Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)"

Átírás

1 Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út ) Házirend Intézmény OM - azonosítója: Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013. (III.26.) határozatszámon elfogadta: Szathmári Tamás sk. nevelőtestület nevében Véleménynyilvánítók:.. Lajosiné Végvári Ágnes sk. szülők közössége nevében Fejes Andrea Tünde sk. alkalmazotti közösség nevében 6/2013. (III.26.) határozatszámon jóváhagyta: Fehér Dalma Emese intézményvezető aláírás Egyetértését kinyilvánító: fenntartó nevében Ph A dokumentum jellege: Nyilvános Megtalálható: Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Verziószám: 1/2013. Készült: eredeti példány

2 Tartalom BEVEZETÉS... 3 I. A TANULÓ JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI... 4 A. A tanulói jogviszony keletkezése, a tankötelezettség... 4 B. A tanulói jogviszony megszűnése... 5 C. A tanulói joggyakorlás alapelvei, általános eljárási szabályai... 5 D. A tanulmányi munkával kapcsolatos jogok gyakorlásának módjai, formái:... 6 Tanulói jogviszony és ügyintézés... 6 Foglalkozásokon való részvétel... 8 Szociális jogok és érdekvédelem Gyakorlati képzéssel kapcsolatos jogok Az iskola helyiségeinek eszközeinek használata E. A tanuló kötelességei F. Mulasztások, és igazolásuk rendje: Eljárás az igazolatlanul mulasztó tanulókkal szemben: Késés, és következményei Mulasztásokra vonatkozó további szabályok: G. Tilalmak: II. AZ ISKOLA MUNKARENDJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK A. Az oktatás rendje B. A gyakorlati oktatás rendje C. Felnőtt oktatás D. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje III. SZOCIÁLIS JOGOSULTSÁGOK A. Térítési díj, illetve tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Térítési díj ellenében igénybevehető szolgáltatások: Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások B. Tankönyvellátás rendje C. Szociális támogatás D. Kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyvellátás E. Kártérítési felelősség IV. A TANULÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ SZABÁLYOK A. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok, intézményi óvó-védő előírások B. Rendkívüli események, katasztrófák elleni védekezés, veszélyelhárítás V. A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI ÉS FORMÁI A. A jutalmazás alapelvei B. A jutalmazás formái: VI. ELJÁRÁS A HÁZIREND ELŐÍRÁSAINAK MEGSÉRTŐIVEL SZEMBEN 28 A. Alapelvek B. Fegyelmező intézkedések: C. A fegyelmi határozat érvényességének feltételei ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

3 BEVEZETÉS A Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola tanulói a maguk választotta intézmény közösségének tagjai lettek. A tanulók osztályba-, csoportba sorolása szakmai szempontok (szakközépiskola, szakiskola, szakképző évfolyamok), illetve a választott idegen nyelv (angol, német) alapján történik. Diákjaink a Főváros valamennyi kerületéből, és közel ötven kilométeres agglomerációs körzetéből kerülnek ki. A házirend az iskolai közösség zökkenőmentes együttéléséhez, zavartalan működéséhez szükséges alapvető szabályokat, az iskolai munkarenddel kapcsolatos ismereteket, előírásokat rögzíti. Szabályozza - a tanulmányi kötelezettségek teljesítésén kívül eső - a tanulói léthez kapcsolódó jogok és kötelezettségek gyakorlásával összefüggő kérdéseket, a joggyakorlás módjait, formáit, eljárási rendjét. Hatálya kiterjed az iskola területére, létesítményeire, az iskolában, illetve az iskola által szervezett valamennyi rendezvényre. A házirend vonatkozik minden iskolahasználóra: tanulókra, szülőkre/gondviselőkre, pedagógusokra és az iskolában dolgozó alkalmazottakra. Ez a házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény érvényben lévő paragrafusai, a Nemzeti Köznevelésről szóló évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt) a Szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, (továbbiakban Szt) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet; (továbbiakban R) a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI.4.) Kormány rendelet, a kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény, a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. törvény; 3

4 a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendszeréről szóló 23/2004. (VIII. 27.) OM rendelet; a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. törvény, az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII.30) Korm.rendelet, az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, és a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet, továbbá az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései alapján készült Az egészséges életmódra vonatkozó támogató intézményi munkarendben és házirendben elõírt szabályok betartása az intézményben mindenki számára kötelező. 1 I. A tanuló jogai és kötelességei A. A tanulói jogviszony keletkezése, a tankötelezettség 1) A tanuló, magántanuló az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik és a beíratás napján jön létre. A tanulónak ettől a naptól jár a diákigazolvány, és a tanulói jogviszonyhoz kapcsolódó kedvezmények. 2) A szorgalmi időhöz, illetve a tanítás-oktatás szervezéséhez, rendjéhez kapcsolódó jogok gyakorlása a tanév első napjától illeti meg a tanulót. 3) A felvétel és átvétel rendje, a képzési formák és iskolák közötti átjárhatóság szabályozása a pedagógiai programban található. 4) A nappali rendszerű iskolai oktatásban a tankötelezettség - általában - annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 18. életévét betölt. Az a tanuló, aki a kilencedik évfolyamot a 2012/ tanévben első alkalommal kezdte meg a tankötelezettség a tanuló tizenhatodik életévének betöltéséig tart. 1 Nkt

5 5) A tanuló attól az évtől kezdve, amelyben a huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. 1 B. A tanulói jogviszony megszűnése 2 A jogviszony megszüntetésének, megszűnésének feltételeit jogszabály tartalmazza. Iskolánk nevelőtestületének határozatával az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal megszüntetheti a tanulói jogviszonyát annak a nem tanköteles tanulónak, aki neki felróható okok miatt ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt. Szünetel a tanulói jogviszonya annak a tanulónak, akinek kérelmére engedélyezték, hogy tanulmányait megszakítsa, illetve annak, akit jogerős fegyelmi határozattal eltiltottak a tanév folytatásától. 3 C. A tanulói joggyakorlás alapelvei, általános eljárási szabályai4 A tanuló joga, hogy személyiségének, emberi méltóságának (a jó hírnévhez, a magánszféra védelméhez való jog), önrendelkezési és más alkotmányos jogának sérelme, valamint a vele szemben alkalmazott bármely fizikai és lelki erőszak esetén védelmet kérjen és kapjon, tájékoztassák a személyét és tanulmányait érintő kérdésekről, jogai érvényesítési lehetőségeiről, e körben személyesen vagy írásban javaslatot tegyen, kérdést intézzen az iskola vezetőihez, pedagógusaihoz, ezekre érdemi választ kapjon. A jogok gyakorlása kiskorú tanuló esetén (aki 18. életévét nem töltötte be) a tanulói jogviszonyt érintő minden lényeges kérdésben a szülő (gondviselő) írásbeli egyetértő nyilatkozatával történik. A tanuló jogainak érvényesítése érdekében, az őt ért sérelem orvoslására a következő módon járhat el: 1) tájékoztatást kérhet tanáraitól, oktatóitól, osztályfőnökétől, a megoldás érdekében kérheti segítségüket, közbenjárásukat; 1 Nkt Nkt.53. ; 3 Nkt Nkt.46. 5

6 2) érdekképviseletért a diákönkormányzathoz fordulhat, annak szervezeti és működési szabályzatában 1 meghatározottak szerint; 3) amennyiben érdeksérelme megnyugtató módon nem nyert megoldást, kérheti, hogy képviseletében a diákönkormányzat - saját eljárásrendje szerint - egyeztetést kezdeményezzen az iskola igazgatójánál; 4) a tanuló az iskolának személyével kapcsolatos sérelmesnek vélt döntése vagy intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása ellen a közléstől - ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - eljárást indíthat. 2 Az ezzel kapcsolatos eljárási szabályok ismertetését a tanuló, a szülő az iskola igazgatójától kérheti. 5) a tanuló, a szülő - jogszabályban meghatározottak szerint - az oktatási jogok miniszteri biztosához fordulhat. 3 D. A tanulmányi munkával kapcsolatos jogok gyakorlásának módjai, formái: Tanulói jogviszony és ügyintézés 1) A tanuló az iskola igazgatójához írásban nyújthat be kérelmet magántanulói jogviszony, a tanórai foglalkozásokon való részvétel alóli teljes felmentés elnyerése érdekében; mentesítésre egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés-, illetve készségtárgyak tanulása alól, kivéve a gyakorlati képzést. A kérelemhez tanulási nehézség esetén a nevelési tanácsadó-, sajátos nevelési igény megállapítása esetén szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét kell csatolni; felmentésért a szabadon választott tanítási órák látogatása alóli, és/vagy másik választható tantárgy felvételéért a tanév befejezését követően legkésőbb június 25-ig; független vizsgabizottság előtti javítóvizsga letétele, egyes tantárgyi osztályzatainak megállapítása érdekében a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig (az első félévben általában december 15-ig, a 1 Diákönkormányzat (továbbiakban DÖK) szervezeti és működési szabályzata (DSzMSz) 2 Nkt 38. R Nkt

7 második félévben pedig végzős tanuló április 1-ig, a többi évfolyam tanulója május 10-ig, javítóvizsgára vonatkozó kérelem esetén a bizonyítvány átvételét követő tizenöt napon belül). A kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik tantárgyból/tantárgyakból kíván ily módon vizsgát tenni; A vizsga térítési díj köteles. ha áthelyezését kéri másik, azonos vagy más típusú nevelési-oktatási intézménybe (tanköteles tanuló kérelméhez csatolni kell a másik iskola hivatalos befogadó nyilatkozatát), vagy ha átvételét kéri másik intézményből; vendégtanulói jogviszony létesítse érdekében a saját iskolájában oktatottaktól eltérő irányú ismeretek, emelt szintű érettségi vizsgára történő felkészülés, nyelvtanulás lehetőségeinek bővítése céljából. Kérelmét osztályfőnöke, szaktanára írásbeli véleményének csatolásával - lehetőség szerint a megelőző tanév végén -, de legkésőbb augusztus 25-ig adhatja le; munkaidő kedvezmény biztosítására egyesületi kötelezettségeinek ellátásához (versenyek, edzőtáborozások, közérdekű feladatok végzése). Az egyesület által kezdeményezett kérelem elbírálása a tanuló tanulmányi eredményét, szorgalmát, magatartását értékelő osztályfőnöki vélemény alapján történik; egyházi jogi személy (hitoktató) által vezetett, intézményi keretek között létesítendő fakultatív hit és vallásoktatás biztosítására; 2) osztályfőnökétől, tanáraitól, az iskola vezetőitől szóban, írásban kérhet tájékoztatást a tanulmányai folytatásához szükséges tudnivalókról, jogai gyakorlásához szükséges eljárásokról, az osztályozónaplóba beírt érdemjegyeiről és a személyére vonatkozó bejegyzésekről, nevelői döntésekről; 3) a Tanulmányi irodában az iskolatitkárnál jelentkezhet (I. em. 104.) ügyei intézése érdekében a tanulói fogadóórákon (hétfő: , kedd, csütörtök: , péntek , szerdán az ügyfél fogadás szünetel)) az alábbi esetekben: ha tanulói jogviszonyához fűződő hivatalos iskolai igazolásokat kér, valamint akkor, ha az iskola által nyilvántartott személyes adatainak megtekintését kéri, hogy meggyőződhessen azok tényszerűségéről, tárolásának módjáról, vagy, ha adatai helyesbítését kéri. 7

8 diákigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéskor, ha magántanulóként a tanulószoba, az iskolai könyvtár szolgáltatásait, vagy az iskolai étkeztetést igényli, vagy arról tájékoztatást kér; diákmunka vállalásához szükséges iskolai engedély kiadásáért az osztályfőnök írásbeli hozzájárulásával; 4) kérheti tanáraitól - szükség szerint osztályfőnöke koordináló segítségét igénybe véve -, hogy egy napon kettőnél több témazáró dolgozatot ne kelljen írnia, azok időpontját legalább egy héttel korábban megtudja, dolgozatait legkésőbb két héten belül kijavítva, értékelve visszakapja; 5) osztályozó vizsgát tehet, ha arra a nevelőtestület engedélyével rendelkezik, vagy magántanulóként osztályozóvizsgán köteles számot adni tudásáról. Az osztályozó vizsgára írásban kell jelentkezni, az igazgatóhoz benyújtott kérelemben. (január 31-ig, illetve augusztus 15-ig) A kérelemre adott válaszban az igazgató pontosítja a vizsga időpontját. Osztályozó vizsga csak elméleti tárgyakból tehető. A vizsga tematikája az adott tantárgy helyi tantervében megfogalmazott, adott évfolyamra vonatkozó követelmény, melyről az iskola honlapján elhelyezett helyi tantervből értesülhet. Foglalkozásokon való részvétel minden év május 20-ig írásban nyilatkozhat döntéséről az iskola pedagógiai programjában meghatározott szabadon választható kötelező (ötödik érettségi tárgy) és nem kötelező tantárgyak, az emelt szintű érettségire történő felkészítés, illetve, ha erre lehetőség van, az e tantárgyakat tanító pedagógus megválasztásáról. Az erről szóló tájékoztatót és a jelentkezési lapot minden 10. osztályos szakközépiskolai tanuló április 15-ig veheti át osztályfőnökétől. A szabadon választott tantárgy vizsgájára felkészítő csoportból a tanuló csak a 11. évfolyam év végi osztályzatának megszerzése után írásos szülői kérelem alapján léphet ki. A fenti csoportok munkájába később belépő tanuló csak különbözeti, ill. osztályozó vizsga letétele után kapcsolódhat be. Osztályozó vizsgát tehet az a tanuló is, akit mulasztásai miatt a nevelőtestület kötelezett a vizsgára. korrepetálást kérhet tanáraitól egyéni jelentkezése, szülői igény alapján; 8

9 kérheti tanulószobai foglalkozáson való részvételét. A szülő osztályfőnökhöz benyújtott írásbeli kérelmére minden tanköteles tanuló számára biztosítjuk a tanulószobai felvételt; részt vehet - a meghirdetett feltételek mellett - az iskola által szervezett tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkóztató foglalkozásokon, tanulmányi és sportversenyeken, pályázatokon; részt vehet a mindennapos testedzés lehetőségeit biztosító sportfoglalkozásokon testnevelő tanáránál jelentkezve, annak útmutatása és az iskolai sportkörök működési rendje szerint bekapcsolódhat az ISK tevékenységébe; a már működő diákkörök (szakkör, érdeklődési kör, önképző kör, énekkar, művészeti csoport) munkájában, kezdeményezheti azok szervezését, létrehozását az alábbiak szerint: diákkör létrehozásához legalább 15 tanuló írásos nyilatkozata szükséges, amelyben megjelölik a diákkör működési területét, programját, megnevezik választott elnöküket, és a diákkör munkájának segítésére felkért iskolai dolgozót, nagykorú tanulót, csatolják az iskolai diákönkormányzat vezető szervének írásos véleményét, a nyilatkozatot az iskola igazgatójának kell átadniuk, aki a nevelőtestület bevonásával dönt a diákkör működésének engedélyezéséről, a működés tárgyi, anyagi feltételeiről. A diákkör programja, célkitűzései nem lehetnek ellentétesek a pedagógiai programban meghatározott általános nevelési-oktatási célkitűzésekkel, nem sérthetik mások jogainak érvényesülését, A szakközépiskola évfolyamos tanulói 50 órás közösségi szolgálatot látnak el 1 egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, katasztrófavédelmi, 1 Nkt 6., ill. R

10 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen. Szociális jogok és érdekvédelem 1) osztályfőnökétől, az iskola ifjúságvédelmi felelősétől - a tanulók számára rendszeresített fogadóórán - tájékoztatást kaphat az ifjúságvédelmi gondoskodás, ellátás iskolán belüli és kívüli lehetőségeiről, személyes segítséget, tanácsot kérhet tőlük; 2) indokolt esetben szociális ösztöndíjat, szociális támogatást kérhet (ingyenes vagy kedvezményes étkezés, tankönyv- és tanszerellátás, az iskolába járás utazási költségeihez való hozzájárulás, az iskola által szervezett programok, kulturális rendezvények tanulókat terhelő költségeinek fedezése). A tanuló írásbeli kérelmét, a mellékelt, hiteles jövedelemigazolással együtt osztályfőnökének adhatja le, aki véleményezés után átadja az ifjúság-védelmi felelősnek. A kérelem elbírálásáról, a támogatás mértékéről az iskola pénzügyi forrásainak függvényében az iskola igazgatója, az ifjúságvédelmi felelős és a diákmozgalmat segítő pedagógus együtt dönt; 3) tanulmányi eredményétől/szociális helyzetétől függően pályázhat a tanév során kiírt, ösztöndíj pályázatokon; 4) igénybe veheti az a kedvezményes diákétkeztetést. 1 az elméleti oktatásban az ötödik óra utáni húszperces szünetben ( ) 2 ; 5) szabadon dönthet arról, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, illetve mely beavatkozások elvégzéséhez adja kiskorú tanuló esetében szülő is beleegyezését. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás keretében történő vizsgálatok (évenkénti fogászati, szemészeti és belgyógyászati) időpontjáról a tanulót (szülőt) az ellenőrző könyvön keresztül legalább egy héttel korábban értesítjük; 6) az iskola tanulói a nevelés-oktatással összefüggő közös tevékenységük megszervezésére, a demokráciára, közéleti felelősségre nevelés érdekében a házirendben meghatározottak szerint diákköröket hozhatnak létre, amelyek létrejöttét és működését a nevelőtestület segíti. 1 A fővárosi önkormányzat köteles biztosítani az étkeztetést azon nevelési oktatási intézményben, amely saját tulajdonában működik. 2 Nkt

11 A tanulók, diákkörök a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat munkáját e feladatra kijelölt, felsőfokú végzettségű és pedagógus szakképzettségű személy segíti, akit a diákönkormányzat javaslatára az intézményvezető bíz meg ötéves időtartamra 1. A diákönkormányzat - a nevelőtestület véleményének kikérésével - dönt saját működéséről, jogosítványai gyakorlásáról, egy tanítás nélküli munkanap programjáról, tájékoztatási rendszerének létrehozásáról és működtetéséről (iskolaújság, iskolarádió stb.), a számára biztosított anyagi eszközök felhasználásáról. A tanév helyi rendjének meghatározásához az évi rendes diákközgyűlés és a Bánki Nap következő tanévre tervezett időpontját a diákönkormányzat vezetője június 15-ig egyezteti a nevelőtestülettel. Rendkívüli diákközgyűlés összehívását az időpont előzetes egyeztetése után a diákönkormányzat vezetője vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. A diákközgyűlés az iskolai diákönkormányzat döntése alapján küldöttközgyűlésként is megszervezhető. Az évi rendes közgyűlésen a diákönkormányzat képviselője beszámol az előző közgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, különös tekintettel a tanulói jogok helyzetéről és érvényesüléséről, az iskolai házirendben meghatározottak végrehajtásának tapasztalatairól. A diákközgyűlésen a tanulók az iskola életét érintő ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, ill. az iskola vezetőihez. A diákközgyűlés napirendi pontjait a közgyűlés megkezdése előtt tizenöt nappal nyilvánosságra kell hozni. Azokban az ügyekben, amelyekben a diákönkormányzat véleményének kikérése kötelező, illetőleg amelyekben egyetértési jogot gyakorol, továbbá, ha a diákönkormányzat képviselőjét meg kell hívni, az előterjesztést, a meghívót a határidő előtt legalább tizenöt nappal meg kell küldeni a diákönkormányzat részére. A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti; 7) az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilváníthat minden kérdésről, az őt nevelő és oktató pedagógus munkájáról, ennek fórumai: osztálygyűlés, diákbizottság, diákközgyűlés, iskolagyűlés; 8) tagja lehet iskolán kívüli társadalmi-, ifjúsági-, diákszervezeteknek; 1 Nkt

12 Gyakorlati képzéssel kapcsolatos jogok 1) nem foglalkoztatható egészségére ártalmas, veszélyes munkakörben; nem vehető igénybe a képzéssel össze nem függő feladatok ellátására, túlmunkára, készenlétre, személyére a gyakorlati képzés szervezője köteles felelősségbiztosítást kötni; 2) szakképzési évfolyamon gyakorlati képzés céljából a Szt. alapján a gazdálkodó szervezettel a 16. életévét betöltött tanuló - figyelemmel a hátrányos meg-különböztetés tilalmára - tanulószerződést köthet. Kiskorú tanuló esetén a szerződés megkötéséhez, a tanuló részéről történő felmondásához és módosításához a szülő/gyám írásbeli nyilatkozata szükséges, illetve a szülő kérheti az iskola képviselőjének közreműködését a szerződés megkötésében; 3) gyakorlati képzésével összefüggésben számára - a külön jogszabály rendelkezései szerint - juttatásokat és kedvezményeket biztosít a gyakorlati képzés szervezője, úgymint: kedvezményes étkeztetés, munkaruha, egyéni védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz, útiköltség-térítés, díjazás az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamára, ha a tanuló tanulószerződés nélkül vesz részt a szakképzésben. Az iskola helyiségeinek eszközeinek használata 1) előzetes engedély alapján igénybe veheti a tanórán kívüli, illetve alkalomszerű közösségi foglalkozások céljára az iskola tantermeit, létesítményeit és kapcsolódó helyiségeit; 2) igénybe veheti pedagógus/nagykorú dolgozó irányítása, felügyelete mellett - az iskolában rendelkezésre álló, és a tanulók által használható eszközöket, az iskola létesítményeit (sportlétesítmények, sporteszközök, könyvtár, laboratórium, számítógép, stb.) a használat helyén kifüggesztett, és az általa megismert, aláírásával tudomásul vett működési rend alapján. E. A tanuló kötelességei A tanuló kötelessége, hogy: 1) eleget tegyen - rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően - tanulmányi kötelezettségeinek; 2) részt vegyen a kötelező és a választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlatokon; életkorához és fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához 12

13 igazodva, pedagógus felügyelete és szükség szerinti irányítása mellett közreműködjön saját környezetének és az általa használt eszközöknek a rendben tartásában, a tanítási órák, foglalkozások, rendezvények előkészítésében, lezárásában; 1 3) ha kérelmére felvették a választott tanórai foglalkozásra, a tanítási év végéig azon részt vegyen (az értékelésre, minősítésre, és a mulasztásra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a kötelező tanórai foglalkozásokra); 4) különbözeti vizsga letétele a csoport tanulói által teljesített tananyag követelményeiből, ha kérésére másik választott tantárgy tanulásába kapcsolódik be, vagy átvétele az iskola adott évfolyamára ezt indokolja; 5) részt vegyen a felzárkóztató egyéni foglalkozáson, ha az igazgató mentesítette egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alól, 6) magántanulói jogviszonya esetén a tanulmányi kötelezettség teljesítéséhez egyénileg készüljön fel, ehhez tanáraitól, osztályfőnökétől kérjen segítséget, vegye igénybe a felkészüléséhez nyújtott köteles szülői gondoskodást. Szaktanáraival, osztályfőnökével történő egyeztetés alapján osztályozó vizsgát tegyen az iskola éves munka-tervében meghatározott időpontban; 7) haladéktalanul mutassa be testnevelés alóli felmentés iránti kérelmét az iskolaorvosnak, arról tájékoztassa testnevelő tanárát és osztályfőnökét; 8) az előírt felszereléseket mindig hozza magával; 9) ellenőrző könyvét mindig tartsa magánál, érdemjegyeit haladéktalanul írja be, a bejegyzéseket lehetőleg aznap - legkésőbb a hétvégén - szüleivel aláírassa; elveszített ellenőrző könyvét - az előírt térítési díj ellenében azonnal pótolja; 10) tartsa meg a tanulmányi rendet, a gyakorlati képzés helyi rendjét, az iskola szabályzatainak, házirendjének az előírásait; 11) az iskolai ünnepélyeken, megemlékezéseken ünnepi öltözékben jelenjen meg (sötét nadrág és fehér ing); 12) őrizze meg, illetve az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszereléseit; 1 Nkt 46 13

14 13) tartsa tiszteletben az iskola vezetői, tanárai, oktatói, alkalmazottai, tanulótársai emberi méltóságát és jogait, kerüljön minden durva, agresszív megnyilvánulást, közönséges beszédet; 14) tartsa be a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi óvó-védő előírásokat, az előírásokat megszegő társai figyelmét hívja fel a szabályok betartásának fontosságára, balesetét, sérülését haladéktalanul jelentse a foglalkozást vezető személynek, osztályfőnökének; 15) lássa el hetesi feladatait. Ezek: a tanterem szellőztetése, tisztaságának megőrzése és megőriztetése, a tábla letörlése, kréta beszerzése, az óra eleji jelentéstétel (létszám, hiányzók neve, rendkívüli esemény), az óraközi szünetekben figyelmeztesse a házirend előírásainak megszegőit, jelentse az első emeleti tanári szobában (szükség szerint az iskolatitkárnak), ha a tanár becsengetés után 10 perccel még nem érkezett meg; A hetesi teendőket minden héten két tanuló - a csoportbontás névsora szerint következő egy-egy tanuló - látja el; 16) térítse meg a gondatlanságból, ill. szándékosan okozott kárt a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, súlyosabb esetben fegyelmi felelősséget is vállaljon; 1 17) ügyeljen a tanterem, az iskola és a munkahely rendjére, tisztaságára, közvetlen környezetét mindig tartsa rendben; 18) szakmai vizsgája sikeres befejezését követően feltéve, hogy nem létesített foglalkoztatási jogviszonyt három éven belül jogszabályban meghatározottak szerint a pályakövetési rendszernek az iskolában megszerzett szakképesítése hasznosulásával kapcsolatban adatot szolgáltasson. F. Mulasztások, és igazolásuk rendje: 1) A tanuló az oktatási napokról, elméleti vagy gyakorlati foglalkozásokról, ünnepélyekről, iskolai tanulmányi kirándulásokról csak betegség esetén, 1 Nkt

15 előzetesen kapott engedéllyel, hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt hiányozhat. A mulasztás akkor minősül igazoltnak, ha a tanuló (kiskorú tanuló szülője) hiányzása első napján telefonon értesítette az iskolát a os telefonszámon, valamint a kiskorú tanuló szülője a hiányzás okát, időtartamát az ellenőrzőbe, a mulasztások igazolása rovatba bejegyezte, az orvosi, vagy más hivatalos igazolást is aláírta. A tanuló legkésőbb a hiányzást követő első osztályfőnöki órán köteles átadni osztályfőnökének a házi orvosi, szakorvosi igazolást, szakképző évfolyamon a gyakorlati képzési napokról való mulasztás esetén a táppénzes igazolást. 2) Igazolt a mulasztás egyesületi vagy más kikérés esetén, a tanuló (kiskorú tanuló szülőjének) kérésére, ha: az osztályfőnök évente legfeljebb három alkalommal, maximum egy-egy napra engedélyt adott a távolmaradásra, feltéve, hogy a tanuló (kiskorú szülője) ezt előzetesen az ellenőrző könyvben kérte; a szakoktató egy tanévben egyszer, maximum egy napra engedélyezte az oktatásról való távolmaradást, Ennél hosszabb idejű távolmaradást csak az iskola igazgatója engedélyezhet. 3) Hatósági eljárás/intézkedés esetén igazolt a mulasztás, ha a tanuló a megjelenésre felszólító iratot a hiányzást megelőzően bemutatja, és/vagy (váratlan intézkedés esetén) a megjelenést hatósági igazolással igazolja. 4) Igazolatlan mulasztás 1 Ha távolmaradását a tanuló (szülő) nem igazolja, vagy nem a házirendben szabályozott módon igazolja, a mulasztás igazolatlan. Eljárás az igazolatlanul mulasztó tanulókkal szemben: Az iskola értesíti a szülőt 1) a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, 2) ha a nem tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Ha a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola - az ifjúság-védelmi felelős bevonásával - az illetékes gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. 1 R

16 3) Ha a tanköteles egy tanítási évben tíz óránál igazolatlanul többet mulaszt, az iskola igazgatója értesíti a tanköteles lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot is. 4) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, továbbá ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében. 5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt. 6) A tanköteles tanuló kivételével megszűnik a tanulói jogviszonya annak, aki egy tanítási éven belül igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt, feltéve hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A tanulói jogviszony megszűnéséről az iskola írásban értesíti a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt, továbbá minden esetben a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes regionális egészségbiztosítási pénztárat. 1 Késés, és következményei 2 Ha a tanuló a tanórai foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, késik, amit igazolni kell. A késések percben nyilvántartott idejét összegezni kell. Amennyiben ez az idő eléri a tanórai foglalkozás idejét, a késést egy igazolt vagy igazolatlan órának kell minősíteni. Az elkéső tanuló nem zárható ki a tanóráról, foglalkozásról. Mulasztásokra vonatkozó további szabályok: Ha egy tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a szakiskola 9-11., illetve szakközépiskola 9-12 évfolyamán a kétszázötven tanítási órát, vagy 1 R R 51 16

17 a szakképzésben az elméleti és gyakorlati tanítási órák %-át, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át és a mulasztás miatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanuló a tanítási év végén nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett az értesítési kötelezettségének. Ha a tanuló teljesítménye a tanítási év végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. 1 Ha a tanulónak a gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása egy tanévben meghaladja a gyakorlati képzési idő (óraszám) 20 %-át, a tanuló a tanulmányait csak az évfolyam megismétlésével folytathatja 2. Kivétel: ha a tanulónak nincs igazolatlan mulasztása és magatartása, szorgalma, teljesítménye alapján a nevelőtestület engedélyezi, hogy mulasztását a következő tanév megkezdéséig pótolja, az előírt gyakorlati követelmények teljesítése érdekében. G. Tilalmak: Tilos az iskolába, a gyakorlati képzési helyekre behozni, és az iskolán kívüli rendezvényekre hozni minden olyan tárgyat, eszközt, amely veszélyeztetheti mások testi épségét, egészségét, sértheti méltóságát, erkölcsi nézeteit, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével össze nem függő tárgyakat (nagyobb pénzösszeg, ékszer, műszaki cikkek, nagy értéket képviselő taneszközök, szúró-vágó eszközök, stb.), e tárgyak megőrzéséről az iskola nem tud gondoskodni, értük anyagi felelősséget nem vállal. 3 Tilos az iskola egész területén a dohányzás! A tilalom megszegője első alkalommal igazgató intésben részesül, a következő alkalommal fegyelmi eljárás alá vonjuk. 1 R Szt. 39. (3) 3 Nkt

18 Tilos az iskolában az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon, illetve az iskola által szervezett foglalkozásokon a szeszesital és a kábító hatású szerek fogyasztása, birtoklása, továbbadása; alkoholos, kábítószeres állapotban való megjelenés. Tilos a tanulók számára az iskola területén gépkocsival parkolni! A tanuló saját felelősségére az iskolába, a gyakorlati képzőhelyre behozott mobiltelefon a foglalkozás rendjét nem zavarhatja, tanítási órákon, gyakorlati foglalkozásokon el kell némítani. Az iskola, az iskolai tanműhely területét oktatási időben elhagyni csak az osztályfőnök, a szaktanár, vagy a szakoktató nyomtatványon kiadott írásbeli távozási engedélyével szabad, amit távozáskor a portán le kell adni. II. Az iskola munkarendjére vonatkozó szabályok A tanév rendjéről szóló oktatási miniszteri rendelet alapján a nevelőtestület munkatervében határozza meg a tanév helyi rendjét. A. Az oktatás rendje 1) A tanulók számára az intézmény reggel 6 30 tól áll rendelkezésre, a korán érkezők számára - igény szerint - tanulószobai ügyeletet biztosítunk. Az iskola pedagógusai, más dolgozói felügyeletével, irányításával oktatási napokon és az oktatás nélküli munkanapokon általában óráig tartózkodhatnak tanulók az intézményben. Ettől eltérő időben csak előzetes igazgatói engedéllyel tartózkodhat tanuló az intézményben, vagy tartható foglalkozás. 2) Az intézményben az oktatás a szorgalmi időszakban általában hétfőtől péntekig, délelőtti és délutáni munkarendben, a pedagógiai programban rögzített óratervek és tantervek alapján, az órarendben meghatározott tanítási órák, foglalkozások rendje szerint folyik. Az elméleti oktatás egyes osztályok számára az órarend szerint nulladik órák beiktatásával is szervezhető. 3) Az iskolában a ki-, illetve belépéskor elektronikus beléptető rendszer működik. Az iskola diákjai, pedagógusai, dolgozói beléptetőkártyát kapnak. Az iskola tanulói a beléptetőkártya leolvasásával léphetnek be, ill. ki, melyet a biztonsági szolgálat ellenőriz. Beléptetőkártya hiánya esetén egy félévben maximum három alkalommal a tanulónak más, azonosító fényképes igazolványt kell felmutatnia. Ebben az esetben a tanulmányi irodában iskolalátogatási igazolást 18

19 kell kérnie, amit távozáskor le kell adnia a portán. A beléptetőkártya elvesztése esetén eljárási díjat kell fizetni, melynek összege minden tanév szeptember 01-jén kerül megállapításra. Ha három alkalommal nem tudja felmutatni a beléptetőkártyáját, akkor a következő büntetési fokozatokat kapja, (de legalább osztályfőnöki intőt), a következő alkalommal a meglévőknél magasabb büntetési fokozatban részesül. 4) A tanulóknak legkésőbb tíz perccel a tanítás megkezdése előtt kell meg- érkezniük az iskolába, kivételt képeznek azok a tanulók, akik a bejárás közlekedési nehézségei miatt ez alól az ellenőrző könyvbe 19 bejegyzett felmentéssel rendelkeznek. Az első tanítási órára érkező diákok az iskola aulájában gyülekeznek, a figyelmeztető csengetés után vonulhatnak tantermükbe. 5) Csengetési rend; tanítási órák közötti szünetek rendje (ideje): Délelőtt: Délután: 0. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra Röviditett csengetési rend esetében az első óra kezdete 8 00, minden óra 30 perces, a szünetek 10 percesek. 6) A tanítási óra kezdetén és végén a tanárt, valamint a tanterembe belépő felnőttet érkezéskor és távozáskor a tanulók felállással köszöntik. 7) Ha a tanuló a testnevelési órára előírt felszerelést (sötét színű tornanadrág, fehér póló vagy atlétatrikó, sportcipő) nem hozza magával, az órán aktívan nem vehet részt, e mulasztását a testnevelőtanár bejegyzi az osztálynaplóba. 8) Az iskolai életre vonatkozó hírek, információk a pedagógusok közvetítésével, hirdetmények, körözvények útján, és a diákönkormányzat (diákmédia) közreműködésével jutnak el a tanulóifjúsághoz.

20 9) A tanulók a tanítás megkezdése előtt/után, továbbá az óraközi szünetekben az iskolai büfében élelmiszert vásárolhatnak, ez azonban nem lehet indoka az óráról való késésnek. Az óraközi szünetekben csak elméleti oktatásban résztvevő tanulók vásárolhatnak, tanműhelyes tanulók a számukra biztosított étkezési szünetekben vehetik igénybe a büfé szolgáltatásait. 10) A szülők és az iskola közötti írásbeli értesítés, tájékoztatás, kérelem, igazolás az ellenőrző könyvön keresztül történik. A szülők a pedagógusokat a tanév munkatervében meghatározott, az ellenőrző könyvben jelzett, vagy előzetesen egyeztetett időpontban kereshetik fel. 11) Az elektronikus naplóhoz (e-napló) hozzáférést az osztályfőnökön keresztül a tanköteles és a kiskorú tanulók esetében a szülő, nagykorú nem tanköteles tanuló esetében maga a tanuló igényelhet, formanyomtatvány kitöltésével. Az e-napló az iskola honlapjáról érhető el. B. A gyakorlati oktatás rendje 1 1) A gyakorlati képzés az iskolai tanműhelyben 7 és 20 óra között szervezhető, vagy gazdálkodó szervezet által fenntartott gyakorlóhelyen történik. A gazdálkodó szervezeteknél az adott munkarendhez kell alkalmazkodni a napi képzési időre vonatkozó előírások figyelembe vételével, miszerint: a képzés 6 és 22 óra között szervezhető, 60 perces órákkal, a képzés napi időtartama a nyolc órát, fiatalkorú tanulónál a hét órát nem haladhatja meg, két egymást követő gyakorlati képzési nap között a tanulót legalább tizenhat óra pihenőidő illeti meg. 2) Az iskolai tanműhelyi gyakorlati oktatás folyamatosan, hatvan perces órákkal történik, 4 órás vagy azt meghaladó idejű foglalkozás esetén egyszeri 20 perces munkaszünettel. Amennyiben a foglalkozás nyolc óra tartamú, úgy a tanuló részére - munkaidőn kívül - harmincperces ebédidőt kell biztosítani. Az elméletigényes gyakorlati foglalkozási órák 45 perc tartamúak. 3) Az iskolai tanműhelyi öltözők 6 30 tól vannak nyitva. A tanulók egyéni órarendjük alapján kötelesek a szakmai gyakorlati foglalkozás megkezdése előtt 15 perccel megérkezni, munkaruhába átöltözni. Az öltözőben csak az 1 Bővebb szabályozás a Műhelyrendben 20

21 ügyeletes szakoktató jelenlétében tartózkodhatnak. A tanulók a képzőhelyekre - csoportonként -, oktatóik vezetésével vonulnak el a foglalkozás kezdetekor. 4) A tanuló csak a gyakorlati képzés programjában meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható. A tanulót a gyakorlati képzési feladattal és a gyakorlóhely sajátosságaival összefüggő munkavédelmi oktatásban kell részesíteni. 5) A gyakorlati foglalkozáson, a köztes vizsgán, a szakmunkásvizsgán a munkaruha, az előírt egyéni védőeszközök használata, a munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartása kötelező. 6) A tanuló a gyakorlati oktatás során munkanaplót köteles vezetni, abban rögzí- teni az elvégzett feladatok leírását, az oktatói utasításokat. C. Felnőtt oktatás 1 A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben a huszonegyedik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. A tanuló középfokú iskolában attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti. D. Az iskolai létesítmények, helyiségek használati rendje Valamennyi diák köteles az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályokat betartani, a berendezési és felszerelési tárgyak állapotát megóvni. 1) A diákok csak a házirendben előírt szabályok megtartása mellett és pedagógus jelenlétében tartózkodhatnak a tanári szobában, a szertárakban, a tornateremben, a sportpályán, a kondi-teremben, a műhelyekben, laboratóriumokban, az informatika szaktantermekben, 2 a könyvtárban 3 az intézményi orvosi rendelőbe a diákok csak az iskolaorvos és a védőnő hívására léphetnek be, ott csak jelenlétükben tartózkodhatnak. 2) Az iskola igazgatója a helyi érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezetek (diákönkormányzat, szülői szervezet) munkájának végzéséhez szükséges 1 Felnőttoktatás házirendje 2 A számítógépterem működési szabályzata 3 Könyvtári szabályzat, 21

22 helyiséget és a berendezéseket, eszközöket (bútor, telefon, irodaszerek stb.) térítés-mentesen biztosítja. 3) Intézményi helyiségek használatának átengedéséről az igazgató a nevelőtestület, a DÖK és a szülői közösség véleményének meghallgatásával dönt. III. Szociális jogosultságok A. Térítési díj, illetve tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások Térítési díj ellenében igénybevehető szolgáltatások: A 229/2012. (VIII. 28) Korm. rend ában (amely a térítésmentesen biztosított köznevelési közfeladatokat tartalmazza) fel nem sorolt, egyéb foglalkozások, az iskolai oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a tanulószoba. A nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam 2. alkalommal történő megismétlésekor minden, egyébként térítésmentesen biztosított közfeladatok. Független vizsga. Az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája. A tanulói jogviszony megszűnése után megkezdett szakmai vizsga (ideértve a javító- és pótló vizsgát is), továbbá a tanulói jogviszony fennállása alatt megkezdett, de be nem fejezett szakmai vizsga esetén a második vagy további javítóvizsga. A gyermek, tanuló a nevelési-oktatási intézményben igénybe vett étkezésért jogszabályban meghatározottak szerint térítési díjat fizet. Tandíjért igénybe vehető szolgáltatások A pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés és oktatás, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás. A tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése. 22

23 Tanulói jogviszony keretében a második vagy további szakképesítésre való felkészülés, beleértve a szakmai vizsgát, annak javító- és pótló vizsgáit is. A tandíj mértéke tanévenként nem haladhatja meg a tanévkezdéskor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadát. A térítési díj és a tandíj összegét a 229/2012. (VIII. 28) Korm. rend ában megfogalmazottak alapján állapítjuk meg. A tandíj mértékét a tanulmányi eredmény alapján olyan mértékben kell csökkenteni, hogy az ösztönözzön a közepesnél jobb tanulmányi eredmény elérésére A fizetendő tandíj összegét félévente kell megállapítani a fizetésre kötelezett tanuló adott félévben elért tanulmányi átlaga alapján. A tanulmányi átlag alapján számított tandíjat kérelemre, egyéni elbírálás alapján, szociális helyzettől függő mértékben csökkenteni lehet. A tandíj 50 %-át a tanulók kötelesek befizetni az iskola pénztárába vagy a bankszámlájára az első félév végéig, a fennmaradó összeg másik felét pedig a tárgyi év május 30-ig (a második tanévben legkésőbb az írásbeli vizsga előtt egy héttel) kell rendezni, illetve kiegyenlíteni. A tandíj visszatérítésére lehetőség nincs. Az iskola tanulói által előállított termék, dolog, alkotás felett a tanuló jogutódjaként az iskola szerzi meg a vagyoni jogokat. A tanuló által készített alkotásokat az iskola jutalmazásra is felhasználhatja. 1 B. Tankönyvellátás rendje 2 Az iskola írásban értesíti, illetve az iskola honlapján tájékoztatja a tanulókat és a szülőket az iskolai tankönyvellátás folyamatáról (a támogatás feltételeiről, az igénybejelentés módjáról, a határidőkről) és nyilvánosságra hozza az alapvető dokumentumokat. Azok a tanulók, akik nem jogosultak normatív kedvezményre, de szociális helyzetük alapján rászorulók, az alábbi kedvezményeket kérelmezhetik az intézmény igazgatójától: a tankönyveket az iskolai könyvtárból szeretné kikölcsönözni. 1 Házirend IV. fejezet A pontja 2 Tankönyvellátási szabályzat 23

24 A tankönyvtámogatásra az igény bejelentési határidő elmulasztása jogvesztő, de csak akkor, ha az iskola betartja a tájékoztatási szabályokat. Ha az igényjogosultság a tanulói tankönyvvásárláshoz nyújtott normatív hozzájárulás igénylését követő időpont után áll be (iskolaváltás) az iskola a tankönyvek kölcsönzésével teljesítheti az igényt. A tankönyvellátással kapcsolatos határidős feladatokat az iskola éves munkatervében rögzítjük, és az iskola honlapján tesszük közzé. C. Szociális támogatás 1) A tanulók részére biztosított szociális támogatások odaítéléséről, amennyiben erre az iskola jogosult, az iskola igazgatója az ifjúságvédelmi felelős nevelő és az osztályfőnök véleményének kikérése után dönt. 2) A szociális támogatások odaítélésénél, amennyiben erre az iskola jogosult, előnyt élvez az a tanuló: - akinek egyik vagy mindkét szülője munkanélküli, - akit az egyik szülő egyedül nevel, - akinél a család egy főre jutó havi jövedelme nem éri el a mindenkori legalacsonyabb munkabér 50 %-át. 3) Az iskolával tanulói jogviszonyban lévő diákok szociális segélyben részesülhetnek, amennyiben a gazdálkodó szervezet az iskolának ilyen célra keretet biztosít. D. Kedvezményes étkezés, ingyenes tankönyvellátás 50%-os térítési díjú kedvezményes étkezés 1 és ingyenes tankönyvellátás 2 igénylésére jogosult a tartósan beteg (szakorvos igazolja), három- vagy többgyermekes családban élő (a megállapított családi pótlék igazolja bérjegyzékkel, számlakivonattal, postai igazoló szelvénnyel), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (az erről szóló határozat igazolja) tanuló. Ingyenes tankönyvellátásra jogosult a fentieken túl évi XXXI. törvény /2004. OM rendelet

25 a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanuló (a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján megállapított sajátos nevelési igény), nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosult tanuló (a megállapított családi pótlék igazolja). Az igazolást új tanulók estén beiratkozáskor legkésőbb az első tanítási napon a többi tanuló esetén a tanév rendjében meghatározott időpontig kell benyújtani az osztályfőnöknél. E. Kártérítési felelősség 1 Ha a tanuló az intézménynek, illetve a gyakorlati képzés szervezőjének jogellenesen kárt okozott, az igazgató vizsgálatot rendel el a károkozás körülményeinek tisztázására. A vizsgálatról a tanulót (kiskorú tanuló szülőjét) haladéktalanul tájékoztatja, egyidejűleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a) gondatlan károkozás esetén a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított egyhavi összegének ötven százalékát, b) ha a tanuló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes, szándékos károkozás esetén az okozott kár, legfeljebb azonban a kötelező legkisebb munkabér a károkozás napján érvényes rendelkezések szerint megállapított öthavi összegét. Eredménytelen eljárás esetén az igazgatója a tanuló, illetve a szülő ellen pert indíthat, akinek a Magyarország Polgári Törvénykönyvének szabályai szerint kell helytállnia. A tanulószerződést kötött tanuló által a képzés szervezőjének, ill. a szervezet által tanulónak okozott kár megtérítésére a szakképzési törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A könyvtárhasználó (kiskorú tanuló esetén a tanuló szülője) a könyvtári dokumentumokban okozott gondatlan, vagy szándékos károkozás esetén, illetve ha a kikölcsönzött dokumentumot az előírt határidőre nem hozza vissza, a 1 Nkt. 59. R

26 magasabb jogszabályokban előírt módon és mértékben kártérítés fizetésére kötelezhető. A tankönyvkölcsönzéssel biztosított tankönyv elvesztéséből, megrongálásából származó kárt a tanuló, illetve a kiskorú tanuló szülője köteles az iskolának megtéríteni. A kártérítés pontos mértékét a könyvtáros-tanár javaslata alapján az iskola igazgatója határozza meg. A térítés mértéke a mindenkor hivatalos tankönyv-jegyzék szerinti beszerzési ár. Indokolt esetben - egyéni elbírálás alapján- az iskola igazgatója mérsékelheti, illetve elengedheti az okozott kár megtérítését. A fenti általános szabályok vonatkoznak a tartós használatba vett tankönyvek, segédkönyvek elveszítése, megrongálása során jelentkező kártérítésre is. IV. A tanulói balesetek megelőzésével összefüggő szabályok A. A megelőzéssel kapcsolatos feladatok, intézményi óvó-védő előírások 1) A balesetek megelőzése érdekében az iskola minden tanulójának ismernie kell a baleset- és tűzvédelmi előírásokat; az erről szóló oktatás tudomásul vételét aláírásával kell igazolnia. A tanuló köteles az egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó rendelkezéseket betartani, frissíteni ismereteit egész évben a jól látható helyen kifüggesztett szabályzatok alapján. 2) Balesetveszély esetén - még akkor is, ha a baleset nem következett be - vagy baleset bekövetkezésekor minden tanulónak kötelessége szólni az éppen jelen-lévő felnőttnek, pedagógusnak. 3) A gyakorlati képzőhelyeken, laboratóriumokban a munka- és balesetvédelmi oktatást minden évben, illetve új munkafeladat, új képzőhely esetén meg kell ismételni, tudomásul vételét a tanuló aláírásával igazolja. A kiemelten balesetveszélyes feladatokat fokozott figyelemmel kell végrehajtani. 4) Az iskolai tanműhelyben, laboratóriumokban jól látható helyen kell kifüggeszteni, melyek azok az eszközök, gépek: amelyek tanulók által egyáltalán nem használhatók, amelyek tanulók által csak pedagógus felügyelete mellett használhatók. Az óvó-védő rendszabályok, balesetvédelmi előírások hatálya kiterjed az intézményen kívül szervezett rendezvények és tanulmányi kirándulások körére is. 26

27 B. Rendkívüli események, katasztrófák elleni védekezés, veszélyelhárítás Az intézményi tűzvédelmi szabályzat előírásainak és a benne meghatározott menekülési útvonal ismeretében a tanulóknak rendezett körülmények között kell el hagyniuk az iskola épületét követve az iskolavezetés és a kísérő pedagógus utasítását. A legfontosabb teendő a testi épség védelme, ezért a legszükségesebb személyes holmin kívül mindent hátra kell hagyni! A vészhelyzet (tűz, víz, bombariadó stb.) ideje alatt senki nem hagyhatja el a számára kijelölt helyet! A veszélyhelyzet megfelelő kezelése és elhárítása érdekében minden tanítási évben legalább kétszer valóságos helyzetet szimulálva riadó-gyakorlatot tartunk. Ezek a szituációk segítséget nyújtanak a menekülési útvonal gyakorlati megismeréséhez, a helyes magatartás kialakításához, a pánik elkerüléséhez. V. A tanulók jutalmazásának elvei és formái 1 A. A jutalmazás alapelvei A tanulók, tanulóközösségek tanulmányi, szakmai-gyakorlati munkájában, az iskolai közéletben elért kiemelkedő eredményeit, példamutató magatartását, szorgalmát a pedagógus közösség elismeri és jutalmazza. Az elismerést, jutalmazást a tantestület bármely tagja, gazdálkodó szerv vezetője, a diákönkormányzat kezdeményezheti, illetve saját hatáskörében alkalmazhatja. A nevelőtestület határozatával odaítélt elismerést, dicséretet a tanuló bizonyítványába kell bejegyezni, ez az elismerés oklevél, jutalomkönyv, vásárlási-, könyvvásárlási-utalvány, tárgyjutalom odaítélésével is társulhat. A jutalmazásnak, elismerésnek az iskola közössége megfelelő nyilvánosságot biztosít. B. A jutalmazás formái: szaktanári, oktatói, osztályfőnöki dicséret szóban vagy írásban, gyakorlati oktatásvezetői dicséret szóban vagy írásban, igazgatói dicséret szóban vagy írásban, nevelőtestületi dicséret, 1 Nkt

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás A nevelőtestület

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma

Házirend. Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Pető András Főiskola Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Házirend 2014. Bányainé Bejczi Erika PAF Gyakorló Általános Iskolája, Egységes Konduktív

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY

HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIREND NAGYASSZONYUNK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY 1 AJÁNLÁS Egyházi iskolát választani a Te szabadságod, ehhez az iskolához tartozni a Te vállalásod. Iskolai közösségünk életét a Házirend szabályozza. Célja,

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium

Békéscsabai Andrássy Gyula. Gimnázium és Kollégium Békéscsabai Andrássy Gyula Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 1 HÁZIREND Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Gimnáziumi Házirend 2013 Békéscsabai Andrássy Gyula 2 HÁZIREND A Békéscsabai

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium HÁZIREND Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Kisfaludy u. 28. 1191 Budapest 2012. szeptember BEVEZETÉS... 3 1. A TANULÓK JOGAI... 4 1.1. ALAPVETŐ JOGOK... 4 1.2. A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁS ÉS TÁJÉKOZTATÁS

Részletesebben

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: 06-77-486-270 cspovoda@gmail.com Házirend 2013. március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben