Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kozák Tamás s. k. vezérigazgató"

Átírás

1 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról /2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzleti titkainak védelméről /2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. informatikai biztonsági szabályozásáról /2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. székházába történő be- és kiléptetésről, valamint a bent tartózkodás rendjéről /2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. által kiadott és a MÁV Cargo Zrt. üzleti tevékenysége során kötelezően alkalmazandó utasítások jegyzékéről /2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. sajtókommunikációs szabályzatáról szóló 34/2006. (VIII. 15.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról /2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás az ügyviteli utasításról szóló 16/2006. (IV. 21.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás 1. sz. módosításáról /2007. (I. 17.) HVH. sz. humánpolitikai vezérigazgató-helyettesi utasítás a MÁV Cargo Zrt. választható béren kívüli javadalmazási rendszer működtetésének szabályozásáról... 70

2 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról A MÁV Cargo Zrt. Igazgatósága által jóváhagyásra került a Szervezeti és Működési Szabályzat, melyet január 1-jétől kell alkalmazni. Jelen utasítás hatályba lépésével egyidejűleg az 1/2006. (I.23.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról és az azt módosító 23/2006. (V.18.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás hatályát veszti. Kozák Tamás s. k. vezérigazgató I.kötet Általános adatok és rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat helye, szerepe a MÁV Cargo Zrt. szabályozási és irányítási rendszerében A MÁV Cargo Zrt.-t, mint zártkörűen működő részvénytársaságot a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a MÁV Vagyonkezelő Zrt október 3-án alapította. Az Alapszabály tartalmazza a MÁV Cargo Zrt. működésére, szervezetére, irányítási rendszerére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. A Alapszabály meghatározza a Közgyűlésnek, a Társaság Igazgatóságának, Elnökének, Vezérigazgatójának, Felügyelő Bizottságának és Könyvvizsgálójának feladatait, hatáskörét, valamint az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság működésére vonatkozó alapvető rendelkezéseket. Az Alapszabály rendelkezései a Társaság valamennyi szervezete, tisztségviselője, vezetője és munkavállalója számára kötelezők, azzal ellentétes határozatok, döntések, intézkedések nem hozhatók. A Társaság ügyvezető szerve az Igazgatóság. Az Igazgatóság testületként látja el a Társaság ügyvezetését, az Alapszabályban meghatározott keretek között és a Közgyűlés eseti határozataiban foglaltaknak megfelelően. Az Igazgatóság ügyrendjét a Közgyűlés hagyja jóvá. Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása az Igazgatóság hatásköre. A Társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja. 2. A MÁV Cargo Zrt. adatai A Társaság cégneve: MÁV Cargo Árufuvarozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság A Társaság rövidített cégneve: MÁV Cargo Zrt. A Társaság székhelye: A társaság székhelye: 1133 Budapest, Váci út 92. A Társaság alapítója: (Cég) név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt. Cg: Székhely/lakcím: 1062 Budapest, Andrássy út (Cég) név: MÁV Vagyonkezelő Zrt Cg: Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 62. Az alapítás időpontja: október 3. Az alaptőke: ,- Ft, azaz Huszonkilencmilliárd-ötszázharminchárommillió-egyszáz-negyvenhatezer forint, ami húszmillió forint készpénzből és Huszonkilencmilliárd-ötszáztizen-hárommillió-egyszáznegyvenhatezer forint nem pénzbeli betétből áll. Cégjegyzékszám: Statisztikai számjel: Adószám: A Társaság tevékenységi köre A Társaság Alapító okiratban rögzített tevékenységi körei: A Társaság főtevékenysége: Vasúti szállítás A Társaság további tevékenységei: Időszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadás Fémmegmunkálás Vasúti, kötöttpályás jármű gyártása (javítása) Gépjárműjavítás Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás Közúti teherszállítás Rakománykezelés Tárolás, raktározás Egyéb szárazföldi szállítást segítő tevékenység Szállítmányozás (szállítással összefüggő csomagolás) Ingatlanberuházás, -eladás Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Ingatlankezelés Szoftverkiadás Egyéb szoftver-szaktanácsadás,-ellátás Műszaki kutatás, fejlesztés 2

3 Műszaki vizsgálat, elemzés Munkaerő-közvetítés Takarítás, tisztítás Csomagolás Máshova nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Máshová nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás Szennyvíz gyűjtése, kezelése Hulladékgyűjtés, -kezelés 4. A Társaság irányítása, felügyelete A Közgyűlés: A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alapszabály megállapításáról és módosításáról; b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról; c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása; d) a Gt 37. -ában foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, továbbá a felügyelő bizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása, továbbá a felügyelő bizottság elnökének kijelölése, e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása; f) döntés ha a Gt másként nem rendelkezik osztalékelőleg Þzetéséről; g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról; h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták, osztályok átalakítása; i) döntés az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény kibocsátásáról; j) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke felemeléséről; k) döntés ha a Gt. másként nem rendelkezik az alaptőke leszállításáról; l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról; m) döntés a saját részvény megszerzéséről; n) az igazgatóság elnökének megválasztása; o) a vezérigazgató felett az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása, munkaviszony létesítése, megszüntetése, javadalmazásának megállapítása; p) az Igazgatóság és a felügyelő bizottság ügyrendjének jóváhagyása; q) a felügyelő bizottság éves munkatervének jóváhagyása; r) az árufuvarozási üzletszabályzat Magyar Vasúti Hivatalhoz való benyújtásának jóváhagyása; s) a társaság 3-5 éves üzleti stratégiájának jóváhagyása; t) az éves üzleti- és beruházási terv jóváhagyása; u) döntés felmentvény adásáról a vezető tisztségviselők részére; v) döntés minden olyan kérdésben, amit a közgyűlés saját hatáskörébe von. A Társaság Igazgatósága Az igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az előterjesztése; b) évente jelentés készítése a közgyűlés részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról; c) negyedévente előterjesztés készítése a Felügyelő Bizottság részére az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről; d) gondoskodás a Társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről; e) a Közgyűlés döntésének kezdeményezése nyolc napon belül a Felügyelő Bizottság egyidejű értesítése mellett a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje a Gt (1) bekezdésében meghatározott ,- Ft alá csökkent, vagy a Társaságot Þzetésképtelenség fenyegeti, a Társaság Þzetéseit megszüntette, illetve vagyona a tartozásokat nem fedezi; f) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása, g) a tarifa- és árpolitika jóváhagyása; h) a bér- és szociálpolitika jóváhagyása; i) a portfolió-kezelési szabályzat jóváhagyása j) döntés gazdasági társaság alapításáról, működő gazdasági társaságban részesedés szerzéséről, növeléséről, csökkentéséről, megszüntetéséről, törzstőke emeléséről illetve leszállításáról, valamint a tulajdonolt társaságok számára mandátum kiadása ugyanezen tranzakciók tekintetében; k) döntés gazdasági társaság legfőbb szervének ülésére szóló mandátum kiadásáról, l) döntés a Társaság tulajdonát képező valamely vagyonelem (ingatlanok, ingók, értékpapírok, társasági részesedést megtestesítő vagyonelemek, forgalomképes jogok, követelések, továbbiakban egységesen: vagyonelem) tulajdonjogának átruházásáról, megterheléséről, ha az ügylet tárgyát képező adott vagyonelem könyv szerinti egyedi értéke az 500 millió Ft-ot meghaladja; m) kommunikációs szabályzat jóváhagyása, n) tervezési premisszák elfogadása; o) döntés térítés nélküli végleges vagyonátadásról, beleértve a visszaþzetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás összegét is de ide nem értve az elengedett, vagy harmadik személy részére engedményezett követe- 3

4 léseket, amennyiben annak összértéke egy üzleti év alatt meghaladja az 50 millió Ft-ot; p) döntés a nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolatfelvételről, a kapcsolattartás rendjéről, beleértve a külföldi képviselet, ügynökség létesítéséről való döntést is; q) követelés elengedése illetve engedményezése esetenként 50 millió forintot és/vagy évente összesen 500 millió forintot meghaladó összegben; r) döntés egy évnél hosszabb határozott időre kötött szerződések, vagy hat hónapnál hosszabb felmondási idejű szerződések jóváhagyásáról; s) tagság létesítése, megszüntetése társadalmi szervezetekben, ágazati érdekvédelmi egyesületekben, egyesülésekben, alapítványokban történő részvétel; t) a közgyűlési döntések végrehajtatása és annak ellenőrzése; u) döntés mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, de azokat jelentőségükre tekintettel az Igazgatóság saját hatáskörébe von, vagy a vezérigazgató Az ügy jelentőségére tekintettel az Igazgatóság elé terjeszt. Az Igazgatóság elnöke a) összehívja az Igazgatóság ülését; b) lebonyolítja az Igazgatóság írásbeli szavazását, értesíti az Igazgatóság tagjait a szavazás eredményéről; c) előterjeszti az Igazgatóság munkatervére és ügyrendjére vonatkozó javaslatokat; d) vezeti az Igazgatóság ülését; e) az Igazgatóság nevében összehívja a Társaság közgyűlését; f) a közgyűlés elé terjeszti az Igazgatóság közgyűlési hatáskörbe tartozó javaslatait; g) ellenőrzi a közgyűlési és igazgatósági határozatok végrehajtását; h) munkáltatói jogot gyakorol a vezérigazgató felett (kivéve a közgyűlés hatáskörébe tartozó munkáltatói jogokat); i) a Vezérigazgató prémiumfeladatainak meghatározása és a teljesítés értékelése; j) koordinálja a Társaság értékesítésével kapcsolatos előkészítő feladatokat. A Társaság vezérigazgatója A Társaság vezérigazgatóját a közgyűlés nevezi ki határozott időtartamra. A Társaság vezérigazgatójának főbb feladatai: a) képviseli a társaságot a közgyűlés, a Felügyelő Bizottság, az Igazgatóság, a hatóságok, kormányzati szervek és üzleti partnerek előtt; b) irányítja a társaság munkaszervezetét; c) koordinálja a társaság csoportstratégiájának kialakítását és irányítja annak megvalósítását; d) teljesítmény és hatékonysági követelményeket határoz meg és értékeli azok teljesítését; e) munkáltatói jogot gyakorol az általa irányított szervezetek vezetői felett, és dönt a munkáltatói jogkör gyakorlásának szervezeti rendjéről az alárendelt szervezetekben; f) irányít és ellát minden olyan feladatot, mely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság, illetve az igazgatóság elnökének kizárólagos hatáskörébe;. g) előkészíti és beterjeszti az előterjesztéseket, illetve tájékoztatókat az Igazgatóság, Felügyelő Bizottság, valamint a Közgyűlés részére, az Igazgatóság elnökének egyidejű tájékoztatásával; h) a Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozó l.) pont szerinti közbeszerzési eljárásokban, melyekben az eljárás megindítására vonatkozó előterjesztést az Igazgatóság hagyta jóvá tájékoztatja az Igazgatóságot az eljárás folyamatáról és eredményéről. A vezérigazgató jogosult a hatáskörébe tartozó feladatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között a Társaság további munkavállalóira átruházni. A vezérigazgató a tevékenységéről az Igazgatóságnak rendszeresen beszámol. A Társaság Felügyelő Bizottsága A felügyelő bizottság 3-6 tagból áll. Az első felügyelő bizottságot az alapítók nevezik ki május 31. napjáig, de legkésőbb a üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig. Ezt követően a felügyelő bizottságot a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés részére ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelő Bizottság köteles megvizsgálni a közgyűlés elé terjesztendő valamennyi lényeges üzletpolitikai jelentést, valamint minden olyan előterjesztést, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyre vonatkozik. A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról a közgyűlés csak a Felügyelő Bizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, vagy a Közgyűlés határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a Társaság vagy a részvényesek érdekeit, köteles a közgyűlés rendkívüli összehívását kezdeményezni. A Részvénytársaság ügyvezetésének ellenőrzése keretében a Felügyelő Bizottság a Bizottság elnökén keresztül az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású dolgozóitól írásban kérhet felvilágosítást, vagy jelentést. Az Igazgatóság tagja, illetve a megkeresett személy a megkeresésről köteles haladéktalanul értesíteni a Társaság vezérigazgatóját, az Igazgatóság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett. A megkeresett személy a Felügyelő bizottság által kért információt a felvilágosítást vagy jelentést kérő levélben meghatározott határidőben, en- 4

5 nek hiányában haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül a vezérigazgatón keresztül az Igazgatóság elnökének egyidejű tájékoztatása mellett írásban köteles a választ megadni a Felügyelő Bizottság számára. A Felügyelő Bizottság negyedévente jelentést kap az Igazgatóságtól az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról, a Társaság pénzgazdálkodásáról és befektetéseiről, azok eredményességéről, szabályszerűségéről és célszerűségéről. A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, és azt a Közgyűlés hagyja jóvá. A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A felügyelő bizottsági tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a Társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük megszegésével okozott károkért. A Társaság könyvvizsgálója A Részvénytársaság első könyvvizsgálóját az alapítók jelölik ki május 31. napjáig, de legkésőbb a üzleti évet lezáró beszámoló elfogadásáig. Ezt követően a könyvvizsgáló megbízatásának meghosszabbításáról, vagy új könyvvizsgáló kijelöléséről a közgyűlés határoz. A könyvvizsgáló betekinthet a Társaság könyveibe, az Igazgatóságtól, a Felügyelő Bizottság tagjaitól, illetve a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Társaság bankszámláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja. A könyvvizsgáló tanácskozási joggal az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság ülésére meghívható, illetve a könyvvizsgáló maga is kezdeményezheti ezen üléseken való részvételét. Ez utóbbi esetben a könyvvizsgáló kérelme csak különösen indokolt esetben utasítható vissza. A Társaság a számviteli törvény szerint elkészített beszámolójának valódiságát és jogszabályszerűségét a könyvvizsgálóval köteles ellenőriztetni. A könyvvizsgáló jelentése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a közgyűlés nem hozhat döntést. Emellett a könyvvizsgáló a közgyűlés elé terjesztett minden lényeges üzleti jelentést köteles megvizsgálni abból a szempontból, hogy az valós adatokat tartalmaz-e, illetve megfelel-e a jogszabályi előírásoknak. A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni. Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a Társaság vagyonának jelentős mértékű csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely az Igazgatóság vagy a Felügyelő Bizottság tagjainak törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés rendkívüli összehívását kezdeményezni. Nem lehet könyvvizsgáló a Társaság Alapítója, az Igazgatóság, a Felügyelő Bizottság tagja, valamint ezek közeli hozzátartozója, továbbá a Társaság munkavállalója e minőségének megszűnésétől számított három évig. A könyvvizsgáló felelősségére, a könyvvizsgálóra vonatkozó jogszabályokban, illetve a Polgári Törvénykönyvben meghatározott felelősségi szabályok az irányadók. 5. A Társaság képviselete A cégjegyzésre vonatkozó Alapszabályi előírások A társaság cégjegyzése akként történik, hogy a géppel vagy kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a cégjegyzésre jogosult jogosultsága szerint önállóan vagy más jogosulttal együttesen aláírja a nevét a hiteles cégaláírási nyilatkozatának megfelelően. A cégjegyzésre jogosultak: a vezérigazgató önállóan, az igazgatóság két tagja együttesen; két az Igazgatóság által erre felhatalmazott, a Társasággal munkaviszonyban álló munkavállaló együttesen. A Társaság valamennyi bankszámlája feletti rendelkezésre kettő cégjegyzésre jogosult, illetve a vezérigazgató által számla feletti rendelkezésre feljogosított két munkavállaló együttes aláírása szükséges. A cégképviselet, és a cégjegyzés részletes szabályai Cégképviselet A Társaság nevében képviselő útján lehet jognyilatkozatot tenni. (A jognyilatkozat a Társaság részére jogok szerzését, kötelezettségek vállalását tartalmazó bármilyen nyilatkozat, szerződés, megállapodás, meghatalmazás, jog elismerése, jogról való lemondás, harmadik személytől érkező megkeresésre adott nyilatkozat stb. tétele, aláírása). A képviselő eljárása alapján a cég válik jogosulttá, illetve kötelezetté. A cégképviselet alapulhat okiraton, a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített döntési hatáskörön vagy külön jogügyleten (meghatalmazás, megbízás). A cégképviseleti jogosultság formai alapja lehet: cégjegyzési jogosultság cégbírósági bejegyzése, vagy cégjegyzéken kívül polgári jogi meghatalmazás. A cégjegyzés és az azon kívüli (polgári jogi) képviselet joghatása azonos. A cégjegyzés és a képviselet egymással összefüggő, de nem azonos fogalmak. A cégjegyzésre való jogosultság magában foglalja a képviseleti jogosultságot. A cégjegyzés A cégjegyzés a társaság nevében tett írásbeli jognyilatkozatnak a cégjegyzésre jogosultak által a cég-nyilvántartásról a cégnyilvánosságról és a bírósági eljárásról 5

6 szóló törvény által meghatározott formában történő aláírása. A meghatározott forma az un. aláírási címpéldány, amely magában foglalja a cég elnevezését, a cégjegyzés módját és a cégjegyzésre jogosultak aláírásának mintáját. A cégjegyzés lehet önálló, vagy együttes. Ugyanaz a személy csak egyféle módon, azaz önállóan, vagy együttesen jegyezheti a céget. A munkavállalók cégjegyzési joga. Mind a Gt., mind az Alapszabály lehetővé teszi, hogy a Társasággal munkaviszonyban álló alkalmazottak cégjegyzési joggal legyenek felruházva. Az Alapszabályban foglaltak kivételével a cégjegyzéshez két képviseleti jogkörrel felruházott munkavállaló együttes aláírása szükséges. A cégjegyzési jogosultság hatásköri kereteit és korlátait a döntési és hatásköri lista tartalmazza. Az együttes cégjegyzésre jogosult munkavállalók köréről a vezérigazgató döntése alapján külön belső utasítás rendelkezik. Az alapszabály alapján együttes cégjegyzésre jogosultak (ABC sorrendben): Apavári József Asztalos István Dr. Gyenis Zsuzsanna Gyarmati Tamás Gyevnár Sándor Horváth Ottó Kovács Sándor Sirkó Terézia Völgyi Miklós A Gt., valamint az Alapszabály által meghatározott feltételek mellett önállóan jegyzi a céget a társasággal munkaviszonyban álló azon alkalmazott, aki a Társaság alaptevékenysége körébe tartozó, jogszabály alapján kötelező tartalommal meghatározott, közzétett, nyomdai úton előállított fuvarozási blanketta-szerződést köt, ideértve a szállítási okmányokat is. Ilyen munkakörök: az árufuvarozási tevékenység keretein belül: - árupénztáros, - raktárnok, - fuvardíjszámfejtő, - átmeneti pénztáros, - szállítmányozási előadó, - áruátadó, - áruátvevő, - segédraktárnok. A bankszámla feletti rendelkezési jog A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására a cégjegyzésre vonatkozó szabályok érvényesek. Ennek megfelelően: A Társaság valamennyi bankszámlája feletti rendelkezésre kettő cégjegyzésre jogosult együttes aláírása szükséges aki nem lehet azonos az utalványozás jogcímét meghatározó jognyilatkozat Társaság részéről történő aláírójával. A bankszámla feletti rendelkezési jogot a vezérigazgató névre szólóan az alább felsorolt beosztású munkavállalóknak adja meg, akik a Társaság valamennyi bankszámlája és alszámlája felett rendelkezhetnek pénzügyi vezérigazgató-helyettes, pénzügyi vezető, számviteli vezetője, valamint az általuk erre felhatalmazott, irányításuk alatt álló munkavállalók. A bankszámla feletti rendelkezésre és egyéb bankügyletekkel kapcsolatos aláírásra jogosultak körét az illetékes bankhoz be kell jelenteni. Cégjegyzéken kívüli (polgári jogi) képviseletre jogosultak köre: A cégképviselet cégjegyzéken kívüli formája a meghatalmazáson alapuló képviselet a Ptk. 29. (3) bekezdésében szabályozottak szerint. A polgári jogi képviselet érvényességének feltétele két képviseleti jogkörrel felruházott meghatalmazó személy együttes aláírása. Cégjegyzéken kívüli (polgári jogi) képviseletre jogosultak állandó meghatalmazással a központi munkaszervezetben (a Társaság székhelyén) a cégjegyzési joggal nem rendelkező vezetők, a végrehajtó egységekben a szolgálati egységek vezetői és az általuk kijelölt munkavállalók. Az állandó meghatalmazások során is be kell tartani azt az elvet, hogy szerződést a munkavállaló egyedül nem írhat alá, valamint azt, hogy írásbeli jognyilatkozatot az adott ügyben bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházott munkavállaló nem tehet. Cégjegyzéken kívüli (polgári jogi) képviseletre jogosultak eseti meghatalmazás alapján A szolgálati vezető a szervezeti egység hatáskörének megfelelő ügyekben a Társaság munkavállalóját, a képviselet terjedelmét konkrétan meghatározó eseti írásbeli meghatalmazásban képviseleti joggal ruházhatja fel. Az eseti meghatalmazások során is be kell tartani azt az elvet, hogy szerződést a munkavállaló egyedül nem írhat alá, valamint azt, hogy írásbeli jognyilatkozatot az adott ügyben bankszámla feletti rendelkezési joggal felruházott munkavállaló nem tehet. 6

7 A cégjegyzési jog gyakorlása Az Igazgatóság tagjait megillető cégjegyzési jog gyakorlásához az Igazgatóság döntésének megfelelően a vezérigazgató teremti meg a feltételeket a vonatkozó Ügyviteli Utasításban szabályozott módon. A vezérigazgató önálló cégjegyzési jogának gyakorlásakor az általános ügyviteli szabályok az irányadók. A munkavállalók együttes cégjegyzési joga gyakorlásánál egyik aláíróként a döntésre jogosult szerepel, míg a másik aláíró az adott szerv cégjegyzéken, vagy polgári jogi meghatalmazáson alapuló felhatalmazott munkavállalója. Vezetésben való munkavállalói képviselet, érdekképviselet A Társaság biztosítja a Munka Törvénykönyvében, a munkaviszonyra vonatkozó jogszabályokban és egyéb, a munkaviszonyra vonatkozó meghatározott jogokat az Üzemi Tanácsnak és a társaságnál képviselettel rendelkező érdekképviseleti szervezeteknek. A jogi képviselet A Társaság jogi képviseletére a Fővárosi Bíróságnál és a megyei bíróságoknál vezetett jogtanácsosi névjegyzékben nyilvántartott, és a Társasággal munkaviszonyban álló jogtanácsosok, valamint ügyvédi meghatalmazás alapján ügyvédi irodák, egyéni ügyvédek jogosultak. A jogi képviselet kívülálló harmadik személyekkel szemben és az eljáró hatóság illetve bíróság előtt korlátlan. Az eljáró jogi képviselő kötelezettsége, hogy nyilatkozattétel előtt a döntéshozatalra a DHL szerint illetékes döntéshozó előzetes jóváhagyását beszerezze. A jogtanácsosok szerződéskötésnél betöltött szerepét (szerződések jogi szignálása) külön utasítás tartalmazza. A normatív utasítások hierarchiája és kiadásának rendje A normatív utasítás olyan társasági szabályozás, amely tartósan illetve átmeneti jelleggel jogokat és kötelezettségeket állapít meg a társaság egésze vagy annak egy, illetve több szervezete, a munkavállalók meghatározott csoportjára vonatkozóan. A normatív utasítás a társaság üzleti és funkcionális folyamatait szabályozza a folyamat- szervezés általános követelményeinek megfelelően. Normatív utasítás kiadására jogosult: a vezérigazgató (VIG) a vezérigazgató-helyettesek (VIG.h.) Normatív utasításokkal kell szabályozni valamennyi főtevékenységi kör lényeges folyamatát. A normatív utasítások nem lehetnek ellentétesek az Alapszabály előírásaival, a Közgyűlés határozataival, az Igazgatóság határozataival és jelen SZMSZ előírásaival. A társasági normatív utasítások hierarchiája követi a kiadásra jogosultak közötti hierarchiát. A normatív utasítások közzétételéért, nyilvántartásáért és belső normarendszer konzisztenciájáért a koordinációs vezető felelős. A normatív utasítások kiadásának részletes szabályait vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A szerződéskötések rendje A Társaság nevében szerződéses kötelezettségeket, illetve szerződéses jogokat csak cégjegyzési és képviseleti joggal felruházott munkavállaló vállalhat, illetve szerezhet. A szerződés megkötésére vonatkozó jogosultságok korlátozásait a DHL tartalmazza. Ha a szerződést kötő munkavállaló a hatásköri korlátozásokat megsérti, vele szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója vizsgálatot rendelhet el, és a vétkes kötelezettségszegést szankcionálhatja az erre vonatkozó szabályok szerint. Szerződésben vállalható Þzetési kötelezettség mértékét a szerződést megkötő szervezeti egység üzleti tervben meghatározott, és még fel nem használt kerete (beruházási keret, jóváhagyott projekt keret, költségkeret) is meghatározza. Olyan, a Társaság számára kötelezettségvállalást tartalmazó szerződést tilos megkötni, mely kötelezettségvállalás teljesítésére a jóváhagyott üzleti tervben nincs szabad fedezet. Valamennyi szerződés előkészítése során az elvárható gondossággal és körültekintéssel kell eljárni, és a szerződés feltételeit a Társaság üzleti érdekeinek elsődlegességét érvényesítve kell kialakítani. A szerződéses partnert főszabályként versenyeztetés útján kell kiválasztani, különösen, ha a Társaság a megkötendő szerződés alapján: szolgáltatást, árut, berendezést, anyagot, tárgyi eszközt, egyéb vagyonelemet kíván beszerezni, vagy ilyen vagyonelem használati jogát kívánja megszerezni, ingatlant, tárgyi eszközt, társasági részesedést vagy egyéb vagyonelemet kíván értékesíteni, vagy annak használati jogát átengedni. A szerződéskötések előkészítése során maradéktalanul érvényesíteni kell a közbeszerzésre és a tisztességes piaci magatartásra vonatkozó jogszabályi előírásokat. A szerződéskötésekre vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A belső kapcsolattartás rendje A Társaság működése, az egyes feladatok eredményes végrehajtása érdekében a kapcsolattartás a Társaság teljes szervezetén belül korlátozás nélkül szabad. A Társaságon belül érvényesülnie kell azon elvnek, hogy az egyes szervezeti egységek vezetői, dolgozói a 7

8 szervezeti egység SZMSZ-ben rögzített feladata és hatásköre által meghatározott körben kezdeményezhetik és tarthatják fenn a kapcsolatot más szervezetek vezetőivel, képviselőivel. A Társaság valamennyi vezetője és munkavállalója köteles a belső szervezeti egységektől érkező megkereséseket megválaszolni, a kért segítséget vagy véleményt megadni. Kapcsolattartás a médiával, a sajtónyilatkozatok rendje Sajtó részére nyilatkozatot a MÁV Cargo Zrt. nevében csak az erre feljogosított munkavállaló tehet. A sajtónyilatkozatok során minden nyilatkozónak gondoskodni kell az üzleti titok védelméről, és köteles a Társaság érdekeit tiszteletben tartani, a Társaság jó hírnevét nem csorbítani. A sajtónyilatkozatok rendjére vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 6. A munkaszervezet belső tagolása, a működés alapelvei A munkaszervezet működési elvei és keretei A Társaság munkaszervezetét a vezérigazgató irányítja. A vezérigazgató feladata a társaság külső környezetének, kapcsolatainak proaktív menedzselése, az EU- forrással megvalósítható fejlesztések és a külső kommunikáció irányítása valamint a működés ellenőrzése. A vezérigazgató feladata az üzleti tevékenységek és a kapcsolódó funkciók irányítása. Az egyes szakterületek irányítását elsődlegesen a funkciók szerint elkülönülő feladatkörű vezérigazgatóhelyettesek végzik. A funkcionális és szolgáltató tevékenységek (támogató tevékenységek) A támogató tevékenységeket végzők feladata a funkcionális stratégiák, továbbá a MÁV Cargo Zrt. irányítását biztosító politikák és rendszerek kialakítása, működtetése. Csoportirányítási funkcionális feladatokat látnak el a vezérigazgató által delegált hatáskörrel a: belső ellenőrzési jogi IT biztonság, munkavédelem, tűzvédelem kommunikáció szakterületeit irányító vezetők. Ez az irányítás elsődlegesen stratégiák, politikák kialakításával, továbbá rendszerek, eljárások, szabályok kidolgozásával és betartásuk ellenőrzésével történik. Vezetői együttműködési fórumok A vezetők nemcsak területük szakmai vezetői, hanem a vezetői team tagjai, ezért velük szemben alappal elvárható követelmény, hogy a különböző vezetői értekezletek elé kerülő témákkal kapcsolatban felelősen foglaljanak állást. Véleményalkotásuk során elsődlegesen a MÁV Cargo Zrt. érdekeit kötelesek képviselni, és kötelesek a társasági optimum kialakítására törekedni. Állásfoglalásukban, vélemény-alkotásukban saját szakmai területük szempontjait és megközelítési módját kell érvényre juttatniuk. Kompetenciájukba nem tartozó témákban is véleményt alkothatnak, tiszteletben tartva az illetékes kollégák szakmai kompetenciáját. A munkában az együttműködés a vezérlő elv. A testületi vita lezárása és a vezetői döntést követően eltérő véleményt nem képviselhetnek. A Társaság vezetésének alapelve a csapatmunka. Vezérigazgatói vezetői értekezlet A napi munkavégzés során a vezérigazgató bevonja az alárendelt vezetőket az ő kompetenciájaként megjelenő hatáskörök gyakorlásába. Ennek fóruma a vezérigazgatói vezetői értekezlet, amely a vezérigazgató munkáját támogató tájékoztató, véleményező, döntés-előkészítő, a végrehajtást koordináló, ellenőrző testület. A vezérigazgatói vezetői értekezletnek, mint testületnek nincs önálló döntési hatásköre. A vezérigazgatói vezetői értekezlet tagjai a vezérigazgató, és az általa meghatározott vezetők. A vezérigazgatói vezetői értekezlet részletes működési szabályait vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 7. Általános működési szabályok A munkavállalókra vonatkozó általános rendelkezések A munkavállalók a Munka Törvénykönyvében, a MÁV Cargo Zrt. Kollektív Szerződésében és munkaszerződésükben valamint egyéb munkaviszonyra vonatkozó szabályokban előírt jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése útján a munkaszerződésükben vagy tevékenységi jegyzékükben előírtak, és az ennek keretei között kiadott szóbeli munkáltatói utasítás maradéktalan végrehajtásáért felelősek. A vezetőkre vonatkozó általános rendelkezések A vezető állású munkavállalók az általuk irányított szerv, szervezeti egység jelen SZMSZ-ben rögzített feladatainak megvalósítása céljából koordinálják és irányítják az adott szerv, szervezeti egység munkáját a Munka Törvénykönyvében, a MÁV Cargo Zrt. Kollek- 8

9 tív Szerződésében a munkáltatót megillető jogok, illetve kötelezettségek részbeni vagy teljes gyakorlása, illetve teljesítése útján, teljes és közvetlen felelősség mellett. A társaság valamennyi vezetői feladatokat ellátó munkavállalója köteles elsődlegesen a társaság stratégiai célkitűzéseinek és éves üzleti tervének megvalósulása érdekében végezni munkáját, valamint irányítani a vezetése alá tartozó szervezeti egységek tevékenységét. Ennek keretében legfontosabb feladatai: a vezetése alatt álló szervezeti egység(ek) munkájának megszervezése, szükség szerinti szabályozása, szakmai irányítása és ellenőrzése, a munkavállalók feladatainak általános és operatív meghatározása, munkaköri leírásban vagy munkaköri és tevékenységi jegyzékben való rögzítése, azok kiadása és éves felülvizsgálata, az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, a vagyon- és tűzbiztonsági szabályok betartása és betartatása, megfelelő munkamegosztás biztosítása, a feladatköréhez tartozó belső és külső tájékoztatási, valamint egyéb kapcsolattartási kötelezettségek teljesítése, az üzleti titok megőrzése, megőrzésének biztosítása, a hatályos jogszabályok, belső szabályzatok, rendelkezések, utasítások, valamint a bizonylati fegyelem betartása és betartatása, ennek körében kiemelten a Kollektív Szerződés és a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásainak betartása, az irányítása alá tartozó munkavállalók munkájának folyamatos ellenőrzése, minősítése, értékelése, és a munkavállalók képességeinek fejlesztése, saját szakmai tudásának folyamatos fejlesztése, vezetői beosztása megszűnésekor munkakörének a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzítettek szerinti átadása, a szervezeti egység tevékenységi körébe tartozó vagy eseti utasítás alapján végzendő feladatok határidőben történő hibamentes és gazdaságos elvégzése, az egyes szervezeti egységek, illetve munkavállalók között az együttműködés biztosítása, az egymásra épülő feladatok határidőben történő elvégzése érdekében a társasági érdekek maximális biztosítása mellett. A társaság valamennyi vezetői munkakört betöltő munkavállalója munkajogilag, büntetőjogilag, felelős az előírt munkafeladatok körültekintő, megfelelő gondossággal történő elvégzéséért, intézkedéseiért, utasításaiért, ellenőrzési kötelezettségének megfelelő teljesítéséért, valamint mindazokért az intézkedésekért, amelyeket munka-, és hatáskörének megfelelően megtett, illetve megtenni elmulasztott. Anyagi felelősségének körét és mértékét az Mt. és a Kollektív Szerződés határozza meg. A munkáltatói jogkörök gyakorlása A munkakörre vonatkozó feladat-, hatáskör és felelősség pontos és egyértelmű meghatározására munkaszerződésben kell rendelkezni, a munkaköri kötelezettségekről munkaköri leírást kell készíteni. Az elkészítésről, illetve a folyamatos karbantartásról a munkáltatói jogkör gyakorlójának haladéktalanul gondoskodnia kell, dokumentálható átadás mellett. Az Alapszabálynak és a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően a MÁV Cargo Zrt-vel munkaviszonyban állók vonatkozásában a munkáltatói jogkört a MÁV Cargo Zrt. vezérigazgatója gyakorolja. A vezérigazgató a munkáltatói jogkör gyakorlását az ezen szabályzatban foglaltak szerint más vezető beosztású munkavállalók részére jogosult átruházni. A vezérigazgató jogosult egyedi intézkedéssel az ezen szabályzat szerinti jogkört megváltoztatni, azt magához vonni, vagy azzal más személyt megbízni. A munkáltatói jogkör gyakorolására vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. A munkáltatói jogok gyakorlása során hatásköri ütközés esetén (pl. vizsgálat, szankció kiszabása) a KSZ előírásai szerint kell eljárni. Vezetői munkakör betöltésének főbb szabályai Vezetői munkakört betölteni: az erre irányuló munkaszerződés kötésével, érvényes MÁV Cargo munkaszerződés módosításával határozatlan időre lehet. Határozott időre tölthető be a vezetői munkakör: a vezető munkakör ellátására irányuló megállapodáson alapuló megbízással, kivételes esetben (vezérigazgatói engedéllyel) munkaszerződés kötésével, illetőleg hatályos munkaszerződés meghosszabbításával, módosításával. A MÁV Cargo Zrt-vel már munkaviszonyban álló munkavállalóval kötött megállapodásnak tartalmaznia kell a megbízás visszavonásának lehetőségét, illetőleg a megbízás időtartamának leteltét követően a munkavállaló munkajogi helyzetével kapcsolatos kérdéseket is (eredeti vagy más munkakörbe helyezés, munkaviszony megszüntetés). A megbízást a megbízó a munkavállaló előzetes, az indokokat tartalmazó és írásbeli értesítését követően vonhatja vissza. A vezetői munkakörök betöltésével kapcsolatos, illetőleg a mérlegelést igénylő ügyek döntésre való előkészítése az illetékes személyügyi tevékenységet ellátó szervek feladata. 9

10 A munkakör átadás-átvétel szabályai A vezetői szintű munkavállalók munkaviszonyuk megszűnése vagy más munkakörbe történő helyezésük esetén a munkakörüket átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az új vezetőnek, ha a vezető felmentésével egyidejűleg új vezetőt neveztek ki, vagy bíztak meg. Amennyiben az új vezető kinevezésére vagy megbízására még nem került sor, a munkakör átadás-átvételi eljárás másik résztvevője a szolgálati felettes által meghatározott személy. A munkakör átadás-átvétel során maradéktalanul Þ- gyelembe kell venni az ügyviteli rendelkezésben foglaltakat. A munkaviszony megszűnését, illetőleg más munkakörbe helyezést tartalmazó munkáltatói intézkedésben vagy közös megegyezésben a munkakör átadásának idejére és körülményeire utalni kell. A munkakör átadás-átvételről jegyzőkönyvet kell készíteni, és a kinevező elé kell terjeszteni jóváhagyásra. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az átadás-átvételben szereplő személyeket és az eljárás időpontját, az átadott munkakörrel kapcsolatos általános jellegű tájékoztatást, az átadott konkrét ügyek és az azokban teendő intézkedések megnevezését, valamint az azokkal kapcsolatos megjegyzéseket, egyéb részletes adatokat, körülményeket, az átadóátvevő aláírását. Az átadás-átvételi eljárást a vezető felmentésének hatályba lépését megelőzően be kell fejezni. A beosztott munkavállalók személyében bekövetkezett változások esetén ezeket a szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a közvetlen szolgálati felettes részére kell jóváhagyásra benyújtani. A helyettesítés szabályai A távollévő vagy az adott szerv, szervezeti egység vezetésében akadályozott vezetőt az általa megbízott munkavállaló helyettesíti. Ilyen rendelkezés hiányában a közvetlen szolgálati felettes jogosult a helyettesítő személyének írásban történő megbízással való kijelölésére. Együttműködési kötelezettségek és szabályok A Társaság munkaszervezetének munkavégzésére az általános érvényű meghatározó elv az együttműködési kötelezettség az egyes szervezetek, illetve azok vezetői és munkavállalói között. Amennyiben egyenrangú szervezeti egységek között a végrehajtást akadályozó véleményeltérés marad fenn, az ügyet közös előterjesztés kíséretében az egy szinttel feljebb álló közös vezető elé kell utalni döntésre, aki e döntési jogát más vezetőre átruházhatja. A Társaságnak függetlenül attól, hogy tevékenységeit különböző, esetleg földrajzilag is differenciált szervezeti egységekben folytatja partnereivel szemben egységes egészként kell fellépnie. Ennek a fellépésnek bármely egységen keresztül történjen is az a társasági érdeket kell kifejeznie. A társasági érdek előmozdítása, a társaságon belüli vezetői előírások betartása, végrehajtása az egyes szervezeti egységek részéről koordinatív, összehangolt munkát igényel. Ha az egységek olyan feladatot kapnak, illetve vállalnak, amelyet közösen kell megoldaniuk, vagy amelyek megoldásához többirányú szakértelem szükséges, azt célorientált együttműködésben, az együttműködés általános szabályainak alkalmazásával kell végrehajtani. A MÁV Cargo Zrt. jelen SZMSZ-ben szabályozott tevékenységeinek együttműködő módon történő végrehajtásáért a leírásokban megnevezett vezetők a felelősek. Amennyiben felelős személy nincs megjelölve, a feladat teljesítésében érdekelt szervezeti egység vezetője. A belső együttműködés általános szabályai: a munkakapcsolatba került dolgozók kötelesek az adott feladat megoldásában öntevékenyen együttműködni és a társasági érdek maximális érvényre juttatása érdekében dolgozni, a tennivalók meghatározásában olyan megegyezésre kell törekedni, hogy az a feladat sikeres teljesítését biztosítsa, a megegyezésnek olyan időpontig kell létrejönni, amíg az a feladat végrehajtás határidejét nem veszélyezteti, az együttműködésben olyan gondossággal kell részt venni, mintha a teljes feladat saját feladat lenne, a végrehajtás során kötelesek egymásnak a munkatárs által kért információkat megadni, illetve minden olyan információt kérés nélkül is átadni, ami a munkatárs munkáját segítheti, az együttműködés során kötött szóbeli megállapodásoknak egyenértékűeknek kell lenni az írásban rögzítettekkel, a közösen hozott határozatokat úgy kell végrehajtani, mintha az közös vezetői utasítás lenne, amennyiben a végrehajtásban akadályok merülnek fel, kötelesek erről egymást tájékoztatni, új megállapodást kötni és azt az előzőekben rögzített szabályok szerint végrehajtani, amennyiben az együttműködésre kötelezettek nem tudnak megegyezni, akkor döntésért a közös felső vezetőhöz kell fordulni. Összeférhetetlenség Döntési hatáskörrel vagy szerződéskötési jogosultsággal felruházott valamennyi munkavállaló köteles bejelenteni saját és Ptk b) pont szerinti közeli hozzátartozójának gazdasági érdekeltségeit (tulajdonosi érdekeltség 10

11 gazdasági társaságban, vezető tisztségviselés gazdasági társaságban vagy egyéb jogi személyben). A munkavállaló nem vehet részt olyan döntés meghozatalában vagy szerződés megkötésében, mely döntés vagy szerződés alapján közeli hozzátartozója, vagy gazdasági érdekkörébe tartozó jogi személy válik a Társasággal szemben jogosulttá. Az összeférhetetlenségre vonatkozó részletes szabályokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. Az üzleti titok védelme A Társaság valamennyi munkavállalója köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot, valamint a Társaságra illetve tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú információkat megőrizni. A munkavállaló ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személynek olyan adatot, amely munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a Társaságra vagy más személyre hátrányos következményekkel járna. Az üzleti titok védelmére vonatkozó részletes előírásokat vezérigazgatói utasítás tartalmazza. 11

12 A MÁV Cargo Zrt. szervezeti felépítése Üzemeltetés Fuvartechnológia Szállításmenedzsment Járm"menedzsment Szombathelyi Regionális igazgatóság Vezérigazgató Jog Tul. és bef. kapcsolatok Biztonság és védelem Kommunikáció Min!ségirányítás Kereskedelem és üzemeltetés Marketing Kereskedelem Értékesítés Ügyfélszolgálat Kombinált fuvarozás Korridormenedzsment Miskolci Regionális igazgatóság Szegedi Regionális igazgatóság Szolgáltatási központok Kontrolling és portfoliókezelés Kontrolling Koordináció Portfoliókezelés Információ technológia Bels! ellen!rzés Pénzügy Humáner!forrás menedzsment Treasury Munkaügyi kapcsolatok Bels! kommunikáció F!könyvel!ség Személyügy Pénzügy és követeléskezelés Kompenzáció és humán kontrolling Beszerzés-beruházás menedzsment Szervezetfejlesztés és képzés Bevétel-ellen!rzés Humánpartner 12

13 1. sz. melléklet A MÁV Cargo Zrt Igazgatóságának tagjai: Elnöke: Dióssy Gábor Tagjai: Kozák Tamás Érsek Ákos Dr. Novoth Katalin Kovács Imre Petrilla György Zsoldos Marianna A MÁV Cargo Zrt felügyelő bizottságának tagjai Elnöke: Kende Gábor Tagjai: dr. Erb Szilvia Pál Gábor László Péter Munkavállalói tagként: Mózes Tibor Zlati Róbert 2. sz. melléklet Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti egységek leírása Vezérigazgató Célja: A társaság munkaszervezetének irányítása és ellenőrzése az Alapító Okirat és a Szervezeti és Működési Szabályzat keretei között, az Alapító és az Igazgatóság döntéseinek megfelelően. Feladata: 1. A társaság képviselete az alapító, a hatóságok és a szakmai és társadalmi partnerek felé. 2. A társaság munkaszervezésének irányítása. 3. A társaság csoportstratégiája kialakításának és megvalósításának irányítása. 4. Teljesítmény és hatékonysági követelmények meghatározása, és azok teljesítésének értékelése. 5. A társaság nemzetközi kapcsolatrendszerének irányítása. 6. Minden olyan feladat irányítása és ellátása, mely nem tartozik a Közgyűlés vagy az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe. Tulajdonosi és befektetői kapcsolat Célja: A Társaság jelenlegi tulajdonosával és potenciális tulajdonosaival való kapcsolattartás. Feladata: 1. A Társaság tulajdonosával és annak felügyeleti szervével (GKM) rendszeres kapcsolattartás. 2. A MÁV Zrt.-nél a MÁV Cargo Zrt. privatizációjának végrehajtására alapított projekttel történő folyamatos kapcsolattartás, a projekt állásáról rendszeres beszámolás az elnök és a vezérigazgató részére. 3. A Társaság privatizációjának lefolytatásában érintett szereplőkkel, partnerekkel, tanácsadókkal való kapcsolatrendszer kialakítása és működtetése. 4. A privatizáció kapcsán felmerülő elemzési, adatszolgáltatási feladatok koordinálása. 5. Közreműködés a munkavállalói részvényjuttatás rendszerének kialakításában. 6. A privatizáció során a Társaságot érintő feladatok koordinálása. 7. Sikeres privatizáció lebonyolítása után kapcsolattartás az új tulajdonossal. Koordináció Célja: A MÁV Cargo Zrt. vezérigazgató munkájának koordinatív támogatása. Feladata: 1. A vezérigazgató titkársági munkájának ellátása. 2. Felsővezetői szintű rendezvények szervezése. 3. Jelentések, előterjesztések elemzése, véleményezése. 4. A vezérigazgató által közvetlenül irányított egységek eszközgazdálkodásának, létszám és bérgazdálkodásának, valamint helyiséggazdálkodásának koordinációja. 5. Nemzetközi tevékenységek szervezése, nyilvántartása. 6. Nemzetközi szervezetbeli tagság nyomon követése. 7. Kiutazások szervezése, adminisztrációja. 8. Kapcsolattartás a MÁV Zrt-vel és más szervezetekkel. 9. Mecenatúra és PR célú szponzorálási, támogatási rendszer kialakításában való közreműködés. 10. K+F tevékenység koordinációja. 11. Általános igazgatási feladatok ellátása és ügykezelési szolgáltatások koordinálása. 12. A vállalati utasítási rendszer kialakítása és működtetése, utasítások közzététele, nyilvántartása, utasításokkal kapcsolatos adatszolgáltatás. Kommunikáció Célja: A Társasági integrált kommunikációs rendszer külső kommunikációs szegmensének kialakítása és működtetése. Feladata: 1. Csoport szintű kommunikációs stratégia kidolgozása, végrehajtása. 13

14 2. Társasági szintű, szóvivői feladatok ellátása. 3. Kommunikációs rendszerek, szabályok kidolgozása és működtetése. 4. Külső kommunikáció egységesítésének biztosítása, koordinálása Csoport szinten is. 5. Média kapcsolatok rendszerének kialakítása és működtetése. 6. Mecenatúra és PR célú szponzorálási, támogatási rendszer kialakításában való közreműködés. 7. Társasági szintű rendezvények koordinálása. 8. Társasági PR tevékenység koordinálása. Minőségirányítás Célja: Biztosítani a Társaság minőségirányítási elvárásoknak megfelelő működését. A minőségirányítási tevékenység társasági szintű irányítása, koordinálása, a szolgáltatások minőségének javítása. Feladata: 1. A Társaság egész területén a minőségirányítási rendszerek kiépítése és működtetése. 2. Az árufuvarozás fő folyamatainak minőségirányítási rendszerbe illesztése, a folyamatleírások elkészítésének koordinálása a folyamatokban meghatározott feladatok szétosztása a regionális igazgatóságok minőségirányítási felelősei között, valamint a folyamatok végrehajtásának ellenőrzése. 3. Szakmai támogatást nyújtása a főfolyamatok-támogató folyamatok kapcsolatrendszerének kialakításához, a folyamatokon keresztül a szolgáltatás minőség javításához. 4. A minőségirányítási oktatások irányítása és ellenőrzése, melyek keretében elősegíti a vevői követelményekkel kapcsolatos tudatosságot a társaság minden szintjén. 5. A minőségirányítási belső auditok, esetleg kiegészítő auditok tervezéséről, irányításáról, megszervezéséről és ellenőrzéséről való gondoskodás. 6. Kapcsolattartás külső felekkel, vevőkkel, beszállítókkal a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos ügyekben. 7. A társaság önértékelési szempontrendszerének kidolgozása, az önértékelés előkészítése, végrehajtásának irányítása. Belső ellenőrzés Célja: Védi a MÁV Cargo Zrt. eszközeit, valamint a tulajdonosok érdekeit és hozzájárul a MÁV Cargo Zrt. sikeres működéséhez. Vizsgálja, hogy a MÁV Cargo Zrt. belső kontroll rendszere megfelelően és hatékonyan működike és konstruktív javaslatokat tesz a kontroll rendszer javítása érdekében. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi a jelenlegi és a bevezetésre kerülő munkafolyamatok kockázatait. Feladata: 1. Kidolgozza az öt éves stratégiai-, valamint az éves ellenőrzési tervet. 2. Elvégzi a tervezett vizsgálatokat, illetve végrehajtja az ad hoc megbízásokat, amelyekről vizsgálati jelentéseket készít. 3. Megvizsgálja az eljárásrendeket és a folyamatokat annak érdekében, hogy biztosítsa azoknak a MÁV Cargo Zrt. alapelveivel, terveivel és a belső szabályzataival való összhangját. 4. Vizsgálja a vezetői és a folyamatba épített ellenőrzés működését. 5. Elemzi és értékeli a vizsgálatok megállapításaival összefüggésben feltárt kockázati tényezőket, ajánlásokat tesz és összegzi a vizsgált területek észrevételeit. 6. Folyamatosan nyomon követi a külső és belső vizsgálatok ajánlásaira megtett intézkedéseket, valamint a külső felügyeleti szervek és a Felügyelő Bizottság vonatkozó határozatainak végrehajtását. 7. Az ellenőrizhetőség szempontjából, a törvényesség, a biztonság, az áttekinthetőség Þgyelembevételével állandó véleményezője a kiadásra kerülő belső szabályzatoknak. 8. Felkérésre tanácsadóként részt vesz az új folyamatok és számítástechnikai rendszerek bevezetésében, a könyvvizsgáló és a felügyeleti szervek vizsgálataiban. 9. Korszerűsíti a belső ellenőrzési módszereket és karbantartja a Belső Ellenőrzési Rendszer Szabályzatait. Jog Célja: A MÁV Cargo Zrt. jogi képviseletének ellátása, a társaság törvényes működésének felügyelete, a vállalat tevékenységének jogi támogatása, valamint az árufuvarozási és szállítmányozási szerződéseken alapuló kártérítésekkel kapcsolatos felszólamlások kivizsgálása, elbírálása, vámterhek és vámigazgatási bírságokra vonatkozó ügyek vizsgálata és intézése. Feladata: 1. A társasági működés jogszerűségének folyamatos vizsgálata, és a szükséges intézkedések megtétele. 2. A társasági belső normarendszer jogi kontrollja, jogszabályváltozások átvezetése. 3. Szerződéskötési rendszer jogi felügyelete, szerződéskötések jogi támogatása. 4. A társaság jogi képviselete bíróságok, hatóságok előtt. 5. Peren kívüli megegyezések előkészítése során a MÁV Cargo Csoport érdekeinek érvényesítése. 6. A társaság vezetői fórumainak jogi támogatása. 7. A társaság működésével összefüggő folyamatok, illetve feladatok elvégzéséhez szakértői, jogi szolgáltatás nyújtása, valamint az ebben résztvevő ügyvédi irodák, ügyvédek munkájának irányítása, tevékenységük koordinálása. 14

15 8. Közreműködés a vállalati utasítási rendszer kialakításában és működtetésében. 9. Társasági jogi és cégbírósági ügyek intézése. 10. Jogszabály értelmezési kérdésekben állásfoglalás a felső vezetés és az egyes szervezeti egységek részére. 11. A belföldi és nemzetközi árufuvarozási szerződésre alapított kártérítési és kötbérkövetelési felszólamlások, valamint szállítmányozói hibából eredő reklamációk kivizsgálása, elbírálása, intézése. 12. A vasúti árufuvarozás során a jogellenesen belföldi forgalomba került vámáruk után Þzetendő vámterhek és vámigazgatási bírságokra vonatkozó ügyek kivizsgálása és intézése. Fellebbezés elkészítése és előterjesztése, indokolt esetben aktív per kezdeményezése a VPOP-val szemben. 13. Az árukárok fuvarozói felelősségbiztosításon alapuló érvényesítése, szolgáltatás ellátására szerződött vállalkozásoknál a tevékenységi körükben felmerült felelősség esetén a kiþzetett kártérítés tovább terhelése az érintett vállalkozás felé. 14. A kárjegyzőkönyvek feldolgozása, nyilvántartása, kárstatisztikai adatok hálózati szintű nyilvántartása, kimutatások, elemzések összeállítása. 15. A visszkereseti tevékenység ellátása belföldi forgalomban az előírt határidőn belül nem rendezett, nemzetközi forgalomban pedig valamennyi hiányt és fölöst, vagy kártérítési felszólamlás tárgyát képező küldemény vonatkozásában. 16. A nemzetközi árufuvarozási szerződésből eredő kárkiþzetések esetében egyeztetés a társvasutakkal a felosztásban való részvétel és a határidők vonatkozásában, valamint a kárkiþzetések AIM szerinti felosztása a fuvarozásban részes vasutak között. 17. A káresemények és vagyonbiztonságot sértő cselekmények kivizsgálása. A kártérítési vizsgálat során feltárt árukezelési mulasztásokról, és egyéb észlelt hiányosságokról, az Üzemeltetés tájékoztatása. Információ technológia Célja: A társaság IT stratégiájának megalkotása, a stratégiát megvalósító informatikai fejlesztések végrehajtása, az informatikai szolgáltatások igénybevételének menedzselése, a központosított felhasználói feladatok végzése. Feladata: 1. Az informatikai stratégia összeállítása, karbantartása, megvalósítása. 2. Informatikai feladatok, projektek deþniálása, végrehajtásuk irányítása. 3. Hardver- és szoftverfejlesztések műszaki tartalmának meghatározása illetve jóváhagyása. 4. Az informatikai alkalmazás-portfolió követő-fejlesztéseinek konzisztens végrehajtása. 5. A végfelhasználók támogatása. 6. Az informatikai szolgáltatások megrendelése, teljesítésének felügyelete. 7. Az informatikai szabályozások elkészítése. 8. Az informatikai biztonság kívánatos szintjének biztosítása. Biztonság és védelem Célja: A MÁV Cargo Zrt. a működéséhez szükséges, a munka-, környezet-, tűzvédelmi törvényekben, jogszabályokban előírt követelményeknek megfeleljen, a meghatározott személyi, tárgyi, és szervezeti feltételekkel rendelkezzen. A Társaság stratégiájára alapozott munka-, környezet-, tűzbiztonsági és vagyonvédelmi stratégia kialakítása, rendkívüli, köz és vagyonbiztonságot sértő események vizsgálati, nyilvántartási, értékelési rendszerének felügyelete, működtetése, ellenőrzése. Feladata: 1. A MÁV Cargo Zrt. tűzvédelmi, munkavédelmi, környezetvédelmi, biztonsági, vagyonvédelmi igényeinek meghatározása, a MÁV Cargo Csoport stratégiájához igazodó biztonsági, környezetvédelmi politika, balesetvizsgálati, kárelhárítási, tűz-, és munkavédelmi utasítások kidolgozása. 2. Biztonsági, környezeti kockázatok felmérése, elemzése, javaslattétel a kockázatok csökkentésére. 3. Biztonság és védelmi irányítási rendszerek kialakítása, működtetése. 4. A baleseti értesítési és vizsgálati rendszer kialakítása, működtetése. 5. Az üzembiztonsági ellenőrzések végzése, elemzések kidolgozása. 6. Balesetek, tűzesetek és vagyonbiztonságot sértő esetek, veszélyes áru ellenőrizetlen szabadba jutásától előforduló esetek vizsgálati, nyilvántartási, beszámolási és értékelési rendszerének kidolgozása, a rendszerek működtetése. 7. A Társaság biztonsági helyzetének rendszeres elemzése, értékelése, az eredményekről tájékoztatás készítése. 8. Biztonsági és védelmi feladatok Társasági szintű végzése. 9. A titokvédelmi és az adatvédelmi szabályok betartásának ellenőrzése. 10. A krízis menedzsment működését segítő együttműködés a társaság más szervezeteivel, a társasági szinten a rendkívüli események bekövetkezése esetére szükséges értesítési, valamint riasztási rend kidolgozása, továbbá az ilyen esetekben szükséges főbb intézkedések meghatározása. 11. Vagyonvédelmi ellenőrzési és vizsgálati feladatok társasági szintű szakmai felügyelete és végzése. 12. Kapcsolattartás a tevékenységéhez kapcsolódó hatóságokkal, partnerekkel. 15

16 13. A foglalkozás-egészségügyi feladatellátását biztosító szolgáltatási és ehhez kapcsolódó egyéb szerződések menedzselése. 14. Szakmai információs rendszerek működtetése. 15. A környezeti kárelhárításból és haváriákból adódó feladatok tervezése, irányítása. 16. A környezeti állapotot regisztráló mérő és monitoring hálózat Társasági szintű működtetése. 17. Szakmai feladatok megoldását célzó országos és nemzetközi szintű projektek szakmai követelményeinek előkészítése. Kontrolling és Portfoliókezelés Célja: A kontrolling és a portfoliókezelés, -fejlesztés eszközeivel, koncepciók kidolgozásával, szabályzatok kiadásával, rendszerek működtetésével irányítja a MÁV Cargo Csoport eredménycéljainak teljesülését, tervezési beszámolási folyamatait, továbbá a társaságok vagyonának megőrzését, gyarapítását és a portfoliókkal kapcsolatos tranzakciókat. Projektmenedzsment feladatok ellátásával biztosítja a stratégiai akciók megvalósulását. Kontrolling: Célja: Szabályozza, irányítja és működteti a MÁV Cargo Csoport tervezési és beszámolási rendszerét, információkat szolgáltat és visszacsatol a szervezeti egységeknek gazdálkodási kérdésekben a Csoport stratégiai céljainak teljesülése érdekében. Szabályozza és irányítja a statisztikai adatszolgáltatást. Feladata: 1. A MÁV Cargo Csoport kontrolling rendszerének és politikájának kialakítása, irányítása és működtetése, a MÁV Cargo Csoport eredmény céljainak teljesülése érdekében. 2. A középtávú üzleti tervek és az éven belüli várható előrejelzések peremfeltételeinek, premisszáinak koordinált kialakítása és kiadása. 3. A MÁV Cargo Csoport középtávú és éves operatív tervének összehangolt kialakítása és előterjesztése. 4. A MÁV Cargo szintű üzleti és éves tervezés módszerének és eljárásrendjének kialakítása és működtetése. 5. A MÁV Cargo csoport beszámolási rendszerének kialakítása és működtetése. 6. A teljesítményegység szintű üzleti elemzési rendszerek kialakítása, működtetése. 7. A MÁV Cargo Zrt. részesedésű társaságok mérlegeinek, eredmény-kimutatásainak elemzése, csoport szintű beszámolók készítése. 8. Célrendszer (BSC), teljesítménykövetelmények meghatározása, lebontása és közvetítése a szervezeti egységek felé, célrendszer teljesítésének monitoringja. 9. A MÁV CARGO statisztikai rendszerének kidolgozása, fejlesztése a hatályos jogszabályokhoz igazodva, külső (államigazgatási) és belső (társasági) adatszolgáltatások koordinálása. 10. Időszaki jelentések, kötelező statisztikai adatszolgáltatások készítése a Központi Statisztikai Hivatal, UIC, Gazdasági- és Közlekedési Minisztérium részére teljesítményi- pénzügyi- és műszaki-gazdasági adatok vonatkozásában. Portfóliókezelés Célja: Szabályozza, irányítja a MÁV Cargo Zrt. portfoliókal kapcsolatos tranzakcióinak végrehajtását a MÁV Cargo Csoport vagyonának megőrzés és gyarapítása, valamint a Csoport szinergiák kihasználása érdekében. Feladata: 1. A társaságok megszüntetésére, átalakítására, egyesülésére, beolvadására, szétválására, törzstőkéjének felemelésére illetve leszállítására vonatkozó javaslatok kidolgozása. 2. Portfoliófejlesztés, a MÁV Cargo Csoporthoz tartozó portfolió társaságainak tulajdoni jogviszonyaival, a működési szinergiákkal kapcsolatos koncepció kidolgozása. 3. A MÁV Cargo Csoporthoz tartozó portfolió társaságainak tulajdoni jogviszonyaival, a működési szinergiákkal kapcsolatos koncepcióját kialakítja, javaslatot készít elő a leányvállalatokra alkalmazandó stratégiai és üzletpolitikai alapelvekben, programokban, annak végrehajtását ellenőrzi. az üzletpolitikai szempontok betartatása érdekében. 4. Cégalapítás, belépés, üzletrész vagy társaság értékesítés döntés előkészítése, lebonyolítása, üzleti érték meghatározása, tenderdokumentáció (felhívás, kiírás, részletes tájékoztató) elkészítése. 5. A MÁV Cargo Zrt. tulajdonú gazdasági társaságok mögöttes felelősségvállalására tagi kölcsönök, hitelek engedélyezésre vonatkozó döntés-előkészítés, a döntés alapján alapító intézkedés végrehajtása. 6. A MÁV Cargo Zrt. tulajdonú gazdasági társaságokban a tulajdonosi intézkedések kezdeményezése. 7. Érdekeltségek cégjogi ügyeinek intézése, ezzel kapcsolatos dokumentumok, okiratok, szerződések nyilvántartása. 8. A társaságokkal kapcsolatos teljeskörű információs adatbázis felállítása, a társterületek információval történő kiszolgálása. 9. FB, közgyűlési, taggyűlési meghatalmazások, mandátumok kiadása. 10. A tulajdonosi képviselői rendszer, működtetése. A tulajdonosi képviselők rendszeres beszámoltatása. 16

17 Forrásallokáció és Projekt menedzsment Célja: A MÁV Cargo Zrt. üzleti stratégia alkotásának összehangolása, stratégiai programkoordináció, valamint projektmenedzsment feladatok ellátása, egyedi projektek támogatása, a forrásallokációs folyamatok szabályozása, irányítása. Feladata: 1. A vezérigazgató által irányított stratégia alkotás és megvalósítás, folyamatos aktualizálása. 2. A stratégiai akciók szervezetek közötti összhangjának megteremtése, stratégiai opciók meghatározása, stratégiai akciók és projektek számbavétele, műszaki megvalósíthatóságának vizsgálata 3. A stratégiai célrendszer kidolgozása és közvetítése a társaság egységei felé. 4. A fejlesztési javaslatok stratégiai megfeleltetése. 5. Központi irányítású projektek generálása, tervezése, kockázatelemzése és folyamatos monitoringja. 6. Projektek vezetése és dokumentálása. 7. Felső szintű programmenedzselési feladatok (tervezés és megvalósítás kontrollja). 8. Egyedi projekttervezés és projektmenedzsment támogatása. 9. Projektek közötti konzisztencia biztosítása. 10. Forrásallokációs folyamatok, beruházási döntés előkészítési számítások szabályozása, irányítása. 11. Projekt kontrolling rendszer, projekt utóértékelési rendszer kialakítása és működtetése. 12. Középtávú előrejelzések, hatékonyságjavító és/ vagy költségcsökkentésre vonatkozó javaslatok kidolgozása. 13. Pályázati források kezelése, pályázatírás koordinálása. 14. Közreműködés a csoportstratégia megalkotásában, döntés előkészítő folyamatokban, a stratégiai célokhoz illeszkedő fejlesztési és költség projekt tervek koordinált kialakítása, üzleti tervbe illesztése, a megvalósítás nyomon követése. 15. Üzlet- és eszközfejlesztési koncepciók, tervek, elemzések készítése, javaslatok kidolgozása. 16. A pénzügyi teljesítményekre vonatkozó és a folyamatok kulcsteljesítmény mutatóin alapuló benchmarking tevékenység koordinálása. Kereskedelem és üzemeltetés Célja: A vasúti árufuvarozási-, szállítmányozási-, logisztikai- és a kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások kereskedelmi és üzemeltetési feladatinak irányítása, összehangolása MÁV Cargo csoport szinten. Feladata: 1. Piaci, üzletszerzési, üzletkötési tevékenység végzése a fuvarpiaci részesedés fenntartása, illetve bővítésének szem előtt tartásával. 2. A felmerülő fuvarfeladatok ellátásának gazdaságos megszervezése és operatív lebonyolítása. 3. A fuvarozási feladatok lebonyolítása érdekében alvállalkozói szolgáltatások beszerzése. 4. A MÁV Cargo csoport szolgáltatásainak értékesítése és folyamatos fejlesztése a kocsirakományú ill. kombinált fuvarozás valamint egyéb logisztikai tevékenységek területén a vállalat stratégiai célkitűzéseinek megvalósítása érdekében. 5. Leányvállalatok munkájának csoportszintű szakmai koordinációja és szervezése a szinergiák kihasználásának érdekében kocsirakományú, illetve kombinált árufuvarozás területén. 6. Kereskedelmi és üzemeltetési projektek koordinálása csoport szinten, annak érdekében, hogy a MÁV Cargo csoport partnereinek a logisztikai értéklánc minden területét lefedő szolgáltatást tudjon nyújtani. 7. MÁV Cargo csoport szintű Sales Board rendszer kialakítása és működtetése. Kereskedelem Célja: A Kereskedelem feladata a MÁV Cargo Zrt. tranzit, export, import és belföldi, konvencionális és kombinált forgalomban a fuvarozás értékesítése, értékesítési stratégia kialakítása a Marketing szervezettel együttműködésben, a és Cargo leányvállalatainak bevonásával. Folyamatos kommunikáció az ügyfelekkel és a MÁV Cargo Zrt.-n belüli szervezetekkel. A Kereskedelem célja a MÁV Cargo Zrt. piaci pozíciójának megerősítése az erős versenyhelyzettel jellemezhető fuvarpiacon. Feladata: 1. Díjszabási irányelvek kialakítása, köteléki és kivételes díjszabások elkészítése, 2. Tranzit, export, import, és belföldi forgalomban termékcsoportonként versenyképes árak kialakítása, tarifa meghatározása, árképzés, áralkalmazás előkészítése a piaci versenyhelyzet valamint az üzleti eredményesség alapján, 3. Konvencionális és kombinált forgalom menedzselése belföldön és nemzetközi szinten, valamennyi forgalomban. 4. A fuvaroztatói igények ismeretében a menetrendi igények megfogalmazásában való közreműködés az Üzemeltetéssel, 5. Szállítmányozás szervezése, szükség esetén bevonva a vevő igényeit legjobb minőségben kielégítő, logisztikai, szállítmányozási tevékenységet végző céget. Komplex logisztikai szolgáltatások értékesítése, szervezése, versenyképesség javítása. 17

18 6. Idegen vasutak hálózatára kiterjedő logisztikai szolgáltatások kialakítása, értékesítése. Az árufuvarozáshoz kapcsolódó mellékdíjak (rakhely- és raktárbérleti díjak, átrakási díjak) megállapítása és közvetítése. 7. A megállapodásokhoz, szerződésekhez kapcsolódó Þzetési feltételek megállapítása, partnerekkel történő letárgyalása, egyeztetés a pénzügyi szervezettel. 8. A MÁV Cargo Csoport külföldi képviseletei kereskedelmi szakmai munkájának irányítása, ellenőrzése. 9. Kapcsolattartás a kiemelt ügyfelekkel, a vasúti központi és területi üzemirányítással, árufuvarozási vezetőkkel, a MÁV Cargo Csoport tagjaival. 10. A megkötött megállapodások megfelelő formában történő rögzítésre való előkészítése és elektronikus rögzítése, a zavartalan számlázások biztosítása céljából. A számlázás minőségének, a számlában szereplő, fuvardíjra vonatkozó adatok helyességének vonatkozó utasítások szerinti ellenőrzése, döntés a folyamatok kialakításáról. Értékesítés Célja: Az értékesítés feladata a MÁV Cargo Zrt. export, import és belföldi viszonylatú kocsirakományú küldeményeire vonatkozó megállapodás-állomány előkészítése és megkötése, annak érdekében, hogy a MÁV Cargo Zrt. eredményes működése biztosított legyen. Ezt a célt a közúti és a magánvasúti konkurenciával szemben a régi fuvarok megtartására, és új üzletek megszerzésére kialakított projektekkel, a szolgáltatások színvonalának emelésére tett kezdeményezésekkel, a piaci változásokra történő érzékeny reagálásokkal kell elérni. Feladata továbbá a különféle kereskedelmi megállapodások megkötése a MÁV Cargo Zrt. stratégiájának teljesítése, és az üzleti tervében szereplő bevétel és eredmény biztosítása érdekében. Feladata: 1. A belföldi, export, import kocsirakományú forgalomban a MÁV Cargo Zrt. szolgáltatásainak értékesítése. 2. Folyamatos piackutatás, ezeken alapuló termékfejlesztés, termékmenedzselés, versenytárselemzés, a konkurens fuvarozók és fuvarozási útvonalak vizsgálata. 3. Versenyképes árak kialakítása a piaci környezet, a vevői igények és az üzleti eredményesség alapján, fuvardíjajánlatok kiadása, megállapodások megkötése, valamint leszámolásra történő előkészítése. 4. Direkt és indirekt értékesítési csatornák kiépítése, a meglévők bővítése, értékesítés ösztönzés. 5. Közös értékesítés, beleértve a meghatalmazotti megállapodásokat a különféle vasútvállalatokkal, belföldi, illetve külföldi fuvaroztató partnerekkel, és egyéb, többek között logisztikai szolgáltatókkal. 6. Javaslattétel a belföldi, export-import, forgalmak üzletpolitikai, illetőleg árképzési feltételeire, elszámolási elveinek kidolgozása, díjszabási irányelvek kialakítása, kivételes díjszabások elkészítése, ügyvitele, meghatalmazotti megállapodás elkészítése a társvasutakkal. 7. Szállítmányozás szervezése, szükség esetén bevonva a vevő igényeit legjobb minőségben kielégítő, elsősorban a portfolióba tartozó logisztikai, szállítmányozói tevékenységet végző cégek bevonásával komplex logisztikai szolgáltatások értékesítése, eredményesség javítása. 8. Vonatrendszerek kialakítása a piaci igények, az áruáramlatok és az üzleti eredményesség Þgyelembevételével. Idegen vasutak hálózatára kiterjedő logisztikai szolgáltatások kialakítása, értékesítése. 9. Fuvarpiaci információk, ügyfelekkel kapcsolatos információk szolgáltatása a szakmai felettesek részére. Fuvarszerző projektek kidolgozása, komplex logisztikai szolgáltatások szervezése, értékesítése, hálózati szintű projektek kialakítása, értékesítése a területi munkatársak bevonásával. 10. A megkötött megállapodások és kiadott árajánlatok elektronikus rögzítéshez történő előkészítése, a rögzítés ellenőrzése, E-kedvezmény alkalmazása. 11. A számlázás minőségének, a számlában szereplő, fuvardíjra vonatkozó adatok helyességének ellenőrzése. 12. Javaslattétel a MÁV Cargo Zrt. stratégiájának kialakításához. 13. A megszerzett üzletek lebonyolításához szükséges, értékesítéssel kapcsolatos szabályzatok és végrehajtási utasítások kiadása. 14. A Regionális Igazgatóságok értékesítési munkájának irányítása, ellenőrzése, a hálózaton dolgozó értékesítők tevékenységének koordinálása. Ügyfélszolgálat Célja: Az Ügyfélszolgálat elsődleges céljai közé tartoznak az ügyfél-megelégedés elérését szolgáló árufuvarozás szolgáltatások egységes kialakítása, fejlesztése és értékesítésének hálózati szintű elősegítése. Mindez a szolgáltatások kereskedelmi koordinálásán, ügyfélszolgálati rendszerének megvalósításán és fenntartásán túlmenően magában foglalja a fuvaroztató partnerek felé a magasabb szintű, elektronikus adatcsere-rendszer menedzselését, továbbá a kiemelt ügyfelekkel, a logisztikai szolgáltató központokkal, valamint a magánvasutakkal történő ügyfélkapcsolat fenntartását is. Feladata: 1. A Key Account rendszer működtetése. Kiemelt vevők körében vevőelégedettség mérése, elemzése, szolgáltatásunk vizsgálata, értékelése, ügyfél értékelése, folyamatba történő beavatkozás, szoros kapcsolat kiépítése a nagyvevői értékesítési, szállítmányozási és vasútüzemi részlegével, a vasúti központi és területi üzemirányítással, árufuvarozási vezetőkkel. Kijelölt Key Account menedzserek munkájának irányítása, ellenőrzése, értékelése. 2. A Key Account cégek vonatkozásában a forgalmi áramlatok, előrejelzések vizsgálata, piackutatás, környe- 18

19 zet elemzés, vállalati előnyök (erősségek), hátrányok (gyengeségek) elemzése a jelenlegi és jövőbeni versenytársakhoz képest. 3. A fuvarozás lebonyolítása során fuvaroztatói oldalon felmerülő panaszok és problémák kezelése, az ügyfelek teljes körű informálása és kiszolgálása, a díjszabási irányelvek kialakítása. 4. A papíralapon kiadott árajánlatok megfelelő formában történő elektronikus rögzítésének kialakítása és felügyelete a zavartalan számlázások biztosítása céljából. 5. MÁV Cargo értékesítéssel/fuvarozással kapcsolatos informatikai rendszereinek fejlesztésének koordinálása, értékesítésének stratégiai kialakítása (E-fuvarokmány, E-kedvezmény, E-Freight). 6. Ügyféligények, piaci információk, szabályozással, működéssel kapcsolatos igények monitoringja és közvetítése az Üzemeltetés felé. 7. Versenytárselemzés, a konkurens fuvarozók és fuvarozási útvonalak vizsgálata. Vevői igények megismerése folyamatos Þgyelemmel kísérése, ezeken alapuló termékfejlesztés, termékmenedzselés, költségprojektek előkészítése. Vevőelégedettség mérése, értékesítési tevékenység elemzése, szolgáltató és szolgáltatási színvonal mérése, ügyfelek értékelése, visszacsatolások végzése, javaslatadás a folyamat javítására. 8. A vonatprojekt-menedzseléssel kapcsolatos ügyfélszolgálati munka irányítása az irányvonatok problémamentes továbbításában való részvétellel, az ügyfelek elégedettségének növelése érdekében. 9. Fuvarpiaci információk, ügyfelekkel kapcsolatos információk szolgáltatása a szolgáltatási szakértők és a szakmai felettesek részére. Fuvarszerző projektek kidolgozása, komplex logisztikai szolgáltatások szervezése, értékesítése, hálózati szintű projektek kialakítása, értékesítése a területi munkatársak bevonásával. 10. Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos belső szabályzások, elvi ügyek menedzselése és döntésre való előkészítése a végrehajtási utasítások kidolgozása és érvényesítése céljából. 11. Az ügyfelek és a MÁV Cargo elvárásait és igényeit egyaránt tükröző új szolgáltatások meghatározása, kidolgozása. 12. Koordináció és közreműködés a tulajdonosi (GKM- MÁV Zrt.) érdekegyeztetések során a záhonyi vasút-logisztikai tevékenységek vonatkozásában. 13. A nyújtott szolgáltatás ellenértékének megállapítása útján az együttműködés részleteinek megfogalmazása és kidolgozása az együttműködési szándékot jelző hazai és külföldi magánvasutakkal, tárgyalások előkészítése és lefolytatása a társ szervezetek bevonásával. 14. A Logisztikai Szolgáltató Központok és egyéb logisztikai projektek megvalósítása érdekében létrejött vállalkozások esetében az üzletág eredményességének növelése érdekében közreműködik a projekt-menedzsment, illetve a portfoliókezelő szervezeti egységekkel az ügyrendjéhez kapcsolódó feladatok megoldásában. Kombinált fuvarozás Célja: Kombináltfuvarozási teljesítmények értékesítése kísért (Ro-La) és kíséretlen zártvonatos, és kíséretlen egyedi forgalomban; belföldi és nemzetközi export, import, tranzit irányokon. Feladata: 1. Vevői igények alapján és a fuvarpiac alakulásának Þgyelembe vételével vasúti árufuvarozási szolgáltatások értékesítése kísért- (Ro La), kíséretlen zártvonati, egyedi kíséretlen forgalomban az üzleti eredményesség alapján, fuvardíjajánlatok kiadásával, szerződéskötéssel és leszámolásra történő előkészítéssel. 2. A vevői igények megismerése és Þgyelemmel kísérése alapján folyamatos termékfejlesztés és termékmenedzselés, a fuvarpiac alakulásának elemzése, értékelése, versenytárselemzés, a konkurens fuvarozók és fuvarozási útvonalak vizsgálata. 3. Kombináltfuvarozási statisztikák, tonna és bevétel tervek készítése. 4. Szolgáltatások értékesítése, direkt és indirekt csatornák kiépítésével és a meglévők bővítésével. 5. Közös értékesítés a társvasutakkal, kapcsolattartás a belföldi és külföldi fuvaroztató partnerekkel. 6. Szállítmányozás szervezése, szükség esetén bevonva a vevő igényeit legjobb minőségben kielégítő logisztikai, szállítmányozói és egyéb vasúti árufuvarozási szolgáltatást végző portfolióba tartozó céget komplex logisztikai szolgáltatások értékesítése és az eredményesség javítása céljából. 7. Vonatprojektek kialakítása a piaci igényeknek és a nemzetközi áruáramlatoknak megfelelően, az idegen vasutak hálózatára történő kiterjesztésével. 8. A kombináltfuvarozási forgalomban közlekedő zártvonatok megállapodás szerinti közlekedésének koordinálása a társszakszolgálatokkal közösen belső szabályzatok és utasítások alapján. 9. Üzleti tárgyalások folytatása belföldi és külföldi fuvaroztató és vasúti partnerekkel forgalomszerzés és bevételnövelés céljából. 10. A megkötött kereskedelmi megállapodások és kiadott árajánlatok elektronikus rögzítéshez történő előkészítése és ellenőrzése. 11. A számlázás minőségének és a számlában szereplő, fuvardíjra vonatkozó adatok helyességének ellenőrzése az elektronikus rögzítés során. Korridormenedzsment Célja: A MÁV Cargo eredményes működése érdekében a piaci részesedés növelése az európai liberalizált árufuvarozási piacon, a nemzetközi értékesítési szegmensben. 19

20 Feladata: 1. Az Európai Korridoroknak megfelelő értékesítési hálózat kialakítása és működtetése. 2. A nemzetközi értékesítési kapcsolatrendszer fejlesztése, a külföldi partnerhálózat gondozása valamint a piaci pozíció javítása érdekében újabb kapcsolatok kezdeményezése. A MÁV Cargo érdekeinek képviselete a nemzetközi díjszabások kialakítására irányuló tárgyalásokon. 3. A nemzetközi vevői igények megismerése, folyamatos Þgyelemmel kísérése, ezeken alapuló termékfejlesztés és termékmenedzselés. 4. A tranzit forgalmak üzletpolitikai, illetőleg árképzési feltételeinek kialakítása, valamint a katonai küldemények díjszabási feltételeinek meghatározása. A nemzetközi elszámolási elvek rendszerének kidolgozása, díjszabási irányelvek kialakítása, köteléki díjszabások elkészítése. 5. Az eredményesség és a fedezetek növelése érdekében forgalomelemzések és értékelések készítése, a költségek csökkentését célzó akciók kidolgozása, különös tekintettel vonatprojektek megvalósítására. 6. A MÁV Cargo csoport szinergiáinak kihasználása érdekében a Társaság portfoliójába tartozó cégek bevonásával, komplex logisztikai szolgáltatások értékesítése a nemzetközi fuvarpiacon. A redundáns folyamatok megszüntetése a költségek csökkentése érdekében a szállítmányozás szervezésének összehangolásával a MÁV Cargo csoportban. 7. Szolgáltatások értékesítése, direkt és indirekt értékesítési csatornák kiépítése, a jelenlegi értékesítési módszerek fejlesztése. 8. Irányvonat rendszerek kialakítása a piaci igényeknek és az áruáramlatoknak megfelelően. 9. Versenyképes árak kialakítása a piaci környezet, a vevői igények és az üzleti eredményesség alapján, fuvardíjajánlatok kiadása, megállapodások megkötése, valamint leszámolásra történő előkészítése. 10. A fuvarozás lebonyolítása során fuvaroztatói oldalon felmerülő panaszok és problémák kezelése, a külföldi ügyfelek teljes körű informálása és kiszolgálása. 11. A megkötött megállapodások és kiadott árajánlatok elektronikus rögzítéshez történő előkészítése, a rögzítés ellenőrzése, E-Kedvezmény alkalmazása 12. A számlázás minőségének, a számlában szereplő, fuvardíjra vonatkozó adatok helyességének ellenőriztetése Üzemeltetés Célja: A fuvarozáshoz szükséges eszközök, erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása, az eszközök, erőforrások gazdaságos működtetése a feladatok ellátásához szükséges pályavasúti szolgáltatások szervezése, az árufuvarozási munkafolyamatok szabályozása, irányítása. Feladata: 1. A belföldi és nemzetközi vasúti árufuvarozást meghatározó jogszabályok ügyvitele, valamint az árufuvarozási, a fuvarozáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatási munkafolyamatokat szabályozó nemzetközi utasítások honosítása, a belföldi utasítások elkészítése, ügyvitele, az árufuvarozási technológiát meghatározó rendelkezések, végrehajtási utasítások elkészítése, az előírások érvényesítése a végrehajtásban. 2. Vasúti határátmeneti árufuvarozási megállapodások és szabályok elkészítése. 3. Közreműködés a Hálózat-hozzáférési szerződés előkészítésében, a szerződésben meghatározottak érvényesítése. A pályavasúti alap-, mellék-, járulékos-, és kiegészítő szolgáltatásokra az igények meghatározása, megrendelése, a teljesítések kiértékelése, igazolása. A tehervonati közlekedés, a rakodóhelyek kiszolgálásának szervezése, irányítása. 4. Vontatási igények meghatározása, saját vontatójárművek gazdaságos üzemeltetése, vontatási szolgáltatásra vonatkozó szerződések előkészítésében való közreműködés, a szerződésekkel kapcsolatos feladatok ellátása. 5. Teherkocsik, árufuvarozási rakodógépek, egyéb tárgyi eszközök működtetése műszaki felügyelete, karbantartási elveinek meghatározása, nyilvántartási rendszerének kialakítása. Műszaki kocsiszolgálat, kocsi vizsgálói tevékenység ellátásának irányítása. 6. Teherkocsi- és rakszer-gazdálkodás, a fuvarfeladatok ellátásához szükséges kocsik operatív rendelkezésre állásának biztosítása. 7. Közreműködés KBT kötelezettség alá eső pályázatok szakmai tartalmának meghatározásában. 8. Szakmai képzés tartalmának és a szakvizsga-követelmények meghatározása, vizsgáztatás. Fuvartechnológia Célja: A nemzetközi egyezményekben, megállapodásokban és a belföldi jogszabályokban, hatósági előírásokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően az árufuvarozási technológia munkafolyamatainak szabályozása, vámeljárással kapcsolatos ügyek intézése. Feladata: 1. A MÁV Cargo Zrt. Árufuvarozási Üzletszabályzatának és mellékleteinek ügyvitele, a módosítások szerkesztése, a jóváhagyásra történő előterjesztés elkészítése a MÁV Cargo Zrt. Közgyűléséhez, és a Vasúti Hivatalhoz. 2. A belföldi vasúti árufuvarozás technológiai munkafolyamatait szabályozó utasítások szerkesztése, az általánostól eltérő szolgáltatások szabályozása és a végrehajtó tevékenység szakmai irányítása, felügyelete. Az árupénztári el- és leszámolások, pénztárellenőrzések, kártérítési és visszkereseti tevékenység elvi szabályozása, szakmai 20

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzat. I. kötet 1/153 oldal A MÁV-START Zrt. Alapítója elfogadta a Társaság új Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek rendelkezései 2016. január 01. napján lépnek hatályba. Az új Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HUNGAROCONTROL MAGYAR LÉGIFORGALMI SZOLGÁLAT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A példány sorszáma:. A példány tulajdonosa:. ÁLTALÁNOS RÉSZ A HungaroControl Zrt. működésére

Részletesebben

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor

Jegyzőkönyv. IKV Zrt. részéről: Farkas Edit Fülöp Sándorné Hoffner István Dr. Gudmon Tibor Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2015. április 1. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Farkas László a bizottság

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT

VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS HASZNOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Preambulum A Szolnoki Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a Főiskola vagyonkezelésében lévő állami vagyonnal, valamint a saját bevételekből

Részletesebben

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AUDI HUNGARIA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Győr, 2013. március 1. Készítette: Tálos Katalin intézményegység-vezető 2 Tartalom I.INTÉZMÉNYI SZINTŰ SZERVEZETI,

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges.

Az SZMSZ módosításához a Felügyelő Bizottság jóváhagyó határozata szükséges. 2 A jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a továbbiakban SZMSZ 4 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 5, a számviteli törvény és annak végrehajtására kiadott PM rendelet,

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Magyar Távirati Iroda Zrt.

Magyar Távirati Iroda Zrt. A Magyar Távirati Iroda Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. július 1. 2009. július 1. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Távirati Iroda Zártkörűen működő Részvénytársaság adatai Név: Magyar

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2013. 1.34. sz. Egyetemi szabályzat KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZABÁLYZAT A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 362/2013. SZ. HATÁROZATA. Készült 20

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő)

ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) ADATFELDOLGOZÁSI MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a [Irányító Hatóság] ([irányítószám] Budapest,.), mint megbízó (a továbbiakban: Adatkezelő) Postacím:.. Székhely:.. Aláírásra jogosult képviselője:....

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV

MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV MEGFELELÉSI PROGRAM 2014. ÉV EDF DÉMÁSZ HÁLÓZATI ELOSZTÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG székhely: cégjegyzékszám: 06-09-010805 adószám: 13792679-2-06 Szeged, 2014. szeptember 24. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés...

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről[1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016.(III. 04.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyakfeletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról /egységes

Részletesebben

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések

2011. évi CXCV. törvény. az államháztartásról 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A törvény célja. 2. Értelmező rendelkezések 2012. május 25-én hatályos! 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 1 Az Országgyűlés az államháztartás egyensúlyának és a közpénzekkel való áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodás garanciáinak

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről [1] I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az adózók és

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2015. május 21.

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2015. május 21. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése.... 3 1. A HTE képviselete.... 3 2. Titkárság.... 3 3.

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 1 TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja 2. A Társaság

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 2013. május 30. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 2013. május 30-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy:

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(VI.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) Szank Községi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01.

A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. A FİVÁROSI VÍZMŐVEK ZRT. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 05. 01. Szabályzat 2/40 Tartalom 1. Szervezeti és mőködési szabályzat általános rendelkezései... 4 1.1. Igazgatósági jóváhagyáshoz vagy

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 8/2013. (VI.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hatályos: 2016. január 23-tól Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 8/2013. (VI.14.)

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2012. (VIII. 30.) R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben a 15/2015.(VI.25.), valamint a 27/2015.(XII.17.)

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete Budapest Józsefváros Önkormányzatának 37/2003. (VII.07.) ök. sz. rendelete a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat vagyonáról, valamint a versenyeztetés és a helyi költségvetési szervek beszerzési eljárásának

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IV. 30.) önkormányzati rendelete Pécel Város Önkormányzat vagyonáról, az egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. november 27-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 3. napirendi pont: Előterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA VAGYONKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 3. kiadás 0. módosítás 1(61). oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 41-2015/2016. (2015.11.17.) sz. határozatával egységes szerkezetben elfogadva Hatályos:

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya Fajsz Község Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat ) vagyonára terjed ki. Az önkormányzat vagyona Fajsz Község Önkormányzata Képviselő- testületének 6/2014. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 2014 VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központnál a Szervezeti és Működési Szabályzatában megfogalmazottakkal összefüggésben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete részére KŐBÁNYAI SZIVÁRVÁNY NONPROFIT KFT^ Budapest Főváros X. kerület Kőbánys Önkormányzat Képviselő-testület ülés S/WÍlB/toJv. 1108 Budapest it, Újhegyi sétány 1-3. Tel/Fax: 264-3621 ' ' \~ ^ucl apcst,... Ikt.szám:49/2010.

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56.

Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 1133 Budapest Pozsonyi út 56. Miskolci Bányakapitányság 3501 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu MBK/687/14/2012. Üi.: Barancsi Péter (46/503-751) Jogerős: 2012. június

Részletesebben