A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata"

Átírás

1 Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

2 Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata A köztisztvisel k jogállásáról szóló többszörösen módosított évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) alapján, a köztisztvisel i jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot adom ki. I. fejezet Bevezet rendelkezések A szabályzat hatálya kiterjed Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalánál (továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott minden vezet re és köztisztvisel re. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre (továbbiakban együtt: polgármester) e rendelet hatálya akkor terjed ki, ha azt törvény lehet vé teszi. II. fejezet A munkaid, pihen id és a rendkívüli munkavégzés szabályai 1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a Ktv 6. - a alapján a jegyz. 2) A hivatal köztisztvisel ire érvényes munkarendet a hivatal Szmsz-e tartalmazza. A rendkívüli munkavégzés szabályai: A rendkívüli munkavégzés szabályait a Munka Törvénykönyvér l szóló évi XXII. törvény a és a Köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 40. -a szabályozza. A rendes szabadság kiadásának szabályai A szabadság mértékét és kiadásának szabályait a Köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 42. -a és a 41/A. 41/B. -a szabályozza. III. fejezet Munkavégzés szabályai 1) A hivatal köztisztvisel inek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri leírások tartalmazzák. 2) A köztisztvisel feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelel en, szakszer en, pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai szabályok betartásával köteles ellátni. A hivatal köztisztvisel i munkavégzésük során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az önkormányzat és a Hivatal tekintélyét meg rizni. A köztisztvisel köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot. A köztisztvisel illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényekr l, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen el nyös következményekkel járna. 3) A köztisztvisel köteles a kijelölt munkahelyen, id ben, munkára képes állapotban megjelenni és munkát végezni. Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy ennek vizsgálatát a köztisztvisel alapos indok nélkül megtagadja, a munkába állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetr l jegyz könyvet kell felvenni. 4) A munkából való távolmaradását a köztisztvisel köteles legfeljebb 24 órán belül munkahelyi vezet jének bejelenteni, a távolmaradás okát a munkahelyi vezet felszólítására a megadott határid n belül igazolni. A munkából való távollét nyilvántartásáért, a hivatal Irodavezet i felel sek. Az illetményszámfejtés részére történ id szakos adatközlésért az Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je a felel s. 2

3 5) Minden köztisztvisel egyénileg felel s a személyes használatába adott hivatali vagyontárgyakért. A vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a t zvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást elvégezni. 6) Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt (a köztisztvisel k jogállásáról szóló törvény (Ktv.) 21. (2) bekezdésében foglalt tevékenységeken kívül) a hivatal köztisztvisel i a Jegyz engedélyével létesíthetnek. A felmerül összeférhetetlenségi okot a Jegyz nek kell bejelenteni. A munkakör átadás szabályai: Ha az adott köztisztvisel i munkakörbe alkalmazott köztisztvisel személyében változás történik, vagy a feladatok egyrészének ellátása más köztisztvisel feladatává válik, akkor a feladatátadásról átadás átvételi jegyz könyvet kell felvenni. A munkakör átadásnál jelen vannak az érintett köztisztvisel k és a szervezeti egység vezet je. A jegyz könyvnek (a kötelez jegyz könyvi elemeken túl) tartalmaznia kell: a lezártan átadott ügyek iratait, a folyamatban lév ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedéseknek a megjelölését, a feladatot átadó köztisztvisel nek a tett intézkedéseiért illetve mulasztásaiért való felel sségvállalási nyilatkozatát, a munkakör ellátása során használt a Hivatal tulajdonában lév eszközöket, segédleteket, stb., megjelölve azok használhatósági állapotát is, az eszközökben tapasztalt hiányt illetve a hiányért való felel sség megállapítását, és minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan folytatása, vagy az ügyintézési hibákért, mulasztásokért való felel sség megállapítása szempontjából lényeges. A szabadid -átalány megállapítás és elszámolás rendjének szabályai 1) A rendszeresen túlmunkát végz köztisztvisel számára legfeljebb évi 20 munkanap szabadid átalány állapítható meg. 2) A képvisel -testületi és bizottsági üléseken, a polgármesteri (vezet i) értekezleteken, valamint a különböz rendezvényeken és más értekezleteken való részvétel miatt a szabadid -átalány a túlmunkavégzés arányában (differenciáltan) állapítható meg. 3) Évente 20 munkanap szabadid -átalányt állapítok meg a következ köztisztvisel k részére: Irodavezet k, irodavezet helyettes, jegyz könyvvezet. 4) Az esedékes szabadid igénybevételét a köztisztvisel számára lehet leg a tárgyhóban vagy az azt követ hónapban kell biztosítani. 5) Amennyiben a köztisztvisel a szabadid t a feladatellátás zavartalansága nélkül nem tudja igénybe venni, a 4) pont szerint, úgy a naptári negyedévben igénybe nem vett szabadid ellentételezéseként a köztisztvisel t pénzbeli megváltás illeti meg. 6) A pénzbeli megváltás mértéke a köztisztvisel megváltáskori illetményének a szabadid re járó arányos összege. 7) A pénzbeli megváltást a naptári évet követ január 10. napjáig kell elszámolni. Az irodavezet k minden negyedévet követ en a távolmaradási jelentésben kötelesek jelenteni a szabadid -átalány igénybevételének id pontját. 8) Nem részesíthet az adott negyedévi túlmunka id arányos részében a köztisztvisel, ha betegállomány és/vagy a fizetés nélküli szabadság id tartama az adott negyedévben a 20 munkanapot meghaladja. 9) Nem részesíthet szabadid -átalányban az a köztisztvisel, akinek egyéni körülményeire tekintettel az általánostól eltér munkarendet engedélyeztem annak fennállásáig. 10) A szabadid -átalány elszámolási rendjének részletes szabályozása, az ezzel összefügg nyilvántartás vezetése és a pénzbeli megváltás összegének elszámolása a Jegyz i Irodavezet feladata. IV. fejezet A köztisztvisel k díjazásának szabályai 3

4 1) A köztisztvisel a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult. Az illetményt 100 forintra kerekítve kell megállapítani. Az illetmény alapilletményb l, valamint illetménykiegészítésb l, és pótlékokból áll. 2) A Jegyz - át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások el irányzatán belül - a teljesítményértékelést l függ en a köztisztvisel besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. A Jegyz döntését megel en kikéri az érintett szervezeti egység vezet jének a véleményét. A hivatali tulajdonú személyszállító gépjárm vek használatának és üzemeltetési költség elszámolásának szabályai Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala tulajdonában lév személyszállító gépjárm vek használatának, nyilvántartásának, valamint üzemeltetési költségei elszámolásának rendjét az alábbiak szerint állapítom meg: A) A hivatali járm állomány nyilvántartása: Az Adó- és Pénzügyi Irodának a hivatal tulajdonában lév járm vekr l nyilvántartási jegyzéket kell vezetni. A nyilvántartási jegyzékben rögzíteni kell a gépjárm típusát, rendszámát, üzembe helyezés évét, elszámolható normaátalányt, üzemelés formáját: (gépjárm vezet által vezetett, kulcsos kocsiként üzemel.) B) A hivatali járm vek igénybevétele: A hivatal tulajdonában lév járm vek rendeltetése a hivatali feladatok ellátásához kapcsolódó utazás biztosítása. 1) Magáncélú, eseti jelleg igénybevételt kivételesen indokolt esetben a jegyz engedélyezheti a hivatal köztisztvisel je, nyugdíjasa és alkalmazottja részére. 2) Magáncélú igénybevétel esetén a teljes üzemeltetési költséget meg kell térítenie (fenntartási, üzemanyag- és amortizációs költségek összege) a járm vet igénybevev nek. 3) A hivatali járm magáncélú igénybevétele esetén a térítési díjon felül a gépjárm vezet esetlegesen felmerül költsége (szállás, étkezés) az igénybevev t terheli. 4) A hivatali gépkocsit jogosulatlanul magáncélra igénybevev köztisztvisel t fegyelmi felel sségre vonás mellett az okozott kár megtérítésére kell kötelezni. A kártérítés mértéke nem lehet kevesebb, mint a szabályzat 3. pontjában meghatározott költség. 5) A hivatali gépkocsik vezetésére jogosultak: - a hivatal gépkocsivezet je, és - a jegyz által a gépjárm vezet távollétében megbízott köztisztvisel. C) A hivatali gépkocsik üzemeltetése, tárolása: 1) A gépkocsivezet vagy a járm vezetésével a jegyz által megbízott köztisztvisel, illetve alkalmazott kötelessége a hivatal tulajdonát képez gépkocsik üzemképes állapotának biztosítása. Kötelessége a gépkocsik rendszeres karbantartásával, tisztításával kapcsolatos feladatok ellátása, a gépkocsik m szaki állagának megóvása. 2) A feladattal megbízott felel s a kulcsos gépkocsik m szaki állapotáért, a mindenkor szükséges üzemanyag meglétéért. 3) A megbízott a jegyz jóváhagyásával köteles gondoskodni a gépkocsik szakszervizben történ id szaki felülvizsgálatáról, a gépkocsi okmányainak érvényességér l. 4) A gépjárm veket a hivatal használatában lév garázsban kell tárolni. Kivételesen indokolt esetben a jegyz ett l eltér en is rendelkezhet. 5) A hivatali gépkocsik vezet je kötelessége a szigorú számadású nyomtatványként kezelt, az adott forgalmi rendszámú gépkocsira kiadott menetlevél vezetése. A menetlevélen minden esetben fel kell tüntetni a kiküldetés célját, a gépkocsit igénybevev ügyintéz k nevét, az indulás és érkezés id pontját, a kilométeróra állást, a gépkocsit vezet személy és az igénybevev aláírását. Ha az utazás megállással több települést is érint, a 4

5 menetlevélen minden célállomást külön sorban kell a megadottak szerint szerepeltetni. A menetlevelek valóságnak megfelel, szabályszer vezetése a gépkocsit ténylegesen vezet kötelessége és felel ssége. 6) A kulcsos gépkocsit vezet köztisztvisel, vagy alkalmazott a járm vezetés során észlelt hibákról a gépkocsikban elhelyezett üzen füzet -be történ beírással tájékoztatja a gépkocsi vezet jét. A gépkocsit vezet a füzetet köteles minden nap megnézni, a bejegyzésekre észrevételt tenni, a hibák kijavítását kezdeményezni. D) Saját gépkocsi hivatali célú használata: Magántulajdonú gépkocsit hivatali feladat ellátására csak indokolt esetben, a jegyz el zetes engedélye alapján lehet igénybe venni. E) Üzemeltetési költség elszámolása: 1) Üzemanyag vásárlásra készpénzel leget kizárólag a gépkocsi vezetésével megbízott vehet fel a házipénztárból. 2) A tölt állomáson üzemanyag vásárláskor a gépkocsivezet az üzemanyag számlát a következ pénztári napon köteles elszámolás és ellen rzés céljából az Adó- és Pénzügyi Iroda illetékes el adójának leadni. 3) Üzemanyag elszámolás: a) a hivatali gépkocsik esetében üzemanyag-felhasználás elszámolása nem anyagszámlák alapján gépkocsinként történik, a használatot követ pénztári napon. A kulcsos gépkocsik üzemanyag-költség elszámolása az azzal megbízott gépkocsit vezet feladata. Üzemanyag elszámolást minden esetben a gépjárm tele tankkal megtöltött állapotában és az ahhoz tartozó kilométeróra állásnak megfelel en kell elvégezni. A gépkocsik üzemeltetésével kapcsolatos egyéb anyagok vásárlása a jegyz el zetes engedélyével történik. b) Saját gépkocsi üzemanyag fogyasztásának elszámolása a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet 4. (2) bekezdése szerint a gépjárm lökettérfogatától függ üzemanyag-felhasználási átalány, valamint a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvény szerint, bizonylat nélkül elszámolható költségtérítés alapján történik. Az elszámolás alapja a jegyz által leigazolt Belföldi kiküldetési rendelvény. Az idegennyelv-tudási pótlék szabályai Jegyz ként további idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkaköröket a következ kben állapítom meg: Munkakör megnevezése Irodavezet k ügyintéz k Idegennyelv Roma (lovári) Roma (lovári) A helyettesítés szabályai A helyettesítés szabályait a Köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/B. -a szabályozza, annak rendjét a munkáltatói jogot gyakorló a köztisztvisel k munkaköri leírásában határozza meg. A kiküldetés szabályai A kiküldetés és a napidíj szabályait a Köztisztvisel k jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 49/C. -a szabályozza. V. fejezet Az egyéb juttatásokra vonatkozó szabályok Az étkezési hozzájárulás juttatásának szabályai c) A Hivatal az étkezési hozzájárulást a Ktv. 49/F. - a alapján biztosítja. d) Amennyiben a jogviszony nem teljes hónapban áll fenn, akkor id arányos juttatás jár a következ k szerint: a foglalkoztatás nem éri el az egész hónapot, akkor a teljes mérték fele jár. 5

6 e) A közszolgálati jogviszony megsz nése esetén a felvett étkezési hozzájárulás id arányos részét vissza kell téríteni, kivéve, ha a köztisztvisel végkielégítésre jogosult, továbbá ha a közszolgálati jogviszony a köztisztvisel nyugdíjazása vagy halála miatt sz nik meg. A ruházati költségtérítés juttatásának szabályai A köztisztvisel t, ügykezel t évente a Ktv. 49/G. -ában megállapított mérték ruházati költségtérítés illeti meg. A hivatal anyakönyvvezet i feladatokat ellátó dolgozója ruházati költségtérítés mértéke a mindenkori illetményalap 200%-a. A ruházati költségtérítés fizetésének és elszámolásának feltételei: a kifizetett költségtérítés felhasználása, elszámolása az alábbiak szerint történhet: A köztisztvisel köteles a ruhapénz összegével a hivatal nevére szóló, a számviteli szabályoknak megfelel (áfás) számlával elszámolni. A számlán feltüntetett vásárlási id pontként az adott év január 1-t l november 30-ig terjed id szak szerepelhet. A számlákon megnevezhet : alsóruházat és fels ruházati termékek, lábbeli, kiegészít k, lehet ség van a ruházati termékek egyedi elkészítésére is, ehhez anyagszámlát (szövet, selyem, méteráru stb.), valamint a szolgáltatói számlát kell hozni, megnevezve a készterméket. A számlákkal való elszámolás legkés bb a tárgyév december 1-jéig meg kell, hogy történjen. Munka és véd ruha, formaruha ellátásra az alábbi munkakörben dolgozók jogosultak: - takarító munkavédelmi lábbeli, köpeny, keszty - hivatalsegéd, gondnok munkavédelmi lábbeli, - kézbesít munkavédelmi lábbeli, es kabát, keszty. A munka és véd ruha, formaruha beszerzését, tisztítását, karbantartását a munkavállaló végzi. A munkaruha, formaruha kihordási ideje a beszerzést l számított 1 év. A kihordási id letelte után a munkaruha, formaruha a köztisztvisel illetve munkavállaló tulajdonába megy át. A véd ruhának nincs kihordási ideje. A közszolgálati jogviszony megsz nése esetén (kivéve, ha a jogviszony nyugdíjazás, vagy elhalálozás miatt sz nik meg), a munkaruha árának a kihordási id vel arányos fennmaradó részét a köztisztvisel köteles a hivatal számára megtéríteni, a véd ruhát, formaruhát köteles leadni, vagy 50 %-os használati értékben megvenni. (Ft-ban, készpénzben a hivatal házipénztárába befizetni.) Tanulmányi szerz dés szabályai A tanulmányi szerz dés kötésére az Mt ában meghatározott feltételek alapján kerülhet sor. VI. Fejezet Szociális, kulturális és egészségügyi juttatások A lakásépítés és vásárlás támogatása A lakásépítés és vásárlás támogatásainak szabályait a Ktv. 49/I. -a tartalmazza. Albérleti díj szabályairól A köztisztvisel kérelmére az érintett irodavezet javaslata alapján albérleti díj hozzájárulásban részesíthet. A hozzájárulás mértékér l a költségvetési lehet ségek függvényében, a köztisztvisel jogviszonya idejére adható melynek összegér l a Jegyz az albérleti díjakhoz igazodva dönt. 6

7 Az üdülési hozzájárulás kifizetése feltételeinek szabályairól Az üdülési hozzájárulás juttatási feltételeit, az elbírálás és elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a következ kben állapítom meg: a) az üdülési hozzájárulás üdülési csekk, vagy pénzbeli kifizetés formájában naptári évre szól. b) Üdülési hozzájárulásra (mértékének megállapítása esetén) a tartósan távollév k kivételével minden foglalkozású (határozatlan id re kinevezett) köztisztvisel jogosult, aki a kifizetés id pontjában a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban áll. Akinek a jogviszonya évközben jött létre (értve ez alatt az áthelyezéssel érkez ket is) illetve sz nt meg, arányos mérték hozzájárulást kaphat. Az id arányos jogviszonyt naptári hónapra történ átszámítással kell figyelembe venni és a kerekítés szabályai szerint -.egész hónapra kell kerekíteni. (Tartós távollétnek min sül: szülési szabadság, GYED, GYES, valamint az egyéni kérelem alapján engedélyezett fizetés nélküli szabadság.) c) Ha a közszolgálati jogviszony évközben megsz nik, a köztisztvisel a részére kiadott üdülési hozzájárulást köteles az év hátralev hányadának megfelel összegben visszafizetni. Ett l eltekinteni csak akkor lehet, ha a köztisztvisel végkielégítésre jogosult, továbbá ha a közszolgálati jogviszony a köztisztvisel nyugdíjazása vagy halála miatt sz nik meg. Az évközi tartós távollét idejére es, már kifizetett juttatást a köztisztvisel a tárgyév végéig köteles visszafizetni, kivéve, ha egyedi elbírálás alapján felmentést kap a visszatérítési kötelezettség alól. d) Az üdülési hozzájárulást a dolgozó igazolás felmutatása nélkül használhatja fel. Kifizetése a hatályos adó- és társadalombiztosítási jogszabályok szerint történhet. Szociális támogatások A köztisztvisel számára a következ szociális támogatások nyújthatók: 1) beiskolázási támogatás (gyermekenként a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott adómentes összegig) évente, ha a köztisztvisel gyermeke alap, -középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul. 2) rendkívüli szociális támogatás: ha köztisztvisel, ha olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, amikor megélhetése veszélyeztetetté válik szociális támogatásban részesíthet.a rendkívüli szociális támogatásra a Képvisel testület évente a költségvetési rendeletében fedezetet biztosít. A támogatásról a köztisztvisel kérelmére költségvetési fedezet erejéig, egyéni rászorultság szerint a Jegyz dönt. Kegyeleti gondoskodás 1) A kegyeleti támogatásról a Ktv. 49/M. rendelkezik. A temetési költséget egészét, vagy egy meghatározott részét a munkáltató átvállalhatja, a temetésre kötelezett anyagi, szociális helyzetéhez igazodóan, ill. erre való hivatkozása esetén. A kegyeleti támogatás anyagi fedezete az éves költségvetésben erre a célra meghatározott összeg. 2) Temetési segély: Temetési segély a köztisztvisel knek a Ptk ában felsorolt közeli hozzátartozója halála esetén adható. A támogatás mértéke a mindenkori illetményalap összege. A temetési segélyr l a köztisztvisel kérelmére a Jegyz a kérelmez rászorultsága alapján dönt. Illetményel leg felvétel eljárási rendjének szabályairól 1) A köztisztvisel részére eseti kérelem alapján illetményel leg folyósítható, amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezi annak kifizetését. a) Fizetésel leg annak a köztisztvisel nek engedélyezhet, akinek családi, egészségügyi, illetve más szociális ok alapozza meg a kérelmét. b) A fizetésel leg fels határa a folyósításakor érvényes minimálbér havi összegének az ötszöröse, de legfeljebb a személyi jövedelemadó el leggel, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékokkal csökkentett rendszeres havi személyi alapbérének a kétszerese. 7

8 c) A fizetésel leg kamatmentes kölcsönnek min sül, amelyet 6 havi egyenl részletben vissza kell fizetni, fizetési haladék nem engedélyezhet. 2) Az illetményel leg-keretet az Adó- és Pénzügyi Irodavezet kezeli, melynek mértéke nem haladhatja meg a hivatal éves béralapjának 3 %-át. 3) Az 2) pont szerinti mérték betartása érdekében az Adó- és Pénzügyi Iroda vezet je vagy az általa kijelölt köztisztvisel az engedélyezett illetményel legekr l analitikus és összesített nyilvántartást köteles vezetni, mely tartalmazza az alábbiakat: a) az illetményel leg keretösszegét, b) a folyósításban részesült köztisztvisel nevét és szervezeti egységének megnevezését, c) a keret leterhelésének azonos id szakra vonatkozó mértékét, a visszafizetés id tartama szerinti havi ütemezéssel, d) a havi felhasználás összesített számszer összegét. Az illetményel leg-keret felhasználásának betartásáért az Adó- és Pénzügyi Irodavezet a felel s. 4) Illetményel leg felvételére az a köztisztvisel jogosult, akinek közszolgálati jogviszonya a hivatalban legalább egy éve fennáll. Határozott idej kinevezés esetén a köztisztvisel akkor részesíthet illetményel legben, ha kinevezésének id tartama a 2 évet meghaladja. 5) Illetményel leg formanyomtatványon az abban megjelölt kötelezettség vállalásával igényelhet. 6) Az illetményel leg iránti kérelmek az Adó- és Pénzügyi Irodához nyújthatók be. 7) Az illetményel leg iránti kérelmekben a döntésre a jegyz jogosult. 8) Illetményel leg a köztisztvisel részére évente két alkalommal állapítható meg, feltéve, hogy az el en felvett illetményel leg összeget teljes egészében kiegyenlítette. 9) Az illetményel leg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett 6 hónap alatt levonható legyen, levonás esetén a havi nettó illetmény 33%-át nem haladhatja meg. 10) A felvett illetményel leg összegét a köztisztvisel a felvételt l számított maximum 6 hónap alatt havi egyenl részletben köteles visszafizetni. 11) Nem állapítható meg illetményel leg annak a köztisztvisel nek, akinél a levonás feltételei nem biztosítottak. 12) A szabályosan kitöltött és engedélyezett kérelem alapján az illetményel leg kifizetése, a folyamatos visszafizetés ellen rzése az Adó- és Pénzügyi Irodavezet feladata. 13) Amennyiben a köztisztvisel közszolgálati jogviszonya az illetményel leg tartozás fennállásának id tartama alatt sz nik meg, úgy a tartozás fennmaradó részét egy összegben köteles visszafizetni. Családalapítási támogatás szabályairól 1) A határozatlan id re kinevezett és legalább egy éve a hivatallal jogviszonyban álló köztisztvisel els házasságkötése alkalmával vissza nem térítend családalapítási támogatásban részesíthet. 2) A támogatás mértéke: a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott illetményalap háromszorosa. 3) A támogatásról a köztisztvisel kérelmére a jegyz dönt. 4) A kérelemhez mellékelni kell a házasságot tanúsító házassági anyakönyvi kivonatot. 5) A határozatlan id re kinevezett és legalább egy éve a hivatallal jogviszonyban álló köztisztvisel gyermekének születése alkalmával vissza nem térítend családalapítási támogatásban részesíthet. 6) A támogatás mértéke: a mindenkori hatályos költségvetési törvényben meghatározott illetményalap háromszorosa. 7) A támogatásról a köztisztvisel kérelmére a jegyz dönt. 8) A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születését tanúsító anyakönyvi kivonatot. A szemüveg térítés szabályai 1) A szabályzat hatálya kiterjed a Hivatalnál a számítógép el tt munkát végz köztisztvisel kre és ügykezel kre. 2) A Hivatalban figyelemmel kell lenni az 50/1999. (XI. 3) Eü. M rendelet mellékletében felsorolt követelményekre. 3) A Hivatalban a köztisztvisel a munkavégzését úgy kell megszervezni az irodavezet knek, hogy: a) a számítógépen történ folyamatos munkavégzés esetén óránként legalább 10 perc (össze nem vonható) szünetet kell biztosítani. Ezen id szak alatt az érintett köztisztvisel a más irányú (számítógéphez nem kötött) munkafeladatait lássa el, 8

9 b) a számítógépen történ munkavégzés összes ideje a napi hat óra id tartamot ne haladja meg. 4) A látásvizsgálat lehet ségét biztosítani kell minden számítógépen dolgozó köztisztvisel nek, alkalmazottnak és ügykezel nek. A látásvizsgálatot a személyzeti ügyintéz szervezi. 5) A látásvizsgálatot, a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot ellátó orvos végzi, aki indokolt esetben a köztisztvisel t szemészeti szakvizsgálatra utalja be. a) A szemészeti szakvizsgálat eredményeként a szakorvos írásos javaslata alapján monitorkímél szemüveglencse viselése indokolt. b) A szemüvegtérítés mértéke a számlával igazolt költség. c) A szemüvegtérítés kifizetésének feltétele, hogy az igényl évente egyszer látásvizsgálaton, vagy e helyett szemészeti szakorvosi vizsgálaton vegyen részt. 6) A monitor szemüveg beszerzésére az esedékes látásvizsgálat megtörténte után kerülhet sor, melyr l a Jegyz i irodavezet köteles gondoskodni. Egészségügyi juttatás 1) Egészségügyi juttatás azt a köztisztvisel t illeti meg, aki évente részt vesz kötelez sz vizsgálaton. 2) A gyógykezelési juttatás igénybe vehet orvosi javaslatra történt gyógykezelésre, kórházi kezeléshez, m tét utáni, 30 napot meghaladó keres képtelenség esetén. 3) A gyógykezeltetéshez való hozzájárulás mértéke köztisztvisel ként a köztisztvisel k juttatásáról szóló rendelet 1. sz. mellékletének 9. pontja szerinti alakul. 4) A köztisztvisel t a munkáltató PRO VITA Els Magyar kiegészít Egészségpénztári támogatásban részesíti, melynek mértéke köztisztvisel nként a köztisztvisel k juttatásáról szóló rendelet 1. sz. mellékletének 3. pontja szerint alakul. 5) A képerny el tt munkát végz köztisztvisel t a köztisztvisel k juttatásáról szóló rendelet 1. sz. mellékletének 10. pontja szerinti összegnek megfelel szemüveg költségtérítésben részesíti. A munkahelyi dohányzás szabályairól A nemdohányzók védelmér l és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló évi XLII. tv. végrehajtása érdekében a munkahelyi dohányzás szabályairól a következ k szerint rendelkezem: 1) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: hivatal) épületében lév zárt légter helyiségekben (beleértve az irodákat, tárgyalótermeket, folyosókat, mellékhelyiségeket és az egyéb helyiségeket) a 2) pontban foglalt eltéréssel a dohányzás tilos! 2) Megengedett a dohányzás azokban az irodákban, amelyekben az állandó jelleggel munkát végz k mindegyike dohányzó és a dohányzás ellen egyikük sem tiltakozik, feltéve, hogy a helyiségben ügyfélfogadás nincs, a dohányzást t zvédelmi, vagy egyéb el írás nem tiltja, illetve az iroda megfelel légcseréje nyílászáró szerkezettel megoldott. A fenti engedmény az egybenyíló irodák esetén csak külön feltételek teljesítésével érvényes. Az érintett irodákban a dohányzás feltételeit úgy kell alakítani, hogy az a szomszédos irodákban dolgozókat ne zavarja. Ennek érdekében: - dohányzás esetén az iroda ajtaját be kell csukni, - a dohányzást követ en az ajtónyitást megel en az irodában szell ztetni kell. 3) A hivatal köztisztvisel i, illetve ügyfelei részére dohányzóhelyül erre alkalmas, a jogszabályi el írásoknak megfelel helyiség híján a következ területeket jelölöm ki: a) a kávézó helyiségét, b) a hivatal bels udvarát, az erre a célra kialakított helyen. 4) A dohányzási korlátozás érvényes a hivatal szervezésében megtartott értekezleteken résztvev kre. 5) A hivatal köztisztvisel i kötelesek a kijelölt területek kivételével a dohányzási tilalmat betartani, illetve betartatni. Az évi XLII. tv. 3. (1) bekezdésének megfelel en kötelesek a dohányzásra vonatkozó korlátozás megsért jét a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni. A felhívás eredménytelensége esetén az érintett személyt a hivatal elhagyására felszólítani és vele szemben a jegyz által az ÁNTSZ illetékes szervénél egészségvédelmi bírság kiszabását kezdeményezni. A törvény 3. (2) bekezdése értelmében az intézked köztisztvisel jogosult az érintett személyt a személyazonosságának igazolására felszólítani. 6) A hivatali épület folyosói bejáratánál, illetve folyosóin a dohányzás tilalmára figyelmeztet piktogramot kell elhelyezni. 9

10 7) Jelen szabályzatot a hivatal minden köztisztvisel jével meg kell ismertetni és a megismerést az aláírásával igazoltatni. VII. fejezet A nyugállományú köztisztvisel k támogatási szabályairól 1) A nyugállományú köztisztvisel a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthet. Szociális és kegyeleti támogatás céljára az önkormányzat a költségvetésében fedezetet biztosít (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át. 2) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások: a) eseti szociális segély, b) jövedelem-kiegészítés, c) temetési segély, d) kedvezményes étkeztetés, e) kedvezményes üdültetés. A szociális támogatás odaítélése történhet kérelemre, vagy javaslatra. Javaslatot tehet a nyugállományú köztisztvisel életkörülményeit ismer : vezet, vagy köztisztvisel nyugállományú köztisztvisel, más nyugállományú köztisztvisel tekintetében társadalmi szervezet, egyesület, vagy magánszemély 3) Az igényjogosultság megállapítására és a támogatások folyósítására a személyügyi ügyintéz tesz javaslatot. A javaslat alapján a támogatás folyósításáról a Jegyz dönt. 4) A személyügyi ügyintéz, a társadalmi és érdek-képviseleti szervekkel együttm ködve köteles figyelemmel kísérni a nyugdíjas köztisztvisel k szociális helyzetét. 5) A nyugállományú köztisztvisel k szociális gondozásának, illetve szakmai tapasztalata hasznosításának el segítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására a Jegyz megfelel számú nyugdíjas esetén - nyugdíjas bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja az e célokat szolgáló egyesületek létrehozását. 6) A nyugdíjas bizottság javaslatot tehet nyugdíjas köztisztvisel támogatásba részesítésére és elismerésére a Köztisztvisel k Napja alkalmából. VIII. fejezet A köztisztvisel eredményes munkájának elismerése Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai 1) A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkez el re nem látható feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid id n belül történ ösztönzésére a hivatal köztisztvisel i jutalomban részesíthet k. 2) A jutalmazásra kell indokolással az irodavezet k tehetnek javaslatot és a jegyz a Polgármester egyetértésével - dönt. IX. fejezet Hatályba léptet rendelkezések 1) A közszolgálati szabályzat május 1. nappal lép hatályba, mellyel egyid ben az 1/2007. ( ) Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel inek Közszolgálati Szabályzata hatályát veszti. Csanytelek, május Kató Pálné jegyz

11 11

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER

FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK Ikt. sz.: 362/300/32-2/202. 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER 5. számú módosítással egységes szerkezetbe

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

S z o l n o k i F ő i s k o l a. S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS 2016 2 Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola), mint munkáltató valamint a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban:

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA. GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND LAKITELEK ÖNKORMÁNYZATA GONDOZÁSI KÖZPONT 6065 Lakitelek, Béke u. 20. IDŐSEK OTTHONA HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK B e v e z e t ő I. A házirend célja... 2 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Hatály: 2015. VI. 27 2015. VIII. 14. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM SZABÁLYZAT A HALLGATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK ÉS A KÖTELESSÉGEK TELJESÍTÉSÉNEK, A HALLGATÓI JOGVISZONNYAL KAPCSOLATOS KÉRELMEK ELBÍRÁLÁSÁNAK,

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól I. FEJEZET 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól

262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól 1. oldal 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 32. (1) bekezdésének

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Budaörs Város Önkormányzat

Részletesebben

Értelmez rendelkezések 2.

Értelmez rendelkezések 2. Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 11/2015. (IV.09.) számú rendelete egységes szerkezetben a 19/2015.(VI. 19.) számú módosítással a fizet parkolóhelyek m ködtetésér l Harkány Város Képvisel

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Házirend Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér Dalma Emese Legitimációs eljárás 5/2013.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.)

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2010. április 29-i ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 73. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok javadalmazási szabályzatának megalkotására, valamint

Részletesebben

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege

23/2012. (VI.22.) önkormányzati rendelete egységes szerkezetbe foglalt szövege Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL SZÓLÓ a 46/2012. (XII.01.), 51/2012. (XII.17.), 4/2013. (III.01.),

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től

A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2013. március 01-től Petriventei Sportegyesület Petrivente A HÁZIPÉNZTÁRI PÉNZKEZELÉS S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2013. március 01-től Tartalomjegyzék oldal Hatályba léptető határozat 3 1. A szabályzat célja: 4 2. A Társaság

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA

AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA 2005.9.12. L 235/1 II (Jogi aktusok, amelyek közzététele nem kötelező) TANÁCS FORDÍTÁS AZ EURÓPAI UNIÓ BIZTONSÁGPOLITIKAI KUTATÓINTÉZETÉNEK SZEMÉLYZETI SZABÁLYZATA ( 1 ) ( 1 ) A Tanács írásbeli eljárással

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 215. MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésük szabályairól

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT.

SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2009. ÉVI EGYSÉGES SZERKEZETBEN SCHNEIDER ELECTRIC ZRT. -1- Bevezetı A Részvénytársaság és a munkavállalók munkaviszonyból eredı jogait és kötelességeit általános érvénnyel a Munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS SPORTISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Baja, 2013 1 Tartalom 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 4 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat

Művészeti Iskola Martonvásár. Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Művészeti Iskola Martonvásár Szervezeti és Működési Szabályzat 2 Tartalom Tartalom I. A SZABÁLYZAT TARTALMA ÉS HATÁLYA... 4 II. INTÉZMÉNYI JELLEMZŐK, DOKUMENTÁCIÓ... 5 2. Jogállás, gazdálkodás, szakfeladatok...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT

HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT Kettős könyvvitel HÁZIPÉNZTÁR KEZELÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK: 1. Általános pénzkezelési szabályok 2. A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 2.1. Pénztáros és helyettese 2.2. Pénztári ellenőr 2.3.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666

H Á Z I R E N D. Pestszentlőrinci Kerekerdő Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 034666 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK..3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN...4 3. A NEVELÉSI ÉV RENDJE..5 AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE. 5 A NYÁRI, TÉLI ZÁRVA TARTÁS RENDJE,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

2014/30. SZÁM TARTALOM

2014/30. SZÁM TARTALOM 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben