Házirend március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. 2013. március. Készítette: Varga Lászlóné. Óvodavezető"

Átírás

1 Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. TEL: Házirend március Készítette: Varga Lászlóné Óvodavezető

2 HÁZIREND Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Varga Lászlóné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 29 / határozatszámon elfogadta: Nyergesné Fodor Márta nevelőtestület nevében névaláírás Véleménynyilvánítók: Bangóné Pap Krisztina Óvodai szülői szervet nevében névaláírás 31-1/ határozatszámon jóváhagyta: Varga Lászlóné intézményvezető Ph. Hatályos: a kihirdetés napjától: március 31. Iktatószám:32-1/2013 1

3 1.A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA A közintézmény adatai Az óvoda képviselője Szülők az óvodában, a szülők jogai A panaszkezelés helyi rendje: A gyermekek értékelése óvodánkban, a beiskolázás, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának eljárásrendje: A szülő kötelessége Nyilvánosság A nevelési év rendje A nyitva tartás rendje Az intézményben való benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A gyermekek felvétele A beiratkozás, felvétel eljárásrendje Megszűnik az óvodai elhelyezés: A gyermekek mulasztásának igazolása A gyermekek jogai Egyéb szabályok Óvodánkban igénybe vehető szolgáltatások Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: Alkalomszerű térítéses szolgáltatások: Térítésmentes szolgáltatások Térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje: A gyermekek étkeztetése az óvodában A fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai: A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén A gyermekek felszerelései és eszközei Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátásának rendje: Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei és formái A jutalmazás formái: Fegyelmező intézkedések: Adatkezelés, titoktartás eljárásrendje Tájékoztatás a házirendről:

4 1.A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról (továbbiakban R.) Nevelőtestületi határozatok Érvényességi követelmények: A házirend időbeli hatálya A határozatszámon elfogadott és jóváhagyott házirend az óvoda vezetőjének jóváhagyásával a kihirdetés napján lép hatályba és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti az előző házirend. Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően. Módosítása: az óvodavezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület A kihirdetés napja: 2013.március 31. A házirend személyi hatálya kiterjed: Az óvodával jogviszonyban álló minden gyermekre, pedagógusra és a pedagógiai munkát közvetlen segítőkre, valamint a szülőkre. Azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda, feladatainak megvalósításában. A házirend területi hatálya kiterjed: Az óvoda területére. Az óvoda által szervezett - a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra. Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira. 3

5 2. A közintézmény adatai OM azonosító száma: A közintézmény neve: Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda A közintézmény székhelye, címe: 6135 Csólyospálos, Móra Ferenc utca 11. Adóhatósági azonosító szám: Számlavezető pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Bankszámla szám: Telefon/fax: , cím: Az óvoda vezetőjének, vezető helyettesének neve: Varga Lászlóné, Nyergesné Fodor Márta Az óvoda gyermekorvosának neve, telefonszáma: Dr. Tóth Annamária Telefonszáma: Az óvoda védőnőjének neve, telefonszáma: Fekete Marietta: Alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, Kötelező előírt kiegészítő adatok: Az óvoda gondoskodik a köznevelésről szóló évi CXC. törvényben meghatározottak szerint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről, azzal, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekek közül azon gyermekről gondoskodik, akik a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján beszédfogyatékosak vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdenek. Illetékessége, működési köre: Csólyospálos község közigazgatási területe. Irányító szerv neve, székhelye: Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Csólyospálos, Kossuth u. 62. Alapító neve és székhelye: Csólyospálos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Csólyospálos, Kossuth u. 62. Fenntartó neve és székhelye: Csólyospálos Község Önkormányzata Csólyospálos, Kossuth u. 62. Gazdálkodási besorolása: önállóan működő. Pénzügyi-gazdálkodási feladatait a Csólyospálosi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melynek székhelye: Csólyospálos, Kossuth. u. 62. Vezetőjének megbízási rendje: A Képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény a alapján nevezi ki az óvodavezetőt. 4

6 Az intézmény típusa: óvoda. Maximális gyermeklétszám: 50 fő Az óvoda alaptevékenységét két csoportban végzi. Csoportra való bontásukat koruk, fejlettségi szintjük, illetve az adott körülmény határozza meg. Ez nevelési évenként változhat. A csoport létszámának megállapítása a helyi körülmények és a gyermek elláthatóságának figyelembe vételével történik, a Köznevelési Törvény alapján. Átmeneti csoport összevonásokról az óvodavezető dönt. 3.Az óvoda képviselője A közoktatási törvény előírása szerint, a vezetéssel megbízott óvodavezető. Aláírási jogkör Az intézmény nevében aláírási jogköre az intézmény vezetőjének van. Akadályoztatása esetén az azonnali intézkedést igénylő ügyiratokat a vezető-helyettes írja alá. Rendkívüli esetben az aláírási jogkört írásos felhatalmazás alapján megbízott óvodapedagógus is gyakorolhatja. 5

7 4.Szülők az óvodában, a szülők jogai Az együttműködésre alkalmas fórumok: Szülői értekezletek Közös rendezvények Fogadóórák Az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések. Szülői értekezletet évente 3 alkalommal tartunk, de a szülők kérésére bármikor lehetőséget biztosítunk az összejövetelre. Óvodánk pedagógiai programját szülői értekezlet keretében megismertetjük a szülőkkel. Amennyiben valaki részletesebb betekintést kíván nyerni a nevelési programba, annak előzetes időegyeztetés után az óvodavezető ezt lehetővé teszi. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása: Az óvodánkba járó gyermekeket, a felnőttek, és egymás tiszteletére, elfogadására, toleranciára, az egymásra való odafigyelésre neveljük. Ösztönözzük őket, hogy az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakkal oldják meg. Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék meg gyermekeikben. Az esetleges sérelmeiket az adott szituáció után minél hamarabb beszéljék meg az óvodapedagógusokkal, vagy az óvodavezetővel, hogy a problémákat orvosolni tudjuk. 1.A panaszkezelés helyi rendje: 1.A panaszos problémájával az érintetthez fordul. Az érintett foglalkozik a panaszt felvevővel, tisztázzák az ügyet. Jogos panasz esetén, ha az egyeztetés eredményes, akkora a probléma megnyugtatóan lezárul. 2. Nem megnyugtató panasz esetén a panaszos az óvoda vezetőjéhez fordul, majd az óvoda vezetője kivizsgálja az aktuális panaszt, amelyet írásban, vagy szóban rögzít. Szükség esetén a probléma megoldásához türelmi időt állapít meg, a megoldás érdekében. A vezető kiértékeli a problémát, tájékoztatja az érintetteket, szükség szerint intézkedést hoz. 3. A probléma további fennállása esetén a panaszos a fenntartó felé fordul jogorvoslatért. A panaszkezelés dokumentálása: feljegyzés, jegyzőkönyv. A szülő joga, hogy megismerje az óvoda pedagógiai programját, SZMSZ-ét, házirendjét és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend 1 példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Az óvodában a szülők munkaközösséget hoznak létre. Ez a közösség dönt a saját működéséről. A működést a szülői szervezet működési szabályzata szabályozza. Munkájukat a minden év szeptemberében az általuk készített munkaterv alapján végzik, amely kapcsolódik az óvoda munkatervéhez. Tanácskozási joggal részt vehetnek a nevelőtestületi értekezleteken, valamint az érdekeiket érintő döntések meghozatalában. 6

8 Joguk van írásbeli javaslatot benyújtani a gyermekek nagyobb csoportját érintőügyekben, melyre az óvodavezető a nevelőtestület és a szülői közösség közös döntése alapján 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk. Joguk van véleményt nyilvánítani a fent említett megismerhető dokumentumokról. A Működéshez szükséges helyet és eszközöket az óvoda biztosítja. Az óvoda nyílt, demokratikus működésével lehetővé teszi azt, hogy a szülő érdemi beleszólást kapjon az óvoda életébe. A szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében, az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkeznek. A dokumentumok nyilvánosságra hozásával, és az intézmény tájékoztatási kötelezettségével, valamint a gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet szintén véleményezési jog illeti meg. 2.A gyermekek értékelése óvodánkban, a beiskolázás, az iskolába lépéshez szükséges fejlettség megállapításának eljárásrendje: Óvodánkban a gyermekek értékelésekor elsődleges szempont, hogy minden gyermeket, az életkori sajátosságokat figyelembe véve önmagához képest, a saját lehetőségeihez, adottságaihoz képest mérünk a fejlődésben. Az óvodába érkezéskor anamnézislapot veszünk fel, melyen tájékozódunk a gyermek óvodáskor előtti állapotáról, a születése körülményeiről, különleges szokásairól, általános egészségi állapotáról. Mindennapos megfigyeléseink alapján minden gyermekről személyiséglapot vezetünk, mely tartalmazza az általunk tapasztalt, változásokat, a fejlesztés lehetőségeit, az elért eredményeket. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor (november, április). Az értékelés egyhetes időintervallumban történik a délutáni órákban, a szülőkkel előre egyeztetett időpontban. Az értékelésen mindkét pedagógus jelen van. A gyermekek értékelése az óvodának kötelezettsége, a gyermek fejlődésének nyomon követése a szülő kötelessége. Az értékelés tartalmazza a pedagógusok megfigyeléseit a gyermek fejlődésével kapcsolatban (erősségek, gyengeségek). Amennyiben a gyermek fejlődésében lemaradást tapasztalnak, azt írásban rögzítik, melyhez megjelenítik a fejlesztési irányokat is. A szülőnek ezt a tájékoztatást kell aláírásával dokumentálni. A gyermekekről információt, tájékoztatást csak az óvodapedagógus, az óvodavezető, a logopédus adhat. Kérjük, hogy az óvoda nem pedagógus dolgozóitól pedagógiai kérdésekben ne kérjenek tájékoztatást! Kérjük a szülőket, hogy gyermekeik érdekében hosszabb beszélgetésekkel ne zavarják az óvónőket sem az udvaron, sem a csoportszobákban, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés oktatás folyamatát. A nagycsoportos, iskolába lépő gyermekekről (a novemberi DIFER programcsomaggal történő iskolaérettségi felmérés alapján) szakvéleményt állít ki az óvodavezető, a gyermek óvodapedagógusai és a nevelőtestület véleménye alapján, melyben nyilatkozik arról, hogy: iskolaérett-e a gyermek, még egy év óvodai nevelést javasol, 7

9 szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó véleményét kéri a kérdés eldöntésében. Ha a gyermek belép a tanköteles életkorba, az óvoda, illetve a szakértői és rehabilitációs bizottság a gyermek fejlettségi szintje miatt javasolhatja a vizsgálatok időtartamára a gyermek további óvodai elhelyezését, addig, míg megállapításra kerül, szükséges-e sajátos iskolai nevelésben, oktatásban való részvétele, illetve elérte-e az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. A vizsgálatokhoz szükséges óvodapedagógus által készített jellemzést csak a szülő aláírásával továbbítjuk. Az utóbbi két esetben a megfelelő vizsgálatok elvégzése után, ezen intézmények állítanak ki véleményt az iskolaérettségről, lemaradás esetén fejlesztő órákat írnak elő a fejlesztendő területek megjelölésével. A Szakértői vizsgálaton való részvételt a szülő nem tagadhatja meg. 5.A szülő kötelessége A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését és tőle elvárható módon, segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyerek közössége való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Tartson kapcsolatot a gyermekét nevelő óvónőkkel és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelő-oktatói munka, illetve a gyerekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személyeknek számítanak. Kérjük, óvja és becsültesse meg gyermekével az óvoda tulajdonát képező eszközöket, tárgyakat, ügyeljenek a tisztaságra, és cselekvően támogassák az óvodát nevelési feladatainak ellátásában. Valamennyi szülő és az óvoda dolgozói kulturált magatartásukkal, a közösségi érintkezés szabályainak betartásával segítsék elő a gyermekek személyiségének pozitív irányú fejlődését. Nevelési céljaink megvalósításához számítunk a szülők segítségére, együttműködésüket köszönjük. 6.Nyilvánosság Az óvoda a pedagógiai programjának legalább egy példányát oly módon köteles elhelyezni, hogy azt a szülők szabadon megtekinthessék. Az óvoda vezetője vagy az általa kijelölt pedagógus köteles a szülők részére tájékoztatást adni a pedagógiai programról. Az SZMSZ-t, a házirendet és a pedagógiai programot a nevelési-oktatási intézmény honlapján, annak hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. A házirend egy példányát az óvodába történő beiratkozáskor a szülőnek át kell adni, továbbá annak érdemi változása esetén arról a szülőt tájékoztatni kell. Az óvoda adatait a KIR alrendszerben meg kell jeleníteni (Köznevelési intézmények 8

10 közzétételi listája) Fenntartói ellenőrzés, jóváhagyás Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges. 7.A nevelési év rendje Az óvodai nevelési év szeptember 01.-től, augusztus 31.-ig tart. Az óvodai oktatási év szeptember 01.-től, május 31.-ig tart. Óvodai szünetek: Az óvoda a nyári időszakban közegészségügyi okokból történő karbantartási munkák miatt bizonyos ideig zárva tart. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli napokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. Az őszi és tavaszi és téli iskolai szünetben az igények figyelembevételével vagy ügyeletet tartunk, vagy ha nincs jelentkező, bezárunk. Ha a téli iskolai szünetben a létszám az 5 főt nem éri el, az óvoda bezár, és a szükséges félévi fertőtlenítő takarítás az egész óvoda épületében elvégezhető. Az óvodapedagógusok kivehetik megmaradt szabadságaikat. Minden jellegű szünet elrendelése az óvodavezető felelősségi körébe tartozik, betartva a szünet elrendelésével kapcsolatos előírásokat, figyelembe véve a kapcsolódó területek munkarendjét, az óvodahasználók valós igényeit. Döntéséről és a döntés indokáról beszámolással tartozik a fenntartónak. Technikai szünet: Az óvoda épületének az állagában bekövetkezett balesetveszély esetén a fenntartó köteles gondoskodni az épület karbantartásáról, a gyerekek elhelyezésének megoldásával a szülővel együttműködve. Az óvodai nevelés nélküli munkanapok egy tanítási évben az 5 napot nem haladhatják meg. De igény esetén, ezeken a napokon is gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. 8.A nyitva tartás rendje Az óvoda épülete nevelési időben hétfőtől - péntekig reggel 7 00 órától, délután óráig tart nyitva. Az ünnepekkel összefüggő változásokról az országos rendelkezés figyelembe vételével, egy héttel előbb a szülőt értesíteni kell. Szorgalmi időben hétfőtől - péntekig a nyitva tartás idején belül, reggel 8 00 óra és délután óra között az óvoda vezetőjének vagy helyettesének az óvodában kell tartózkodnia. Az óvodában a foglalkozási órákat a nevelési munkaterv alapján 8 30 és óra között kell megszervezni. Az óvodában délután órától nevelői ügyelet működik. 9

11 Az ügyeletes nevelő köteles a rábízott épületben a házirend alapján a gyermekek magatartását, az épületek rendjének, tisztaságának megőrzését, a balesetvédelmi szabályok betartását ellenőrizni. Az óvodában egyidejűleg 1 fő ügyeletes nevelő kerül beosztásra. A gyermek a nevelési órák idején csak a szülő személyes vagy írásbeli kérésére, az óvodai csoport pedagógus / vagy az óvodavezető / engedélyével hagyhatja el az óvoda épületét. Szülői kérés hiányában az óvoda elhagyására nem adható engedély. Szorgalmi időben a nevelői és a gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvoda nevelői szobájában történik 8 00 óra és között. Az óvoda az óvodai szünetekben hetente egyszer ügyeletet tart. Az óvoda épületeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az óvoda helyiségeinek használói felelősek: az óvoda tulajdonának megóvásáért, védelméért, az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelemi szabályok betartásáért, az óvodai SZMSZ -ben és óvodai házirendben megfogalmazott előírások betartásáért A gyermekek az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak pedagógus felügyeletével használhatják. Ez alól az óvodavezetője sem adhat felmentést. Az óvoda épületében az óvodai dolgozókon és a gyermekeken kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak. Az óvoda berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az óvodavezető engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. Az óvodában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A gyermekek hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. A hit- és vallásoktatásokon való részvétel a gyermekek számára önkéntes, a foglalkozás ideje alatt a hitoktató felelős a rábízott gyermekekért. Az óvoda a foglalkozásokhoz termet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva, felelős a használt terem rendjéért. 1.Az intézményben való benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával A gyermekeket kísérő szülők kivételével, az óvodával jogviszonyban nem álló személyek az óvodavezetőnek jelentik be, hogy milyen ügyben jelentek meg az óvodában. A fenntartói, szakértői, szaktanácsadói és egyéb hivatalos látogatás az óvodavezetővel történt egyeztetés szerint történik. Az óvodai csoportok és foglalkozások látogatását más személyek részére az óvodavezető engedélyezi kivételes és indokolt esetben. Az óvodában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatásokon való részvétel a gyermekek számára 10

12 önkéntes. Az óvoda a foglalkozásokhoz tantermet biztosít, az intézmény órarendjéhez igazodva. A gyermekek hit- és vallásoktatását az egyház által kijelölt hitoktató végzi. Az óvodában képzett néptánc oktató, népi-táncfoglalkozást tarthat a délutáni játékidőben. Az órán való részvétel a gyermekek számára térítési díj ellenében önkéntes. Az óvodában képzett angol oktató, angol foglalkozást tarthat a délutáni játékidőben. Az órán való részvétel a gyermekek számára térítési díj ellenében önkéntes. 11

13 9.A gyermekek felvétele 1.A beiratkozás, felvétel eljárásrendje Az óvodai felvétel, átvétel a férőhelyek betöltéséig az egész év folyamán jelentkezés alapján történik. A három éves gyermekek beiratkozásának időpontját a fenntartó határozza meg. Az óvoda - a fenntartó által meghatározottak szerint - az óvodai jelentkezés helyét, idejét, és módját, a határidő előtt legalább 30 nappal köteles nyilvánosságra hozni. A felhívásban külön ki kell térni az ötödik életévet betöltött gyermekek - kötelező óvodai beíratására is. A nyilvánosságra hozatal módja: óvodai faliújság, polgármesteri hivatal, általános iskola faliújságja, helyi újság az óvoda honlapja.a jelentkezési lap kitöltésével a beiratkozás hivatalossá válik. Beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Ekkor rögzítjük a gyermek adatait, melynek igazolására, kérjük a szülő személyi igazolványát, a gyermek lakcímkártyáját és születési anyakönyvi kivonatát, valamint a TAJ- kártyájának a számát. A felvételről, vagy átvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesítjük a szülőt. Az óvodába felvételt nem nyert gyermek esetében az óvoda, írásban megküldött határozatában foglaltakkal kapcsolatban a szülő írásban fellebbezéssel élhet az önkormányzat jegyzője felé. Ha a beíratott gyermekek létszáma meghaladja a felvehető gyermekek számát, akkor a felvételnél a következő szempontokat vesszük figyelembe: körzetes gyermek (Fenntartó által meghatározott terület, Csólyospálos Község Közigazgatási területe) 5. életévét betöltött gyermek testvér, a gyermek szülője a körzetben dolgozik, A felvétel nem tagadható meg: A gyermek az év folyamán betölti /betöltötte az 5. életévét, és az óvoda felvételi körzetében lakik. A gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát. A gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte. A gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége. A gyermek hátrányos helyzetű, (védelembe vett, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult). A gyermeket a szülő egyedülállóként neveli. A napközbeni ellátásra különösen jogosult, ha a gyermek betöltötte a 3. életévét, és az óvoda körzetében lakik. A gyermeket időskorú neveli. 12

14 A gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek. A gyermek idősebb testvére már előzőleg felvételt nyert az óvodába. A szülők kérésének figyelembevételével, aki a 3. életévét nem töltötte be, csak abban az esetben vehető fel szeptember 1-jétől, ha a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, és minden, a körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek három éves korától az iskolába lépésig. Az óvoda nagyon indokolt esetben felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, ha minden három éves és annál idősebb gyermek felvétele teljesült. Az ötödik életévet betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától az óvodába. Az óvodai felvételi, vagy átvételi kérelem, vagy az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon részt vevő gyermek felvételi kérelmének elbírálásakor írásban értesíteni kell a szülőt és az előző óvoda vezetőjét. Az óvoda döntését határozatba foglalja, ha a jelentkezést részben, vagy teljesen elutasítja. A határozatot meg kell indokolni, valamint a dokumentumnak tartalmaznia kell a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást is. A kötelező felvételt biztosító, illetve a kijelölt óvoda a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy szakértői vélemény, illetve határozat alapján a felvett gyermekekről nyilvántartást vezet. Ha a gyermek évközben óvodát változtat, a nyilvántartás továbbiakban - az átadó óvoda értesítése alapján - az átvevő óvoda feladata. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője, a felsorolt nyilvántartások alapján köteles értesíteni a fenntartót, ha a gyermeket az óvodába nem íratták be. A nevelési év megkezdése után új gyermek felvételére akkor kerülhet sor, ha az óvoda létszáma, személyi, tárgyi körülményei lehetővé teszik. 10.Megszűnik az óvodai elhelyezés: ha a gyermek az óvodából 10 napnál többet van igazolatlanul távol, feltéve, ha az óvoda a szülőt legalább két ízben figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire (kivétel, ha hátrányos helyzetű vagy a Gyámhatóság kezdeményezte felvételét) a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető - a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata utánmegszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti. ha a gyermeket másik óvoda vette át, az átvétel napján. 13

15 a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon. Nem szüntethető meg az óvodai elhelyezés, ha a gyermek iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson vesz részt vagy hátrányos helyzetű. Ha az óvodai elhelyezés megszűnik, a gyermeket törölni kell az óvoda nyilvántartásából. Erről az intézkedésről ugyancsak írásban értesíteni kell a gyermek szülőjét, mely ellen a szülő jogorvoslati kérelmet nyújthat be. 11.A gyermekek mulasztásának igazolása A gyermekek óvodai távolmaradását az óvodai mulasztási naplóba a foglalkozást tartó óvodapedagógus köteles bejegyezni az óvodai nap megkezdését követően. A gyermek havi mulasztásait az óvodapedagógusnak a napló megfelelő rovatában a hónap elteltével összesíteni kell. A szülő előzetes kérése alapján a gyermek: - az óvodapedagógus engedélyével három napig terjedően, - a gyermek előzetes engedélykérés nélkül nem maradhat távol az óvodától, a szülő ilyen esetben is köteles bejelenteni a mulasztás okát az óvodapedagógusnak, amennyiben ez elmarad, az óvodapedagógus kötelessége a mulasztás okának felderítése, a mulasztás megkezdésétől számított három munkanapon belül, - amennyiben a felderítés során igazolatlan mulasztásra utaló jeleket észlel, köteles 5 napon belül családlátogatáson meggyőződni a mulasztás okairól. Amennyiben a családlátogatás során a szülő nem tudja érdemben igazolni gyermeke mulasztását, úgy az igazolatlan mulasztásnak minősül. A mulasztó gyermek óvodába jövetelének első napján, de legkésőbb öt napon belül, - 3 napig terjedő mulasztás esetén szülői, 3 napon túli betegség esetén pedig orvosi igazolással igazolhatja mulasztását. Mulasztás esetén az igazolást az óvodapedagógusnak kell bemutatni. A gyermek napjai igazolatlannak minősülnek, ha az előírt határidő alatt nem igazolja távolmaradását. Ha a gyermek 5 éves, tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a fenntartót. - Első ízben történt igazolatlan mulasztás esetén, a szülőt az erre a célra rendszeresített nyomtatványon értesíteni kell az igazolatlan mulasztásról és annak következményeiről. - Az értesítés kiküldésével egy időben az óvodapedagógus köteles az érintett gyermeknél családlátogatást végezni, ha az igazolatlan mulasztás óta nem történt meg. 14

16 - Másodízben történt igazolatlan mulasztás esetén, az óvodapedagógus az igazolatlan mulasztás észlelésének napján köteles Feljelentés igazolatlan óvodai mulasztás miatt című nyomtatványt kitölteni és az óvoda vezetőjének leadni, majd az óvoda vezetője a gyermekjóléti szolgálat közreműködését igénybe véve, megkeresi a gyermek szülőjét. 12.A gyermekek jogai Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljük, oktatjuk a gyermekeket. Biztonságuk érdekében az óvodában való tartózkodásuk ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt állnak. A gyermekek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Ide tartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is, a tevékenységekből való kivonása. A gyerekeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyerek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyerekek nevelése és oktatása a helyi Pedagógiai Program alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását, tárgyilagosan és többoldalúan valósítjuk meg. Biztosítjuk a foglalkozásokon való részvételt. A gyermek az óvoda eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, rendeltetésszerűen használhatja, de arra vigyáznia kell. 13.Egyéb szabályok A reggeli érkezésnél a szülő személyesen adja át gyermekét az őt fogadó óvónőnek, lehetőleg reggel ig. Továbbiakban az óvónő felelős a rábízott gyermekért. A gyereket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. Írásos nyilatkozatot kérünk az alábbi esetekben: ha a szülő nem kíséri be gyermekét az óvodába, ha a gyermek egyedül jár haza, ha a gyermeket rendszeresen más idegen személy viszi haza. Ha a gyermeket nem a szülő, hanem egy általa megbízott személy viszi haza az óvodából, akkor elég, ha telefonon értesíti az óvoda dolgozóit. Abban az esetben, ha a szülő 17 óráig nem érkezik meg gyermekéért, az óvoda bezárása után a dajka néni hazaviheti, és saját lakásában vigyáz a gyermekre. Kérjük, hogy érkezéskor és távozáskor az óvoda kapuját szíveskedjenek bekallantyúzni! Az óvoda területén ügynöki tevékenység nem végezhető, / kivéve: azokat, amelyek az óvodai 15

17 tevékenységekkel összefüggnek, óra közötti időpontban./ Az óvoda egész területén tilos a dohányzás! 14.Óvodánkban igénybe vehető szolgáltatások 1. Térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások: A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásainkat a Pedagógiai programunk szellemében szervezzük meg minden nevelési év elején, a szülők írásbeli jelentkezése alapján. Ezek a foglalkozások pld. néptánc, angol, nevelési időn kívül szerveződnek, a résztvevő gyermekek felügyelete ilyenkor a szolgáltató felelőssége. A szolgáltatások díjáról, időpontjáról és a befizetés időpontjáról és módjáról a szülők a szülői értekezleteken valamint hirdetmény formájában értesülhetnek az öltöző faliújságjáról. Az óvodavezető a szolgáltatóval megbízási szerződésben rögzíti a szolgáltatás időtartamára vonatkozó szabályokat, felelősséget és kompetenciákat, a helyiség használatával, illetve a gyermekek felügyeletével kapcsolatban. A megbízás mellékletét képezi a szülők által aláírt nyomtatvány arról, hogy a szolgáltatást önként igényelték és tudomásul veszik, hogy ez idő alatt az óvoda nem tartozik felelősséggel a gyermek felügyeletéért. 2. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások: Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb összeget, melyet a Kt szabályozása alapján, az óvoda szülői szervezete csoportszinten minden szeptemberben az első szülői értekezleten maximalizál. Ennek elfogadásáról a szülők határozat formájában döntenek. A döntés értelmében az elfogadott programokat a szülők finanszírozzák. A határozat nyomtatott formáját az óvoda irattárában helyezzük el. Ilyen programok lehetnek: Bábszínház Zenés gyermekműsorok, bűvész Kirándulások, nyílt napok. 3. Térítésmentes szolgáltatások Logopédus: A logopédus minden öt évet betöltött gyermekkel év elején szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyerekeknek. A foglalkozásokon való részvételhez szülői hozzájárulás szükséges. Gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus: A gyógypedagógus minden olyan gyermek részére fejlesztő foglalkozást tart (előírt óraszámban), aki részére a Nevelési Tanácsadó vagy a Szakértői Bizottság előírja. A foglalkozásokon való részvételhez szülői hozzájárulás szükséges. 15.Térítési díjak befizetésének és visszafizetésének rendje: Az óvodai étkezési térítési díj megállapítása a mindenkori érvényben lévő jogszabály alapján történik. A befizetés időpontját az öltözőben lévő hirdetőtáblán közöljük, kérjük annak pontos 16

18 betartását. Az étkezési térítési díjak befizetése általában minden hónap 9-én és 10-én történik.(ha hétvégére esik, vagy munkaszüneti napra, akkor az azt követő első két munkanap a befizetés időpontja. A térítési díjakat az élelmezésvezetőnek kell átadni az ebédlő épületében, az arra kijelölt időpontban. (a befizetés első napján óráig, a második napon óráig) Étkezési díjat csak az élelmezésvezető vehet át. - pótbefizetésre a meghatározott befizetési napok után még 2 napig van lehetőség, - hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap óráig telefonon vagy személyesen, - a bejelentés a következő napon lép életbe és a következő befizetéskor írható jóvá. - Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. - A hiányzásból eredő túlfizetés a soron következő befizetéskor írható jóvá. 1.A gyermekek étkeztetése az óvodában. Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztán tartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert fogyaszt, nassol. A szülők bármikor behozhatnak a gyermekek részére, vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcsöt, zöldséget. Az étkezések időpontja: Reggeli: óra között, Ebéd: óra között, Uzsonna: óra között. 16.A fizetési kötelezettségre vonatkozó kedvezmények szabályai: A szociális támogatás kritériumai: A gyermek családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhet. A szülő a gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól kérheti gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását, amely kedvezményes étkezésre jogosít. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: A személyes gondoskodást nyújtó ellátások tekintetében a Gyermekjóléti Szolgálat szolgáltatásairól szóló rendelkezések intézkednek. Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatás szervezését, irányítását és összehangolását képesítési előírásoknak megfelelő személy foglalkoztatásával biztosítja. 17

19 17.A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok AZ ÓVODÁBAN CSAK TELJESEN EGÉSZSÉGES GYERMEK TARTÓZKODHAT! Lázas illetve betegségre gyanús gyermeket az óvoda nem fogadhat, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében. Ilyen esetben az óvónő megtagadhatja a gyermek átvételét. A napközben megbetegedett gyermeket az óvónő értesítése után a lehető legrövidebb időn belül a szülő köteles elvinni az óvodából. Az óvónőnek addig is gondoskodni kell a gyermek elkülönítéséről. Lábadozó, gyógyszeres kezelés alatt álló gyermek az óvodát teljes gyógyulásáig nem látogathatja. A gyermek a betegség után csak orvosi igazolással jöhet újra óvodába. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát. A gyermekcsoport legalább 30%-át érintő egyidejű megbetegedés esetén a csoportos óvónő értesíti az intézményvezetőt, aki elrendeli a fertőtlenítést és értesíti az ANTSZ-t. 3 napon túl lévő hiányzás esetén a szülő csak orvosi igazolással hozhatja gyermekét óvodába. Kivéve: utazási, szabadság, családi esemény, melyet előzőleg az óvónővel közölni szükséges. Baleset esetén a szülőket azonnal értesítjük, a gyermek orvosi ellátásáról gondoskodunk. Gyógyszert a szülő a csoportos óvónőnek nem adhat át gyermeke gyógykezelésére, csak abban az esetben teheti meg, ha a gyermek állandó gyógyszerszedést igényel, és erről tájékoztatni kell az óvodavezetőt és a csoportos óvónőket. A szülőket kérjük, hogy adják le lakásuk illetve munkahelyük telefonszámát és esetleges változásokat is közöljék. Csoportszobában szülő csak engedélyezett alkalmakkor tartózkodhat (beszoktatás, nyílt nap, szülői értekezlet, ünnepélyek). Valamennyi óvodai alkalmazott érvényes, üzemorvos által kiállított, munka alkalmassági igazolással rendelkezik. 18.A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az óvoda vezetője vagy fenntartója megállapodást köt a Csólyospálosi Orvosi Rendelő és Egészségház vezetőjével. A megállapodás tartalmazza: fogászat, évente 1 alkalommal, belgyógyászati vizsgálat évente 1 alkalommal, szemészet évente 1 alkalommal, a gyermekek fizikai állapotának mérése évente 1 alkalommal, az iskolai felvétel előtt álló gyermekek általános vizsgálatát. A szűrővizsgálatok idejére az óvoda nevelői felügyeletet biztosít, valamint az óvoda orvosa javasolhatja a gyermek háziorvosa illetve gyermekorvosa által történő további vizsgálatok elvégzését. 18

20 19.Az intézményi védő, óvó előírások, eljárások rendje A nevelési-oktatási intézményben a nyitvatartási időben biztosítani kell a gyermekek felügyeletét, védelmét figyelemmel a baleset-megelőzés szempontjaira. Olyan környezet kell kialakítani, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások magatartási formák kialakítására. Gyermekek életkori sajátosságaihoz igazodva át kell adni a baleset-megelőzési ismereteket (közlekedési balesetek, mérgezés, fulladás veszélyei, az égés, az áramütés, valamint az esés témakörében). Fejleszteni kell a gyermekek biztonságra törekvő viselkedését. A gyermekekkel az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a tevékenységekkel együtt járó veszélyforrásokat, az óvodai nevelési év megkezdésekor, ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell a csoportnaplóban. Minden óvodapedagógusnak kötelessége a gyermekek figyelmét felhívni a nevelés során, minden tevékenység megkezdése előtt, az udvarra történő kimenetel előtt, séták előtt, kirándulások alkalmával, az esetleges baleset megelőzése érdekében. A gyermekek intézményen kívüli kísérete esetén csoportonként két óvodapedagógus és minden további tíz gyermek után egy óvodapedagógust vagy egy dajkát kell biztosítani. A balesetveszélyes tevékenység esetén egyszerre kevesebb gyermekkel, fokozott figyelemmel lehet csak foglalkozni (vágás, varrás, barkácsolás, speciális tornaszerek használata). A gyermekek az intézmény létesítményeit, helységeit csak óvodapedagógus vagy dajka felügyelete mellett használhatják. Az óvodapedagógusok a gyermekek elektromos áramütés elleni védelmét folyamatosan biztosítják az aljzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével. Valamennyi a gyermekek számára veszélyforrást jelentő helyiséget, szekrényt zárva kell tartani. 20.Az intézmény dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladatai közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzésének szükséges ismereteket átadja, valamint ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatosan: Minden dolgozónak ismernie kell és be kell tartania az SZMSZ mellékleteiben található munkabiztonsági szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. Az óvodai foglalkozásokon oktatni kell a gyermekek biztonságának és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. 19

21 A nevelők az óvodai foglalkozásokon, valamint az ügyeleti beosztásukban meghatározott időben kötelesek a rájuk bízott gyermekek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelőzési szabályokat a gyermekekkel betartatni. Az óvodapedagógusoknak az óvodai foglalkozási órákon a gyermekekkel ismertetni kell az egészségükre és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, a különböző veszélyforrásokat, a tilos és elvárható magatartásformákat. A gyermekek számára közölt balesetvédelemi ismeretek témáját és az ismertetés időpontját az óvodai foglalkozási naplóba be kell jegyezni. A nevelőnek visszakérdezéssel meg kell győződnie arról, hogy a gyermekek elsajátították-e a szükséges ismereteket. Az óvodapedagógusoknak feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelőzését szolgáló szabályokkal a következő esetekben: A nevelési év megkezdésekor az első óvodai csoportfoglalkozáson ismertetni kell: az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, a házirend balesetvédelmi előírásait, a rendkívüli esemény (baleset, tűzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkezésekor szükséges teendőket, a menekülési útvonalat, a menekülés rendjét, a gyermekek kötelességeit a balesetek megelőzésével kapcsolatban. Óvodai kirándulások, túrák előtt: a nevelőknek ki kell oktatniuk a gyermekeket minden gyakorlati, technikai jellegű feladat előtt, a baleseti veszélyforrásokra, a kötelező viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendő magatartásra. Az óvoda dolgozóinak feladatai a gyermekbalesetek esetén: A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek, a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tenni a következő intézkedéseket: a sérült gyermeket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az óvoda vezetőjének E feladatok ellátásában a gyermekbaleset színhelyén jelenlévő többi nevelőnek is részt kell vennie. A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. 20

22 Az óvodában történt mindenféle balesetet, sérülést az óvoda vezetőjének ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhető a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelőzése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A gyermekbalesetekkel kapcsolatos óvodai feladatok a magasabb jogszabályok alapján: a gyermekbalesetet az előírt nyomtatványon nyílván kell tartani, a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e balesetekről az előírt nyomtatványon jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a gyermek szülőjének. A jegyzőkönyv egy példányát az óvoda őrzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az óvoda fenntartójának. A súlyos baleset kivizsgálásában legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személyt kell bevonni. Az óvoda igény esetén biztosítja a szülői szervezet képviselőjének részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában. Az óvodai nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a gyermekbalesetek megelőzésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az SZMSZ mellékletében található munkabiztonság szabályozza. 21.A gyermekek felszerelései és eszközei Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik. Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek: Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli) Testneveléshez kényelmes ruha /rövidnadrág, póló, tornacipő) Alváshoz kispárna, párnahuzat és pizsama Váltóruhás zsák: mindenféle váltóruha az évszaknak megfelelően fogkefe, fogkrém, fogmosó pohár Papír zsebkendő, fogkrém, írólap (félévente 2 db) A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért gyermekeik biztonságérzetének fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket. Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket időben tájékoztatjuk. A logopédiai foglalkozáshoz szükséges eszközöket az érdekelt szülők az intézmény logopédusával egyeztetik. Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát lehetőség szerint kérjük mellőzni, amennyiben erre sor kerül, jelezni és átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Behozott és viselt ékszerért, tárgyakért, játékért az óvoda dolgozói nem tudnak felelősséget vállalni. 21

23 Ha a gyermekek ruhadarabjaikat elcserélték, azt a szülők másnap szíveskedjenek visszahozni. Kérjük a szülőket, hogy utcai cipőben ne lépjenek be a csoportszobákba. Tilos az óvodába pelenkát, cumit és cumisüveget behozni! 22.Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatok ellátásának rendje: A feladat ellátásáért az intézmény vezetője a felelős (Kt. 54. (1)). Munkájában közreműködik minden pedagógus. A gyermekek veszélyezettségének megelőzésére, valamint a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok eredményesebb ellátása érdekében az óvoda vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn a Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjével, részt vesz az esetmegbeszéléseken. 23.Az óvodában alkalmazott jutalmazó és fegyelmező intézkedések elvei és formái A gyermekek jutalmazási, fegyelmezési elvei: az arányosság elve (a cselekvés mértékével legyen arányos) értelmezés elve (a tett és következménye közötti összefüggés értelmezése) időzítés elve (a tett után közvetlenül) következetesség elve mérsékelt jutalom, vagy büntetés elve biztosítani a fokozás lehetőségét az adott cselekvés értékelésének elve (sosem a gyermeket magát minősítjük, hanem a viselkedését, erőfeszítését értékeljük) 1.A jutalmazás formái: a dicséret különböző módjai (különböző bíztató metakommunikációs, kommunikációs technikák, amelyek a pozitív cselekedet megerősítésére irányulnak) megbízatások adása, tevékenységbe való bevonás a csoport számára kiemelkedő plusz élmények nyújtása, a csoport kedvelt elfoglaltságának biztosítása (kirándulás, óvodán kívüli játszótérre menés, mesélés, bábozás stb.) Tárgyi jutalmazást az óvodában nem alkalmazunk. Kivételt képeznek a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek speciális motiváló esetei. 2.Fegyelmező intézkedések: Az óvodapedagógus feladata, felelőssége a gyermekekkel megismertetni, elfogadtatni, azokat a viselkedési szokásokat, amelyek eltérnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és tevékenység szempontjából. Bevonjuk a gyermekeket a szabályok kialakításába, ha szükséges újabb szabályok megfogalmazásába. A büntetés lehetséges formái: rosszalló tekintet, figyelmeztetés a szabályra 22

24 balesetveszély, agresszió esetén a cselekvés folytatásának azonnali megakadályozása időlegesen a gyermek kivonása egy-egy adott tevékenységből (maximum. 5-percre), ill. az adott tevékenységből más, óvónő által javasolt játékba irányítás Szigorúan tilos olyan fegyelmezési módszerek alkalmazása, amely a gyermeket megalázó helyzetbe hozza, sérti személyiség jogait, emberi méltóságát. 24.Adatkezelés, titoktartás eljárásrendje A köznevelési intézmény köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni. Az intézményben rögzített, tárolt, továbbított adatok kezelését a 2011 évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről ai valamint a belső iratkezelési szabályzat tartalmazza. Kiemelt figyelmet igénylő területek: A pedagógust és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkatársakat titoktartási kötelezettség terheli, a gyermekekkel és családjukkal kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről a hivatásuk ellátása során szereztek tudomást. E kötelezettség határidő nélkül fennmarad. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik arra az esetre, melyre a szülő írásban felmentést adott. A titoktartási kötelezettség nem terjed ki a nevelőtestületi értekezletre, a nevelőtestület tagjainak egymásközti, a gyermekek érdekében történő megbeszélésére. A gyermek szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adatközlése súlyosan sértené a gyermek testi, értelmi, erkölcsi fejlődését. A gyermekek személyes adatai csak pedagógiai, gyermekvédelemi valamint egészségügyi célból adhatók ki. Az intézmény vezetője köteles a gyermekjóléti szolgálatot haladéktalanul értesíteni, ha a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe kerülhet, vagy került. Ebben az esetben az adattovábbításhoz a szülő beleegyezése nem szükséges. Az alkalmazottak személyes adatait csak a foglalkoztatással kapcsolatos, állampolgári jogok és kötelezettségek teljesítésével kapcsolatosan, nemzetbiztonsági okból, a célnak megfelelő mértékben és célhoz kötötten lehet nyilvánosságra hozni. Az adattovábbításra az intézményvezetője, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazottak jogosultak. Az intézmény vezetője nem rendelkezik hitelesített elektronikus aláírással, így a papír alapon elküldött (aláírt, lepecsételt) iratok felelnek meg a hitelesség kritériumainak. 23

25 25.Tájékoztatás a házirendről: Az óvoda vezetője, és az óvodapedagógusok kötelesek tájékoztatást adni a szülőknek a házirendről, pedagógiai programról (szülői értekezlet, fogadó-óra). A helyi pedagógiai programot, és a házirendet megtekinthetik a szülők az óvoda honlapján, illetve az irodahelyiségben, ahol bármikor elolvashatják. Az óvoda vezetője a Szülői Szervezet tagjait tájékoztatja a program és a házirend alapelveiről, a megvalósítás feltételeiről, későbbiekben, a program céljában, feladatában megfogalmazottak értékeléséről. Csólyospálos, Varga Lászlóné óvodavezető 24

26 30.NYILATKOZATOK A fenti Házirend a módosításokkal egybeszerkesztett szabályzatot tartalmazza. A módosításokkal egybeszerkesztett Házirendet a nevelőtestület március 26-án tartott határozatképes ülésén 100%-os igenlő szavazattal fogadta el. 1.Varga Lászlóné 2.Nyergesné Fodor Márta 3. Letaveczné Varró Hajnalka 4. Király Tiborné A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda Házirendjének elfogadása előtt véleményezési jogunkat gyakorolhattuk, és az intézményi alapdokumentumokkal kapcsolatos tájékoztatásról szóló ponthoz egyetértésünket adtuk. Csólyospálos, március 27. Bangóné Papp Krisztina szülői szervezet képviselője A Csólyospálosi Nyitnikék Óvoda Házirendjét a 29/2013 számú határozatával döntési hatáskörében a 31-1/2013. határozatszámon jóváhagyta az óvoda vezetője. Kelt: Csólyospálos, Varga Lászlóné óvodavezető 25

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2013.

H Á Z I R E N D 2013. Szeretettel üdvözöljük a Tarnaörsi Óvodában! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkezendő években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni

Részletesebben

Hétszínvirág Baptista Óvoda

Hétszínvirág Baptista Óvoda Hétszínvirág Baptista Óvoda Seregélyes, Templom köz 1. Hétszínvirág Baptista Óvoda HÁZIREND 2014. TARTALOM 1. Az óvoda adatai 2. Az óvodai munkarenddel, az óvoda és az óvodához tartozó területek használatával

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető!

HÁZIREND. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Szivárvány Óvoda 4030 Debrecen Monostorpályi út 39. OM azonosító: 030889 Iktsz. /2014. HÁZIREND Másolat csak az óvodavezető engedélyével készíthető! Készítette: Pinczés Katalin óvodavezető Szivárvány Óvoda

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND

HÉHALMI ÓVODA HÁZIREND HÉHALMI ÓVODA OM:032082 HÁZIREND 2013. I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását,

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda

Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda HÁZIREND Tündérrózsa Napközi Otthonos Óvoda 6066 Tiszaalpár, Ady Endre utca 40. 027689 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE

A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 030881 Tel: +3652/446-435,536-735 weblap: kemenyzsigmondovi.hu; email: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény Iktatószám: 634/2015 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata VÁROSMAJORI ÓVODÁK Szervezeti és Működési Szabályzata Városmajori Óvodák 1122.Budapest, Városmajor út 59/b. OM: 034487 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 5 II. A közoktatási intézmény adatai... 7 1. A költségvetési

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette:

Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND. Készítette: Vajdácska Óvoda 3961 Vajdácska Fő út 100.. Telefon: 47/393-231 E-mail: vajdacskaovoda@gmail.com HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 202385 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás -

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. Törvényi háttér Ezen házirend: A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/ 2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A gyermekek védelméről

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában!

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és Kötcsei Óvodában! HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere: A Házirendet az alábbi jogszabályok figyelembevételével készítettük el. A 2011 évi CXC. törvény a köznevelésről.20/2012. /VIII.31/ EMMI rendelet. 229/2012. /VIII.28/

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12.

HÁZIREND. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető. Budapest, 2016. január 12. Ügyirat szám: II/11/67/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest Zágrábi utca 13/a. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Budapest, 2016. január 12. 1. Bevezető Kedves Szülők! Szeretettel és

Részletesebben

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016.

DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. DECS TESZ - VESZ ÓVODA HÁZIRENDJE 2015/2016. Kedves szülők! Kérem, az alábbiakban fogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására.

Részletesebben

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig

NORMAFA ÓVODA. OM szám: 034483. Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig NORMAFA ÓVODA OM szám: 034483 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés idıpontja: 2010. január 1. Hatályos: határozatlan ideig -1- I. BEVEZETİ A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40.

Részletesebben

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1.

HÁZIREND. Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 1 HÁZIREND Az óvoda neve, címe, telefonszáma: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 8182 Peremarton, Ibolya u.1. 88/455-270 Óvodavezető: Mozgay Dóra Óvodavezető helyettes: Madár Béláné Élelmezésvezető,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu

Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Taksony 2335 Szent Anna tér 1. 06-24 520-750, 06-24 520-751 E-mail: ovoda@taksony. hu Olasz Erika óvodavezető az óvoda nevelőtestülete, a szülői munkaközösség, Német Nemzetiségi Önkormányzat Taksony, 2012.

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések

TARTALOM 1. Tájékoztató adatok 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések - 1 - TARTALOM 1. Tájékoztató adatok...3 1.1 Az óvoda alapítója és fenntartója:...3 1.2. Az óvoda neve, címe telefonszáma:...3 1.3. Az óvoda tagintézményei:...3 2. Óvodai élettel kapcsolatos rendelkezések...4

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013.

A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. A LADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovácsné Vanderer Ágota Igazgató 2013. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND

XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. OM azonosító: 034772. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND XXII. KERÜLETI EGYESÍTETT ÓVODA 1224 BUDAPEST, VII. UTCA 15. Ikt. sz.: 52/520/2015. HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, a családdal együtt szolgálja

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában!

Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! 1 Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Szivárvány Óvodában! Az elkövetkező években azt a felelősséget vállaltuk, hogy az Önök segítői leszünk a gyerekek nevelésében. Ebben a munkában akkor leszünk

Részletesebben

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete

Készítette: a Napraforgó Egyesített Óvoda nevelőtestülete Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013.

Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Hévízgyörki Sün Balázs Óvoda 2192 Hévízgyörk, Vörösmarty utca 96. OM azonosító: 032842 HÁZIREND 2013. Sün Balázs Óvoda Házirend TARTALOMJEGYZÉK Köszöntő... 3 1. Általános információk... 3 2. Jogszabályi

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Balatonszárszói Közös HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Balatonszárszói Százszorszép Óvodában és a Kötcsei Óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése

Részletesebben

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 LÖVÉSZ UTCAI ÓVODA ÉS TAGÓVODÁI (FŰTŐHÁZ UTCAI ÓVODA ÉS SZÉP UTCAI ÓVODA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM. Azonosító: 037698 Készítette: Huszti Lászlóné óvodavezető 2013. 09.02. 2 Az intézmény

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Házirend. Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353

Házirend. Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353 0 Házirend Óvodánk neve: Hétszínvirág Óvoda Címe: 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. Telefon: 52/ 428 353 Óvodavezető: Orbánné Beranek Mária Óvodavezető helyettes. Csiha Józsefné Partnerkapcsolatok vezetője:

Részletesebben

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016.

A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. A NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA KINDERGARTEN HÁZIRENDJE 2016. 1 2 A Házirend a jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek, érvényesülésének helyi gyakorlata az intézmény működésének belső szabályozója

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013 HATVANI GESZTENYÉSKERT ÓVODA 3000 Hatvan, Bajcsy Zsilinszky u. 10. Intézmény OM - azonosítója: 201488 Készítette:. Tircsi Erika intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Napfény Óvoda Szervezeti és Működési

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587

Házirend. Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. OM azonosító:102587 Házirend Rákospalotai Meixner Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító:102587 2015/2016 1 Tartalom Rákospalotai Meixner Iskola és... 1 Alapfokú Művészeti Iskola... 1 OM azonosító:102587... 1 2014/2015...

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános

Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános Tartalomjegyzék Bevezető... 3 1. Általános információk az óvodáról... 3 2. Az intézmény nyitva tartása... 4 3. Az óvodalátogatás általános szabályai... 5 3.1. Mikor részesülhet és veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Az Újpetrei Óvoda Házirendje

Az Újpetrei Óvoda Házirendje Az Újpetrei Óvoda Házirendje A házirend érvényessége: 2013. szeptember. 30-tól módosításig A házirend jóváhagyásának fenntartói határozat száma: A házirendet készítette: Erdeiné Csütörtök Teodóra mb.óvodavezető

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

HÁZIREND. Általános tudnivalók

HÁZIREND. Általános tudnivalók HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Nyárfácska Napköziotthonos óvodában! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk,

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA...

A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... 1 A DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA... I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2.

Házirend. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola. Hatálybalépés dátuma: 2013. szeptember 2. Székesfehérvári Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskola 1. Tanulói kötelességek teljesítése 3 2. A tanuló anyagi felelőssége 6 3. Tanulói jogok gyakorlása 7 4. A szülő kötelessége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben