Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium"

Átírás

1 Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014.

2 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o Mi a Házirend? 4.o A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya 4.o. 3. A Házirend nyilvánossága 4.o. 4. Tájékoztatás, véleménynyilvánítás 5.o. 5. A tanulók közösségei, a tanulók nagyobb csoportja 6.o. 6. Tanulói jogok gyakorlása 6.o. 7. Az iskolai élet egyéb területeinek rendje 10.o A tanítási óra 7.2. Óraközi szünetek rendje, hetesi teendők 10.o Osztályozás, értékelés, dolgozatírás 11.o 7.4. Jutalmazás, fegyelmező intézkedések 13.o Tantárgyválasztás 15.o A tanítási órán túli elfoglaltságok 15.o Egészség, testi épség védelmére vonatkozó előírások 17.o Egyenruha viselete 18.o 7.9. A nem szükséges dolgok behozatala 18.o Támogatások térítési díjak, kártérítés 19.o Mulasztások igazolása 20.o A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai 20.o. 8. Iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás 21.o. 9. A tanulók védelmében elvárható nevelői magatartás 21.o. 10. A tanulók jogai és kötelezettségei 21.o. 11. A tanulók iskolai döntéshozatalban való részvétele 25.o. 12. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai 26.o. 13. Záró rendelkezések 27.o. 14. Elfogadás, jóváhagyás 28.o

3 3 15. Mellékletek 1.sz. melléklet Székhely iskola munkarendje 2.sz. melléklet Ügyeleti rend 31.o. 36.o. 3.sz. melléklet Területhasználati rend 37.o 4.sz. melléklet Halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás 5.sz. melléklet Tanórán kívüli foglalkozások 6.sz. melléklet Ingyenes tankönyvek 7.sz. melléklet Etikai Kódex 8.sz. melléklet E-napló használatának rendje 9.sz melléklet- Kollégiumi területhasználati rend 10.sz. melléklet Sorsolás szabályai 11.sz. melléklet A közösségi szolgálat dokumentumai 12.sz. melléklet Egészségügyi felügyelet,védőnői előírások 38.o. 39.o. 40.o. 44.o. 55.o. 56.o. 62.o. 63.o. 66.o. rendje

4 4 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? Az iskolánkba és a diákotthonba beiratkozó diáknak mint az iskola polgárának amíg tanulmányait be nem fejezi (vagy ki nem marad), bizonyos jogai vannak, de kötelezettségek is vonatkoznak rá. Ezek érvényesüléséhez nyújt szabályozást, gyakorlati segítséget, támpontot a Házirend a tanulóknak, nevelőknek, az iskola és a diákotthon minden dolgozójának (módszer, eszköz, eljárási technika), és a szülőknek. Olyan dokumentum, önálló intézményi belső jogi forrás, mely a Közoktatási törvény, Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai program szellemében a helyi normák érvényesülését segíti az intézményi élet mindennapjaiban A Házirend célja A Házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az intézmény törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, a tanulók intézményi, diákotthoni életének megszervezését. 2. A Házirend hatálya 2.1. A Házirend előírásait be kell tartani az intézménybe járó tanulóknak, a tanulók szüleinek, az intézmény pedagógusainak és alkalmazottainak Azokra az iskolai és iskolán kívüli szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai program alapján az iskola, vagy a diákotthon szervez, és amelyeken az iskola ellátja a tanulók felügyeletét. Az intézménybe történő beiratkozás után a tanulók részt vehetnek az intézmény által meghirdetett programokon, (pl. gimnáziumi tanulók tanulmányi kirándulása) minden más jog csak az első tanév megkezdését követően illeti meg. 3. A Házirend nyilvánossága 3.1. A Házirendben foglaltakat minden érintettnek meg kell ismernie A Házirend egy-egy példánya megtekinthető Irattárban Könyvtárban Nevelői szobákban Igazgatói és igazgatóhelyettesi irodákban Osztályfőnököknél DÖK segítő tanárnál Az Iskolaszék elnökénél SZMK vezetőnél A földszinti szülői hirdető táblán Az iskola és a tagintézmények honlapján. Diákotthonban 3.3. Az újonnan elfogadott vagy módosított Házirend előírásairól minden osztályfőnöknek tájékoztatni kell a tanulókat, a módosítást követő első osztályfőnöki órán, a szülőket a módosítást követő első szülői értekezleten.

5 A Házirend szabályait minden tanév elején az osztályfőnököknek, csoportvezetőknek meg kell beszélni a tanulókkal osztályfőnöki órán, csoportfoglalkozáson, a szülőkkel szülői értekezleten A Házirendről tájékoztatás kérhető az intézmény igazgatójától, igazgatóhelyettesektől, tagintézmény-vezetőktől, diákotthon-vezetőtől valamint az osztályfőnököktől az egyéni fogadóórákon. Ezek időpontját az aktuális tanév feladatterve tartalmazza A Házirend egy rövidített példányát beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, és lehetőséget biztosítani a teljes dokumentum megtekintésére. 4. Tájékoztatás, véleménynyilvánítás 4.1. A tanulókat az iskola életéről, munkatervéről és az aktuális tudnivalókról az intézmény vezetése a munkatervben megállapított időpontokban tájékoztatja. Az osztályfőnökök az osztályfőnöki órákon folyamatosan adnak tájékoztatást A tanulót és a tanuló szüleit az egyéni haladásról a pedagógusok szóban, illetve a tájékoztató füzetben és ellenőrzőben írásban tájékoztatják Kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik útján közölhetik az intézmény vezetőségével, pedagógusaival vagy az Iskolaszékkel Az iskolavezetés fogadóóráit, a szülői értekezletek az egységes iskolai, diákotthoni és az egyéni fogadó órák időpontjait tanévenként az intézményi feladatterv tartalmazza Elektronikus napló használatára vonatkozó szabályokat amennyiben az iskola rendelkezik ilyennel) a Házirend 7.sz. melléklete tartalmazza.

6 6 5. A tanulók közösségei, a tanulók nagyobb csoportja 5.1. Osztályközösség: Azonos évfolyamra járó közös tanulócsoportot alkotó tanulók közössége. Az osztályközösség vezetője az osztályfőnök Diákkörök, fakultációk A tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök, fakultációs csoportok működhetnek. Ezek lehetnek: szakkör, érdeklődési kör, énekkar, művészeti csoport, sportkörtudományos diákkör, tantárgyi fakultációk. Létrehozására javaslatot tehet az iskolavezetés, bármely tanuló, szülő, pedagógus, a DÖK, az SZMK vagy az Iskolaszék vezetői, a tantárgyfelosztás valamint az éves munkaterv figyelembe vételével. A diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeket az iskola igazgatójával egyeztetni kell. A diákkörbe a tanulók tanév elején írásban jelentkezhetnek, jelentkezésük után e tevékenységben a tanév végéig részt kell venniük. A diákkörök létrehozásának rendje: 5.3. Diákönkormányzat A tanulók érdekeinek képviseletére, tanórán kívüli és szabadidős tevékenysége segítésére diákönkormányzat működik. Képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítő pedagógusok és a DÖK vezetői látják el. Tevékenységüket az osztályokban megválasztott küldöttek segítik. A munkát a DÖK vezetőség irányítja, melynek az élén az elnök áll. Javaslattételi, véleményezési, és egyetértési jog gyakorlása előtt a DÖK segítő pedagógusnak ki kell kérni a DÖK vezetőség véleményét. A diákönkormányzatra vonatkozó szabályok az iskola pedagógiai programjának pontjában találhatók. 6. Tanulói jogok gyakorlása A tanulók jogait és kötelezettségeit a közoktatásról szóló évi CXC. számú a nemzeti köznevelésről szóló törvény ai, a szülői jogokat és kötelezettségeket e törvény 72. -a tartalmazza. A Házirendbe foglalt jogok az iskola valamennyi tanulóját megilletik, a tanuló által a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban létrejött tanulói jogviszony (amely a beiratkozással kezdődik, de az első tanítási nappal hatályos) első napjától az iskolánkkal fennálló tanulói jogviszony utolsó napjáig. A Házirend az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának része, csak olyan szabályokat tartalmaz, amelyekről az SZMSZ nem rendelkezik. 4.

7 Jogorvoslati jog gyakorlása Ha a tanuló vagy kiskorú tanuló szülője, gondviselője úgy ítéli meg, hogy a Házirendben megfogalmazott valamelyik joga sérült, akkor szóban vagy írásban panasszal élhet az alábbi személyek bármelyikénél, a jogsérelem alapjául szolgáló ügy illetékességének és a korrekt eljárás követelményének megfelelően: - az ügyben érintett szaktanárnál, - a tanuló osztályfőnökénél (tanítójánál), - az igazgatóhelyetteseknél, - a Diákönkormányzat elnökénél, - az iskola igazgatójánál. Az írásban benyújtott kérelmekre az arra illetékestől rásban kell választ adni, 5 munkanapon belül 6.2. A tanulói jogok megismeréséhez és gyakorlásához szükséges információk megszerzése Az iskola belső életét irányító szabályzatokat: - a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvényt, - az iskola Pedagógiai programját, - az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatát és annak mellékleteit (benne: a Házirendet, valamint a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzatát) a szülőknek és a tanulóknak joguk van megtekinteni. Ezek a dokumentumok megtekinthetők a könyvtárban, az igazgatóhelyetteseknél és az iskola honlapján ( A Házirendbe a gondviselő a beiratkozáskor elektronikus úton betekintést nyerhet, és nyomtatott változatban megkapja Az információs önrendelkezési jog érvényesülése - A tanulónak a jogszabályokban meghatározottakon kívüli adatait csak szülője (gondviselője) hozzájárulásával kezelheti az iskola. - A tanulónak (vagy szülőjének) joga van ellenőrizni a róla nyilvántartott adatokat. A nyilvántartás helye: - az iskola számítógépes adatbázisa, amelyből a titkárságon lehet lekérni a saját adatokat; - az elektronikus napló, amelyben bármely diák ellenőrizheti a róla nyilvántartott adatokat. - A szülőnek kötelessége a változásról tájékoztatni gyermeke osztályfőnökét. - A tanuló szülőjének (gondviselőjének) hozzájárulása nélkül az iskola nem nyilatkozhat a tanulóról sajtó és média számára, az iskolában nem készülhet róla egyéb nyilvántartás, vagy a szülő engedélye nélkül sajtótermék számára fénykép. - Az iskola területén hang-, fénykép-, és videofelvétel csak igazgatói engedéllyel készülhet. A készült felvételek közösségi portálokra nem tehetők fel, az iskola honlapjára az iskolavezető engedélyével.

8 A családi élethez és az önazonossághoz való jog érvényesülése - A tanuló önazonosságát (vallási, világnézeti, nemzeti, etnikai) szabadon kifejezésre juttathatja (megfelelő fórumon, módon és formában), de e jogának gyakorlása nem ütközhet jogszabályba és nem sérthet, nem korlátozhat másokat jogaik gyakorlásában. - A tanuló nem köteles családi és magánéletéről, vallási, politikai meggyőződéséről információt szolgáltatni más személyeknek. - Tilos a tanulók etnikai hovatartozás, vallási-, politikai meggyőződés alapján történő bármilyen célú megkülönböztetése az iskolában, és a tanórán kívüli iskolai szervezésű programokon. - Pedagógiai, szakmódszertani felmérésekbe, vizsgálatokba amennyiben az nincs közvetlen kapcsolatban az iskola kötelezettségeivel kiskorú tanuló csak szülője/gondviselője hozzájárulásával vonható be A hit és vallásoktatásban való részvételi jog érvényesülése Az iskola tanulói a kötelező tanórai foglalkozásokon kívüli időben, az iskola épületében fakultatív hit- és vallásoktatásban vehetnek részt az iskola, valamint a hit- és vallásoktatást szervező egyházi jogi személy közötti megállapodásnak megfelelően A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jog érvényesülése; logopédiai ellátáshoz, pszichológus segítségének igénybe vételéhez való jog -A tanuló jogszabályban meghatározott iskola-egészségügyi ellátásban részesül. - Az iskola-egészségügyi ellátás keretében tervezett vizsgálatok időpontjáról a tanulókat (ill. a tanulók szülőjét, gondviselőjét) időben tájékoztatni kell. - Az iskola-egészségügyi ellátás keretében végzett vizsgálatok alól fel kell menteni a tanulót, ha tanuló szülője (gondviselője) írásban kéri azt. - Az iskola bármely tanulójának szülője (gondviselője) kérheti a tanuló logopédiai vizsgálatát, kezelését az illetékes szakszolgálattól. - Az iskola bármely tanulójának szülője (gondviselője) kérheti az iskola pszichológusának segítségét, gyermeke nevelési problémáinak megoldásához. - Egészségügyi felügyelet, védőnői előírások a 12.sz. mellékletben szerepelnek 1.7. Az érdekképviselet, az érdekvédelem, az érdekegyeztetés iskolai rendszere; a diákönkormányzat jogainak érvényesülése és az iskolai döntéshozásban való részvétele - Az iskola tanulóinak érdekvédelmi szervezete a Diákönkormányzat (a továbbiakban DÖK). Minden tanuló joga, hogy jogainak védelmére a DÖK-höz forduljon, azáltal képviselve legyen, és amennyiben ez más kötelességeinek teljesítését nem akadályozza annak munkájában részt vehessen, abban választható legyen. Az érdekvédelmet a kiskorú tanuló helyett szülője (gondviselője) is kérheti. -Az Nkt (4) pontjának megfelelően az iskolavezetés kötelessége, hogy minden olyan kérdésben meghallgassa a DÖK véleményét, amely az iskola tanulóinak nagyobb közösségét legalább egy tanulócsoportját1 érinti. - A DÖK működését a nemzeti köznevelésről szóló törvény 48. -a, a működés helyi rendjét a DÖK Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

9 9 Jogérvényesítési lehetőségek A diákoknak jogaik érvényesítése érdekében vehetik igénybe az iskola által javasolt intézményen belüli valamennyi jogorvoslati eljárást. Meghatalmazhat képviselőt a jogai érvényesítésére. Az intézményen belüli javasolt jogorvoslati lehetőségek: Az IMIP pontjában leírtak szerint. I. szint 1. A panaszos problémájával az osztályfőnökhöz fordul. 2. Az osztályfőnök aznap vagy másnap megvizsgálja a panasz jogosságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal. 3. Jogos panasz esetén az osztályfőnök egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor a probléma megnyugtatóan lezárul. II. szint 4. Abban az esetben, ha az osztályfőnök nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az igazgató felé. 5. Az igazgató 3 napon belül egyeztet a panaszossal. 6. Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek szóban vagy írásban rögzítik és elfogadják az abban foglaltakat, így az egyeztetés eredményes. Amennyiben a probléma megoldásához türelmi idő szükséges, 30 nap időtartam után az érintettek közösen értékelik a beválását III. szint 7. Ha a probléma ezek után is fennáll, a panaszos képviselője jelenti a panaszt a fenntartó felé. 8. Az iskola igazgatója a fenntartó bevonásával 15 napon belül megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére. 9. A fenntartó egyeztet a panaszos képviselőjével, amit írásban is rögzítenek. A folyamat gazdája a tagozati igazgatóhelyettes, aki a tanév végén ellenőrzi a panaszkezelés folyamatát, összegzi a tapasztalatokat. Ha szükséges, elvégzi a korrekciót az adott lépésnél, és elkészíti a beszámolóját az éves értékeléshez.

