IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE. ALAPSZABÁLY módosításokkal"

Átírás

1 IPARTESTÜLETEK REGIONÁLIS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY módosításokkal 1

2 I. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség neve: Ipartestületek Regionális Szövetsége A Szövetség rövidített neve: IRSZ Az Alapszabályban: Szövetség 1.2. A Szövetség székhelye: 1077 Budapest, Wesselényi u A Szövetség működési területe: Magyarországon területi működésű, Budapest, Pest megye, Heves megye és további csatlakozó 3 megye, összesen 6 megyére kiterjedő A Szövetség határozatlan időre alakul A Szövetség jogi személy, amely a évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) 4..-ban meghatározott egyesület, azon belül a 4.. (3) bekezdésében meghatározott szövetség. A Szövetség feladatait az Alapszabálya, a évi CLXXV. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. Törvény (továbbiakban PTK.) figyelembevételével látja el A Szövetség regionális, területi működésű munkáltatói érdekvédelmi, érdekképviseleti, érdekérvényesítő szervezet A Szövetséget az elnök, az alelnökök, a főtitkár képviselhetik, az Alapszabályban, az SZMSZ-ben meghatározott feltételek szerint A Szövetség tevékenységét ideológiai befolyásoktól mentesen végzi, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a Szövetség pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. II. A Szövetség alapcélja, célja, célszerinti tevékenysége, feladatai 2.1. A Szövetség alapcélja, célja: A Szövetség területi határain belül működő és Szövetséget alkotó tagszervezetek, így a szövetségi tagok, a tisztes magyar ipar hírnevét ápolva, az egyes szolgáltató kézműves egyéni és társas vállalkozások, mikro-, kis- és közepes vállalkozások érdekeinek védelme, érdekképviselete az egyeztetett érdekérvényesítés, a törvényhozásnál, az érdekegyeztető fórumokon, az államigazgatásnál, az önkormányzatoknál, a munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleteknél, szükség esetén a nemzetközi szervezeteknél. A Szövetség alapcélja az érdekképviseleti rendszerrel szembeni bizalomvesztés megszüntetése, főként a kisipar, a szolgáltatóipar munkájának magas szinten történő elismerése, megbecsülése, valamint az, hogy a Szövetség a munkaadókat képviselők más szervezetekkel párbeszédet folytasson a közös egységes fellépés érdekében. 2

3 A Szövetség célja, hogy a területi határain belül összetartsa a Szövetséget alkotó ipartestületeket, valamint a kapcsolatrendszerén keresztül segítse a szakmai munkájukat, az ipartestületekhez tartozó mikro-, kis- és közepes vállalkozások működési feltételeit javítsa A Szövetség célja, hogy a közös érdekeiket elsődlegesen a szakmai, gazdasági, jogi szempontok figyelembevételével egyeztessen, majd az együttes elvek alapján képviselje a tagjait A Szövetség célja, hogy elősegítse a szabad vállalkozást, a szolgáltatást, és a mikro-, kis- és közepes vállalkozást, és a gazdasági környezet fejlődését A Szövetség célszerinti tevékenysége: A Szövetség célszerinti tevékenységének tekinti, hogy a 2009 óta működő Középmagyarországi Ipartestületek Szövetsége Közhasznú Nonprofit Kft. akkreditált szakképző rendszerét, oktató, képző kapacitását nagymértékben bővítse, főként a hiány szakmáknál, a Szövetség működési területén belül segítse elő a szakképzett utánpótlás biztosítását Gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatásokat, piaci információkat nyújt, szakmai konzultációkat, szakmai oktatást, továbbképzést, tanácsadást, piac- és közvélemény kutatást, adatbanki szolgáltatást, partner közvetítést, és más gazdaságélénkítő hatású háttértámogatást biztosítson A Szövetség területi határain belül az ipartestületek, szervezetek fokozott együttműködését segítse elő, egyben a különböző szakterületeken ellátja tagjai érdekképviseletét, érdekegyeztető és a kapcsolattartó feladatokat az érdekvédelmi szempontok figyelembevételével A gazdasági kamarák felkérésére azok igénye szerint szakmai és egyéb érdekképviseletet lát el Pályázatokon a részvételnél segítséget, tanácsot ad. Szakmai kiállítást, szakmai tanulmányutakat szervez tagjainak és kívülállóknak (díjtalanul, vagy önköltség térítéssel, vagy térítés ellenében). A Szövetség jogosult saját nevében pályázatot benyújtani Jogszabályfigyelés, széleskörű információs rendszer működtetése, igény esetén jogi és közgazdasági tanácsadás szervezése, nyújtása az érdekképviseleti keretek között a Szövetségbe tömörült ipartestületi tagoknak önköltségi térítés ellenében, vagy kívülállóknak térítés ellenében Véleményt nyilvánít minden, a gazdaságot érintő ipari, vagy főként a mikro-, kis- és közepes vállalkozások helyzetét befolyásoló ügyben A Szövetség céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 3

4 2.3. Érdekképviseleti tevékenysége körében kiemelt feladatai: Kezdeményezi, koordinálja, szervezi, tagjaival, a küldöttekkel együttműködve, főként a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, az ipari vállalkozások (vállalkozók) összehangolt fellépését mindazon kérdésekben, melyek a szakterület jó hírneve és a vállalkozások érdekeinek érvényre juttatása körében bármely téren felmerülnek A Szövetség tagjai összehangolt véleménye alapján állást foglal főként a mikro-, kis- és közepes vállalkozások, az ipari vállalkozásokat érintő szakmai gazdasági és szakmapolitikai kérdésekben, biztosítva a kisebbségi különvélemény megjelenítését is Figyelemmel kíséri a szakmai vállalkozásokra vonatkozó jogszabályok gyakorlati érvényesülését és az illetékes gazdaságirányítási szerveknél, kezdeményezi a vállalkozások érdekeit sértő szabályozók, intézkedések felülvizsgálatát és módosítását Elősegíti a kézműipari mikro-, kis és középvállalkozások támogatási rendszerének fejlesztését, fejlődését A Szövetség együttműködés keretében, megállapodás alapján, részt vesz a gazdasági kamarák állásfoglalásainak szakmai megalapozásában A Szövetség kiemelt feladatának tekinti, hogy az érdekképviseleti szervezetekkel, akkreditált intézményekkel, közös együttműködéssel gazdasági tevékenységek, oktatás végzése eseti megállapodásokkal, jogszabályok alapján, megállapodásokat, szerződéseket köt, a szervezet céljainak megvalósítása, gazdaságos működés feltételeinek biztosítása érdekében A Szövetség az érdekképviseleti tevékenységet ellátó tagszervezeteinek, társadalmi vezetőinek és ügyvezetőinek koordinált felkészítéseket, továbbképzéseket tart, feladataik jobb ellátása és szélesebb körű tájékoztatásuk érdekében A Szövetség tagszervezetei, tagjai a mikro-, kis- és közepes vállalkozások részére, tevékenységüket segítő szaktanácsadást folytat és különféle szolgáltatásokat biztosít, illetve szolgáltató rendszereket működtet A Szövetség kiemelt feladatának tekinti a szakmai képzés, továbbképzés, munka-, tűzés környezetvédelmi, valamint igény szerint egyéb oktatások szervezése, munkaadóigazdasági szerepe társadalmi elismertsége, valamint szaktudása növelése célját szolgáló oktatási anyagokat fejleszt, akkreditáltat együttműködve az oktatási intézményekkel, oktatási cégekkel, társaságokkal A Szövetség részéről szakemberekkel a pályázatok készítésénél a tagszervezeteket, tagokat szervezetten segíti a pályázatok értelmezésében informálja a különböző témakörökben A Szövetség megbecsülésben és elismerésben részesíti mindazokat az iparosokat, vállalkozókat, továbbá azon személyeket, akik a Szövetség tagjaként kimagasló, példamutató 4

5 tevékenységükkel, az iparos közösségért vállalt munkájukkal kitüntetésre, elismerésre érdemessé váltak A Szövetség fellép az általánosan elfogadott normáktól eltérő vállalkozói magatartással szemben. Ezzel összefüggésben tagjai számára vállalkozói, szakmai, etikai bizottságot működtet, együttműködve a kamarai etikai bizottságokkal a Szervezeti Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) szerint A Szövetség szorgalmazza a tisztességtelen piaci magatartás elleni fellépést A Szövetség támogatja az ipari-, mikro-, kis- és közepes vállalkozások folytatásához szükséges szakképesítési normák előírását és alkalmazását elősegítve az egységes, magas szintű szakképzést és utánpótlást A Szövetség külföldi ipari vállalkozói és kereskedelmi kapcsolatok létrehozását elősegíti tagjai részére A Szövetség ellát minden olyan feladatot, amelyet a Küldöttgyűlés, az Alapszabály és a jogszabály részére lehetővé tesz, amivel a tagszervezetek, tagok megbízzák Külön küldöttgyűlési határozat vagy elnökségi határozat alapján a Szövetség SZMSZében rögzített formában alapítványt, oktatási kft-t, nonprofit szervezetet, valamint gazdálkodó szervezetet, szakmai tagozatokat, munkabizottságokat hozhat létre és működtethet a mindenkori jogszabályoknak megfelelően A Szövetség feladata és kötelessége az Elnökségen keresztül, hogy tevékenységi körét meghatározza, listáját jelenleg TEAOR kódok az Alapszabályhoz mellékletként csatolja. III. A Szövetség tagsága 3.1. Az alapítók szándéka szerint az Ipartestületek Regionális Szövetsége a területi működésére vonatkozóan Magyarországon 6 megyére terjedhet ki, az alapításkor Budapestre, Pest megyére és Heves megyére, majd további 3 a Szövetségbe belépési szándékú megyére. Az Ipartestületek Regionális Szövetségnél a tagsági viszony önkéntes tagság. A Szövetségnek rendes, pártoló, regisztrált és tiszteletbeli tagjai lehetnek Rendes tagjai lehetnek a Szövetségnek olyan egyéni és társas vállalkozásokat tömörítő ipartestületek, továbbá más, a mindenkori vállalkozásokról szóló törvények hatálya alá tartozókat tömörítő jogi és nem jogi személyiségű szervezet, szövetség, amelyeket a Törvényszék nyilvántartásba vett, a Szövetségbe Belépési Szándéknyilatkozatban kéri felvételét, mellékeli az Alapszabályát, és nyilatkozik a szervezetét képviselő személy nevéről. Elfogadja a Szövetség Alapszabályát, vállalja, hogy a szervezetében bekövetkező adatváltozásokat, személyi változásokat 30 napon belül a Szövetséggel közli. 5

6 Tagsági, képviseleti jog: Az alapítók szándéka szerint a szövetségi tagsági viszony az alapítók tagságán túl, összesen 6 megyére kiterjedő területi határán belül a Szövetséghez a csatlakozni szándékozó szervezetek képviselői belépési szándéknyilatkozatával, majd a Szövetség elnöksége által történő elfogadásával jön létre. A belépni szándékozó az elnökség határozatáról, az időarányos tagdíj mértékéről írásban tájékoztatást kap, a tagdíj Szövetséghez való beérkezésével párhuzamosan történik meg a tagregisztráció, amiről a tagszervezeti tag írásban ismételten értesítést kap. A szövetségi tagság felvétel elutasítása esetén a Küldöttgyűléshez lehet fellebbezni A Szövetségben a rendes tagok tagsági jogaikat, a tagsági jogviszony létesítése és megszüntetése, tekintetében, a közhiteles nyilvántartásba bejegyzett képviselő útján gyakorolják. A Szövetség küldöttgyűlésén gyakorolható szavazati jogukat az előzetesen írásban bejelentett, a választási ciklus időtartamára meghatalmazott küldött útján gyakorolhatják. A küldött képviseleti joga a képviseleti jog megszűntetésével, a küldött meghatalmazás időtartamának megszűnésével, vagy a delegáló ipartestület Szövetségből való kilépésével, a küldött visszahívásával, vagy a képviselő küldött vagy a meghatalmazott küldött lemondásával szűnik meg A Küldöttgyűlésen a szavazati jog gyakorlása esetén a rendes tag, képviselő, vagy a szervezete által meghatalmazott küldött 1 szavazattal rendelkezik A Szövetség rendes tagjává olyan jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező ipartestület, a Civil törvény alapján alakult szervezet válhat, amely: Nyilatkozik a belépési szándékról, Elfogadja a Szövetség célját (céljait), A létesítő okirat alapján a Szövetség tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja, Tevékenységét főként a mikro-, kis- és közepes vállalkozásban végzi, Magyarországon a Szövetség területi határain belül van a székhelye (Alapszabály III.3.1.), Nem áll felszámolás, vagy végelszámolás alatt, törlése nincs folyamatban, A Szövetség taggá választja, A taggá választásról az elnökség határoz A Szövetség pártoló tagja olyan lehet, aki/amely: Bármely belföldi vagy külföldi jogi személy, továbbá jogi személyiség nélküli szervezet. 6

7 A Szövetség pártoló tagja kíván lenni A Szövetség tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen vagyoni hozzájárulással támogatni kívánja, aminek mértékét az Elnökség határozza meg és fogadja el Nem jogosult a Szövetség szolgáltatásainak igénybevételére (Alapszabály II és a II ) A Szövetség pártoló taggá választ A pártoló tag a Szövetség szerveinek ülésén, küldöttgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt a döntéshozatalban és vezető tisztségviselővé nem választható, és szavazati joga nincs A pártoló taggá választásról az Elnökség határoz A pártoló tag által vállalt vagyoni hozzájárulást a Szövetség rendelkezésére kell bocsátania A pártoló tagság megszűnik, ha a tag a Szövetségből kilép A pártoló tagnak a kilépést írásban, igazolható módon kell előterjeszteni A pártoló tagnak a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni A pártoló tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozatnak a tag, a képviselő általi átvételének napján szűnik meg A kilépés a pártoló tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem mentesít A pártoló tagság megszűnik a Szövetség általi felmondásával: Ha a pártoló tag a vállalt kötelezettségének nem tesz eleget Ha a pártoló tag az Alapszabályban írt feltételeket nem teljesíti, a Szövetség a pártoló tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja A felmondásról az Elnökség dönt A Szövetség regisztrált tagja lehet bármely belföldi vagy külföldi jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet A regisztrált tag felvételéről és tagsági viszonyának megszüntetéséről az Elnökség dönt A regisztrált tag regisztrációs díj fizetésére köteles. A díj fizetése ellenében jogosult a Szövetség Alapszabályában a Szövetség feladatai körénél felsorolt szolgáltatásainak igénybevételére. (Alapszabály II és a II A regisztrációs díj, a külön díj és az igénybe vehető szolgáltatások körének meghatározására az Elnökség jogosult A regisztrációs díj évente 8.000Ft, amit minden év március 15-ik napjáig banki átutalással, vagy készpénzben való fizetéssel lehet teljesíteni. 7

8 A regisztrált tag a Szövetség munkájában, küldöttgyűléseken tanácskozási joggal szavazati jog nélkül részt vehet, a Szövetségnél tisztséget nem viselhet, szavazati joga nincs A regisztrált tagság megszűnésének feltételei azonosak a pártoló tagság megszűnésének feltételeivel A Szövetség tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely: A Szövetség célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytatott tevékenységet A Szövetség a szövetségi célok előmozdítása elérése érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli taggá választ A Szövetség szerveinek ülésén, küldöttgyűlésein tanácskozási joggal vehet részt a döntéshozatalban és vezető tisztségviselővé nem választható, szavazati joga nincs A tiszteletbeli tagságot elfogadja a tag A tiszteletbeli taggá választásról az Elnökség határoz, elfogadásáról a Küldöttgyűlés dönt 50 % + 1 fő szavazattal. A tiszteletbeli tagságot a Küldöttgyűlés vonja vissza A tiszteletbeli örökös elnök címet az Elnökség javaslatára a Küldöttgyűlés adhat 50 % + 1 szavazattal A szövetségi rendes tagság megszűnése: A tagsági viszony megszűnik a rendes tag kilépésével, a Szövetség általi felmondásával, a tag kizárásával, a tag halálával, vagy a Szövetség jogutód nélküli megszűnésével. A tagszervezetnek, rendes tagnak a kilépési szándékát az Elnökségnek írásban nyilatkozat formában kell bejelentenie. A tagsági jogviszony a lemondó nyilatkozat közlésével indoklás nélkül szűnik meg. Amennyiben a Szövetség tagszervezete, tagja a kötelezettségeiknek ismételten felszólítás ellenére nem tesz eleget, úgy a Szövetség Elnöksége 2/3-os szavazattal a szövetségi tagságából felfüggesztheti, a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Szövetség Küldöttgyűlése dönt. A Küldöttgyűlés döntéséről a tagszervezetet, rendes tagot írásban értesíteni kell. A tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével, a megszűnés napjával A rendes tagot az éves tagdíjfizetés elmulasztása esetén 15 napos határidő engedélyezésével írásban kell felszólítani kötelezettsége teljesítésére, azzal, hogy a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén milyen jogkövetkezményeket kell alkalmazni. A fizetési határidő eredménytelensége esetén a Szövetség tagnyilvántartásából az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján határozathozatal napjával törölni kell. A nyilvántartásból törölt rendes tag a törlést követő 30 napon belül, a hátralékos tagdíj egy összegben és a Ptk. szerinti késedelmi kamatokkal történő megfizetése mellett írásban az 8

9 elnökségtől a tagsági viszony helyreállítását kérheti. Az Elnökség határozata ellen a Küldöttgyűléshez fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek a döntéséig a tagsági jogok nem gyakorolhatók. A fellebbezés tárgyában a legközelebbi Küldöttgyűlésen dönteni kell. A felhívást tértivevényes ajánlott levélben kell kiküldeni, vagy a felhívás átvételét egyéb módon kell igazolni. A tagsági viszony megszűnése esetén a volt tagszervezetnek, rendes tagnak a Szövetséggel szembeni tartozását a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint meg kell fizetnie. A tagsági viszony megszűnésével a rendes tag, tagszervezet a Szövetséggel szemben követelést nem támaszthat. A Küldöttgyűlés által kizárt tagszervezet, rendes tag a Szövetségbe újbóli belépési szándéka esetén, a belépést, a Szövetség küldöttgyűlése hagyja jóvá A szövetségi rendes tag kizárása: A tagnak jogszabályt, a Szövetség Alapszabályát vagy küldöttgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten kirívóan sértő magatartása esetén a Küldöttgyűlés bármely szövetségi rendes tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, Az eljárást az Elnökség 2/3 szavazatával megválasztott három tagból álló kizárási bizottság folytatja le, 30 napon belül. Az eljárásban a tagot meg kell hallgatni, lehetőséget kell biztosítani védekezése előterjesztésére. Az eljárásban a rendes tag jogi képviselőt vehet igénybe A kizárási bizottság által írásban előterjesztett javaslat alapján az Elnökség teljes létszámának 2/3 szavazata felett dönt a tag kizárásról A rendes tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell A kizáró határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül, írásban fellebbezést lehet előterjeszteni a Szövetség elnökéhez A fellebbezés elbírálásra a Küldöttgyűlés jogosult A fellebbezés benyújtását követő első Küldöttgyűlésen amelyre a kizárt rendes tagot, és ha van, jogi képviselőjét meg kell hívni- az elnök és a kizárási bizottság ismerteti a kizárási bizottság előterjesztését, az elnökség határozatát, majd pedig az írásban benyújtott fellebbezést. A rendes tag, vagy jogi képviselője a fellebbezést szóban kiegészítheti A Küldöttgyűlésen az üggyel kapcsolatban bármelyik küldött kérdést tehet fel. Ezt követően az elnök által előterjesztett határozati javaslatról a Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. A Küldöttgyűlés döntését, határozatát a rendes tag a Fővárosi Törvényszéknél megtámadhatja. 9

10 Negatív határozat alapján a rendes tagot a tagnyilvántartásból a Szövetség tagjai közül törölni kell A tagság megszűnése esetén a rendes tag a tagnyilvántartásból a Szövetség tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a rendes tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el Az Elnökség törlést elrendelő határozatát az Elnökségnek közölnie kell a rendes taggal Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a rendes tagot a Szövetség tagjai közül törlik, tagsága megszűnik A Szövetség nyilvántartást vezet tagszervezeteiről, rendes tagjairól. A nyilvántartás tartalmazza a tagszervezet nevét, címét, taglétszámát, a tagság kezdetének dátumát, a rendes tag által fizetendő tagdíj összegét és a rendes tag által fizetett tagdíját,valamint a Küldöttgyűlésen történő tagszervezetet képviselő nevét A rendes tag jogai: A Szövetség tagszervezeteit taglétszámtól függetlenül, rendes tagjait azonos jogok illetik meg A rendes tag a Küldöttgyűlésen részt vehet, vagy a rendes tag állandó képviselő küldöttet meghatalmazhat a Küldöttgyűlésen való részvételre, amit az Elnökség fogad el A rendes tag vagy az állandó meghatalmazott küldött a Szövetség nyilvántartása alapján a Küldöttgyűlésen szavazhat A rendes tag, a rendes tagi képviselő küldött, ha az Alapszabálynak és a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz a szövetség bármely tisztségére választható A rendes tag, küldött a Küldöttgyűlésen annak napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet A rendes tag, küldött kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét A rendes tag és annak tagjai jogosultak igénybe venni a Szövetség tagjai részére biztosított szolgáltatásait A tagszervezet, mivel rendes tag, jogosult a bejelentett, regisztrált képviselője, vagy meghatalmazott Szövetséghez bejelentett küldöttje útján is részt venni a Szövetség munkájában A tagszervezet képviselője részéről a Szövetséghez bejelentett és a Szövetség Elnöksége által elfogadott képviselő vagy küldött választható a Szövetség bármely tisztségére az Alapszabály alapján, továbbá a tagszervezet minden rendes tagja jogosult a Szövetségnél bizottságokban feladatot ellátni. 10

11 A rendes tag a Szövetség tevékenységére vonatkozóan javaslattal, bejelentéssel, észrevétellel és kérdéssel fordulhat az Elnökséghez, a Szövetség tisztségviselőihez, ügyintézőihez A rendes tag, küldött a Küldöttgyűlés által hozott határozatot vagy határozatokat megtámadhatja a Fővárosi Törvényszéknél A rendes tag igényelheti a Szövetség által rendezett kiállításokon, bemutatókon és rendezvényeken való részvételt A rendes tag írásban kezdeményezheti a célirányos tevékenységet, szövetségi szakmai tagozatok, munkabizottságok létrehozását a Szövetség elnökségénél A tagszervezetek, rendes tagok a Küldöttgyűlés által megállapított éves tagdíjon felül, pénzbeli vagy természetbeni támogatásban, adományban, érdekvédelmi hozzájárulásban esetenként vagy folyamatosan részesíthetik a Szövetséget A tagszervezetek rendes tagok a Szövetséget szponzorálhatják a Szövetség folyamatos működése, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében a hatékony érdekvédelem eléréséért A rendes tag kötelezettségei: A Szövetség tagszervezetekre, rendes tagokra azonos kötelezettségek hárulnak A rendes tagság feltétele az Alapszabály III pont teljesítése mellett a Küldöttgyűlés által meghatározott mértékű tagdíj megfizetése A tagdíj összege a 2014-es és a 2015-ös évre vonatkozóan évente Ft. A tagdíjat egy összegben, minden év március 15-ig napjáig kell megfizetni. A fizetés történhet a Szövetség számlájára való átutalással, vagy készpénzben való megfizetéssel A Küldöttgyűlés által meghatározott éves tagdíjat a tárgyév március 15.-ig egy összegben kell megfizetni Az alapításkor az alapítók a működéshez vagyoni hozzájárulást nem adnak, kizárólag az éves tagdíjat fizetik meg, a ,- Ft-ot A Szövetség rendes tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljainak megvalósítását és tevékenységét A Szövetség céljainak támogatása A tagszervezetek, rendes tagok kötelesek a Szövetség Alapszabályát, az SZMSZ-t, és a Szövetség testületei által hozott határozatokat betartani, valamint a Szövetség munkáját, hírnevét, elfogadottságát elősegíteni. A tagszervezetek, a rendes tagok a Szövetség alapcéljaival, céljaival, feladataival ellentmondó és azok megvalósítását veszélyeztető magatartást nem folytathatnak, az együttműködés során a határidős feladatokat a közösen meghatározott időtartamig kötelesek teljesíteni. 11

12 A tagszervezetek, rendes tagok kötelesek a Küldöttgyűlés által elfogadott feladattervet, az éves költségvetés tervezetet, azok megvalósulását munkájukkal, együttműködésükkel elősegíteni, a Szövetséggel, és annak többi tagjával együttműködni A tagszervezetek, a rendes tagok a Szövetséggel kötött megállapodásokban, szerződésekben foglaltakat kötelesek betartani, tartalmilag, szakmailag a megállapodásnak, szerződésnek eleget tenni, elősegíteni a Szövetség alapcéljainak megvalósítását, a gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében A Szövetséghez tartozó tagszervezetek, rendes tagok kötelesek jogkövető, korrekt piaci magatartást tanúsítani, az oktatás szervezésben, az egyértelmű információs anyagok közlésében, oktatás színvonalban, a vizsgáztatás rendszerekben együttműködni, valamint a tagszervezet, rendes tagok az iparos vállalkozókkal szembeni megtévesztésre irányuló magatartást, tevékenységet nem végezhetnek A tagszervezetek a szervezetében, valamint a rendes tagok a működési struktúrájukban bekövetkezett adatváltozásokat, személyi változásokat kötelesek 30 napon belül a Szövetséggel közölni A tagokra, vezető tisztségviselőkre, az FB-re vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben A vezető tisztségviselővel, FB tagokkal szembeni követelmények és kizáró okok: a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. b.) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. c.) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. d.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. e.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. f.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 12

13 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője A Szövetség felépítése, testületei 13 a.) Küldöttgyűlés b.) Elnökség c.) Felügyelő Bizottság IV. A Szövetség felépítése Szakmai Tagozatok, Munkabizottságok Ügyintéző szervezet 4.2. A Küldöttgyűlés általános rész A Küldöttgyűlés a Szövetség legmagasabb rangú testülete, amelyen minden szavazati joggal résztvevő tagszervezetet képviselő küldött egy szavazattal rendelkezik (Alapszabály III.2.2.-III.2.3. pontja alapján vesz részt, ahol választhat és választható) A rendes tag jogosult a Küldöttgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Küldöttgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. A Küldöttgyűlésen minden Szövetséget alkotó tagszervezet, képviselő, rendes tag vagy az általa delegált küldött Alapszabály III figyelembevételével A tagszervezetek, tagok a Szövetséghez írásban előzetesen bejelentett adatokkal a Szövetség Elnöksége által elfogadott, Szövetségnél nyilvántartott küldött rendezett szövetségi tagdíj ellenében kap szavazócédulát. A Küldöttgyűlésen különböző megbízólevéllel meghatalmazott személy szavazati jogot nem kaphat, A Küldöttgyűlésre szóló meghívót a Szövetségből a tagszervezeti, tagi képviselőnek, küldöttnek a kitűzött időpont előtt legalább 15 nappal ki kell küldeni, tértivevényes levélben, vagy visszaigazolható ben.. A Küldöttgyűlésen a pártoló-, regisztrált és tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal meghívottként vehetnek részt A Küldöttgyűlés meghívónak tartalmaznia kell: - a jogi személy nevét és székhelyét; - a Küldöttgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; - a Küldöttgyűlés napirendjét, figyelemmel a Ptk.3: pontjaira. - a Küldöttgyűlés Ügyrendjét, aminek tartalmazni kell a Küldöttgyűlés tisztségviselőire tett névjavaslatokat, figyelembe véve a Ptk 3:71. d. pontját A Küldöttgyűlést össze kell hívni, ha a Törvényszék elrendeli, ha azt a Szövetség rendes tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.

14 Az ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul a napirend kiegészítése: A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott 5 napon belül a rendes tagnak a Küldöttgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Küldöttgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a Küldöttgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában A Küldöttgyűlés helyszínét a Küldöttgyűlést összehívó elnök jelöli ki a meghívóban A meghívó a megismételt Küldöttgyűlés időpontját kell, hogy tartalmazza Ha a Küldöttgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha a Küldöttgyűlésen valamennyi részvételre jogosult küldött jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához Személyi kérdések, vagy a Szövetség vagyonát, vagy további tevékenységét jelentősen befolyásoló napirend tárgyalása esetén a levezető elnök zárt ülést rendelhet el. Zárt ülést kell elrendelni, amennyiben bármely küldött javaslatára a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel így határoz. A zárt ülésen a küldötteken kívül csak az érintett fél és a jegyzőkönyv vezetője vehet részt A Küldöttgyűlés szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az összehívás az elnök feladata Elnökség döntése határozata alapján. Az éves Küldöttgyűlés legkésőbb május 30-ig meg kell tartani, ahol az éves beszámolót, a feladatterv végrehajtását, a feladattervet, a költségvetési beszámolót, a költségvetési tervezetet, az FB beszámolót és a következő évi tagdíj mértékét el kell fogadtatni. Rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni, ha a Fővárosi Törvényszék elrendeli, ha azt az Elnökség, a Felügyelő Bizottság kéri, vagy a szavazati joggal rendelkező tagszervezetek, képviselő tagok legalább egytizede ok cél meghatározásával írásban az Elnökségnél kezdeményezi A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező küldött több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes. A megismételt és az eredeti Küldöttgyűlés között legalább fél órának kell eltelnie és az erre vonatkozó figyelmeztetést a küldöttgyűlési meghívónak tartalmaznia kell. Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához A Küldöttgyűlés levezető elnöke a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az egyik alelnök, a levezető elnököt a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel választja meg. 14

15 A Küldöttgyűlés két főből álló szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt, és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ egyszerű többséggel. A Küldöttgyűlésen tisztségviselő választásra kerül sor az esetben 3 főből álló szavazatszámláló bizottságot kell választani A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek több mint fele részt vesz. Egy küldött 1 szavazattal rendelkezik, 1 szavazólapot kap, amit nem adhat át felhasználásra a Küldöttgyűlés alatt más személynek Döntéseit a jelenlévő küldöttek szótöbbségével, nyílt szavazással hozza Titkosan, írásbeli szavazással dönt a rendes tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról A választott tisztségviselőt, elnökségi tagot csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tag jelöltet megnevezik, a két kérdésről egy Küldöttgyűlésen kell határozni A Küldöttgyűlésen a küldött vagy küldöttek kérhetik, hogy a nem szavazat kerüljön a jegyzőkönyvbe nevesítve. A Küldöttgyűlés határozatait a határozatok tárában közzé kell tenni, továbbá a határozattal kapcsolatban érdekeltek részére tértivevényes levélben meg kell küldeni Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok több mint háromnegyede A rendes tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásánál a jelenlévő küldöttek fele A Szövetség megszűnésének elhatározásához az összes küldött kétharmada Az elnökség valamely tagjának visszahívásához a jelenlévő küldöttek kétharmada Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásához a jelenlévők több mint fele Az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához a jelenlévők több mint fele Határozathozatalok előtt a szavazati joggal rendelkezők számának változását a jegyzőkönyvben rögzíteni kell A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 15

16 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek tagja vagy alapítója; aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben A Küldöttgyűlésről hangfelvételt és az alapján rövidített, stilizált jegyzőkönyvet kell készíteni, amely kiemelten tartalmazza a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök és két hitelesítő írja alá. A Szövetséghez tartózó tagszervezetek küldöttei a jegyzőkönyvről en másolatot kapnak. A jegyzőkönyv hitelesítőknek biztosítani kell a hangfelvétel meghallgatását, majd a jegyzőkönyv hitelesítését követően a hangfelvételt további 30 napig meg kell őrizni A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: Az Alapszabály módosítása A Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása A tisztségviselők megválasztása, visszahívása A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; Az éves költségvetés elfogadása, a következő évi tagdíj mértékének meghatározása Az éves beszámoló ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása A tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a tisztségviselő a Szövetséggel munkaviszonyban áll Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt A jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés Ha választanak könyvvizsgálót, akkor megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása és a végelszámoló kijelölése Döntés a kizárási bizottság javaslatáról Kizárási határozat elleni fellebbezésről való döntés. 16

17 A Küldöttgyűlés összehívása, rendje: A Küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni A Küldöttgyűlést az Elnökség határozata alapján az elnök hívja össze A meghívónak a Küldöttgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz megérkeznie, melynek a napirendi pontokat, az ügyrendet, valamint az azokhoz tartozó mellékleteket is tartalmaznia kell. Kivételt képez az alakuló ülés, ahol az előzetesen kiküldött napirend ¾ szavazati arány felett módosítható. Az alapítással együtt az alapítást követően helyszíni jelöléssel megtörténhet az Elnökség és az FB megválasztása, amire a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. (Alapszabály IV pontjának figyelembe vételével.) Az alakuló, alapító ülésen kívül a Szövetség Küldöttgyűlése előtt biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően a Szövetség tagjai a Küldöttgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek a Küldöttgyűlést megelőző 5 munkanapig A Küldöttgyűlést írásban kell összehívni postai úton, tértivevénnyel, vagy a tag által erre a célra megadott címre kiküldött Meghívóval a napirend, ügyrend és a mellékletek közlésével A Küldöttgyűlést össze kell hívni, ha a Fővárosi Törvényszék, a Felügyelő Bizottság elrendeli, vagy azt a Szövetség tagszervezeteinek, képviselőinek legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri A Küldöttgyűlés helyszínét a Küldöttgyűlést összehívó elnök jelöli ki a meghívóban A meghívó a megismételt Küldöttgyűlés időpontját, és a IV pontnál felsoroltakat együtt kell, hogy tartalmazza A Küldöttgyűlés levezető elnöke a Szövetség elnöke, akadályoztatása esetén az egyik alelnök. A levezető elnököt a Küldöttgyűlés egyszerű többséggel választja meg A Küldöttgyűlés nem nyilvános, a részvételi jogot a Küldöttgyűlést összehívó írásban a meghívóban biztosítja A Küldöttgyűlés két főből álló szavazatszámláló bizottságot, jegyzőkönyvvezetőt, és két jegyzőkönyv hitelesítőt választ egyszerű többséggel. A küldöttgyűlési jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a 2 hitelesítő írja alá A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a Szövetséget alkotó tagszervezeti küldöttek több mint fele részt vesz Szavazati joga annak a tagszervezeti képviselőnek, rendes tagnak, küldöttnek van, aki nem áll kizárási, vagy tagsági viszony felmondási, vagy kilépési, vagy törlési eljárás hatály alatt A Küldöttgyűlés döntéseit a jelenlévő küldöttek szótöbbségével, nyílt vagy titkos írásbeli szavazással hozzák. 17

18 A Küldöttgyűlés dönt a tisztségviselők, az Elnökség tagjainak, és az FB megválasztásáról 50 % + 1 fő szavazati aránnyal A Küldöttgyűlés dönt a tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról Az Elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tag jelöltet megnevezik, a két kérdésről azonos napon megtartott Küldöttgyűlésen kell határozni A Küldöttgyűlés határozatait a határozatok tárában kell megjelenttetni A Küldöttgyűlésen a szavazatok aránya: Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok több mint háromnegyed szavazata szükséges, amennyiben az eredeti és írásban kiküldött napirendben erre a javaslat szerepel A Szövetség feloszlásának elhatározásához az összes tag több mint háromnegyed szavazata szükséges Az Elnökség valamely tagjának visszahívásához a jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges A tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásánál a jelenlévő tagok több mint felének határozata alapján lehet dönteni Az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló elfogadásához a jelenlévők több mint felének szavazata kell Az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadásához a jelenlévők több mint felének szavazata kell Az Alapszabály kötelező rendelkezései a megismételt Küldöttgyűlés tekintetében: Akkor lehet tartani, ha a Küldöttgyűlés nem határozatképes Kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg, és hozható határozat, kivéve a tól ig témakörökben nem hozható határozat A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, azt követő legkorábbi fél óra elteltével későbbi időpontra hívható össze A megismételt ülés legfőbb szerve a Küldöttgyűlés esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, azon az eredeti meghívóban kiírt napirendi pontok tárgyalhatóak A megismételt Küldöttgyűlés a tag kizárásáról hozott határozat elleni fellebbezés elbírálásáról, a Szövetség más szervezettel való egyesüléséről, szétválásáról vagy feloszlásáról, az Alapszabály módosításáról, a tisztségviselők visszahívásáról, csak akkor határozhat, ha a Küldöttgyűlés a meghívóban meghatározott kezdés időpontjában, azon a 18

19 küldöttek több mint fele részt vesz, és a küldöttek folyamatosan 50 % felett a helyszínen tartózkodnak A Szövetség képviseleti szerve, ügyintézés: A képviseleti szerv megnevezése Elnökség Az elnökség 7 ( hét) tagú. Tagjai az elnök, az általános alelnök, két alelnök, és három elnökségi tag az elnök: Csapó György (Budapest Főváros XVII. kerületi Általános Ipartestület) lakcím: 1181 Budapest, Havanna utca em általános alelnök: Németi Lajos (Ipartestületek Budapesti Szövetsége) lakcím: 1025 Budapest, Csalán u. 49/B alelnök: Cseh István (Eger és Vidéke Ipartestület) lakcím: 3300 Eger, Farkasvölgy u. 27. alelnök: Skribek Pál (Ipartestületek Pest Megyei Területi Szövetsége) lakcím: 2220 Vecsés, Toldy F. u. 65.akcím: elnökségi tag: Drimál István (Budapest Főváros XX-XXIII. kerületi Ipartestület, Egyéni és Társas Vállalkozások Érdekszövetsége) lakcím: 1114 Budapest, Villányi út 8. II. em. 3. elnökségi tag: Karikás Pál (Gyáli Ipartestület) lakcím: 2220 Gyál, Károlyi Mihály utca 20. elnökségi tag: Szúdy Péter (Vecsési Ipartestület) lakcím: 8200 Veszprém, Zrínyi u. 23. Fsz A képviseleti szerv tagjait az alapítók döntése szerint 4 éves időszakra választja Az Elnökség tagjai a Szövetség két Küldöttgyűlése között a Szövetség legfőbb irányító testülete A tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni, megbízással, meghatalmazással senki nem helyettesítheti Az elnökségi ülésen a határozathozatalnál az a tisztségviselő szavazhat, aki az Alapszabály III pontnak megfelel Az elnökségi ülésen határozatot hozni 1-1 témakörben 4 elnökségi tag jelenlétében lehet Amennyiben az elnökségi ülés a létszáma miatt határozatlanná válik, úgy a kiírt napirendi pontokban csak a következő elnökségi ülésen lehet határozatot hozni.

20 Nem lehet vezető tisztségviselő: Az Alapszabály III pont figyelembevételével Az elnökségi tagság megszűnése: A tisztségről való lemondással A lemondást az Elnökség ülésén kell bejelenteni, egyben a lemondást írásban, igazolható módon kell közölni, és a jegyzőkönyvben rögzíteni kell, amit a Küldöttgyűlés fogad el Visszahívással. A vezető tisztségviselőt bármikor visszahívhatják ok és cél meghatározással, ha figyelmeztetés ellenére folyamatosan megsérti az Alapszabályt, nem tesz eleget a tisztséggel járó kötelezettségének vagy súlyosan sérti a Szövetség céljainak elérését, feladatainak teljesítését Határozott időre választott Elnökség esetén a határozott idő lejártával Határozott időre választott Elnökség esetén - ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól Az elnökség feladata, általános rész: A Küldöttgyűlés által megválasztott hét fős Elnökség a két Küldöttgyűlés között a Szövetség irányító testülete. Feladata a Szövetség működésének irányítása a küldöttgyűlések közötti időszakban, a Küldöttgyűlés határozatainak és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Az elnökség szükség szerint, lehetőleg kéthavonta ülésezik. Állandó tanácskozási joggal rendelkező meghívott a Felügyelő Bizottság elnöke, akit akadályoztatása esetén a bizottság bármely tagja helyettesíthet. Az elnökségi tagság másra át nem ruházható. Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok közül 7 tagú elnökségből négy fő jelen van. Az elnökségi ülések a tagszervezeti képviselők részére nyilvánosak, azokon szavazati jog nélkül tagszervezeti, tagi képviselő részt vehet. A Szövetség elnöke meghatározott témakörben és időtartamra zárt ülést rendelhet el. A zárt ülésen csak az Elnökség tagjai, és az elnök által meghívottak vehetnek részt A Szövetség Elnöksége a tagszervezetek belső életére vonatkozó kötelező határozatot nem hozhat, a felek között megállapodásokat, szerződéseket azonban az Elnökség és az FB köteles figyelembe venni Az Elnökség feladatai, döntési rendje Az éves költségvetés elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé terjesztése A szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása. 20

21 A Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése. Az SZMSZ-ben részletezve, az Alapszabály II pontjánál meghatározottak végrehajtása A Küldöttgyűlés összehívása, a tagszervezetek küldötteinek értesítése, valamint választás esetén a Jelölőbizottság 3 tagjának felkérése; A tagszervezetek, a tagság, a küldöttek nyilvántartása. A tagdíj nyilvántartása A Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése A Szövetség működésével kapcsolatos iratok kezelése, megőrzése A Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele Az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés Az Elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés vagy az elnök hatáskörébe Az Elnökség összehívás módja, rendje: Elnökséget írásban, igazolható módon pl. elektronikus levélben. (Az elnökségi ülés állandó meghívottja az FB elnök.) Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz Az Elnökség határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza Az Elnökség döntéseiről határozatot hoz Az Elnökség határozatait közzé kell tenni a határozatok tárában Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet vezet A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az elnök vagy az általános alelnök írja alá Az Elnökség tevékenységéről éves beszámolót készít az elnök Az elnök a Szövetséget önállóan képviseli, adott ügyekben vagy ügy csoportokban a képviseleti jogot átruházhatja alelnökre Az Elnökséget bármikor, de legalább kéthavonta össze kell hívnia Össze kell hívnia az Elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az Elnökség hatáskörébe tartozik Az Elnökség soron kívüli intézkedései: Az Elnökség köteles az elnököt felkérni a Küldöttgyűlés összehívására a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 21

22 a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy a Szövetség céljainak elérése veszélybe került Az összehívott Küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása Részvétel a Küldöttgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre Az elnök feladatai Az elnök egyszemélyben képviseli és megjeleníti a Szövetséget, annak nevében tárgyalásokat folytat. A Küldöttgyűlésnek és az Elnökségnek a határozatait végrehajtja Intézkedéseit a Küldöttgyűlés vagy az Elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Szövetség érdekeivel összhangban Az Alapszabály szerint gondoskodik a Szövetség számviteli nyilvántartásainak vezetéséről a jogszabályok figyelembevételével A kiadások számláit ellenőrzi Kezeli a Szövetség pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol Megbízólevelet, főtanácsos, tanácsos címet ad ki elnökségi határozat alapján, ellátja a munkáltatói feladatkört az ügyvezető szervezet tagjainál A Küldöttgyűlést az Elnökség döntése alapján összehívja, a célok megvalósításának veszélye esetén az Elnökség döntése nélkül is összehívhatja Alelnökön vagy főtitkáron keresztül vezeti a Szövetség tagnyilvántartását Alelnökön vagy főtitkáron, titkáron keresztül vezeti a határozatok tárát Az elnököt akadályozatása esetén az általános alelnök, vagy eseti meghatalmazás alapján az alelnökök egyike helyettesíti A határozathozatal rendje A Szövetség valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni Az elnökségi ülés jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, az elnök vagy az általános alelnök írja alá Az Elnökség és a Küldöttgyűlés döntéseit határozatba foglalja A határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani. 22

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TRANSZPLANTÁCIÓS TÁRSASÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA / Egységes szerkezetben a 2016. február.-i módosításokkal / M T T 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A T neve: M (röviden MTT) (angolul: Hungarian

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály )

TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) TIBORCOS SZÜLŐK A GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ( Alapszabály ) 1. Az Egyesület neve és székhelye 1.1. Az Egyesület neve: Tiborcos Szülők a Gyermekekért Egyesület ( Egyesület ) 1.2. Az Egyesület

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Szaporodásbiológiai Társaság Alapszabálya (az 2014. 11. 07. napi módosításokkal egységes szerkezetben, a módosult rendelkezések vastagított betűvel kerültek kiemelésre) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Részletesebben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben

MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben MAGYAR SZÁLLODÁK ÉS ÉTTERMEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA ÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA a módosításokkal egységes szerkezetben Kelt Budapesten 2016. március 31. 1 Az eredetileg Magyar Szállodaszövetség

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések

Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesületének ALAPSZABÁLYA Dunaszentpál Község Önkéntes T zoltó Egyesülete (nyilvántartási száma: 08-02-0000783, a továbbiakban: Egyesület) összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27.

MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY. Budapest, 2015. május 27. MAGYAR ATLANTI TANÁCS 1016 Budapest, Bérc u. 13-15. ALAPSZABÁLY Budapest, 2015. május 27. 1 MAGYAR ATLANTI TANÁCS ALAPSZABÁLY egységes szerkezetben a 2015. május 27. napi állapot szerint, a 2015. május

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE. 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLETE 2014. év március hó 28. napján a Küldött Közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya 2014. év március hó 28. nap MAGYAR VÉDŐNŐK EGYESÜLET

Részletesebben

Ápolás Extra Egyesület

Ápolás Extra Egyesület Ápolás Extra Egyesület Az Ápolás Extra Egyesület közgyűlése alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Ápolás Extra Egyesület Az Egyesület székhelye: 6766

Részletesebben

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA

A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA MÁV Vezérigazgatóság alapítva 1948. Sport Club (Fővárosi Törvényszék nyt. sz. 1964.) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-3. A MÁV VEZÉRIGAZGATÓSÁG SPORT CLUB ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Budapest, 2016.

Részletesebben

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2014 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (1) A Magyar Építőművészek Szövetsége (rövidített elnevezése: MÉSZ) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A B Á L Y A 2016. február 19. 2 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION MAGYAR SZEKCIÓ DEBRECENI SZERVEZETÉNEK A L A P S Z A

Részletesebben

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÉLETFA TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (módosításokkal egységes szerkezetben) Jelen Alapszabályt az egyesület alapító tagjai a 2010. november 6. napján megtartott közgyűlésen az 1989. évi II. tv.,

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alapszabály A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA melyet az MPRSZ Közgyűlése 2015. május hó 11.-én módosított (dőlt) és elfogadott, valamint egységes szerkezetbe foglalt I. fejezet: Név, alapadatok,

Részletesebben

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA (2015. MÁRCIUS...-I KÖZGYŰLÉSÉN ELFOGADOTT, MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN FOGLALT SZÖVEGGEL) - 2 - - 3 - I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály VI. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A MAGYAR ZENESZERZŐK EGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az egyesület neve: Magyar Zeneszerzők Egyesülete. Az egyesület rövid neve: MZE 1 Székhelye: 1012 Budapest, Pálya 4-6..., I. emelet

Részletesebben

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata

Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata Európai Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata A 2010. február 12. napján kelt, (kövérrel szedett) módosítással egységes szerkezetben Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete az általa

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y

2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI K Ö Z L E M ÉN Y DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2006. évi 13. szám 2006. augusztus 4. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 135/2006. (VI. 29.) Ö.h. A Városok,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY

Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete (MaVan) ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A Magyar Vállalkozónők Közhasznú Egyesülete az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A

BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A BUDAPESTI KERESKEDELMI É S I P A R K A M A R A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLY (elfogadta a 2001. 01.25-ei, módosította a 2001.09.27-ei, 12.13-ai, 2002.04.18-ai, 11.28-ai, 2003.12.11-ei,

Részletesebben

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29.

MATURE. Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY. 2014. szept. 29. MATURE Magyar Tradícionális Usui Reiki Egyesület ALAPSZABÁLY 2014. szept. 29. 2007. január 31-i megalakulását követő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és a hatályos jogszabályokkal harmonizált

Részletesebben

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A MAGYAR LESZBIKUS, MELEG, BISZEXUÁLIS ÉS TRANSZNEMŰ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szövetség neve: Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és

Részletesebben

I. AZ EGYESÜLET ADATAI

I. AZ EGYESÜLET ADATAI Családokért Határon Innen és Túl Egyesület Székhely: 2095 Pilisszántó, Vörösmarty utca 30. Elnök:Deák Zsuzsanna Tünde e-mail:borokamesei@gmail.com ALAPSZABÁLY módosítás Családokért Határon Innen és Túl

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6

ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 2038 Sóskút, Meder u. 56/6 hsz.:056/6 Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak az ÉLTETŐ ÉRTÉKEINKÉRT EGYESÜLET elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal elfogadták

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben)

SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET. ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (Módosításokkal egységes szerkezetben) 2010.11.13. 1 SZAJKI TAVAK ARANYKÁRÁSZ HORGÁSZ ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete Alapszabálya Általános rendelkezések 1. Elnevezés: Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete (továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya

MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya MAGYAR MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya 1 2013. november 20. Magyar MMA (Mixed Martial Arts) Prémium Liga Szervezet Alapszabálya a mai napon megtartott közgyűlésen elfogadott

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben)

Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) Hemokromatózisos Betegek Egyesülete Alapszabálya (módosításokkal egységes szerkezetben) A Hemokromatózisos Betegek Egyesülete az Egyesület alapszabályát módosításokkal egységes szerkezetben foglalva a

Részletesebben

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja

Püspökladányi Víziközmő Társulat. Alapszabálya. 1. A Társulat elnevezése és székhelye. 2. A Társulat célja Püspökladányi Víziközmő Társulat Alapszabálya 1. A Társulat elnevezése és székhelye 1.) A Társulat elnevezése: Püspökladányi Víziközmő Társulat 2.) A Társulat székhelye: 4150 Püspökladány, Kossuth u.26.

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály

Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály Pécsi Székesegyház Nagycsaládos Egyesület Alapszabály III. számú módosítás és egységes szerkezetbe foglalás 1. Általános rendelkezések: Az egyesület neve: PÉCSI SZÉKESEGYHÁZ NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET Rövidítése:

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya

Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület Alapszabálya Preambulum Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról;

Részletesebben

Preambulum. 1 Általános rendelkezések

Preambulum. 1 Általános rendelkezések 1 Preambulum 1 Általános rendelkezések A jelen alapszabályt elfogadó tagok a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. tv.), az egyesülési jogról szóló törvény (1989. évi II. tv.), a társadalmi szervezetek nyilvántartásának

Részletesebben

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület

Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület Dél-Balatoni Sporthorgász Egyesület változásokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2012.03.25. napjától hatályos alapszabálya Az alapítók a Balatonlellén, 1997.03.07. napján jóváhagyott alapszabállyal, az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat - 1 - Szervezeti és Működési Szabályzat A Veszprémi Tiszti Kaszinó Hagyományőrző Egyesület működésének és ügyrendjének szabályozására Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Veszprémi Tiszti Kaszinó

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(IV.1.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület

CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület Alapszabály A CentrArt Mővészettörténészek Új Mőhelye Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény,

Részletesebben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. /1/ bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE

ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE 1 ALAPSZABÁLY FŐVÁLLALKOZÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE egységes szerkezetben a 2015. június 17-i közgyűlésen, továbbá a 2016. február 18. i közgyűlésen hozott módositásokkal: a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.

Részletesebben

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án)

PRÁNANADI Egyesület Alapszabály* (Szolnoki Törvényszékhez benyújtva 2016. május 26-án) Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben

A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya. módosításokkal egységes szerkezetben A Bódva-völgyi Közéleti Roma Nők Egyesület Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

I. E L Ő Z M É N Y E K

I. E L Ő Z M É N Y E K 1 Működési Szabályzat Leválást Előkészítő Testület (LET) I. E L Ő Z M É N Y E K 1. A Balatonkeneséért Baráti Kör, Balatonkenesei Állatvédő Egyesület, Tátorján Nyugdíjas Klub, Balatonkenese és Környéke

Részletesebben

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016.

MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2016. A MÚSZ közgyűlése által 2016. április 24.-én elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A módosítások vastagított szöveggel vannak jelölve.

Részletesebben

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1 MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. AZ EGYESÜLET NEVE: MÁTRAI GYÖNGYSZEM NAGYCSALÁDOS EGYESÜLET AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: 3200 GYÖNGYÖS, ŐRÁLLÓ ÚT 66. AZ EGYESÜLET

Részletesebben

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata

K I V O N A T. KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata K I V O N A T a képviselő-testület 2015. december 10-i ülésének jegyzőkönyvéből KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 176/2015. (XII.10.) sz. határozata A Komlói Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Részletesebben

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DIÓSJENŐI SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A

DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A 1 DÓZSA Lakásfenntartó Szövetkezet A L A P S Z A B Á L Y A ( Az 1995. április 4-ei, az 1998. április 23-ai, a 2000. április 27-ei, a 2002.március 28-ai, a 2005.november 23-ai, a 2009. május 6-ai és a 2012.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum ALBERT FLÓRIÁN LABDARUGÓ UTÁNPÓTLÁS ÉS SPORTALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER

STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY KLASZTER STEPP-SCIENCE, TECHNOLOGY AND EDUCATION PLATFORM FOR PHOTONICS, HUNGARY POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉSE I. PREAMBULUM 1. A jelen szerződésben foglalt dokumentummal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai

A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA. I. Az egyesület adatai 1 A Magyar Kommunikációtudományi Társaság Egyesület ALAPSZABÁLYA Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE A L A P S Z A B Á L Y I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete (a továbbiakban Egyesület) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya

Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya Délibáb Cívis Segélynyújtó És Szolgáltató Egyesület alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Délibáb Cívis Segélynyújtó és Szolgáltató Egyesület Az egyesület rövid neve: Délibáb Cívis

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (egységes szerkezetben a 2013. október 15-i és a 2014. december 18-i módosításokkal) Nyíregyháza 2014. december

Részletesebben

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról

a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról 2016. január 1-jén hatályos 2016. július 1-jén hatályos 2017. január 1. 2017. március 1. 1996. évi LV. törvény a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról Az Országgyűlés felismerve azt,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A L A P S Z A B Á L Y A a AC Milan Szurkolói Egyesületnek (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Egyesület tagjai jelen egyesületi alapszabályt a 2009. május 29. napján megtartott közgyűlésen

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló

Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló A Dr. Kecskeméti Ármin Egyesület a Makói Zsidóság Örökségének Megőrzéséért alakuló Közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK EK 1 1.1 Az Egyesület neve: Dr. Kecskeméti

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári

Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete Alapszabály Mi, a Mozgáskorlátozottak Sopron Városi Egyesülete tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv, valamint a civil szervezetekre vonatkozó hatályos

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA A PMI BUDAPEST, MAGYAR TAGOZATNAK amely abból a célból készült, hogy a tagok a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA

Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó. Nyilvánosan M köd. Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 6/A.számú melléklet Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Nyilvánosan M köd Részvénytársaság EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 2 Linamar Hungary Autóipari és Gépgyártó Részvénytársaság ALAPSZABÁLYA

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 21/2014. (X.30.) sz. önkormányzati rendelete A KÉPVISELŐ TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 (változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint)

ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) ELSŐ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLY EGYSÉGES SZERKEZETBEN (a 2008.04.18. i állapot szerint) amely a gazdasági Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. alapján a Név:

Részletesebben

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

és a 2005.05.18-i rendkívüli közgyűlés A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 1.. Általános rendelkezések /1/ Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület /HTE/ /2/. Székhelye: 3527. Miskolc, Selyemrét

Részletesebben

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA

I. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, SZÉKHELYE, JOGÁLLÁSA T Á R S A S Á G I S Z E R Z Ő D É S (változásokkal egységes szerkezetbe foglalva) Szerződő felek, mint a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Szervezeti és Működési Szabályzat OM azonosító: 027488 Készítette: Katus Györgyné Kalocsa, 2014. augusztus 04. TARTALOM Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...3 1.Az SZMSZ hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 2011. március 26-27. napi munkakongresszuson elfogadott Alapszabály szövegével egybeszerkesztve 1 2011. augusztus 27. napján módosított,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya

Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Tűzliliom Egyesület Alapszabálya Alulírott személyek az alább feltüntetett helyen és napon gyűlést tartottak a Tűzliliom Egyesület elnevezésű civil szervezet létrehozása tárgyában, és egyező akaratnyilatkozattal

Részletesebben

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. 1 Kulcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Kulcs Község Önkormányzatának Szervezeti

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT A KÖZGYŰJTEMÉNYI ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK (KKDSZ) A 2015. ÁPRILIS 8-I KONGRESSZUSRA KÉSZÜLT 1. A szervezet neve, működési területe 1. A szakszervezet neve: Közgyűjteményi és Közművelődési

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY 2006. május 1.

ALAPSZABÁLY 2006. május 1. ALAPSZABÁLY 2006. május 1. UNIQA Egészségpénztár Alapszabálya 1.) Általános adatok 1.1.) Elnevezés: UNIQA Önkéntes Kölcsönös Kiegészít Egészségpénztár továbbiakban: Egészségpénztár Az Egészségpénztár rövidített

Részletesebben