2014/30. SZÁM TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014/30. SZÁM TARTALOM"

Átírás

1 2014/30. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 58/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról /2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a távmunka működtetése a MÁV-START Zrt.-ben /2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Házipénztáráról... 34

2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 58/2014. (VI. 16. MÁV-START Ért. 30.) sz. vezérigazgatói utasítás a Szervezettel (G4S Készpénzlogisztikai Kft. - vel) történő készpénzbeszállítás rendjének szabályozásáról Az utasítást tekintettel annak tartalmára az érintettek közvetlenül kapták kézhez. Az utasítás megjelenésének napján lép hatályba. A hatályba lépésével a (G4S Készpénzlogisztikai Korlátolt Felelősségű Társasággal) történő készpénzbeszállítás szabályozásáról tárgyú, 2/2012 (IV.02. MÁV-START Ért. 2) sz. üzemeltetési vezérigazgató- helyettesi utasítás hatályát veszti. Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató 59/2014. (VI. 16 MÁV-START Ért. 30) sz. vezérigazgatói utasítás a távmunka működtetése a MÁV-START Zrt.-ben 1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA Jelen utasítás célja a távmunka végzés munkajogi, tárgyi, biztonsági, munka-, tűz-, vagyon-, baleset- és adatvédelmi, informatikai biztonsági feltételeinek szabályozása, valamint a távmunkában érintett szervezeti egységek, személyek feladatainak, jogainak és kötelezettségeinek meghatározása. 2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 2.1 Az utasítás hatálya Az utasítás hatálya kiterjed: a MÁV-START Zrt. mindazon szervezeti egységére, amelyekre jelen utasítás kötelezettséget állapít meg, valamint a távmunkásként foglalkoztatott munkavállalók munkáltatói jogkör gyakorlóira, a távmunka végzés keretében foglalkoztatásra kerülő munkavállalókra Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Jelen utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a Humán igazgató a felelős. A működtetéséért és a végrehajtásáért a munkáltatói jogkör gyakorlók, a Biztonság, valamint az Informatika vezetői felelősek. 3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA Távmunkás: a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és számítástechnikai eszközzel munkát végző és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbító munkavállaló. A MÁV-START Zrt.-nél távmunkás az a munkavállaló lehet, aki a jelen utasítás pontjában felsorolt feltételeknek együttesen megfelel. Részleges távmunka: olyan munkavégzési forma, amelynek keretében a távmunkás munkáját - a teljes távmunkától eltérően - egyrészt a távmunkahelyen, másrészt a munkáltató telephelyén/szolgálati helyén folytatja a hét előre meghatározott napjain. Teljes távmunka: olyan munkavégzési forma, amelynek keretében a távmunkás munkáját teljes munkaidejében a munkáltató telephelyétől/szolgálati helyétől (pl. a munkahelyi irodától) eltérő helyszínen, a távmunkahelyen folytatja. Lakcím: a munkavállaló hivatalosan bejelentett lakó- vagy tartózkodási helye. Távmunkahely: a munkavállaló munkaszerződés módosításban rögzített távmunka végzésének helye. Szervezeti egység: a MÁV-START Zrt. szervezeti egységeit a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

3 4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 4.1 A távmunka végzés létesítése Szabályozás, távmunka kézikönyv A távmunka végzés munkajogi feltételeit a Munka Törvénykönyv XV. fejezet 87. alpontja alá tartozó szakaszok rögzítik. A Távmunka kézikönyv (1. sz. melléklet) összefoglalja és meghatározza a távmunkával kapcsolatos legfontosabb információkat, iránymutatást nyújt az ebben a foglalkoztatási formában részt vevő munkavállalók és vezetőik számára a munkavégzéshez. Távmunka végzés kizárólag határozott időtartamra, maximum 1 évre engedélyezhető, amely a határozott időtartam letelte után munkaszerződés-módosítással - a munkavállaló és a munkáltató közös megegyezése alapján - maximum évenként hosszabbítható. A munkáltató rendszeresen, negyedévente köteles írásban értékelni a távmunka végzés hatékonyságát A távmunka végzésre való jelentkezés feltételei Távmunkásként az a munkavállaló foglalkoztatható, aki: irodai környezetben, szellemi munkakörben kerül foglalkoztatásra, és a munkaköre jellege alapján feladatai távmunka keretében elláthatók, a MÁV-START Zrt.-vel határozatlan idejű munkaviszonyban áll és próbaideje már letelt, a távmunka végzés keretében történő foglalkoztatáshoz munkaszerződés módosítás keretében hozzájárul, a távmunkahely kialakítása a jelen utasítás előírásai szerint biztosítható. Valamennyi feltételnek együttesen kell fennállnia. A munkavállalónak távmunkásként való foglalkoztatásra jelentkeznie kell a munkáltatói jogkör gyakorlónál a 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatvány kitöltésével A távmunkahellyel szemben támasztott követelmények A kialakításra kerülő távmunkahelynek a hatályos jogszabályok szerint meg kell felelnie 3 a vagyon-, adat-, munka-, tűzvédelmi, informatikai biztonsági szempontoknak, valamint a villamos biztonságtechnikai követelményeknek. A távmunka végzésre csak az Informatika szervezet által meghatározott típusú - és a Beszerzés szervezet által biztosított - számítástechnikai eszközök használhatóak. Távmunka végzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített távmunkahelyen folytatható. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, amelyért a Biztonság szervezet a felelős. A vizsgálatot a Biztonság szervezet kijelölt munkavállalói a távmunkára jelentkezett munkavállalóval előre egyeztetett időpontban végzik el. A vizsgálat megállapításait jegyzőkönyvbe kell foglalni (6. sz. melléklet), amelyet a vizsgálaton résztvevőknek alá kell írniuk. A vizsgálat megállapításainak jegyzőkönyvbe foglalásáért a Biztonság szervezet a felelős. A jegyzőkönyvből egy példány a távmunkára jelentkezett munkavállalót, egy példány pedig a munkáltatói jogkör gyakorlót illeti meg. E vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a távmunkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel-e az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, munkakörnyezeti feltételeknek. Amennyiben a leendő távmunkahely a fenti követelményeknek együttesen nem felel meg, akkor a szükséges változtatásokat a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, majd a módosítások végrehajtását a helyszínen ismételten ellenőrizni szükséges. Az ismételt ellenőrzés eredményét az előbb említett jegyzőkönyvre fel kell vezetni, amelyet a jelenlévők aláírásukkal fogadnak el. Ha az újbóli ellenőrzés is hiányosságot állapít meg, akkor a távmunka végzésre irányuló kérelmet el kell utasítani. A távmunkahelyen a munkavállaló csak a munkáltató előzetes hozzájárulása alapján változtathatja meg a vagyon-, adat-, munka-, tűzvédelmi, informatikai biztonsági, villamos biztonságtechnikai szempontból lényeges munkakörülményeket.

4 Irodai munkahely kialakítása Részleges távmunka esetén a munkáltató a feladatok elvégzésére alkalmas (irodai) munkahelyet biztosít a munkavállaló számára a munkáltató telephelyén letöltendő munkaidőre. A távmunkás irodai környezetben osztott munkahelyre jogosult, ami azt jelenti, hogy egy íróasztalt, számítógépet, mobiltelefon hiányában irodai vezetékes telefont - egymást váltva, különböző időtartamban - több távmunkásként foglalkoztatott munkavállaló használhat. A munkavállaló számára az irodában szekrény biztosítása is szükséges Az engedélyezés folyamata A munkavállaló kitölti és átadja a munkáltatói jogkör gyakorlójának a távmunkára történő jelentkezési lapját (2. sz. melléklet). A munkáltatói jogkör gyakorló előzetesen dönt arról, hogy támogatja-e vagy sem a távmunkában történő foglalkoztatást. Amennyiben nem támogatja, akkor a jelentkezési lapot áthúzza, s ráírja elutasító döntését, esetleg annak okát is és 1 másolati példányt átad a munkavállalónak. A munkáltatói jogkör gyakorló a támogatása esetén a jelentkezési lapot aláírja, s továbbítja a Humán igazgatóhoz, ugyanis a távmunkára jelentkezett munkavállaló távmunkásként történő foglalkoztatásával való egyetértéskor előzetesen minden esetben meg kell kérni a Humán igazgató ellenjegyzését is ahhoz, hogy a távmunkás foglalkoztatás technikai lehetőségének felmérése, a feltételek kialakítása elindulhasson. A Humán igazgató döntését rávezeti a jelentkezési lapra, ezt követően visszaküldi a jelentkezési lapot a munkáltatói jogkör gyakorló részére, aki intézi a további folyamatokat: engedélyezés hiányában a munkavállalót tájékoztatja a tervezett távmunka meghiúsulásáról; támogatás esetén az aláírásokkal ellátott jelentkezési lap 1 másolati példányát továbbítja a Biztonság szervezethez. A távmunkahely munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatát a Biztonság szervezet végzi, a vizsgálat megállapításairól jegyzőkönyv készül (6. sz. melléklet). Amennyiben a felmért távmunkahely az ismételt ellenőrzésen sem felel meg, akkor a 4 távmunkásként való foglalkoztatás nem engedélyezhető, erről a munkavállalót értesíteni kell, felelős a Biztonság visszajelzése alapján a munkáltatói jogkör gyakorló. A munkáltatói jogkör gyakorló a távmunkahely megfelelősége esetén a Biztonság által kiállított, aláírásokkal ellátott jegyzőkönyv (6. sz. melléklet) kézhezvételét követően engedélyezi a távmunka végzés keretében történő foglalkoztatást, a jelentkezett munkavállalót, valamint a Humánerőforrás Menedzsment szervezetet értesíti az engedélyről. A humánpartner ezt követően előkészíti a munkaszerződés módosítást (3. sz. melléklet), az egyéb nyilatkozatokat, a munkáltatói jogkör gyakorló pedig elkészíti az egyéni munkaköri leírást A távmunkát végző munkavállaló munkaidő beosztása Teljes távmunka esetén a távmunkát végző munkavállaló munkaidő beosztása kötetlen, amelyet munkaszerződés módosításba kell foglalni. Részleges távmunka esetén az irodai munkahelyen, valamint a távmunkahelyen töltött idő arányát, a munkavállaló munkaidőbeosztását írásban kell rögzíteni (4. sz. melléklet). A távmunkát végző munkavállaló a munkavégzésének idejét bár saját maga szervezi, azonban a feladatok függvényében a munkáltató a távmunka végzés időtartamáról és az elérhetőség idősávjának pontos meghatározásáról dönthet a részleges és a teljes távmunka esetén egyaránt, ebben az esetben a távmunkásnak a munkáltató döntésének figyelembe vételével kell a munkavégzését megszerveznie A távmunka végzés helye A távmunka végzés helye a teljes távmunka esetén: a távmunkahely, részleges távmunka esetén: a távmunkahely és a munkáltató által kijelölt telephely/szolgálati hely (munkahelyi iroda). A munkavállaló haladéktalanul értesíteni köteles a munkáltatói jogkör gyakorlót, ha a távmunka végzés feltételeiben lényeges változás áll be (pl. bérleménye felmondásra

5 kerül, lakóhely változásra készül). Lakcím változás esetén az új lakóhely vonatkozásában az új távmunkahely megfelelőségét előzetesen vizsgálni kell, s csak jelen utasításban előírt feltételek megléte esetén tartható fenn a távmunka végzés, ellenkező esetben a munkaszerződést haladéktalanul módosítani kell munkáltató telephelyén/szolgálati helyén történő állandó munkavégzésre Munkajogi dokumentumok elkészítése az engedélyezést követően Feladatok: El kell készíteni a távmunkásként foglalkoztatásra kerülő munkavállaló munkaszerződés módosítását (3. sz. melléklet). Felelős: humánpartner El kell készíteni a távmunkásként foglalkoztatásra kerülő munkavállaló egyéni munkaköri leírását, a vonatkozó hatályos utasítás szerint. Felelős: munkáltatói jogkör gyakorló Közreműködik: humánpartner Meg kell határozni a távmunkásként foglalkoztatásra kerülő munkavállaló munkaidő beosztását (4. sz. melléklet). Felelős: munkáltatói jogkör gyakorló 5 A munkaszerződés módosítással együtt az alábbi nyilatkozatokat is ki kell tölteni: Adatvédelmi nyilatkozatok (a MÁV- START Zrt. Adatvédelmi Szabályzatának 1. számú melléklete: Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat 1 Informatikai és infokommunikációs eszközök használatáról, valamint 3. számú melléklete: Adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat 2 - Kommunikációs eszközök használatáról ) Üzletititok-védelmi nyilatkozat (a MÁV-START Zrt. Üzletititok-védelmi Szabályzatának 1. sz. melléklete: Titoktartási nyilatkozat ) Informatikai biztonsági nyilatkozat (a MÁV-START Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzatának 3. sz. melléklete: Informatikai biztonsági nyilatkozat ) Felelős: munkáltatói jogkör gyakorló Közreműködik: humánpartner Eszköz igény A távmunkahelyen a távmunkához szükséges informatikai eszközöket - kivéve nyomtató -, az alap programokat és alkalmazásokat a munkáltató biztosítja, az egyéb eszközöket (pl. íróasztal, szék, asztali lámpa) a munkavállaló. A távmunkához biztosítható minimális eszközöket az alábbi táblázat tartalmazza: Informatikai eszköz: Számítógép (asztali vagy laptop) MS Windows operációs rendszerrel Monitor Billentyűzet Egér Mobiltelefon Alap programok: MS Office suites (Word, Excel) és applications Vírusvédelmi, vírusirtó és más biztonsági programok (tűzfal) VPN kliens Távmenedzsment eszköz Alkalmazások: Andoc/SAP/GIR/EMIG/Tényvonat/ Poszeidon-DMS, stb.

6 A távmunkát végző munkavállalónak a távmunkahelyen az alábbi internet kapcsolattal/szolgáltatással kell rendelkeznie, amelynek minimális elvárásai: - minimálisan garantált feltöltési sebesség: 512 kbps - minimálisan garantált letöltési sebesség: 3072 kbps - minimális forgalmi korlát* 10 GB *(ha az Andoc/SAP/GIR/EMIG/Tényvonat programok közül valamelyiket használja a távmunkás, akkor 10 GB, amennyiben ezek közül egyet sem használ, abban az esetben az Informatika egyedi döntése alapján határozható meg a minimális forgalmi korlát nagysága). A távmunka végzéshez közvetlenül kapcsolódó informatikai - kivéve nyomtató - költségek (számítástechnikai hardver, szoftver eszközök beszerzési, üzemeltetési, karbantartási, javítási költsége és a hálózati kapcsolat bekötési, üzemeltetési költsége /kivéve a vezetékes hálózati internet szolgáltatás havi díja/, valamint a mobiltelefon és mobilinternet havi előfizetési díja) a munkáltatót terhelik a távmunka fennállásának időtartama alatt. A távmunkahelyhez kapcsolódó járulékos költségek (pl. víz-, fűtés-, villanyszámla) és az egyéb nem informatikai eszközök (pl. íróasztal, szék, asztali lámpa) beszerzési, fenntartási költsége, valamint a vezetékes hálózati internet szolgáltatás bekötésének költsége a munkavállalót terhelik. Nyomtatót a munkáltató a távmunkahelyre nem biztosít, csak az irodai munkahelyen teszi lehetővé annak használatát. A munkáltató a vezetékes hálózati internet szolgáltatás havi díjából nettó Ft-ot térít meg a munkavállaló részére. Ha a havi díj nem éri el az Ft-ot, akkor a munkáltató a teljes havi díjat téríti. Amennyiben a havi díj meghaladja az Ft-ot, akkor - annak indokoltsága esetén - a Humán igazgató egyedileg engedélyezhet ettől magasabb költségtérítést a szükséges és indokolt mértékig. A Humán igazgató engedélye hiányában a havi díj fennmaradó részének kifizetését a munkavállaló köteles viselni. A költségtérítés utólag történik, ennek folyamata: 6 a munkavállaló a saját nevére és címére szóló számlát bemutatja a munkáltatói jogkör gyakorlónak, ahol arról másolatot készítenek és az időadat felelős csoportos béradatközlőn intézi a kifizetést a SAP rendszeren keresztül a soron következő havi bérszámfejtéssel a külön nevesített bérelemre ( 6217 Távmunka költségtérítés ). Feladatok: A távmunkahelyen szükséges eszközök, programok, valamint a távmunkahelyen történő üzembe helyezéshez szükséges technikai eszközök meghatározása (5. sz. melléklet táblázatában foglalt adatok meghatározásával). Felelős: Informatika A szükséges eszközök beszerzése. Felelős: Beszerzés A távmunkahelyre a szükséges eszközök kiszállítása, a számítástechnikai rendszer üzembe helyezése, a munkavégzéshez szükséges szoftverek telepítése. Felelős: Informatika A távmunkások mobiltelefonnal történő ellátása, átadás-átvételi nyomtatvány kiállítása és aláíratása. Felelős: Informatika Jegyzőkönyvek Feladatok: Jegyzőkönyvet kell felvenni a távmunkahely helyszíni vizsgálatakor a vagyon-, munka-, tűz- és balesetvédelmi szempontoknak, adatvédelmi és informatikai biztonsági követelményeknek való megfelelésének vizsgálatáról (6. sz. melléklet). Felelős: Biztonság Jegyzőkönyvet kell felvenni a távmunkás részére átadott és üzembe helyezett számítástechnikai eszközök átadásáról (5. sz. melléklet). Felelős: Informatika

7 4.2 A távmunka végzése A távmunka végzés kizárólag a távmunkahely kialakítása, adatvédelmi, informatikai biztonsági, vagyon-, munka-, tűz- és balesetvédelmi szempontoknak való megfelelőségének megállapítása, a szükséges dokumentumok Humánerőforrás Menedzsment szervezet részére történő beérkezése után, valamint a munkaszerződés módosítás, az egyéni munkaköri leírás és a kapcsolódó nyilatkozatok aláírását követően kezdhető meg. A távmunka végzés megkezdése előtt a munkáltatói jogkör gyakorló köteles tájékoztatni a távmunkát végző munkavállalót a tőle a távmunka végzés során elvárt teljesítményről. A távmunka végzés során elvégzett munka eredményét a távmunkás meghatározott időközönként köteles a munkáltató részére eljuttatni. A távmunkát végző munkavállaló a munkavégzésének idejét saját maga szervezi a távmunkahely körülményei között, azonban a feladatok függvényében a munkáltató a távmunka végzés időtartamáról és az elérhetőség idősávjának pontos meghatározásáról dönthet, ebben az esetben a távmunkásnak a munkáltató döntésének figyelembe vételével kell a munkavégzését megszerveznie. A távmunkát végző munkavállaló közvetlen felettese rendszeresen, negyedévente köteles írásban értékelni a távmunkás foglalkoztatás hatékonyságát, mind az egyes távmunkát végző munkavállaló teljesítménye, mind a távmunkás foglalkoztatástól elvártak teljesülése alapján a felettese és a távmunkát végző munkavállaló felé is. Amennyiben az értékelés alapján a távmunka keretében végzett tevékenység jelentősen elmarad az elvárt hatásfoktól, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlónak kezdeményeznie kell a távmunkára vonatkozó szerződés megszüntetését és a munkavállaló eredeti munkahelyre történő visszatérését. Távmunka végzés során a távmunkás a munkájához szükséges informatikai rendszereket a nap bármely szakában működtetheti és használhatja a munkavégzéshez, az infrastruktúra és alkalmazások rendelkezésre állási idejének figyelembevételével. 7 A munkáltató által biztosított eszközöket a távmunkát végző munkavállaló köteles rendeltetés szerint használni, azok épségére vigyázni, valamint illetéktelen személyektől távol tartani. A munkáltató által biztosított eszközöket kizárólag a távmunkát végző munkavállaló használhatja! A távmunkásnak biztosítania kell a munkáltató által rendelkezésére bocsátott eszközök bekötési, karbantartási, javítási feladataihoz kiérkező személyek munkáját, távmunkahelyre történő bejutását, valamint köteles velük együttműködni. 4.3 A távmunka végzés megszűnése és megszüntetése A távmunka végzés megszűnik A távmunka végzés megszűnik a határozott idő lejártával, a munkaszerződés módosításban foglalt idő elteltével A távmunka végzés megszüntetése A távmunka végzés keretében történő foglalkoztatás bármely fél kérelmére a határozott idő lejárta előtt munkaszerződés módosítással megszüntethető az alábbiak szerint: A munkáltatói jogkör gyakorló kezdeményezheti a munkavállaló távmunkásként való alkalmazásának megszüntetését és a távmunka végzés megkezdése előtt irányadó, munkaszerződésben meghatározott munkafeltételek szerint történő továbbfoglalkoztatását, amennyiben o a távmunka végzést a munkáltató gazdasági érdeke már nem kívánja meg, o a munkavállaló a tőle jogosan elvárható teljesítményszintet nem éri el, o o csökkent a munkavállaló teljesítménye a távmunka végzést megelőző állapothoz képest, a távmunkahely alkalmatlanná vált, vagy a továbbiakban nem felel meg az előírásoknak. A munkáltatói jogkör gyakorlónak kezdeményeznie kell a távmunkásként való foglalkoztatás megszüntetését, amennyiben a távmunkát végző munkavállaló előre láthatóan egybefüggően 90 napot

8 meghaladó időre jogi állományba kerül. Amennyiben a munkavállaló már egybefüggően 90 napot meghaladóan jogi állományban van, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlónak kezdeményeznie kell a munkavállaló további távmunkásként történő foglalkoztatásának megszüntetését. A munkáltatói jogkör gyakorlónak kezdeményeznie kell a távmunkásként való foglalkoztatási forma megszüntetését a 4.2 pontban jelzett rendszeres értékelés elemzése alapján, amennyiben az elvárások nem teljesültek megfelelő mértékben. A munkavállalónak lehetősége van az eredeti munkahelyre történő visszatérés kezdeményezésére, amennyiben pl. családi és lakás körülményeiben olyan lényeges változás áll be (gyermekszületés, lakáscsere, stb.), ami már nem teszi számára lehetővé a távmunka keretében történő munkavégzést. Társaságon belüli áthelyezéskor (munkaszerződés módosítás esetén) rendelkezni kell a távmunka végzés fenntartásáról, illetőleg megszüntetéséről. A munkáltató által rendelkezésre bocsátott eszközöket a munkaszerződés módosítás lejártakor, valamint a munkaviszony megszűnésekor haladéktalanul vissza kell szolgáltatni. Ugyanez érvényes minden, a távmunkahelyen tárolt információhordozóra és dokumentumra is. Ez abban az esetben is érvényes, amikor hosszas távollét (pl. jogi állomány) esetén a munkáltató kéri az eszközök visszaszolgáltatását. 5.0 HIVATKOZÁSOK, MÓDOSÍTÁSOK, BIZONYLATOK, HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSEK Jelen utasításra a Közszolgáltatási Szerződés előírást nem tartalmaz. 5.1 Hivatkozások Az utasításban foglalt egységes szabályozás kialakítására és annak végrahajtására az alábbi jogszabályok, belső utasítások és szabályzatok figyelembevételével kerül sor: évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi LXXVI. tv. a Szerzői jogról évi XXXI. tv. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról évi XCIII. tv. a Munkavédelemről 98/2001. (VI. 15.) Korm. rend. a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. az országos településrendezési és építési követelményekről 28/2011. (IX.6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 50/1999. (XI.3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről 79/1997. (XII.31.) IKIM rendelet az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről 8/1981. (XII.27.) IpM rendelet A Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról 3/2002. (II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről 3/2010. (IV. 2.) A Központi Statisztikai Hivatal elnökének KSH közleménye a főbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és azok definícióiról A MÁV-START Zrt. hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata A MÁV-START Zrt. hatályos Kollektív Szerződése A MÁV-START Zrt. hatályos vezérigazgatói utasítása a MÁV-START Zrt. munkáltatói jogkörgyakorlásának rendjéről 2/2014. (I.20. MÁV-START Ért. 2.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a munkakörelemzési, - értékelési és besorolási rendszer működtetéséről

9 4/2014. (I.20. MÁV-START Ért. 2.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a 19/2009. (VIII.28. MÁV-START Ért.10.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről (egységes szerkezetben) 18/2014. (II.07. MÁV-START Ért. 7.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. Munkavédelmi Szabályzata 23/2014. (II.12. MÁV-START Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzata 24/2014. (II.12. MÁV-START Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. Adatvédelmi Szabályzata 25/2014. (II.12. MÁV-START Ért. 9.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV- START Zrt. Üzletititok-védelmi Szabályzata 5.2 Módosítások Nincsenek. 5.3 Hatályon kívül helyezések Nincsenek. 6.0 HATÁLYBA LÉPTETÉS Jelen utasítás június 1. napján lép hatályba, az utasítás visszavonásig hatályos MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: Távmunka kézikönyv 2. sz. melléklet: Távmunka jelentkezési lap 3. sz. melléklet: Munkaszerződés-módosítás 4. sz. melléklet: Munkaidő-beosztás 5. sz. melléklet: Jegyzőkönyv számítástechnikai eszközök átadás-átvételéről 6. sz. melléklet: Jegyzőkönyv távmunkahely követelményeknek való megfelelőségéről Ungvári Csaba s.k. vezérigazgató

10 10 1. sz. melléklet TÁVMUNKA KÉZIKÖNYV Távmunkások és vezetőik számára

11 1. BEVEZETÉS ÉRTESÍTŐ A Távmunka kézikönyv célja a legfontosabb információk összefoglalása annak érdekében, hogy a távmunkában - mint foglalkoztatási formában - részt vevő munkavállalók és vezetőik iránymutatást kapjanak a sikeres munkavégzéshez. 2. A MÁV-START ZRT.-NÉL ALKALMAZOTT TÁVMUNKA MEGHATÁROZÁSA Távmunkát végző munkavállaló: a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel végző és a munkavégzés eredményét elektronikusan továbbító munkavállaló. A MÁV-START Zrt.-nél a fenti meghatározáson belül a teljes, illetve a részleges távmunka kerül alkalmazásra. Részleges távmunka: olyan munkavégzési forma, amelynek keretében a távmunkás munkáját a teljes távmunkától eltérően egyrészt a távmunkahelyen, másrészt a munkáltató telephelyén (szolgálati helyén) folytatja a hét előre meghatározott napjain. Teljes távmunka: olyan munkavégzési forma, amelynek keretében a távmunkás munkáját teljes munkaidejében a munkáltató telephelyétől (szolgálati helyeitől) (pl. a munkahelyi irodától) eltérő helyszínen, a távmunkahelyen folytatja FELADATOK A TÁVMUNKÁRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SORÁN A munkavállaló részéről: a távmunka végzésre vonatkozó szabályok tudatosítása a távmunkahelyeként szolgáló ingatlant használó más személyekkel, azok támogatását élvezve, miszerint elfogadják, hogy az adott lakásban a MÁV-START Zrt. munkavállalója munkát végez és ebben nem gátolják (a munkaeszközökért a munkavállalónak kell felelősséget vállalni. Ha a távmunkahelyként szolgáló ingatlant használó más személy okoz a munkaeszközökben kárt, a megőrzési felelősséget érintő szabályok kerülnek alkalmazásra), közreműködés a távmunkahely ergonómiailag megfelelő és biztonságos kialakításában és fenntartásában, távmunka végzésre vonatkozó szabályok részletes megismerése, a feltételek vállalása. A munkáltatói jogkör gyakorló részéről: a távmunka végzésre vonatkozó jelentkezési lap és kapcsolódó dokumentumok áttekintése és jóváhagyása, ennek keretében például: a munkavállaló távmunka végzési időrendjének egyeztetése, a távmunkában végzendő feladatok részletes meghatározása, a munkavállaló részére egyéni munkaköri leírás elkészítése, az érintett szervezetet terhelő - távmunka végzéssel kapcsolatos - költségek tervezése és vállalása, elektronikus iratkezelés megoldása, a munkafolyamatok és a támogató rendszerek használatának szükséges mértékű újragondolása és módosítása, közreműködés az adatszolgáltatásban, információcserében, stb.

12 A távmunkahely létesítésében közreműködő szervezetek részéről: munkahelyi feltételek biztosítása (PC, adatátvitel, biztonság, stb.), segítségnyújtás a távmunka végzéshez szükséges, illetve annak során felmerülő problémák megoldásában, informatikai és információ- és adatvédelmi feltételek biztosítása: szükséges eszközök beszerzése (számítógép), adatkapcsolat kiépítése, stb. folyamatos kommunikáció az érintettekkel és érdeklődőkkel, jövőben érintettekké válókkal. 4. A TÁVMUNKA VÉGZÉS SORÁN FELMERÜLŐ FELADATOK A munkavállaló számára: a távmunka végzéssel kapcsolatos megbeszéléseken való aktív részvétel, valamint a távmunkával kapcsolatos beszámolási kötelezettségek teljesítése, az esetlegesen felmerülő, illetve a szükséges rendszeres képzéseken, oktatásokon való aktív részvétel, arról való gondoskodás, hogy a MÁV-START Zrt. eszközeinek használata kizárólag a munkavégzés céljából történjen, gondoskodás a kihelyezett berendezések, eszközök rendeltetésszerű, kizárólag a munkavállaló által történő használatáról, biztonsági előírásoknak megfelelő távmunkahely környezet kialakítása és fenntartása. A munkáltatói jogkör gyakorló számára: egyértelmű munkafeladatok meghatározása a távmunkás számára, a végrehajtás szükség szerinti támogatása és folyamatos ellenőrzése az egyéni munkaköri leírás alapján, a munkavállaló munkavégzésének rendszeres értékelése, a távmunkásnál kihelyezett berendezések, eszközök sorsának nyomon követése, amennyiben szükséges azok karbantartása, javítása iránti intézkedés, a szükséges módosítások végrehajtása a munkaszervezés területén, információáramlás biztosítása, értekezletek megtartása, azok időpontjának meghatározása, irodában töltendő munkanapok előzetes megbeszélése, pontosítása a munkaidő-beosztás alapján. 5. A TÁVMUNKÁS FOGLALKOZTATÁS FELTÉTELEI 5.1 A MUNKAVÉGZÉS HELYE Részleges távmunka esetén A munkaszerződés módosítás értelmében a munkavégzési helyként már nemcsak a munkáltató egyik telephelye lesz megjelölve, hanem a munkavállaló távmunka végzés helyeként feltüntetett távmunkahelyének címe is. Részleges távmunka esetén az irodai és a távmunka végzés idejének arányai a munkakör és a feladatok függvényében időszakonként is változhatnak. A távmunkás idejének egy részét az irodai munkahelyén, másik részét pedig távmunkahelyén tölti. Teljes távmunka esetén A munkaszerződés módosítás értelmében munkavégzési helyként már csak a munkavállaló távmunkahelyeként feltüntetett címe lesz megjelölve. 12

13 5.2 TÁVMUNKAHELY LÉTESÍTÉSE Távmunkahely csak olyan lakóingatlanban alakítható ki, amely a munkavállaló vagy közvetlen hozzátartozójának tulajdonában, tartós bérleményében van, vagy ahol családtagként lakik, valamint alkalmas a feladatok ellátására a munkahellyel kapcsolatos általában vett elvárások tekintetében (így pl. nem lehet garázsban vagy pincében). Albérlet esetében a munkáltató egyedi elbírálása szükséges és a távmunkára való jelentkezési laphoz csatolni szükséges a főbérlő/tulajdonos írásbeli hozzájárulását a távmunkahely kialakításához, továbbá a tartózkodási helyként való bejelentkezésnek szerepelnie kell a távmunkás lakcímkártyáján is. További feltétel, hogy a lakóingatlanban biztosíthatóak legyenek a munkavédelmi törvényben meghatározott egészséges és biztonságos munkavégzés feltételei. A távmunkahely kialakítását megelőzően és annak fenntartása alatt a munkáltató és megbízottai időpont egyeztetés után jogosultak ellenőrizni e feltételek meglétét. Az érintett munkavállalónak értesíteni kell a munkáltatói jogkör gyakorlót a lakóhely változás esetén, annak megtörténte előtt legalább 30 nappal. 5.3 IRODAI MUNKAHELY Részleges távmunka esetén a munkáltató a feladatok elvégzésére alkalmas (irodai) munkahelyet biztosít a munkavállaló számára a munkáltató telephelyén/szolgálati helyén ledolgozandó munkaidőre. A távmunkás irodai környezetben osztott munkahelyre jogosult, ami azt jelenti, hogy egy íróasztalt, számítógépet, mobiltelefon hiányában vezetékes irodai telefont - egymást váltva, különböző időtartamban - több távmunkásként foglalkoztatott munkavállaló használhat. A munkavállaló számára az irodában szekrény biztosítása is szükséges. 5.4 TÁVMUNKÁBAN VÉGEZHETŐ MUNKAKÖRI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A munkáltatói jogkör gyakorlónak az egyéni munkaköri leírásban részletesen meg kell határozni a távmunkában végzendő munkafeladatokat. 5.5 MUNKAIDŐ BEOSZTÁS MEGHATÁROZÁSA A munkavállaló munkaidő beosztása tartalmazza azt, hogy konkrétan mely idősávban mennyi időt, melyik helyszínen dolgozik. Az irodában eltöltendő munkaidőt az adott szervezeti egységre meghatározott munkarendhez igazodva kell meghatározni, ennek megállapítása a munkáltatói jogkör gyakorló feladata. A munkavállaló az irodán kívüli munkaidő beosztását és felhasználását maga határozza meg, annak figyelembe vételével, hogy a munkáltató a munkával kapcsolatos elérhetőség idősávját meghatározza a munkaidő beosztásban. A távmunka végzés során a munkavállaló köteles biztosítani elérhetőségét a munkáltató által meghatározott idősávban a számára kijelölt kommunikációs eszközökön keresztül ( , telefon, stb.). A távmunkát végző munkavállaló a munkavégzésének idejét bár saját maga szervezi a távmunkahely körülményei között, azonban a feladatok függvényében a munkáltató a távmunka végzés időtartamáról és az elérhetőség idősávjának pontos meghatározásáról dönthet, ebben az esetben a távmunkásnak a munkáltató döntésének figyelembe vételével kell a munkavégzését megszerveznie. 13 A munkavállalónak részt kell vennie az irodai munkahelyén tartott rendszeres oktatásokon, megbeszéléseken.

14 5.6 TEENDŐK TÁVMUNKA VÉGZÉS AKADÁLYOZTATÁSA ESETÉN Amennyiben valamely kommunikációs eszköz nem működik, vagy hosszabb időtartamú energiakimaradás történik, akkor a távmunkásnak haladéktalanul, azaz az észlelést követően azonnal jelentkeznie kell a munkáltatói jogkör gyakorlójánál, akivel egyezteti, hogy mikor kell megjelennie az irodában. Amennyiben az informatikai rendszer meghibásodik, a munkavállalónak értesítenie kell a munkáltatói jogkör gyakorlót, az Informatika szervezetet, valamint a Társaság informatikai szolgáltatóját, velük való egyeztetés szükséges a meghibásodás megszüntetéséért. Amennyiben a rendszerhiba olyan mértékű, hogy a távmunka végzés nem lehetséges a távmunkahelyen, a munkáltató kérheti a munkának a munkáltató telephelyén/szolgálati helyen történő elvégzését. A távmunkával kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai problémák elhárítása, valamint tanácsadás céljából a távmunkások a Társaság informatikai szolgáltatójához fordulhatnak. 5.7 A MUNKÁLTATÓNAK ÉS MEGBÍZOTTJÁNAK BEJUTÁSA A TÁVMUNKAHELYRE A munkavállalónak vállalnia kell a munkaszerződés módosításban, hogy előzetes egyeztetés alapján biztosítja a bejutást a távmunkahelyre a munkáltató, vagy képviselői számára, valamint mindazok számára (pl. hatóság képviselői, ellenőrzést végzők), akiknek be kell jutniuk a távmunkahelyre a törvényes előírások alapján. 5.8 A MUNKAVÉGZÉS ESZKÖZEI A munkáltató biztosítja a munkavállaló számára a munkakörében meghatározott munkavégzéshez szükséges - az utasítás pontjában felsorolt eszközök közül a munkáltatói jogkör gyakorló és az Informatika által meghatározott - eszközöket és azok távmunkahelyre történő kiszállítását. A munkavállaló ellenőrzi (kipróbálja) az eszközök működőképességét és átveszi a rendszert. A munkavállaló az eszközök átvételének igazolása mellett anyagi felelősséggel tartozik az eszközökért. Az eszközök átadásáról, üzembe helyezéséről külön átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. Az átadásátvételi jegyzőkönyv aláírása szükséges ahhoz, hogy a munkavállaló megőrzési felelőssége fennálljon. Távmunkahely esetében a technikai, adatátviteli eszközöket és berendezéseket, azok műszaki és munkavédelmi megfelelőségét a Társaság biztosítja. Az eszközök beüzemelése, karbantartása és javítása a munkáltató kötelezettsége. A munkaeszközök meghibásodását a távmunkás köteles azonnal bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlónak, az informatikai szolgáltatónak, valamint az Informatikai szervezetnek is. Előzetes egyeztetés alapján kell meghatározni, hogy a munkavállaló mely időpontokban köteles a karbantartási munkák érdekében a karbantartást végzőket lakásába beengedni és velük együttműködni ESZKÖZÖK HASZNÁLATA A munkáltató által biztosított eszközök használata kizárólag a MÁV-START Zrt. érdekében és kizárólag a távmunkát végző munkavállaló által történhet. A távmunkásnak gondoskodnia kell arról, hogy a rendelkezésére bocsátott eszközökhöz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá.

15 15 6. A TÁVMUNKA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA A törvény a távmunka végzését csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek minősített munkahelyen engedi folytatni. Az így kialakított távmunkahelyen a távmunkás munkavédelmi szempontból lényeges változtatást csak a munkáltató előzetes engedélyével végezhet. A szükséges feltételek megteremtése érdekében a távmunkára jelentkezők számára a munkakörnyezetre és körülményekre vonatkozó Ajánlás került összeállításra (jelen kézikönyv része). 6.1 MUNKAVÉDELMI OKTATÁS Az általános munkáltatói feladatok részét képezi az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzéshez szükséges információk átadása a munkavállalók részére. A fentieknek munkavédelmi oktatás formájában kell eleget tenni, amelyet rendes munkaidőben kell megtartani. A távmunkások esetében is a rendszeres szakmai oktatás, a differenciált munkavédelmi oktatás (MvSz. Helyi függelékben meghatározottak) keretében, vagy folyamatos önképzés mellett kell a munkavédelmi oktatást megtartani a Munkavédelmi Szabályzatban foglaltak megfelelő alkalmazásával. A Munkavédelmi törvény értelmében a munkavédelmi oktatás megtartását, a tematika megjelölésével és a résztvevő aláírásával ellátva rögzíteni kell. A munkahely létesítése során a munkavédelmi követelményeket jogszabályok, szabványok, ajánlások tartalmazzák. Új munkahely üzembe helyezése során meg kell vizsgálni annak munkavédelmi megfelelőségét, valamint azt, hogy a munkahely, a munkakörnyezet jellemző paraméterei (zaj, klíma, világítás, ergonómiai kialakítás, stb.) megfelelnek-e az előírásoknak. 6.2 A MUNKAHELY, MUNKAKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA Munkakörnyezet A távmunkahelyet is magában foglaló létesítményt (helyiséget, helyiségrészt) a munkavállaló biztosítja, amelyet a lehetőségekhez képest az Ajánlás -ban foglaltak szerint szükséges kialakítani. Figyelembe kell azonban venni, hogy távmunkahely csak huzamos emberi tartózkodásra szolgáló helyiségben alakítható ki. Nem hozható létre távmunkahely pinceszinten, garázsban, de megvalósítható alagsori szinten, amennyiben ott a huzamos tartózkodáshoz szükséges komfortfeltételek biztosíthatóak. A távmunkahelyet magába foglaló helyiség fizikai kialakítására vonatkozóan az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet intézkedik, ennek értelmében a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség minimális méretei: Belmagasság: minimálisan 2,5 m Alapterület: minimálisan 6,0 m 2 Légtérfogat: minimálisan 15 m 3 Meghatározások: Alagsori helyiség, helyiségcsoport: amelynek a padlófelülete bárhol legfeljebb 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá. Belmagasság: a padló és a mennyezet közötti függőleges távolság. Huzamos tartózkodásra szolgáló helyiség: amelynek tervezett rendeltetésszerű használata általában folyamatosan 2 órát meghaladó időigényű, vagy amelyben a használatok közötti szünet időtartama a két órát nem éri el (pl. lakószoba, stb.). Pinceszinti helyiség, helyiségcsoport: amelynek padlófelülete több mint 0,70 m-rel kerül a terepcsatlakozás alá.

16 A távmunkahely kialakítására vonatkozó követelmény A munkavállaló lakásában kialakításra kerülő távmunkahely munkavédelmi, ergonómiai követelményeinek az Ajánlás -ban megfogalmazott betartását és folyamatos fenntartását a munkáltató a távmunkahely speciális jellege miatt csak közvetett módon tudja biztosítani, illetve ellenőrizni. A távmunka céljára a munkavállaló által biztosított távmunkahely munkavédelmi, ergonómiai ajánlások betartásának hiányában a munkáltató távmunkahelyet nem létesít, illetve a meglévőt megszüntetheti. A távmunkahely kialakítása során vannak olyan munkavédelmi követelmények, amelyek betartása ajánlott (pl. fűtés, szellőzés, a munkahely kialakítására, elrendezésére vonatkozó vizuális követelmények) és vannak olyanok, amelyek megléte, megfelelőségének írásos dokumentálása (adatvédelmi, informatikai biztonsági, vagyon-, munka-, tűzvédelmi szempontoknak való megfelelés) a távmunkahely üzembe helyezésének feltétele Ellenőrzés Az ellenőrzés célja meggyőződni arról, hogy a távmunka végzés területén az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételei biztosítottak-e, illetve a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek. A MÁV-START Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a fenti követelmények teljesülését és betartását szükség szerint ellenőrizze. Munkaszerződés módosításban kerül rögzítésre a munkáltató ellenőrzési joga a munkakörülmények és követelmények megfelelőségének ellenőrzésére. (Előzetes bejelentés alapján a munkáltatónak, illetve ellenőrzésre jogosult képviselőjének a belépését a távmunkahelyre a munkavállalónak biztosítania kell.) A munkavállalónak - előzetes egyeztetés után - biztosítania kell a munkáltató képviselőjének, megbízottjának, valamint az ellenőrzésre jogosult hatóságoknak (pl. ÁNTSZ, OMMF) az ingatlanba történő bejutást. Ezen ellenőrzések a munkavállaló számára indokolatlan és aránytalan terhet nem jelenthetnek. A Munkavédelmi törvény értelmében a hatósági ellenőrzésről a felügyelet (ÁNTSZ, OMMF) a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal előbb tájékoztatni köteles. A munkavállalónak a törvényben meghatározott együttműködési kötelezettsége alapján a hatósági ellenőrzéshez a hozzájárulását - legkésőbb az ellenőrzés megkezdéséig - meg kell adnia, illetve bérlemény esetén az arra jogosulttól be kell szereznie. 6.3 A MUNKABALESETEK BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA TÁVMUNKÁS ESETÉBEN A távmunkás munkabalesetét a távmunkás, vagy akadályoztatása esetén más személy (pl. a hozzátartozója) a távmunkás felettese részére a lehető legrövidebb időn belül jelezni köteles. A munkabalesetek bejelentésével, kivizsgálásával, nyilvántartásával kapcsolatban a távmunkás esetében is a mindenkor hatályos Munkavédelmi Szabályzat előírásai érvényesek.

17 7. TŰZVÉDELEM A tűzjelzés ÉRTESÍTŐ Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek, vagy mentőszolgálatnak, illetőleg a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának, ezt követően a munkáltatói jogkör gyakorlónak. A tűzjelzés tartalma: a tűzeset pontos helye (település, kerület, utca, házszám), milyen anyag ég, milyen terjedelemben, és mit veszélyeztet, emberélet van-e veszélyben, bejelentő neve, a használt távbeszélőkészülék kapcsolási száma. Minden tűzesetet - az eloltott, vagy önmagától megszűntet is - a tűzoltóságra be kell jelenteni, valamint a munkáltatót erről haladéktalanul értesíteni kell. Lehetőleg a tűzjelzéssel egy időben meg kell kezdeni a tűz eloltását a rendelkezésre álló eszközökkel, továbbá az élet- és vagyonmentést. A tűz eloltása után a helyszínt a sikeres tűzvizsgálat érdekében változatlanul kell hagyni. Éghető folyadékok és elektromos berendezések tüzét vízzel oltani tilos! A használat általános szabályai: A távmunkahelyen, távmunka-végzésre szolgáló helyiségeket csak rendeltetésének megfelelően szabad használni. A munkaterület (lakás, helyiség, stb.) tűzvédelmi szabályait mindenkinek, a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személynek is meg kell ismerni, és be kell tartani. A távmunka végzésére szolgáló berendezéseket csak rendeltetésszerűen, a karbantartási utasításokban, stb. foglaltak szerint szabad üzemeltetni, azok felülvizsgálatát biztosítani kell. A munkaterületen csak a folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot, eszközt szabad tartani. Az elektromos-hőtermelő berendezések használata csak a megfelelően kialakított helyeken, hőszigetelő alátét alkalmazása és az éghető anyagok távoltartása mellett történhet, folyamatos felügyelet mellett. Égő dohányterméket, gyufát és egyéb gyújtó forrást tilos olyan helyre tenni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat. A közlekedés, menekülés lehetőségének főbb szempontjai: közlekedési utak, kijáratok, átjárók, folyosók, továbbá a tűzoltóeszközökhöz vezető utak eltorlaszolása vagy átmeneti leszűkítése is tilos, a kijáratok szükség szerinti nyithatóságát folyamatosan biztosítani kell. 8. VAGYONVÉDELEM, KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG A távmunkás köteles tőle minden elvárhatót megtenni a rábízott eszközök és berendezések védelme érdekében. Minden munkavállaló a törvények szerint személyesen felelős a rábízott tulajdon védelméért, továbbá a MÁV-START Zrt. anyagi és szellemi értékeinek megőrzéséért, illetve hanyagsága miatt bekövetkezett esetleges károkért. A Társaság vagyonát érintő sérelemről, vagy a sérelem bekövetkezésének közvetlen veszélyéről a munkáltatói jogkör gyakorlót azonnal tájékoztatni kell. 17

18 18 A MÁV-START Zrt. tulajdonában vagy a Társaság kezelésében lévő idegen vagyontárgyat a munkáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül kölcsönadni, azzal bármilyen, a munkáltatói jogkör gyakorló által nem engedélyezett, magáncélú tevékenységet végezni nem szabad. A munkavállaló károkozása esetén a Munka Törvénykönyve XIV. fejezetében és a Kollektív Szerződésben foglaltakat kell alkalmazni. 9. INFORMÁCIÓBIZTONSÁG A távmunka végzésre kijelölt és jóváhagyott munkavégzési helyen üzleti titkot tartalmazó iratot, dokumentumot feldolgozni, tárolni, informatikai rendszerekben készíteni, illetve felhasználni TILOS! Személyes adat-védelem és informatikai biztonság szempontjából a MÁV-START Zrt. ide vonatkozó szabályozásai az irányadóak. A munkavállaló köteles a szabályzatokban előírt biztonsági intézkedéseket betartani. A munkavállaló a munkaviszony időtartama alatt, illetve annak bármely okból történő megszűnése után köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely a munkaköre betöltésével kapcsolatban jutott a tudomására, és amelynek a közlése a munkáltatóra, vagy más személyre hátrányos következménnyel járna. Különösen ügyelni kell a biztonságos információkezelésre a távmunkahelyen végzett munka esetén, mivel ilyenkor illetéktelen harmadik személy is megjelenhet a munkavégzés helyszínén. A titkos és bizalmas információk harmadik személlyel való jóhiszemű közlése éppen olyan károkat okozhat a MÁV-START Zrt.-nek, mint azok szándékos továbbítása. Fontos tehát, hogy a munkavállalók a birtokukban lévő védett információkat ne tárják fel illetéktelen személyek előtt, de családtagokkal, barátokkal folytatott beszélgetések során sem, mert ők azt minden szándékosság nélkül továbbadhatják. A munkavállalónak kötelessége, hogy a távmunkahely megszűnésekor minden bizalmas információt tartalmazó iratot, adathordozót visszaszolgáltasson a munkáltatónak. Javasolt, hogy csak a távmunka végzéshez feltétlenül szükséges anyagokat vigye haza a távmunkás, illetve lehetőség szerint papírmentes munkavégzést folytasson. Ha az anyagokra már nincs szükség, azokat haladéktalanul vissza kell szállítani a MÁV-START Zrt. telephelyére (szolgálati helyére). A munkavállalónak gondoskodnia kell arról, hogy a rendelkezésére bocsátott írásos anyagokhoz és papír alapú, elektronikus, vagy egyéb információhordozókhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá.

19 19 AJÁNLÁS A MUNKAVÁLLALÓ RÉSZÉRE a távmunkahely kialakításához a munkabiztonsági és munkaegészségügyi előírások figyelembe vételével A távmunkát végző munkavállaló nem lehet magasabb kockázati tényezőnek kitéve, mint az azonos munkát, de a vállalat telephelyén (szolgálati helyein) végző munkavállaló, ezért a távmunkahelyek és azok közvetlen környezetének kialakítása során figyelembe kell venni az alábbi előírásokat: Az egészséges és biztonságos munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi követelményeket az évi XCIII. a munkavédelemről szóló törvény határozza meg. A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeit az 50/1999. (XI.3.) EÜM rendelet szabályozza. A munkahely kialakítására és a testhelyzetre vonatkozó legfontosabb követelményeket az MSZ EN szabvány határozza meg. A belsőtéri mesterséges világításra vonatkozó előírásokat az MSZ EN :2003 számú Fény és világítás; Munkahelyi világítás című szabvány tartalmazza. Irodai munkahelyekre az MSZ 18151/2-83. sz. szabvány írja elő az immissziós zajhatárértékeket. A munkahelyek fűtésének és szellőzésének munkavédelmi követelményeiről, a zárt térben lévő munkahelyeken biztosítandó léghőmérséklet, effektív hőmérséklet értékeit a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SZCSM-EüM együttes rendelet írja elő. Az irodák, lakások, munkahelyek illetve egyéb épített létesítményekkel kapcsolatos építési követelmények az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII.20) Kormány rendeletben fogalmazódnak meg. A munkavégzés céljára szolgáló helyiség, helyiségrész Általános követelmények Csúszásmentes padló Ablak Fényvédelem (függöny, redőny, stb.) A munkavégzés helyeként kijelölt minimum 6 m 2 helyiség rész, ahol a tevékenység végzéséhez szükséges bútorok, eszközök, berendezések az ergonómiai előírásoknak megfelelően elhelyezésre kerülnek. Mozgás, közlekedés, térkövetelmények A munkahelyet úgy kell megtervezni, hogy a távmunkásnak elegendő tere legyen testhelyzete változtatásához és a mozgáshoz. Személyes tér A személyes tér egy elképzelt henger, amelynek tengelye az emberi test függőleges tengelye. A személyes tér átmérője cm, magassága minimálisan 250 cm. Ennél szűkebb térben kényelmetlenül érezzük magunkat, a személyes tér korlátozását szorongásos stresszként éljük meg. A munkahely megközelítéséhez 80 cm (minimum 60 cm) széles hely szükséges a biztonságos közlekedés érdekében.

20 Megvilágítás ÉRTESÍTŐ Az általános, illetve a helyi világítás (munkalámpa) biztosítson kielégítő megvilágítást és megfelelő kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munkafeladat jellegét és a munkavállaló látási követelményeit. A megvilágítás növelése javítja az asztalon lévő szöveg olvashatóságát, de ugyanakkor rontja a képernyő olvashatóságát. Ezen két igényt megfelelően elégíti ki a lux közti érték. Általános megvilágítás: Képernyős munkahelyeken a megfelelő minőségű világításhoz az izzólámpák és a halogénlámpák alkalmazása kerülendő (hőhatás, nem megfelelő térbeli egyenletesség miatt). Ha mégis ilyet használnak általános világításra, az izzólámpát nem szabad csupaszon vagy üvegburában elhelyezni, csak opálégőt szabad használni, úgynevezett mélysugárzású fémburában. A mesterséges megvilágításra vonatkozó szabvány szerinti követelmények, iroda jellegű képernyős munkahelyen: Névleges megvilágítás: lux, Színhőmérsékleti csoport: M (meleg) S (semleges) Színvisszaadási fokozat: 2 (jó színvisszaadás) A világító testek térbeli elhelyezése: Közvetlen (fentről lefelé irányuló) mesterséges világítás: A munkavállaló előtt lévő mennyezeti fényforrásból a fok közötti tartományban nem érkezhet fény a szembe. A munkavállaló feje mögötti térből nem irányulhat 50 foknál kisebb szögben fény a képernyőre. 20 Helyi világítás: A munkahely megvilágítása nem mindig szükséges, ha viszont a papír alapú dokumentáció olvasása helyi megvilágítást igényel, az alábbiakra tekintettel kell azt kialakítani. Helyi megvilágításra izzólámpát egyáltalán ne használjunk, halogénizzót és kompakt fénycsövet csak olyan henger alakú fényvető burkolattal, amelynek a nyílásméretét és sugárzási irányát a munkavállaló könnyen változtathatja. Az asztali lámpák képernyős munkahelyre csak káprázás-korlátozó eszközzel ellátva használhatóak.

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

2014/35. SZÁM TARTALOM

2014/35. SZÁM TARTALOM 2014/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 68/2014. (VII. 24. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók vasúti járművezetői tanúsítványával kapcsolatos

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2015/40. SZÁM TARTALOM 2015/40. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2015. (X. 02. MÁV-START Ért. 40.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt.-nél foglalkoztatott munkavállalók munkaidő nyilvántartásának szabályozásáról szóló

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. december... napján tartott soros (nyílt) ülésének jegyzőkönyvéből.../2015. (XII....) Kgy. sz. H a t á r o z a t A Közgyűlés megtárgyalta Dr. Botka

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző. Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Mózes Ervin címzetes főjegyző Iktatószám: 01/11.879/2016. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról Melléklet: 5 db határozati javaslat 4 db feladatellátási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 172/2012 (XI.30) számú KÖZLEMÉNYE az intervenciós gabonakészletek tárolásáról I. A közösségi gabonaintervencióról Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának keretében

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Jogszabályi, szakmai megfelelőséget vizsgálta, jóváhagyta: Kálócziné Juhász Ilona Simkó Dorottya Kolumbán Ilona Somogyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND

Vontatás-szolgáltatási Központ Budapest Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND Vontatás-szolgáltatási Telepei, Külső Szolgálati Helyei ÜZEMI REND MÁV-TRAKCIÓ VASÚTI VONTATÁSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VONTATÁS-SZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT BUDAPEST 1062 Budapest, Teréz Krt. 55.

Részletesebben

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TATÁRSZENTGYÖRGYI HÉTSZÍNVIRÁG NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS KONYHA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalomjegyzék I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogi

Részletesebben

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés

Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés Követeléskezelő szoftver bérleti szerződés e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V- 209/15. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015. szeptember Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2015. (I.12.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Gazdálkodói Információs Szolgálat működtetéséhez 2015-ben nyújtott támogatás

Részletesebben

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15.

Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Generali Munkáltatói Egészségprogram szolgáltatásfi nanszírozó egészségbiztosítás általános szerződési feltétele (GMEP14) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16239 Tartalomjegyzék Generali Egészségprogram

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről...

2015/26. SZÁM TARTALOM. 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2015/26. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 30/2015. (VII. 01. MÁV-START Ért. 26.) sz. vezérigazgatói utasítás a foglalkoztatáspolitikai rendszerek működtetéséről... 2 Utasítások 30/2015. (VII. 01. MÁV-START

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014.

Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata. Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20. 2014. Életfácska Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Életfácska református Óvoda 2483. Gárdony, Posta u. 20 2014. Gárdony Tartalomjegyzék Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete

Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2007. (V. 01.) rendelete Az önkormányzati lakások, helyiségek bérletéről és elidegenítéséről. ( Módosításokkal egysége szerkezetbe foglalva ) Kiskunmajsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység.

1. Általános rendelkezések. 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti egység. A KRE Rektori Hivatal és Gazdasági Hivatal Igazgatóság 1 Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Általános rendelkezések 1.1. A Rektori Hivatal a főtitkár vezetése alatt álló önálló központi igazgatási szervezeti

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. TARTALOM. 69/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 32. szám 125. évfolyam 2010. november 5. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 68/2010. (XI. 05. MÁV Ért. 32.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás: Az

Részletesebben

1 / 118 2016.03.29. 11:17

1 / 118 2016.03.29. 11:17 1 / 118 2016.03.29. 11:17 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271

Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014) Hatályos: 2014. március 15. Nysz.: 16271 Tartalomjegyzék Kollektív munkáltatói biztosítás általános feltételei (KMÁSF/02014)... 3 I.

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák azon jogviszony kereteit, amely alapján az Eladó az egyedi szerződésben, illetve a keretszerződésben és a keretszerződés

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM

ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM ÉRTESÍTŐ 2011/1. SZÁM Utasítások: TARTALOM Oldal 1/2011. (2011. IV. 29. MÁV-START Ért. 1.) sz. vezérigazgatói utasítás a mérési és ellenőrzési célból történő díjtalan utazásról szóló NFM engedélyről...

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A.

3. A Rendelet II. Fejezete a következő 3/A. -sal egészül ki: 3/A. A nemzetgazdasági miniszter 9/2016. (III. 25.) NGM rendelete a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint

Részletesebben

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Verzió: 8. Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice, Azonosító: 1/2016 Szolgáltatási és Elszámolási szabályzat Állapot: végleges Verzió: 8. Szabályzat címe: Szolgáltatási és elszámolási szabályzat Személyi hatály: Pénzügy és számvitel, backoffice, frontoffice,

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás

Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Szent István Egyetem Gödöllő 1/2016. számú kancellári utasítás Az Egyetem által biztosított mobiltelefon készülékek és előfizetések használatának rendjéről 1 A Szent István Egyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, Hajdú utca 29. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Schläfferné Takács Veronika s.k. pénzügyi osztályvezető Iktatószám:

Részletesebben

Egyedi előfizetői szerződés

Egyedi előfizetői szerződés Egyedi előfizetői szerződés 1. A szerződő felek adatai: A szolgáltató adatai: Neve NORDTELEKOM Nyrt. Székhelye és postacíme 1074 Budapest, Dohány u. 12-14. Cégjegyzékszáma 01-10-046480 Adószáma 14921359-2-42

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről...

2015/25. SZÁM TARTALOM. 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2015/25. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2015. (VI. 29. MÁV-START Ért. 25.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Biztonságirányítási Kézikönyvéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 29/2015. (VI. 29. MÁV-START

Részletesebben

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl

Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl Páty Önkormányzat Képviselı-testületének a 17./1997. (IX.17.) Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévı lakások bérletérıl A Képviselı-testület a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre

Részletesebben

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek

Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek Szuperszerviz Általános vállalási feltételek A szolgáltató adatai Magyar Telekom Távközlési Részvénytársaság Székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl

1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e. az önkormányzati lakások bérletérıl LAD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2006.(I.30.) r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletérıl Lad Község Önkormányzat Képviselı-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1. A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 9/2016. (II. 05.) önkormányzati rendelet 1 A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ Külső Határok Alap IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM KÜLSŐ HATÁROK ALAP 2007 PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ AZ IRM/EUTAMO/33-3/2008. SZ. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ I. Külső Határok Alap I.1. Általános információk

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I Szegedi Deák Ferenc Gimnázium 6723 Szeged, József Attila sgt. 118-120. Tel.: (36) 62/620-180; Fax: (36) 62/620-186 OM azonosító: 029 744 E-mail: deak.ferenc.gimnazium@gmail.com honlap: www.dfg-szeged.hu

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

14 /1994. / V. 2./MÖK

14 /1994. / V. 2./MÖK 1 Helyi jogtár. Hatályos szöveg. (Módosította a 2/1995.(I.30.)MÖK sz. a 11/1995.(III.27.)MÖK sz., a 16/2000. (VII.20.)MÖK sz., a 3/2001./ II. 19./ MÖK sz. és a 15/2001.(X. 1.) MÖK sz., 11/2003.(IV. 25.)

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 47/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Orvosi Rendelő és a Fegyverneki Polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

2014/48. SZÁM TARTALOM

2014/48. SZÁM TARTALOM 2014/48. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 85/2014. (XII. 01. MÁV-START Ért. 48.) sz. vezérigazgatói utasítás a mobiltelefonok juttatási, jogosultsági és használati rendjéről... 2 Utasítások ÉRTESÍTŐ 85/2014.

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM - azonosító: 201062 A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 3. Jogszabályi háttér 4. 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 5. 1.1 AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem

Károli Gáspár Református Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Informatikai szabályzat 1 (SzMSz I.13. számú melléklete) 1 Az Informatikai szabályzatot a Szenátus 126/2010. (IX.29.) sz. határozatával fogadta el, hatályos 2010. október

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok

Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok 2. sz. melléklet Az anyagi biztosítékokra vonatkozó szabályok I. Általános rendelkezések 1. A biztosítékra vonatkozó szerződések megkötése és módosítása a munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ)

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Elfogadás: 2011. november 15. I. Fejezet Általános szabályok 1. Jelen Közalkalmazotti szabályzatot egyrészről a Nyíregyházi Főiskola (képviseli az intézmény

Részletesebben