10 10 7. Az iskolai élet területeinek rendje 7.1. A tanítási óra: - A tanítási órán külső személy csak az igazgatói engedéllyel tartózkodhat. - A tanórán elvárás a tevékeny, fegyelmezett részvétel. Elhagyni csak az órát tartó tanár engedélyével szabad. A tanórai munka zavarása fegyelmi vétség. - Tanítási idő alatti szabadfoglalkozás esetén a tanulók a könyvtár olvasótermében, vagy a hetes felügyelete mellett osztálytermükben tartózkodhatnak. - A testnevelés órán felmentett tanulók kötelesek jelen lenni az órán. - A gyógy-testnevelésen iskolaorvosi besorolással- résztvevő tanulók gyógytestnevelési ellenőrzőjükbe igazoltatják a foglalkozáson való részvételüket a szaktanárral Az igazolást az osztályfőnöknek havonta megmutatják. A távolmaradás igazolatlan órának minősül. - Tilos a tanítási órákon étkezni, rágógumizni, inni, kivéve, ha a tanár a gyermek egészsége szempontjából indokoltnak tartja Az óraközi szünetek rendje, hetesi teendők: Óraközi szünetekben a tanulók a folyosón vagy az udvaron (alsósok) tartózkodnak, s az ügyeletes nevelő utasításait követik. Az ügyeletesnek a folyosó rendjét figyelemmel kell kísérni, az eldobott szemetet a gyerekkel fel kell szedetni. Szúrópróbaszerűen egykét osztályterembe is be kell néznie. Kerülik a testi épséget veszélyeztető, rongáláshoz vezető magatartást, cselekvéseket. Felelősek az iskola rendjének, tisztaságának megőrzéséért. Az ügyeletes nevelők munkáját az ügyeletes tanulók segítik. Felügyelnek a folyosók és a mosdók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. Hetesi teendők: Osztályonként 2-2 hetes megbízatása egy-egy hétre szól. A heteseket az osztályfőnök jelöli ki. A hetesek feladatai: A hetesek órakezdés előtt 15 perccel érkeznek. Gondoskodnak a tanterem rendjéről a zökkenőmentes órakezdésről (tiszta tábla, kréta, szellőztetés, az órát tartó pedagógus utasítása szerint.) A pedagógus megérkezéséig felügyelnek az osztály rendjére. Az órát tartó pedagógusnak az óra elején jelentik a hiányzó tanulókat. Ha az órát tartó pedagógus a becsöngetés után 10 perccel nem érkezik meg a tanterembe, értesítik az igazgatóságot vagy az ügyeletes nevelőt. Az óra végén a táblát letörlik, és ellenőrzik a tanterem rendjét, tisztaságát. Ellenőrzik, hogy az utolsó óra után a padok nem szemetesek-e, a székeket a padra felrakták. Csak a székhelyiskolára vonatkozó szabályok Az óraközi szünetekben az általános iskola 7. és 8. osztályos tanulói az alagsorban, a földszinten és az első emeleten tanulói ügyeletet látnak el. A 2. és 3. emeleten a tanulói ügyeletet a gimnáziumi tanulók látják el. Az ügyelet szervezéséért az osztályfőnöki munkaközösségek vezetői felelősek. A gimnáziumi tanulók és az általános iskola 7-8. évfolyama ügyeletesi feladatokat látnak el az iskola főbejáratánál és az udvarra vezető kapunál tól ig. A tanulói ügyelet tevékenységét az ügyeleti rendben foglaltak szerint végzi.

11 11 A hivatalos ügyintézés rendje (titkárság) Hétfőtől péntekig között 7.3. Osztályozás, értékelés, dolgozatírás A Pedagógiai program helyi tantervének V. pontja alapján történik írásbeli értékeléssel vagy osztályzatokkal. Az érdemjegyeket a tanulók az ellenőrző könyvükbe beírják és szüleikkel láttamoztatják. Egy tanítási napon legfeljebb 2 témazáró dolgozatot írhatnak a tanulók. A diák joga, hogy az általa megírt dolgozatot a megírás időpontjához viszonyítva 2 héten belül kijavítva megkapja. A tanár vagy a diák igazolt távolléte nem számít a 2 hetes időintervallumba. Osztályozó vizsgák rendje: PP.5.1. Továbbhaladás az iskolában pontjával összhangban: Osztályozó vizsgák: Az igazgató, a tanuló és a szülő kérésére, határozott időre mentesítheti a tanulót bizonyos tantárgyak óralátogatása alól. A mentesített tantárgy anyagából az igazgatói döntés alapján, év végén,( vagy félévkor és évvégén az adott időszak anyagából) osztályozó vizsgát köteles tenni! Osztályozó vizsgát az iskola február és május hónapban tart kivéve az előrehozott érettségi vizsgák miatt szervezett osztályozó vizsgákat. A vizsgáztatás 3 fős bizottság előtt folyik, az itt szerzett érdemjegy végleges, nem javítható. Az osztályozó vizsga pontos időpontjáról típusáról(írásbeli, szóbeli, írásbeli és szóbeli) és tantárgyairól a tanulót 2 héttel a vizsga előtt tájékoztatni kell, és osztályozó vizsgára jelentkezési lapot ki kell tölteni! Áprilisban és októberben osztályozó vizsga csak az érettségi, és az előrehozott érettségi lebonyolítása érdekében szervezhető. A Pedagógiai programban nem szereplő tárgyakból osztályozó vizsgát az OM által kijelölt intézményben tehet a tanuló, vendégtanulóként. Az osztályozó vizsgát a 20/2012. EMMI rendelet alapján kell lebonyolítani. Az osztályozóvizsga, javítóvizsga tantárgyi követelményei az adott évfolyam kerettantervi követelményeinek időarányos teljesítése. A vizsga formája a tantárgy mindenkori érettségi vizsgaszabályzatának megfelelő. Előrehozott érettségi vizsga miatt a tantárgyi követelmények teljesítéséhez az osztályozóvizsgák időpontjai október és április első 7 munkanapja. Jelentkezni az érettségi vizsgára való jelentkezés határidejéig kell az iskola igazgatójának benyújtott kérelemmel. Javítóvizsgát 3 elégtelen év végi minősítésű tantárgy esetén tehet a tanuló augusztus végén a tanév rendjében meghatározott időpontban, valamint a sikertelen osztályozóvizsga esetén is egy alkalommal javítóvizsga tehető. A két intézmény eltérő tantervi követelményeinek a kiküszöbölését szolgáló különbözeti vizsga követelményeit és formáját a tanuló átvételekor az intézmény igazgatója határozza meg. Osztályozóvizsga kérelmet nyújthat be a tanuló és a szülő, ha a helyi tantervben szereplő tantárgyból csoportos oktatás keretében nem tud megfelelni a követelményeknek. A kérelem elbírálásakor az intézmény igazgatója dönt a félévi és év végi osztályzat megszerzését lehetővé tevő osztályozóvizsga időpontjáról. Az osztályozó vizsga anyagának követelményeiről a tanuló tájékoztatást a Pedagógiai Programban szereplő követelmények elolvasásával, vagy a vizsgabizottság kérdező tanárával történő egyeztetéssel kaphat A tanulók jutalmazása, fegyelmező intézkedések A pedagógiai programban megfogalmazott elvekkel összhangban a következő jutalmazást és fegyelmező intézkedéseket alkalmazzuk: A tanuló részesíthető:

12 12. Szaktanári dicséretben (szóban, írásban) Osztályfőnöki dicséretben (szóban, írásban) Igazgatói dicséretben (írásban, kiemelkedő tanulmányi munkáért egyéni vagy közösségi teljesítményért, tanulmányi-, megyei-, országos versenyek, ünnepség, sport) Nevelőtestületi dicséret (különösen kiemelkedő teljesítményért, a bizonyítványba is be kell írni) Az iskola sajátosságait tükröző jutalmazási formái: Arany János emlékplakett: több éven át szaktárgyi versenyeken elért eredményért, az iskola jó hírnevét öregbítő tettért a gimnázium végzős tanulója kaphatja. Az iskola kiváló tanulója a gimnázium végzős tanulója kaphatja. Jó tanuló jó sportoló gimnáziumi és általános iskolai tanuló kaphatja miniszteri utasítás szerint. Az általános iskola kiváló tanulója az általános iskola végzős tanulója kaphatja. Az iskola kiváló sportolója Szabó Lőrinc Emlékplakett a kiváló közösségi munkát végző, kitűnő tanulmányi eredményt elérő végzős tanuló kaphatja a Szabó Lőrinc Tagintézményben. A Legkiválóbb Zelkes Diák oklevél, emlékplakett odaítélése 8. évfolyam végén. Idegen Nyelvi Oktatásért Alapítvány Gyermekmosoly díja egy fő pedagógusnak. A Zelk Tagintézmény Szülői Szervezetének Jó tanuló jó sportoló díja tanév végén egy tanulónak Gyermekeinkért 16 Alapítvány alapítványi díja egy tanulónak tanév végén /az iskola hírnevének öregbítéséért/ Szőlőskerti Tagintézmény: Jó tanuló Jó sportoló díja egy tanulónak a tanév végén Szőlőskert legjobbja díj Elismerő oklevél adható a szülőknek közösségi tevékenységért.

13 Jutalmazás, fegyelmező intézkedések A tanulót a tőle elvárhatónál jobb teljesítményéért jutalmazásban kell részesíteni! Ennek fokozatai a következők: Fokozatai: 1. szaktanári dicséret napközis, tanulószobai, szakkörvezetői dicséret 2. osztályfőnöki dicséret 3. igazgatói dicséret 4. tantestületi nevelőtestületi dicséret 5. Emlékplakettek 6. Elismerő oklevél szülőknek Osztályfőnöki szaktanári napközis tanulószobai és szakkörvezetői dicséret (folyamatos, rendszeres tevékenységért): - iskolai műsorokon való szereplésért - kiemelkedő hetesi -, ügyeleti munkáért, - kiemelkedő szakköri, szertári munkáért, - napközis tevékenységért, - városi versenyeken való részvételért, (kulturális, tanulmányi verseny stb.) - városi sportversenyen elért 1-6. helyezésért, - az osztályban végzett folyamatos, illetve szervezőmunkáért Igazgatói dicséret: - iskolai rendezvényeken vállalt kiemelkedő tevékenységért, - 8 osztályos versenyen elért dobogós eredményért, - városi (körzeti) versenyen elért 1-3. helyezésért, - megyei sportversenyen elért 1-6. helyezésért, - területi sportversenyen való részvételért, - a tanévben végzett kiemelkedő munkáért. Nevelőtestületi dicséret: - egy tanévben végzett kiemelkedő tanulmányi munkáért, - folyamatos (1 év) példamutató magatartásért, - kiemelkedő közösségi munkáért - országos tanulmányi- és sportversenyen való eredményes szereplésért, kulturális tevékenységért, Iskoláért emlékplakett: - több éven át szaktárgyi versenyen elért eredményért - az iskola jó hírnevét öregbítő tettért - magas színvonalú közösségi tevékenységért - tanévenként egy gimnáziumi tanulónak adható Jó tanuló jó sportoló elismerő cím: gimnáziumi és általános iskolai tanuló kaphatja miniszteri utasítás szerint Az iskola kiváló tanulója: 1 gimnáziumi és 1 általános iskolai végzős tanuló kaphatja Az iskola kiváló sportolója: kiemelkedő sportteljesítményért Elismerő oklevél ajándéktárgy szülőknek - a szülői munkaközösségben végzett önzetlen segítségnyújtásért

14 14 - az iskola feltételeinek javításában nyújtott segítségért. Szabó Lőrinc emlékplakett: a kiváló közösségi munkát végző, kitűnő tanulmányi eredményt elérő végzős tanuló kaphatja. - A Zelk legjobb németes diákja az iskolából 3 fő végzős tanuló kaphatja, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és az iskolavezetőség döntése alapján. Speciálisan a sportra vonatkozó elvek - Sportáganként kell meghatározni, hogy a különböző szintű versenyekért milyen jutalomban részesüljön a tanuló. Jutalmazni, dicsérni kell azokat a tanulókat is, akik nem kiemelkedőek, de rendszeresen részt vesznek az edzéseken, a versenyeken, s ott önmagukhoz képest jól teljesítenek. Szaktanári dicséretben részesüljön az a tanuló, aki, rendszeresen részt vesz a tömegsportversenyeken, illetve iskolai rendezvényeken. A kiemelkedő sporteredményekért dicséretben részesülő tanulók teljesítménye iskolagyűlésen kihirdetésre kerüljön, s ott vegye át az elismerést. Támogatni kell (az iskola lehetőségeitől függően)a kiemelkedő tanulókat a szükséges felszerelések beszerzésében. Elmarasztalás A tanuló fegyelmi felelőssége: Az a tanuló, aki tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelességeit szándékosan vagy gondatlanul megszegi, fegyelmező intézkedésben, vagy fegyelmi büntetésben részesíthető. Fegyelmező intézkedések - szóbeli és írásbeli figyelmeztetés, - osztályfőnöki írásbeli intés - igazgatói írásbeli figyelmeztetés, intés A fegyelmező intézkedés hozható: a házirendben foglaltak be nem tartásáért. A fegyelmező intézkedések kezdeményezésének alapja: Magatartási füzet bejegyzése szaktanár, osztályfőnök, igazgató, tanulóközösségek javaslata a diákönkormányzat javaslata A fegyelmező intézkedés a havonta lezárt magatartás, szorgalom jegyet is befolyásolja. Ha a tanuló kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, fegyelmi eljárás alapján, írásbeli határozattal fegyelmi büntetésben részesíthető. A fegyelmi büntetés lehet: a.) megrovás b.) szigorú megrovás c.) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, illetőleg megvonása (szociális kedvezmények, juttatásokra nem vonatkoztatható) d.) áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba, vagy iskolába, e.) eltiltás az adott iskolában a tanév folytatásától f.) kizárás az iskolából ( nem tanköteles tanuló esetén) Közoktatási típusú sportiskolai osztályokban: Büntetésben részesüljön a tanuló az edzésekről való távolmaradásért, negatív hozzáállásért, a képességekhez mért fejlődés elmaradásáért. Fokozatok: szaktanári figyelmeztetés, juttatásoktól való eltiltás, kizárás

15 15 Fegyelmi büntetéseket csak fegyelmi eljárás eredményeként lehet alkalmazni! A fegyelmi eljárás résztvevői: - Az igazgató, nevelőtestület, mint a fegyelmi jogkör gyakorlója - A tanuló - A tanuló szülője, megbízottja vagy képviselője - A diákönkormányzat (a véleménynyilvánítás erejéig). A fegyelmi büntetést a nevelőtestület hozza. Ugyanazért a kötelességszegésért csak egy fegyelmi büntetés szabható ki. A fegyelmi büntetések a magatartási, szorgalmi jegyekben is kifejezésre jutnak A fegyelmi eljárás lefolytatása jogszabály szerint történik Tantárgyválasztás Az iskola Pedagógiai programjában foglaltak szerint. A kötelező és nem kötelező tanítási órák rendjéről beiratkozáskor a szülő és a tanuló tájékozódik, s annak tudomásul vételét aláírásával igazolja. Ezzel elfogadja és választja az iskola óratervében szereplő elfoglaltságokat! Emelt szintű tantárgyi oktatásra való jelentkezés 5. évfolyamra: A jelentkezés minden év februárjában történik a nyolcosztályos gimnáziumba történő jelentkezéssel egy időben. A szülő írásban kérheti gyermeke felvételét a következők alapján: - számítástechnika ha a tanuló matematika érdemjegy legalább jó -testnevelés szaktanári véleménnyel egyetértésben, és a testnevelés érdemjegy legalább jó normál szülői kérésre, vagy amennyiben a tanuló 4.évf. félévi átlaga nem éri el a 3,5-et A tanítási órán túli elfoglaltságok: A tanítási órán kívüli elfoglaltságokat a Pedagógiai programmal összhangban szervezzük. A feladatterv alapján, osztályfőnöki terv szerinti, az osztály szülői közösségével egyeztetett programok kiránduláson vagy más rendezvényen való részvétel kötelessége a tanulónak. Indokolt esetben az osztályfőnök eltekinthet a részvételtől. Az iskolai szakkörbe (énekkar, sport, stb) a jelentkezés önkéntes, de ha megtörtént az év folyamán kötelező. Ez vonatkozik minden tanítási órán túli elfoglaltságra, melyre a tanuló jelentkezett, vagy annak látogatása alól nem kapott felmentést! A tanulók tagjai lehetnek iskolán kívüli sport- és más egyesületnek. Ezt a szülő által az ellenőrzőbe történő beírás alapján veszi tudomásul az osztályfőnök, s együtt értékelik annak hatásait. Az Nkt.27. -a alapján:általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. Az általános iskola e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként is működhet. 55. (1) Az igazgató a gyakorlati képzés kivételével a tanulót kérelmére kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni

16 16 adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató a tanulót kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az iskolában kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Felzárkóztató foglalkozásokra a szaktanárok a tanulmányi eredmények alapján kijelölhetik a tanulókat. Ez a kijelölt tanulók számára kötelező, felmentést szintén csak a szülő írásbeli kérésére kaphatnak. Szabad órakeret felhasználása gimnáziumi tagozaton - Az adott évfolyamon a tantárgyak heti óraszámának emelése (matematika, magyar irodalom, dráma, történelem, idegen nyelv) - Emelt óraszámú kerettanterv választása (angol nyelv) - Szabadon választható óratervben nem szereplő tantárgy (latin nyelv, 7.évfolyamtól elsősegély nyújtási gyakorlatok) - Elnyújtó jellegű ismétlés, gyakorlás vagy előkészítés (érettségire felkészítő foglalkozások) - Fakultációs foglalkozások 11. és 12. évfolyamon - Csoportbontás (magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelvek, informatika, életvitel és technika, dráma, gépírás. részben testnevelés) - Nyolcosztályos gimnázium 5. és 6. évfolyamán napközis foglalkozások. - Gyógytestnevelés foglalkozások - Fejlesztő (SNI, BTMN) foglalkozások - Felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozások - Művészeti és önképző foglalkozások A pontos óraszámok az óratervben és az adott tanév tantárgyfelosztásában kerülnek megállapításra. Kötelezően és szabadon választandó tanítási órákon való részvétel - Az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével április 15-éig elkészíti és közzéteszi a választható tantárgyak körét. (22/2012.(VIII.31.) EMMI ) - A tanuló- kiskorú tanuló esetén a szülő is- május 20-áig írásban jelzi a részvételi szándékát. A tanuló szeptember 15-éig egy alkalommal írásban kérve, az igazgató engedélyével módosíthatja a választását. A jelentkezés a tanév végéig érvényes. - A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés, mulasztás és a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát (22/2012.(VIII.31.)EMMI r. 14. (2)) Fakultációs foglalkozások speciális szabályai 11. évfolyamtól az érettségi tantárgyaknak megfelelően emelt szintű fakultációs képzésben és középszintű érettségire való felkészítésen vehetnek részt tanulóink. A

17 17 választott képzések célja a tantárgy mélyebb ismerete, felkészülés az emelt- és középszintű érettségire. 11. és 12. évfolyamon minimum 1óra fakultációs képzést kötelező választani. A foglalkozások számának növelését a tanulók maximális heti óraszáma korlátozza. A választható foglalkozásokat a jelentkező tanulók, és az adott évben rendelkezésre álló órakeret függvényében indítjuk. Az iskola lehetőségeit és a jelentkezőket tekintve, a foglalkozásokat más iskolával közösen is szervezhetjük (vendégtanulói jogviszony). A fakultációs vagy érettségire felkészítő foglalkozások órások, amelyek a 11. évfolyamtól nem tanult tantárgyak esetében önálló óraszámok, a 11. évfolyamtól még tanult tantárgyaknál a kötelező óraszámon felül értendők. A fakultáció indításához min. 4 fő szükséges. Az induló fakultációkról a tanulók június 15-ig tájékoztatást kapnak. Ha a tanuló által megjelölt foglalkozás egyike sem szervezhető meg, akkor az induló foglalkozásokból kell minimum egyet választania (min.3ó). A fakultációs foglalkozásokról történő mulasztás igazolása a kötelező órákról való hiányzás igazolásának megfelelő.. (20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 14. (2).) Az előírt követelmények teljesítési szintjének megfelelően év közben érdemjegyet, félévkor és év végén osztályzatot kap a diák. Félévenként minimum 3-3 érdemjegynek kell lennie. Ha van kötelező óra is a fakultációs órán felül is, akkor a félévi és év végi osztályzatok megállapításánál a két óraszám arányában kell beszámítani az érdemjegyeket. Középszintű érettségire felkészítő foglalkozáson a tanulók teljesítményének értékelése kiválóan megfelelt (80% fölött), jól megfelelt (60% és 80% között), közepesen megfelelt (40% és 60% között) és megfelelt (25% és 40% között) szöveges minősítések. Ez az értékelés csak tájékoztató jellegű. A hivatalos értékelés: részt vett. Az értékelések a középszintű érettségi tananyagának elsajátításához, átismétléséhez igazodnak. Iskolánkban a 11. és 12. évfolyamon választható foglalkozások igazodnak az iskola által a közép- és emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyakhoz. Rendészeti alapismeretek tantárgyból vendégtanulói jogviszony keretében lehet középszintű érettségire felkészülni. Emeltszintű érettségire felkészítő foglalkozások (5) jeles, (4) jó, (3) közepes, (2) elégséges és (1) elégtelen minősítésű lehet a tanuló teljesítménye a tantervi követelmények teljesítésének függvényében Egészség, testi épség védelmére vonatkozó előírások A tanuló kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, elsajátítsa az egészségét és biztonságát védő ismereteket. Betartsa és igyekezzen társaival is betartatni a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat. Jelentse az ügyeletes tanárnak, osztályfőnöknek vagy napközis nevelőnek ha másokat veszélyeztető helyzetet, vagy balesetet észlel. Ismerje meg az iskola tűz- és bombariadó tervét, aktívan vegyen részt az évenkénti tűzriadó gyakorlaton. Rendkívüli esemény esetén tartsa be az iskola felnőtt dolgozóinak utasításait. A testnevelés órák, edzések, úszás foglalkozások fokozottan balesetveszélyesek. A balesetmentes viselkedési normák betartásáról a szaktanárok gondoskodnak. Speciális szaktantermekre egyéb szabályok is vonatkoznak (pl. kémia, fizika, számítástechnika) ezekről a szaktanárok adnak felvilágosítást az év első tanítási óráján. A tájékoztató meghallgatását, tudomásul vételét aláírásukkal igazolják a tanulók. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyeletét és ellátását iskolaorvos és védőnő biztosítja. Az iskolaorvos heti 2 alkalommal rendel, tanévenként meghatározott napokon

18 18 és időpontban. Elvégzi a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését és szűrését, gondoskodik megfelelő életkorban a védőoltásokról. Az iskolai védőnő elvégzi a tanulók higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatait évente két alkalommal (illetve szükség esetén). A tanulók évente két alkalommal fogászati szűrésen is részt vesznek. Az iskola tanulói és dolgozói számára tilos a dohányzás! A nevelési-oktatási intézményben, továbbá a nevelési-oktatási intézményen kívül a gyermekek, a tanulók részére szervezett rendezvényeken tilos a szervezetre káros élvezeti cikkek árusítása, fogyasztása. 11/1994. (VI. 8) MKM rendelet 6. (9) bekezdés. Gyufa, és öngyújtó használata az iskola teljes területén TILOS!(Kivétel Kísérletek esetén szaktanár) a évi XLI. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény módosításáról**(4) A (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakon túlmenően nyílt légtérben sem jelölhető ki dohányzóhely) közoktatási intézményben, b) gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, A törvény betartását a 7..-ban leírtak alapján az egészségügyi államigazgatási szerv ellenőrzi, és azok megsértése esetén a jogsértő természetes vagy jogi személlyel, illetve jogi személyiség nélküli szervezettel szemben egészségvédelmi bírságot szab ki. Az iskola területén dohányzáson ért tanulóval szemben a Házirendben megfogalmazott fegyelmező intézkedések alkalmazandók. Tilos az iskola épületében tűzveszélyes anyagokat, sérülést okozó tárgyakat behozni, bármilyen tárgyat az iskola ablakán kidobni. Tilos az iskola területére alkoholt, drogot behozni, terjeszteni, fogyasztani. Kép- és hanganyag rögzítésére alkalmas eszköz használata tilos a tanítási órákon és tanításon kívüli foglalkozásokon. Hanganyag és kép rögzítése az iskolai területén tilos! Egyenruha viselete: Iskolai ünnepélyen lányok fehér blúz, (gimnáziumi lányok egyen blúzban) sötét alj, nyakkendő, a fiúk sötét nadrág, fehér ing, nyakkendő öltözékben jelenjenek meg. Az egyenruha viselete a székhelyiskola tanulóira vonatkozik A nem szükséges dolgok behozatala A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges felszerelésen túl más dolgokat (értéktárgyak, mobiltelefon, stb.) csak saját felelősségükre hozhatnak be, azokért az iskola nem vállal felelősséget A mobiltelefont, walkment, és egyéb elektronikai eszközt a tanítási órák alatt kikapcsolt állapotban kell tartani. Amennyiben a tanulónak nagyobb összegű pénzt, vagy nagy értékű tárgyat kell az iskolába behozni, az leadható a portán vagy irodában elhelyezett biztonsági szekrénybe a tanítás megkezdése előtt. ( Ft. készpénz fölött, illetve Ft. fölötti értéktárgy esetén.) Ellenkező esetben a tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni. Személyes tárgyait az utolsó tanítási órája után veheti fel. A testnevelés órán, úszás órán, edzésen a szaktanárok által veszélyesnek ítélt tárgyakat (fülbevaló, gyűrű) a tanulók kötelesek a testnevelőknek leadni, akik a tanítási óra végéig a

19 19 testnevelő szobában elhelyezett kazettában őrzik. Az óra végeztével a tanulóknak visszaadják. A tanuló nem hordhat és viselhet tiltott önkényuralmi jelképet ábrázoló ruhadarabot, nem hozhat be ilyen szimbólumot megjelenítő tárgyat. Az iskola területén tilos a szerencse- és hazárdjáték szervezése, bonyolítása. Mobiltelefont dolgozatíráskor számológépként is tilos használni. Tilos a telefonnal fényképet, mozgóképet készíteni, és azt a rajta szereplők engedélye nélkül közzétenni! Támogatások, térítési díjak, kártérítés A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről a gyermekvédelmi felelős és az osztályfőnök véleményének kikérése után pedagógus testület dönt. Előnyt élvez az a tanuló, aki hátrányos helyzetű, a szülő egyedül neveli, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori minimálbér 50 %-át és magatartási, tanulmányi munkája megfelelő A tankönyvellátás és támogatás rendszerét az SZMSZ 5.2. pontja szabályozza. Az iskola alapítványai (Arany, Életfény - székhelyintézmény) a tanulókat támogatásban, ösztöndíjban részesíthetik. Az előbb felsorolt elvek ezen támogatások elosztására is vonatkoznak. A támogatások és ösztöndíjak odaítélésére az alapítványok pályázatot írnak ki. A pályázatot az alapítványok kuratóriuma bírálja el. A pályázatokat írásban kell benyújtani az alapítványok által megjelölt időpontig. A székhely iskolában: étkezés befizetés a konyha üzemeltetőjének ütemezése szerint történik, melyet előre időben jelez. Az ebéd lemondása írásban előző nap 9.30-ig a jegy leadásával történik. A tanuló betegsége esetén a szülő önállóan vagy az osztályfőnök segítségével gondoskodik az étkezés lemondásáról a gondnokságon. Visszaélés esetén az étkezők köréből való kizárásra is sor kerülhet. A tagiskolában: az ebéd befizetésére minden hónap én van lehetőség személyesen, a tanuló vagy a szülő által. Az ebéd lemondása a gazdasági irodán történik. A tanulók az oktatás során használt eszközökért felelősséggel tartoznak. Szándékos károkozás esetén kártérítési kötelezettségük van. A károkozás tényét az igazgatóhelyettesnek jelenteni kell, aki jegyzőkönyvet vesz fel. A kár megtérítése ezen jegyzőkönyv alapján történik. Tankönyvek esetén a kárt a tanuló a mindenkori tankönyvjegyzéken szereplő áron köteles megtéríteni A székhely intézmény iskolaújsága : az Arany-élet A Zelk Kéttannyelvű Tagintézmény iskolaújsága: KözelKép,a Für Dich,For You félévenként megjelenő újság. A Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény iskolaújsága: Szemezgető A halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás szabályait a 4.sz melléklet tartalmazza.

20 Mulasztások igazolása Az SZMSZ pontjával összhangban: A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról illetve tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. A szülő a tanév folyamán 3 x 1 nap hiányzást igazolhat. Indokolt esetben az ettől való eltérésre engedélyt az iskola igazgatója adhat. A mulasztó tanuló hiányzását az iskolába jövetel első napján, de legkésőbb egy héten belül igazolhatja. Amennyiben ezt nem teszi meg, órái igazolatlannak minősülnek. A tanuló késésének idejét az osztálynaplóban kell vezetni. A hiányzás okáról legkésőbb a második munkanapon értesíteni kell az osztályfőnököt, vagy pótosztályfőnököt, távollétük esetén az igazgatóhelyettest. Az iskola köteles a szülőt és a tanuló kollégiumi elhelyezése esetén a kollégiumot is értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor, illetve ha nem tanköteles, kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri. 11 óra hiányzásnál a Gyermekjóléti Szolgálatot is értesíteni kell. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása 1 tanítási évben eléri a 10 órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és Gyermekjóléti Szolgálatot. 5 igazolatlan óra után a szülőt írásban értesíteni kell, illetve 5 alkalommal történt igazolatlan késés esetén az osztályfőnök értesíti a szülőt. 10 igazolatlan óra után feljelentést kell küldeni, értesíteni kell a gyermek és ifjúságvédelmi felelőst és a Gyermekjóléti Szolgálatot. Ha a tanuló 250 óra felett mulaszt, a tantestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet. Ha a tanuló egy adott tantárgy óráinak a 30 %-ról hiányzott, akkor az év végi osztályzatának a megállapításához osztályozóvizsgát köteles tenni. A nem tanköteles korú tanulónak 30 igazolatlan óra után automatikusan megszűnik a tanulói jogviszonya. Igazolatlan mulasztással kapcsolatos szabályok a. Egy tanítási évben 10 igazolatlan óra után az iskola igazgatója értesíti: - az illetékes Gyámhatóságot - a Kormányhivatalt - Gyermekjóléti Szolgálatot Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatot. b. 30 igazolatlan óra után: - Kormányhivatalt - Gyermekjóléti Szolgálatot c. 50 igazolatlan óra után: - Gyámhatóságot - Kormányhivatalt d A tanuló által előállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai e. f. 1. A tanuló helyett az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat minden olyan, a birtokába került dolog felett, amelyet a tanuló állított elő a tanulói jogviszonyából eredő kötelezettségének teljesítésével összefüggésben, illetve a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó, azonban az abból származó kötelezettségekhez nem kötődő feladatok teljesítésekor.

21 21 2. A tanulót díjazás illeti meg, ha az iskola az adott termék vagyoni vagy tulajdoni jogát másra ruházza át. 3. Ha az iskola a dologgal kapcsolatos vagyoni jogokat nem szerzi meg, köteles azt - kérelmére - a tanuló részére az iratkezelésre vonatkozó rendelkezések megtartása mellett a jogviszony megszűnésekor visszaadni. 4. Az 1. és 2. pontban meghatározott esetben a tanulót megfelelő díjazás illeti meg. A megfelelő díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülője egyetértésével - és a nevelési-oktatási intézmény állapodik meg, ha a vagyoni jog átruházása alkalomszerűen, egyedileg elkészített dologra vonatkozik. A tanítási órák keretében, a tanítási folyamat részeként, rendszeresen, osztály, csoport keretében elkészített dolgok vagyoni jogának átruházása esetén a megfelelő díjazást a teljes oktatási folyamatban részt vevők által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani. 8. Iskolán kívüli rendezvényeken tiltott tanulói magatartás Iskolán kívüli rendezvényeken a tanulóktól elvárható a minősített tanulói magatartás. Helytelen, illetlen viselkedésével ne hozza kellemetlen helyzetbe önmagát, társait, hozzátartozóit, iskoláját. Az elvárható magatartás szabályait az iskola Etikai Kódexe tartalmazza! 9. A tanulók védelmében elvárható nevelői magatartás Az oktató nevelői munkája során segítse és erősítse a nevelői-szülői-tanuló közösségek összehangolását, az értékteremtő, értékmegőrző munkát és magatartást. Legjobb képességének megfelelően, igényesen lássa el munkaköri feladatait szakmai, osztályfőnöki tevékenységét az oktatási törvénynek, az iskola szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási programjának, pedagógiai programjának és feladattervének megfelelően. Tartsa be a munkaköri leírásában foglaltakat. Felvilágosító tevékenységével segítse az egészséges életmód, a testi-lelki harmónia, a dohányzásra, az alkoholra és drogra nemet mondani tudás kialakulását. 10. A gyermek, a tanuló jogai és kötelezettségei A DÖK kötelező véleményezési jogának gyakorlásához szükséges nagyobb közösségnek fogadjuk el a tanulók egy osztálynak tekintett, vagy az adott kérdésben legalább húsz fő érintettségét jelentő csoportját. A tanuló joga, hogy az azonos évfolyamra járó közös tanulócsoport osztályközössége tagjaiból diákelnököt és a DÖK iskolai vezetőségébe képviselőt válasszon. A DÖK keretében szervezetten és megfontoltan véleményt mondhasson az osztály képviselője az iskola életéről, kérdést intézhessen nevelőihez,

22 22 vezetőihez, az iskolaszékhez. Tájékoztatást kérhessen a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, javaslatot tehessen. részt vegyen a diákkörök munkájában, és kezdeményezze azok létrehozását, tagja legyen iskolai, művelődési, művészeti, ismeretterjesztő, sport és más köröknek. A tanulók nagyobb közössége új diákkör beindítását, szerveződését kérhesse - a tervezett tartalomtól függően - a DSE vagy DÖK fórumán ismertetve tervét. A döntést az intézmény vezetője e szervezetek és az érintett nevelői munkaközösség meghallgatása, a feltételek elemzése után minden félév kezdetén hozza meg. igénybe vegye az iskolában rendelkezésre álló eszközöket, az iskola létesítményeit szorgalmi időben annak eszköztárát, szervezett keretekben, illetve külön időbeosztás és felügyeleti rend szerint a számítástechnikai terem, sport- és szabadidő létesítmények berendezéseit, az uszodát / kifüggesztve / Élhessen a szabad véleménynyilvánítási jog gyakorlásával, melynek eszköze: diákközgyűlés, a diákokat érintő döntések meghozatalakor a döntés előkészítésében való részvétel. Továbbá: iskolarádió, iskolaújság: Aranyélet (székhelyintézmény), Tücsökvilág (Szabó Lőrinc Tagintézmény) a Közelkép, a Für Dich, a For You negyedévenként megjelenő újságokban (Zelk Zoltán Tagintézmény). A diákközgyűlés évenként 1 alkalommal, és küldöttek részvételével is megszervezhető. hogy a nevelőtestület véleményének kikérésével döntsön ezek működtetéséről, a felelős főszerkesztő illetve munkatársak megbízásáról (Ktv. 83. C3). A vezetői megbízatás egy tanévre szól, a szerkesztésben az iskola minden tanulója részt vehet, az újság megjelenik évente két-három alkalommal. A Stúdió műsorterv szerint működhet a DÖK és iskolavezetés jóváhagyása szerinti műsoridőben. Családja anyagi helyzetétől függően kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben, tanszerellátásban, szociális, tanulmányi ösztöndíjban részesüljön, továbbá részben vagy egészben mentesüljön a törvényben meghatározott, a gyermekeket, tanulókat terhelő költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség teljesítésének elhalasztására, vagy a részletekben való fizetésre. HHH-s helyzet esetén képesség kibontakoztató programban vegyen részt A nyelvvizsgára való felkészülés esetén egy nyelvre egy tanítási évben egy szinten összesen 3 nap felkészülési időt vehet igénybe a tanuló. Ehhez járulnak hozzá a vizsganapok. Többszöri próbálkozás esetén csak a vizsganap igazolható. A felkészülési és vizsganapokat a tanuló köteles osztályfőnökének előre bejelenteni és a vizsga időpontját igazoló iratot köteles bemutatni. Előrehozott érettségi vizsgára, illetve azzal kapcsolatosan osztályozóvizsgára tantárgyanként összesen 3 nap felkészülési időt vehet igénybe a tanuló. Iskolánk biztosítja a továbbtanuláshoz való jogot. Utolsó előtti évfolyamon évente 1, utolsó évfolyamon évente 2 egyetemi, főiskolai nyílt napon vehetnek részt a tanulók, ha ezt az osztályfőnökkel előre egyeztette. A tanuló joga, hogy félév és év vége előtt 2 héttel tájékoztatást kapjon záró érdemjegyeiről, és tudjon a független vizsgabizottság létezéséről, amelyhez az év vége előtt 30 nappal fordulhat.

23 23 Joga, hogy rendszeresen egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Szülei vallási meggyőződésének megfelelően hit- és vallásoktatásban részesüljön a közoktatás egész tartama alatt s védett időben. Joga, hogy egészséges környezetben neveljék és oktassák, iskolai tanulmányi rendjét, pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsuk ki. (melléklet) Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Igénybe venni a kollégiumi, napközi otthoni, tanulószobai ellátást. Válasszon a fakultatív tantárgyak és foglalkozások közül. Hozzájusson a tanulmányi folytatásához és a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz, tájékoztassák a jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról. A DÖK élvezze az iskolavezetés és a nevelőtestület együttműködő támogatását. Az együttműködés módját részletesen szabályozza az SZMSZ és a DÖK Működési és Szervezeti Szabályzata. A DÖK joga, hogy véleményt alkosson a nagyobb számú tanulói érintettséget jelentő sérelem esetén. (Legalább a tanulók 50 %-át érintő kérdésekben) Jogában áll független vizsgabizottság előtt számot adni tudásáról. A tanuló választó és választható a diákképviseletbe. Az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett a tanuló joga, hogy szabadon véleményt nyílvánítson az őt érintő kérdésekben. Véleményét elmondhatja szóban vagy írásbanbenyújtva az iskola igazgatjához. Az igazagató 30 napon belül érdemleges választ kell hogy adjon. A véleménnyilvánítás nem vonhat maga után hátrányos megkülönböztetést. Információs önrendelkezési jog: A tanuló miképpen győződhet meg arról, hogy a személyes adatait hogyan tárolják. Magánszférához való jog: Magán és család életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák. Önrendelkezéshez való: egy nem kötelező foglalkozáson eldöntheti, hogy részt vesz-e. Maga határozza meg azonosulását. Levelezéshez való jog: a tanulótól elvett levelet nem lehet nyilvánosság előtt ismertetni, a pedagógus sem ismerheti tartalmát. Tájékozódási jog: a tanuló hozzájusson a jogai gyakorlásához szükséges információkhoz. Véleménynyilvánítás: Megjelenés, öltözködés, hajviselet a véleménynyilvánítás egyik formája, de a külső megjelenés nem sértheti mások emberi méltóságát. Vendégtanulói jogviszony: igazgató engedélyével létesíthető másik iskolában elméleti tanításon, gyakorlati foglalkozáson részvétel A tanulók kötelességei: Súlyos jogellenesség meghatározása: A fegyelmi büntetéseket és a fegyelmi eljárás általános szabályait a Ktv a határozza meg. Veszélyes és súlyosan elitélendő jogellenességek, amelyek fegyelmi eljárást vonhatnak maguk után már az első esetben: - Agresszív magatartás, másik tanuló megverése, bántalmazása, erőszakkal megalázása. - Szándékosan előidézett, sérüléssel járó baleset. - Kisebb tanulók fenyegetése, bántalmazása anyagi haszon érdekében.

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona

Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona HÁZIREND 2011. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 1.1. Mi a Házirend? 1.2. A Házirend célja 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559

HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 HÁZIREND APAGYI ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA APAGY, BÉKE U.2. OM: 033559 TARTALOM 1. Az iskola munkarendje - a tanítási órák, foglalkozások közötti szünetek, valamint a főétkezésre biztosított hosszabb

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend

Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Házirend Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola Házirend TARTALOMJEGYZÉK Intézmény adatai... 3 Bevezető rendelkezések... 3 Alkalmazási kör:... 3 A jogi szabályozás alapjai... 3 A nyilvánosságra hozatal

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény

Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1 Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző Intézmény 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 HÁZIREND 2 I. Ez a

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17.

HÁZIREND. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. Nyírbátori Református Általános Iskola 4300 Nyírbátor, Fáy András utca 17. HÁZIREND A Házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és

Részletesebben

OM azonosító: 035249

OM azonosító: 035249 Szerb Antal Gimnázium 1 Házirend OM azonosító: 035249 2013-as javított változat Érvényes: 2013. márciustól Az iskola székhelye: 1164 Budapest Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ua. (telefonszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND

BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND BETHLEN GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2014 Tartalomjegyzék Házirendünk alapelvei... 3 Házirendünk szabályozási köre... 3 Az intézmény főbb adatai... 4 A Házirend elkészítésénél figyelembe

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013.

Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2013. Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013. 1 Bevezető A Zalakarosi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola házirendjének jogszabályi háttere:

Részletesebben

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023

PÉCSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM. FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA. 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. OM: 203049. Szervezeti egységkód: 023 FEHÉRHEGYI SZAKISKOLÁJA és ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA 7629 Pécs, Pákolitz István u. 33. Szervezeti egységkód: 023 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 Az SZMSZ célja, feladata...

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800

HÁZIREND. Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola. Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 2015 HÁZIREND Lónyay Menyhért Baptista Szakközépiskola és Szakiskola Vásárosnamény Kossuth u. 19. 4800 1 Tartalomjegyzék ISKOLAI ETIKAI KÓDEX... 3 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. A HÁZIREND CÉLJA

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Székhely: 2881 Ászár, Kossuth Lajos utca 26. Tagintézmény: Gárdonyi Géza Általános Iskolája 2882 Kerékteleki, Fő utca 31. Házirendünk

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@fay.suli.hu www.fay.suli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Házirend 2014.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető

A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE. Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető A SZEKSZÁRDI DIENES VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA VALÉRIA DIENES GRUNDSCHULE HÁZIRENDJE Szekszárd, 2014. 12. 15. Simon Andrea intézményvezető 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND

Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola HÁZIREND 2011 TARTALOM I. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK... 2 II. A TANULÓI JOGOK ÉS A DIÁKÖNKORMÁNYZAT...

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok

H Á Z I R E N D. I. A házirendet szabályozó jogszabályok 1 H Á Z I R E N D I. A házirendet szabályozó jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E

Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Buda Ernő Körzeti Általános Iskola H Á Z I R E N D J E Neve: Buda Ernő Körzeti Általános Iskola Székhelye: 8878 Lovászi; Lakótelep 96. Telefonszáma: 06-92-576-010 OM azonosító: 037 547 2013. I. Bevezető

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

H Á Z I R E N D. mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza H Á Z I R E N D mely a II. Rákóczi Ferenc Szakközép-és Szakiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

H Á Z I R E N D OM: 035227

H Á Z I R E N D OM: 035227 H Á Z I R E N D OM: 035227 Bevezetés A házirend készítése az alábbi alapvető jogszabályok figyelembevételével készült: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről Gyermeki Jogok Nemzetközi Chartája Az

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5.

Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE. A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola ASZI HÁZIRENDJE A módosításokkal egységes szerkezetben 2014. december 5. Aranykéz Középiskola és Szakiskola HÁZIRENDJE A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.)

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016.

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ÓVODA HÁZIRENDJE 2016. 1 A Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Óvoda HÁZIRENDJE

Részletesebben

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola

Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola Pannonhalmi Béla Baptista Általános Iskola!!!!! Házirend 2014.! 1 Tartalom " Házirendje Preambulum!!!!!!!!!!! 4 1. Tanulói jogok!!!!!!!!!! 6 " 1.1. Jogorvoslati jog gyakorlása!!!!!!!! 6! 1.2. A tanulói

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

HÁZIREND. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. HÁZIREND Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. év március hó 25. nap Fenntartói

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató

A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola. Házirend. Hudacsek Lászlóné igazgató A Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskola Házirend Hudacsek Lászlóné igazgató TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Általános rendelkezések... 4 3. A tanulókat

Részletesebben

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA

HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA Budapest Táncművészeti Szakközépiskola, Kortárs Művészeti Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIREND HÁZIREND A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani

Részletesebben

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012.

Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda. Házirend 2012. Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend 2012. TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM... 5 Alapadatok:... 5 1. BEVEZETÉS... 5 1.1 A Házirend személyi hatálya:... 6 1.2 A Házirend területi hatálya:...

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1.

Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola. Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend. Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény neve: Tátra Téri Általános Iskola Szabályzat típusa: Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: Budapest 1204 Tátra tér 1. Intézmény OM-azonosítója: 035165 Intézmény fenntartója: Klebelsberg

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 1 ZALAKOMÁRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Hatos Tiborné intézményvezető helyettes Hatályba lépés időpontja: 2014. január 1. 1 2 Tartalom I. Bevezető rendelkezések... 4 1. A házirend célja...

Részletesebben