ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND"

Átírás

1 ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

2 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk felhívja a figyelmünket arra, hogy milyen szabályokat kell közösen betartanunk ahhoz, hogy az iskolai életünk zökkenőmentesen, egymásra figyelve, a jogainkkal élve, a kötelességeinket betartva történhessen. Házirendünk vonatkozik a tanulók, szülők és pedagógusok közösségére egyaránt. A közösségi szabályink összeállításkor a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletet jogszabályait vettük figyelembe. Iskolai házirendünk hatályba lép a nevelőtestület, a diákönkormányzat, valamint az iskola szülői munkaközössége egy-egy képviselőjének aláírását és a fenntartó jóváhagyását követően szeptember elsejétől. Budapest, március 21. Az iskolai házirendben foglaltakkal a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség egyetértett.... nevelőtestület DÖK SZMK elnök 2

3 I. A tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos iskolai szabályok 1. A tanulói jogviszony a beiratkozással keletkezik, ettől kezdve érvényesek az iskola szabályai. 2. Első évfolyamra történő felvétel a 20/2012. EMMI rendeletben foglalt eljárásrend szerint történik. Sorsolás történik, ha az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudjuk teljesíteni: fenntartó képviselője, SzMK elnök, érintett szülők, DÖK képviselője van jelen a sorsolásnál. Azok nevét sorsolhatjuk, akik megjelentek az iskolában. A sorsolásnál az intézményvezető húz ki annyi nevet, ahány férőhely van, majd a neveket a fenntartó képviselője felolvassa. A felvett és elutasított tanulók 15 napon belül határozatot kapnak. A szülők a határozat kézhezvételtől számítva 15 napon érdeksérelemre hivatkozva eljárást indíthatnak a KLIK tankerületénél. 3. A tanuló joga, hogy megszerezhető tudásához nyugodt feltételeket teremtsenek számára a tanulás, tanítás folyamatában. Ha ebben akadályoztatva érzi magát, tanáraitól, osztályfőnökétől, az iskola vezetőitől segítséget kérhet. 4. Tanárai segítségét kérheti annak érdekében, hogy az összefoglaló beszámolók, dolgozatok arányosan legyenek elosztva. 5. Lehetősége van arra, hogy indokolt esetben bizonyos foglalkozások alól felmentést kapjon. Határidő: Az év során folyamatosan, szükség szerint, hivatalos dokumentummal alátámasztva. 6. Részt vehet az iskola és a diákönkormányzat életében és munkájában. 7. Kezdeményezheti érdeklődési körének megfelelő diákkörök létrehozását. A diákkör öt főtől szervezhető, tagja legalább egy pedagógus vagy külső személy (szülő vagy az érdeklődéshez kapcsolódó más szakember). 8. Választhat, illetve választható lehet különböző szintű és hatáskörű funkciókra. 9. A tanévben a diákcsoportok anyagi támogatásban részesülhetnek (papírgyűjtés, DÖK bónuszrendszer). Ennek feltételei minden tanév első diák-önkormányzati gyűlésén ismertetésre kerülnek. 10. A tanulók részt vehetnek: szakkörökön felzárkóztató /fejlesztő foglalkozásokon iskolai tanfolyamokon kulturális programokon az iskola és a kerület által szervezett versenyeken, vetélkedőkön táborozásokon közhasznú munka vállalásában 11. A tanuló szüleinek kezdeményezésére az iskolában vagy az iskola közreműködésével adható kedvezményekről az iskolatitkár tájékoztat. 12. A diákok igénybe vehetnek: napközit, tanulószobát iskolai étkezést gyógytestnevelést iskolaorvosi ellátást iskolai könyvtárat minden év harmadik hó 15-ig tájékoztatást kapnak a kerettantervi választható és NAT szerinti fakultatív tárgyakról ezekre május 20-ig írásban jelentkezhetnek (az indokolt módosításokat is írásban kérhetik) 3

