Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására"

Átírás

1 Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője

2 Tisztelt Képviselő-testület! Ózd Város Önkormányzata egyik alapítója az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítványnak (a továbbiakban: ÓVK). Ózd Város Önkormányzata, mint az ÓVK egyik alapítója május 28-i ülésén a 84/2014. (V.28.) határozatában fogadta el az alapítvány alapító okiratának módosítását, amit az alábbi jogszabályi változások tették szükségessé: I. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) értelmében június 1. napjától csak az Ectv. szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. A szervezetnek igazolnia kell, hogy az Ectv. szerint közhasznúsági nyilvántartásba vételi iránti kérelmét benyújtotta, és a bíróság ennek alapján állapítja meg, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek megfelel. II március 15. napján hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.). A Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló évi CLXXVII. törvény 9. (2) bek.-e akként rendelkezik, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor a nyilvántartásba már bejegyzett, valamint a bejegyzés alatt álló jogi személy az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, és az erről szóló döntéshozó szervi határozatot is köteles a nyilvántartó bírósághoz benyújtani. A módosítások átvezetése után az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az ÓVK benyújtotta a Törvényszékre. A Törvényszék azonban hiánypótlásra szólította fel az alapítványt. A Törvényszék által kért hiánypótlást követően azonban célszerű lenne az időközben még felmerült a határozati javaslat 1. mellékletében részletezett egyéb módosításokat is az egységes szerkezetű alapító okiraton átvezetni. Fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak szíves elfogadására.

3 Határozati javaslat Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2014. (VII.17.) határozata az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosításáról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítójaként a következő határozatot hozta: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratát a határozat 1. melléklete szerint módosítja, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a határozat 2. melléklete szerint fogadja el. Felelős: Határidő: alapító okirat módosítás Törvényszékre történő benyújtásáért: alapítvány ügyvezetője értelemszerűen

4 1. melléklet a../2014. (VII. 17.) határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT-MÓDOSÍTÁS melyet a Miskolci Törvényszék 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapítói az alábbiak szerint rögzítenek: 1./ Az Alapító Okirat V. pontja az alábbiak szerint módosul: V. Az alapítvány vagyona: Az alapítvány induló vagyona az alapító okirat szerint ,- Ft, Egyszázhetvenezer forint. Az alapítvány induló vagyonának részletezése: - Ózd Városi Önkormányzat ,- Ft, azaz Ötvenezer forint - Ózdi Acélmű Részvénytársaság ,- Ft, azaz Ötvenezer forint - B-A-Z Megyei 1. sz. Jogtanácsosi Iroda ,- Ft, azaz Húszezer forint Egyesülés (új cégnév: Ózdi ügyviteli Szolgáltató Iroda) - Ózdi Kohászati Üzemek ,- Ft, azaz Ötvenezer forint (jegyzett, de nem teljesített) Ténylegesen az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon ,- Ft. Az alapítvány vagyonát képezi az Ózd belterület 11005, 11005/B, és a 11005/C hrsz-ú ingatlanok (ezen ingatlanok a korábbi, Ózd belterület hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból telekalakítás alapján és adásvételi szerződéssel megszerzett ingatlanok), valamint az Ózd belterület hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan. 2./ Az Alapító Okirat VI./4. pontjának 5-6. bekezdése az alábbiak szerint módosul: A felügyelő bizottságnak jogában áll a kuratóriumot beszámoltatni a tevékenységéről. A felügyelő bizottság elnöke részt vesz tanácskozási joggal a kuratórium ülésein. A felügyelő bizottság elnöke kérheti a kuratórium elnökétől a kuratórium összehívását, ha a felügyelő bizottság tudomására jutott információk alapján valamely fontos kérdésben döntés szükséges. A kuratórium elnöke ilyen esetben 15 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni. A felügyelő bizottság, illetve annak megbízásából a felügyelő bizottság elnöke a kuratórium határozathozatalától számított 8 napon belül - bármely kuratóriumi határozat újratárgyalását kezdeményezheti. 3./ Az Alapító Okirat VIII./2. pontjának 2. bekezdése törlésre kerül. 4./ Az Alapító Okirat megváltozott rendelkezései vastag és dőlt betűvel szedettek. Az Alapító Okirat jelen alapító okirat-módosítással nem érintett rendelkezései hatályukban változatlan tartalommal fennmaradnak. Ózd, Ózd Városi Önkormányzat NÁHLIK-HAVELLANT Fürjes Pál polgármester Szerkesztette és ellenjegyezte: Tamasikné dr. Török Valéria ügyvéd Ügyvédi Iroda képv.: Dr. Náhlik Csilla alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet

5 2. melléklet a./2014. (VII. 17.) határozathoz A L A P Í T Ó O K I R A T (a napján bekövetkezett változásokkal egységes szerkezetben) Az Ózd Városi Önkormányzat, a B-A-Z Megyei 1. Jogtanácsosi Iroda Egyesülés és az Ózdi Acélmű Részvénytársaság F.A. az általuk június 17-én aláírt alapító okirattal létrehozott, a B-A-Z Megyei Bíróság által 4.Pk.164/1991/2. sz. végzéssel nyilvántartásba vett Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratát módosítják és egységes szerkezetbe foglalják, tekintettel arra, hogy az alapítványt közhasznú szervezetként kívánják működtetni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV. törvény (Civil tv.) rendelkezései szerint. I. Alapítók: 1. Ózd Városi Önkormányzat 3600 Ózd, Városház tér Ózdi Ügyviteli Szolgáltató Iroda Egyesülés 3600 Ózd, Gyár út 4. (Az alapító neve megváltozott január 17. napjától a B-A-Z Megyei Bíróság, mint Cégbíróság /50. sorszámú végzése alapján.) Az Ózdi Ügyviteli Szolgáltató Iroda Egyesülés a Ptk. 74/C. (7) bekezdése alapján az alapítói jogainak gyakorlására maga helyett a NÁHLIK-HAVELLANT Ügyvédi Irodát (3600 Ózd, Gyár út 4., adószám: , nyilvántartásba vételi szám: B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara Eln. 226/2/2002.) jelöli ki. A kijelölt szervezet az alapítói jogokat teljes jogkörrel jogosult gyakorolni. 3. Ózdi Acélmű Részvénytársaság 3600 Ózd, Rombauer tér 1. Az alapító a B-A-Z Megyei Bíróság július 22-én jogerőre emelkedett 5.Fpk /86. sz. határozatával megszűnt) 4. Ózdi Kohászati Üzemek 3600 Ózd, Gyár út 1. Az alapító a B-A-Z Megyei Bíróság november 21-én jogerőre emelkedett 2.Fpk.348/1991/173. sz. határozatával megszűnt.) II. Az alapítvány neve: Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány Rövidített neve: ÓVK Alapítvány III. Az alapítvány székhelye: 3600 Ózd, Jászi O. út 3. IV. Az alapítvány célja: 1./ Az alapítvány létrehozásának célja: A kis-és középvállalkozások induló feltételeit biztosító, illetve javító vállalkozói inkubátor ház és rendszer létrehozása és működtetése Ózdon és az ózdi térségben.

6 Az alapítvány célja továbbá az, hogy támogassa és elősegítse a munkanélkülivé vált, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzését, foglalkoztatását, vállalkozóvá válását, valamint vállalkozói működésüket támogassa szakmai szolgáltatásokkal. Az alapítvány előzőekben részletezett céljai az Ózd Városi Önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. -ában feladatkörébe utalt közfeladatok ellátási körébe tartoznak. 2./ Az alapítói vagyon gyarapítása érdekében az alapítvány részt vehet vállalkozásban, a vállalkozásban való részvétele az alapítványnak csak korlátozott felelősségű lehet. 3./ Az alapítvány által végzendő közhasznú feladatok: Az alapítók az alapítványt a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítése érdekében működtetik, olyan közfeladatok ellátására, amelyről Ózd Város Önkormányzatának kell gondoskodnia. Az alapítvány a Civil tv. szerinti közhasznú tevékenységeit az alábbi táblázatban megjelölt közfeladatokhoz, jogszabályi rendelkezésekhez kapcsolódóan végzi: Az alapítvány Közfeladat megnevezése Jogszabályhely közhasznú tevékenységei 1. munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások Felnőttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok a felnőttképzésben részt vevő személyek iskolarendszeren kívüli képzésére irányuló tevékenysége, amely a szakképzésről szóló törvény szerinti, állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés, támogatott egyéb szakmai képzés, általános nyelvi képzés és támogatott egyéb nyelvi képzés, és az ezekhez nem tartozó, támogatott egyéb képzés, felnőttképzést kiegészítő tevékenység évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 1. (2)-(3) bek. 2. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 3. a munkanélkülivé vált, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának, vállalkozóvá válásának támogatása és elősegítése, valamint vállalkozói működésük támogatása szakmai szolgáltatásokkal Hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása. Támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, valamint rehabilitációs ellátásban részesülő személynek, aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról, ideértve azt is, aki vállalkozást indít, vagy vállalkozáshoz csatlakozik. gazdaságszervezéssel kapcsolatos feladatok évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. (1) bek. 10. pontja évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 17. szakasza évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.. (1). 13. pontja Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen alapító okiratban meghatározott céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból bárki részesülhet.

7 V. Az alapítvány vagyona: Az alapítvány induló vagyona az alapító okirat szerint ,- Ft, Egyszázhetvenezer forint. Az alapítvány induló vagyonának részletezése: - Ózd Városi Önkormányzat ,- Ft, azaz Ötvenezer forint - Ózdi Acélmű Részvénytársaság ,- Ft, azaz Ötvenezer forint - B-A-Z Megyei 1. sz. Jogtanácsosi Iroda ,- Ft, azaz Húszezer forint Egyesülés (új cégnév: Ózdi ügyviteli Szolgáltató Iroda) - Ózdi Kohászati Üzemek ,- Ft, azaz Ötvenezer forint (jegyzett, de nem teljesített) Ténylegesen az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon ,- Ft. Az alapítvány vagyonát képezi az Ózd belterület 11005, 11005/B, és a 11005/C hrsz-ú ingatlanok (ezen ingatlanok a korábbi, Ózd belterület hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanból telekalakítás alapján és adásvételi szerződéssel megszerzett ingatlanok), valamint az Ózd belterület hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan. VI. Az alapítvány szervezete: 1./ Az alapítvány vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium. A kuratórium tagjait az alapítók kérik fel és bízzák meg. A kuratórium 5 tagból áll. A kuratóriumi tagok a következők: Név: Dr. Török Béla Lakcím: 3660 Ózd, Gubonnai út 19. Név: Galanics Ferenc József Lakcím: 3600 Ózd, Vasvár út 4. 9/2. Név: Kőfalusi György Lakcím: 3600 Ózd, Gömöri út 19. Név: Bárdos Géza Lakcím: 3663 Arló, Mátyás király út 60/1. Név: Nyalka Antal Lakcím: 3600 Ózd, Bolyki Tamás út 30. A kuratórium tisztségviselője az elnök. A kuratórium elnöke: Dr. Török Béla 3661 Ózd, Gubonnai út 19. A kuratórium elnöke feladatát munkajogviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban látja el. A kuratórium tagjai feladataikat megbízási jogviszonyban látják el. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A tagság az alapítók részéről történt visszahívás útján, lemondás, vagy haláleset miatt, továbbá a kuratórium tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, valamint kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével szűnik meg. Új kuratóriumi tagot az alapítók jelölnek és bíznak meg. A kuratórium működése: A kuratórium biztosítja az alapítványnak a jelen alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az alapítvány vagyonának célnak megfelelő felhasználásáról. A kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjai közül 3 fő jelen van. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer tartja.

8 A kuratórium ülését az elnök hívja össze a napirend megjelölésével. Kötelező a kuratóriumi ülés összehívása, ha azt a felügyelő bizottság indítványozza, az indítvány megtételétől számított 30 napon belül. Az ülés összehívása írásban történik, legalább az ülést megelőző 5 nappal korábban. A meghívóban szerepeltetni kell az alapítvány nevét és székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az egyes napirendi pontokat és azok előterjesztőit. Az egyes napirendi pontokhoz kapcsolódó írásbeli előterjesztéseket a meghívóhoz mellékelni kell. A meghívót ajánlott, tértivevényes küldeményként levélben, faxon vagy ben, avagy a tagoknak személyes úton történő átadás útján kell kézbesíteni, mely átvételt a jogosult az iraton az átvétel dátumával és az aláírásával igazol. A kuratórium üléseit az elnök vezeti. A kuratórium döntéseit 2/3-os minősített többséggel hozza. A kuratórium minden tagjának egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium nyílt szavazás útján határoz. A kuratórium ülései nyilvánosak, de a kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében zártkörű ülést rendelhet el, amennyiben annak nyilvánossága személyiségi jogot sért. A kuratórium üléseire meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét és az alapítvány ügyvezetőjét, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt. A kuratórium üléséről és határozatairól jegyzőkönyvet kell felvenni, a határozatokról nyilvántartást kell vezetni. A jegyzőkönyvet és a határozatokról készült nyilvántartást az alapítvány ügyvezetője készíti el, illetőleg vezeti. Az ügyvezető a Civil törvény 37. (3) bekezdésének a) pontja szerint nyilvántartást vezet a kuratórium döntéseiről a Határozatok Tára elnevezésű dokumentumban, amelyből megállapítható minden egyes kuratóriumi határozat tartalma, időpontja, hatálya, illetve a határozatban foglalt kuratóriumi döntést támogatók és ellenzők számaránya és ezen személyek neve. A határozatokat a székhelyen történő kifüggesztéssel hozza nyilvánosságra. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: - az ülés helyét és idejét, - a jelenlévők nevét, - az ülésen elhangzott hozzászólásokat, szóbeli előterjesztések lényegét, - az ülésen hozott kuratóriumi határozatok tartalmát, - a kuratóriumi határozat ellen és mellett szavazók, illetőleg tartózkodók személy szerinti megnevezését. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet postai úton meg kell küldeni, avagy személyes átvétel útján az iraton az átvétel dátumával és a jogosult aláírásával történő igazolással - kézbesíteni a kuratórium tagjainak, a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak, az ülésre meghívottaknak és mindazoknak, akikre nézve a kuratóriumi döntés jogosultságot vagy kötelezettséget állapít meg. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbi kérdések: a) az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának a meghatározása, módosítása, b) a kuratórium ügyrendjének meghatározása, c) az alapítvány éves tervének és költségvetésének a meghatározása, d) az alapítvány éves mérlegének elfogadása, és a közhasznúsági jelentés elfogadása, e) gazdálkodás az alapítvány vagyonával, döntés az alapítványi vagyon felhasználásának módjáról,

9 f) döntés az alapítványi vagyon vállalkozásokba történő befektetéséről, valamint a tőketartalékként nyilvántartott alapítványi vagyon 50%-át meghaladó hitel felvételéről, g) minden egyéb olyan kérdésben való döntéshozatal, melyet a kuratórium hatáskörébe von. A kuratórium tagjai nem részesülnek tiszteletdíjban a megbízási jogviszony alapján, a kuratórium elnöke, amennyiben megbízatását munkajogviszony keretében látja el, munkabérre jogosult. 2./ A kuratórium elnöke: A kuratórium elnökét az alapítók nevezik ki. A kuratórium elnökének faladatát képezi különösen - a kuratórium működésének koordinálása, - a kuratórium üléseinek összehívása, - a kuratórium üléseinek vezetése, - a kuratórium határozatainak végrehajtása, - a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapítvány képviselete, - az alapítvány alkalmazottai fölötti munkáltatói jogok gyakorlása. 3./ Az alapítvány ügyvezetője: Az alapítvány ügyvezetője az alapítvány céljai megvalósításához szükséges operatív, szervező feladatokat lát el. Az ügyvezető egyben a kuratórium tagja is lehet. Az ügyvezetőt az alapítók nevezik ki és mentik fel. Egyebekben a munkaviszonyban álló ügyvezető fölött a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. Az ügyvezető feladatát képezi különösen: - az alapítvány éves tervének, költségvetésének előkészítése, az éves működési költségtervezetének kimunkálása, - az alapítvány éves mérlegének előkészítése, - az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítése, - az alapítvány működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása. 4./ Felügyelő Bizottság: A felügyelő bizottság a kuratórium ellenőrzésére jogosult szerv. Az alapítványnál három tagú felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság tagjai: Név: Tóth Pál Lakcím: 3600 Ózd, Újváros tér 7. 9/1. Név: Turiné Orosz Margit Lakcím: 3600 Ózd, Martinovics út 9. Név: Elekné Kovács Erika Lakcím: 3661 Ózd, Nyárjasalja u. 6. A felügyelő bizottság működésének rendjét maga állapítja meg. A felügyelő bizottság tagjai az első ülésen maguk közül elnököt választanak. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban nem részesülnek. A felügyelő bizottság feladata az alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének és kötelezettség vállalásainak ellenőrzése, a jelen alapító okiratban meghatározott célok és a kuratórium által meghatározott éves pénzügyi tervek betartása érdekében.

10 A felügyelő bizottságnak jogában áll a kuratóriumot beszámoltatni a tevékenységéről. A felügyelő bizottság elnöke részt vesz tanácskozási joggal a kuratórium ülésein. A felügyelő bizottság elnöke kérheti a kuratórium elnökétől a kuratórium összehívását, ha a felügyelő bizottság tudomására jutott információk alapján valamely fontos kérdésben döntés szükséges. A kuratórium elnöke ilyen esetben 15 napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni. A felügyelő bizottság, illetve annak megbízásából a felügyelő bizottság elnöke a kuratórium határozathozatalától számított 8 napon belül - bármely kuratóriumi határozat újratárgyalását kezdeményezheti. A felügyelő bizottság az alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és az alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. A felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni a Civil tv. 41. (3) bekezdésében meghatározott esetekben, így a felügyelő bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni amennyiben a.) az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 5./ Összeférhetetlenségi szabályok, tisztségviselőkkel szembeni kizáró okok: A kuratórium elnöke, tagja, az alapítvány ügyvezetője, a felügyelő bizottság elnöke és tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratórium elnöke, tagja és az alapítvány ügyvezetője személyében nem állhatnak fenn a Ptk. 3:22. (4)-(6) bekezdéseiben és a 3:397. (3)-(4) bekezdéseiben, valamint a Civil tv 39. (1) bekezdésében, a vezető tisztségviselővel szemben meghatározott kizáró okok, így: - Nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, továbbá az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. - Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja, valamint az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. - Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, a.) amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,

11 c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. Nem vehet részt a kuratóriumi döntés meghozatalában a Civil tv. 38. (1) bekezdésében rögzített személy, így aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. A Civil tv. 38. (2) bekezdése értelmében nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Mindezeken túlmenően, nem szavazhat a Ptk. 3:19. (2) bekezdésében felsorolt további okok alapján: - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem alapítója, - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, illetve - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja és az alapítvány megbízott könyvvizsgálója az a személy, aki a.) a döntéshozó szerv elnöke vagy tagja, b.) a közhasznú szervezettel e magbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c.) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve d.) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó Ptk. 3:22. (4)-(6) bekezdésében, a 3:397. (3)-(4) bekezdéseiben és a Civil tv 39. (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn. A kuratórium elnöke és tagja, az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tag a tisztség elfogadásakor nyilatkozik arról, hogy személyében nem állnak fenn a vezető tisztségviselővel szembeni összeférhetetlenségi és kizáró okok. VII. Az alapítvány gazdálkodása: Az alapítvány induló vagyonát növeli: - az állami költségvetésből és egyéb állami forrásokból az alapítvány céljára juttatott összeg - az alapítók újabb hozzájárulásai, - az alapítvány pénzügyi gazdálkodásából eredő, a pénzintézetek által fizetett kamat és a vállalkozási tevékenységekből származó nyereségnek a kuratórium által meghatározott része, - a csatlakozó külföldi vagy belföldi természetes és jogi személyek befizetései, illetőleg egyéb vagyoni hozzájárulásai,

12 - a pályázat útján elnyerhető támogatások. Az alapítvány céljainak elérésére az alapítvány vagyona és annak hozadékai használhatók fel. Az alapítvány a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. A kuratórium minden év május 31-ig köteles az alapítóknak beszámolni az alapítvány előző évi működéséről, vagyoni helyzetéről, gazdálkodásának legfontosabb adatairól. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapító okirat IV. pontjában meghatározott feladatok ellátására fordítja. Az alapítvány minden év május 31-ig készíti el éves beszámolóját, melyet a kuratórium hagy jóvá. Az éves beszámolót a felügyelő bizottság véleményezi és minősíti. Az alapítvány az éves beszámolóval egyidejűleg készíti el közhasznúsági mellékletet, melyet az éves beszámolóval együtt terjeszt a kuratórium elé. A közhasznúsági melléklet az éves beszámolóval azonos módon kerül jóváhagyásra. VIII. Az alapítványi vagyon kezelésének és befektetésének szabályai: 1./ Az alapítványi vagyon működtetésének célja: Az alapítványi vagyon működtetésének célja a vagyonnal való olyan gazdálkodás, amely biztosítja a vagyon megőrzését, gyarapítását és emellett anyagi fedezetet biztosít az alapítványi célok elérésére. 2./ A vagyon feletti döntési jogkörök: Az alapítványi vagyon felhasználásáról az alapítvány kuratóriuma dönt. A kuratórium által kitűzött a vagyoni gazdálkodással kapcsolatos stratégiai célok érdekében végrehajtandó feladatokat az ügyvezető döntésre előkészíti és a kuratórium döntésének megfelelően végrehajtja. E feladatok végrehajtásáról az ügyvezető folyamatosan, de legalább évente egyszer beszámol. A kuratórium az alapítvány helyzete és bevételei ismeretében évente dönt az alapítvány céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról. 3./ Az alapítványi befektetések szabályai: Az alapítvány az alapítványi célok megvalósításához időlegesen fel nem használt eszközeit (továbbiakban: szabad alapítványi eszköz) a jogszabály által megengedett formákban (továbbiakban: befektetési formák) fektetheti be, illetve ilyen befektetési formákban tarthatja. Az alapítvány csak saját eszközeit fektetheti be. Az alapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt, melyben felelőssége nem haladja meg a vagyoni hozzájárulásának mértékét.

13 Az alapítvány befektetéseknek összhangban kell lenniük az alapítvány rövid és hosszú távú kötelezettségeivel, fenntartva a folyamatos fizetőképességét. Az alapítvány vállalkozása az alapítványi feladatok ellátását nem veszélyeztetheti. Az alapítvány rendelkezésére álló szabad pénzeszköz csak az állam által garantált értékpapírban helyezheti el. Az alapítvány váltót és értékpapírt nem bocsát ki, hitelt nem vehet fel. IX. Az alapítvány képviselete: Az alapítvány képviseletére a kuratórium elnöke önállóan jogosult. A kuratórium bármely tagja az alapítvány ügyvezetőjével együttesen jogosult az alapítvány képviseletére. X. Csatlakozás: Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi, természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáról a kuratórium dönt. Az adományt a kuratórium akkor utasíthatja vissza, ha annak elfogadása az alapítvány céljainak megvalósítását hátrányosan érintené. XI. Nyilvánosság: Az alapítvány honlap címe: A kuratóriumi határozatok, a beszámoló, valamint a közhasznúsági melléklet egy-egy példányát a Társaság székhelyén kifüggesztéssel, ezen túlmenően a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az alapítvány honlapján történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni. A társaság működésének, szolgáltatása igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságára vonatkozó információkat az alapítvány a honlapján teszi közzé. A társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bármely személy munkaidőben, személyazonosságának igazolása és dokumentálása mellett betekinthet. Az iratbetekintés időpontját előzetesen telefonon vagy egyéb módon egyeztetni kell a társaság erre illetékes munkavállalójával. Az alapítvány az államháztartás alrendszereivel kötött szerződéseiről az igénybe vehető támogatási lehetőségek, mértékek és feltételek megjelölésével a honlapján ad tájékoztatást. Ugyanilyen módon ad tájékoztatást az alapítvány a tevékenységének és gazdálkodásának fontosabb adatairól és kuratóriumának közhasznú feladatokkal kapcsolatos döntéseiről. XII. Záró rendelkezések: Jelen alapítványt határozatlan időtartamra hozzák létre az alapítók. Az alapítóknak jogukban áll jelen alapító okirat módosítása. Az alapítók az alapító okiratot csak indokolt esetben, az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül módosíthatják.

14 Az alapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és módon szűnik meg. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyonát más, hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány a pártoktól sem pénzügyi, sem egyéb támogatást nem kap. Országgyűlési képviselő jelöltet nem állított és nem támogatott, ilyen jellegű tevékenységet az alapítvány nem folytatott és nem folytat. Az alapítvány célja továbbra is az alapító okiratában meghatározott körre terjed ki, azon túl más célok támogatására a vagyona nem fordítható. Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései, valamint az alapítványok tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló évi CLXXV törvény (Civil tv.) rendelkezései az irányadóak. Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az alapítók jóváhagyólag aláírták. Eljáró jogi képviselő aláírásával igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű Alapító Okirat vastag és dőlt betűvel szedett rendelkezéseinek változása adott okot az egységes szerkezetű okirat elkészítésére. Ózd, Ózd Városi Önkormányzat Fürjes Pál polgármester NÁHLIK-HAVELLANT Ügyvédi Iroda képv.: Dr. Náhlik Csilla alapítói jogok gyakorlására jogosult szervezet Egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: Ózd, 2014.

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai:

Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: Az önkormányzat által alapított alábbi közalapítványok neve, székhelye, hatályos, egységes szerkezet alapító okirata, kezel szervének tagjai: A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZOKTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.1 Az Alapító neve: Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsanna Rózsa. 1.2 Az Alapító lakcíme: 1181 Budapest, Baross utca 102. fszt. 2. ALAPÍTÓ OKIRAT (A dőlt betűvel kiemelt változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító(k) a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései alapján az alábbi

Részletesebben

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK

CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK A Nemzeti Művelődési Intézet és a Civil Információs Centrumot működtető ÉLÉSTÁR Egyesülettel partnerségben CIVIL AKTUÁLIS FELADATOK CIVIL SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAP Balatonszentgyörgy, IKSZT, NMI A CIVIL

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

I. AZ ALAPÍTÓ ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől

Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől Képviselő-testületi határozatok 2006. november 16-ai üléstől 454/2006.(XI.16.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tiltakozását és felháborodását fejezi ki az országos

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben)

Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány. alapító okirata (egységes szerkezetben) Szegedi Szabadtéri Játékokért Közalapítvány alapító okirata (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 74/A és 74/G. -a, valamint az 1997.

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására

a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Sürgősségi javaslat E LŐTERJESZTÉS a Szécsényi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. létesítő okiratának módosítására Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 04-i ülésre Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Csákvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362- /2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. augusztus 18-án megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Határozatok: 317/2014. (VIII. 18.) Napirendi pontok és jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat

118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 29-i zárt ülésén hozott határozatok 118/2009.(VI.29.) Képviselı-testületi határozat Füzesabony Város Képviselı-testülete a 2009. június

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány

Közalapítványok Tolnai Tudásért Közalapítvány Tolna Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány Tolnai Háló Közalapítvány Közalapítványok 1. Tolnai Tudásért Közalapítvány, Tolna, Hısök tere 1. 1.1.Alapító okirat (melléklet) 1.2. Kuratórium tagjai: Szabolcskáné Szentes Ilona kuratórium elnök Hága Lászlóné kuratórium tag Pálinkás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 14509/2015. Javaslat a Salgótarján Jövőjéért Közalapítvánnyal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! 2014. március 15-én hatályba lépett

Részletesebben

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről

Tárgy: Döntés a Török Sándor Strandfürdő és Gyarmati Dezső Sportuszoda parkolójának üzemeltetéséről I/C kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. szeptember 5-i elnapolt rendes ülésének folytatására, 2014. szeptember 17-ére beterjesztett anyagok I./C kötet Döntés a Török Sándor

Részletesebben

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt

Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére. 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák Megmentésére 2015. november 4-én vastagított szedéssel megkülönböztetett módon egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamrák

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat:

2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: 2014. február 20. napján hozott taggyűlési határozatok 1/2014. (II.20.) számú határozat: A taggyűlés Kottler Ágnes úrhölgyet (2011 Budakalász, Hegyalja u. 7. szám alatti lakos; anyja neve: Tamás Margit;

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2014. február 27-ei rendes közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 25. napirendi pont: Előterjesztés a Pro Kultúra

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban:

Részletesebben

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság BAKÉR Kunszentmiklósi Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely készült a Kunszentmiklós Város Önkormányzata által alapított KÉSZ KUNSZENTMIKLÓSI

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM 2005/31. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 1649 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. november 15. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/46. szám Ára: 315 Ft FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ]

ALAPÍTÓ OKIRAT. REK Rác Fürdő Eszközkezelő. Korlátolt Felelősségű Társaság . ' 2015. [ ] .. ' < MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT REK Rác Fürdő Eszközkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. [ ] Készítette és ellenjegyezte: Dessewffy és Dávid valamint Társaik Ügyvédi

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság!

Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére. Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására. Tisztelt Bizottság! Elıterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére Tárgy: Javaslat közlekedési társaság alapító okiratának elfogadására Tisztelt Bizottság! A Szekszárdi Vagyonkezelı Kft. ügyvezetı igazgatója a mellékelt

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21.

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Wagner Károly Alapítvány 2011. február 21. 1/a. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) "Wagner Károly Alapítvány" 2011. február 21. Az okirat 4.) pontjában meghatározott Alapítók az Országos Erdészeti Egyesület könyvtárának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 101/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Javaslat önkormányzati tulajdonú közhasznú gazdasági társaságok

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 4/1332/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. március 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Szociális és gyermekvédelmi igazgatásról

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének. 2/2010. (I.29.) sz. rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2/2010. (I.29.) sz. rendelete a szociálisan hátrányos helyzetben lévık részére adósságkezelési szolgáltatás mőködtetésérıl Celldömölk Város Önkormányzatának

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE

E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK. 2015. december 17-i RENDES ÜLÉSÉRE AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 286. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 8/2009.

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke.

10.1. A biztosítási összeg a biztosított vagyontárgynak / vagyontárgyaknak a szerződő fél által a biztosítási szerződésben megjelölt értéke. 9.7. Amennyiben a szerződő felek a díj megfizetésének módjaként készpénz átutalási megbízásban (postai csekkes fizetési mód) állapodnak meg, és a díj esedékességekor a szerződő nem rendelkezik csekkel,

Részletesebben

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A VONESZO HÁTRÁNYOS HELYZETŰEKET SEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA - VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN - Alulírott Alapító, a korábbiakban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A F.

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben