ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 HÁZIREND II.

2 TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja A házirend feladata A házirend jogi és egyéb forrásai A házirend hatálya A házirend felülvizsgálati szabályai A házirend nyilvánosságra hozatala Az intézmény és telephelyének elérhetőségei Újvárosi Általános Iskola Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi Telephelye Az Újvárosi Általános Iskola házirendjének tartalma Bevezető rendelkezések Általános rendelkezések Az alapvető jogok gyakorlásával kapcsolatos általános szabályok Tanulói jog, hogy: Különleges gondozáshoz való jog: Szülői jog: Pedagógusi- alkalmazotti jogok: A kötelességek gyakorlásával kapcsolatos általános szabályok: Tanulói kötelessége, hogy A szülői kötelessége: Pedagógusi alkalmazotti kötelezettségek: Az iskolai élet és munkarend további kiemelt szabályai A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése Beiratkozással kapcsolatos előírások A magasabb évfolyamba történő felvétellel kapcsolatos előírások A tanulói jogviszony megszűnése:

3 5.5. Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek Tanítási idő alatt az iskolából eltávozás igazolásának rendje Késés Munkarend, munkaidő Az iskola nyitva tartása A tanév rendje A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Az iskolai tanulói munkarend A könyvtár nyitvatartási ideje Az iskolai számonkérések követelményei, formái A tanuló magatartása értékelésének szempontjai, követelményei és formái A tanuló szorgalma értékelésének szempontjai, követelményei és formái A tanuló tantárgyi teljesítményének értékelési rendszere, minősítési formái A magasabb évfolyamba lépés feltételei Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon, tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen minősítést szerez, a következő tanévet megelőző hónapban javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga követelménye megegyezik a tantárgyi követelményekkel Az osztályozó vizsgára jelentkezés módja Jutalmazások Az egyéni elismerés, jutalmazás formái, fokozatai Fegyelmezési intézkedések formái, elvei Fegyelmi eljárás Az anyagi felelősség vállalásának rendje Egészségügyi felügyelet, intézményi védő- óvó rendszabályok, baleset megelőzés és egészséges életmódra vonatkozó szabályozás Egészségügyi felügyelet A dohányzással kapcsolatos előírások Intézményi védő,- óvó rendszabályok Egészséges életmódra vonatkozó szabályozások

4 7. Kedvezmények, szociális támogatások Étkezési díjbefizetés szabályai A szociális támogatások megállapításának és felosztásának rendje Legitimáció Mellékletek- szabályzatok sz. melléklet: Napközi otthonra vonatkozó szabályok sz. melléklet: A tanulószobai foglalkozás rendje sz. melléklet: Az ebédlő rendje sz. melléklet: Az iskolai könyvtár használati rendje sz. melléklet: A számítástechnika szaktanterem használata és rendje sz. melléklet: A természettudományi szaktanterem és szertár használata és rendje sz. melléklet: A tornaterem és az öltözők használati rendje sz. melléklet: Az iskolarádió használati és működési rendje sz. melléklet: Autista tanulócsoportok házirendje

5 A házirenddel kapcsolatos általános alapelvek Az Újvárosi Általános Iskola házirendje tartalmazza az intézmény használattal kapcsolatos jogokat és kötelességeket, az intézményi élet és munkarenddel kapcsolatos szabályokat. A házirendet az iskola igazgatója az évi CXC. törvény alapján, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján készítette el. A Házirend az alkalmazotti közösség, a diákönkormányzat és a szülői közösség egyetértésével, a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Az aláírásokkal hitelesített házirend szabályainak megtartása, az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi gyermekre, szülőre, közalkalmazottra, látogatóra nézve kötelező A házirend célja Intézményünk házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézmény törvényes működését, harmonikus nevelőmunka végzését és kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják A házirend feladata A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény: törvényes működését a közösen elfogadott szabályok normák megtartásával, közösség életének szervezését a tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásának formáit, kereteit, a tanulók munkarendjének törvényes kereteit, az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célok megvalósítását, a nevelő munkájának maradéktalan ellátását, szabályozzák a gyermekek, tanulók, pedagógusok, technikai segítők egymással való kapcsolatát, a törvényi, fenntartói és intézményi magatartás-fegyelem normáinak a betartását, kialakítják azokat a belső rendszabályokat, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesítését A házirend jogi és egyéb forrásai A hatályos jogszabályi háttér, KIK utasítások, önkormányzati határozatok Az intézmény korábbi házirendje, az intézmény pedagógiai programjai, intézményi nevelési hagyományok, és célkitűzések A házirend hatálya A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló valamennyi személyre vonatkozik, a házirend betartása kötelező az iskola épületeiben és a hozzá tartozó közvetlen területeken, továbbá az intézmény által szervezett intézményi és intézményen kívüli rendezvényeken, programokon, a házirend szabályai arra az időszakra is alkalmazhatók, amikor az intézmény ellátja az intézménnyel bárminemű jogviszonyba kerülő gyermekek, tanulók nevelését és felügyeletét

6 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai Az érvényben levő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be. A házirend módosítását az érintettek közül bármely fél kezdeményezheti, ha az a közösség 20%-nak támogatását élvezi. A módosítási javaslatot írásban meg kell indokolni. A vitatott kérdést, és annak módosítását a legitimációban érintetteknek 30 napon belül tárgyalnia kell. Vitás esetben, ha nem születik megoldás, akkor 3 fős bizottságot kell létrehozni a kérdések végleges rendezésére. A bizottság tagjait az iskola igazgatója jelöli ki. A házirend érvényesülését folyamatosan ellenőrzi, az igazgató, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, véleményezi az Intézményi Tanács 1.6. A házirend nyilvánosságra hozatala A házirendet az alábbi helyeken kell jól láthatóan kifüggeszteni vagy elérhetővé tenni: a nevelői szobákban, az iskola irattárában, intézményi könyvtárban, telephelyi könyvtárban, intézmény igazgatójánál, a telephelyen A házirendet minden tanév elején, illetve módosítást követően ismertetni kell. 2. Az intézmény és telephelyének elérhetőségei 2.1. Újvárosi Általános Iskola Cím: 6500 Baja, Oltványi u. 14. Telefon: 79/ Fax: 79/ Mobil: 70/ Újvárosi Általános Iskola Felsővárosi Telephelye Cím: 6500 Baja, Flórián u Telefon: 79/ Fax: 79/ Mobil: 70/

7 3. Az Újvárosi Általános Iskola házirendjének tartalma 3.1. Bevezető rendelkezések A házirend az iskola egyik alapdokumentuma. Azzal a szándékkal fogalmaztuk meg, hogy az egyértelmű szabályok megteremtsék mindenki számára a nyugodt nevelő-oktató munka, az eredményes tanulás, a jó iskolai légkör feltételeit. Hatálya kiterjed iskolánk tanulóira, a szülőkre, pedagógusokra, technikai dolgozókra és minden intézménnyel jogviszonyban álló személyre. Betartása kötelező az Újvárosi Általános Iskola iskolai használatban lévő épületrészeiben, udvarán, sportpályáján, továbbá az intézmény épületén kívül tartott, az iskolához kötődő, tanulócsoportot érintő rendezvényen, programon, beleértve az iskolai programok különböző helyszínei közötti közlekedést is, pl.: osztálykirándulás, sportnap, diákönkormányzati nap, gólyabál, osztályközösség által szervezett rendezvények Általános rendelkezések A házirend elfogadásakor az érintett Intézményi Tanács, Szülői Munkaközösség és a Diákönkormányzat közvetett, vagy közvetlen módon véleményezési jogot gyakorol. Az iskolai diákjogok érvényesítéséhez a tanulók nagyobb közösségének tekintendő a tanulói létszám 1/3-át meghaladó érintett közösség. A szülői szervezet érdekképviseleti jogának gyakorlása szempontjából a tanulók nagyobb csoportja alatt az érintett közösség felénél nagyobb létszám értendő. Jogszabályi változást követően vagy helyi kezdeményezésre a házirend a tanulók nagyobb közössége, a Szülői Munkaközösség többségi véleménye, valamint a nevelőtestület többségi támogatására, írásbeli kérelemre felülvizsgálatra kerül. A nevelőtestület a házirend helyi szabályainak betartását, szerepét az iskolai élet szabályozásában tanévzáró értekezleten, elemzi, értékeli A házirendet minden érintettel ismertetni kell, amelynek időpontja az első tanítási nap, illetve módosítás esetén a hatályba lépést követő munkanap. A házirend az intézmény folyosóján kifüggesztésre kerül, továbbá közzétételre kerül az intézmény honlapján Az alapvető jogok gyakorlásával kapcsolatos általános szabályok Tanulói jog, hogy: 1. Hozzájusson a jogainak gyakorlásához nélkülözhetetlen információkhoz, tájékoztatatást kapjon a jogainak gyakorlásához szükséges eljárásokról. 2. A személyes tulajdonhoz való jogát, családi életének bizalmas információit, a leveleinek titkosságához való jogát mindenki tiszteletben tartsa. 3. A pedagógusok és az iskola dolgozói a tanulóról szerzett, rájuk bízott információkat, személyes adatait, ha annak tartalma biztonságát nem veszélyezteti, bizalmasan kezeljék, hivatalos intézményi adatszolgáltatásnál, tájékoztatásnál és a jogszabályban előírt adatoknál többet az intézmény senkivel se közöljön

8 4. Joga van öltözetének, hajviseletének szabad megválasztására mindaddig, míg az mások jó ízlését nem sérti, valamint a balesetvédelmi előírásoknak megfelel. Kivétel ez alól az iskolai ünnepélyeken való megjelenés, amikor kötelező a sötét alj, nadrág, illetve fehér ing, blúz viselete. 5. Az iskola, az intézmény valamennyi dolgozója, illetve valamennyi diáktárs tartsa tiszteletben a tanuló lelkiismereti, vallási meggyőződését. 6. Életkornak megfelelően napközi otthoni, tanulószobai ellátásban részesüljön. 7. A tanuló jogosult az óraközi szünet teljes időtartamát pihenésre, étkezésre, játékra, a következő tanórára való felkészülésre fordítani. 8. Családjának anyagi helyzetétől függően szüleinek, vagy osztályfőnökének kezdeményezésére kérelmezhessen szociális támogatást. 9. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 10. Részt vegyen a diákönkormányzat tevékenységében, a diákközgyűléseken, és ott a diákönkormányzat működésével, valamint a tanulói jogok érvényesülésével, az érvényben lévő házirenddel kapcsolatban véleményt nyilváníthasson, javaslatot tehessen. A tanulók nagyobb közössége támogatásával kezdeményezhesse a rendkívüli diákközgyűlés összehívását. 11. Választó és választható legyen a diákönkormányzat vezetőségébe, véleménye meghallgatásra kerüljön a diákönkormányzat működési rendjének, éves programjának kialakításakor. A jelölés, a választás szabályainak betartásával, döntsön a diákönkormányzatot patronáló felnőtt személyéről. 12. Javaslattal éljen a diák-önkormányzati nap programjára. 13. Diákönkormányzati képviselője útján véleményt mondjon javaslatokat tegyen az iskola életével kapcsolatos bármely kérdésben. A jogainak érvényesítése érdekében a diákönkormányzat elnöke, a diákönkormányzatot patronáló felnőtt jogosult eljárni. 14. A diákönkormányzat működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása az iskolavezető feladata. 15. Problémás ügyeivel tanítóit, a szaktanárait, az osztályfőnökét, a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az iskola, a szülői munkaközösség vezetőjét megkeresse. 16. Írásos panasz, bejelentés, észrevétel esetén a címzett a bejelentés tényszerűségét 15 tanítási napon belül kivizsgálja, szükség esetén vizsgálatot, eljárást indít, illetve írásos választ adjon. 17. Az érintett emberi méltóságának tiszteletben tartásával véleményt nyilváníthasson a pedagógusok munkájáról, az iskola működéséről. 18. Vétség elkövetése esetén alátámasztott érvekkel védekezzen, továbbá, hogy védelmével a diákönkormányzat vezetőjét, képviselőjét, tanulótársunkat, illetve felnőttet bízzon meg. 19. Vitás ügy elrendezése céljából békéltető fórum összehívását kezdeményezhet. 20. A kötelező és választható tantárgyakon kívül szakkörökbe, sportkörökbe, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokra, időszakos korrepetálásra járjon, és ezek működését kezdeményezze. 21. Előzetes írásbeli nyilatkozat alapján részt vehet a választott egyház által szervezett erkölcstan/hit, illetve az iskola által biztosított erkölcstan oktatáson. 22. Az iskola nyitva tartásán túli időszakban felnőtt felügyelete mellett részt vegyen az intézmény által szervezett rendezvényeken. 23. Dolgozatai, témazárói megírása előtt annak időpontjáról egy héttel korábban értesüljön (dolgozatnak minősül minden olyan számonkérés, amely három, vagy annál több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi), azt kijavítva az elért eredményekről tíz tanítási napon belül tudomást szerezzen. Késedelmes kiosztás esetén az osztályfőnök közreműködését kérve a tanuló választhat, hogy elfogadja-e az így kapott érdemjegyet. 24. Egy tanítási napon 2 dolgozatnál, témazárónál többet ne írjon

9 25. Hétvégén, évközi szünetekben házi feladatot csak abban az esetben készítsen, ha az adott tantárgy pénteket követően hétfőre esik. 26. Osztálynaplóba bekerülő érdemjegyekről, bejegyzésekről azonnal értesüljön. 27. Tanév végén, legfeljebb három elégtelen tantárgyi eredmény esetén az iskola által meghatározott időpontban javítóvizsgát tegyen. 28. A bizonyítvány átvételét követően elégtelen tantárgyi osztályzat esetén tizenöt napon belül szüleinek aláírásával kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság előtt tegye. 29. A szülő aláírásával benyújtott kérelem alapján a félév, illetve a szorgalmi idő utolsó napját megelőző harmincadik napig tudásáról független vizsgabizottság előtt adjon számot. 30. Az iskola könyvtárát nyitva tartási időben, térítésmentesen kölcsönzés, helyben olvasás, internetes ismeretszerzés céljára igénybe vegye. 31. Az iskolai sportkör a szakosztályok, sportfoglalkozások, házi versenyek indításával kapcsolatos javaslatait figyelembe vegye. 32. Az iskola sportpályáját és sportfelszereléseit tanítási idő alatt a nevelők engedélyével és felügyeletével igénybe vehesse. 33. Osztályszintű rendezvényekre nevelői felügyelettel az intézmény létesítményeit előzetes intézményvezetői engedéllyel használhassa. 34. Javaslatot tehessen az iskolarádió működési szabályzatára, működésének tartalmára. 35. Válasszon a pedagógiai program keretei között a választható tantárgyak, foglalkozások közül Különleges gondozáshoz való jog: 1. Az osztályfőnök minden indokolt esetben tájékoztatást nyújt, szükség esetén kezdeményezi az intézményen belüli, illetve azon kívüli különleges gondozás igénybevételét. Ez lehet a köznevelési, a gyermekvédelmi törvény által biztosított különleges ellátás, szolgáltatás. (logopédia, gyógytestnevelés, fejlesztő felkészítés gyermekjóléti, családsegítő szolgálat stb.). 2. Tanulási, magatartási problémák esetén az osztályfőnök, szülői hozzájárulással nevelési tanácsadói, szakértői és rehabilitáció bizottsági vizsgálatot kezdeményezhet, pedagógiai szakszolgálati segítség igényelhet Szülői jog: 1. Megismerje az intézmény pedagógiai programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét és az abban foglaltakról tájékoztatást kapjon. 2. A gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást a gyermek neveléséhez tanácsokat, és segítséget kapjon. 3. Az intézmény vezetője és a tanító pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a tanítási órákon. 4. A szülői szervezet munkájába bekapcsolódjon, abban tevékenyen közreműködjön. 5. Gyermeke esetében figyelemmel kísérje a pedagógiai munka eredményességét és a gyermek jogainak érvényesülését. 6. Az SZMK képviseletében szükség szerint tanácskozási joggal részt vegyen a nevelőtestület értekezletén. 7. Kezdeményezheti gyermeke osztályfőnökénél a problémás esetek megbeszélését bármelyik gyerekkel kapcsolatban, de más gyermekével szemben önkényesen, megoldást nem alkalmazhat. 8. A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. 9. Írásbeli javaslatát az Intézményi Tanács, a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ adjon. 10. az oktatási jogok biztosához forduljon

10 Pedagógusi- alkalmazotti jogok: 1. Joga, hogy a napi munkavégzéshez a közneveléssel, szaktárgyával és a tanulókkal kapcsolatos információkhoz hozzáférjen. 2. A munkavégzéséhez szükséges körülmények és feltételek biztosítva legyenek. 3. Az eredményes munkavégzéshez észrevételei és javaslatai meghallgatásra találjanak. 4. Személyiségjogait, szakmai autonómiáját, és kompetenciáit az iskola közösség és a szülői közösség elfogadja, azt tiszteletben tartsa. 5. Joga tanítványai teljesítményét folyamatosan értékelni és meghatározott módon arról tájékoztatást adni. 6. Nevelési- oktatási problémáinak tisztázása, megoldása érdekében tanulóval, szülővel, kollégával konzultációt, egyeztetést kezdeményezni, megtartani. 4. A kötelességek gyakorlásával kapcsolatos általános szabályok: 4.1. Tanulói kötelessége, hogy 1. Részt vegyen a óráig tartó kötelező és választható tanórákon, foglalkozáson. Rendszeres iskolába járással, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelően eleget tegyen tanórai, napközi-otthoni, tanulószobai és otthoni tanulmányi kötelezettségének. A kötelező foglalkozási időben történő távollétre, a szülői írásbeli kérelem alapján, az iskola igazgatója adhat engedélyt. 2. Számot adjon a helyi tantervi követelmények teljesítéséről, évente részt vegyen a fizikai képességeinek mérésén. 3. Az tájékoztató füzetét a tanítási idő alatt magánál tartsa. Nevelői felszólításra a kapott érdemjegyeket haladéktalanul bejegyezze. A magatartására, tanulmányi eredményeire vonatkozó ellenőrző könyvbeli bejegyzéseket a szülővel aláírassa, a következő tanórán a bejegyzést tevő pedagógus felszólítására bemutassa. 4. Betartsa a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, valamint az iskola helyiségeinek, és az iskolához tartozó területeinek használati rendjét. 5. Betartsa az étkezésre vonatkozó szabályokat. (Étkezés az ebédlőben, az iskolai büfé területén, illetve nagyszünetben a felső tagozat esetében, a kulturált étkezés szabályainak betartásával az osztályteremben történhet.) 6. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, megtanulja és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá azonnal jelentse a közelben tartózkodó felnőttnek, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet észlel. 7. Kötelessége az intézményi átfogó egészségfejlesztéshez, az elsősegélynyújtáshoz, baleset megelőzéshez kapcsolódó tanórai, projekt, tanórán kívüli foglalkozásokon való részvétel. 8. Tiszteletben tartsa az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát, jogait. 9. Egymás közötti kommunikáció során mellőzze a trágár, sértő kifejezéseket. 10. A hatályos jogszabályoknak megfelelően megtérítsen minden olyan kárt, amelyet az iskolahasználat során az intézménynek, iskolának, annak felnőtt dolgozóinak, tanulótársainak szándékosan vagy vétlenül okoz. 11. Hetesi megbízatása esetén gondoskodjon az órakezdést megelőzően a tanterem szellőztetéséről, a tábla letörléséről, a kréta biztosításáról, a szaktanár megérkezéséig a rend fenntartásáról, a hiányzó tanulók számbavételéről

11 12. Az óraközi szünetekben az ügyeletes nevelő utasításának megfelelően az udvaron, az aulában, illetve a büfé előterében tartózkodjon. Becsöngetés után a tantermekbe vonuljon. 13. Ügyeljen arra, hogy a tantermek és az iskola egyéb részei tiszták, a taneszközök és az iskola létesítményei, berendezési tárgyai épek maradjanak. Az észlelt kárt, rendellenességet azonnal jelentse az ügyeletes nevelőnek, szaktanárnak vagy az osztályfőnökének. A padokban ne hagyjon sem taneszközt, sem szemetet. Ettől eltérni taneszköz esetében csak saját felelősségre, osztályfőnöki engedéllyel, saját tanterem esetén lehet. A székeket a tanteremben utoljára tartózkodó csoport tagjai kötelesek felrakni az asztalokra. 14. Az iskolába csak a tanórákhoz, illetve tanórán kívüli foglalkozásokhoz szükséges felszereléseket, taneszközöket hozza magával. 15. Tanítási órán, tanórán kívüli foglalkozásokon, rendezvényeken mobil telefont csak kikapcsolt állapotban, táskában tartson magánál. 16. Mobil telefonnal, továbbá más rögzítésre alkalmas eszközzel felvételt csak az érintett engedélyével készíthet. 17. Mobiltelefon, vagy egyéb hang, illetve képrögzítésre alkalmas eszköz háromszori tiltott használatát követően, az érintett esetében az eszköz a tiltott tárgyak sorába kerül, és az intézmény területére az nem hozható be. 18. Ha kérésre felvételt nyert a fakultatív tantárgyi foglalkozásokra, továbbá választott az erkölcstan/hit és erkölcstan tanórák között, akkor azon a tanév végéig köteles részt venni. A fakultatív tantárgy alól felmentést indokolt esetben az iskola igazgatója adhat. Az erkölcstan/hit és erkölcstan választáson, módosítani május 15.-ig az iskola igazgatójának benyújtott írásos szülői nyilatkozattal lehet. 19. A tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon a rá bízott taneszközöket megóvja, azt a nevelői utasításnak megfelelő módon használja. 20. A Házirend utasításait maradéktalanul betartja, annak megszegése esetén vállalja a felelősségre vonást, az anyagi kártérítést, esetleges fegyelmi eljárás következményeit. 21. A balesetvédelmi előírásokat az első napon az osztályfőnöki óra keretében megismeri és azt be is tartja A szülői kötelessége: 1. Gondoskodjon a gyermekének testi, lelki, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. 2. Biztosítsa a gyermek zavartalan, rendszeres iskolába járását. 3. Kísérje figyelemmel a gyermek fejlődését, segítse a fejlődésének folyamatát (a tőle elvárható módon) a közösségbe való beilleszkedését, a szabályok betartását. 4. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermeke osztályfőnökével, pedagógusaival, részükre a gyermekre vonatkozó szükséges tájékoztatást, adja meg. 5. Az osztályfőnökkel egyeztetett módon, működjön közbe gyermeke heti munkarendjének összeállításában. 6. Tartsa tiszteletben az intézmény dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus és az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői-oktatói, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak Pedagógusi alkalmazotti kötelezettségek: 1. Feladatát a hatályos jogszabályok, az intézményi alapdokumentumok, a munkaköri leírása valamint a tanévi munka és rendezvényterv alapján végzi. 2. Köteles az intézményi alapdokumentumokban megfogalmazott tájékoztatási, kapcsolattartási rend szerint eljárni. 3. Kötelessége a gyermekek, szülők, munkatársak jogaira vonatkozó szabályok, betartása

12 4. Alapvető kötelessége, a hivatásából adódó életvitelre, viselkedésre, megjelenésre, vonatkozó írt és íratlan erkölcsi, etikai normák továbbá az etikai kódex szabályainak betartása. 5. Munkaköri kötelessége a tantárgyfelosztás szerinti tanórák, egyéb foglalkozások, a kötött munkaidőben ellátandó feladatok teljesítése, a munkavégzéshez kapcsolódó nyilvántartások meghatározott módon történő vezetése, határidőre történő leadása. 6. Kötelessége az intézményi rendezvénytervben szereplő programokon való részvétel, a rendezvény felelőse által adott megbízások teljesítése. 5. Az iskolai élet és munkarend további kiemelt szabályai 5.1. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése és megszűnése Az iskolába történő felvételről és átvételről, a tankötelezettség és a tanulói jogviszony keletkezésének törvényi szabályozása szerint kell eljárni. A tanulók felvételéről, valamint a tanulók osztályba és csoportba sorolásáról a szülői kérések figyelembevétele alapján az iskola igazgatója dönt. Az intézményvezető minden elsős tanuló beiratkozása előtt tájékoztatja az érdeklődő szülőket a helyi tantervekről, melyek tartalmazzák a tantárgyakat és azok óraszámait. A szülő az 1-3. évfolyam során az érintett szaktanító, osztálytanító véleményének figyelembevételével eldöntheti, hogy az általános tanterv vagy az angol nyelv esetében emeltszintű tanterv szerint szeretné gyermekét taníttatni, s választásával elfogadja a tantervekben meghatározott tantárgyakat és azok óraszámait. Emeltszintű angol nyelv választása esetén a tanterv (a magas nyelvi órák száma miatt) a többlet tanórákon való kötelező részvétellel teljesíthető. E döntés a 4-8. évfolyamokon csak az előző tanév május 15-ig beadott írásbeli kérelem alapján módosítható. A szabadon választott tanórai foglalkozást (angol emelt színt) az értékelés és a minősítés, a mulasztás, továbbá a magasabb évfolyamra lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási órát. A tanulónak kiskorú tanuló esetén a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a szabadon választott tanítási órákra történő jelentkezés jogkövetkezményeit tudomásul vette. A tantárgyi értékelés alóli részleges vagy teljes felmentés az iskolai igazgatójának benyújtott írásbeli kérvény alapján az illetékes szakértői bizottság szakvéleményének figyelembe- vételével történhet. Az osztályozó, javító, valamint különbözeti vizsgák az eljárás szabályait az SZMSZ, az időpontjait a törvényi szabályozás alapján az éves munkaterv tartalmazza. A tanuló érdeklődésének, képességeinek megfelelően, májusi igényfelmérés alapján, szeptemberi meghirdetést követően, írásbeli jelentkezéssel, tanórán kívüli egyéb foglalkozásokon vehet részt

13 5.2. Beiratkozással kapcsolatos előírások Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a gyermek lakcímkártyáját; a szülő személyi igazolványát; a szülő lakcímkártyáját; a gyermek felvételét támogató óvodai szakvéleményt; a gyermek egészségügyi könyvét; szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság véleményét A magasabb évfolyamba történő felvétellel kapcsolatos előírások A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló anyakönyvi kivonatát; a gyermek lakcímkártyáját; a szülő személyi igazolványát; a szülő lakcímkártyáját; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt; az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot. szükség esetén a nevelési tanácsadó vagy a szakértői bizottság véleményét. Az iskolaváltás következtében intézményünkbe kerülő tanuló esetében az iskola igazgatója dönt annak intézménybe és osztályba történő felvételéről. Ha az iskola a felvételi kötelezettség teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a lehetőségeinek figyelembevételével. Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételéről a szülő kérésének, a tanuló előző tanulmányi eredményének, illetve magatartás és szorgalom érdemjegyeinek, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt. A döntés ellen a Bajai Tankerület igazgatójánál fellebbezés nyújtható be. Angol nyelvet emeltszinten tanuló csoportba, tanulói felvételre csak a szaktanár hozzájárulásával kerülhet sor. A tanulmányok során a szülő írásbeli kérelmére intézményvezetői döntés alapján, lehetőség van "párhuzamos" osztályváltásra, amennyiben a tanuló tudása az ott előírt tantervi követelményeknek megfelel A tanulói jogviszony megszűnése: A tanulói jogviszony megszűnéséről, változásáról a köznevelési törvény és végrehajtására vonatkozó rendeletek szerint az alábbi esetekben kerülhet sor: általános iskolai tanulmányok befejezése tankötelezettség megszűnte (16 év) átirányítása Híd I-II. programba

14 kizárás fegyelmi határozattal Mulasztások igazolása, távolmaradási-, távozási engedélyek A kötelező tanítási óráról, foglalkozásról, az iskola által szervezett rendezvényről távolmaradást előzetesen, illetve utólag szülő vagy orvos igazolhat. Előzetes távolmaradási engedélyt a szülő írásban kérhet. Az engedély megadásáról az osztályfőnök javaslatának figyelembevételével, az iskola igazgatója az alábbi szempontok alapján dönt: tanulmányi előmenetel, magatartás, az addigi mulasztások száma, oka. A mulasztás utólagos igazolásának elfogadására az osztályfőnök jogosult. A mulasztás igazolható betegség, hatósági intézkedés, egyéb hivatalos vagy családi ok miatt. Az igazolás minden esetben a szülő vagy orvos által, írásban történhet. Az igazolást a távolmaradást követő első tanítási napon, legkésőbb az azt követő osztályfőnöki órán kell leadni. Ennek elmulasztása esetén az osztályfőnök az igazolatlan hiányzás mértékével arányosan, a jogszabályoknak megfelelően köteles eljárni. Ennek megfelelően: Ha a tanuló a tanítási óráról egyéb foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha b) a tanuló kiskorú tanuló esetén a szülő írásbeli kérelmére a házirendben meghatározottak szerint engedélyt kapott a távolmaradásra, c) a gyermek, a tanuló beteg volt, és azt a házirendben meghatározottak szerint igazolja, d) a gyermek, a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. Ha a gyermek, a tanuló távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az iskola köteles a szülőt értesíteni a tanköteles tanuló első alkalommal történő igazolatlan mulasztásakor, továbbá abban az esetben is, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a tíz órát eléri. Az értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az iskola a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülőjét. Ha a gyermek igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a tíz órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az iskola bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló kivételével, valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közreműködik a tanuló szülőjének az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedő tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 247. c) pontja szerinti szabálysértési tényállás megvalósulásához szükséges mulasztás mértéke tanköteles tanuló esetén harminc óra

15 Ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a kétszázötven tanítási órát, vagy egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület a végén nem minősíthető, tanulmányait évfolyamismétléssel folytathatja. Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, és emiatt teljesítménye érdemjeggyel nem volt minősíthető, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie. Nem számít hiányzásnak, az iskolai ügy (verseny, vetélkedő, kirándulások, stb.) miatti távollét Tanítási idő alatt az iskolából eltávozás igazolásának rendje január 1-jétől az igazgatóhoz kísérheti a rendőr azt az általános iskolás diákot, aki igazolatlanul marad távol a tanítási órákról. A rendelet szerint, ha egy 16 évnél fiatalabb diák nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy engedéllyel hiányzik a tanításról vagy a kötelező iskolai foglalkozásról, és nincs vele nagykorú, akkor a rendőr az iskolával való előzetes egyeztetés után az igazgatóhoz kísérheti. Hitelt érdemlő igazolást az iskola, az orvos vagy a szülő állíthat ki. Tanórai és egyéb foglalkozások ideje alatt az iskola területét engedély nélkül elhagyni tilos. Az iskolai munkarendben meghatározott időpontok előtti eseti eltávozást, szülői írásbeli kérvényre az osztályfőnök, annak akadályoztatása esetén a foglalkozást tartó nevelő írásban engedélyezhet. Tanuló egyénileg, vagy közösségben az iskola által szervezett intézményen kívüli programon szülői támogatás esetén, igazgatói engedéllyel, nevelői kísérettel, indokolt esetben megbízott felnőtt felügyeletével vehet részt Késés A késés a becsengetés utáni beérkezést jelenti, melynek okát a tanuló igazolni nem tudja, illetve annak tényét a tanóra, vagy a foglalkozás vezetője a naplóba bejegyzi. A tanuló késik, ha a becsengetést követően nem jelenik meg a tanítási órán. A késések ideje összeadódik, és a tanítási óra hosszát meghaladó esetben igazolatlan órává válik. Az indokolatlan késés házirendszegés, melyről a szülőt minden esetben tájékoztatni kell. A vállalt délutáni egyéb szakköri foglalkozásokról, a fejlesztő felkészítésről, a napköziből, tanulószobából való késésre és hiányzásra is a fentiek érvényesek. Késést igazolni csak az iskolai kötelességteljesítés, egészségügyi ok miatt, vagy bejáró tanuló esetében közlekedési probléma miatt lehet! Az elkésett tanuló a tanóra vagy foglalkozás zavarása nélkül részt vehet annak további menetében Munkarend, munkaidő Az iskola nyitva tartása Az Újvárosi Általános Iskola a tanév szorgalmi időszakában hétköznapokon tól a tornacsarnok igénybevételének függvényében legkésőbb óráig tart nyitva. A tanulók részére foglalkozást óráig, ügyeletet 7.00-től óráig biztosít. Szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon az épület helyiségeinek használatát az iskola igazgatója támogató javaslatára, a működtető önkormányzat engedélyezheti. Tanévközi tanítási szünetekben, tanítás nélküli munkanapokon előzetes jelentkezés és egyeztetés alapján napközi otthoni ügyeletet biztosítunk

16 A tanév rendje Az iskola éves munkatervét az oktatási miniszter tanév rendjére vonatkozó rendelete alapján a nevelőtestület fogadja el. A tanítás nélküli munkanapok időpontjai e dokumentumban az Intézményi Tanács, szülői szervezet, valamint a DÖK véleményének figyelembevételével kerülnek meghatározásra. A nevelés-oktatás az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített helyi tanterv alapján, az éves munkatervnek megfelelően a tantárgyfelosztással összhangban lévő órarend szerint kijelölt tantermekben történik A tanórai és egyéb foglalkozások rendje Hatályos: tól Tanóra/foglalkozás Időrend Foglalkozás szünet Egyéb foglalkozás (napközi - tanulószoba) Egyéb foglalkozás (napközi - tanulószoba) Egyéb foglalkozás (napközi - tanulószoba) Ügyelet Szülői igény esetén ügyelet! óra óra (tízóra) óra óra óra/ebéd óra/ebéd/foglalkozás óra/ebéd/foglalkozás óra óra Ügyelet Szülői igény esetén ügyelet! 4 óra 3 óra 2 óra

17 Az iskolai tanulói munkarend Beérkezés az iskolába legkésőbb az első tanórát, foglalkozás kezdetét megelőzően 10 perccel. A tantermek nyitását és zárását a hetesek jelenlétében az tanítási órát tartó nevelő végzi. A tanulók folyamatos felügyeletét ig nevelői ügyelet biztosítja. A tanítás megkezdése előtt, a tanórák közötti szünetekben, valamint a tanítás befejező időszakában, tanteremben, szaktanteremben, tornacsarnokban - a hetes tanuló kivételével - nevelői felügyelet nélkül tanuló nem tartózkodhat A könyvtár nyitvatartási ideje Az Újvárosi Általános Iskola könyvtára a következő időszakban látogatható: Hétfő- Szerda: ½ 8-16 óráig Kedd Csütörtök: óráig Péntek: óráig A Felsővárosi Telephelyen lévő könyvtár a következő időszakban tart nyitva: Kedd: ½ óráig Csütörtök: ½ óráig 5.9. Az iskolai számonkérések követelményei, formái Pedagógiai értékelés: A pedagógiai értékelés lényege a viszonyítás, - viszonyítás a követelményekhez, a tanuló korábbi teljesítményeihez, a társakhoz. Az értékelés információkat ad a célok megvalósulásának mértékéről és szintjéről. Az értékelést olyan folyamatnak is tekinthetjük, amelyben összefüggéseket keresünk a célok, a folyamat és az adott, aktuális állapot között. Az értékelés formái: szóbeli vagy írásbeli véleménnyel pontozással, százalékértékkel szimbólumokkal osztályzattal a felsoroltak kombinációival. Az értékeléssel, minősítéssel szemben támasztott követelmények: az értékelés a gyerekért, s elsősorban a gyereknek szóljon alakítsa a helyes önértékelést, segítse a reális önismeretet nyitott legyen, amely nem ítéletet alkot, hanem tükröt tart a gyerek lehessen aktív részese a saját fejlődésének a szülő és a pedagógus közösen gondolkodhasson a gyermek fejlődéséről minősítés - központúság helyett fejlesztőközpontúság jellemezze vegye figyelembe az életkori sajátosságokat

18 legyen összhang a NAT, a pedagógiai program, a helyi tantervi rendszer és a kimunkált értékelési koncepció között jellemezze a gyakorlatot a rendszeres és folyamatos értékelés személyre szóló és ösztönző jellegű legyen. a tanítási-tanulási folyamat állandó kísérőjeként tudjon megerősítő, korrigáló, fejlesztő szerepet betölteni Az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; Az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot. A tanulók eredményes felkészülésének érdekében egy tanítási napon belül egy egy osztállyal legfeljebb kettő témazáró, illetve félévi vagy év végi felmérő dolgozatot lehet íratni. A dolgozatírásról a tanulókat minimum egy héttel korábban tájékoztatni kell A tanuló magatartása értékelésének szempontjai, követelményei és formái Az értékelés szempontjai: együttműködés a társakkal és tanárokkal konfliktuskezelés a szabályok betartása a közösségben, osztályban elfoglalt hely felelősségtudat kezdeményezőkészség önbizalom az érdekérvényesítés képessége stb

19 A magatartás minősítése: "Példás": a házirendet megtartja, példája pozitívan hat, megnyilvánulásaiban kulturált hangnemet használ, társaival és a felnőttekkel való kapcsolatában tisztelettudó, képességeit alkotó módon, pozitívan használja fel, vállalt feladatait, megbízásait felelősségtudattal látja el, a közösségi munkában aktív, segíti társait az iskolai élet különböző területein, az értékelt időszakban nem volt igazolatlan mulasztása. Jó": a házirendet betartja, tevékenységével, magatartásával segíti a közösséget, tanulmányi és közösségi munkában megbízható, az értékelt időszakban legfeljebb két esetben merült fel kifogás magatartásával kapcsolatban. "Változó": a házirend ellen vét, társaival, nevelőivel szemben tanúsított magatartása kifogásolható, az őt körülvevő környezet esztétikumának, rendjének megtartására fel kell hívni a figyelmét, megbízásait, közösségi munkáját csak ösztönzésre végzi, az iskolába és / vagy órára késve érkezik. "Rossz": a házirend ellen tudatosan, rendszeresen és súlyosan vét, társaival, nevelőivel szemben erősen kifogásolható a viselkedése képességeit bomlasztó tevékenységre használja fel, felelősséget sem társai, sem közössége iránt nem érez, nem vállal, a közösségi munkából kivonja magát, igazolatlanul mulaszt

20 Magatartás értékelési rendszere 1. évfolyamon és 2. évfolyamon félévig: Az értékelés gyakorisága Értékelés módja, formái Az értékelés rögzítése Az értékelést végzi Tanév közben Havonta: példás, jó, változó, rossz minősítéssel Tájékoztató füzet osztálynapló Osztályfőnök, tanítók, szaktanárok Félévkor Tanév végén Magatartás összegző minősítés: (Példás, jó, változó, rossz) szöveges írásbeli értékelés. Magatartás összegző minősítés: (Példás, jó, változó, rossz) szöveges írásbeli értékelés. Osztálynapló, szöveges értékelő lap Osztálynapló, bizonyítvány, törzslap, szöveges értékelő lap Osztályfőnök Osztályfőnök A magatartás értékelési rendszere a 2. évfolyamon félévtől, és a felsőbb évfolyamokon: Az értékelés gyakorisága Értékelés módja, formái: Az értékelés rögzítése: Az értékelést végzi: Tanév közben Havonta: érdemjegyekkel (5, 4, 3, 2) Tájékoztató füzet osztálynapló Osztályfőnök Félévkor Osztályzattal (5, 4, 3, 2) Tájékoztató füzet osztálynapló Osztályfőnök, nevelőtestület Tanév végén Osztályzatnak megfelelő minősítéssel: (példás, jó, változó, rossz) Osztálynapló, bizonyítvány, törzslap Osztályfőnök, nevelőtestület

21 5.11. A tanuló szorgalma értékelésének szempontjai, követelményei és formái Az értékelés szempontjai: a munkavégzés rendezettsége, a munkafegyelem a felszerelés, a házi feladat megléte az odafigyelés és összpontosítás az önállóság a segítségkérés és adás az együttműködés az érdeklődés az aktivitás a munkatempó a hatékonyság stb. A szorgalom minősítése: "Példás": tanórákra való felkészülését a rendszeresség, kötelességtudat és a pontosság jellemzi, óra alatt kitartóan, érdeklődéssel figyel, aktivitása, teljesítménye állandó, a feladatok végzésében önálló, rendszeres, tehetségéhez mérten vesz részt a csoportmunkában és az önálló munkában, munkája eredményes, társai munkáját is elősegíti, önművelése rendszeres és többirányú, szorgalmával példát mutat, serkent, írásbeli munkáinak külalakjára, az esztétikum az igényesség jellemző. "Jó": tanórákra való felkészülésében rendszeres, de nem alapos, óra alatt figyel, spontán aktivitással vesz részt, a tananyag iránt érdeklődik csupán, a csoportmunkában és az önálló munkában tehetségéhez mérten igyekszik részt venni, írásbeli munkáinak külalakja megfelelő

22 "Változó": óra alatt figyelme ingadozó, hullámzó aktivitást mutat, tanórákra való felkészülése rendszertelen, feladatait felszólításra, ellenőrzés mellett végzi el, érdeklődése szűk körű, ritkán tapasztalható aktív irányulás, önművelése rendszertelen, információit csak esetenként használja fel, írásbeli munkáinak külalakja változó képet mutat. "Hanyag": a szorgalom teljes hiánya jellemzi, feladatait nem végzi el, érdektelenség, közöny jellemzi, az órai munkában passzív, a tanultakat nem akarja alkalmazni. Szorgalom értékelési rendszere 1. évfolyamon és 2. évfolyamon félévig: Az értékelés gyakorisága Értékelés módja, formái: Az értékelés rögzítése: Az értékelést végzi: Tanév közben Havonta: példás, jó, változó, hanyag minősítéssel Tájékoztató füzet osztálynapló Osztályfőnök Félévkor Szorgalom összegző minősítés: (Példás, jó, változó,hanyag) szöveges írásbeli értékelés. Osztálynapló, szöveges értékelő lap Osztályfőnök nevelőtestület Tanév végén Szorgalom összegző minősítés: (Példás, jó, változó, hanyag) szöveges írásbeli értékelés. Osztálynapló, bizonyítvány, törzslap, szöveges értékelő lap Osztályfőnök, nevelőtestület

23 Szorgalom értékelési rendszere 2. évfolyamon félévtől, és a felsőbb évfolyamokon: Az értékelés gyakorisága Értékelés módja, formái: Az értékelés rögzítése: Az értékelést végzi: Tanév közben Havonta: érdemjegyekkel (5, 4, 3, 2) Félévkor Osztályzattal (5, 4, 3, 2) Tanév végén Osztályzatnak megfelelő minősítéssel: (példás, jó, változó, hanyag) Tájékoztató füzet osztálynapló Tájékoztató füzet osztálynapló Osztálynapló, bizonyítvány, törzslap Osztályfőnök Osztályfőnök, nevelőtestület Osztályfőnök, nevelőtestület A tanuló tantárgyi teljesítményének értékelési rendszere, minősítési formái Az 1. évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a 2. évfolyamon félévkor a tantervi követelményeket figyelembevételével, az alábbi összegző tantárgyi minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. Ha a tanuló felzárkóztatásra szorul minősítést kap, az iskolának a szülő bevonásával értékelni kell a tanuló teljesítményét, fel kell tárni a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket, és javaslatot kell tenni az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedésekre. "kiválóan teljesített": ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, ismereteket elsajátította. Életkori sajátosságainak megfelelő mértékben önálló feladatmegoldásra, munkavégzésre képes. Számonkéréskor folyamatos tanulásról, felkészülésről ad számot. Órai aktivitása jó. Önálló gondolkodásra képes, az összefüggéseket megérti. "jól teljesített": ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeknek, ismereteknek túlnyomó részét elsajátította. Önálló feladatmegoldásra kevés nevelői segítséggel képes. Kitartó, folyamatos felkészülésről tesz tanúbizonyságot. Az elsajátított ismereteket képes összefüggéseiben megérteni, gyakorlatban alkalmazni. "megfelelően teljesített": ha a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, ismereteket hiányosan sajátította el (csak részegységeket), vagy csak a minimumot teljesítette. Önálló feladatvégzése hiányos, sok nevelői segítséggel történik, vagy kizárólag csak azzal képes dolgozni. A tanultak számonkérésekor csak nevelői segítséggel, kérdésekre tud válaszolni. A tananyag összefüggéseit nem látja át, gondolkodása, az ismeretek alkalmazása önállótlan. "felzárkóztatásra szorul": a helyi tantervnek a továbbfejlesztés alapjaiban megfogalmazott tevékenységeket, ismereteket nem tudja elsajátítani. Az elsajátított ismeretekről számonkéréskor még hathatós segítséggel sem tud számot adni

24 A 2. évfolyam végén és a felsőbb évfolyamokon a tanulók teljesítményét évközben érdemjegyekkel, félévkor és év végén, osztályzatokkal értékeljük. Ettől eltérő az erkölcstan tantárgy értékelése, ahol 1-8 évfolyamokon félévkor és tanév végén az alábbi szöveges minősítéssel értékelünk. Kiváló Jó Megfelelt Abban az esetben, ha az év végi osztályzat a tanuló hátrányára lényegesen eltér a tanítási év közben adott érdemjegyek átlagától, a nevelőtestület felhívja az érdekelt pedagógust, hogy adjon tájékoztatást ennek okáról, és indokolt esetben változtassa meg döntését. Ha a pedagógus nem változtatja meg döntését, és a nevelőtestület ennek indokaival nem ért egyet, az osztályzatot az évközi érdemjegyek alapján a tanuló javára módosítja. Az igazgató kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére felmentheti az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, ha a tanuló egyéni adottságai, sajátos nevelési igénye, továbbá sajátos helyzete ezt indokolttá teszi. Az igazgató kiskorú tanuló esetében a szülő kérelmére mentesítheti a készségtárgyak tanulása alól, ha azt egyéni adottsága vagy sajátos helyzete indokolttá teszi. Az, akit felmentettek a kötelező tanórai foglalkozásokon való részvétel alól, az igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot tudásáról. A tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés és minősítés alól, és e helyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. A tanuló az 1. évfolyamon szülői kérésre, illetve csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha a helyi tantervben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. A 2-8. évfolyamon a továbbhaladáshoz minden tantárgyból a minimum követelményszintet teljesítve, az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak Ha a tanuló a 2-8. évfolyamon, tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen minősítést szerez, a következő tanévet megelőző hónapban javítóvizsgát tehet. A javítóvizsga követelménye megegyezik a tantárgyi követelményekkel

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÁZIREND A székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola házirendjének célja, hogy helyi gyakorlati, módszerbeli, eljárási és technikai szabályokkal szolgálja a köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I ÉS

S Z E R V E Z E T I ÉS 2377 Örkény HUSZKA HERMINA Telefon/fax: +36/29 311 024 Bartók Béla utca 53. ÁLTALÁNOS ISKOLA E_mail: huszkahermina@gmail.com OM azonosító: 032485 Honlap:www.huszkaiskola.hu S Z E R V E Z E T I ÉS M Ű K

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola

Német Nemzetiségi Általános Iskola Német Nemzetiségi Általános Iskola OM 030653 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ- KIK076012 Készítette: Nevelıtestület HÁZIRENDJE Házirend I. Bevezetı rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai...

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA LAKY ILONKA ÁLTALÁNOS ISKOLA OM- azonosító: 032 496 KLIK- azonosító: 135 006 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06/29-335-164; e-mail: iskola@ecser.hu HÁZIREND 2014 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ÚJPESTI SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 Amit nem tudunk az erkölcsök útján megtenni, azt nem szabad a törvények útján megtennünk. ( Montesquieu ) ISKOLAI HÁZIRENDÜNK Iskolai házirendünk

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje

Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó házirendje Bethlen Gábor Református Általános Iskola, Óvoda, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Nevelési Tanácsadó 5200 Törökszentmiklós, Bethlen Gábor út 1. Igazgató: Virágné Katona Zsuzsanna Igazgatótanács

Részletesebben

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010.

A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2010. HÁZIREND Szilágyi Erzsébet Általános Iskola 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. Jelen házirend 2010. november 30-án lép hatályba, az eddigi házirendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Tengertánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola munkarendje 3 2. A helyiségek használatának rendje 3 3. A diákjogok és kötelezettségek szabályai 4 4. A diákképviselet és

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BARCSI IPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA OM 202 968 HÁZIREND 2014. 1 Tartalom I. Bevezető.3 I/1. Az intézményre érvényes szabályozások... 3 I/2. Alapelvek.....4 II. Általános rendelkezések 4 II/1.

Részletesebben