4 13. Véleményeiket, kérdéseiket, problémáikat közvetlenül vagy közösségeik képviselőin keresztül közvetíthetik a nevelőtestülethez, az iskola vezetéséhez, tanulótársaikhoz. 14. Az iskolában a közösség érdeklődésére számot tartó információs hálózat működik (honlap), valamint működhet (rádió, iskolaújság, hírlevél, faliújság stb.). Ehhez tanulóink igénybe vehetnek külső (tanári, szülői stb.) segítséget. 15. Miniszteri rendelet alapján minden tanévben az iskola maga szervezhet néhány tanítás nélküli munkanapot a diákönkormányzat aktív együttműködésével (pl. iskolanap, sportnap, stb.). 16. Tanulóink tanítási és tanítás nélküli munkanapokon, valamint a tanítási szünetekben egyaránt felügyeletben részesülnek. 15. Az iskolába a tanuláshoz szükséges felszereléseken kívül egyéb, társaik testi épségét nem veszélyeztető eszközöket csak saját felelősségükre hozhatnak be. 16. Tanulóink munkájuk elismeréseként jutalomban részesülhetnek. II. Tanulói kötelességek 1. Részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon. 2. Eleget tegyen a rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással képességeihez mérten a tanulmányi kötelezettségeinek. 3. Hozzák magukkal a tájékoztató füzetet, ellenőrzőt, melyet kérésre adjanak át. A bejegyzéseket a szülők láttamozzák. 4. Tilos a durvaság, a másikat sértő beszédstílus. 5. Minden balesetet azonnal jelenteni kell a foglalkozást vezető, illetve bármelyik tanárnak. 6. Az iskola területén, valamint közvetlen környezetében dohányozni tilos. 7. Az iskola területére szúró- és vágóeszközt behozni tilos. 8. Tilos az iskolában az engedély nélküli kép és videó felvétel, valamint közösségi portálokon megosztani engedély nélküli tartalmakat (személyiségi jogok védelme). 9. A behozott értékekért az iskola anyagi felelősséget nem vállal. 10. Tilos tanórákon a bekapcsolt telefont. 11. Mindenki kötelessége és érdeke az iskola tulajdonának, berendezési és felszerelési tárgyainak védelme, óvása, azok rendeltetésszerű használata. 12. A tanulók felelősek az általuk okozott szándékos, vagy gondatlan károkozásért. 13. Takarékoskodni a folyóvízzel, elektromos energiával. 14. Elvárt iskolánkban és azon kívül is a kulturált megjelenés, a kulturált viselkedés szabályainak betartása, a túlzások kerülése öltözékben, haj, ékszer, köröm viseletben. 15. Iskolai ünnepélyeken kötelező az ünneplő ruha (fehér felső, egyszínű sötét alj). 16. Tanulóink védjék az iskola becsületét, jó hírét, s ennek megfelelő legyen magatartásuk. A hetesek feladatai: 1. Egy hétig vigyáznak az igénybe vett terem (öltözők is!) rendjére. 2. Felügyelik a terem felszereléseit, a károkozást, meghibásodást jelentik. 3. Szellőztetik a termet. 4. Szünetben gondoskodnak a krétáról, tábla tisztaságáról. 5. Becsöngetés után jelentik az iskolavezetésnek, ha az órát tartó pedagógus nem jelent meg. 6. Jelentik a hiányzókat. 7. Az utolsó óra után ellenőrzik a székek padokra történő felhelyezését, a terem tisztaságát. 8. Az osztályterem elhagyása után a kulcsfelelőssel ellenőrzik a terem bezárását. 4

5 III. A tanulók jutalmazása Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön, illetve előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesíti. A kiemelkedő eredményű együttes munkát végzőknek, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító közösségnek csoportos jutalmat ad. Az iskolai jutalmazás formái Az iskolában tanév közben elismerésként a következő dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, napközis nevelői dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedő tanulmányi és közösségi munkát végző tanulók a tanév végén nevelőtestületi dicséretet kaphatnak. A dicséretet a tanuló bizonyítványába be kell jegyezni. A jutalmak odaítéléséről az osztályfőnök és az osztályközösség véleményének meghallgatása után a nevelőtestület dönt. A tanév végén az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedő a teljesítménye, jutalmát (jutalomkönyv, oklevél) a tanévzáró ünnepségen az iskola közössége előtt nyilvánosan veszi át. Az iskola nyilvánossága előtti jutalmazásra az osztályfőnök javaslata alapján a nevelőtestület dönt az osztályozó értekezleten. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedőkön, előadásokon, bemutatókon eredményesen szereplő tanulók igazgatói dicséretet kaphatnak. A legjobbak az Aranykönyvbe írják nevüket. IV. A fegyelmezés és fegyelmi eljárások rendje Az iskolai közösen megfogalmazott magatartási normák megszegőivel szemben fegyelmi intézkedések történhetnek. Ezek mértékének megítélése az ügyben legilletékesebb tanárok kompetenciája. A tanulói kötelezettség vétkes megszegése esetén a diák a törvényben meghatározott fegyelmi büntetéssel sújtható. Ennek kivizsgálására és a döntés előkészítésére az iskola vezetője által megbízott háromtagú ad hoc bizottság hivatott, fegyelmi eljárás keretében. Ennek első lépcsőfoka az érintett kiskorú tanuló szülőjének egyetértése egyeztető eljárás kezdeményezésére. Az eljárás eredményeként hozott döntés alapján kerül sor fegyelmi tárgyalás kitűzésére, vagy annak figyelmen kívül hagyására. 5

6 Fegyelmi eljárás megindításával járó jogsértések köre: Tanulói jogviszonyt sértő magatartás, mulasztás. A diáktársakkal és a felnőttekkel szembeni sorozatosan erkölcsileg romboló magatartás. Rongálás, szándékos károkozás. Ha a tanuló bármely módon árt az iskola jó hírének. Az iskolai büntetések formái: szaktanári figyelmeztetés, napközis nevelői figyelmeztetés, osztályfőnöki figyelmeztetés, intés, megrovás, igazgatói figyelmeztetés, intés, megrovás, tantestületi figyelmeztetés, intés, megrovás. A fegyelmi eljárás megindításáról írásban kell értesíteni a szülőt, tanulót. Az értesítés tartalmazza a tárgyalás helyét, idejét, a tanuló kötelességszegését. Fel kell kínálni a fegyelmi tárgyalást megelőző egyeztető eljárást, melynek célja a sérelem orvoslása érdekében történő megállapodás az iskola és a kötelességszegő tanuló között. Erre az értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül kérheti a szülő az egyeztető eljárást. Ha az egyeztető eljárás eredményes, a fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni. Ha nem kéri a szülő az egyeztető eljárást, a tárgyalást le kell folytatni. A fegyelmi tárgyaláson a vétkes diák is részt vesz. A fegyelmi tárgyalást követően a határozatot 7 napon belül ki kell küldeni a tanuló szüleinek. A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. Az iskolai határozat ellen a szülő adhat be 15 napon belül az elsőfokú jogkör gyakorlójához fellebbezést. Az iskola a benyújtott kérelmet 8 napon belül köteles továbbítani a másodfokú fegyelmi jogkör gyakorlójához. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amitől indokolt esetben, a vétség súlyától függően el lehet térni. V. Az iskolai munkarend, a tanóra és tanórán kívüli foglalkozások rendje, óraközi szünetek, hiányzások engedélyezése 1. A tanórák és a csengetés rendje: Ünnepi csengetési rend: 1. óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra óra Ebédszünet Ebédszünet 7. óra óra A délutáni szorgalmi idő vége: Valamennyi becsöngetés előtt előcsöngetés jelzi a tanulók azon kötelezettségét, hogy a termekbe menjenek óra között a gyerekek iskolában tartózkodásának rendjét az ügyeletes tanár koordinálja. A tanulók érkezése a reggeli ügyeletre, legkésőbb 7.15-ig történik. A gyülekezés helye az A szárny ebédlő felőli oldala. 4. Ha a tanulók reggeli ügyeletet vagy foglalkozást nem vesznek igénybe, 7.30-tól érkezzenek az iskolába! 6

