Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT"

Átírás

1 Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE FOGLALVA Utolsó átvezetett módosítás: 14/2013. (XII.19.) Ök. Rendelet. Hatályos: december 24. (9/2012./XII.13/Ök. Rendelet, a 12/2012./XII.19./Ök. Rendelet, a 1/2013./I.21./Ök. Rendelet, a 2/2013./II.14./Ök. Rendelet, 14/2013. (XII.19.) Ök. Rendelet) Bevezető rész Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (1) bekezdésének d) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 53. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 1. Általános rendelkezések 1.. (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT (2) A település jellemző adatait az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3) Székhelye: 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52. (4) A települési önkormányzat jogi személy. (5) Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének internetes honlapja: (6) 1.) Alapítás éve: ) Jogállása, jogköre: a.) jogi személyisége: önálló jogi személy 3.) Vállalkozási tevékenység: Az Önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 4.) Illetékességi terület: Tiszabura és Pusztataskony Közigazgatási területe 5.) Alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, székhelye: Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5235 Tiszabura Kossuth Lajos utca 52.sz. A belső ellenőrzési feladatot megbízási szerződés alapján Gellén Olivérné könyvvizsgáló és adószakértő látja el (5000 Szolnok, Mátyás király utca 2. V/8.) 6.) Számlavezető pénzintézet: Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaburai Kirendeltsége Tiszabura Kossuth Lajos 62 7.) Bankszámlaszám: Adószám: Ksh száma: Törzsszám: Általános forgalmi adó alanyisága: adóalany, általános szabályok alapján. 8.) Tevékenység besorolás: Alaptevékenység szakágazat: Önkormányzati jogalkotás

2 9.) Alaptevékenység szakfeladat szerinti besorolásban Út, autópálya építés Lakóingatlan bérbeadása és üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése Önkormányzati jogalkotás Közvilágítás Város és Községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Egyéb Önkormányzati pénzbeli ellátások Köztemetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Egyéb közfoglalkoztatás Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatások Központi költségvetési befizetések Statisztikai tevékenység Támogatási célú finanszírozási műveletek Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás Ifjúság egészségügyi gondozás Önkormányzatok és társulások elszámolásai (7) A képviselő-testület Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (1) bekezdésben alapján Polgármesteri Hivatalt (a továbbiakban: Hivatalt) hoz létre Tiszaburai Polgármesteri Hivatal megnevezéssel. (8) Tiszabura Községi Önkormányzat adószáma: (1) Tiszabura község pecsétje: TISZABURA KÖZSÉG PECSÉTJE körirat. Középen: hal és ekevas stilizált rajzolata, mely a település lakosainak ősi foglalkozására (halászat) és a jelenlegi mezőgazdasági tevékenységre utal (ekevas). (2) A község pecsétje községi ünnepségek meghívóin, községi kitüntetések, elismerések adományozását bizonyító iratokon, az Önkormányzat nevében kötött megállapodásokon használható. (3) A község pecsétjének megőrzéséről a polgármester gondoskodik. 3.. (1) Önkormányzati döntéseken a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE TISZABURA KÖZSÉG körirata és középen hal és ekevas stilizált rajzolatú bélyegző is használható. (2) A bélyegző megőrzéséről a polgármester gondoskodik. 4.. (1) Az önkormányzat pecsétje:

3 Tiszabura Községi Önkormányzat : feliratú téglalap alakú bélyegző címmel és adószámmal ellátva. (2) Tiszabura Községi Önkormányzat feliratú körbélyegző középen Magyarország címerével és sorszámmal ellátva. 2. Települési Önkormányzat feladata és hatásköre 5.. (1) Önkormányzati döntést: a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselőtestület felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a társulása, a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. (2) A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervtől tájékoztatást kérhet, döntést kezdeményezhet, véleményt nyilváníthat; amelyre a megkeresett szerv harminc napon belül érdemben köteles válaszolni. Amennyiben a tájékoztatás, a válaszadás vagy az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez és erről a települési önkormányzatot egyidejűleg tájékoztatni. (3) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás. (4) Az önkormányzati feladat- és hatáskörök a képviselő-testületet illetik meg. A képviselő-testületet a polgármester képviseli.

4 (5) Az önkormányzati feladatok ellátását: a képviselő-testület és szervei biztosítják. A képviselőtestület szervei: a polgármester, a képviselő-testület bizottságai, a polgármesteri hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. (6) A képviselő-testület - e törvényben meghatározott kivételekkel - hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a jegyzőre, a társulására ruházhatja át. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható. (7) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására - jogszabályban meghatározottak szerint - költségvetési szervet, gazdálkodó szervezetet, nonprofit szervezetet és egyéb szervezetet (a továbbiakban együtt: intézmény) alapíthat, továbbá szerződést köthet természetes és jogi személlyel vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel. A helyi önkormányzat képviselő-testülete - amennyiben törvény kivételt nem tesz - kinevezi az intézmény vezetőjét. (8) Ha a polgármester, a jegyző, valamint a polgármesteri hivatal ügyintézője államigazgatási feladat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül. (9) 1.) Hatályon kívül helyezve. 2.) Hatályon kívül helyezve. 3.) Hatályon kívül helyezve. 4.) Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény az irányadó. Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény irányadó. Egyes foglalkoztatottjainak a jogviszonya munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó. (10) A települési önkormányzat köteles ellátni mindazokat a törvényben meghatározott feladatokat, amelyek a helyi lakosság alapvető létfeltételeit, az ehhez szükséges közszolgáltatások közvetlen igénybevételének lehetőségeit biztosítják. 3. A képviselő-testület 6.. (1) Tiszabura Község Önkormányzatának képviselő-testülete 7 tagból áll, melynek hivatalból tagja a polgármester. (2) A képviselő-testület tagjainak névsorát a 2. sz. melléklet tartalmazza. (3) A képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább hat ülést tart. (4) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át (kizárólagos hatásköre): 1. a rendeletalkotás; 2. szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, vezetői megbízás; 3. a helyi népszavazás elrendelése, kitüntetések és elismerő címek alapítása; 4. a gazdasági program, a hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás, államháztartáson kívüli forrás átvétele, átadása; 5. önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; 6. megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás;

5 7. intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése; 8. közterület elnevezése, köztéri szobor, műalkotás állítása; 9. eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; 10. a bíróságok ülnökeinek megválasztása; 11. állásfoglalás intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; 12. a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; 13. az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén; 14. a településfejlesztési eszközök és a településszerkezeti terv jóváhagyása; 15. területszervezési kezdeményezés; 16. amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal. (5) Minősített többség szükséges a következő döntések meghozatalához: a) rendeletalkotás, b) a képviselő-testület szervezetének kialakítása és működésének meghatározása (SZMSZ), c) a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás, a megbízás visszavonása, d) önkormányzati társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; e) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás; f) intézmény alapítása, átszervezése, megszüntetése, g) gazdasági társaságba való belépés, kilépés, gazdasági társaság alapítása, megszüntetése, gazdasági társaság ügyvezetőjének megválasztása, igazgatóságába, felügyelő bizottságába képviselő megbízása, h) települési képviselő kizárása, i) a 8. (6) bekezdésének c) pontja szerinti zárt ülés elrendelése. j) a képviselő-testület feloszlásának kimondása, k) szakmai, gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, l) a képviselő-testület hatáskörének átruházása, m) önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása n) törvényességi észrevétel alapján hozott döntés. o) hitelfelvétel, p) a települési képviselő, polgármester méltatlansági és a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos, továbbá összeférhetetlenségi ügyében való döntés; r) az önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés, ha a képviselő egy éven át nem vesz részt a képviselő-testület ülésén. (6) Minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több mint a felének a szavazata szükséges. 4. A képviselő-testület gazdasági programja, munkaterve 7.. (1) A gazdasági program a települési önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével

6 - a kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve a települési önkormányzat által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program tartalmazza különösen: a fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, a településfejlesztési politika, az adó politika célkitűzéseit, az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a befektetéstámogatási politika, községüzemeltetési politika célkitűzéseit. A gazdasági programot, fejlesztési tervet a képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül fogadja el. Ha a meglévő gazdasági program, fejlesztési terv az előző ciklusidőn túlnyúló, úgy azt az újonnan megválasztott képviselő-testület az alakuló ülését követő hat hónapon belül köteles felülvizsgálni, és legalább a ciklusidő végéig kiegészíteni vagy módosítani. (2) A képviselő-testület a gazdasági program végrehajtása, a tervezhető feladatok ütemezése érdekében éves munkatervet fogad el. (3) A munkaterv elkészítése a polgármester feladata. A tervezet elkészítéséhez javaslatot kell kérni: a) bizottságok elnökeitől, b) önkormányzati intézmények vezetőitől. (4) A gazdasági program-tervezetet és a munkaterv tervezetet a polgármester készíti el és terjeszti a képviselő-testület elé. (5) Az éves munkatervben meg kell határozni a közmeghallgatás időpontját. A közmeghallgatáson a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 5. A képviselő-testület ülései 8.. (1) A képviselő-testület ülését a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester, együttes akadályoztatás esetén a legidősebb települési képviselő (korelnök) hívja össze és vezeti. (1b) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény szabályai szerint megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a polgármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpolgármestert, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról. (2) Az ülést tizenöt napon belüli időpontra össze kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára. Az indítvány alapján a testületi ülést a polgármester hívja össze a testületi ülés indokának, időpontjának, helyszínének és napirendjének meghatározásával. (3) A Képviselő-testület ülésének meghívóját a képviselőknek az ülést megelőzően legalább öt nappal korábban meg kell küldeni (rendes testületi ülés). Külön meg kell hívni a testületi ülésre a helyi nemzetiségi önkormányzat elnökét. (4) Össze kell hívni a képviselő-testület ülését, ha a hatáskörébe tartozó ügyben kell dönteni és a döntés nem tűr halasztást, vagy a késedelmes döntés kárral, életveszéllyel járna (rendkívüli testületi ülés). Rendkívüli testületi ülés esetén képviselő-testület rövid úton (telefon, telefax, távirat, ) is összehívható. Ebben az esetben az írásbeliség is mellőzhető. (5) A képviselő-testület ülése nyilvános. (6) A képviselő-testület

7 a) zárt ülést tart önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén; b) zárt ülést tart az érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor; c) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Erről nyílt szavazással vita nélkül dönt a képviselő-testület. (7) A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester és a jegyző, továbbá meghívása esetén a polgármesteri hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vesz részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen. Törvény vagy önkormányzati rendelet előírhatja, mely esetben kötelező az érintett meghívása. (8) Aki zárt ülésen jogosulatlanul tartózkodik azt a polgármester távozásra szólítja fel, szükség esetén kiutasíthatja. (9) A képviselő-testület rendkívüli ülését össze kell hívni: a) Hatályon kívül helyezve. b) Hatályon kívül helyezve. c) helyi népszavazásra irányuló érvényes kezdeményezés esetén. (10) A rendkívüli ülésre vonatkozó indítványt a javasolt napirendi pont megjelölésével a polgármesternél kell írásban előterjeszteni. Az előterjesztés alapján a testületi ülést tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni. 9.. (1) A testületi ülést meghívóval kell összehívni, amelynek tartalmaznia kell: a) az ülés helyét, kezdetének időpontját, b) a javasolt napirendi pontokat, c) a napirendi pontok előadóit, d) a testületi ülést összehívó személy aláírását, e) annak megjelölését, hogy rendes vagy rendkívüli testületi ülésre szól a meghívó. (2) A polgármester megnyitja az ülést és a jelenléti ív alapján megállapítja a határozatképességet, és azt az ülés tartama alatt folyamatosan ellenőrzi. (3) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. (4) A határozatképesség biztosítása érdekében a polgármester 15 percet meg nem haladó várakozási időt rendelhet el. (5) A határozatképtelenség megállapítása után a testületi ülést öt napon belüli időpontra, ugyanazon napirendi pontok megtárgyalására ismét össze kell hívni. (6) A polgármester tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülést követően tett fontosabb intézkedésekről. (7) A polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyről a képviselő-testület vita nélkül dönt - amennyiben az nem tér el a munkatervtől. (8) A képviselő-testület ülésének napirendi pontjait írásban benyújtott előterjesztések alapján tárgyalja. Szóbeli előterjesztés kivételesen az indokok megjelölésével tehető. Szóbeli előterjesztésnek kell tekinteni a testületi ülésen kiosztott írásos előterjesztést is. (9) Döntési javaslat előterjesztésére jogosult: a) a polgármester, b) az alpolgármester, c) bármelyik települési képviselő,

8 c) a témakör szerint illetékes bizottság, a bizottság elnöke, d) a jegyző. (10) A képviselőtestület elé kerülő előterjesztéseknek tartalmaznia kell: a) a tárgyát és a tényállást, b) az előző döntés tartalmát (amennyiben korábban már tárgyalta a képviselő-testület), c) helyzetelemzést, d) határozati/rendeleti javaslatot, e) szükség szerint a határidő és a felelős megjelölését. (11) Egyszerűbb döntést igénylő ügyben elegendő a határozati javaslatot mellékelni a képviselő-testületi ülés meghívójához (1) A napirendi pont tárgyalásának elhalasztását az indokok megjelölésével települési képviselő, vagy a jegyző indítványozhatja. Erről vita nélkül dönt a képviselőtestület. (2) Az előadó az írásos előterjesztéshez tömör, új információkat tartalmazó szóbeli kiegészítést tehet. (3) Az előadóhoz és a szakértőhöz a képviselő-testület tagjai és a tanácskozási joggal rendelkezők, kérdést intézhetnek, amelyre a vita előtt kell választ adni. (4) A napirendi ponthoz való hozzászólásra a vita során szóban lehet jelentkezni, a polgármesternél A polgármester a hozzászólás lehetőségét a jelentkezés sorrendjében adja meg. (5) A bizottság által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottság elnöke, akadályoztatása esetén a bizottság által megbízott bizottsági tag ismerteti, tájékoztatást adva a kisebbségi véleményről is. (6) Az előkészítésben részt vevő bizottság elnöke, a napirendi pont előadója és a jegyző a döntéshozatal előtt bármikor felszólalhat. (7) Az előterjesztés tárgyalása során a döntés meghozatala előtt bármely települési képviselő kérésére egy alkalommal a polgármester tárgyalási szünetet rendelhet el. Ezzel a jogával minden települési képviselő testületi ülésenként csak egy alkalommal élhet. (8) Az előterjesztések felett külön-külön vitát kell nyitni. (9) A vita lezárására, a hozzászólások időtartamának korlátozására bármely települési képviselő javaslatot tehet, melyről a képviselő-testület vita nélkül - egyszerű szótöbbséggel - dönt. (10) A vita lezárása után az előadó válaszolhat a hozzászólásokra. (11) Amennyiben az előterjesztéshez további felszólalásra nem volt jelentkező a polgármester a vitát lezárja. (12) A polgármester először a módosító, kiegészítő indítványokat bocsátja szavazásra egyenként, majd az elfogadott módosításokkal az előterjesztésben szereplő határozatot. (13) A módosító, kiegészítő indítvány elfogadásához - a döntési javaslat részleteit érintő esetekben is - ugyanolyan szavazati arányok szükségesek, mint amelyet a döntés egésze megkíván (1) A javaslat elfogadásához a jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges (egyszerű többség). Ennek hiányában a képviselő-testület a javaslatot elutasította. A betöltetlen önkormányzati képviselői helyet a határozatképesség szempontjából betöltöttnek kell tekinteni. (2) A képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget. A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére vagy bármely

9 települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlevőnek kell tekinteni. (2b) Amennyiben a települési képviselő személyes érintettségére vonatkozó bejelentési kötelezettségét elmulasztja a Képviselő-testület a tárgyhavi tiszteletdíját 20 %-al csökkenti. (3) A képviselő-testület a döntéseit általában (határozat, rendelet) nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás a) kézfelemeléssel vagy b) név szerinti szavazással történhet. (4) A szavazatok megszámlálásáról a polgármester gondoskodik. A szavazás eredményét a polgármester hirdeti ki. (5) A képviselő-testület név szerint szavaz az önkormányzati képviselők egynegyedének indítványára. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazást javasolni. Nem lehet név szerinti szavazást tartani a bizottság létszáma és összetétele tekintetében, valamint a tanácskozások lefolytatásával összefüggő (ügyrendi javaslatot tartalmazó) kérdésekben. Név szerinti szavazás esetén a jegyző ABC sorrendben szólítja a települési képviselőket, akik nevük elhangzásakor - igen - nem - tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. A jegyző a nyilatkozatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét a névsorral együtt átadja a polgármesternek. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a polgármester és a jegyző aláírásával hitelesíti. (6) Titkos szavazást tarthat a 8.. (6) bekezdésben foglalt ügyekben. Erre bármely települési képviselő, valamint a jegyző tehet indítványt, amelyről a képviselő-testület vita nélkül dönt. A 8.. (5)-(7) bekezdésben foglaltak a bizottságaira is vonatkoznak. (7) A titkos szavazás borítékba helyezett szavazólapon, urna igénybevételével történik. (8) A titkos szavazás lebonyolításáról és eredményének megállapításáról az Ügyrendi Bizottság gondoskodik. Amennyiben az Ügyrendi Bizottság nem határozatképes, akkor a képviselő-testület külön 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ akik megválasztják elnököket - a titkos szavazás lebonyolítására. (9) A bizottság e feladatának ellátása során: a) ismerteti a titkos szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat, b) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja, hogy érvényes, vagy érvénytelen, c) a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza ca) a szavazás helyét és napját, cb) a szavazás során felmerült körülményeket, cc) a szavazás során hozott határozatokat, valamint cd) a szavazás eredményét. d) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják, e) a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a képviselő-testületnek, f) ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely önkormányzati képviselő kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni (1) A napirendi pontok megtárgyalása előtt kerül sor az interpellációk, és kérdések előterjesztésére, a napirendi pontok megtárgyalása után, ezek megválaszolására, valamint a bejelentések és a felvetések előterjesztésére és megválaszolására. (2) A képviselő-testület tagjai az ülésen önkormányzati ügyekben a polgármesterhez, az alpolgármesterhez, a jegyzőhöz interpellációt és kérdést, bármely települési képviselőhöz kérdést terjeszthetnek elő.

10 (3) Interpellációt valamely önkormányzati döntés vagy annak végrehajtása tárgyában, illetőleg intézkedés elmulasztása kapcsán lehet előterjeszteni. (4) Az interpellációt a testületi ülésen kell megválaszolni, ha azt a címzettje az ülés előtt legalább öt nappal írásban megkapja. (5) Amennyiben a (4) bekezdésben írt határidő után vagy a testületi ülésen nyújtják be az interpellációt, az érintettnek arra csak abban az esetben kell az ülésen választ adnia, ha a válaszadás előzetes vizsgálatot nem igényel. (6) A testületi ülésen az interpellációra adott válasz elfogadásáról először az interpelláló települési képviselő nyilatkozik, majd a képviselő-testület vita nélkül dönt. (7) Amennyiben a válaszadás előzetes vizsgálatot igényel, akkor az ülés követő 15 napon belül, írásban kell választ adni az interpellálónak. (8) Az interpellálónak megküldött válasz másolatát minden települési képviselőnek meg kell küldeni. A válasz elfogadása tárgyában a képviselő-testület a következő ülésen hoz döntést, a (6) bekezdésben foglaltak szerint. (9) A kérdés minden olyan az önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozó, az önkormányzat szervezetére, működésére, tevékenységére vonatkozó tudakozódás, felvilágosítás kérés, amely tartalma szerint nem sorolható az interpelláció fogalomkörébe és nem kapcsolódik valamelyik napirendi pont témájához. (10) A bejelentés valamely tény, körülmény megismertetése a képviselő-testülettel, amely intézkedést nem igényel. (11) A felvetés olyan közérdekű téma jelzése, amelyben képviselő-testület állást foglalhat, illetve az intézkedésre jogosulthoz továbbíthat. (12) A testületi ülésen megjelent állampolgárok, a társadalmi és érdekvédelmi szervek, valamint a politikai pártok képviselői a képviselő-testület ülése alatt - a tanácskozási joggal meghívottak kivételével - nem nyújthatnak be kérelmeket, indítványokat. (13) A képviselő-testület esetenként - nyílt szavazással - dönt arról, hogy a tanácskozási joggal nem rendelkező meghívottaknak, illetve az ülésen megjelent állampolgároknak a tárgyalt napirendi ponthoz szólási jogot ad-e (1) A tanácskozás rendjének fenntartása a polgármester feladata. (2) A polgármester a) ellátja a testületi üléssel kapcsolatos ülés- és vitavezetési feladatot, b) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a témától, vagy másokat sértő megfogalmazást alkalmaz, c) rendre utasítja azt, aki a képviselő-testülethez méltatlan magatartást tanúsít, d) amennyiben a testületi ülésen olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést félbeszakíthatja a rend helyreállításához szükséges ideig. (3) A nyilvános ülésen megjelentek a kijelölt helyen foglalnak helyet. Rendzavarás esetén a polgármester rendre utasíthatja a megjelenteket, ismétlődő rendzavarás esetén kötelezheti az érintetteket a terem elhagyására. 6. A képviselő-testület döntései 14.. (1) A képviselő-testület rendeletet alkot és határozatot hoz. A képviselő-testület határozata: normatív határozat és egyedi határozat lehet. Normatív határozatban szabályozhatja a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését.

11 (2) A képviselő-testület önkormányzati rendeletet alkot a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvényi felhatalmazás alapján, annak végrehajtására. (3) A rendeletalkotást kezdeményezheti: a) a települési képviselő, b) a képviselő-testület bizottsága, c) a jegyző. (4) A rendeletalkotás kezdeményezése a polgármesternek nyújtható be, aki - a hivatal bevonásával - a kezdeményezést a képviselő-testület elé terjeszti. A képviselő-testület állást foglal a rendelet tervezetének elkészítéséről, főbb irányelveiről. (5) Az önkormányzati rendelet előkészítésével megbízhatja valamelyik bizottságát vagy e célból külön ideiglenes bizottságot hozhat létre. A képviselő-testület meghatározhatja az egyeztetés és vitafórum rendjét. (6) A szakmai előkészítés minden esetben a jegyző feladata. (7) Az előkészítés után a polgármester vagy a jegyző nyújtja be a rendelet-tervezetet indoklással együtt. Tájékoztatni kell a képviselő-testületet azokról a javaslatokról is, amelyek nem kerültek a rendelet-tervezetbe és kisebbségi javaslatokról is. (8) A rendelet elfogadását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti és gondoskodik annak a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről. (8b) A jegyző gondoskodik a normatív határozatoknak az önkormányzati rendeletekre vonatkozó szabályok szerinti közzétételéről is. (9) A helyben szokásos módon történő kihirdetés: a) a hivatal hirdetőtáblájára való kifüggesztés, b) lakosság tájékoztatása internetes honlapon. (10) A képviselő-testület megbízhatja bizottságát a rendelet hatályosságának ellenőrzésével. Az önkormányzati rendeleteket ciklusonként felül kell vizsgálni. Jogszabályi változás esetén a jegyző köteles jelezni a módosítás szükségességét. (11) A képviselő-testület rendeleteit és határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni a következők szerint: a.) Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../20... (...hó...nap) számú önkormányzati rendelete (rövidítése: Ök. Rendelet) A zárójelben feltüntetett dátum a rendelet meghozatalának az időpontja. b.) Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének.../20... (...hó...nap) számú határozata (rövidítése: Ök. Határozat) A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának az időpontja. c.) Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Z-../20.. (..hó..nap) számú zárt ülésen hozott határozata (rövidítés: Z-../20..(..hó..nap) Ök. Határozat). A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának az időpontja. (12) A határozat megjelöli a végrehajtás határidejét és felelősét. (13) Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról az önkormányzati hivatal betűrendes nyilvántartást vezet. 7. Jegyzőkönyv 15.. (1) A testületi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni. (2) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: a) a testületi ülés helyét; b) időpontját; c) a megjelent önkormányzati képviselők nevét; d) a meghívottak nevét, megjelenésük tényét;

12 e) a javasolt, elfogadott és tárgyalt napirendi pontokat; f) az előterjesztéseket; g) az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók nevét, részvételük jogcímét, a hozzászólásuk, továbbá az ülésen elhangzottak lényegét, a hozzászólás szó szerinti szövegét, ha azt a települési képviselő kifejezetten kéri; h) a szavazásra feltett döntési javaslat pontos tartalmát; i) a döntéshozatalban résztvevők számát; j) a döntésből kizárt önkormányzati képviselő nevét és a kizárás indokát; k) a jegyző jogszabálysértésre vonatkozó jelzését; l) a szavazás számszerű eredményét; m) a hozott döntéseket (rendelet és határozat szószerinti szövegét); n) a elhangzott interpellációkat, kérdéseket, bejelentéseket, felvetéseket és az azokra adott válaszokat. (3) A jegyzőkönyv mellékletét képezi: a.) a meghívó, b.) az írásos előterjesztés, a rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítvány, és az írásban benyújtott interpelláció, c.) a jelenléti ív, d.) a titkos szavazásról készült jegyzőkönyv és jelentés, e.) a név szerinti szavazásról készült hitelesített névsor, f.) a jegyző törvényességi észrevétele. (4) A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá. (5) A jegyzőkönyv egy példányát az ülést követő tizenöt napon belül a jegyző köteles megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére. (6) A választópolgárok - a zárt ülés jegyzőkönyvének kivételével - a jegyzőnél, betekinthetnek a képviselő-testület jegyzőkönyvébe. (7) Amennyiben zárt ülésre, vagy az ülés egy részének zárttá nyilvánítására került sor, akkor a zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül, amelyet az önkormányzati hivatal elkülönítetten kezel. (8) A zárt ülésről készült jegyzőkönyvbe csak a 8.. (7) bekezdésben meghatározott személyek tekinthetnek be. 8. A képviselő-testület bizottságai 16.. (1) A képviselő-testület bizottságai előkészítő, véleményező, javaslattevő és ellenőrzési fel- adatokat ellátó - a képviselő-testület által döntési jogkörrel felruházható - egymással mellérendeltségi viszonyban álló önkormányzati szervek. (2) A képviselő-testület állandó és ideiglenes bizottságot hozhat létre. (3) A bizottságoknak települési képviselő és nem települési képviselő tagjai lehetnek. A nem település képviselő tag jogai és kötelezettségei a bizottság ülésein megegyeznek az települési képviselő bizottsági tag jogaival és kötelezettségeivel. (4) A bizottságok elnökeit és tagjainak több mint a felét a települési képviselők közül kell választani. Személyi javaslatot bármelyik települési képviselő tehet. (5) A polgármester, alpolgármester, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke és az önkormányzati hivatal dolgozója nem lehet bizottság elnöke, alelnöke, tagja. (6) A bizottsági tag visszahívását bármely települési képviselő kezdeményezheti. A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.

13 (7) A bizottságok tevékenységükről folyamatosan, az ülésüket követő testületi ülésen számolnak be a képviselő-testületnek. (8) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bizottságot hozhat létre. (9) Ideiglenes bizottság alakulhat különösen: a.) önkormányzati rendelet előkészítésére, b.) egyes döntések végrehajtásának ellenőrzésére, c.) speciális, különös szakértelmet igénylő feladat megoldására, javaslat kimunkálására, d.) több szakmai területet érintő, átfogó előterjesztés előkészítésére, e.) társulási megállapodás előkészítésére, f.) önkormányzati vagyont érintő döntés előterjesztésére. (10) A képviselő-testület döntési jogot adhat bizottságainak és a bizottság döntését felülvizsgálhatja, önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört állapíthat meg bizottságának. A bizottság - feladatkörében - kezdeményezi, előkészíti a képviselő-testület döntéseit, a képviselő-testület által átruházott hatáskörben döntést hoz. (11) A bizottság a feladatkörében ellenőrzi a képviselő-testület hivatalának a képviselőtestület döntéseinek az előkészítésére, illetőleg végrehajtására irányuló munkáját. (12) A bizottság ülésének összehívására, működésére, nyilvánosságára, határozatképességére és határozathozatalára, döntésének végrehajtására a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (13) Hatályon kívül helyezve. (14) A bizottság tagjainak kizárására a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a kizárásról a bizottság dönt. (15) A bizottságnak a képviselő-tsetület által átruházott hatáskörben hozott döntéséhez és működési szabályzatának elfogadásához a megválasztott bizottsági tagok több mint a felének a szavazata szükséges. A bizottság egyéb javaslatait, állásfoglalásait egyszerű szótöbbséggel hozza. (16) A polgármester felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő-testület határozatával vagy sérti a települési önkormányzat érdekeit. A felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésén határoz. (17) A bizottság üléséről készített jegyzőkönyv tartalmára a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. (18 A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy tagja írja alá (19) A jegyzőkönyvet nyolc napon belül meg kell küldeni: a.) a polgármesternek, b.) a jegyzőnek. (20) A bizottságok működésük részletes szabályait - e rendeletben meghatározott keretek között - maguk határozzák meg. (21) A bizottságok működésére vonatkozó szabályokat - az értelemszerű eltérésekkel az ideiglenes bizottságokra is alkalmazni kell. (22) A bizottságok működésének adminisztratív, technikai feltételeiről a hivatal gondoskodik. (23) A bizottságok döntéseiről a hivatal nyilvántartást vezet. A jegyző gondoskodik a bizottsági iratanyag szabályszerű kezeléséről és őrzéséről. A jegyző tizenöt napon belül köteles a bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet megküldeni a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak. (24) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre: - Pénzügyi Bizottság - Ügyrendi Bizottság

14 - Szociális és Egészségügyi Bizottság - Oktatási és Kulturális Bizottság - Társadalompolitikai és Közbiztonsági Bizottság. (25) A bizottságok munkájában tanácskozási joggal részt vehetnek felkérés esetén a településen szolgáltatást nyújtó szervezetek, lakossági szerveződések. (26) A települési képviselő több bizottságba is megválasztható. (27) A bizottságok feladatait a 3. sz. melléklet, tagjainak névsorát pedig a 4. sz. melléklet - tartalmazza. (28) A polgármester indítványára a bizottságot össze kell hívni az indítvány kézhezvételétől számított nyolc napon belül. 9. Képviselő-testület szervezete és személyei 17.. (1) A polgármester munkáját főállásban látja el. (2) A polgármester általános feladatai: a.) összehívja és vezeti a képviselő-testület ülését, b.) benyújtja az önkormányzat szakmai, gazdasági programját, éves költségvetését és a zárszámadást, c.) gondoskodik a települési önkormányzat érdekeinek érvényesüléséről, d.) képviseli a települési önkormányzatot, e.) meghatározza az alpolgármester feladatait, f.) gondoskodik a képviselő-testület és szervei hatékony működéséről, segíti a települési képviselők munkáját, g.) szervezi és koordinálja más önkormányzatokkal az együttműködést, velük kapcsolatot tart, h.) ellátja a képviselő-testület által átruházott hatásköröket, i.) folyamatosan figyelemmel kíséri a bizottságok tevékenységét és részt vesz azok munkájában, j.) elrendelheti bizottság összehívását, felfüggesztheti bizottság döntésének végrehajtását, k) a képviselő-testület döntései szerint és saját hatáskörében irányítja a polgármesteri hivatalt, l.) az önkormányzat demokratikus működésének, széleskörű nyilvánosságának biztosítása, m.) a településfejlesztés, a közszolgáltatás szervezése, n.) együttműködés a társadalmi szervezetekkel, különösen a lakosság önszerveződő közösségeivel. o.) ellátja a külön jogszabályban meghatározott államigazgatási feladatokat. p) a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a polgármesteri hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában; q) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági hatáskörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja az alpolgármesterre, a jegyzőre, a polgármesteri hivatal ügyintézőjére; r) a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, létszámának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására; s) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; sz) gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyző tekintetében; t) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében.

15 ty) normatív utasításban szabályozhatja a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét. (3) A polgármester pecsétje: "Tiszabura Község Polgármestere" feliratú körbélyegző: középen Magyarország címerével ellátva. (4) A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot köteles tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint (1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy alpolgármestert választ. (2) A képviselő-testület esetenként egyéb feladat ellátásával is megbízhatja a az alpolgármestert. (3) Rendellenesség esetén jelzéssel él a polgármester, illetve a jegyző felé (1) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, önkormányzati és államigazgatási feladatait a hivatal bevonásával látja el. (2) A jegyző feladatai: a.) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a szükséges feltételek megteremtéséről, b.) biztosítja a képviselő-testület döntéseinek előkészítését, c.) évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről; d.) képviseli a hivatalt, gondoskodik a működés jogszerűségéről, a szakmai és a tárgyi feltételekről, e.) felügyeli és ellenőrzi a hivatal döntés-előkészítő, végrehajtást szervező tevékenységét, f.) biztosítja a képviselő-testület és szervei tevékenységének törvényességét, intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére, g.) gondoskodik a képviselő-testületi, valamint a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és megküldéséről a kormányhivatal részére, h.) rendszeresen tájékoztatja a képviselő-testületet és szerveit az önkormányzatokat érintő új jogszabályokról, i.) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a bizottságok ülésén, j.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében; k.) javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és ügyfélfogadási rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről, l.) dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben; m.) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási és hatósági ügyeket, n) jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő; o) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át; p) dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben; q) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét; r) kezeli a polgármester személyi anyagát, továbbá ellátja a foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos ügyviteli feladatokat; s) normatív utasításban szabályozhatja a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét. (3) A jegyző pecsétje:

16 "Tiszabura Község Jegyzője" feliratú körbélyegző: középen Magyarország címerével ellátva (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában. (2) A polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Tiszaburai Polgármesteri Hivatal Székhelye: 5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52. Tiszaburai Polgármesteri Hivatal adószáma: (3) A Tiszaburai Polgármesteri Hivatal pecsétje: "Tiszaburai Polgármesteri Hivatal" feliratú téglalap alakú bélyegző címmel és adószámmal ellátva. "Tiszaburai Polgármesteri Hivatal" feliratú körbélyegző középen Magyarország címerével és sorszámmal ellátva. (4) Az önkormányzati hivatal alapító okiratát a képviselő-testület 11/2012. (I. 26.) sz. határozatával jóváhagyta. (5) A polgármesteri hivatal költségvetésének végrehajtását szolgáló költségvetési elszámolási számláját a Tiszafüred és Vidéke Takarékszövetkezet Tiszaburai Kirendeltségénél (5235 Tiszabura, Kossuth Lajos utca 52.) vezeti, melynek száma (6) A helyi önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat részére - annak székhelyén - biztosítja az önkormányzati működés személyi és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. (7) A (6) bekezdés szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében a helyi önkormányzat a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt a helyi nemzetiségi önkormányzattal. 10. Települési képviselő 21.. (1) A települési képviselő: a.) részt vesz a képviselő-testület döntéseinek előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében, b.) a képviselő-testület, illetőleg a polgármester megbízása alapján képviselheti a képviselő-testületet, c.) a képviselő-testület ülésén a polgármestertől, az alpolgármestertől, a jegyzőtől, a bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen - vagy legkésőbb tizenöt napon belül írásban - érdemi választ kell adni; d.) kérésére az írásban benyújtott hozzászólását mellékelni kell a jegyzőkönyvhöz, illetőleg véleményét szó szerint kell rögzíteni a jegyzőkönyvben, e.) tanácskozási joggal részt vehet bármely bizottság ülésén, f.) javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság feladatkörébe tartozó ügy megtárgyalását, amelyet a bizottság legközelebbi ülése elé kell terjeszteni és tárgyalására a települési képviselőt meg kell hívni, g.) kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek - a képviselő-testület által átruházott - önkormányzati ügyben hozott döntését, h.) képviselői munkájához a hivataltól tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelhet, i.) közérdekű ügyekben kezdeményezheti a polgármesteri hivatal intézkedését, amelyre a hivatal tizenöt napon belül érdemi választ köteles adni,

17 (2) A települési képviselő köteles: a.) tevékenyen részt venni a képviselő-testület és a bizottságok munkájában, b.) írásban, vagy szóban előzetesen bejelenteni, ha a képviselő-testület, vagy a bizottság ülésén nem tud részt venni, illetőleg egyéb megbízatásának teljesítésében akadályoztatva van, c.) a tudomására jutott állami, szolgálati, üzleti és magán titkot megőrizni, d.) a vele szemben felmerült összeférhetetlenséget a vita előtt, illetőleg annak felismerésekor bejelenteni, e.) a képviselői megbízatásához méltó, a képviselő-testület, valamint annak szervei tekintélyét és hitelét óvó magatartást tanúsítani, f.) a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását elősegíteni. g.) megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatot tenni. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak a (2) bekezdés g.) pontjában foglaltak kivételével a bizottságok nem települési képviselő tagjaira értelemszerűen vonatkoznak. 11. Az Önkormányzat költségvetése, vagyona 22.. (1) A képviselő-testület a települési önkormányzat éves költségvetését önkormányzati rendeletben állapítja meg. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg. A települési önkormányzat költségvetési rendeletébe a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata alapján elkülönítetten épül be. A települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésére vonatkozóan nem rendelkezik döntési jogosultsággal. A települési önkormányzat a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési határozata törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatainak megállapításáért és teljesítéséért, illetve egymás kötelezettségvállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartoznak. A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a települési önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat közötti külön megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal. A megállapodásnak tartalmaznia kell a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodása végrehajtásának rendjét, az ehhez kapcsolódó feladatellátás jogosultjainak, kötelezettjeinek kijelölését is. (2) A költségvetés tárgyalására, illetve az ezzel kapcsolatos rendelet megalkotására két fordulós tárgyalási módszerrel kerül sor: a.) az első tárgyalás során meg kell határozni a költségvetési irányelveket; elemezni szükséges a települési önkormányzat kötelezően előírt és önként vállalt feladatait, a helyzet felmérése alapján költségvetési koncepciót kell összeállítani, amelynek keretében - számításba kell venni a bevételi forrásokat, a források bővítésének lehetőségeit, - meg kell határozni a kiadási szükségleteket, azok gazdaságos, célszerű megoldását, b.) a második tárgyalás során az államháztartási törvény által előírt részletezésben a költségvetési rendelet-tervezetet tárgyalja meg a képviselő-testület. (3) A költségvetés a bevételeket forrásonként, a kiadásokat célok szerint tartalmazza, a költségvetési törvény által meghatározott részletezés szerint. (4) A költségvetés-tervezete elsőként a kötelező önkormányzati feladatok megvalósítását, ezek után a még vállalható önkormányzati feladatokat tartalmazza. (5) A polgármester a települési önkormányzat gazdálkodásának első félévi és háromnegyedéves helyzetéről köteles tájékoztatni a képviselő-testületet. (6) A képviselő-testület a költségvetési évet követően a zárszámadásról rendeletet alkot, amelyet az államháztartási törvény előírásai szerint kell összeállítani.

18 (7) A költségvetési zárszámadási rendeletet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé. (8) A képviselő testület a települési önkormányzat vagyonát és hasznosításának módját külön rendeletben állapítja meg. (9) E rendeletben kell meghatározni a törzsvagyon körébe tartozó forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak, valamint a forgalomképes vagyontárgyak körét, továbbá azokat a feltételeket, amelyek szerint e vagyontárgyakról rendelkezni lehet. (10) Az Önkormányzat vagyona: A helyi önkormányzat vagyona a tulajdonából és a helyi önkormányzatot megillető vagyoni értékű jogokból áll, amelyek az önkormányzati feladatok és célok ellátását szolgálják. (11) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (12) Ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a költségvetés elfogadásának, a zárszámadás elfogadásának, az államháztartási beszámoló benyújtásának, valamint vagyon-nyilvántartás elkészítésének határidejét követő hónaptól a mulasztás megszüntetését követő hónapig a nettó finanszírozás keretében finanszírozott támogatásainak folyósítása felfüggesztésre kerül. 6. Záró rendelkezések Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az 4/2010. (XI.30.) számú rendelete hatályát veszti. A Rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik. Tiszabura, november 29. Farkas László polgármester Dr. Papp Lajos jegyző helyettesítésére megbízott Dr. Bán Attila aljegyző Kihirdetve: november 30. Dr. Papp Lajos jegyző helyettesítésére megbízott Dr. Bán Attila aljegyző

19 1. sz. melléklet Tiszabura Község jellemző adatai Tiszabura közigazgatási területe ha. Lakosainak száma 2987 fő. A településhez közigazgatásilag tartozik külterületi lakott helyként Pusztataskony. Lakosainak száma 490 fő. Pusztataskonyban működik egy megyei fenntartású szociális foglalkoztató intézet, lakóinak száma 175 fő. A község mezőgazdasági jellegű település. Jelentős ipari létesítménnyel nem rendelkezik. Az összterület 30 %-án mezőgazdasági termelés folyik, a tiszaburai Mezőgazdasági Szövetkezet keretén belül, a másik 70 %-on egyéni gazdálkodás történik. A község a Tisza folyó bal partján fekszik, Kunhegyes, Abádszalók, Tiszaroff településekkel határos. A község vezetékes vízzel, telefonhálózattal, földgáz hálózattal ellátott. Az úthálózat 90 %-a portalanított. Az utcák 2/3-a mindkét oldalon járdás, az 1/3-a egyoldali járdával ellátott. Tiszaburán a legnagyobb gondot a munkanélküliség jelenti, a munkaképes korosztálynak kb. 64 %-a munkanélküli. A település intézményi ellátottsága jónak mondható: Egészségügyi intézmények: orvosi rendelő, védőnői szolgálat, Szociális intézmények: Oktatási intézmények: Szivárvány Gondozási Központ / idősek klubja, házi szociális gondozó szolgálat, tanyagondnoki szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat / Általános Művelődési Központ / általános iskola, speciális tagozat, könyvtár, művelődési ház, óvoda /

20 2. számú melléklet A képviselőtestület tagjai: Farkas László polgármester Borbély Sándor Dull Norbert Krisztián Gecse Béla Nagy Ferencné Nagy Imre Túró József

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE

BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE BÉR Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2 /2007 ( I. 19 ) ÖK sz. RENDELETE A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján

Részletesebben

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete. az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ópusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2007. (I.12.)számú rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 17/2007.

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE, JELKÉPEI Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (IV. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések

I. Fejezet. 1. Általános rendelkezések Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014.(XI.30.) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI

GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI GÖLLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (III. 26.) R E N D E L E T E A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 9/ 2007.(XI. 16) sz. rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 25/2006.(XII.14.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Szervezeti és Működési Szabályzat Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ. 39/2003.(XI.10.) ÖKT. sz. rendelet Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ a 12/2004. (III.24.) ÖKT. sz. és a 16/2004.(IV.07.) ÖKT. sz. 19/2004.(IV.20.) ÖKT. sz., 38/2004.(VI.24.),

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELETEK HATÁROZAT MELLÉKLET 2011. február 3. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2011. (II. 3.) önkormányzati 3/2011. (II. 3.) önkormányzati A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról LAKITELEK ÖNKORMÁNYZAT 32/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete Lakitelek Nagyközség Képviselő-testületének 32/2014. (XI.14.) számú rendelete a 6/2015. (II.20.), 12/2015. (IV.10.), 18/2015. (VI.12.),

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 10/2000.(IV.17.) rendelete a Szervezeti és Mőködési Szabályzatról Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése (a továbbiakban: közgyőlés) Szekszárd város polgárainak

Részletesebben

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete 1 Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 25/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2015. (III. 04.) ör., 25/2015. (VII. 1.)

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. Szervezeti és Működési Szabályzata Borsodszirák Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata A Borsodszirák Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: Nemzetiségi Önkormányzat) Képviselő-testülete a nemzetiségek

Részletesebben

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet

... 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet ... BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 1/1995.(1.17.) sz. önkormányzati rendelet a 11/1994~iii.22.) sz. önkormányzati rendelettel, a 6/1994. (1.25.) sz. önkormányzati rendelettel, a 39/1993. (X.26.) sz. önkormányzati

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 10/2003. (IV.22.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 1 A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Okány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2007 ( II. 1. ) ÖK. sz RENDELETE a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések Tarnaméra Község Önkormányzata képviselő-testületének 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tarnaméra a Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján

Kötelező önkormányzati feladatok. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező önkormányzati feladatok 1. sz. melléklet A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. (1) bekezdés alapján Kötelező feladatok: A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat).

I. FEJEZET Általános rendelkezések. 2.. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Dunaföldvár Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat). DUNFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 20/2003.(X.05.) a 2/2004.(II.15.), az 5/2004.(II.15.), a 12/2004.(VII.01.), a 14/2004.(X.01.), a 8/2005.(IX.05.), a 7/2006.(III.05.), a 9/2006.(IV.01.)

Részletesebben

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Bóly Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (VIII.31.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a módosításról szóló 1/2013. (I.14.), 3/2013.(II.18.),

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (IV.29. ) rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Felcsút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.13.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Örvényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról

NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatról NAGYHARSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Bevezető rész Az önkormányzatiság alapelvei lehetővé teszik, hogy

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei

I. Fejezet Általános rendelkezések Az önkormányzat és jelképei BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (III. 3.) számú r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ÉS SZERVEINEK SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL /*: A rendelet

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV.3.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról BEVEZETŐ Ortaháza Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1)d.

Részletesebben

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról

Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének. 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete. az önkormányzat. Szervezeti és Mködési Szabályzatáról Bátya Községi Önkormányzat Képvisel-testületének 4/2007.(III.29.) Kt. számú rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mködési Szabályzatáról - 2 0 0 7 - 2 B e v e z e t é s A Magyar Köztársaság Országgylése

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe

I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, területe TERVEZET PORVA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. (.) önkormányzati rendelete A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Porva Közégi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND

SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND SZENÁTUS MŰKÖDÉSI REND 1 1. Szenátus jogállása, elnöke, tagjai (1) A Főiskola döntéshozó és a döntéseket ellenőrző vezető testülete a Szenátus. (2) A Szenátus elnöke a rektor. (3) A Szenátus tagja a Hallgatói

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI

I. F E J E Z E T AZ ÖNKORMÁNYZAT ELNEVEZÉSE ÉS JELKÉPEI SZALKSZENTMÁRTON KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Szalkszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Iktatószám: Alsónána Község Önkormányzata (székhely: 7147 Alsónána, Kossuth u. 27.) képviseli: Kiss Istvánné Csele Julianna másrészről Alsónyék Község

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének. 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete L a k i t e l e k K I V O N A T Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i ülésének jegyzőkönyvéből Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (III.30.) R E N D E L E T E (egységes szerkezetben a 18/2012.(VI.15.), a 25/2012.(XI.26.), az 5/2013.(IV.11.) és a 9/2013.(IV.30.) számú önkormányzati

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA. 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 5. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2008. április 30. 1/32 SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya

I. fejezet Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K. A rendelet hatálya Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1.

Rendelet kihirdetésének napja: 2011. április 1. Rendelet hatályba lépésének napja: 2011. április 1. Karakószörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011.(IV. 01.) sz. rendelete az Önkormányzat- és Szervei Szervezeti- és Működési Szabályzatáról Rendelet száma: 3/2011(IV.01.) Rendelet kihirdetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

I. Fejezet Bevezető rendelkezések

I. Fejezet Bevezető rendelkezések Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1O/2014.( XI.8.) önkorányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tápiószentmárton

Részletesebben