A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T melyet alulírott személyek a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény, valamint a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény rendelkezései alapján közhasznú alapítvány létrehozása céljából írtak alá, majd módosítottak a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), végül a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) rendelkezései alapján figyelemmel az alapítványt bejegyző bírósági végzés szóhasználatára is az alábbiak szerint: 1. Az alapítvány alapítói: [3:5/d] I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK ÉS ADATOK Gulyás Zoltánné anyja neve: Pogány Ilona lakóhelye: 2253 Tápióság Arany János út 27. Horváth Imréné anyja neve: Maczó Julianna lakóhelye: 2253 Tápióság Szentmártonkátai út 24 Kun Zoltánné anyja neve: Rada Mária lakóhelye: 2253 Tápióság Bicskei út 17. Laczkó Györgyné anyja neve: Gulyás Mária lakóhelye: 2253 Tápióság Kossuth Lajos u. 64. Tárnoki Lászlóné anyja neve: Molnár Gizella lakóhelye: 2253 Tápióság Kölcsey Ferenc út 1/A. 2. Az alapítvány neve: Boldogabb óvodás évekért Alapítvány [3:5/a] 3. Az alapítvány székhelye: 2253 Tápióság Bicskei út 21. [3:5/b] 4. Az alapítvány jogállása: jogi személy, melyet a bírósági bejegyzéssel nyer el. 5. Az alapítvány jellege a csatlakozás lehetősége alapján: nyílt alapítvány. [3:391/2/c] 6. Az alapítvány közhasznúsága: az alapítók szándéka kiterjed a közhasznú minősítés megszerzésére és fenntartására, mely minősítést az alapítvány ilyen minőségének bírósági nyilvántartásba vételével nyer el. 7. Az alapítvány típusa: közérdekű magánalapítvány. 8. Az alapítvány létesítési ideje: határozatlan. [3:391/1/a] 9. Az alapítók haláluk, illetve alapítói jogaik gyakorlásának más okból való végleges megszűnése esetére az alapítói jogaik gyakorlására alábbi személyeket jelölik ki: [3:394/1]

2 Gulyás Zoltánné alapító által kijelölt személy: Bagolyné Gerák Ildikó anyja neve: Belovai Erzsébet lakóhelye: 2253 Tápióság Rákóczi út 75. Horváth Imréné alapító által kijelölt személy: Berényi Erika anyja neve: Szalóki Irén lakóhelye: 2253 Tápióság Móricz Zsigmond u. 31/B. Kun Zoltánné alapító által kijelölt személy: Kun Renáta anyja neve: Dávid Mária lakóhelye: 2253 Tápióság Kossuth Lajos u. 36. Laczkó Györgyné alapító által kijelölt személy: Juhász Ildikó anyja neve: Bibók Magdolna lakóhelye: 2254 Szentmártonkáta József Attila u. 19. Tárnoki Lászlóné alapító által kijelölt személy: Béres Magdolna anyja neve: Varga Magdolna lakóhelye: 2253 Tápióság Kossuth Lajos u Az alapítók rögzítik, hogy amennyiben az alapítói jogokat nem alapító gyakorolja, a Ptk.-nak és a jelen alapító okiratnak az alapítókra vonatkozó rendelkezéseit az alapítói jogok gyakorlójára kell alkalmazni. [3:394/2] II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 1. Az alapítvány célja, hogy a Tápiósági Gézengúz Óvodában segítséget nyújtson boldog és egészséges óvodás gyermekek oktatásához, neveléséhez, képességeik fejlesztéséhez, támogassa és elősegítse az óvodai nevelés és oktatás feltételeinek javítását, továbbá anyagilag hozzájáruljon az Óvoda épületeinek bővítéséhez és berendezéseinek korszerűsítéséhez, állagvédelméhez, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzéséhez, a szülők ismeretei bővítéséhez, a neveléshez szükséges szakmai és egyéb eszközök megvásárlásához, a szociálisan rászoruló óvodás gyermekek megsegítéséhez. [3:5/c] 2. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar, vagy külföldi természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet ide nem értve a pártokat és politikai szervezeteket csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival egyetért és azok megvalósulásához pénzbeli, vagy nem pénzbeli támogatás nyújtásával hozzájárul. A csatlakozókat alapítói vagy más jogok nem illetnek meg. [3:391/2/c] 3. Az alapítvány cél szerinti tevékenységei: [3:5/c] a) óvodai nevelési és képességfejlesztő tevékenység, felzárkóztatás és tehetséggondozás támogatása, b) óvodai épület- és berendezés-bővítés, korszerűsítés támogatása, c) óvodapedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása, d) oktatási eszközök, játékok vásárlása és vásárlásának támogatása, e) szociálisan rászoruló óvodás gyermekek pénzbeli és nem pénzbeli támogatása, f) a szülők számára gyermekneveléssel, egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretterjesztő előadások szervezése és tartása, g) az előbbiekben felsorolt tevékenységek érdekében adományok gyűjtése, jótékonysági rendezvények szervezése. 4. Az alapítvány az alább megjelölt közfeladatokhoz közvetetten kapcsolódó közhasznú tevékenységei az Ectv pontja és az Ectv. 34. (1) bekezdés a) pontja alapján: [Ectv. 34/1/a] cél szerinti (közhasznú) tevékenység besorolása oktatási tevékenység támogatása közfeladat megnevezése, amelyhez a tevékenység kapcsolódik óvodai ellátás a közfeladatot előíró jogszabályhely Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 6. pontja oktatási tevékenység óvodai ellátás a családok védelméről szóló évi 2

3 támogatása szociális támogatása tevékenység szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások CCXI. törvény 4. (1)-(3) bekezdései Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontja 5. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységei megvalósítását nem veszélyeztetve, e célok megvalósításával közvetlenül összefüggésben végez. [3:379/2] [Ectv. 34/1/b] 6. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (így különösen: pártpolitikai tevékenység, jelöltállítás országgyűlési, önkormányzati, európai parlamenti képviselői választásokon) nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34/1/d] III. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 1. Az alapítvány induló vagyona Ft, azaz Ötvenezer forint, amely kizárólag pénzbeli hozzájárulásból tevődik össze. [3:10/1] 2. Az alapítvány induló vagyonát az alapítók a jelen Alapító okirat aláírásával egyidejűleg az alábbiak szerint bocsátották az alapítvány rendelkezésére: [3:10/1 Gulyás Zoltánné Horváth Imréné Kun Zoltánné Laczkó Györgyné Tárnoki Lászlóné Ft, azaz Tízezer Ft, Ft, azaz Tízezer Ft, Ft, azaz Tízezer Ft, Ft, azaz Tízezer Ft, Ft, azaz Tízezer Ft. 3. Az alapítvány vagyonát növeli a csatlakozók adományai, a mindenkori vagyon kamata és hozadéka, a kapott támogatások, a cél szerinti tevékenység eredménye, valamint a gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye. IV. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA 1. Az alapítvány kuratóriuma útján a jelen alapító okirat szerinti céljai megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. A kuratórium az alapítvány vagyonát érintő döntéseiből fakadó konkrét feladatok ellátására külső szervezetet is megbízhat. 2. Az alapítvány az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván. [Ectv. 27/1] 3. Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végezhet. 4. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől a normatív támogatás kivételével csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételét és módját. 5. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, továbbá az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. [Ectv. 44/1] 6. Az alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a kuratórium elnöke terjeszti jóváhagyásra a kuratórium elé. [Ectv. 37/2/d] 3

4 7. Az alapítvány éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe az alapítvány székhelyén bárki betekinthet, valamint azokból saját költségére másolatot készíthet. A hivatkozott dokumentumokat a honlapon nyilvánosan is közzé kell tenni, és folyamatos megtekinthetőségüket legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani kell. [Ectv. 30/4] [Ectv. 46/2] V. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 1. Az alapítvány kuratóriuma a jelen alapító okirat szerinti célok megvalósítása, illetve az alapítvány működési költségeinek fedezése érdekében önállóan dönt vagyonának felhasználásáról. [3:391/1/b] 2. Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységeire fordítja. [Ectv. 34/1/c, Ectv. 42/1] 3. Az alapítvány céljaira a mindenkori vagyonból az induló vagyon 20 %-a feletti rész használható fel. [3:391/1/b] 4. Az alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. [Ectv. 43/1] 5. A pályázati felhívást a honlapon, valamint az alapítvány székhelyén legalább 30 nap időtartamban hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel nyilvánosan közzé kell tenni, és meg kell jelölni benne a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket, a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét). [Ectv. 43/1] 6. A nyertes pályázóval támogatási szerződést kell kötni. 7. Az alapítvány az alapítóit, a kuratóriuma tagjait, a támogatóit, az önkénteseit, valamint e személyek közeli hozzátartozóit a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével cél szerinti juttatásban nem részesítheti. [Ectv. 42/2] VI. A KURATÓRIUM 1. A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium legalább három természetes személyből áll. [3:397/1,2] 2. A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták, továbbá aki állandó belföldi lakóhellyel rendelkezik. [3:22/1] [3:397/2] 3. Nem lehet kuratóriumi tag az, [3:22/4,5] a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, b) akit valamely jogi személy vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, c) akit jogerős bírói ítélettel az alapítvány tevékenységével összefüggő foglalkozástól eltiltottak az eltiltás hatálya alatt. 4. Nem lehet kuratóriumi tag az, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt, [Ectv. 39/1] a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 4

5 d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 5. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Nem hozható létre olyan kuratórium, amelyben az alapítók és közeli hozzátartozói többségben vannak. [3:397/3,4] 6. Az alapítvány első kuratóriumának tagjait az alapítók az alapító okiratában jelölik ki, ezt követően a kuratórium tagjait az alapítók választják meg. A kuratóriumi tagság, illetve elnökség a tisztségnek a kijelölt vagy megválasztott személy által történő elfogadásával jön létre. [3:21/3] [3:391/1/c] 7. Az alapítók határozatlan időtartamra négy (azaz 4) fős kuratóriumot jelölnek ki az alábbi tagokkal: [3:21/3] [3:391/1/c] [3:398/1] Horváth Imréné anyja neve: Maczó Julianna lakóhelye: 2253 Tápióság Szentmártonkátai út 24. Béres Györgyi anyja neve: Lesti Julianna lakóhelye: 2253 Tápióság Szabadság u. 18. Laczkó Györgyné anyja neve: Gulyás Mária lakóhelye: 2253 Tápióság Kossuth Lajos u. 64. Bagolyné Gerák Ildikó anyja neve: Belovai Erzsébet lakóhelye: 2253 Tápióság Rákóczi út Az alapítók határozatlan időtartamra a kuratórium elnökévé (a továbbiakban: elnök) Horváth Imrénét jelölik ki, a későbbiekre nézve pedig fenntartják a kuratórium elnöke megválasztásának jogát. [3:399/1] 9. Az alapítók határozatlan időtartamra a kuratórium titkárává (a továbbiakban: titkár) Béres Györgyit jelölik ki, a későbbiekre nézve pedig fenntartják a kuratórium titkára megválasztásának jogát. A titkár az elnököt annak akadályoztatása esetén, a kuratórium irányításával kapcsolatos jogkörökben (ide nem értve az alapítvány képviseletét) teljes jogkörrel helyettesíti. 10. A tagok tevékenységüket személyesen, ellenszolgáltatás nélkül látják el, díjazásra nem jogosultak, költségtérítésre azonban igényt tarthatnak. [3:22/3] [3:391/1/d] 11. A kuratórium tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg több közhasznú szervezetnél is betölt. [Ectv. 39/2] 12. A kuratóriumi tagság megszűnik [3:391/1/c] a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, [3:25/1/a] b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, [3:25/1/b] c) a tag tisztségéből az alapítók által történő visszahívásával, amennyiben a tag az alapítványi célokat közvetlenül veszélyezteti, [3:25/1/c] [3:398/2] d) a tag lemondásával, [3:25/1/d] e) a tag halálával, [3:25/1/e] f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásáról szóló határozat jogerőre emelkedésével, [3:25/1/f] g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, [3:25/1/g] h) a tag bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre történő elítéléséről szóló határozat jogerőre emelkedésével, [3:22/4] i) a tag vezető tisztségviselői foglalkozástól történő eltiltásról szóló határozat jogerőre emelkedésével, [3:22/5] j) a tag az alapítvány tevékenységével összefüggő foglalkozástól történő eltiltásról szóló határozat jogerőre emelkedésével, [3:22/5] g) a tag állandó belföldi lakhelyének megszűnésével. [3:397/2] 13. A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik: a) a kuratóriumi tagság megszűnésének előző pontban foglalt valamelyik feltételének bekövetkezésével, 5

6 b) határozott idejű elnöki megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, [3:25/1/a] c) megszüntető feltételhez kötött elnöki megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, [3:25/1/b] d) az elnök e tisztségéről történő lemondásával. 14. A kuratóriumi tagságról, illetve az elnöki tisztségről történő lemondás az új tag, illetve új elnök kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. [3:25/4] VII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 1. Az alapítvány képviseletét Horváth Imréné, a Kuratórium elnöke látja el (anyja neve: Maczó Julianna, lakóhelye: 2253 Tápióság Szentmártonkátai út 24.). Az elnök képviseleti joga az alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jogra irányuló képviselet kivételével önálló. [3:29/1,2] [3:31/] 2. Az elnök az alapítványt írásban az alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jogra irányuló képviselet kivételével akként képviseli, hogy az alapítvány kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá a nevét önállóan írja. 3. Az alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jogra irányuló képviselet tekintetében az elnök képviseleti joga az alább felsorolt kuratóriumi tagok valamelyikével együttes: Béres Györgyi anyja neve: Lesti Julianna lakóhelye: 2253 Tápióság Szabadság u. 18. Laczkó Györgyné anyja neve: Gulyás Mária lakóhelye: 2253 Tápióság Kossuth Lajos u Az elnök és az előző pontban megjelölt kuratóriumi tagok az alapítványt az alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jogra irányuló képviselet során akként képviselik, hogy az alapítvány kézzel, vagy géppel írt, előnyomott, vagy nyomtatott neve alá a nevüket az előző pontban írt szabály szerint együttesen írják. 5. A kuratórium tagjai közül Béres Györgyi és Laczkó Györgyné az alapítvány bankszámlája felett rendelkezési jogra irányuló, előbbiekben szabályozott képviselet kivételével képviseletre nem jogosultak. A kuratórium tagjai közül Bagolyné Gerák Ildikó az alapítvány képviseletére nem jogosult. [3:29/1] 6. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a mindenkori elnök gyakorolja. [3:391/2/h] VIII. A KURATÓRIUM MŰKÖDÉSE 1. A kuratóriumot szükség szerint, de naptári évenként legalább egy alkalommal, legkésőbb az év ötödik hónapjának tizenötödik napjára (évi rendes ülés), írott vagy elektronikus formájú meghívó kézbesítésével, valamint a meghívónak a honlapon történő közzétételével kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét, székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. [3:399/2] [~3:17/2] [Ectv. 37/2/a] 2. A kuratórium üléseit az ülés előtt legalább 8 nappal az elnök, akadályoztatása esetén a titkár, ennek akadályoztatása esetén bármely kuratóriumi tag hívja össze. Az ülést az elnök, akadályoztatása esetén a tagok által esetileg választott levezető elnök vezeti le. [3:399/2] [Ectv. 37/2/a] 3. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. [3:399/3] [Ectv. 37/2/a] 6

7 4. Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. [~3:17/5] [Ectv. 37/2/a] 5. Az ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi tag jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. [~3:17/6] [Ectv. 37/2/a] 6. Az ülés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. [~3:18/1] [Ectv. 37/2/a] 7. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. [~3:18/2] [Ectv. 37/2/a] 8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, [~3:19/2] [Ectv. 37/2/a,b] a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány terhére másfajta előnyben részesít, b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem alapítója, e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az sem, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján [Ectv. 38/1] [Ectv. 37/2/a,b] a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b) bármilyen más előnyben részesül, vagy c) a megkötendő jogügyletben egyébként személyesen érdekelt. Az előző, valamint a jelen pont tekintetében nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. [Ectv. 38/2] 10. A tagok határozatukat nyílt szavazással, a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. Minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. [~3:19/1,3] [Ectv. 37/2/a] 11. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alapítvány irányításával kapcsolatos valamennyi olyan döntés meghozatala, amely nem tartozik az alapítók hatáskörébe, így különösen: [3:21/1] a) az alapítvány éves költségvetési tervének, az alapítvány éves beszámolójának és a közhasznúsági mellékletének elfogadása, [Ectv. 37/2/d] b) az alapítvány vagyonának kezelése, a jelen alapító okirat rendelkezéseinek keretei között az alapítvány vagyonának felhasználását érintő döntések, c) igény, illetve szükség szerint az alapítók részére tájékoztatás nyújtása az alapítvány vagyoni helyzetéről és a vagyon felhasználásról, továbbá számukra az alapítványra vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítása, indokolt esetben írásbeli titoktartási nyilatkozat előzetes megtételéhez kötve, [3:23/1] d) pályázatok kiírása, azok feltételeinek megállapítása, támogatások odaítélése, e) ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, az alapítók értesítése a szükséges intézkedések megtétele érdekében, [3:403/3] f) ha az alapítói jogokat gyakorló személyek vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem hoznak, a megszűnési ok bejelentése a nyilvántartó bíróságnak. [3:403/4] 12. A kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülések nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott esetekben, védett adatok felmerülése esetén (így különösen: személyes adatok, üzleti titok és védett ismeret védelme) korlátozható. [Ectv. 37/1] [Ectv. 37/2/a] 7

8 13. A kuratórium üléseiről az ülésen hozott határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni az ülést követő 2 munkanapon belül, melyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, két jelen lévő tag pedig aláírásával hitelesít. A határozatokat témájukkal, évenként újrakezdett folyamatos sorszámmal, valamint az ülés dátumának évszámával, továbbá a dátum római számmal megadott hónapjával és napjával kell azonosítani. (Pl.: "A évi közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló 5/2014. (IV. 3.) számú kuratóriumi határozat.") 14. Az ülésen hozott határozatokat az ülés követő 2 munkanapon belül be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A Határozatok könyvében az alábbi rovatokat kell vezetni: [Ectv. 37/3/a] a) az ülés időpontja, b) a határozat száma, c) a határozat rövid tartalma, d) a határozat hatálya és e) a határozatot támogatók és ellenzők számaránya, valamint személye. 15. Az ülésről szóló jegyzőkönyvet a kuratóriumi tagoknak teljes terjedelemben elektronikus formában, míg határozattal érintett személyeknek a rájuk vonatkozó határozatot teljes terjedelemben, írásban, postai úton, az ülést követő 15 napon belül kell megküldeni. A határozatokat honlapon, valamint az alapítvány székhelyén legalább 30 nap időtartamban hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni. Az ülések jegyzőkönyveibe az alapítvány székhelyén előzetes egyeztetés után bárki betekinthet, valamint azokból saját költségére másolatot készíthet. [Ectv. 37/3/b,c] IX. AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐ SZERVE 1. Ha az alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a kuratóriumtól tagjaiban elkülönült Felügyelő Bizottságot kell létrehozni az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére. 2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. X. AZ ALAPÍTÓK GYŰLÉSE 1. Az alapítók megállapodnak, hogy a jogszabályok, valamint a jelen alapító okirat alapján őket megillető döntési jogköröket az alapítók összességéből álló testületben, alapítók gyűlése formájában, ülések tartásával gyakorolják. [3:16/1,2] [3:391/2/f] [3:395/1] 2. Az alapítók gyűlését szükség szerint, de naptári évenként legalább egy alkalommal, legkésőbb az év ötödik hónapjának utolsó napjára (évi rendes gyűlés), írott vagy elektronikus formájú meghívó kézbesítésével kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét, székhelyét, a gyűlés idejének és helyszínének megjelölését, valamint a gyűlés napirendjét. [3:17/2] [Ectv. 37/2/a] 3. Az alapítók gyűlését annak időpontja előtt legalább 8 nappal az elnök, akadályoztatása vagy az évi rendes gyűlés összehívásának elmulasztása, továbbá szükség szerinti gyűlés esetén bármelyik alapító hívja össze. [3:391/2/f] A gyűlésre a kuratórium elnökét is meg kell hívni, aki jogosult felszólalni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A gyűlést az alapítók által esetileg választott levezető elnök vezeti le. [3:17/2] [Ectv. 37/2/a] 4. Ha a gyűlést nem szabályszerűen hívták össze, a gyűlést akkor lehet megtartani, ha a gyűlésen valamennyi alapító jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a gyűlés megtartásához. [3:17/5] [Ectv. 37/2/a] Az alapítói jogoknak az alapítók gyűlése általi gyakorlása során figyelmen kívül kell hagyni azt az alapítót, aki ismeretlen helyen tartózkodik és alapítói jogai gyakorlásának az erre irányuló felhívás hirdetményi kézbesítése alapján sem tesz eleget. [3:395/2] 8

9 5. A gyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi alapító jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. [3:17/6] [Ectv. 37/2/a] 6. A gyűlés határozatképes, ha azon az alapítói jogok gyakorlására jogosult személyek legalább fele jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. [3:18/1] [Ectv. 37/2/a] 7. Ha egy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. [3:18/2] [Ectv. 37/2/a] 8. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, [3:19/2] [Ectv. 37/2/a,b] a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány terhére másfajta előnyben részesít, b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem alapítója, e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 9. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az sem, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján [Ectv. 38/1] [Ectv. 37/2/a,b] a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, b) bármilyen más előnyben részesül, vagy c) a megkötendő jogügyletben egyébként személyesen érdekelt. 10. Az alapítók nyílt szavazással hozzák meg határozataikat. [3:19/1] Az alapítók megállapodnak, hogy az alapítók gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben történő szavazáskor valamennyi alapítónak egy szavazata van. [3:391/2/f] 11. Az alapítók gyűlésének hatáskörébe tartozik különösen: a) az alapító okirat a Ptk. 3:4. -ának keretei között, az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül történő módosítása, b) a kuratóriumi tagjainak megválasztása, [3:21/3 2. mondat] c) a kuratórium elnökének megválasztása, [3:399/1] d) kuratóriumi tag tisztségéből való visszahívása az alapítványi célok közvetlen veszélyeztetése esetén, [3:398/2] e) döntés az alapítvány szétválásáról vagy más alapítvánnyal történő egyesüléséről, feltéve, hogy az egyesülés vagy a szétválás nem jár az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével, [3:402/2,3] f) az alapítvány megszűnése a Ptk. 3:48. (1) bekezdés a) vagy b) pontja és Ptk. 3:403. (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti bíróság általi megállapításának kérelmezése, [Ectv. 9/J/2/a,b] [Ectv. 9/K/1/bb,bc] g) az alapítvány a Ptk. 3:403. (1) bekezdés b) pontjára alapozott megszűnése iránt a Cnytv. 59. (5) bekezdése alapján történő keresetindításról szóló döntés meghozatala. [Ectv. 9/J/2/b] [Ectv. 9/K/1/bc] [Cnytv. 59/5]. 12. Az alapítók gyűlései nyilvánosak. A gyűlések nyilvánossága csak jogszabályban meghatározott esetekben, védett adatok felmerülése esetén (így különösen: személyes adatok, üzleti titok és védett ismeret védelme) korlátozható. [Ectv. 37/1] [Ectv. 37/2/a] 13. Az alapítók gyűléseiről a gyűlésen hozott határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni a gyűlést követő 2 munkanapon belül, melyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető ír alá, két jelen lévő alapító pedig aláírásával hitelesít. A határozatokat témájukkal, évenként újrakezdett folyamatos sorszámmal, valamint a gyűlés dátumának évszámával, továbbá a dátum római számmal megadott hónapjával és napjával kell azonosítani. (Pl.: "Új kuratóriumi tag választásáról szóló 35/2014. (VII. 3.) számú alapítók-gyűlési határozat.") 9

10 14. A gyűlésen hozott határozatokat a gyűlést követő 2 munkanapon belül be kell vezetni a Határozatok könyvébe. A Határozatok könyvében az alábbi rovatokat kell vezetni: [Ectv. 37/3/a] a) a gyűlés időpontja, b) a határozat száma, c) a határozat rövid tartalma, d) a határozat hatálya és e) a határozatot támogatók és ellenzők számaránya, valamint személye. 15. A gyűlésről szóló jegyzőkönyvet az alapítóknak és az elnöknek teljes terjedelemben elektronikus formában, míg határozattal érintett személyeknek a rájuk vonatkozó határozatot teljes terjedelemben, írásban, postai úton, a gyűlést követő 15 napon belül kell megküldeni. A határozatokat honlapon, valamint az alapítvány székhelyén legalább 30 nap időtartamban hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel nyilvánosságra kell hozni. A gyűlések jegyzőkönyveibe az alapítvány székhelyén előzetes egyeztetés után bárki betekinthet, valamint azokból saját költségére másolatot készíthet. [Ectv. 37/3/b,c] XI. AZ ALAPÍTVÁNY EGYESÜLÉSE, SZÉTVÁLÁSA ÉS JOGUTÓD NÉLKÜLI MEGSZŰNÉSE 1. Az alapítvány jogutódlással megszűnik, ha a) az alapítók az alapítvány szétválásáról határoznak, b) az alapítók az alapítvány más alapítvánnyal való egyesüléséről határoznak, feltéve, hogy az egyesülés vagy a szétválás nem jár az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél veszélyeztetésével. [3:402/2,3] 2. Az alapítvány jogutód nélkül megszűnik, ha a) a megszűnésnek a Ptk. 3:48. -ában vagy a Ptk. 3:403. -ában meghatározott törvényi feltételei beálltak és az ügyészség vagy az alapítók a megszűnés megállapítására irányuló kezdeményezése nyomán a bíróság megállapítja az alapítvány megszűnését, [3:48/1/a,b] [3:403/1/a,b,c] [Ectv. 9/J/2/a,b] [Ectv. 9/K/1/b/bb,bc] b) az ügyész keresete nyomán a bíróság az alapítványt megszünteti, [3:48/1/d] [Ectv. 9/K/1/ba] c) a bíróság megállapítja az alapítvány fizetésképtelenségét. [Ectv. 10/3] 3. Az alapítvány valamennyi fentebb felsorolt esetben akkor szűnik meg, ha az alapítvány vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróságnak az alapítvány nyilvántartásból való törléséről szóló határozata jogerőre emelkedik. [3:48/1 utolsó fordulata] [Ectv. 11/6] 4. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az alapítókat, illetve ha az I. fejezet 9. pontja szerint személyükben jogutódlás következett be jogutódjaikat, vagyoni hozzájárulásuk arányában illeti meg, azzal, hogy az alapítót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító által az alapítványnak juttatott vagyont. [3:48/2] [3:404/1] 5. A jogutód nélkül megszűnt alapítvány vagyonából részesedő személyek a felosztott vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt alapítvány ki nem elégített tartozásaiért. [3:48/3] XII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1. Az alapítvány felett a nyilvántartó bíróság általános törvényességi felügyeletet, az ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol. [3:34/1] [Ectv. 47/] 10

11 11

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Timaffy Endre Alapítvány

Timaffy Endre Alapítvány Timaffy Endre Alapítvány Dunasziget, Fő u.39 Telefon/fax: 06-96-672027 E-mail: sanyikiss@freemail.hu Adószám:18987210-1-08 számlaszám:58600221-11155393 Timaffy Endre Alapítvány Alapító Okirat Dr. Batthyány

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Tövishát Lakópark Társasház Tulajdonosainak Közössége 1186. Budapest Csáth Géza utca 1-3 és Visnyovszky Lajos utca 2-4. 2011. A Budapest, XVIII ker., Csáth Géza utca 1-3,

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások

Egyes közjegyzıi nemperes eljárások Egyes közjegyzıi nemperes eljárások 1. A közjegyzı elıtti elızetes bizonyítás 1.1 Elızetes bizonyításnak van helye - a Pp. 207. -ában szabályozott esetekben: Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87.

Ignácz László Tamásné (ln: Horváth Edit) Anyja neve: Tóth Margit Lakcím: 4600 Kisvárda, Virágh Ferenc utca 87. A Szeretet hatalma Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a vagyonelemek feletti

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/1994.(V.5.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (A módosításokkal

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez

Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez Általános Szerződési Feltételek A Nemzeti Együttműködési Alapból folyósítandó támogatások szerződéseihez A módosításokkal egységes szerkezetben Hatályos: 2014. február 14-től, a 2013. december 31. után

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (V. 02.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól A Képviselő-testület a nemzeti vagyonról szóló 2011.

Részletesebben

II. A Közalapítvány jellege

II. A Közalapítvány jellege EURÓPAI CSANYTELEKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete az általa 16/2005.(II. 15.) ÖKT határozatában rögzített rövid- közép- és hosszú távú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Törvényházi szeminárium Civil szervezetek szakmai napja. 2015. november 25.

Törvényházi szeminárium Civil szervezetek szakmai napja. 2015. november 25. Törvényházi szeminárium Civil szervezetek szakmai napja dr. Kollárné dr. Varga Beáta 2015. november 25. Áttekintés A létesítı okiratoknak az új Ptk. hatályba lépése miatti kötelezı módosítása és az ezzel

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF)

A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Törzsrész A Magyar Telekom Nyrt. helyhez kötött műsorterjesztési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (rövid neve: TV ÁSZF) Hatálya: 2014. május 7. Utolsó módosítás: 2014.05.05. Hatálya:

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan A Shopline-webáruház Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapszabálya a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan 2014. február 07. A L A P S Z A B Á L Y A Fővárosi Bíróság,

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések

Módosítva: 21/2013. (X.14.), 7/2014. (IV.04.), 18/2014. (VIII.09.), 16/2015. (V.04.), 25/2015. (XI.13.), 8/2016. (V.13.), 1. Általános rendelkezések 667 Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (VII.17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyona feletti tulajdonjog gyakorlásának, hasznosításának és vagyonkezelésbe

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról

Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Önkormányzatának 5/2009. /III.20./ rendelete az önkormányzat vagyonáról Doboz Nagyközség Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 79. -ának (2) bekezdés b) pontja, valamint a 80. (1)

Részletesebben