegyen, melynek az iskola helyet ad. 11. A tanulónak joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 12. A tanulónak joga, hogy személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. E joga érvényesülése érdekében az iskolában diákönkormányzat működik. 13. A tanulónak joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt mondjon az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról. (DÖK gondoskodik a panaszok gyűjtéséről és az érdemi válaszok visszajuttatásáról) 14. A tanulónak joga, hogy témazáró dolgozat idejét, témáját 2 munkanappal hamarabb megismerje. Ugyanabban az osztályban egy napon két témazáró megírásánál többre ne kerüljön sor. 15. A tanulónak joga, hogy dolgozatait, írásbeli munkájának érdemjegyét a következő tanórán, de legkésőbb 10 munkanapon belül megtudja, illetve munkáját megnézhesse 16.A tanulónak joga, hogy zeneművészeti oktatásban vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében; 2. A tanuló kötelességei 1. A tanuló kötelessége, hogy a Pedagógiai Programban foglalt tanulmányi kötelezettségének eleget tegyen, felkészüljön a tanórákra, házi feladatait elkészítse, hogy képességeinek megfelelő teljesítményt nyújtson az iskolai előmenetele során. 2. A tanuló kötelessége, hogy a tantárgyak teljesítési követelményeinek megfeleljen. 3. A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon; hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. A tanuló kötelessége továbbá, hogy azokon a tanórán kívüli foglalkozásokon is megjelenjen, amire előzetesen jelentkezett, és hiányzásait ugyancsak igazolnia kell. 4. A tanuló kötelessége, hogy magatartása fegyelmezett legyen, a létesítményekre vonatkozó szabályokat tartsa be. 5. A tanuló kötelessége, hogy védje a személyi és közösségi tulajdont. 6. A tanuló kötelessége, hogy az iskola vezetőinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 7. A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, és haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait vagy másokat, veszélyeztető állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlelt. 8. A tanuló kötelessége, hogy elsajátítsa és betartsa az egészségvédelmi, baleset-elhárítási és tűzvédelmi szabályokat. Tanév kezdetekor az osztályfőnök a tanuló tudomására hozza e szabályzatok tartalmát, melynek elsajátítását a tanuló aláírásával igazolja. 9. A tanuló kötelességei, hogy részt vegyen az iskola által szervezett kötelező egészségügyi és szűrővizsgálatokon. 6

7 10. A tanuló kötelessége, hogy az iskola termeiben, berendezéseiben, létesítményében okozott károkat megtérítse. 11. A tanuló kötelessége, hogy megtartsa az intézményi szervezeti és működési szabályzatban, továbbá a házirendben foglaltakat. 3.Az iskola nagyobb tanulóközösségei A tanulók nagyobb közössége a tanulólétszám 50% + 1 fő. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a Diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételüket. 4. Magántanulói, vendégtanulói jogviszony Egyéni helyzetére való tekintettel a szülő kérheti a tanuló tanórák látogatása alóli felmentését, magántanulói jogviszony létesítését. Az erre irányuló, megfelelő indoklással alátámasztott kérvényt az iskola igazgatójához kell benyújtani. Az intézmény vezetője egyéni elbírálás esetén engedélyt adhat az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló tanulónak a tanórákon való részvételre vendégtanulóként. 1. Szülők jogai: IV. A SZÜLŐK JOGAI, KÖTELESSÉGEI Szabadon választhatják meg a nevelési-oktatási intézményt. Ismerjék meg az intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról. Tájékoztatást kapjanak gyermekeik fejlődőséről, magaviseletéről, tanulmányi előmeneteléről. A gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kérjenek. Javaslatokat, észrevételt tegyenek az iskola működésével kapcsolatban. Kezdeményezzék foglalkozások, szabadidős tevékenységi formák megszervezését, vegyenek részt ezek szervezésében, vezetésében. Az intézmény vezetőjének engedélyével vegyenek részt a kötelező foglalkozásokon (nyílt nap, fogadóóra, szülői értekezlet). Részt vegyenek a szülői munkaközösség munkájában. 7

8 2. A szülők kötelessége: Gondoskodjanak arról, hogy gyermekeik a tankötelezettségnek eleget tegyenek. Lássák el a gyermeket az oktatáshoz szükséges alapvető eszközökkel és folyamatosan ellenőrizzék azok meglétét. Tartsák tiszteletben az iskola rendjét, a pedagógus emberi méltóságát és jogait. Gyermekeik jogainak érvényesítése érdekében tegyék meg a szükséges törvényes keretek közötti intézkedéseket. Minden elvárhatót tegyenek meg gyermekeik fejlődéséért. Tartsanak rendszeres kapcsolatot a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal. Ellenőrizzék rendszeresen gyermekük tájékoztató füzetét, ellenőrzőjét, és győződjenek meg tanulmányi előmeneteléről. Segítsék elő gyermekük közösségbe való beilleszkedését, az iskola rendjének a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. 1. A pedagógusok jogai: V. A PEDAGÓGUS JOGAI, KÖTELESSÉGE A pedagógiai program alapján megválasztja az ismereteket, tananyagot és a nevelés, tanítás módszereit. Kiválasztja az alkalmazott taneszközöket, tankönyveket, tanulási segédleteket. Irányítja és értékeli a tanulók munkáját, és minősíti tudásukat. Hozzájuthasson a munkájához szükséges ismeretekhez. Részt vegyen az intézmény pedagógiai programjának tervezésében, megvalósításában és értékelésében. Gyakorolja a nevelőtestület tagjait megillető jogokat. Tudását, ismereteit szakmai továbbképzéseken gyarapíthassa. Személyét, mint a pedagógus közösség tagját megbecsüljék, személyiségi jogait tiszteletben tartsák, nevelői oktatói tevékenységét elismerjék. 2. A pedagógusok kötelességei: A rábízott gyermekek testi-lelki fejlődését segítse elő és kísérje figyelemmel. A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztassa. Figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása érdekében intézkedést tart szükségesnek. 8

9 Intézkedjen a gyermek jogainak megóvása érdekében, ha a szülő erre nem képes, vagy nem akar intézkedni. (Esetleg a szülő nem elérhető, vagy más okból akadályozott gyermeke jogvédelmében) A szülő, tanuló javaslatára, kérdéseire érdemi választ adjon. Tartsa tiszteletben a gyermekek emberi jogait és méltóságát. A kötelességek részletes és egyénenkénti leírását a munkaköri leírások tartalmazzák. VI. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Balesetvédelmi okokból tilos testékszer, fülbevaló, ékszer és óra viselete a testnevelésórákon, illetve olyan foglalkozásokon, ahol a munkavédelemmel megbízott személy, vagy a létesítményvezető azt írásban elrendeli. 2. Az iskola létesítményeinek szabályai tartalmazhatnak egyéb olyan megszorító előírásokat, melyek jelen házirendben nincsenek szabályozva, és amelyeket a tanulóknak be kell tartaniuk (pl.: számítástechnika terem). 3. A termekben lévő audiovizuális készülékek, elektronikus hordozók (CD, DVD, laptop, Pen drive, stb.), interaktív tábla csak tanári felügyelet mellett működtethetők. 4. Az iskola területét a tanuló szülői felügyelettel az osztályfőnök vagy az ügyeletes tanár engedélyével hagyhatja el. 5. A tanulók ebédidőben vehetik igénybe A Közösségi Ház területén működő étkezőt. 6. A tanulóknak lehetőségük van, arra hogy az iskolába kerékpárral érkezzenek. Ezeket a kerékpár tárolóban helyezhetik el. Az iskola udvarán a kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos. 7. Az iskola területén és szervezett iskolai rendezvényeken dohányozni, szeszes italt fogyasztani tilos. 8. Tilos haspóló, piercing viselése, testet borító tetoválást fedetlenül viselni, fiúknak fülbevalót hordani. Testékszer viselése tilos! 9. Mobiltelefont a tanuló hozhat iskolába, azonban tanulási idő alatt kikapcsolt állapotban kell tartani. Az iskola a mobiltelefonért nem vállal felelősséget. Ellenkező esetben át kell adnia azt tanárának melyet csak a szülőnek szolgáltatunk vissza. 10. Az ellenőrző könyvnek mindig a tanulónál kell lennie. Az iskolai munkával kapcsolatos közleményeket a szülőkkel alá kell íratni, és azt az osztályfőnöknek havonta ellenőriznie kell. 11. A tanítási órákon a mobiltelefon használata tilos. 12. Az iskola nem vállal kártérítési felelősséget a tanuló értéktárgyaival kapcsolatban, amelyek nem hozhatók összefüggésbe a tanuló tanulmányai folytatásával. 13. Amennyiben a tanulók e házirendben vagy más jogszabályban, iskolai belső szabályzatban foglalt kötelességeit megszegi, fegyelmező intézkedésben, fegyelmi büntetésben részesülhet. VII. A TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA Sérelem esetén az iskola tanulója - kiskorú tanuló esetén törvényes képviselője - a törvényben előírt módon az osztályfőnökétől, illetve az iskola vezetőjétől kérhet jogorvoslatot. 9

10 Az iskolai Diákönkormányzat képviselőinek megválasztása tanévenként a tanév első osztályfőnöki óráján történik, amelyet a Diákönkormányzat (DÖK) megalakulása követ. Az iskolaközösségek életüket érintő bármely kérdésben a diákönkormányzaton (DÖK) keresztül érvényesíthetik jogaikat. A Házirendben meghatározott nagyobb tanulóközösségek tanulói létszámának 51 %-át érintő kérdésekben kötelező kikérni a diákönkormányzat véleményét. Az iskola vezetősége az előbbiektől eltérő esetekben is kérheti a diákönkormányzat véleményét. A tanulói közösségek álláspontjukat a fennálló jogszabályi rendelkezések szerint alakítják ki, melyhez az iskola minden szükséges feltételt biztosít. Jogorvoslat módja tanulói jogsérelem esetén A tanuló jogainak, érdekeinek megsértése esetén a jogszabályban meghatározottak szerint osztályfőnökétől tanácsot, segítséget kérhet, eljárást indíthat, továbbá igénybe veheti a nyilvánosság erejét. Ha az iskola igazgatójához kérelemmel fordul, abban le kell írnia a panasz lényegét tényekkel, adatokkal alátámasztva. A panasz érdemi elbírálásáról, a benyújtást követő 30 napon belül az igazgató köteles intézkedni és arról a tanulót írásban értesíteni. A tanuló joga, hogy minden érdeksérelmi ügyben az iskolai diákönkormányzathoz is fordulhat. VIII. A TANULÓK, SZÜLŐK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSÁNAK, RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSÁNAK RENDJE ÉS FORMÁI A tanuló véleménynyilvánítási joga A tanuló joga, hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson: - az oktatási intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos minden kérdésről, - az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, - az iskola működéséről. A tanuló a véleményét önállóan, illetve a tanulók képviselete útján is elmondhatja. Az iskola a tanulók számára a következők szerint biztosítja a szabad véleménynyilvánítás jogát: -A tanuló a vélemény-nyilvánítási jogával a tanítási órán a pedagógus által meghatározott keretek között élhet. (A pedagógus az óra menetéhez, felépítéséhez igazodva adhat alkalmat arra, hogy a tanulók véleményt nyilváníthassanak.) - A tanuló véleményt nyilváníthat a tanórán kívüli foglalkozásokon, a foglalkozást vezető által meghatározott keretek között. 1

11 - A tanuló szabadon véleményt nyilváníthat az iskola erre a célra megjelölt, erre alkalmat adó fórumain. (a diákönkormányzat, a szülői szervezet, valamint egyéb iskolai közösségek fórumai.) Ezek működését saját szervezeti és működési szabályzatuk határozza meg. A pedagógusok és az intézményvezetők feladata, hogy biztosítsák a tanulók véleménynyilvánítási szabadságát. A szülő véleménynyilvánítási joga A szülő joga hogy, a személyiségi jogok és az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítson melyet: - szóban a szülői értekezleten, az osztályfőnöki órán, a diákönkormányzat ülésein, fórumokon, - az iskola vezetői vonatkozásában fogadóórájuk idejében, - írásban az érintett személyhez, illetve fórumhoz való benyújtással gyakorolhatja. A rendszeres tájékoztatás rendje és formái A tanuló joga, hogy hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, a személyét, illetve a tanulmányait érintő kérdésekről. Ennek érdekében a tanulót tájékoztatni kell, hogy: - a tanulmányi előmenetelét, tanulmányai értékelését megismerje, így az érdemjegyeiről az - ellenőrzőjébe bejegyezve - tájékoztatást kapjon a pedagógustól, - megismerje a teljesítménye értékelésének elveit és eredményét (az értékelési elveket a tanév elején a pedagógusok ismertetik a tanulókkal), - megismerje a számonkérések formáit és évközi rendjét, a megírandó témazáró dolgozat idejéről előre tájékoztatást kapjon figyelembe véve a helyi tanterv erre vonatkozó rendelkezéseit, - írásbeli dolgozatát a pedagógus értékelését követően visszakaphatja, megtekintheti. A tanulónak joga van, hogy: - tanulmányairól tájékoztatást kapjon úgy, hogy tantárgyanként és félévenként legalább a heti óraszámmal megegyező, de legalább két érdemjegye legyen. - információt kapjon az iskola működésével, működési rendjével kapcsolatos kérdésekről, az iskolai pedagógiai programról, és a helyi tantervről. - kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, s arra legkésőbb a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. - megismerje az iskolai életre vonatkozó rendet, a tájékoztatás formáit. A tájékoztatás a tartalmának, jellegének megfelelően történhet: közösen, illetve egyénileg, szóbeli vagy írásbeli tájékoztatás útján. A tanulóval kapcsolatban tájékoztatást adhat: az intézményvezető, a nevelőtestület, a szaktanár, az osztályfőnök, oktató- nevelő munkát végző pedagógus. 1

12 Vallási, nemzetiségi, etnikai jogok gyakorlása,erkölcstan/ hit- és erkölcstanoktatás A köznevelési törvény 46. alapján a tanuló joga, hogy részt vehessen intézményünkben egyházi jogi személy által szervezett erkölcstan/hit- és erkölcstanoktatásban. Minden év május 20-ig a szülő írásban kérheti a hit és erkölcstanoktatást gyermeke számára. Amennyiben erről nem nyilatkozik, az iskola kötelezi a tanulót az erkölcstan etika tantárgy tanulására. IX. AZ ISKOLA MUNKARENDJE Az iskola vezetés javaslata alapján az iskola éves munkarendjét a tantestület alakítja ki az intézmény vezetőségének és a diákönkormányzat véleményének figyelembe vételével. A tanítás nélküli munkanapok időpontjait a tanév kezdetekor kell meghatározni. Az iskola hivatalos nyitvatartási rendje: óráig. a) Tanítási órák A tanítás 8:00 órakor kezdődik. Minden diák a tanítás kezdete előtt legalább 15 perccel korábban érkezzen meg az iskolába. Gyülekezni az iskola udvarán kell, ahonnan az ügyeletes pedagógus kíséretében, általában 7:45-kor vonulnak be a diákok. Rossz idő esetén a gyülekező az földszinti aulában (főépület) illetve a folyosókon (kastély épülete) van. Amennyiben a tanuló kerékpárral jár az iskolába, a kerékpárját az erre a célra kijelölt tárolóban hagyhatja, de az iskola nem vállal felelősséget érte. Aki 8 óra után érkezik, elkésőnek minősül. A késés igazolását az osztályfőnöknek kell bemutatni. A napi munkarendet az órarend és a csengetési rend határozza meg. A tanítási órák általában az 1-6. tanórában tartandók. Csengetési rend: 8:00-8:45 1. óra 8:55-9:40 2. óra 10:00-10:45 3. óra 10:55-11:40 4. óra 11:50-12:35 5. óra 12:45-13:30 6. óra A főétkezésre biztosított hosszabb szünet a 6. tanítási órát követő 30 perces szünet 13:30-14:00 óra között. A szaktantermek igénybe vételénél mindig be kell tartani az adott terem használati rendjét. A tornateremben, bizonyos szaktantermekben (informatika terem, nyelvi labor, emeleti aula) és a szertárakban csak az illetékes tanár jelenlétében tartózkodhatnak a tanulók. Minden tanulótól elvárható, hogy tanítási napokon öltözködjön tisztán, diákhoz illően, legyen ápolt. Testnevelés órákon a közösen megbeszélt öltözetben vegyen részt. A cipőváltás a tantestületi döntés szerint a tantermek előtti folyosórészen, a váltócipő tárolására szolgáló szekrény előtt történik. A termekbe csak váltócipőben mehetnek be a tanulók! 1

13 A tanuló a tanításhoz nem tartozó felszerelést (pl.: tanítást zavaró játék, rádió, magnó, mobiltelefon, mp3 lejátszó, nagy értékű ékszer, számottevő mennyiségű pénz stb.) ne hozzon az iskolába, kivéve, ha erre valamelyik tanár külön engedélyt ad. Az elveszett tárgyakért az iskola felelősséget nem vállal! A tanítási órákon mobiltelefont, mp3 lejátszót, rádiót, magnót használni tilos! Ezeket az óra kezdetekor kikapcsolt állapotban kell eltenni. A tanítás ideje alatt az iskola épületét, területét csak az osztályfőnök vagy igazgató/igazgatóhelyettes engedélyével lehet elhagyni. Ha a tanulónak a tanítási idő befejezése előtt kell távoznia az iskolából (orvoshoz, szüleihez, stb.) akkor az órát tartó tanár a naplóba köteles beírni a távozás pontos idejét és az iskolavezetés által aláírt engedéllyel hagyhatja el az épületet. Tűz- és bombariadó esetén riasztásra a folyosókon és a termekben kifüggesztett rend szerint kell elhagyni az épületet. A menekülési irányokat minden tanév elején az osztályfőnök ismerteti tanítványaival. b) Óraközi szünetek Szünetekben az ügyeletes tanár rendelkezéseit be kell tartani. Szünetekben a tanulók a folyosón, jó idő esetén az udvaron tartózkodnak. A folyosókon, lépcsőházban a diákok kerüljék a lármázást és minden olyan játékot, amely veszélyezteti a testi épséget, vagy rongálást okozhat. A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, vagy a tanári szobában a szünetben intézhetik. Rendkívüli esetben az igazgatót és helyettest azonnal is megkereshetik. Vendégeket (szülőket, hozzátartozókat) csak indokolt esetben, tanári engedéllyel fogadhatnak a tanulók. Telefonhoz csak rendkívül indokolt esetben hívható tanuló. Az iskola tanulóinak étkezési lehetőségét az ebédlő biztosítja. Étkezni csak kulturáltan és fegyelmezetten lehet. Ügyelni kell a rendre és a tisztaságra. c) Egyéb foglalkozások Az iskola a tanulók számára a tanórai foglalkozások mellett az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat szervezi: Napközi otthon A köznevelési törvény előírásainak megfelelően, ha a szülők igénylik az iskolában tanítási napokon a délutáni időszakban az első-hatodik évfolyamon napközi otthon működik. A tanítási szünetekben igény esetén összevont napközis csoport üzemel, ha ezt olyan tanulók szülei igénylik, akiknek otthoni felügyelete nem megoldott. 1

14 Diákétkeztetés. A napközi otthonba felvett tanulók napi háromszori étkezésben (tízórai, ebéd, uzsonna) részesülnek. A napközibe nem járó tanulók számára igény esetén az iskola ebédet (menzát) biztosít. Az iskola működtetője által megállapított étkezési térítési díjat a konyha vezetője által megjelölt időpontban kell időben befizetni. Tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. Iskolai sportkör Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör sportcsoportjainak foglalkozásai a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítják a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök A különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek művésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szerveződhetnek valamilyen közös érdeklődési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe vételével minden tanév végén az iskola nevelőtestülete dönt a tanulói igények (május 20-ig) felmérése alapján. Versenyek, vetélkedők, bemutatók A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, művészeti stb.) versenyek, vetélkedők, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. Kirándulások Az iskola nevelői a nevelőmunka elősegítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal kirándulást szervezhetnek. A tanulók részvétele a kiránduláson önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. Szabadidős foglalkozások A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésére kívánja a nevelőtestület a tanulókat azzal felkészíteni, hogy a felmerülő igényekhez és a szülők anyagi helyzetéhez igazodva különféle szabadidős programokat szervez (pl.: túrák, kirándulások, táborok, színház és múzeumlátogatások, klubdélutánok, táncos rendezvények stb.). A tanulók részvétele a szabadidős rendezvényeken önkéntes, a felmerülő költségeket a szülőknek kell fedezniük. 1

15 Hit-és vallásoktatás Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelő és oktató tevékenységétől függetlenül hit-és vallásoktatást szervezhetnek. A hit-és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat az iskola nevelői óra és óra között szervezik meg. Az ettől eltérő időpontokról a szülőket előre értesíteni kell. Az egyéb foglalkozásokra való tanulói jelentkezés Az egyéb foglalkozásokra történő jelentkezés - a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az előző tanév végén, május 20-ig kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre a következő tanévre - szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon, valamint az egyéni foglalkozásokon kötelező, ez alól felmentést csak a szülő írásbeli kérelmére az iskola igazgatója adhat. A tanórán kívüli foglalkozásokról történő távolmaradást is igazolni kell. Az iskolai könyvtár együttműködési megállapodás alapján a községi könyvtárral közösen működik. A nyitvatartási idő évenként változhat. A könyvtár szolgáltatásait csak a beiratkozott tanulók és iskolai dolgozók vehetik igénybe. A beiratkozás egyénileg történik, és egy tanévre szól. A napközi otthonra vonatkozó szabályok 1. A napközi otthonba foglalkozásra történő felvétel a szülő kérésére történik. 2. A napközi otthonba tanévenként előre minden év május 20-ig valamint első évfolyamon a beiratkozáskor kell írásban jelentkezni. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését. 3.Az iskola a napközi otthonba minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz. 4. Amennyiben a napközis csoportok létszáma meghaladná a köznevelési törvényben előírt létszámot, a felvételi kérelmek elbírálásánál előnyt élveznek azok a tanulók, akiknek mindkét szülője dolgozik, akik állami gondozottak, akik nehéz szociális körülmények között élnek. 5. A napközis foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek és délután óráig tartanak. 1

16 6.A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülőnek igazolnia kell. 7.A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülő személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el. 8.Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával folyamatosan példát mutat a tanév végén jutalomban részesíthető. 9.A napközis csoportokban az alábbi tanulói felelősök működnek: osztályonként egy tanulmányi felelős, nemenként egy tisztaságfelelős. egy játékfelelős. 10. A tanulmányi felelősök megbízatása egy hétre szól. A tanulmányi felelősök feladatai: tájékoztatják a házi feladatokról a napközis nevelőket, segítenek a házi feladatok ellenőrzésében, elkészítésében. 11.A tisztaságfelelősök megbízatása egy hétre szól. A tisztaságfelelősök feladatai: felügyelnek a napközis terem, valamint a mosdók rendjére, tisztaságára, ellenőrzik a kézmosás, tisztálkodás rendjét, a tanulás végén letörlik a táblát. 12.A játékfelelős megbízatása egy hétre szól. A játékfelelős feladatai: a nevelőnek segít a játékfoglalkozások szervezésében, lebonyolításában, felügyel a csoport játékainak megóvására, rendet tart a csoport játékszekrényében. d) Az iskolai tanuláshoz nem szükséges dolgok behozatala az iskolába 1.A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt előre valamelyik nevelővel megbeszélik, vagy a tanítás kezdetén az órát tartó nevelőnek bejelentik. Az órát tartó nevelő utasítására a tanuláshoz nem szükséges dolgot a tanulók kötelesek leadni megőrzésre osztályfőnöknek, vagy akadályoztatás esetén az ügyeletes tanárnak. 2.Nagyobb értékű tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegű pénzt a tanulók az iskolába csak a szülő engedélyével rendkívül szükséges esetben hozhatnak. A tanuló nem tarthat magánál fegyvert, fegyvernek minősülő tárgyat, illetve magára, társaira, tanáraira, az iskola más dolgozójára veszélyt jelentő eszközt. 3.Amennyiben a tanuló előzetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idő alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelőnek megőrzésre a tanítás végéig. Első alkalommal az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja, a további esetekben azonban ezeket a dolgokat az iskola csak a szülőnek adja át. 4.Az engedély nélkül, titokban az iskolába bevitt az oktatáshoz nem szükséges eszköz, ha elvész, vagy megrongálódik, kártérítés nem jár a diáknak, kivéve a szándékos károkozást. 1

17 5. A tanulók az iskolába kerékpárral a szülő engedélyével járhatnak. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani. A kerékpárokért az iskola felelősséget nem tud vállalni, ezért javasolt a biztonságos lánc, lakat, stb. alkalmazása. d) Szakkörök, sportkörök A képességek fejlesztését szolgálják a szakkörök, sportköri foglalkozások, amelyekre minél több érdeklődőt várunk. A jelentkezők számára a szakköri és a szakkör jellegű sportfoglalkozás látogatása kötelező. Év közben kimaradni csak a szülő írásos kérésére és az igazgató döntése alapján lehet. A szakkörök szeptember második hetében kezdik meg működésüket. Tevékenységükről haladási naplót kell vezetni. A tanítási idő után a diákok csak tanári felügyelet mellett tartózkodhatnak az iskolában. A foglalkozás előtt legfeljebb 10 perccel érkezhetnek az iskolába, s az udvaron vagy a földszinten csendben várakozhatnak. e) Iskolai rendezvények A délutáni foglakozásokon és az egyéb, iskola által szervezett programokon, rendezvényeken is kötelező a délelőttre előírt rend betartása. A fegyelemért az órát tartó, illetve a rendezvényt, programot szervező és kísérő pedagógus a felelős! Ünnepélyeken az egyen nyakkendő, sötét nadrág, illetve szoknya és fehér ing, illetve blúz a megfelelő öltözék. Az iskolában és az iskolán kívül a tanulóknak szervezett rendezvényeken a tanulóknak dohányozni tilos! Az iskolában és az iskolán kívül a tanulóknak szervezett rendezvényeken szeszesitalt, kábítószert fogyasztani és árusítani tilos! f)a hetes és az ügyeletes kötelességei A hetes kötelességei: Osztályonként két hetes teljesít szolgálatot heti váltásban. Akadályoztatása esetén a névsorban őket követő helyettesít. Gondoskodik, arról hogy a tantermet rendesen tisztán adják át. Jelenti órák elején az osztály létszámát és a hiányzókat. Gondoskodik a tábla tisztántartásáról és krétáról. Kiszellőzteti a tantermet. Ha az órát tartó tanár a becsengetés után 10 percen belül nem jelenik meg a hetesnek jelentenie kell. 1

18 g)tanórán kívüli foglalkozások, a tantárgyválasztással, annak módosításával összefüggő eljárási kérdések Az iskola vezetője minden év április 15-éig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról, amelyekből a tanulók tantárgyat választhatnak. A tájékoztató elfogadása előtt be kell szerezni az SZMK és az iskolai diákönkormányzat véleményét. A tanuló május 20-áig adhatja le a tantárgy megválasztásával kapcsolatos döntését. Ha a tanuló iskolakezdés, illetve iskolaváltás miatt nem tud élni a választási jogával, felvételi kérelmének elbírálása előtt egyezteti elképzeléseit az iskola igazgatójával, illetve az igazgató által kijelölt pedagógussal. A tanuló az igazgató engedélyével módosíthatja választását. A tantárgyválasztás jogát a szülő gyakorolja. A szülő ezt a jogát attól az évtől kezdődően, amelyben gyermeke a tizennegyedik életévét eléri - ha a gyermek nem cselekvőképtelen -, gyermekével közösen gyakorolhatja. Amennyiben a 14 éves kor alatti tanuló szülője (gyámja), 14 év felett a tanuló a tanév megkezdése előtti tanév végén május 20-ig nyilatkozik arról, hogy gyermeke (a tanuló) számára a választható tantárgy tanítását, tanulását igénybe kívánja venni, (írásbeli nyilatkozat alapján) akkor a következő tanév kezdetétől tanév végéig a tanuló számára kötelező a választott tantárgy tanóráinak látogatása, illetve a tananyag elsajátítása, tanulása minimum egy tanéven keresztül. h) Eszközök, létesítmények igénybe vétele A tanulók az iskola helyiségeit az iskola nyitvatartási idejében vehetik igénybe. A tanulók szabadidejükben (szünetekben, a tanórákon kívüli időszakban) az udvart igénybe vehetik pedagógiai felügyelettel. A folyósok igénybevétele csak a tanórákon kívüli időszakban, a tanórán kívüli foglalkozások zavarása nélkül történhet. A tanulók az iskola egyes helyiségeit csak külön meghatározott szabályok figyelembe vételével vehetik igénybe, a házirendben korábban meghatározottak szerint. A tanulók a tanítási idő alatt az iskola területét engedély nélkül nem hagyhatják el. A kilépést az osztályfőnök, vagy az ügyeletes tanár engedélyezheti. i) Az iskola helyiségeinek használati rendje Az iskola 3 épületből áll. Az iskola épületei között csak pedagógus kíséretével/engedélyével mozoghat a tanuló. 1

19 Minden helyiségre az általánosan előírt szabályrendszer vonatkozik. Egyes termek sajátos használati rendje a teremben kifüggesztésre került. A termekbe bevinni kizárólag a tanár által engedélyezett, illetve kért tárgyakat lehet, az ott elhelyezett eszközök, tárgyak rendeltetésszerű használata engedélyhez kötött. A tanulók ingyenesen használhatják az iskola eszközeit, helyiségeit, a Házirendben meghatározott feltételek betartása mellett. TILOS belépnie a tanulóknak a tanári igazgatói szobába, irodákba, raktárhelyiségbe, padlásra, a lezárt helyiségekbe. A tanórai foglalkozások után a tantermek zárva vannak. A terem zárásáról a pedagógusok gondoskodnak. Tornaterem használata A tanulók a tornatermet, valamint az öltözőket a vonatkozó szabályok szerint használhatják. A tornaterem használatára vonatkozó szabályok a tanulókkal év elején ismertetésre kerülnek. A tornatermet megfelelő sportfelszerelés, legalább tornacipő használatával lehet igénybe venni. Az informatikaterem és a nyelvi labor használati szabályzata Általános szabályok: -a terem zárva tartandó, kulcsa az igazgató helyettesi irodában található -óra előtt a diákok a terem előtt várják a tanárt. -a számítógépeket, a rendszergazda által telepített szoftvereket, adathordozókat a tanóra (szakkör) keretein belül minden diák szaktanári felügyelet mellett használhatja -a teremben csak annyian tartózkodhatnak, amennyi használható gép van -a terembe élelmiszert és italt bevinni TILOS, -a tanuló köteles megőrizni a terem tisztaságát, a berendezési tárgyak épségét -A táskákat - biztonsági okokból a terembe bevinni TILOS! -A tanári gépet diákok nem használhatják. Programokat a gépekre telepíteni TILOS! ILLEGÁLIS és JÁTÉKSZOFTVEREK HASZNÁLATA A TEREMBEN TILOS! Tantermek, fejlesztő termek használati szabályzata A tantermek szünetekben csukva vannak. A tanulók 7:45 óráig és az óraközi szünetekben az ügyeletes pedagógus utasítása alapján a folyosón vagy az udvaron tartózkodnak. Minden tanuló köteles vigyázni a tanterem tisztaságára, rendjére, a benne elhelyezett bútorok és eszközök épségére. Udvar használati rendje: Az iskola udvarát a tanulók az iskola nyitva tartása alatt pedagógus felügyelettel használhatják. Minden tanuló köteles az udvar tisztaságát, a növények épségét megőrizni. Sportolásra, labdázásra a délutáni szabadidőben a napközis pedagógus felügyelete mellett használható az udvar. 1

20 Az udvaron lévő távolugrópálya csak a testnevelés órán, a testnevelő tanár felügyelete mellett használható. A folyosó használati szabályzata Az iskola folyosóit a tanulók az iskola nyitvatartási ideje alatt szabadon használhatják. A folyosói magatartás felügyeletéért elsősorban az ügyeletes tanár felel. Minden tanuló köteles betartani a kulturált viselkedés szabályait a folyosón is. j) Egészségügyi felügyelet, vizsgálat megvalósulása Az iskolaorvossal, fogorvossal és a védőnőkkel történő egyeztetés a tanulók orvosi vizsgálatával, illetve szűrővizsgálatával kapcsolatban az igazgatóhelyettes feladata. Az egészségügyi felügyeletet ellátók munkatervének megismerése alapján a tanulók ellátása folyamatos. A tanulók minden esetben pedagógus vagy pedagógiai asszisztens kíséretével szervezetten mennek vizsgálatra. Amennyiben szükséges, a szülők hozzájárulását (írásban) kikérjük a vizsgálat kapcsán. Könnyített testnevelésben, vagy felmentésben csak orvosi igazolás alapján részesülhet a tanuló. X. MULASZTÁSOK IGAZOLÁSA Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell, legkésőbb a mulasztást követő első osztályfőnöki órán vagy egy héten belül. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló - kiskorú tanuló esetén a szül_ írásbeli kérelmére - a meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, a tanuló beteg volt, és a meghatározottak szerint igazolja, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Ha a távolmaradást nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 1. A szülő tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat, azon túl orvosi igazolás szükséges. 2. A tanuló számára az előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérheti. Az intézményvezető figyelembe veszi mulasztásainak mennyiségét és azok okait, valamint az osztályfőnök véleményét. 3. Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és az igazolatlan mulasztása együttesen a 250 órát, illetve egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át meghaladja, a tanítási év végén nem osztályozható. Kérésre a nevelőtestület engedélyével a tanuló osztályozóvizsgát tehet, amennyiben az igazolatlan órák száma kevesebb az igazolt órák számánál. 2

21 4. Amennyiben a tanulónak igazolatlan hiányzása van, értesíteni kell a szüleit vagy törvényes képviselőjét, ha 10 óránál többet hiányzik igazolatlanul, az iskola igazgatója értesíti a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatalt. 30 igazolatlan óra után feljelentést tesz a Kormányhivatalnál. 5. Amennyiben a tanuló olyan rendezvényen vagy versenyen vesz részt, ahol az iskolát képviseli, távolmaradása nem számít mulasztásnak. 6. A hiányzások igazolását a mulasztás megszűnte utáni első osztályfőnöki órán vagy a hiányzást követő első tanítási napon be kell mutatni az osztályfőnöknek. A hiányzást a szülő vagy az orvos a tájékoztató füzetben igazolja. 7. A tanórán kívüli foglalkozásokról való mulasztás, tanóráról való hiányzásnak minősül. 8. A tanítási óráról késő tanulót felelősségre kell vonni. A tanórai késéseket fel kell jegyezni (hány percet késett), ha a késések összege eléri a 45 percet, igazolt, vagy igazolatlan óra adható. Három késés után az osztályfőnöknek értesítenie kell a szülőt. XI. FEGYELMEZŐ ÉS JUTALMAZÓ ELJÁRÁSOK A nevelőtestület pedagógusai a tanuló pozitív és negatív cselekedeteit értékelik, a cselekedet nagyságának arányában. A jutalmazás célja az elismerés, az ösztönzés. A büntetés célja a cselekedet megismétlődésének megakadályozása. 1. A fegyelmi intézkedés fokozatai és formái: 1) szóbeli szaktanári illetve osztályfőnöki figyelmeztetés:- aki magatartásával rendszeresen zavarja a tanítási óra rendjét 2) írásbeli szaktanári illetve osztályfőnöki figyelmeztetés:- annak, aki egy hónapban több, mint 2 szaktanári figyelmeztetést kapott 3) osztályfőnöki intés- írásban:- osztálynaplók alapján több szaktanár javaslatára 4) osztályfőnöki megrovás- írásban:- egyszeri kirívó magatartási probléma esetén, vagy 5-6 igazolatlan óra 5) szóbeli igazgatói figyelmeztetés- írásban is rögzítve:- házirend szándékos megsértése 6) igazgatói intés- írásban:- kiemelkedően súlyos fegyelemsértés 7) igazgatói megrovás- írásban:- többrendbeli súlyos fegyelemsértés, vagy 10 óra igazolatlant meghaladó mulasztás esetén 8) fegyelmi eljárás: kizárás az iskolából- az igazgatói megrovást követő újabb fegyelmi vétség esetén A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a köznevelési törvényben előírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi eljárás megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelőtestület dönt. A fegyelmi büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülő tudomására kell hozni. A tanulóval szemben megindított fegyelmi eljárás alkalmával egyeztető eljárás lefolytatására kerül sor, melynek célja a kötelességszegő és a sértett közötti megállapodás létrehozása a sérelem orvoslása érdekében. Az egyeztető eljárást az iskola igazgatója készíti elő. A meghallgatáson jelen 2

22 vannak a sértett, valamint a kötelességszegő tanuló, a tanulók szülei, az érintett pedagógusok, az igazgató, igazgatóhelyettes és a jegyzőkönyvvezető, diákönkormányzatot segítő pedagógus. Az egyeztető eljárás megállapításait írásba kell foglalni, és a felek hozzájárulásával a kötelességszegő tanuló osztályközösségében meg lehet vitatni, valamint az alsó vagy felső tagozatosok körében nyilvánosságra lehet hozni. 2. Jutalmazások rendje: A tanév végi jutalmakat a tanulók a tanévzáró ünnepélyen kapják meg. Szaktanári dicséret: - helyi versenyeken való részvételért - területi szinten a versenyen való részvételéért - levelezős versenyen való részvételéért - rendkívüli esetben Osztályfőnöki dicséret: - ha valamely ünnepség, rendezvény aktív részese volt - osztálybeli kiemelkedő közösségi munkáért - területi verseny I-VI. helyezés - rendkívüli eset Igazgatói dicséret: - megyei versenyen való I-VI. helyezésért - bármely országos szintű versenyen való részvételért - a tanév során nyújtott kiemelkedő teljesítményért nevelőtestületi dicséret: - 8. osztályos tanulónak, a tanév során nyújtott kiemelkedő teljesítményért ÉV VÉGI JUTALMAZÁSOK: oklevél: ha a tanulmányi eredmény 4,75 felett, ha a magatartás 5-ös, a szorgalom 5-ös éskiemelkedő közösségi munka oklevél: szaktanárral történő egyeztetés után művészeti-, vagy sporttevékenységért könyv: tanulmányi eredmény kitűnő vagy kiválóan megfelelt, és ha a magatartás 5-ös, a szorgalom 5-ös könyv: 8. osztály végén, az iskolai tanulmányai alatt elért kiemelkedő eredményeiért Arany János díjban részesülhet az a végzős tanuló, aki tanulmányait kitűnő eredménnyel végezte, iskolájának hírnevet szerzett az itt eltöltött 8 év alatt. XII. VIZSGÁK ÉS FELMENTÉSEK 1. Osztályozó, és javító vizsgák szabályai Amennyiben a tanuló teljesítménye a tanév végén nem éri el az elégséges szintet, úgy csak abban az esetben haladhat tovább, ha az előírt követelményeket utólagosan teljesíti (javítóvizsga). 2

23 A javítóvizsgára a szorgalmi időt követő két hónapon túl, de a következő tanév kezdete előtt van lehetőség. A vizsga időpontját az iskola határozza meg, és legalább egy héttel korábban nyilvánosságra hozza. A tanulónak a tantervi követelmények utólagos elsajátítását csak a minimumkövetelményeket tartalmazó diagnosztikus teszt megoldásával és szóbeli felelettel kell bizonyítani. A szóbeli számonkérés is csak a tantervi minimumra irányulhat. Ha a tanuló tankötelezettségének magántanulóként tesz eleget, vagy hiányzásai miatt nem osztályozható és (ebben az esetben) a tantestület számára lehetővé teszi, a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsga keretében ad számot. Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli feladatokból áll. A feladatok összeállításáért a szaktanár a felelős. Az osztályozó vizsgát a szorgalmi idő vége előtt meg kell szervezni, időpontjáról a tanulót az iskola írásban értesíti. Az osztályozó vizsga nem ismételhető. A tanuló a vizsga megismétlését abban az esetben kérheti - legkésőbb az új tanév kezdete előtt-, ha az eredeti időpontban igazoltan nem jelent meg, vagy vizsgáit elkezdte, de valamilyen, neki nem felróható oknál fogva nem fejezte be. 2. Felmentések tantárgyak alól A tanuló, illetve gondviselője indokolt esetben, a törvényben meghatározott feltételek megléte esetén felmentést kérhet egyes tantárgyak osztályozása, tanulása alól. A kérelem irányulhat: 1. Részleges felmentésre (minimálisan egy fél év) az ok fennállásáig 2. Teljes felmentésre A felmentési kérelem mellé csatolni kell a szakorvosi, vagy a szakértői javaslatot.. A kérelem elbírálására az érintett szaktanárok, és az osztályfőnök véleményének kikérésével az intézmény igazgatója jogosult. A jogszerűen meghozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A tanuló joga, hogy indokolt estben tanulmányit magántanulóként folytassa. A magántanulói besorolást a gondviselőnek kell írásban kérelmeznie, valamint szükséges a Gyermekjóléti Szolgálat és a Gyámhivatal javaslata is. A kérelem indokát és okát, hitelt érdemlően bizonyítani kell. A magántanuló a tantestület által meghatározott formában és rendben köteles számot adni tudásáról. Amennyiben az intézmény igazgatója úgy ítéli meg, hogy a fennálló körülmények között 2

24 a magántanuló nem képes tanulmányi kötelezettségeinek eleget tenni, azonnali hatállyal kezdeményezi a magántanulói státusz megszüntetését. XIII. TANKÖNYVRENDELÉS, KEDVEZMÉNYEK, TÉRÍTÉSI DÍJ 1. Szülők tájékoztatása a következő évi tankönyvekről, taneszközökről Az iskola minden tanév végén közzé teszi a következő tanévre szükséges tankönyvek és taneszközök listáját, azok beszerzési árának feltüntetésével. A lista megtekinthető az iskola hirdetőtábláján, honlapján, a tanuló évfolyamára vonatkozó listát pedig eljuttatjuk a szülőkhöz, s kérjük a szülői munkaközösség véleményét. 2. A tanulók által igénybe vehető kedvezmények, és az igénybevétel feltételei A tanulót a következő feltételekhez kötött kedvezmény illeti meg: Ingyenes tankönyvellátás annak a tanulónak jár, aki tartósan beteg sajátos nevelési igényű három, vagy többgyermekes családban él rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül a törvényi előírások alapján jogosult (felmenő rendzerben) A fent felsorolt okok bármelyike jogosít a kedvezmény igénybevételére. Az igény jogosságát a szülő által kitöltött és aláírt nyilatkozattal, és a nyilatkozathoz csatolt dokumentummal igazolni kell. A tankönyvkölcsönzéssel, értékesítéssel, annak elvesztésével, megrongálásával okozott kár megtérítésével kapcsolatos kérdések megtalálhatók az SZMSZ Tankönyvtári szabályzatában. 3. Térítési díjak A zeneiskolai oktatásban résztvevők térítési díjat kötelesek fizetni. A térítési díj mértéke a mindenkori jogszabályok alapján a fenntartó által megállapított díj. A hátrányos helyzetű tanulók térítési díját a fenntartó elengedheti, vagy csökkentheti. Határozatáról írásban értesíti az iskolát. A fenntartó által megállapított zeneiskolai térítési díjat két részletben lehet befizetni az iskolatitkárnál a félév elején a kihirdetett időpontokban. Tandíj visszafizetésére szülői kérelem alapján akkor kerülhet sor, ha a tanuló befizette az egész éves tandíjat és az oktatás önhibáján kívül megszűnik. 2

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032377. Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM 032377 Készítette: a Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete Felülvizsgálva: 2013. március 18. Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 Tartalom 1.

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek.

HÁZIREND. A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok reá külön-külön érvényesek. HÁZIREND Az intézmény neve: Kiss Bálint Református Általános Iskola Címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 2. Típusa: nyolc évfolyamos általános iskola, alapfokú nevelési-oktatási intézmény Az intézmény alapítója

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG

EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYEGYSÉG HÁZIREND 2014 1 Tartalom 1 A tanulók mindennapi életét meghatározó szabályok...3 1.1 A tanulók

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 HÁZIREND Érvényes: 2013. szeptember 1-től Elfogadó határozat A házirend módosításához az iskolai diákönkormányzat és a szülői

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND Körösladány 2014. TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Dokumentum megnevezése Tüköry Házirend Körösladány A szöveget előkészítette Kálmán János intézményvezető Érvényesség kezdete

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje

A kaposvári Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Házirendje AZ ISKOLÁK NEVELÉSE AZ EGÉSZ ÉLETRE KÉSZÍT FEL, A MIÉNK UTAT MUTAT AZ ÖRÖK ÉLETRE IS. Hiszünk abban, hogy intézményünk az az iskola, amelyben a tanárok Isten dicsőségére élve, a szeretet, a tisztelet,

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola

2 0 1 3. H Á Z I R E N D. Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje H Á Z I R E N D Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. 6793. Forráskút, Jókai utca 32. Házirend HÁZIREND 1. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND

Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Szerencsi Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Szakképző Iskolája HÁZIREND Készítette: Jakab Dénes mb. igazgató Hatálybalépés időpontja: 2015. szeptember 15. Bevezető rendelkezések A házirend az intézmény

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE

Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677. E mail: suli@herman oros.sulinet.hu. Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagiskola HÁZIRENDJE B E M J Ó Z S E F Á L T A L Á N O S I S K O L A H E R M A N O T T Ó T A G I S K O L Á J A 4551 Nyíregyháza Oros, F ő u. 60. Tagintézmény vezető tel/fax: (42) 595 677 E mail: suli@herman oros.sulinet.hu

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004.

Andrássy Gyula Műszaki Középiskola. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 10. Házirend 2004. 2 Az Andrássy Gyula Műszaki Középiskola Házirendje 3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 10. (tel.: 06 46/412-444) OM

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND 2013 Tartalomjegyzék I. A házirend célja és feladata... 3 II. A zalaszentgróti Deák Általános Iskola és Gimnázium házirendjének elfogadása és jóváhagyása... 4 III. A házirend hatálya... 5 IV.

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013.

HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. HÁZIREND Gábor Áron Általános Iskola ZALAAPÁTI 2013. Iskola neve: Zalaapáti Gábor Áron Általános Iskola Iskola címe: 8741 ZALAAPÁTI, Deák Ferenc u. 2. OM azonosító: 037541 Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1.1. A HÁZIREND CÉLJA...3 1.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...3 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje

Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Kalocsai Fényi Gyula Általános Iskola házirendje Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE

SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE SPECIÁLIS SZAKISKOLA GYŐR HÁZIRENDJE 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND HATÁLYA... 4 II. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 5 III. AZ ISKOLA NAGYOBB KÖZÖSSÉGEI... 9 IV. A TANULÓK, SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA... 9 V. AZ

Részletesebben

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben