AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL"

Átírás

1 AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2016.(II.02.) Kt. határozatával Baumann Anita Gabriella jegyző 1

2 Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) alapján Ádánd és Nagyberény községek az önkormányzat működésére, a polgármester, a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásra közös önkormányzati hivatalt alakítottak és tartanak fenn. A közös hivatal működésének részletes szabályait az alábbiakban állapítják meg. 1. A Közös Hivatal jogállása I. Fejezet A KÖZÖS HIVATAL JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI 1.1. Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Külön gazdasági szervezettel nem rendelkezik A Közös Hivatal irányító szerve Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Közös Hivatal irányítását Ádánd Község polgármestere látja el A Közös Hivatal szakmai felügyeletét Somogy Megyei Kormányhivatal látja el A Közös Hivatalt a jegyző vezeti A Közös Hivatal illetékessége Ádánd és Nagyberény községek közigazgatási területére terjed ki. 1.7 A közös hivatal fenntartói és alapítói: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2. A Közös Hivatal alapadatai a.) Hivatalos megnevezés: b.) Alapító okirat száma: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 14-TNY-158-3/2013 c.) Alapító okirat kelte: 2012.december 18. d.) Alapítás dátuma: e.) Törzskönyvi nyilvántartási száma: f.) Székhelye: 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50. g.) Kirendeltsége: 8656 Nagyberény, Fő u. 12. h.) Számlaszáma: j.) Adószáma k) Általános forgalmi adó alanyiságának ténye: általános forgalmi adónak nem alanya l) Központi telefonszáma: (+36 84) m) Központi fax: (+36 84) n) 3. A Közös Hivatal képviselete 3.1. A Közös Hivatal jogi személy, általános képviseletét a jegyző látja el A jegyző a képviseleti jogkör gyakorlását a jelen Szervezeti és Működés Szabályzat (a továbbiakban: 2

3 Szabályzat), valamint a jegyző által kiadott egyéb belső szabályzat keretei között, egyedi felhatalmazás alapján átruházhatja. A képviseletre adott felhatalmazás tovább nem ruházható A Közös Hivatalt ügyfélként a bíróságok és más hatóságok előtti eljárásban a jegyző vagy az általa meghatalmazott ügyvéd képviseli. II. Fejezet A KÖZÖS HIVATAL TEVÉKENYSÉGE 1. A közös hivatal alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: kormányzati funkció Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenységek Adó-, vám- és jövedéki igazgatás Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek III. Fejezet A KÖZÖS HIVATAL FELADATAI 1. A Közös Hivatal a jogszabályokban a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző részére meghatározott feladatok és hatáskörök ellátásában az alábbiak szerint jár el. 2. A Közös Hivatal a Képviselő-testület tevékenységével kapcsolatban: 2.1.Szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet tervezetet, a testületi előterjesztést, a határozati javaslatot, vizsgálja a törvényességet; 2.2. Nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit; 2.3. Szervezi és ellenőrzi a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását; 2.4.Ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat. 3. A Közös Hivatal a képviselő-testület bizottságai működésével kapcsolatban: 3.1 Biztosítja a feladat jellegének megfelelően a bizottság működéséhez szükséges ügyviteli feltételeket; 3.2 Szakmailag előkészíti a bizottsági előterjesztést, jelentést, beszámolót, egyéb anyagokat; 3.3 Tájékoztatást nyújt a bizottsági kezdeményezés megvalósítási lehetőségéről, valamint szakmailag véleményezi a bizottsághoz érkező kérelmet, javaslatot; 3.4. Gondoskodik a bizottsági döntés végrehajtásáról. 4. A Közös Hivatal a képviselő munkájának segítése érdekében: 3

4 4.1 Elősegíti a képviselő jogainak gyakorlását; 4.2 Köteles a képviselőt a teljes hivatali munkaidőben fogadni és részére a szükséges felvilágosítást megadni, illetve intézkedni; 4.3. Közreműködik a képviselő tájékoztatásának megszervezésében. 5. A Hivatal a polgármester, alpolgármester munkájával kapcsolatban: 5.1 döntést készít elő, szervezi a végrehajtást; 5.2 segíti a képviselő-testületi munkával kapcsolatos tisztségviselői tevékenységet. 6. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX törvény alapján a Közös Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok munkáját az alábbiak szerint segíti: 6.1 A nemzetiségi önkormányzat üléseinek jegyzőkönyvét a jegyző által kijelölt ügyintéző vezeti; 6.2 A nemzetiségi önkormányzat határozatait a jegyző által kijelölt ügyintéző tartja nyilván és a Közös Hivatal közreműködését igénylő esetekben gondoskodik végrehajtásukról, a Közös Hivatal útján gondoskodik a működéssel, gazdálkodással, testületi tevékenységgel kapcsolatos előkészítő, végrehajtási és ügyviteli feladatok ellátásáról; 6.3 A települési nemzetiségi önkormányzat elnöke feladata ellátásához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést a Közös Hivatal biztosítja; 6.4 A nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően közreműködik a nemzetiségi önkormányzati költségvetési koncepció, a költségvetési határozat és annak módosításai, valamint a beszámoló elfogadásáról szóló határozat elkészítésében; 6.5 A nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően közreműködik a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának bonyolításában; 6.6 Segíti a nemzetiségi önkormányzat pályázati tevékenységét. 7. Intézmények és nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban: 7.1. A Közös Önkormányzati Hivatal látja el a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat - Ádánd Község Önkormányzata - Nagyberény Község Önkormányzata - az Ádándi Óvoda, - a Nagyberényi Pillangó Óvoda - az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében. Az erről szóló megállapodásokat a képviselő-testületek (az intézmények és a nemzetiségi önkormányzat tekintetében) külön határozattal hagyják jóvá. IV. Fejezet POLGÁRMESTER 1. A polgármester feladatát és hatáskörét a jogszabályok, valamint a képviselő-testület határozza meg. 2. A polgármester főbb feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban: a) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a közös hivatalt; b) a Jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a közös hivatalnak a feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; c) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a közös hivatal ügyintézőjére; d) a Jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a Közös Hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; e) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző és az aljegyző tekintetében; g) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az önkormányzati intézményvezetők tekintetében. V. Fejezet KÖZÖS HIVAT JEGYZŐJE, ALJEGYZŐJE 1

5 1. A jegyző a Közös Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért. Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabályoknak megfelelő, szakszerű, pártatlan és igazságos, a színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő feladat-ellátásért. 2. A Jegyző feladatai a jogszabályokban meghatározottakon túlmenően különösen a következők: 2.1. A testületek működésével kapcsolatban: összehangolja az előkészítő munkát, gondoskodik a törvényességről, a jogszabályok, önkormányzati rendeletek, határozatok rendelkezéseinek betartásáról; Figyelemmel kíséri az előterjesztések, döntési tervezetek előzetes bizottsági megtárgyalását; Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén, figyelemmel kíséri a testületi ülések menetét törvényességi szempontból, ha a döntéseknél jogszabálysértést észlel, köteles azt jelezni; Gondoskodik a jegyzőkönyvek pontos vezetéséről, a döntések eljuttatásáról az érintettek részére A Közös Hivatal működésével kapcsolatban a Jegyző: A Közös Hivatalt a jegyző vezeti A jegyző a jogszabályokban megállapított feladat- és hatáskörét közvetlenül, illetve a Közös Hivatal szervezete útján gyakorolja Felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban, költségvetésben meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a Közös Hivatal szakszerű, jogszerű és gazdaságos működtetéséért Felelős a Közös Hivatal kontrollrendszeréért, a megfelelő kockázatkezelési rendszer kialakításáért és működtetéséért. Felelős a kontrollkörnyezet kialakításáért, amelyben világos a szervezeti struktúra, egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok Irányítja és megszervezi a Közös Hivatal gazdálkodási rendjének és FEUVE-rendszerének kialakítását, működtetését, fejlesztését. Az éves költségvetési beszámoló keretében beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről. Éves bontásban nyilvántartást vezet a belső és külső ellenőrzési jelentésekben tett megállapítások, javaslatok végrehajtásáról és hasznosulásáról Érvényesíti a gazdálkodás során a szakmai hatékonyság, gazdaságosság és eredményesség követelményeit. Felelős a szakmai és pénzügyi folyamatos nyomonkövetési (monitoring) rendszer működtetéséért, a tervezési, a beszámolási, valamint a közérdekű, és közérdekből nyilvános adatok szolgáltatására vonatkozó kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért Felelős a tervezési kötelezettség teljesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségvállalások összhangjának megteremtéséért, a közös hivatal számviteli rendje, a számviteli politika, a számlarend összeállításáért, karbantartásáért, a számviteli politika jóváhagyásáért, annak végrehajtásáért a Közös Hivatal belső ellenőrzési tevékenységének megszervezéséről, működtetéséről és szabályozásáról, az éves ellenőrzési munkatervben meghatározott ellenőrzések elvégzéséről, valamint elrendeli a soron kívüli vizsgálatokat. A jegyző ezen feladatát a külső, független belső ellenőrzési vezetővel kötött megbízás alapján látja el A Közös Hivatal nevében kiadmányozási jogot gyakorol a 3. mellékletben meghatározottak szerint Jóváhagyja a belső szabályzatokat Felelős az Ltv. 9. (1) bekezdésben meghatározott követelmények teljesítéséért, valamint az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattár kialakításáért és működtetéséért, továbbá az iratkezeléshez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek biztosításáért, valamint a megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező iratkezelési szoftver használatáért. Felügyeli az iratkezelést Gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös hivatal köztisztviselői tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében; Ellátja a választási iroda vezetőjének feladatait. 3. Az aljegyző feladatai 3.1. Az aljegyző ellátja a Jegyző által meghatározott feladatokat. A Jegyző ideiglenes vagy tartós akadályoztatása esetén gyakorolja a kiadmányozási jogokat, ellátja a jegyzői feladatokat Ellátja a Közös Hivatal Nagyberényi Kirendeltsége vezetésével kapcsolatos feladatokat, amely során felel a Jegyző hatósági hatáskörébe tartozó ügyek szakszerű intézéséért. 2

6 3.3 Tanácskozási joggal vesz részt a nagyberényi képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén; 3.4. Gondoskodik a nagyberényi képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvének határidőre történő felterjesztéséről, vezeti a testületi határozatok és rendeletek nyilvántartását, 3.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek elvégzése Nagyberényi Önkormányzat, nagyberényi óvoda vonatkozásában; 3.6. Termőfölddel kapcsolatos hirdetmények kezelése Nagyberény vonatkozásban 3.7. Birtokvédelmi ügyek, állattartással kapcsolatos ügyek Nagyberény vonatkozásban 3.8. Ellátja a Jegyző által rábízott eseti feladatokat. 1. Szervezeti felépítés VI. Fejezet A KÖZÖS HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE ÉS SZEMÉLYI ÁLLOMÁNYA 1.1. A Közös Hivatal a jegyző közvetlen irányítása alatt álló köztisztviselőkből, ügykezelőből és munkavállalóból áll.a Közös Hivatal felépítésének szervezeti ábráját a Szabályzat 1. melléklete tartalmazza A Közös Hivatal jóváhagyott létszámkeretét a Szabályzat 2. melléklete tartalmazza. 1.3 A közös önkormányzati hivatal belső szervezeti egységei: a) Hivatali székhely: Ádánd, Kossuth L. u. 50. a jegyző közvetlen vezetésével. b) Nagyberényi Kirendeltség : Nagyberény, Fő u. 12. az aljegyző vezetésével. 2. Személyi állomány - feladat- és hatáskörök 2.2. Az ügyintézők Az ügyintézők a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. Tv. hatálya alá tartozó köztisztviselők Az ügyintézők érdemi döntésre előkészítik a munkakörükbe utalt ügyeket. Feladatuk minden olyan ügy felelősségteljesen és önállóan történő döntésre való előkészítése, amelyet a munkaköri leírása, továbbá a hivatali felettese esetenként, vagy időszakosan a feladatkörébe utal Feladatait alapvetően önállóan, kezdeményezően, illetőleg a felettesétől kapott útmutatások, továbbá a tényállás és az érdekeltek álláspontjának tisztázása alapján - a jogszabályok, a hivatal belső irányítási eszközei, a munkaköri leírása, az ügyviteli szabályok és közvetlen vezetője utasításának megtartásával - köteles végrehajtani Az eredményes munka érdekében tanulmányoznia és ismernie kell minden olyan jogszabályt,, belső irányítási eszközt, szakmai előírást és egyéb rendelkezést, amely a színvonalas ügyintézéshez, illetve a végrehajtás megszervezéséhez és ellenőrzéséhez szükséges Pénzügyi ügyintézők feladatai: Hivatali székhelyen Költségvetési rendelettervezet elkészítése, zárszámadásról szóló rendelet-tervezet el-készítése, költségvetési koncepció javaslat összeállítása, Bank és pénzforgalmi, valamint ÁFA ügyek intézése. Főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás intézése. Állami támogatások (feladatfinanszírozás) elszámolása pályázati támogatások elszámolása, igénylése a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatása az előző évi pénzmaradványok elszámolása, az elszámolások felülvizsgálata a költségvetés végrehajtása Üzemanyag nyilvántartás, elszámolás 3

7 Lakbérek, bérleti díjak nyilvántartása, kezelése Egyéb önkormányzati kintlévőségek (lakép, kamatmentes kölcsön, bérleti díjak) nyilvántartása Közüzemi szerződések kezelése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás, ügyintézés Tájékoztatás nyújtása a jegyző, polgármester részére az önkormányzat pénzügyi folyamatainak alakulásáról Statisztikai jelentések elkészítése E-adat rendszer, ebr42 napi figyelése Adóügyi- és szociális ügyintéző feladatai Adókivetési feladatok (a felhívások adóalanyok részére történő kiküldése, az adóköteles gépjármű adókivetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a gépjárműadó, helyi adók kivetése, a fizetési határozatok kibocsátása, az adóhelyesbítések átvezetése, az adóbevallás beadására irányuló felszólítások kibocsátása, az adókötelezettség teljesítésére irányuló felhívás kibocsátása, az évközi változások határozattal történő helyesbítése) más adóhatóság megkeresése a feladatkörébe tartozó adatszolgáltatásról helyi adókra vonatkozó féléves és éves adatszolgáltatás (zárási összesítő) teljesítése adókönyvelési feladatok adónyilvántartás és adók módjára behajtandó köztatozások nyilvántartásának vezetése felhívás után a helyi adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás által adó- és értékbizonyítvány kiállítása helypénz beszedése a vásározó tevékenységet folytatóktól Ellátja a szociális törvényből és az önkormányzat helyi szociális rendeletéből eredő az szociális feladatokat: (települései támogatások, köztemetés, szociális étkeztetés) Adatszolgáltatás az NRSZH-hoz a szociális étkezés, vonatkozásában Közfoglalkoztatás feladatai (kivéve munkaügyi feladatok) Ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből és a helyi gyermekvédelmi rendeletből eredő feladatokat (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, HHH helyzet megállapítása) Adatszolgáltatás HHH gyermekekről Végzi a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokat Felkérésre vagy szükség esetén környezettanulmányt végez Elbírálásra előkészíti az önkormányzat helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatási kérelmeit Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat tekintetében. Állatok védelmével, ebtartással kapcsolatos ügyek intézése Általános igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető feladata Elvégzi a hagyatéki ügyintézéssel, leltárfelvétellel kapcsolatos teendőket. Végzi az anyakönyvi ügyintézést: születési házassági, halotti anyakönyvezést, házasságkötések és egyéb anyakönyvezéssel kapcsolatos rendezvényeket szervez, és bonyolít le. Ellátja a hazai anyakönyvezési, újbóli és utólagos anyakönyvezési feladatokat, intézi a névviselési, névváltoztatási ügyeket, az állampolgársági ügyeket. Növényvédelmi és állat- egészségügyi igazgatással kapcsolatos ügyek (méhek nyilvántartása, vadkár, parlagfűvel kapcsolatos ügyintézés) Üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos ügyek, üzletek nyilvántartásának a vezetése Intézi a sírhely megváltást, újraváltást, vezeti az ezzel kapcsolatos temetői nyilvántartást Hirdetmények kezelése (termőfölddel, árveréssel, stb. kapcsolatban) A választási iroda vezetőjének általános helyetteseként ellátja a jegyző által rábízott választási, népszavazási feladatokat. Országgyűlés, önkormányzati választásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok leltározási feladatok elvégzése (mennyiségi leltárfelvétel), Személyzeti, bér- és munkaügyek elvégzése (úgy, mint: kinevezés, besorolás, átsorolás, áthelyezés, munkaszerződések, megbízási szerződések, közszolgálati munkaviszony igazolása, illetményügyek ( bérjegyzék, illetményalap, illetménykiegészítés, illetménypótlék, járulék, elszámolás, 4

8 jutalom),kereseti igazolás kiadása, fizetési előleg, létszám és bérgazdálkodási ügyek, köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások, közmunkával kapcsolatos ügyeken belül munkaszerződések előkészítése, cafetéria rendszer nyilvántartása, kezelése, köztisztviselői személyi anyag kezelése, köztisztviselői vagyonnyilatkozatok kezelése, köztisztviselői teljesítményértékelések kezelése, szabadság nyilvántartás Közös Hivatal, ádándi Önkormányzat, ádándi Óvoda vezetőjének a vonatkozásában E-adat rendszer napi figyelése Munka- és tűzvédelemi feladatok, Házipénztár kezelése Pályázatok írásánál, elszámolásánál való közreműködés 2.3. Az ügykezelő Az ügykezelő közszolgálati jogviszonyára a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény ügykezelőkre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni Az ügykezelő feladatait a jogszabályok, belső irányítási eszközök, a munkaköri leírása és a közvetlen vezető utasítása szerint látja el Az ügykezelő ellátja a Hivatal tevékenységének gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatokat Gondoskodik az adminisztrációs feladatok ellátásáról, különösen a beérkező ügyiratok átvételéről, iktatásáról, ügyiratkezeléséről, nyilvántartásáról, a kiadmánytervezetnek felettese útmutatásai szerint történő gépeléséről, sokszorosításáról, továbbításáról Az ügykezelő feladatait az ügyviteli szabályok, az iratkezelési szabályok és a minősített iratok kezelésére vonatkozó rendelkezések betartásával látja el Pénzügyi ügyintéző feladatai: Nagyberényi Kirendeltségen Költségvetési rendelettervezet elkészítése, zárszámadásról szóló rendelet-tervezet el-készítése, költségvetési koncepció javaslat összeállítása, Bank és pénzforgalmi, valamint ÁFA ügyek intézése. Főkönyvi könyvelés, analitikus nyilvántartás intézése. A költségvetési támogatások elszámolása pályázati támogatások elszámolása, igénylése a központi költségvetés számára az előírt információk határidőben történő szolgáltatása az előző évi pénzmaradványok elszámolása, az elszámolások felülvizsgála a költségvetés végrehajtása Lakbérek, bérleti díjak nyilvántartása, kezelése Egyéb önkormányzati kintlévőségek nyilvántartása Közüzemi szerződések kezelése, szolgáltatókkal való kapcsolattartás, ügyintézés Tájékoztatás nyújtása a polgármester, a jegyző részére az önkormányzat pénzügyi folyamatainak alakulásáról Statisztikai jelentések elkészítése E-adat rendszer, ebr42 napi figyelése Vagyonkataszter naprakész vezetése Élelmezési Szabályzat betartásával felügyeli az önkormányzat főzőkonyhájának gazdaságos működését 3.2. Adóügyi és pénzügyi ügyintéző feladatai Adókivetési feladatok (a felhívások adóalanyok részére történő kiküldése, az adóköteles gépjármű adókivetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a gépjárműadó, helyi adók megállapítása, a fizetési határozatok kibocsátása, az adóhelyesbítések átvezetése, az adóbevallás beadására irányuló 5

9 felszólítások kibocsátása, az adókötelezettség teljesítésére irányuló felhívás kibocsátása, az évközi változások határozattal történő helyesbítése) más adóhatóság megkeresése a feladatkörébe tartozó adatszolgáltatásról helyi adókra vonatkozó féléves és éves adatszolgáltatás (zárási összesítő) teljesítése adókönyvelési feladatok adónyilvántartás és adók módjára behajtandó köztatozások nyilvántartásának vezetése felhívás után a helyi adók és adók módjára behajtandó köztartozások behajtása adó- és értékbizonyítvány kiállítása leltározási feladatok elvégzése, tárgyi eszközök nyilvántartása, aktiválása, értékcsökkenés kiszámítása, selejtezési feladatok, részt vesz a zárszámadási munkálatok elkészítésében, záró kimutatásokban és leltárok feldolgozásában, vezeti a kötelezettségek, valamint a szigorú számadású nyomtatványok és a bélyegzők nyilvántartását. Könyvelési feladatokat végez Házipénztár kezelése cafetéria rendszer nyilvántartása, kezelése Általános igazgatási ügyintéző és szociális ügyintéző, anyakönyvvezető feladata Elvégzi a hagyatéki ügyintézéssel, leltárfelvétellel kapcsolatos teendőket. Végzi az anyakönyvi ügyintézést: születési házassági, halotti anyakönyvezést, házasságkötések és egyéb anyakönyvezéssel kapcsolatos rendezvényeket szervez, és bonyolít le. Ellátja a hazai anyakönyvezési, újbóli és utólagos anyakönyvezési feladatokat, intézi a névviselési, névváltoztatási ügyeket, az állampolgársági ügyeket. Növényvédelmi és állat- egészségügyi igazgatással kapcsolatos ügyek (méhek nyilvántartása, vadkár, parlagfűvel kapcsolatos ügyintézés) Üzletek működési engedélyezésével kapcsolatos ügyek, üzletek nyilvántartásának a vezetése Intézi a sírhely megváltást, újraváltást, vezeti az ezzel kapcsolatos temetői nyilvántartást Hirdetmények kezelése ( árveréssel, stb. kapcsolatban) Képviselői vagyonnyilatkozatok kezelése Szervezi a nagyberényi Szociális Bizottság munkáját, elkészíti az ülésekre a bizottság előterjesztéseit, gondoskodik a jegyzőkönyvek elkészítéséről Munka- és tűzvédelmi feladatok, Országgyűlés, önkormányzati választásokkal kapcsolatos adminisztrációs feladatok Polgári védelemmel, honvédelmi igazgatással kapcsolatos feladatok. Iktatás feladatai a kirendeltségen, amit az ügyviteli szabályok, az iratkezelési szabályok és a minősített iratok kezelésére vonatkozó rendelkezések betartásával látja el. Ellátja a szociális törvényből és az önkormányzat helyi szociális rendeletéből eredő az szociális feladatokat: (települései támogatások, köztemetés, szociális étkeztetés) Adatszolgáltatás az NRSZH-hoz a szociális étkezés, vonatkozásában Közfoglalkoztatás feladatai (kivéve munkaügyi feladatok) Ellátja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényből és a helyi gyermekvédelmi rendeletből eredő feladatokat (Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, HHH helyzet megállapítása) Adatszolgáltatás HHH gyermekekről Végzi a jegyzői hatáskörbe tartozó gyámügyi feladatokat Felkérésre vagy szükség esetén környezettanulmányt végez Elbírálásra előkészíti az önkormányzat helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően a felsőoktatási intézményekben tanuló szociálisan hátrányos helyzetű hallgatók támogatási kérelmeit Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázat tekintetében. VII. Fejezet A KÖZÖS HIVATAL MŰKÖDÉSI RENDJE 6

10 1. Munkarend és ügyfélfogadás 1.1. A Közös Hivatal munkarendje A Közös Hivatalban a munkaidő heti 40 óra, amely hétfőtől csütörtökig: 7.30 órától ig, pénteken: 7.30 órától óráig tart Fenti munkaidő (péntek kivételével) magában foglalja az ebédidőt. Az ebédidő 30 perc, amelyet között lehet igénybe venni A munkavégzés részletes szabályait a Közös Hivatal Közszolgálati Szabályzata határozza meg. A rendkívüli munka és a készenlét elrendeléséről, nyilvántartásáról és elszámolásának rendjéről a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban külön rendelkezik Az ügyfélfogadás rendje A közös hivatal ügyfélfogadási ideje annak székhelyén és a kirendeltségen is a következő: Hétfőn: l2 00 óráig Kedden ügyfélfogadás nincs Szerdán l2 00 óráig l l6 00 óráig Csütörtökön l2 00 óráig l l6 00 óráig Pénteken l2 00 óráig Amennyiben a Közös Hivatal intézkedésének késedelme elháríthatatlan kárral vagy veszéllyel járna, az ügyfeleket munkaidőben, időbeli korlátozás nélkül kell fogadni A jegyző ügyfélfogadásának a rendje: Ádándon: minden hétfőn 8-12 óráig Nagyberényben: minden szerdán 8-12 óráig 2. A Közös Hivatal külső és belső kapcsolattartásának a rendje Belső kapcsolattartás: A szervezeti egységek, munkatársak feladatkörükben napi kapcsolatot tartanak egymással, melynek módja személyes megbeszélés, telefon, , szerver használata A jegyző, az aljegyző, valamint a hivatali ügyintézők, a hivatali, önkormányzati és államigazgatási feladatok ellátásával kapcsolatos munkafolyamatokban közvetlenül együttműködnek. A koordináció közvetlenül vagy munkaértekezleten, illetve apparátusi értekezleten történik Apparátusi értekezlet: Szükség szerint, de évenként legalább 1 alkalommal az elmúlt időszak tevékenységének értékelése, és az elkövetkező időszak főbb feladatainak meghatározása céljából a jegyző apparátusi értekezletet hív össze Munkaértekezlet: A munkaértekezletre esetenként az adott feladathoz, problémához kapcsolódón, az érintett ügyintézők bevonásával kerül sor Külső kapcsolatok A Közös Hivatal munkatársai feladatuk ellátása során az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal, ill. a hatósági eljárások egyéb résztvevőivel a munkaköri leírásukban, belső szabályzatokban, jogszabályokban meghatározottak szerint tartanak kapcsolatot Médiumnak nyilatkozni önkormányzati ügyben a polgármester, hivatali ügyben a jegyző előzetes 7

11 jóváhagyása mellett lehet. 3. A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendje 3.1. A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendjét a Szabályzat 3. melléklete tartalmazza. 4. Utasítási és ellenőrzési jogok gyakorlása, beszámoltatás 4.1. Az átruházott hatáskörben ellátott feladat gyakorlásához a hatáskör jogszabályi címzettje utasítást adhat, azt visszavonhatja Az utasítás általában szóbeli. Írott utasítási formát elsősorban az átruházott hatáskör és kiadmányozás gyakorlásához, valamint a nagyon pontos tartalmi feladat- és hatásköri előírást igénylő munkavégzés során illetve különleges esetekben célszerű alkalmazni Ellenőrzést a jegyző és az általa megbízott munkatárs végezhet A köztisztviselőt beszámolási kötelezettség terheli ha a feladat végrehajtásának színvonala, eredményessége, határideje veszélybe kerül, ha a feladat végrehajtása más feladat sorrend szerinti megkezdését vagy programszerű végrehajtását veszélyezteti, az átruházott hatáskörben illetve kiadmányozási jogkörben ellátott feladatokról az átruházó (kiadmányozó) által meghatározott rendben, jogszabályi kötelezés alapján. 5. A szolgálati út 5.1.A munkatársak kötelezettsége, hogy a munkavégzés helyzetéről, a feladatok végrehajtásáról, zavarairól, vezetői beavatkozást igénylő eseményekről szóló beszámolót, jelentést minden esetben a szervezet szerinti közvetlen vezetést, irányítást, felügyeletet gyakorló felettes vezető részére adják meg. 6. Felelősségi szabályok 6.1. A hivatal működésében a törvényességet a vonatkozó jogszabályokban, az SZMSZ-ben, a szabályzatokban, az utasításokban előírtak maradéktalan betartásával kell biztosítani. A hivatal alkalmazottai önállóan, teljes felelősséggel végzik szakmai munkájukat. Munkajogilag felelősek a jogszabályokban,a szabályzatokban, munkaköri leírásukban meghatározott feladatok és polgármestertől, alpolgármestertől, a jegyzőtől kapott utasítások jogszerű és szakszerű törvényes és színvonalas végrehajtásáért, a határidők betartásáért A hivatal valamennyi alkalmazottját a közszolgálati tisztviselői, vagy ügykezelői munkajogi jogviszonyából eredő kötelezettségei vétkes megszegése esetén - a vonatkozó jogszabályok szerint - kártérítési, illetve a jogviszonyából eredő kötelezettsége vétkes megszegése esetén fegyelmi felelősség terheli A közös önkormányzati hivatal kártérítési felelősségére a Kttv., valamint a munka törvénykönyve vonatkozó szabályai irányadóak Harmadik félnek okozott kár vonatkozásában a közös hivatal felelősségbiztosítás rendelkezik A hivatali alkalmazott köteles megőrizni hivatali szolgálati titkot ezen belül a minősített adatot, az adótitkot, a szerződésben foglalt titkot, a zárt ülésen elhangzott hozzászólásokat, a vezetői bizalmas információkat, a szociális juttatásokkal kapcsolatos adatokat, más egyéb olyan adatokat, amelynek illetéktelen személy tudomására jutása az önkormányzatnak kárt okoz, vagy bűncselekmény. 8

12 7. A munkakör átadás-átvétel rendjének szabályai 7.1. Az egyes munkaköröket ellátó dolgozók személyében bekövetkező változások, illetve tartós (várhatóan 3 hónapot meghaladó) távollét esetén a munkakörök átadás-átvételéről jegyzőkönyvet kell készíteni Az átadásról és átvételről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: az átadás-átvétel időpontját, a munkakörrel kapcsolatos tájékoztatást, fontosabb adatokat, a folyamatban lévő konkrét ügyeket, az átadásra kerülő eszközöket, az átadó és átvevő észrevételeit, a jelenlévők aláírását az átadás-átvételt dokumentáló jegyzőkönyvmintát a Szabályzat 4.sz. melléklete tartalmazza. 7.4.Az átadás-átvételi eljárást a munkakörváltozást követően legkésőbb 15 napon belül be kell fejezni. 7.5.A munkakör átadás-átvételével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról a munkaügyi ügyintéző gondoskodik. 8. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakörök 8.1. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvény alapján a Közös Hivatalban a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség hatálya alá tartozó munkakörök megnevezését a Szabályzat 5. melléklete tartalmazza A vagyonnyilatkozatok átadásáról, nyilvántartásáról, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokról, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos eljárásról a jegyző külön szabályzatban rendelkezik. 9. A kötelezettségvállalás rendje 9.1. A Közös Hivatal mint jogi személy és költségvetési szerv nevében fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget a jegyző, vagy a külön szabályzatban meghatározottak szerint az általa megbízott személy vállalhat A kötelezettségvállalás a jegyző általa kijelölt személy ellenjegyzése után, és csak írásban történhet a Közös Hivatal Gazdálkodási Szabályzatában meghatározott esetekben A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges A kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés és az utalványozás rendjét a Közös Hivatal Gazdálkodási szabályzata tartalmazza. 10. A Közös Hivatal ügyiratkezelése A Közös Hivatalban az érkező és kimenő iratok kezelése a székhelyén és a kirendeltségen külön-külön rendszerben, de egységes iratkezelési szabályok szerint történik Az ügyiratkezelés irányításáért és ellenőrzéséért, megszervezéséért és szabályozásáért a jegyző a felelős Az ügyiratkezelést az Iratkezelési szabályzatban foglalt előírások alapján kell végezni. 11. Bélyegzők használata, kezelése A Közös Hivatalban, valamint az önkormányzatoknál használatos valamennyi bélyegzőről, annak 9

13 lenyomatáról nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell, hogy a bélyegzőt ki és mikor vette használatba, melyet az átvevő személy a nyilvántartásban aláírásával igazol. A nyilvántartás vezetéséért a székhelyen az ügykezelő, a kirendeltségen az igazgatási ügyintéző a felelős Az átvevők személyesen felelősek a bélyegzők megőrzéséért A Közös Hivatal jegyzője Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője feliratú körbélyegző használatára saját személyében jogosult A Közös Hivatal hivatalos körbélyegzője: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal 8653 Ádánd, Kossuth L. u. 50. (középen magyar címerrel) A Közös Hivatal Kirendeltségén az alábbi körbélyegzőt kell használni: Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Kirendeltsége 8656 Nagyberény, Fő u Adatvédelem A közös hivatal személyes adatkezelési, adatbiztonsági és adatszolgáltatási tevékenységét, az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat és az Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza. VII. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 2016.február 2. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 19/2013.(II.21) Kt. határozatával, valamint Nagyberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2013.(II.21.) Kt. határozatával elfogadott március 1-jétől hatályban volt Szervezeti és Működési Szabályzata. Ádánd, február 2. Szatmári Kornélia Ádánd Községi Önkormányzat polgármestere Tóth András Károly Nagyberény Községi Önkormányzat polgármestere Baumann Anita Gabriella Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 10

14 1. melléklet A KÖZÖS HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE Polgármester ÁDÁND Polgármester NAGYBERÉNY Jegyző (1) Köztisztviselők (6): pénzügyi ügyintéző I. pénzügyi ügyintéző II. pénzügyi ügyintéző III. adóügyi és szociális ügyintéző igazgatási ügyintéző és anyakönyvvezető ügykezelő Aljegyző (1) Köztisztviselők N.berényi kirendeltség (3) - pénzügyi ügyintéző - adóügyi és pü.üi - szociális és igazgatási ügyintéző 11

15 2.melléklet A Közös Hivatal jóváhagyott létszámkerete Jegyző 1 fő Aljegyző 1 fő köztisztviselő székhelyen 5 fő köztisztviselő kirendeltségen 3 fő ügykezelő 1 fő Összesen: 11 fő Ádándi székhelyen Jegyző 1 fő Pénzügyi ügyintéző 3 fő Adóügyi és szociális ügyintéző 1 fő Igazgatási ügyintéző, anyakönyvvezető 1 fő Ügykezelő: 1 fő Összesen: 7 fő Nagyberényi kirendeltségen: Aljegyző 1 fő Pénzügyi ügyintéző: 1 fő Adóügyi és pénzügyi ügyintéző: 1 fő Igazgatási és szociális ügyintéző, anyakönyvvezető 1 fő Összesen: 4 fő 3.. melléklet A munkáltatói jogok gyakorlásának, a kiadmányozás és a helyettesítés rendje 1. A munkáltató jogok gyakorlása 1.1. A munkáltatói jogok köre: kinevezés Felmentés vezetői megbízás adása, visszavonása összeférhetetlenség megállapítása kirendelés fegyelmi eljárás megindítása fegyelmi büntetés kiszabása Egyéb munkáltatói jogosítvány : a teljesítményértékelés, a jutalmazás, a szabadságengedélyezés, minősítés A Hivatal köztisztviselői és munkavállalói esetében a munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja. 12

16 1.4. Az aljegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a jegyző gyakorolja Ádánd Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (4) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén dolgozó köztisztviselői esetében az alábbiakban meghatározott körben gyakorolja a munkáltatói jogokat: Egyetértése szükséges valamennyi köztisztviselő esetében a Jegyző által előkészített ügyekben: Kinevezéshez, felmentéshez, vezetői kinevezéshez, jutalmazáshoz Jóváhagyása szükséges: illetményeltérítés és személyi illetmény megállapítása esetén Nagyberény Község Polgármestere Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 81. (4) bekezdésében a pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Közös Önkormányzati Hivatal nagyberényi kirendeltségén dolgozó köztisztviselői esetében az alábbiakban meghatározott körben gyakorolja a munkáltatói jogokat: Egyetértése szükséges valamennyi köztisztviselő esetében a Jegyző által előkészített ügyekben: Kinevezéshez, felmentéshez, vezetői kinevezéshez, jutalmazáshoz. Jóváhagyása szükséges: illetményeltérítés és személyi illetmény megállapítása esetén A jegyző és aljegyző tekintetében a munkáltatói jogokat Ádánd és Nagyberény Községek polgármesterei gyakorolják Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 83. b.) pontjában meghatározottak szerint. Kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek lakosságarányos, többségi döntése szükséges A jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat Ádánd és Nagyberény Községek polgármesterei közösen gyakorolják. 2. A kiadmányozás rendje A polgármester kiadmányozza az önkormányzat nevében: az alapító okiratokat; a felhívásokat, közleményeket, meghívókat, a Képviselő-testületet érintő ügyekben a testületi beszámolókat, tájékoztatókat; az önkormányzat nevében benyújtott pályázatokat, kérelmeket; külföldre, önkormányzati tárgyban küldendő leveleket; a polgármestereknek, intézményeknek, vállalatok és gazdasági társaságok vezetőinek szóló megkereséseket, és válaszleveleket, egyéb az önkormányzat nevében írt vagy az önkormányzatnak, polgármesternek címzett levelekre adott válaszleveleket; az önkormányzat nevében kötött szerződéseket, az önkormányzat nevében a keresetlevelet, önkormányzati perekben a jogi képviselő meghatalmazását; az önkormányzat nevében adott meghatalmazásokat; honosítási, visszahonosítási esküokmányokat; az önkormányzat jelképei, használata tárgyában kiadott engedélyt. 13

17 Saját nevében kiadmányozza: a törvény által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben és hatósági jogkörben keletkezett ügyiratokat; képviselő-testület elő kerülő előterjesztéseket a Képviselő-testület által a Polgármesterre átruházott hatáskörben hozott döntések, nevére érkezett kérelmekre, levelekre adott válaszokat; polgármesteri rendelkezéseket, utasításokat, belső határozatokat; A jegyző jogosult kiadmányozni: A jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási hatósági ügyben hozott döntések, lakossági kérelmekre, megkeresésekre, levelekre adott válaszokat, amelyekre tartalma alapján nem határozati formában kell választ adni; külső és társszervezetekhez küldendő megkereséseket és a szerveknek adott válaszokat; a felsőbb szintű közigazgatási szervekkel folytatott levelezéseket, felterjesztéseket, tájékoztatókat, jelentéseket; a Hivatal tevékenységére vonatkozó jelentéseket; a jegyző hatáskörébe tartozó közszolgálati tárgykörben keletkezett ügyiratokat; saját nevére érkező kérelmekre, levelekre, megkeresésekre adott válaszokat; az országgyűlési képviselőknek, a testületi képviselőknek a Hivatal működésével kapcsolatban írt leveleket; a testületek részére készített előterjesztéseket, beszámolókat; az első fokú hatósági határozatok ellen benyújtott fellebbezések felterjesztését a Somogy Megyei Kormányhivatalhoz, valamint a bírósághoz, ügyészséghez irányuló kifogást és panaszt; az új anyakönyvet használatba vétele előtt hitelesíti; a Hivatal képviseletére adott meghatalmazásokat. A jegyző az önkormányzat rendeleteit, a Képviselő-testület jegyzőkönyvét, a polgármesterrel együttesen jogosult kiadmányozni. A jegyző távollétében a kiadmányozás jogát az általános helyetteseként az aljegyző gyakorolja. Az aljegyző gyakorolja a kiadmányozás jogát a Közös Önkormányzat Hivatal Nagyberényi Kirendeltségén. Feladatkörében önálló kiadmányozási joggal rendelkezik: az anyakönyvvezető 1. A jegyző helyettesítése: 3. A helyettesítés rendje A jegyző távollétében teljes hatáskörben, utólagos beszámolási kötelezettség mellett az aljegyző helyettesít (a jegyző általános helyettese). A jegyző és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályozásuk esetére legfeljebb 6 hónap időtartamra a jegyzői feladatok ellátásának módja: megfelelő képzettséggel rendelkező hivatali köztisztviselő megbízása a helyettesítéssel. 2. A munkavállaló helyettesítése : A munkavállalót akadályoztatása esetén, illetve távollétében a munkaköri leírásában meghatározott, illetve a közvetlen vezetője által kijelölt dolgozó helyettesíti. 14

18 4.sz.melléklet A munkakör átadás-átvétel jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV MUNKAKÖR ÁTADÁS- ÁTVÉTELRŐL Készült: Jelen vannak:..év..hó napján az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatalban (három eredeti példányban). munkakört átadó.. munkakört átvevő.. jegyző.. munkaügyi ügyintéző Tárgy: Munkakör átadás- átvétel.(név) az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője átadja,..(név) a köztisztviselője pedig átveszi a az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal munkakörének iratait, feladatait. Az átadásra kerülő munkakör szakmai feladatait, a vonatkozó munkaköri leírást a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza. 1 Folyamatos, rendszeres feladatok Ügy megnevezése Intézkedések, ügy jelenlegi állása Elintézés határideje 2 Nyilvántartások vezetése Nyilvántartás megnevezése Intézkedések határidő 3.) Az elektronikus dokumentum-kezelésben található információk, adatbázisokhoz való hozzáférések megadása:) 15

19 4. Átadásra került eszközök, egyéb (kulcs, bélyegző) 5. Az átadó megjegyzései, észrevételei: Az átvevő megjegyzései, észrevételei:..... k.m.f. átadó átvevő Jóváhagyom: Készült: Kapja: 3 példányban 1 példány átadó 1 példány átvevő 1 példány irattár 16

20 5.sz.melléklet Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök Sorszá m Beosztása A kötelezettség jogcíme Vagyonnyilatkozat tétel gyakorisága 1. jegyző évi CLII. Tv. 3. (1) bekezdés a.)c.) e.) pontja alapján 2 aljegyző évi CLII. Tv. 3. (1) bekezdés a.)c.) e.) pontja alapján 2. pénzügyi ügyintézők 2007.évi CLII. Tv. 3. (1) bekezdés c.) pontja alapján feladata ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. e) pontja alapján állami vagy önkormányzati támogatások felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult. 2 évenként 2 évenként 2 évenként 3. igazgatási ügyintézők évi CLII. Tv. 3. (1) bekezdés a.) pontja alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre jogosult feladatkörben foglalkoztatott köztisztviselő 4. szociális és gyámügyi ügyintézők évi CLII. Tv. 3. (1) bekezdés a.) pontja alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre jogosult feladatkörben foglalkoztatott köztisztviselő 5. adóügyi ügyintézők évi CLII. Tv. 3. (1) bekezdés a.) pontja alapján közigazgatási hatósági ügyben javaslattételre jogosult feladatkörben foglalkoztatott köztisztviselő 5 évenként 5 évenként 5 évenként 17

21 Megismerési záradék Az Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatához Ádándi Közös Önkormányzati Hivatal február 2-átől hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban leírtakat a munkám során köteles vagyok betartani. Név Feladat, hatáskör Dátum Szatmári Kornélia Polgármester 2016.február 3. (ÁDÁND) Tóth András Károly Polgármester 2016.február 3. (N.berény) Baumann Anita Gabriella Jegyző (KÖH) 2016.február 3. Aláírás Kovács Gréta Aljegyző 2016.február 3. Horváth Tiborné Pénzügyi ügyintéző 2016.február 3. Fodorné Csapó Eszter Pénzügyi ügyintéző 2016.február 3. Czifra Mónika Pénzügyi ügyintéző 2016.február 3. Czeiz Helga Pénzügyi ügyintéző 2016.február 3. Csikós Ilona Éva Pénzügyi ügyintéző 2016.február 3. Csaba Szilvia Igazgatási ügyintéző 2016.február 3. Puha Edit Ügykezelő 2016.február 3. Nagy Alexandra Szociális és adóügyi 2016.február 3. ügyintéző Szentpéteriné Tóth Szilvia Igazgatási ügyintéző 2016.február 3. 18

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -ában foglaltak

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlés elnökének 6/2014. számú házelnöki rendelkezése AZ ORSZÁGGYŰLÉSI ŐRSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2. (2) bekezdés q) pontjában

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herendi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

3. Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása

3. Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása 3. Tisztséget és funkciót viselők feladatainak leírása A tisztséget és funkciót viselők abban az esetben tudják megfelelően ellátni a feladataikat, valamint a választás folyamán akkor tudnak felelősséggel

Részletesebben

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Balatonszabadi Kincskereső Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata BALATONSZABADI KINCSKERESŐ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Balatonszabadi

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata

FERENCZY IDA ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalom 1 Általános rendelkezések... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, jogszabályi alapja... 5 1.2 A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére 19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére Elıterjesztı megnevezése: Dr. Juhász Enikı Iktatószám: Tárgy: 5-37/2012-F-1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága

BÉLA MÚZEUM. .. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének Népjóléti Bizottsága 4. melléklet A DORNYAYD BÉLA MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Dr. Szirácsik Éva igazgató Elfogadta: Jóváhagyta: Érvényes:.. /2013.( ) határozatával Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Kapuvár Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben)

Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Városi Önkormányzat J e g y z ő j é t ő l H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Abony Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata (egységes szerkezetben) Abony Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényesség 1 2011. 04.01. Tartalom XVI. KERÜLET KERTVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATA...HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI... 1 I. FEJEZET: ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról

156/2015 (XII.17.) számú határozata. a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 156/2015 (XII.17.) számú határozata a Kollégiumok Igazgatósága Szervezeti és Működési Rendje szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és 22. (3) bekezdésében

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 47/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: Fegyverneki Orvosi Rendelő és a Fegyverneki Polgármesteri

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

Iktató szám: 125/2014.

Iktató szám: 125/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 125/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. június 05-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail:

RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ 8360 Keszthely, Deák F. utca 31. Tel.:83/312-240 Fax: 83/312-240/56-48 BM: 26/56-04 E-mail: horvathis@zala.police.hu RENDŐRKAPITÁNYSÁG KESZTHELY KAPITÁNYSÁGVEZETŐ

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda

2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda 4. Szociális és Gyámügyi Iroda 5. Városfejlesztési és Mőszaki Iroda SZERVEZETI EGYSÉGEK ÉS AZOK FELADATKÖRE: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda A Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei: 1. Igazgatási és Hatósági Iroda 2. Jogi és Szervezési Iroda 3. Pénzügyi Gazdasági Iroda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint

Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Bevezetés Általános rész 1. A Társaság főbb adatai a hatályos Alapító Okirat szerint 2. A Társaság célja, tevékenységi körei 3. A Társaság jogállása 4. A Társaság szervezete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 35. (2) c) pontja, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm.

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek...

8.3 A szülői munkaközösség... 39 8.4 Az iskolaszék... 39 8.5 Az intézményi tanács... 39 8.6 A diákönkormányzat... 39 8.7 Az osztályközösségek... S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T D I Ó S G Y Ő R I G I M N Á Z I U M OM azonosító: 029 262 S z é k h e l y : 3534 Miskolc, Kiss tábornok u. 42. Fenntartó neve: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) 2015 OM azonosító: 034800 1028 Budapest, Máriaremetei u. 71. Tel.: 06-1-397-4402, 06-1-275-8675 Fax.: 06-1-391-6944 Internet:

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJa A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) célja, hogy rögzítse az intézmény adatait és szervezeti felépítését,

Részletesebben

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet...

Intézményi Érdekegyeztető Tanács... 55 V. Fejezet... 56 A MÁO MŰKÖDÉSI FÓRUMAI... 56 Igazgatósági értekezlet... 56 Tárvezetői értekezlet... Tartalomjegyzék I. Fejezet... 3 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Magyar Állami Operaház jogállása és alapadatai... 3 A MÁO szervezete... 4 II. Fejezet... 5 A MÁO VEZETÉSE... 5 A magasabb vezetők... 5 Főigazgató...

Részletesebben

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum

Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum SZERVEZETI ÉS M Ű KÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom: Bencsik Barnabás Oktatási és Kulturális Minisztérium igazgató mint az Alapító képviselője

Részletesebben

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól

27/2006. (V. 5.) GKM rendelet. az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól 27/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autógáz töltıállomások építési munkáiról és építésügyi hatósági eljárásairól Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. -ának

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Az intézmény OM azonosítója: 034244 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte: A dokumentum

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TISZAKÜRTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Tiszakürt és Nagyrév

Részletesebben

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Általános rendelkezések 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI MÁTRATERENYEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 1. napjától 1 Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Mátraterenyei

Részletesebben