7 5. A tanulóknak a tantermekben, illetve azok zárva tartása esetén a terem előtti folyosó részen kell várniuk az első órát tartó tanárt, s helyüket legkésőbb 7.50-kor el kell foglalni. Késésnek számít, ha a tanuló önhibája miatt nincs időben a kijelölt helyen. 6. A tanulóknak mulasztásukat igazolniuk kell az osztályfőnökükkel történő első találkozáskor. Betegségüket követően arról, hogy egészségesek, csak orvos adhat igazolást. A szülő egy tanévben 3 munkanapot igazolhat. Ennél hosszabb mulasztás igazoltnak tekinthető, ha azt a szülő előzetesen írásban bejelentette az intézményvezetőnek és a tanuló arra engedélyt kapott. 7. Igazolatlan órának minősül, ha a tanuló hiányzását a felszólítást követően sem igazolja, az egyes órákról történő késések meghaladják a félévenkénti 45 percet, s így az egyegy teljes tanítási órának minősül. 8. A végzős diákok a félév során 3 napot igazolhatnak a továbbtanulással kapcsolatos középiskolai nyílt napon. 9. Tanítás nélküli munkanapokon is meg kell jelenni, a távolmaradást igazolni kell. 10. A tanulók a szüneteket az előcsöngetésig az iskola tanár által felügyelt bármely területén tölthetik. 11. Étkezésre az iskola valamennyi tagja elsősorban az éttermet és környékét használja. 12. A tanulók az iskola területét a tanítás vége előtt csak az osztályfőnök vagy az iskolavezetés valamelyik tagjának írásos engedélyével hagyhatják el (a titkárságon elkészített formanyomtatvány kitöltésével). 13. A délutáni foglalkozásokon (fejlesztő, szakkör, iskolai sport, gyógytestnevelés stb.) és az azt megelőző szabad időszakban, az iskolában csak a foglalkozást vezető vagy ügyeletet ellátó tanár engedélyével lehet tartózkodni. 14. Iskolán kívüli események alkalmával a gyülekezés, illetve visszaérkezés helye a programnak megfelelően történik, melyről a foglalkozást vezető tanár a szülőket írásban tájékoztatja. 15. A reggeli ügyeleti, egyéb foglalkozásokra (napközi, tanulószoba, szakkör, tehetséggondozás, sportkör) jelentkezés a szülők írásos kérésére félévre szólnak. Ha ezen módosítani szeretnének, arról ugyancsak írásban tájékoztatják a foglalkozás vezetőjét. VI. Speciális osztályba, csoportba sorolás rendje 1. Sportosztályba előzetes képességvizsgálat alapján a feltételek kölcsönös elfogadásával kerülhet tanuló. 2. Emelt szintű nyelvi oktatásra a negyedik évfolyamon mutatott készségek és eredményesség alapján tesz javaslatot a nyelvi munkaközösség. 3. Gyógytestnevelésre a minden tanév május 15- ig lezajló szakorvosi szűrővizsgálat alapján járhatsz. Év közben is csatlakozhatsz, amennyiben problémád jelentkezik. Az évközi egészségügyi gondokat követő szakorvosi vizsgálat is lehetőséget ad a speciális foglalkozásokon való részvételre. VII. A helyiség- és a területhasználat rendje, biztonsági szabályai Tanulóink kötelesek rendeltetésszerűen használni az iskola helységeit (termek, folyosó, mellékhelyiségek) az iskolában az udvaron tanítási időn kívül csak külön foglalkozás esetén tartózkodhatnak. az iskolaépület és az udvar egyes részeit csak az ott felügyelő vagy foglalkozást irányító tanár engedélyével használhatják, szaktermi használatban foglaltakat /balesetvédelem, eszközhasználat, munkaruházat/ kell figyelembe venni. 7

8 kötelesek betartani a tűzvédelem, balesetvédelem és a csoportos közlekedés szabályait, védeni társaik egészségét, biztonságát, amiről osztályfőnöküktől és szaktanáraiktól a tanév elején megkapták az általános és a tanévre vonatkozó tájékoztatást. A zárt szaktantermek használati rendje Tanulóink órakezdés előtt sorakozva várják a nevelőt a tanterem előtt. A tanteremben felügyelet nélkül csak a foglalkozást vezető tanár engedélyével tartózkodhatnak. Órára az előírt felszerelést viszik magunkkal, táskát, kabátot termükben vagy a szekrényükben hagyják. A könyvtárhasználat szabályai Beiratkozás: a személyi adatok felvételével és aláírással történik, az év során bármikor, minden évben meg kell újítani, ingyenes. Beiratkozáskor az olvasó kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására. A beiratkozott olvasók a könyvtárat nyitvatartási időben használhatják. A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumokat csak a könyvtáros engedélyével szabad kivinni. Az olvasók a könyvtárban kötelesek úgy viselkedni, hogy ne zavarjanak másokat a könyvtárban történő olvasás, elmélyülés közben. Kölcsönzés alsós tanuló: két darab könyvet kölcsönözhet felsős tanuló: három darab könyvet kölcsönözhet két hétre, ami meghosszabbítható egy alkalommal (ettől tankönyvek esetében el lehet térni) A tartós tankönyvek kölcsönzése egy tanévre szól (év elején aláírással történik a kölcsönzés, s a tanuló bizonyítványosztás előtt köteles elszámolni a könyvekkel). Az elveszett vagy megrongálódott könyvek árát a tanuló köteles megtéríteni. A könyvtár kölcsönzési időben minden nap du óráig fogadja olvasóit. Délelőttönként a szaktanárokkal történő előzetes megbeszélés szerint könyvtárhasználati órákat lehet tartani. A könyvtárban számítógépek állnak a tanulók rendelkezésére internet-hozzáféréssel. Ezek a gépek a kölcsönzési időben a kifüggesztett használati rend szabályai alapján vehetők igénybe. A sportlétesítmények használati rendje és a testnevelés órákra vonatkozó tudnivalók Kültéri létesítmények 1. Bitumenes pálya A pályán elhelyezett kézilabdakapukra és az azt környező kerítésre felmászni, azon hintázni tilos, az ebből származó kárért a tanuló felelősséggel tartozik. 2. Salakos pálya, homokgödör A homokgödröt az eredeti funkciójának megfelelően atlétikai ugrásokra, és ne játszótéri homokozónak használjuk. 8

9 3. Mászókák Ellenőrizzük, nincs-e meghibásodás az eszközökön. Ügyeljünk arra, hogy a vizes talpú cipő fokozottan csúszik. Szertári szerek használata 1. Szertárba gyerek csak tanári engedéllyel és felügyelettel mehet be. 2. A szertárból kihozott szereket használat után maradéktalanul vissza kell vinni a helyére. 3. A meghibásodott eszközökről haladéktalanul tájékoztatni kell a munkaközösség-vezetőt, valamint a gondnokot. Öltözet, sportfelszerelés A tanulók öltözete az alábbiak szerint szabályozható: 1. szigeti feliratú póló, egyszínű sportnadrág, tiszta sportcipő 2. a körülményeknek megfelelően melegebb ruházat vagy hosszított nadrág engedélyezett Öltözők használata 1. Az öltözők reggel 7.50-től használhatóak. 2. Ha az öltözőben meghibásodást észlelnek, a mindenkori hetesnek kötelessége ezt jelezni az ott tanító tanárnak. 3. Ruhákat szoros zárt rendben helyezzék el, úgy, hogy mellé más osztály is elférjen. 4. Táskát, kabátot az öltözőbe nem vihetnek. 5. Értékeket (kulcs, pénz, óra, ékszer, telefon stb.) az öltözőben tilos hagyni. 6. Ezeket a diákok a foglalkozást vezető által meghatározott helyre teszik. VIII. A tanulói étkezéssel kapcsolatos iránymutatók 1. Az iskolában szervezett menzai szolgáltatást bármely tanuló igénybe veheti, amennyiben kifizette a térítési díjat. 2. A havonta esedékes díjakat az előre meghirdetett napokon kell befizetni, ellenkező esetben kimaradnak a szolgáltatásból. 3. A többgyermekes családok gyermekei - külön jogszabály szerint - igazolás alapján kedvezményben részesülhetnek. 4. Ebédlemondást csak egy nappal korábban 9.30 óráig írásban ( , tájékoztató füzet) lehet megtenni. 5. A reggelit az első szünetben kapják meg a gyerekek. 6. A büfé a nyitvatartási időben kicsöngetéstől előcsengetésig vehető igénybe. 7. A nyitott csomagolású ételt csak az ebédlő területén fogyasztható el. 8. Ebédet az utolsó tanítási órát követően kapják meg a tanulók. 9. Táskát, kabátot csak a kijelölt helyen tárolhatják. 10. Étkezések során mindenkor be kell tartani a kulturált étkezési normákat és higiéniai követelményeket. 9

10 IX. Tankönyvellátás 1. A tanuló joga a kedvezményjuttatáshoz való jog. A tankönyvellátással kapcsolatos teendőket a tankönyvellátásról szóló miniszteri rendelet szabályozza. Ezen felül adhat ki a fenntartó tankönyvellátással kapcsolatos helyi rendeletet. Az iskola a rendeletekben foglaltakat maradéktalanul betartja. 2. A helyi önkormányzat dönt a normatív kedvezményen túli további tankönyvkedvezmény fedezetéről, továbbá azokról a szabályokról, amelyek alapján az iskola igazgatója dönthet az ingyenes ellátásról, a térítési díj összegéről, a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről, a fizetendő térítési díj mértékének csökkentéséről vagy elengedéséről. 3. A normatív kedvezmény iránti kérelmet írásban kell benyújtani minden év november 15-ig - az iskola titkárságán, ahol felvilágosítást kapnak a szülők arról, hogyan lehet az igényjogosultságot igazolni. 4. A normatív kedvezményekre való jogosultság alapján az érintetteknek biztosítjuk az ingyen vagy a könyvtárból tartósan kölcsönözhető tankönyveket. 5. A tartós használatba kapott tankönyvekért a tanulók és szüleik felelősséggel tartoznak. A tönkre tett, megrongált, összefirkált, elvesztett taneszközök árát meg kell téríteniük. 6. A köznevelési törvény 97. (22) bekezdés alapján a 46. (5) bekezdés szerinti térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, ezt követően felmenő rendszerben kell biztosítani. 7. Az intézményvezető felmérés alapján megállapítja, hogy hány tanuló esetében kell biztosítani a köznevelési törvény szerinti ingyenes tankönyveket, illetve hány tanuló esetében kell biztosítani a tankönyvtörvény szerinti normatív kedvezményt. X. A tanulók egészségügyi ellátásának rendje 1. évente egy alkalommal fogászati felvilágosítás, valamint szűrővizsgálat 2. heti 2, illetve 3 alkalommal szükség esetén védőnői ellátás 3. gyermekorvosi ellátás az év során több alkalommal zajlik, melynek formái : felvilágosítás, szűrés, kampányoltás beadása. XI. Elektronikus napló 1. Az elektronikus naplóhoz való hozzáférést az iskola biztosítja külön a szülőknek és külön a diákoknak. 2. Azok, akik nem rendelkeznek számítógéppel, internettel, a portára kihelyezett erre a célra rendszeresített kompjúteren tekinthetik meg a tanulók előmenetelét, a napló bejegyzéseit. 3. Jelszó elvesztése esetén, a titkárságon lehet új hozzáférést kérni. Az iskolai SzMSz részletesen tartalmazza az e-naplóval kapcsolatos szabályozást. 10

11 XII. A különböző vizsgák eljárási rendje, a számonkérés formái 1. A tanulói munka rendszeres ellenőrzésre kerül. Egy napon két témazáró dolgozatnál többet nem lehet íratni. 2. A témazáró dolgozatok írását minimum egy héttel előre be kell jelenteni és kijavításukra egy hét áll a pedagógusok rendelkezésére. 3. A diák kérhet korrepetálást. 4. Minden tantárgyi tudást évközi érdemjeggyel és összefoglaló (félévi, év végi) osztályzattal értékelünk. A tantárgyi modulokban szerzett jártasságról szöveges, értékelést adunk. Az év végi osztályzat a tanuló egész éves munkáját jellemzi. 5. A tanév alatt a beszámolás speciális területei a vizsgák. A 6. és 8. évfolyamban helyi vizsgát tartunk május hónapban (matematika, magyar nyelvtan írásbelit és választható szóbelit). Az itt elért eredmények javíthatják az addigi teljesítményt. 4. Rendkívüli esetekben különbözeti vizsgát tehető. 5. A törvényben meghatározott hiányzási óraszám túllépésekor és speciális esetekben osztályozó vizsgát kell tenni. A különbözeti és osztályozó vizsgára jelentkezéshez a szülők előzetes írásbeli kérelme szükséges, melyet az intézményünk vezetője bírál el. A vizsga időpontjáról írásban tájékoztatást adunk. A vizsga követelményei az adott évfolyam követelményeinek felel meg, melyet az iskolai HPP tartalmaz. 6. Ha a szorgalmi időszak végén elégtelen tantárgyi osztályzat születik, az új tanévet megelőzően javítóvizsgát tesznek a diákok. XI. Nyilvánosságra hozatal, megismerhetőség, rendszeres felülvizsgálat és módosítás rendszere Az iskolai házirend elfogadását követően hatályba lép és nyilvánosságra kerül. A benne foglaltakról az érintett felek bármikor tudomást szerezhetnek (iskolai honlap, könyvtári elhelyezés). A szülők a házirendet elektronikus formában megkapják. A tanév első szülői értekezletén az osztályfőnökök tájékoztatást adnak a házirend legfontosabb pontjairól. Amennyiben kérdés vetődik fel a házirenddel kapcsolatosan, úgy az érintett osztályfőnökök adnak tájékoztatást. Ha további tájékoztatás szükséges, akkor az intézményvezető-helyettesekhez kell fordulni. Minden tanév befejezése előtt aktualitását ellenőrizzük. Módosítását kezdeményezzük, amennyiben törvényi, illetve rendeleti változás előírja, az aláíró felek által képviselt közösség arra javaslatot tesz. Készült: március

12 A napközis tanulók házirendje A napközis ellátást minden tanulónak biztosítjuk. 1. sz. Melléklet 1. Az utolsó tanítási óra befejeztével a teremben várjuk a napközis nevelőt. / alsó tagozat / ill. az ebédlőnél gyülekezünk 2. A csoportunkkal együtt fegyelmezetten, kulturáltan ebédelünk. 3. A tanulási idő rendjét, fegyelmét nem zavarjuk. 4. Szabadidős tevékenységek alatt a csoportunknál tartózkodunk, az épületben csak felügyelet mellett lehetünk. 5. A játékokat rendeltetésüknek megfelelően használjuk. 6. Ha az udvaron tartózkodunk, az udvarra vonatkozó szabályok érvényesek. 7. A napköziből legkorábban 16 órakor távozhatunk. 8. A szülők minden esetben a portánál várhatnak minket. 9. A napközis foglalkozás 12 órától ig tart. 10. A napköziből csak a szülő írásbeli kérésére, valamint intézményvezetői határozat értelmében távozhatunk korábban tól 17 óráig összevont ügyeletre mehetünk, ha a szüleink ezt igénylik. 12. Csoportunk szabályait közösen alkotjuk meg napközis nevelőinkkel, s törekszünk azok betartására. 13. Környezetünk rendjét, tisztaságát óvjuk. 14. Az elemi tisztálkodási szabályokat betartjuk. 15. Csoportos napközis programokon vehetünk részt. 16. Egészségünk érdekében indulhatunk a napközis olimpiai számokon. 12

13 2. sz. Melléklet Belső szabályzat az Arizona-töprengő szoba használatáról Alapelvek: Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Célkitűzés: Egymás iránti tisztelet, valamint az egyéni felelősségvállalás kialakítása. Szabályok: A program nem kiküldő, az óraelhagyás kizárólag a gyermek döntése és ezért nem büntethető. Az Arizona-töprengő (továbbiakban: A-T szoba) szobába távozott gyermek tanórája nem minősül igazolatlannak. A tanulónak kötelessége pótolni az órai anyagot. Az A-T szobába távozott gyermek a tananyag pótlására tájékoztatást kérhet a pedagógustól tanórán kívül. Az A-T szobában való tartózkodás nem mentesít a következő órai felelés vagy dolgozatírás alól. A témazáró alatt is elhagyható az osztályterem, de a dolgozatot a megoldott feladatok erejéig értékeli a pedagógus. Egy tanórán több tanuló is elhagyhatja a tantermet, de nem egyszerre. Az óra utolsó 10 percében a szabályt alkalmazni nem lehet. Ha az A-T szobából visszatért gyermek ismételten rendetlen, újra kimehet az A-T szobába. Minden tanulónak, aki a A-T szobát igénybe veszi köteles segítő beszélgetésen részt venni. Az A-T szobában kitöltött Felelősségteljes gondolkodás és cselekvés nevű űrlapon a Kinek a segítségét kérem? résznél megjelölt felnőtt (pedagógus, segítő szakember) a programban mentorként kíséri végig a gyermeket minden egyes A-T szobában eltöltött alkalom után. A gyermek köteles segítő beszélgetésen részt venni az általa választott mentorral. Ha a A-T szobában lévő gyermek nem hajlandó kitölteni a Felelősségteljes gondolkodás és cselekvés című adatlapot, akkor megbeszélésen kell részt vennie, melynek tagjai osztályfőnöke és az aktuális szobai ügyeletes. 13

14 Tanulmányokkal kapcsolatos információk: 3. sz. Melléklet az elkövetkező tanév tantárgyi, taneszköz feltételrendszerét legkésőbb a tanév végéig ismertetjük az aktuális tanév kérdéseiről a szaktanárok, valamint az osztályfőnökök a tanév első napján adnak tájékoztatást Munkarendi kérdések A tanulókat érintő információkat az első tanítási napon írásban vagy szóban közöljük. Az első szülői értekezleten a szülőket tájékoztatjuk, és konzultálunk. Az iskolával kapcsolatos valamennyi információt időben megjelenítjük honlapunkon, e- naplónk csoport levelezésében, és ha van rá lehetőségünk, az esemény nagyságának függvényében a helyi médiában. Hivatalos ügyek intézésének rendje A mindenkori szabályozók az iskola bejáratánál ki vannak függesztve. Okmányok beszerzése: szorgalmi időben: 8-tól 16 óráig nyáron: az ügyeleti napokon Étkezések befizetése: minden hónapban két nap áll rendelkezésre az éves munkatervnek megfelelően 14

15 4. sz. Melléklet A különösen fontos szabályozás tárgykörei: évi CXC törvény A nemzeti köznevelésről 9. (3) Tájékoztatás a tankönyvekről 25. (2) (3) A házirend szabályozási köre különösen a tanulói jogokról, kötelességekről és az iskolába bevitt eszközökről 27. (11) A mindennapos testnevelés kiváltása 35. A hitoktatás és erkölcstan óra választás lehetőségéről A tanulók kötelességéről és jogairól 46 (4) A családokat érintő a tanulással kapcsolatos anyagi kedvezményekről 47 Az SNI-s és BTM-es tanulók neveléséről 48. A tanuló közösségeiről a diákönkormányzatról 50. A tanulói jogviszony keletkezéséről 53. (2) (6) A tanulói jogviszony megszűnéséről 54. A tanuló teljesítményének értékeléséről 56. Az értékelés és minősítés alóli mentességről 57. A továbbhaladás feltételeiről 58. A tanulók jutalmazásáról és fegyelmi büntetéséről a fegyelmi tárgyalásról 62. (1) A pedagógus kötelességei és jogai 72. (1) (5) A szülők kötelességei és jogai 20/ (VIII.31.) EMMI rendelet 5. A házirendben szabályozott területekről 15. A választandó tantárgyakról történő tájékoztatás és arra jelentkezés rendjéről 51. A tanulók mulasztásával kapcsolatos szabályokról 53. A fegyelmi és kártérítési felelősségről A tanulók tevékenységének értékeléséről a vizsgáztatásról 82. (1) (4) Az iskolai dokumentumok nyilvánosságra hozataláról 82. (5) (6) A tankönyvekről 171. A képesség-kibontakoztatás szabályairól 3. sz. melléklet az országos pedagógiai mérésről 16/2012. (VII.16.) LÜ utasítás a nemdohányzók védelméről 16/2013. (II.28.) EMMI rendelet a tankönyvellátás rendjéről 11/2010. (X.6. ) NEFMI rendelet 2 (1) Az iskola kötelezettsége a tanuló igazolatlan mulasztása esetén 22/2013. (III.22.) EMMI rendelet - Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 15

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Házirendje OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2013. március 27. dr. Molnár Katalin igazgató A Házirend

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013. május 21. Készítette: Bobonka Gyula igazgató Tartalom 1 Bevezető rész... 4 1.1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA

A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA A KLEBELSBERG KUNO A LTALA NOS ISKOLA E S GIMNA ZIUM (1028 Budapest, Szabadsa g utca 23.) OM azonosí to : 035327 SZERVEZETI E S MU KO DE SI SZABA LYZATA Jo va hagyta: Budapest, 2015. szeptember 08. Ro

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016

Szervezeti és Működési Szabályzat 2015/2016 Szervezeti é s M űködési Szabályzat Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium (036379) Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Székhelye: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2. Iktatószám:.. Ügyintéző: Dr. Szenyéri Zoltán

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BOCSKAI ISTVÁN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bevezetés I. fejezet 1. Általános rendelkezések 2. Az intézmény alapfeladatai alaptevékenysége II. fejezet 1. A vezetők közötti

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít.

A nyolc óra után, késve érkezett tanulók /orvosi, vagy szülői igazolás hiányában/ az első óra igazolatlan mulasztásnak számít. HÁZIREND mely a Malomvölgy Ált. Isk. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok alapján. A házirend célja és feladata: 1).Megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben