Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések"

Átírás

1 Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: , a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek m ködésér l és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvényben foglalt rendelkezésekkel, Alapszabályát módosítja, és az alábbiak szerint egységes szerkezetbe foglalja: I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete Rövidített neve: Dunaszentpál ÖTE 2. Az Egyesület székhelye: 9175 Dunaszentpál, Iskola tér Az Egyesület pecsétje: körbélyegz, benne Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete 4. Az Egyesület jogállása: az Egyesület a tagok közös, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkez jogi személy. 5. Az Egyesület határozatlan id tartamra alakult. II. Az Egyesület célja, feladatai 1. Az Egyesület olyan t zoltással, m szaki mentéssel, katasztrófa elhárítással foglalkozó társadalmi szervezet, amelynek els dleges célja a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és t zoltóságról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott t zmegel zési, valamint t zoltási és m szaki mentési feladatok ellátásában való közrem ködés. Ezen els dleges célhoz kapcsolódóan az Egyesület továbbá: a) Dunaszentpál lakóinak érdekében t zvédelmi munkát végez; a t zmegel zés körében tájékoztathatja a lakosságot az id szer t zvédelmi feladatokról, a lakosság részére zvédelemmel kapcsolatos más információs tevékenységet végez; b) a rendelkezésre álló t zoltási és kárelhárítási eszközeivel vonuló képes személyi állományával részt vesz a t zoltási, m szaki mentési kárelhárítási munkálatokban; c) felkészíti tagjait a t z elleni védekezésre, a megel zésre, a t zoltó eszközök és felszerelések szakszer használatára; d) Dunaszentpál lakossága körében t zmegel zési, t zvédelmi tájékoztató tevékenységet folytat; e) ápolja a haladó t zoltó hagyományokat, óvja az Egyesület régi t zoltó eszközeit, emléktárgyait; f) szükség esetén segíti a szomszéd települések t zoltási és kárelhárítási munkáját; g) hazai és nemzetközi találkozók szervezése és rendezése, illetve közrem ködés mások által szervezett ilyen irányú rendezvényeken; h) együttm ködés, kapcsolattartás hazai és külföldi t zoltó szervezetekkel; i) pályázatok készítése a célok megvalósításának, anyagi fedezetének biztosítása érdekében; 1

2 j) közösségépítés és a szabadid tartalmas eltöltése érdekében kulturális, sport programok szervezése, azokon való részvétel. 2. Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja: a) Az Egyesület tevékenységét a helyi önkormányzati feladathoz kapcsolódóan végzi, mely teljesítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) 12. pontja írja el, az alábbiak szerint: 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felel snek min sül. Az Egyesület szaktevékenysége során a t zoltási és m szaki mentési tevékenység körében a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes zoltósághoz, b) a hivatásos vagy önkéntes t zoltóság helyszínre érkezéséig minden t le elvárhatót megtesz a t z továbbterjedésének megakadályozására, a t z oltására, a sérült vagy egyébként veszélyben lév személyek részére történ segítségnyújtásra, a balesetek megel zésére, c) az eseményt észlel ket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közrem ködésre kérheti fel, d) a hivatásos önkormányzati vagy önkéntes t zoltóság helyszínre érkezését követ en a t z oltásában, illetve a m szaki mentésben a t zoltásvezet intézkedésének megfelel en m ködik közre. Ezen tevékenységét az Egyesület az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelel en folytatja: évi XXXI. törvény a t z elleni védekezésr l, a m szaki mentésr l és a zoltóságról (a továbbiakban: Ttv.), évi XXXIII. törvény az önkéntes t zoltó egyesületekr l, 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemr l és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló évi CXXVIII. szóló törvény végrehajtásáról, 239/2011. (XI. 18.) Korm. rendelet az önkormányzati és létesítményi t zoltóságokra, valamint a hivatásos t zoltóság, önkormányzati t zoltóság és önkéntes t zoltó egyesület fenntartásához való hozzájárulásra vonatkozó szabályokról, 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a t zvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekr l, a t zvédelmi bírságról és a t zvédelemmel foglalkozók kötelez életés balesetbiztosításáról, 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos T zvédelmi Szabályzatról, 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a t zoltóság t zoltási és m szaki mentési tevékenységének általános szabályairól, 48/2011. (XII.15.) BM rendelet az önkormányzati t zoltóság legkisebb létszámáról, létesítményei és felszerelései minimális mennyiségér l, min ségér l és a szolgálat ellátásáról, a BM Országos Katasztrófavédelmi F igazgató 3/2013. számú utasítása az önkéntes zoltó egyesületek támogatásának, t zoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól. b) Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. c) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 2

3 d) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. III. Az Egyesület tagjai, a tagsági jogviszony keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagsági jogviszony megsz nése 1. Az Egyesület tagjai Az Egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar-, illetve magyarországi tartózkodási engedéllyel rendelkez nem magyar állampolgár, az Egyesület céljaival és ködési elveivel egyetért, kész azok megvalósításában részt venni és az Egyesület alapszabályát magára nézve kötelez nek elismeri. Az Egyesület tagja lehet minden magyarországi, vagy a vonatkozó jogszabályok alapján ezzel egy tekintet alá es országban székhellyel rendelkez jogi személy. 2. Az Egyesület ifjúsági tagja lehet az a 18. életévét be nem töltött fiatal, aki az egyesület céljaival és tevékenységével egyetért, törekszik a szakmai ismeretek miel bbi elsajátítására. 3. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki vagy amely az Egyesület célkit zéseivel egyetért, azt anyagilag támogatja, de abban tevékeny tagként nem kíván, vagy nem tud részt venni. 4. A tagsági jogviszony keletkezése Az egyesületi tag, illetve ifjúsági tag felvételér l az Egyesület közgy lése dönt. Az Egyesületbe való felvételre irányuló belépési nyilatkozatot (melyben a tagjelölt elfogadja az Egyesület alapszabályát és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történ közrem ködésre és tagsági díj megfizetésére) az Elnökséghez kell címezni, amely el terjesztést tesz a közgy lés részére a felvételre vonatkozó határozathozatalra. A tagsági jogviszony a Közgy lésnek a jelen lév tagok egyszer szótöbbségével hozott határozata alapján, a belépési nyilatkozatnak a Közgy lés általi elfogadásával keletkezik. A közgy lés határozatát írásban kell közölni a kérelmez vel, elutasítás esetén indokolással kiegészítve. Írásbeli közlésnek tekintend az elektronikus levélben való tájékoztatás is, amennyiben az ehhez szükséges címet a tagjelölt az Egyesület rendelkezésére bocsátotta. A Közgy lés ezen döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi, és a rendelkezésre álló adatokat (név, lakcím, telefonszám, cím) az adatvédelmi szabályoknak megfelel en rzi. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 5. Az Egyesület tagjaira speciális összeférhetetlenségi szabályok nem vonatkoznak. 6. A tagok jogai és kötelességei 6.1. Az Egyesület joga az Egyesület m ködésében, munkájában való tevékeny részvétel: az Egyesület tagja a közgy lésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal vehet részt; részt vehet a határozatok kidolgozásában; részt vehet az Egyesület szerveinek, tisztségvisel inek megválasztásában; bármelyik tisztségre jelöltet állíthat, illetve e tisztségekre megválasztható; 3

4 a közgy lés és a vezet ség elé terjeszthet bármely kérdést, javaslatot; különvéleményét fenntarthatja, de a többségi döntés ellenében nem tevékenykedhet; az egyenruha, valamint a beosztás jelzései és kitüntetéseinek viselésére jogosult; a közgy lés által megállapított juttatásokban részesülhet; a tagokat egyenl jogok illetik meg és egyenl kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait személyesen, a jogi személy pedig megfelel en igazolt képvisel je útján gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhet k. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek Az Egyesület minden tagja köteles az alapszabály, a közgy lés és az elnökség határozatait végrehajtani és az Egyesület céljai érdekében tevékenykedni: köteles megtartani és megtartatni az alapszabály, a közgy lés, az elnökség és a szakmai szolgálati felettes rendelkezéseit, valamint az esküben vállalt kötelességeit; a t z elleni védekezésnél és a m szaki mentéseknél teljes szakmai tudásával és fizikai képességeivel vegyen részt; köteles az egyesület anyagi és erkölcsi értékeit védeni, felszereléseit, berendezéseit megbecsülni, karbantartani; folyamatosan részt kell vennie az Egyesület közösségi és szakmai munkájában; részt kell vennie a számára el írt szakmai elméleti és gyakorlati képzésben; magánéletében olyan magatartást kell tanúsítania, amely nem gyengíti az egyesület tekintélyét, s t annak er sítésén kell fáradoznia; a rábízott felszerelésekért, formaruhákért, - anyagi és erkölcsi felel sséggel tartozik; köteles a közgy lés által határozattal megállapított mérték tagdíjat megfizetni A pártoló és ifjúsági tagokra vonatkozó rendelkezések: Az egyesület munkájában tanácskozási joggal vesznek részt, indítványokat, észrevételeket tehetnek. Szavazati joguk nincs és tisztségre sem választhatók. A pártoló tag megjelölheti, hogy az általa adományozott pénzösszeget vagy egyéb támogatást az Egyesület els dlegesen mire használja fel Szaktevékenységet az Egyesületnek csak olyan nagykorú, cselekv képes, külön jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel rendelkez tagja végezhet, aki életkoránál, egészségi, fizikai állapotánál fogva alkalmas és erre önként vállalt kötelezettséget. A szaktevékenység végzésére vonatkozó kötelezettségvállalást teljes bizonyító erej magánokiratba kell foglalni, és az Egyesület parancsnokának át kell adni, aki azt visszavonásig rzi. A kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozat bármikor, határid nélkül visszavonható. Az Egyesület tagja szaktevékenysége teljesítése során keletkezett kárának megtérítésére a Ptk. a Ttv.-ben foglalt eltérésekkel irányadó Az egyesületi tagsági jogviszony megsz nése Az egyesületi tagság megsz nik: automatikusan: elhalálozás esetén, illetve jogi személynél annak megsz nése által; kilépés útján, ha a tag e szándékát írásban közli az Egyesület felé; rendes tagság esetén törlés útján, ha a tag önhibájából írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget kötelességeinek; 4

5 közgy lés által hozott kizárással, ha a tag az alapszabály rendelkezései ellen súlyosan vét, illetve a bíróság által joger sen megállapított b ncselekmény elkövetésével az egyesületi tagságra méltatlanná válik. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehet ségr l (az alábbi 6.6. pontban) való tájékoztatást. A kizáró határozatot a III/4. pont második bekezdésében foglaltak megfelel alkalmazásával a taggal közölni kell. A Közgy lés kizárólagos hatáskörén belül dönt a tag kizárása fel l. A tagság megsz nése esetén a már befizetett tagdíj nem igényelhet vissza Az Egyesület tagja, az Egyesület vezet tisztségvisel je és felügyel bizottsági tagja kérheti a bíróságtól a tagok és az Egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysért vagy a létesít okiratba ütközik. IV. Az Egyesület szervei és azok hatásköre, valamint a vezet tisztségvisel kre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok 1. A közgy lés 1.1. Az Egyesület legf bb döntéshozó szerve a közgy lés. A közgy lés a tagok összessége, amely az Egyesületet érint minden kérdésben dönthet. A közgy lés nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgy lés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgy lés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkez személyek vehetnek részt A Közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a) az Alapszabály megállapítása és módosítása, b) az éves munkaprogram, költségvetés meghatározása, elfogadása, c) az éves beszámoló elfogadása, a vezet ség és a felügyel bizottság éves beszámolójának elfogadása, d) az elnök, a parancsnok, az elnökség és a felügyel bizottság elnökének, tagjainak megválasztása és visszahívása, e) az esetleges költségtérítés, tiszteletdíj megállapítása, f) a vezet tisztségvisel feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezet tisztségvisel az egyesülettel munkaviszonyban áll; g) az olyan szerz dés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezet tisztségvisel jével, a felügyel bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítésér l való döntés; i) a tagnyilvántartás rendjének meghatározása; j) az egyesület megsz nésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, k) a tagsági díj összegének meghatározása; l) gazdasági, vállalkozási tevékenység elhatározása m) a végelszámoló kijelölése; n) azok a kérdések, amelyeket az Alapszabály, vagy bármely jogszabály a közgy lés kizárólagos hatáskörébe utal. 5

6 1.3. A Közgy lést az Elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni. Az éves rendes közgy lést úgy kell összehívni, hogy azon a fenti 1.2. pont b) és c) pontjaiban meghatározott kérdésekben a közgy lés határozatot tudjon hozni. A Közgy lés összehívásáról, annak megkezdése el tt legalább nyolc (8) nappal a napirendi pontok megjelölésével a tagokat értesíteni kell a helyben szokásos módon: útján, vagy postai úton, valamint az Egyesület székhelyén történ kifüggesztéssel. A közgy lési meghívónak az alábbiakat kell tartalmaznia: közgy lést összehívó szerv, személy neve, székhelye; közgy lés id pontja; a közgy lés helye; a napirendi pontok; figyelemfelhívás határozatképtelenség esetére. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák A közgy lést az Egyesület székhelyén vagy az elnökség el zetes jóváhagyásával meghatározott más helyen kell megtartani. A közgy lés ülésén a szabályszer en közölt napirenden szerepl kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szerepl kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul A közgy lési meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti id pontra összehívott közgy lés az alábbi 1.8. pont rendelkezéseire figyelemmel határozatképtelen, úgy a megismételt közgy lést az eredeti napirendben szerepl kérdések vonatkozásában a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképesnek kell tekinteni A közgy lést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli, illet leg, ha legalább a tagok 10 %-a - az ok és a cél írásban történ megjelölésével - kívánja. A tagok írásbeli kérelme alapján az elnök a kérelem beérkezést követ 15 napon belül a kérelemben megjelölt ok megjelölésével gondoskodik a közgy lés összehívásáról. Az elnökség köteles a közgy lést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; b) az Egyesület el reláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. A fentiek alapján összehívott közgy lésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetésér l dönteni A közgy lésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja a pártoló és az ifjúsági tag kivételével. Minden tagot egy szavazat illet meg A közgy lés akkor határozatképes, ha azon a tagok legalább 50%-a plusz 1 f személyesen, illetve a jogi személy tagok igazolt képvisel je útján megjelent A közgy lés lefolytatásához levezet elnököt, jegyz könyvvezet t és kett hitelesít t kell választani A Közgy lés határozatait nyílt szavazás útján, a határozatképesség szabályainak figyelembe vétele mellett, egyszer szótöbbséggel hozza. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: a) akit a határozat kötelezettség vagy felel sség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta el nyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerz dést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 6

7 d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben A Közgy lés titkos szavazás útján dönt a személyi kérdésekr l. A Közgy lés titkos szavazás útján dönt továbbá bármely más kérdésben, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza. A titkos szavazás indítványozását szóban egyszer kézfeltartással kell jelezni a közgy lést levezet elnök felé Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lev tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A szavazati joggal rendelkez tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges: a) az Elnökség tagjának visszahívásához; b) az Egyesület céljának módosításához; c) az Egyesület megsz nésér l szóló döntéshez A közgy lésen írásban vagy hangfelvétel útján jegyz könyvet kell készíteni. A jegyz könyvben fel kell tüntetni a közgy lés helyét, id pontját, az összehívás okát, a jelenlév ket, a napirendi pontokat, valamint a levezet elnök, a jegyz könyvvezet és a jegyz könyv-hitelesít k személyét. A jegyz könyvben szerepelnie kell a közgy lésen elhangzott valamennyi nyilatkozatnak és meghozott határozatnak. Az írásbeli jegyz könyvet a levezet elnök, a jegyz könyvvezet és a két jegyz könyv-hitelesít aláírásukkal látják el, és utóbbiak ezt azzal a nyilatkozattal egészítik ki, hogy a jegyz könyv a közgy lésen elhangzottakat hitelesen tartalmazza. A hangfelvétel útján készült jegyz könyvet az ülést követ 8 napon belül írásba kell foglalni és a jelen bekezdésben foglaltak megfelel alkalmazásával hitelesíteni kell. A jegyz könyv eredeti példányát, illet leg a hangfelvételt a titkár meg rzi, azt bármely tag megtekintheti, illetve arról saját költségen másolatot készíthet. 2. Az elnökség és az elnök 2.1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az Egyesület vezet tisztségvisel i az elnökség tagjai. Az elnökség öt tagból áll, tagjai: az Egyesület elnöke, az Egyesület parancsnoka, az Egyesület titkára, az Egyesület pénzügyi felel se, további egy elnökségi tag, akinek esetleges konkrét feladatát a közgy lés határozza meg. Az elnökség tagjait a közgy lés választja, titkos szavazással, öt (5) éves id tartamra. A vezet tisztségvisel ket az egyesület tagjai közül kell választani; az alapszabály felhatalmazása alapján az elnökség kett tagja választható az egyesület tagjain kívüli személyekb l. Az elnökségi tisztség bármely okból történ megsz nésekor a közgy lés új elnökségi tagot választ. Az Egyesület elnöke, parancsnoka és az elnökségi tagok között közvetlen hozzátartozói kapcsolat nem állhat fenn Az elnökség hatásköre: 7

8 biztosítja az Egyesület m ködését, összehívja és el készíti a közgy lést, szervezi a közgy lési határozatok végrehajtását, dönt az esetleges javadalmazásoktól és jutalmazásokról; megvizsgálja a saját és a közgy lés hatáskörébe tartozó fegyelmi ügyeket és javaslatot tesz a közgy lésnek a döntésre Az elnökség szükség szerint, de legalább évente négyszer ülésezik, az ülésüket az elnök hívja össze. Az elnökség ülését az elnökségi tagok egyharmada is kezdeményezheti. Az elnökségi ülésekr l jegyz könyvet kell vezetni a fenti 1.13 pontban foglaltak megfelel alkalmazásával. Az elnökség határozatait a jelenlév k egyszer szótöbbségével hozza. A döntésekr l az érintetteket 15 napon belül tájékoztatni kell. Ennek felel se az Egyesület titkára Az Elnökség feladatkörébe tartozik: a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; b) a beszámolók el készítése és azoknak a közgy lés elé terjesztése; c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgy lés elé terjesztése; d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgy lés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségvisel k megválasztatásának el készítése; f) a közgy lés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; g) a közgy lés napirendi pontjainak meghatározása; h) részvétel a közgy lésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; i) a tagság nyilvántartása; j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; k) az Egyesület m ködésével kapcsolatos iratok meg rzése; l) az Egyesületet érint megsz nési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben el írt intézkedések megtétele; m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételér l való döntés, n) a m köd képesség fenntartása, és a fenyeget fizetésképtelenség esetén a hitelez k érdekeinek szem el tt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. Az elnökség tagjai kötelesek a közgy lésen részt venni, a közgy lésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységér l és gazdasági helyzetér l beszámolni Az Egyesületet a bíróság, más hatóságok és hivatalos szervek el tt, valamint más szervezetekkel és harmadik személyekkel szemben az elnök képviseli. Akadályoztatása esetén eseti jelleggel ezzel bármely elnökségi tagot meghatalmazhatja. A képvisel az Egyesületet akként jegyzi, hogy nevét önállóan az Egyesület kézzel vagy gépel el írt, el nyomott, vagy nyomtatott neve alá vagy fölé írja Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezésre az elnök egyedül, vagy a titkár és a pénzügyi felel s együttesen jogosult. 8

9 2.7. Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az ülést a napirend közlésével az Elnök hívja össze, legalább nyolc (8) nappal megel en, a IV. fejezet 1.3. pontjában írottak megfelel alkalmazásával. Az elnökség összehívását a napirend megjelölésével bármely elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az enök nyolc (8) napon belül az összehívásról nem intézkedik, úgy a kezdeményez tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés összehívására. Ha az ülés nem szabályszer en lett összehívva, az Elnökség határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az elnökség ülése az Egyesület tagjai számára nyilvános. Az felügyel bizottság elnöke az elnökség ülésein meghívottként, tanácskozási joggal vesz részt Az elnökség határozatait a jelenlév tagok egyszer szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az elnökség ügyrendjében meghatározott kérdésekben titkos szavazásról és min sített, kétharmados szótöbbséghez kötött határozathozatalról is rendelkezhet. Az Elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tag jelen van. Szavazategyenl ség esetén a javaslat elvetettnek tekintend. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján: a) kötelezettség vagy felel sség alól mentesül, vagy b) bármely más el nyben részesül, illetve megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem min sül el nynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelel cél szerinti juttatás Az Elnökség évente egyszer a rendes közgy lésen beszámol a Közgy lésnek, és elkészíti az Egyesület éves beszámolóját Az elnökség tagjainak megbízatása megsz nik: a) határozott idej megbízatás esetén a megbízás id tartamának lejártával; b) megszüntet feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; c) visszahívással; d) lemondással; e) a vezet tisztségvisel halálával vagy jogutód nélküli megsz nésével; f) a vezet tisztségvisel cselekv képességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történ korlátozásával; g) a vezet tisztségvisel vel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Az elnökség tagja az elnökhöz, az elnök a közgy léshez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Egyesület m köd képessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag vagy elnök megválasztásával, ennek hiányában legkés bb a bejelentést l számított hatvanadik napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségvisel a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni Az Egyesület elnöke az Egyesület reprezentatív vezet je, képviseli az Egyesületet a hatóságok és harmadik személyek el tt. Az elnököt a közgy lés öt évre választja meg. Az elnököt akadályoztatása esetén a parancsnok vagy más, - az elnök által megbízott - elnökségi tag helyettesíti. Az Egyesület elnökének feladatai és hatásköre: a közgy lés, valamint az elnökség üléseinek el készítése és összehívása, 9

10 az egyesület képviselete, az alapszabály, a közgy lés és elnökség határozatai végrehajtásának felügyelete, az Egyesület gazdálkodásának, illetve az elnökség és a tisztségvisel k tevékenységének irányítása; Az elnökségi ülések és a közgy lések összehívása, el készítése, vezetése, továbbá ezen szervek határozatainak végrehajtása; A bankszámla feletti rendelkezési jog; Egyéb olyan feladatokat ellátása, amelyeket jogszabály, az alapszabály, illet leg a közgy lés vagy az elnökség a hatáskörébe utal Az Egyesület parancsnokát a közgy lés választja meg öt évre. Parancsnoknak csak azt lehet megválasztani, aki a) zoltó szakképesítéssel rendelkezik, vagy ennek hiányában b) zoltó alaptanfolyami képesítést szerzett, és írásban vállalta a t zoltó szakképesítés megszerzését. A parancsnok feladatai és hatásköre: teljes felel sséggel irányítja az Egyesület t zmegel zési, t zoltási és kárelhárítási tevékenységét; elkészíti az állomány felkészítésével és a t zvédelmi feladatokkal kapcsolatos terveket; a vezet ség döntése alapján gondoskodik az Egyesület céljának megfelel operatív szakmai feladatok megvalósításáról; részt vesz a szakmai tanácskozásokon, kapcsolatot tart a hivatásos t zoltóság szaktisztjeivel, más egyesületek parancsnokaival és el ttük képviseli az egyesületet; felügyeli a t zoltó felszerelések kifogástalan állapotban tartását, kezdeményezi azok fejlesztését; gondoskodik a t zoltó felszerelések kezel inek felkészítésér l, ellen rzi azok tevékenységét; javaslatot tesz a vezet ségnek jutalmazások, kitüntetés, felterjesztés, elmarasztalás ügyében; díszelgések, kivonulások alkalmával vezeti az alakzatot Az Egyesület titkárát a közgy lés öt évre választja. A titkár feladata és hatásköre: gondoskodik az egyesület nyilvántartásainak vezetésér l, biztosítja az iratokba való betekintési jog gyakorlását, ellátja az Egyesület levelezését; ellátja a Egyesület ügyviteli feladatait; közrem ködik az elnökség és a közgy lés üléseinek el készítésében, összehívásában, lebonyolításában; ellátja mindazokat az egyéb feladatokat, amelyekkel a közgy lés, az elnökség vagy az elnök megbízza; nyilvántartja az Egyesület szervek határozatait; azokról az érintetteket értesíti; gondoskodik az Egyesület m ködésének, szolgáltatásai igénybe vételének, beszámolóinak közzétételér l; helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén. 10

11 2.14. Az Egyesület gazdasági felel sét a közgy lés öt évre választja meg. A gazdasági felel s feladata és hatásköre: kezeli az Egyesület pénzállományát a mindenkori el írásoknak megfelel en; kezeli és nyilvántartja a számlákat, vezeti a pénztárkönyvet, ellen rzi a számlák hitelességét, az Egyesület gazdálkodásáról és pénzügyeir l kett s könyvvitelt vezet, elkészíti és a vezet ség elé terjeszti az éves költségvetési beszámolót, Az Egyesület m ködéséhez szükséges bankszámlát a gazdasági felel s az elnök, illetve a vezet ség kijelölt tagjai utasítása alapján kezelheti A további elnökségi tagot a közgy lés választja meg 5 évre Az Egyesület tisztségvisel i bizalmatlansági indítvány alapján visszahívhatók; az erre vonatkozó indítványban rögzíteni kell annak okát. 3. A felügyel bizottság 3.1. A felügyel bizottság az Egyesület felügyel szerve. A felügyel bizottság három tagból áll. A tagokat a közgy lés az Egyesület tagjai, illetve a jogi személy tag által jelölt személyek közül választja meg öt éves id tartamra. A tagok újraválaszthatók. A felügyel bizottság elnökét maga választja meg. A felügyel bizottság felügyeli az Egyesület alapszabályszer ködését, különösen a vagyoni eszközöknek jogszabályokban meghatározott módon történ felhasználását. Észrevételeit a közgy léssel és az elnökséggel közli. M ködéséért kizárólag a közgy lésnek felel s A felügyel bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A felügyel bizottság rendszeresen köteles ellen rizni az Egyesület gazdálkodását, pénzügyi helyzetét, az Egyesület alapszabály szerinti m ködését, valamint az alapszabályban foglaltak betartását, továbbá az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellen rzését. A felügyel bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelel en a közgy lést vagy az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: a) az Egyesület m ködése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sért esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé, vagy b) a vezet tisztségvisel k felel sségét megalapozó tény merült fel. A közgy lést vagy az elnökséget a felügyel bizottság indítványára annak megtételét l számított harminc napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a közgy lés és az elnökség összehívására a felügyel bizottság is jogosult. 11

12 Ha az arra jogosult szerv a törvényes m ködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyel bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellen rzést ellátó szervet A felügyel bizottság tagja megbízatásának megsz nésére a fenti pont rendelkezéseit kell megfelel en alkalmazni. 4. Az elnökség és a felügyel bizottság tagjaira vonatkozó egyéb rendelkezések 4.1. Vezet tisztségvisel az a nagykorú személy lehet, akinek cselekv képességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezet tisztségvisel jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezet tisztségvisel i feladatokat nevében ellátja. A vezet tisztségvisel kre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezet tisztségvisel feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezet tisztségvisel az, akit b ncselekmény elkövetése miatt joger sen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett el élethez f hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezet tisztségvisel az, akit e foglalkozástól joger sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól joger s bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezet tisztségvisel je nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott id tartamig nem lehet vezet tisztségvisel az, akit eltiltottak a vezet tisztségvisel i tevékenységt l Nem lehet a felügyel bizottság elnöke vagy tagja, aki az elnökség tagja. A fenti és pontok rendelkezései megfelel en alkalmazandók a felügyel bizottsági tagság megsz nésére is. V. A határozatokra és az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó szabályok 1. A közgy lés és az elnökség határozatait az elnök a Határozatok Könyvében vezeti. A határozatokat ügyszámmal kell ellátni, amelynek els része l-t l induló növekv sorszám, törve a határozathozatal dátumával (év, hó, nap), valamint megjelölve, hogy közgy lési határozat (Kgy. hat.) vagy az Elnökség határozata (E. hat.). A Határozatok Könyvébe be kell vezetni a határozat teljes tartalmát, hatályba lépésének napját, illetve id tartamát, valamint azt is, hogy milyen arányban szavazták meg a határozatot. 2. A közgy lés, illetve az elnökség döntéseir l az érintetteket az elnökség haladéktalanul értesíti. Az értesítés történhet -ben vagy ajánlott küldeményként. 3. Az Egyesület biztosítja, hogy a Határozatok Könyvébe és az Egyesület egyéb, nyilvános irataiba bárki betekinthessen, és a megtekintett iratokról saját költségére másolatot készíthessen. Az iratokba való betekintést el zetesen, írásban kell kérni, a megtekintett iratkör megjelölésével. Az Egyesület a betekintést - el zetes id pont egyeztetést követ en a legrövidebb id n belül az Egyesület székhelyén biztosítja. Az elnök megtagadhatja az iratok meghatározott körébe való betekintést az Egyesülettel jogvitában álló, vagy egyébként ellenérdek fél számára, továbbá, ha az adott iratokba való betekintés az Egyesület érdekeit sérti. 4. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások és szolgáltatások a tagok számára hozzáférhet k, megismerhet k. 12

13 5. Az Egyesület tevékenységér l tájékoztatás szerezhet az Egyesület székhelyén kifüggesztett hirdetményekb l, tájékoztató füzetekb l, és a Dunaszentpál Község Önkormányzata által m ködtetett honlap ( útján. VI. Az Egyesület gazdálkodása 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A gazdálkodási irányelveket a közgy lés határozza meg az általa elfogadott költségvetéssel, valamint a rövid- és hosszú távú célokkal. Az éves költségvetést a gazdasági felel s készíti el az elnök segítségével, és az elnökség jóváhagyása után nyújtja be a közgy lésnek. 2. Az Egyesület pénztárát a közgy lés által megválasztott gazdasági felel s kezeli. A kiadásokról és bevételekr l, a számlákról a gazdasági felel s pénztárkönyvet vezet. 3. Az Egyesület bevételei: a) a tagdíj, b) gazdasági-vállalkozási tevékenységb l (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; c) a költségvetési támogatás: ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésb l juttatott támogatás; cc) az Európai Unió költségvetéséb l vagy más államtól, nemzetközi szervezett l származó támogatás; cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; d) az államháztartás alrendszereib l közszolgáltatási szerz dés ellenértékeként szerzett bevétel; e) más szervezett l, illetve magánszemélyt l kapott adomány. Az éves tagdíj mértéke..ft/f, amelyet minden tárgyév február 28. napjáig kell befizetni készpénzben a házipénztárba a gazdasági felel s közrem ködésével, vagy az Egyesület bankszámlájára történ átutalással. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 4. Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; c) az egyesület szerveinek, szervezetének m ködési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. Az egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefügg immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodás során elért 13

14 eredmény a tagok között nem kerül felosztásra, azt az Egyesület kizárólag a céljai megvalósítására fordítja. 6. A beszámolásra vonatkozó szabályok: Az Egyesület kett s könyvvitelt vezet. Az Egyesület m ködésér l, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetér l az üzleti év (naptári év) utolsó napjával köteles beszámolót készíteni. A beszámoló tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást és a kiegészít mellékletet. A beszámoló összeállításáról, és annak felügyel bizottság elé terjesztésér l az elnök köteles gondoskodni. A felügyel bizottság jóváhagyását követ en az elnök a beszámolót - az adott üzleti év mérlegforduló-napját követ negyedik hónap utolsó napjáig - a közgy lés elé terjeszti, amelyet a közgy lés egyszer szótöbbség határozattal fogad el. Az Egyesület köteles a közgy lés által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérlegforduló-napját követ ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, mely kötelezettségének az Egyesület a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefügg eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget. Az Egyesület a beszámolót elhelyezi továbbá Dunaszentpál Község Önkormányzatának honlapján ( is. VII. Az Egyesület megsz nése 1. Az Egyesület megsz nik, ha a közgy lés a feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja, vagy a bíróság feloszlatja, illet leg megsz nését megállapítja; feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelel eljárás lefolytatását követ en a bíróság az Egyesületet törli a nyilvántartásból. Egyesület csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. A jogi személy jogutód nélküli megsz nésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megsz nik, ha: a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz f t. 2. Az Egyesület jogutód nélküli megsz nése esetén a hitelez k követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyez vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megsz Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 3. Az egyesület jogutód nélküli megsz nése után a vezet tisztségvisel kkel szemben e min ségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a joger s bírósági törlést l számított egy éven belül - az egyesület törlésének id pontjában tagsági 14

15 jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megsz néskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. Az Egyesület megsz nését megel két évben a vezet tisztségvisel k az Egyesület megsz nését l számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelez ivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett. VIII. Vegyes és záró rendelkezések 1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek ködésér l és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény rendelkezései, továbbá a II. fejezet 2. pontjában felsorolt jogszabályok az irányadóak. 2. A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a kihirdetése napján lép hatályba, ezzel egyidej leg a korábbi alapszabály hatályát veszti. 3. A tagok részére a végzett munka elismerésére adható: - parancsnoki dicséret; - vezet ségi dicséret; - közgy lési (jegyz könyvi) dicséret; - a szolgálati szabályzatban meghatározott kitüntetésre való felterjesztés; - pénzjutalom. 4. A tagokkal szemben alkalmazható fenyítések: - parancsnoki figyelmeztetés - vezet ségi feddés - közgy lési megrovás - tisztségb l való leváltás - kizárás. A két alacsonyabb elismerési ill. fenyítési fokozat tisztségvisel vel szemben nem alkalmazható. Kelt: Dunaszentpál, március 14. napján Záradék: Jelen alapszabályt az Egyesület közgy lése március 14. napján fogadta el. Kihirdetés napja: Dunaszentpál, március 14. az Egyesület elnöke. az Egyesület parancsnoka El ttünk, mint tanúk el tt: 15

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ( SZMSZ ) A jelen SZMSZ-t a Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület (továbbiakban: Egyesület) Közgyűlése az Egyesület alapszabálya

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bevezető rész. 1. Általános rendelkezések TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012.(XI. 29.) önkormányzati rendelete Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti- és Működési Szabályzatáról EGYSÉGES SZEKEZETBE

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Kari Hallgatói Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE

Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE Mályi Község Önkormányzata (3434 Mályi, Széchenyi 4.) Mályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének Faluüzemeltetési, Fejlesztési, Beruházási Bizottságának ÜGYRENDJE 2015 Jóváhagyva az 2/2015. (IV.13.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-49/2013. Tárgy: Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről a FORRÁS nyrt-nél követett társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

ALAPSZABÁLY. FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság ALAPSZABÁLY FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. január 31. 1 ALAPSZABÁLY A (Cg. 02-10-060369 7623 Pécs, Ungvár utca 22. III. em.) alapszabályát a társaság

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben