H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H Á Z I R E N D. 5. A tanulók jogai"

Átírás

1 H Á Z I R E N D 1. A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása az iskola minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. 2. A házirendet az iskola igazgatója készíti el és a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor a Szülői Választmány és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. 3. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülőnek, valamint az iskola alkalmazottainak) meg kell ismernie. 4. A házirendet jól látható helyen a folyosón, illetve minden osztályteremben ki kell függeszteni. A házirend egy példányát az iskolába történő beiratkozáskor a szülőnek, tanulónak át kell adni (Kt. 40. (12) 5. A tanulók jogai Az iskola minden tanulójának joga, hogy színvonalas oktatásban részesüljön, abban aktívan részt vegyen, igénybe vegye az iskola létesítményeit, a tanintézet nyújtotta tanulmányi és egyéb kedvezményeket (korrepetálás, egyéni foglalkozás, sportkör, könyvtár), személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák és védelmet biztosítsanak számára, tanárait, az iskola vezetőségét felkeresse probléma, jogsérelem esetén, érdemjegyeiről, tanári bejegyzésekről folyamatosan értesüljön, részt vegyen tanulmányi, sport és egyéb versenyeken, 11. évfolyamon választhat fakultációs tárgyat, amely a következő tanévre kötelezővé válik, igénybe vegye az iskolai egészségügy szolgáltatásait, legfeljebb napi 2 témazáró dolgozatot írjon előzetes egyeztetés alapján: a tanár legalább egy héttel előre jelzi, kiértékelt írásbeli munkáját 10 (magyar irodalom 15) tanítási napon belül kézhez kapja, a 10 (illetve 15) tanítási napon túl a tanuló nem köteles az osztályzatot elfogadni, félévi és év végi zárójegye kialakításához minden hónapban legalább egy osztályzatot szerezzen minden tantárgyból, kivétel az 1 óra/hét tantárgyak - ezekből félévente legalább 3 osztályzatot kell a tanulónak kapni, szervezze közéletét, működtesse tanulói önkormányzatát, azok intézményeit, ehhez a tantestület, az iskolavezetés segítségét kérje, véleményt mondjon, javaslatot tegyen és kezdeményezzen az iskola életével kapcsolatos kérdésekben, s ezekre érdemi választ kapjon, képviselői útján részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, kezdeményezze diákszerveződések (klubok, diákkörök, önképzőkörök) létrehozását és ezek munkájában részt vegyen, kedvezményekben részesüljön, jutalmat és elismerést kapjon, családja anyagi helyzetétől függően szociális támogatásban részesüljön, szabad idejében iskolán kívüli foglalkozásokra járhat. 1

2 6. A tanulók kötelességei Az iskola minden tanulójának kötelessége, hogy részt vegyen a tanórákon, a kötelező és választott foglalkozásokon, szakmai gyakorlaton, a testnevelés alól felmentettnek a testnevelés órán kell tartózkodni, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással eleget tegyen képességeinek megfelelően tanulmányi kötelezettségének, megtartsa a tanulmányi rendet, a gyakorlati oktatási helyek kialakított munkarendjét, tanítási órán enni, inni, egyéb tevékenységgel foglalkozni szaktanári engedéllyel lehet, a tanuláshoz szükséges felszerelést, segédeszközöket magával hozza, tanításhoz nem tartozó eszközöket (pl. játék, híradástechnikai eszköz, nagy értékű ékszer, nagyobb pénzösszeg) csak saját felelősségére hozhat be az iskolába, tanítási órákon a mobiltelefont, audiovizuális készüléket kikapcsolt állapotban tartsa, megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, védje az iskola felszereléseit, létesítményeit, a kulturált környezetet, a tantermekben elhelyezett készülékeket nem működtetik, nem kapcsolják be vagy ki, ellenőrző könyvét mindig tartsa magánál, a bejegyzésekről a szülőket naprakészen tájékoztassa; az ellenőrző könyv bejegyzéseit csak az osztályfőnök javíthatja; elveszített ellenőrző helyett újat Ft térítési díj ellenében kaphat a tanuló, mely összeget az intézmény pénztárába kell befizetnie, az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő öltözékben jelenjen meg, testnevelés órán és gyakorlati oktatáson a szaktanár által meghatározott öltözéket és felszerelést viselje; a szaktanár által balesetveszélyesnek ítélt óra, ékszer stb. viselése nem megengedett, iskolai rendezvényeken a tanév rendjében jelzett időpontokban mindenki köteles részt venni, a tanulók számára előírt öltözék (sötét nadrág ill. szoknya, fehér ing ill. blúz, iskolai nyakkendő, illetve az osztály egyenruhája) ünnepélyes alkalmakkor kötelező, tanulói bizonyítványt csak személyesen a tanulónak vagy törvényes képviselőjének lehet kiadni, 18 év alatti tanulónak tilos a dohányzás, 18 év felettieknek a kijelölt dohányzóhelyen megengedett, szeszes italt fogyasztani az iskola területén és a diákrendezvényeken tilos, a baleset- és tűzvédelmi előírásokat betartsa (a szabályzatokat minden tanév elején a baleset- és tűzvédelmi felelős ismerteti), minden balesetet azonnal jelenteni kell az igazgatónak, a szándékosan vagy gondatlanságból okozott kárt a károkozó köteles megtéríteni, gépjárművel az iskola területére diákok nem hajthatnak be. 2

3 7. A tanulók közösségei 7.l. A tanulók nagyobb közössége a tanulólétszám 25 %-a. A tanulók nagyobb közösségét közvetlenül érintő döntések meghozatala előtt az iskolavezetés kikéri a diákönkormányzat véleményét, javaslatát, lehetővé teszi az ilyen témájú tantestületi értekezleteken való részvételt Osztályközösség: élén az igazgató által megbízott osztályfőnök áll, akit munkájában az osztályfőnök-helyettes segít. Az osztály tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére Osztály Diákbizottságot (ODB) választ, melynek tagjai: osztálytitkár, két fő képviselő (küldött) az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. Az Osztály Diákbizottság képviselője az iskolavezetés, a szülői választmány, a nevelőtestület értekezletein, illetve az intézmény igazgatójánál eljárhat az osztályközösség problémáinak megoldásában. Az ODB tagjai alkotják az Iskolai Diákbizottságot (IDB) Az Iskolai Diákbizottság (IDB) ellátja az intézmény teljes tanulóközösségének érdekképviseletét. Az Iskolai Diákbizottság tagjai alkotják a diákönkormányzat vezetőségét Diákönkormányzat A tanulóközösségek a diákok érdekeinek képviseletére diákönkormányzatot hozhatnak létre. A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat a tanulóközösség által elfogadott és a nevelőtestület által jóváhagyott szervezeti és működési rendje a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében található A diákönkormányzat jogai A diákönkormányzat véleményezési és javaslattételi joggal rendelkezik az intézmény működésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben A diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol a következőkben: az iskolai Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor és módosításakor, a házirend elfogadásakor és módosításakor, a tanulmányi ösztöndíjak odaítélésekor, a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározásakor, a diákmozgalmi célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a tanév rendjének meghatározásakor A diákönkormányzat döntési jogköre kiterjed: saját működésére és hatásköre gyakorlására, a működésére biztosított anyagi eszközök felhasználására, egy tanítás nélküli munkanap iskolanap programjára, tájékoztatási rendszerének (diákújság, diákstúdió) létrehozására és működtetésére, vezetőinek, munkatársainak megbízására A diákönkormányzat működési feltételei A diákönkormányzat az iskola helyiségeit, berendezéseit térítésmenetesen veheti igénybe. 3

4 Az iskola a diákönkormányzat kezelésébe átadott pénzeszközzel biztosítja azokat a költségeket, amelyeket a diákönkormányzat saját költségvetéseként megfelelő indoklással a tanév kezdetéig előterjeszt Kapcsolat a diákönkormányzat és az iskola között A diákönkormányzat munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy segíti. A diákönkormányzat munkáját segítő személy (diákönkormányzatot segítő tanár) vagy diákküldött folyamatos kapcsolatot tart az intézmény általános igazgatóhelyettesével, szükség szerint az intézmény igazgatójával Az Iskolai Diákbizottság elnöke vagy megbízottja képviseli a tanulók közösségét az iskola vezetőségi, nevelőtestületi, valamint szülői választmányi ülésein Diákközgyűlés (iskolagyűlés) A diákközgyűlés az iskola tanulóközösségének legmagasabb fóruma. A diákközgyűlés nyilvános, azon bármely tanuló megteheti közérdekű észrevételeit, javaslatait Tanévenként legalább egy alkalommal kell diákközgyűlést tartani. A diákközgyűlés az igazgató által, illetve a diákönkormányzat működési rendjében meghatározottak szerint hívható össze A diákönkormányzat döntése alapján az iskola tanulói vagy a diákok küldöttei vehetnek részt A diákközgyűlés napirendjét a közgyűlés rendezése előtt 15 nappal nyilvánosságra kell hozni A diákközgyűlésen az iskola igazgatója és a diákönkormányzat elnöke beszámol az előző diákközgyűlés óta eltelt időszak munkájáról, illetve a tanulói jogok érvényesítéséről A diákközgyűlés résztvevői kérdéseket intézhetnek az iskola vezetéséhez, illetve a diákönkormányzat vezetőihez A diákok kéréseire, gondjaira, a problémák megoldására az igazgatónak 30 napon belül választ kell adnia Rendkívüli diákközgyűlés is összehívható, ha ezt a diákönkormányzat vagy az iskola igazgatója kezdeményezi Diákkörök Az iskolában a tanulók igényeinek, érdeklődésének kielégítésére diákkörök működhetnek: szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, énekkar, sportkör stb A diákkörök létrehozására javaslatot tehet az iskola igazgatójának az adott tanévet megelőző tanév végéig bármely tanuló, szülő, nevelő, illetve a diákönkormányzat, a szülői választmány, az iskola vezetősége. A javasolt diákkör létrehozásáról minden tanév végén a nevelőtestület dönt A diákkört nevelő, szülő vagy az iskola igazgatója által felkért nagykorú személy vezeti Diákkört önkéntes alapon az iskola tanulói is létrehozhatnak. Az így kezdeményezett diákkör munkáját a diákkör által felkért nagykorú személy segíti. A diákkör megalakulását az iskola igazgatójának be kell jelenteni, és a diákkör működésének helyszínét, idejét és egyéb feltételeit vele egyeztetni kell. A felnőtt segítő személyével kapcsolatosan be kell szerezni az iskola igazgatójának egyetértését A diákkörökbe a tanulóknak a tanév elején kell jelentkezniük, és a diákkör tevékenységében a tanév végéig részt kell venniük A diákkörök saját tagjaik közül egy-egy képviselőt választhatnak az iskolai diákönkormányzat vezetőségébe. 4

5 8. Az iskola munkarendje 8.1. Az intézmény nyitva tartása Szorgalmi idő alatt tanítási napokon az intézmény óráig tart nyitva. Az iskola titkársága tanítási napokon 8 órától óráig tart nyitva. A tanítási szünetekben hivatalos ügyek intézésére az intézmény bejárati ajtaján kifüggesztett ügyeleti rend szerint van lehetőség. A büfé óráig tart nyitva. Becsengetés után a tanulók számára nincs kiszolgálás A tanítási napok rendje A szorgalmi időszakban a tanítási órákat öt napos a tantárgyfelosztással összhangban álló órarend tartalmazza Tanítási óra csak az iskola épületében, a tankonyhán és tanétteremben, a központi épület informatika szaktantermében, a nyelvi laborban, a sportcsarnokban tartható. Az órarendben rögzítettől eltérő foglalkozás (óra- vagy teremcsere) igazgatói engedélyhez kötött A tanítási órák időtartama 45 perc. Az első tanítási óra 7.45 perckor kezdődik, nulladik óra nem tartható Az óraközi szünetek időtartama 10 perc, a harmadik óra után 20 perc. A tanórákat és a szüneteket a csengetési rend szerint kell megtartani. Az óraközi szünetek ideje nem rövidíthető. A csengetési rendet a folyosón és az osztálytermekben is ki kell függeszteni Óraösszevonáshoz és rövidített óra tartásához igazgatói engedély szükséges. Szakmai gyakorlati tantárgyaknál maximum 3 óra vonható össze. Az összevont órák után a pedagógus köteles felügyeletet biztosítani a kicsöngetésig A tanulók hivatalos ügyeiket a titkárságon, a gondnoknál, a gazdasági irodában a kifüggesztett időpontokban intézhetik. Tanáraikat a tanári szobából kihívathatják, de oda be nem mehetnek. Rendkívüli esetben az igazgatót vagy a helyettest azonnal is megkereshetik Minden héten a névsornak megfelelő rendben két hetes teljesít szolgálatot. A hetesek feladatai: gondoskodnak az osztályterem rendjéről a tanár megérkezéséig, jelentik a hiányzókat az órát tartó tanárnak, ha az órakezdés után 5 perccel a tanár nem érkezik meg, kötelesek jelenteni az igazgatói irodában, szünetben gondoskodnak a szellőztetésről, a tábla letörléséről, krétáról, jelentik a tanárnak, ha a tanteremben rongálást tapasztalnak, tanítás végén figyelmeztetik társaikat a székek felrakására, a padok kitakarítására, amennyiben az osztály nem teljesíti fenti feladatát, egy héten keresztül maga takarítja tantermét szaktanár irányításával, 9. A tanuló hiányzása és ennek igazolása 9.1. A hiányzás indoklása A tanuló köteles a tanítási órákról, egyéb foglalkozásokról, illetve az iskola hivatalos rendezvényeiről való távolmaradását igazolni A hiányzás (mulasztás) igazolható: betegség miatt orvosi igazolással, amelyet a szülő is aláír, ellenőrzőbe történt szülői bejegyzéssel, ez azonban nem haladhatja meg a három napot egy tanévben (tanítási órák számától függetlenül), hivatalos szerv által kiállított idézéssel, 5

6 igazgatótól kapott engedéllyel Az igazolást a tanulónak a hiányzást követő osztályfőnöki órán kell bemutatni, ellenkező esetben mulasztott óráit igazolatlannak kell tekinteni. A tanuló mulasztását csak az osztályfőnök vagy helyettese igazolhatja, szaktanár nem igazolhat hiányzást Ha a tanuló 3 napon keresztül mulasztott, és annak okáról az iskola nem kapott tájékoztatást, az osztályfőnöknek a szülővel fel kell venni a kapcsolatot Engedélyezett távollét Tanítási órákról tanulót csak az osztályfőnök vagy helyettese engedhet el, szaktanár nem adhat ilyen engedélyt! Három napnál hosszabb idejű távolmaradásra csak az igazgató adhat előzetes engedélyt Az előzetesen engedélyezett távollétekről a tanulónak írásos igazolást kell bemutatnia A tanítási óra helyett szervezett foglalkozásokon (pl. kirándulás) a részvétel kötelező, így az erről való hiányzással kapcsolatban is érvényesek a kötelező iskolai foglalkozásokról történő távolmaradással kapcsolatos szabályok Igazolatlan a mulasztás, ha a tanuló határidőre nem tett eleget igazolási kötelezettségének, az igazolásról bebizonyosodik, hogy nem az aláírója állította ki (hamisítás), 3 napot meghaladó szülői igazolás, 3 késés = egy igazolatlan óra. Késés: becsengetéstől számított 5. perc, ha ezt követően érkezik meg a tanuló = igazolatlan óra. A késve érkező tanulót nem lehet kizárni a tanítási óráról! Az igazolatlan mulasztások hátterét az osztályfőnöknek fel kell deríteni. Az osztályfőnök köteles levélben vagy a tanuló ellenőrzőjében írásban értesíteni a/. a szülőt a tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásakor, majd minden 3 igazolatlan óra után, ha a nem tanköteles kiskorú tanuló igazolatlan mulasztása a 10 órát eléri, b/. a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt ha a tanköteles tanuló 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt Három igazolatlan óra osztályfőnöki figyelmeztetést von maga után. Minden további három igazolatlan óra a fegyelmező intézkedés következő fokozatát lépteti életbe A mulasztások következményei Ha a tanulónak egy tanévben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen eléri a 250 órát, egy adott tárgyból a tanítási órák 30 %-át, szakképzési évfolyamon az elméleti tanítási órák 30 %-át, szakképzési évfolyamon a gyakorlati tanítási órák 20 %-át, a tanév végén a tanuló nem osztályozható, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen Ha a tanuló mulasztásainak száma már az első félév végére meghaladja a meghatározott mértéket, félévkor osztályozóvizsgát kell tennie A tanulónak az osztályozóvizsgát legkésőbb az osztályozó értekezlet előtti tanítási napig teljesítenie kell Ha a tanuló mulasztása a 150 órát eléri, az osztályfőnök köteles a szülőt írásban értesíteni és a további mulasztások fenti következményeire a szülő figyelmét felhívni. 6

7 Megszűnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak, aki igazolatlanul 30 tanítási óránál többet mulaszt, feltéve, hogy az iskola legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a tanulót és a szülőt az igazolatlan mulasztás következményeire Ha a tanköteles tanuló igazolatlan hiányzása eléri 30 órát, tanulmányait csak évismétléssel folytathatja. 10. A tanulók jutalmazása A tanulóközösségeket vagy egyes tanulókat kiemelkedő teljesítményükért iskolánk pedagógusai elismerésben, jutalmazásban részesítik, illetve jutalmazásra javasolják. A jutalmazás formái egyéni dicséret, csoportos dicséret Írásos dicséretek: szaktanári (tantárgyi) dicséret, osztályfőnöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelőtestületi dicséret Az egész évi munkát elismerő nevelőtestületi dicséretet a tanévzáró ünnepélyen oklevéllel és könyvjutalommal kell jutalmazni Egry-díj adható annak a tanulónak, aki több éven keresztül kiemelkedő tanulmányi munkája mellett aktívan részt vett az iskola közösségi életének alakításában, szellemiségének formálásában. Odaítéléséről az iskolai közösségek javaslata alapján az igazgató dönt. 11. Fegyelmező intézkedések, fegyelmi büntetések Fegyelmező intézkedések Az a tanuló, aki kötelességeit, a házirendben foglaltakat megszegi, a következő fegyelmező intézkedésekben részesíthető: szaktanári figyelmeztetés, két szaktanári figyelmeztetés után osztályfőnöki figyelmeztetés, osztályfőnöki intés, igazgatói figyelmeztetés, igazgatói intés Fegyelmi eljárás Az a tanuló, aki kötelességeit súlyosan megszegi fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetésben részesíthető. Fegyelmi büntetések: a/. megrovás, b/. szigorú megrovás, c/. kedvezmények megvonása, d/. áthelyezés másik osztályba, tanulócsoportba vagy iskolába, e/. eltiltás a tanév folytatásától, f/. kizárás az iskolából A fegyelmi eljárás során a tanulóközösség, illetőleg a diákönkormányzat véleményét be kell szerezni (1993. év LXXIX. törvény 76. ). 7

8 12. Térítési díjakra vonatkozó szabályok A térítési díjak mértékét a mindenkor érvényben lévő jogszabályokban rögzített előírásoknak megfelelően kell meghatározni A térítési díjak befizetése a folyosói faliújságra kitett időpontokban történik. Térítési díj visszatérítése: a következő esedékes térítési díj összegéből levonásra kerül, így külön visszatérítés nem történik, a tanulói jogviszony megszűnése után írásbeli értesítést követően készpénzben. 13. A tanulók vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának formái A vélemény-nyilvánítás formái: diákparlament, diákönkormányzat, osztályfőnöki óra, a tanárok munkájának írásbeli értékelése kérdőívvel A tájékoztatás formái: igazgatói körlevél, osztályfőnöki óra, szaktanári tájékoztatás, faliújság, iskolarádió, a diákönkormányzat képviselőin keresztüli tájékoztatás. 14. A szülők vélemény-nyilvánításának és tájékoztatásának formái A közoktatási törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre Osztály szülői szervezet Egy osztály szülői szervezete az osztályfőnökkel, illetve helyettesével tart közvetlen kapcsolatot. Az osztály szülői közössége két személyt delegálhat az iskolai szülői választmányba. Az osztály szülői közösség véleményét, javaslatait a képviselők útján juttathatja el az intézmény vezetőségéhez l. Szülői Választmány Az iskola igazgatója a munkatervben rögzített időpontokban hívja össze a Szülői Választmányt. Az igazgató tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a szülői szervezet véleményét, javaslatait. A Szülői Választmány elnöke közvetlen kapcsolatot tart az intézmény vezetőjével, részt vesz az iskola életét meghatározó területek ülésein (diákközgyűlés, nevelőtestületi értekezletek), beszámol a szülői közösség tevékenységéről A szülők szóbeli tájékoztatásának rendje 8

9 Az iskola a közoktatási törvénynek megfelelően a tanulókról rendszeres szóbeli tájékoztatást ad. A szóbeli tájékoztatás formái: Osztály szülői értekezlet: Az osztály szülői közösségének az osztályfőnök és helyettesének vezetésével az iskola tanévenként a munkatervben rögzített időpontú és számú rendes szülői értekezletet tart. Rendkívüli szülői értekezlet: Az intézmény vezetője hívhatja össze a felmerülő problémák megoldására Szülői fogadóórák A szülői fogadóórákon az intézmény pedagógusai egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról. Az intézmény tanévenként a munkatervben rögzített időpontú, rendes szülői fogadóórát tart. Az osztályfőnök, illetve a szaktanár a fogadóórán kívül egyeztetett időpontban is adhat tájékoztatást a szülő vagy gondviselő kérésére A szülők írásbeli tájékoztatásának rendje Az ellenőrző könyv útján a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad az iskola. Elsősorban a tanuló magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről, hiányzásairól kell tájékoztatni a szülőket. Az osztályfőnök havonta ellenőrzi az osztálynapló és az ellenőrző érdemjegyeinek azonosságát, pótolja a hiányzó érdemjegyeket. Ha a tanuló ellenőrzője hiányzik, azt az osztálynaplóban dátummal és kézjeggyel ellátva kell bejegyezni. Az osztályfőnök havonta (az ellenőrző könyvben) írásban értesíti a szülőket a tanuló igazolt és igazolatlan hiányzásairól, továbbá eleget tesz a 11/1994. (VI.8.) MKM rendeletben előírt tájékoztatási kötelezettségnek is. 15. A tanulók tantárgyválasztása Iskolánk (az évi Kt.-nek és a 100/1997. évi érettségi vizsgaszabályzatnak megfelelően) 12. és 13. évfolyamon lehetővé teszi a közép és emeltszintű érettségi vizsgákra való felkészülést Az iskola igazgatója minden év március 15-ig elkészíti és közzéteszi a tájékoztatót azokról a tantárgyakról és felkészítési szintekről, amelyekből a tanulók választhatnak. Ezt megelőzően az iskolavezetés az I. félévi szülői értekezleten (január) megismerteti a 11. évfolyamon tanuló diákok szüleit a várható csoportokról A tanulók az első (nem végleges) jelentkezéseket március 31-ig adják le osztályfőnökükön keresztül az iskolavezetésnek. Ezek összesítése, a nem megvalósítható kérések visszajelzése, az adott tárgyat előreláthatólag tanító pedagógusok ismertetése után a tanulók végleges jelentkezésüket egyéni jelentkezési lapon május 20-ig adhatják le. Kiskorú tanuló esetén a tantárgyválasztás jogát a szülő gyermekével közösen gyakorolja. 16. A házirendben nem szabályozott kérdésekben a közoktatási törvény és a szakképzési törvény előírásai az irányadók. 9

10 A házirend elfogadása és jóváhagyása A házirendet az intézmény vezetőjének előterjesztésére a nevelőtestület szeptember 25-én megvitatta és elfogadta. Az elfogadás tényét a testület képviselői aláírásukkal hitelesítik..... P.H. A házirendre vonatkozóan a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorolt, melynek tényét a diákönkormányzat képviselői aláírásukkal tanúsítják..... P.H. A házirenddel kapcsolatban a Szülői Választmány egyetértési jogot gyakorolt, melynek tényét a Szülői Választmány képviselői aláírásukkal tanúsítják. P.H. A házirendet az intézmény fenntartója. jóváhagyta. ügyvezető P.H. 10

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088)

HÁZIREND. Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) HÁZIREND Benedek Elek Általános Iskola (OM 031088) 2013 TARTALOM I. Bevezető rendelkezések...4 1. Az intézmény adatai...4 2. Az iskola nagyobb tanulóközösségei...4 II. Tanulói jogok gyakorlása, a tanulmányi

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza.

HÁZIREND. A tanulói jogokat és kötelességeket az 1993. év LXXIX. törvény 10. 11. és 40. -a tartalmazza. HÁZIREND 2011. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A tanulók jogai 3 2. Juttatások, kedvezmények igénybevételének lehetőségei 4 3. Térítési és tandíjfizetési kötelezettség 5 4. A tanulói jogok érvényesítésének

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend

Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium (Bp. 1028. Szabadság u. 23.) Házirend Tartalomjegyzék 1. Házirend célja, feladata... 2 2. A tanulói jogok... 2 3. Tanulói kötelezettségek... 5 4. Az iskola

Részletesebben

A Bárnai Általános Iskola Házirendje

A Bárnai Általános Iskola Házirendje A Bárnai Általános Iskola Házirendje OM:032223 Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2014. december 2. A Házirend készítésekor véleményezési jogát gyakorolta a Szülői Szervezet, az Intézményi Tanács

Részletesebben

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est

Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola. Házirend. Navigare necesse est Magyar Hajózási Szakközépiskola és Szakiskola Házirend 2014 Navigare necesse est Tartalomjegyzék Tartalom 1 Bevezető rendelkezések... 5 2 Az intézmény adatai:... 7 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei:...

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Lauter Judit Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 23. 1 Házirend Bevezető rendelkezések...3 Az intézmény adatai...3 Jogok és

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284

HÁZIREND. 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 HÁZIREND 1. Adatok Az intézmény neve: Balassi Bálint Gimnázium Székhelye: 2660 Balassagyarmat, Deák Ferenc u. 17. OM azonosító: 032284 2. A házirend célja A biztonságos és békés iskolai élet fenntartása.

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135

HÁZIREND. DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 HÁZIREND DEÁK FERENC KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA 9022 Győr, Bisinger sétány 32. Tel./fax: 96/312-135 A Házirendet a Deák Ferenc Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola nevelőtestülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. I. Általános rendelkezések 1.1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken és a pedagógiai

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE

A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE A TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM GIMNÁZIUMI HÁZIRENDJE 1. Az iskola jellege, nevelési irányultsága 1.1. A Türr István Gimnázium és Kollégium azoknak a diákoknak az iskolája, akik nyitottak az intellektuális

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó

K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K L E B E L S B E R G I N T É Z M É N Y F E N N T A R T Ó K Ö Z P O N T Ú J S Z Á S Z I V Ö R Ö S M A R T Y M I H Á L Y Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D Újszász, 2013. szeptember Tartalomjegyzék

Részletesebben

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS

H Á Z I R E N D BEVEZETÉS H Á Z I R E N D BEVEZETÉS A házirend célja Az iskolai házirendje állapítja meg a Köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott tanulói jogok gyakorlásának és - a tanulmányi kötelezettségek

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

Házirend A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A VÁSÁRHELYI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. Általános elvek 1. A házirend előírásait be kell tartani az iskola tanulóinak, a tanulók szüleinek, az iskola pedagógusainak, alkalmazottainak.

Részletesebben

Házirend a Patakyban

Házirend a Patakyban - 1 - Házirend a Patakyban A házirend a tanulóifjúság életét, az iskola minden napi munkáját szabályozó dokumentum, melynek összeállítása az alábbi jogszabályokon alapul, közoktatásról szóló 1993. évi

Részletesebben

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE

I. AZ ISKOLA MUNKARENDJE A TANÓRAI ÉS EGYÉB (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI, SPORT, STB. FOGLALKOZÁSOK RENDJE HÁZIREND Ez az iskola belső életét szabályozó dokumentum, a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Sopron, Halász u. 25.) házirendje, melyet a Diákönkormányzat és a szülők

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014.

A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. A SZOMBATHELYI MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA HÁZIRENDJE 2014. 1 1. Az iskola értékrendje A Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola legfőbb célja, hogy tanulóinak megadjon minden lehetőséget önmaguk képességeinek

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D

Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D 1 Békéscsabai Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium H Á Z I R E N D A házirend a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) figyelembevételével készült.

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015 1 Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Házirend Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám:

Részletesebben

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA

H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D KÁROLY RÓBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 2 Elöljáróban... Tagja lettél egy nagy közösségnek. Az iskolában, a családban, munkahelyeden, sőt szórakozás és sportolás közben is elfogadott szabályok

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Középiskola és Kollégium Házirendje HÁZIREND. Bevezető rendelkezések HÁZIREND Bevezető rendelkezések A házirend feladata, hogy meghatározza azokat a kereteket, amelyek közt az iskola tanulói tanulmányaikat folytathatják. Betartása az iskola tanulóinak, tanárainak és dolgozóinak,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.)

HÁZIREND. Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) HÁZIREND Szegedi Szolgáltatási Középiskola és Szakiskola Kossuth Zsuzsanna Tagintézmény (Cím: 6724 Szeged, Kodály tér 1.) 1. A gyermekek, tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót aki a tőle

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND...

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... ... 4 ... ... 12 III. ALAPFOKÚ ISKOLAI MUNKAREND... II. ÓVODAI MUNKAREND... IV. SZAKISKOLAI MUNKAREND... -1- TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...... 4 I.1. A TANULÓK JOGAI... 4 I.2. A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 5 I.3. AZ ISKOLÁNAK ÉS AZ ISKOLA TERÜLETÉHEZ TARTOZÓ HELYISÉGEK

Részletesebben

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D

I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. H Á Z I R E N D I. Béla Gimnázium és Informatikai Középiskola Szekszárd, Kadarka u. 25-27. Bevezető H Á Z I R E N D 1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (7) bekezdésének előírása értelmében az iskola

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA TÚRKEVE HÁZIREND 2013 2 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Ez a házirend a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló20/2012(viii.31.)

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A DEBRECENI EGYETEM KOSSUTH LAJOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 2 II. A TANULÓ JOGAI... 2 III. A TANULÓ KÖTELESSÉGEI... 4 IV. A TÁVOLMARADÁS SZABÁLYAI... 7 1.

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A.

SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. SZÉKESFEHÉRVÁRI ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM AZONOSÍTÓ: 030064 8000 Székesfehérvár, Kelemen B. u. 30/A. HÁZIREND Székesfehérvár 2016. február TARTALOM I. A TANULÓI JOGVISZONY... 3 II. TANULÓI JOGOK

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium

Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Képesség- és Tehetségfejlesztı Magán Általános Iskola, Szakképzı Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészeti Iskola és Kollégium Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: Házirend 8100 Várpalota, Dankó u.

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:.

XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA H Á Z I R E N D J E. Jóváhagyta:. A XI. KERÜLETI W E I N E R L E Ó ZENEISKOLA ÉS ZENEMŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA H Á Z I R E N D J E 2005..hó napján Jóváhagyta:. P.H..... Budapest XI. Kerületi Önkormányzat Internetről letölthető verzió,

Részletesebben

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01.

Versendi Általános Iskola HÁZIREND. Hatályos: 2015. szeptember 01. , Versendi Általános Iskola HÁZIREND Hatályos: 2015. szeptember 01. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai 4. A tankönyvellátás iskolán

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2 HÁZIREND mely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény gyermekeinek, tanulóinak

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T II. Béla Középiskola, Élelmiszeripari Szakiskola és Kollégium 7720 Pécsvárad, Vak Béla u.8. SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Pécsvárad, 2004. 2 I. Munkaköri leírások Igazgató: 1. Az egyszemélyi

Részletesebben

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje

Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje Budakalász Gimnázium Budatétényi Tagintézményének Házirendje 1./ Az intézmény tevékenysége A Budakalász Gimnázium esti és levelező tagozatú gimnáziumi oktatást biztosít elsődlegesen nagykorú fatal felnőttek

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A KOMÁROMI JÓKAI MÓR GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Készítette: dr. Mühlenkampf Erika intézményvezető Érvényes: 2015. szeptember 01-jétől Jelen házirend (annak módosításai is) az iskola igazgatójának előterjesztése

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND GYŐRI KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015 1 1. Bevezető 1.1. A Köznevelési törvény 25. (2), (3), (4) bekezdésének előírásai értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete.

HÁZIRENDJE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA. Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: A Blaskovits Oszkár Általános Iskola tantestülete. Hatályba lépés időpontja: 2009. szeptember Felülvizsgálva: 2011. szeptember Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1.

Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium. Házirend. Hatályos: 2015. szeptember 1. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium Hatályos: 2015. szeptember 1. 1 Tartsátok meg a törvényt, cselekedjetek igazságosan

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D

Dunaferr Szakközép- és Szakiskola Házirend - 2012/2013 tanév H Á Z I R E N D H Á Z I R E N D I. Készült a DUNAFERR Szakközép és Szakiskolában Dunaújváros Vasmű tér 1-2. OM: 030213 Hatálybalépés ideje: 2012. év szeptember 1. A Házirend hatálya A Házirend területi hatálya az iskolai

Részletesebben

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31.

SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. SZABÓ MAGDA MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Hatályos: 2014. Készítette: Erdősné Bach Zsuzsanna igazgató Kelt: 2014. augusztus 31. Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Kelt: 2014.

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND NYME ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013 Kedves Gyakorlós Diákunk! A Nyugat-magyarországi Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola diákjaként a gyakorlóiskola házirendjét olvashatod.

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008.

AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. AZ EURÓPAI ÜZLETI SZAKKÖZÉP ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 2008. Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 2 A házirend célja és feladata... 2 A házirend elfogadása és jóváhagyása... 2 A házirend hatálya...

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Készült: 2009. augusztus 28. Módosítva és egységes szerkezetbe foglalva: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Egyetértési jogot gyakorolt: Diákönkormányzat Véleményezte: Szülői Munkaközösség

Részletesebben